Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1

212,456 views

Published on

Bahasa Melayu Pemahaman Tahun 1

  1. 1. Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________Kelas : _____________________________________BahasaMelayuMLB 2009Tahun 1Set 11 jam JABATAN PELAJARAN PERAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _____________________________________________ MODUL LATIH BIMBING 2009 LATIHAN TOPIKAL BAHASA MELAYU TAHUN 1 SET 1 ( UNIT 1 -6 ) 1 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.2. Jawab semua soalan. Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak. 2009 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak
  2. 2. Soalan 1 hingga 20.Bulatkan jawapan yang betul.1 Kamu hendak pergi ke……………………….? A mana B siapa C berapa2 Anak kucing itu masih……………………….. A tua B muda C kecil3 Orang utan itu tinggal di dalam…………………. A hutan B rumah C kebun4 Ayah Iwan bernama…………………………. A Encik Chong B Encik Osman C Encik Kumar5 ……………….mandi di lombong yang dalam itu. A Tolong B Sila C Jangan 2
  3. 3. 6 Ayam itu makan padi ___________ di rumah. A di B ke C pada7 Ayah membeli se___________ kereta baharu. A buah B ekor C batang8 Kucing itu tidur ___________ dalam kotak kasut saya. A di B dari C kepada9 _____________ nama datuk kamu? A Bagaimanakah B Apakah C Siapakah10 Amir sedang ___________ dinding kelas dengan cat biru. A menyapu B mengecat C mencuci 3
  4. 4. 11 Ikan____________ di dalam air. A berlari B memanjat C berenang12 Salmi mendapat tempat_________ dalam pertandingan melukis. A dua B kedua C kedua-dua13 Bulu________ tebal. A biri B biri-biri C kebiri-biri14 Kawasan pembuangan sampah itu sungguh busuk. Apakah lawan perkataan busuk di atas? A wangi B pedas C masam15 Pemuda itu sangat gagah. Apakah perkataan yang seerti dengan gagah ? A kasar B kuat C lembek 4
  5. 5. 16 Abang membeli dua _____________ seluar panjang. A biji B buah C helai17 Halili kurus___________ adiknya gemuk. A atau B dan C tetapi18 Harimau itu sangat __________ . A ganas B gagah C lemah19 Katak itu __________ ke atas daun keladi. A melompat B menyanyi C menjerit20 Anjing itu _______ kucing. A dikejar B dikejarkan C mengejar 5
  6. 6. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul Ibu Tahun makan Tujuh membaca21 Umur saya_________ tahun.22 Saya murid__________ Satu Maju.23 Saya suka__________ roti.24 Kakak sedang________ buku cerita.25 _________ sedang memasak di dapur. 6
  7. 7. Lengkapkan perkataan di bawah daripada suku kata yangdiberi cing yam rung bu da26 ku ____27 a ____28 ku ____29 bu ____30 lem___ 7
  8. 8. Baca dan jawab soalan di bawah. Ini gajah. Badan gajah besar. Gajah mempunyaisepasang telinga yang besar. Kaki gajah juga sangat besar.Kulit gajah sangat tebal dan keras. Ekornya pula pendek.Gajah makan tebu dan buah-buahan. Gajah mengambilmakanan menggunakan belalainya yang panjang.31 Badan gajah sangat _____________ . A kecil B comel C besar32 Gajah ada sepasang____________ yang besar. A telinga B kaki C hidung 8
  9. 9. 33 Kulit badan gajah sangat____________________ . A kasar dan berbulu B licin dan lembut C tebal dan keras34 Gajah makan_________________ . A tebu dan buah-buahan B sayur dan kek C daging dan telur35 Belalai gajah sangat________________ . A pendek B panjang C tinggiBaca petikan. Jawab soalan yang diberi. Afifi seorang budak yang degil. Dia tidak sukamendengar nasihat. Pada suatu hari, Afifi dan rakan-rakannyapergi memancing ikan di sungai. Mereka berasa gembirakerana mendapat banyak ikan. Setelah puas memancing, Afifii mengajak rakan-rakannya mandi di sungai itu. Rakan-rakannya tidak mahumandi. Mereka menasihati Afifi. Afifi tidak mahu mendengarnasihat rakan-rakannya. Sedang Afifi asyik mandi tiba-tiba dialemas. Afifi menjerit meminta tolong. Seorang tua yang lalu disitu telah menolong Afifi. Sejak kejadian itu, Afifi tidak degil lagi. 9
  10. 10. 36 Ke mana Afifi dan rakan-rakannya pergi ? A memancing ikan B menangkap ikan C menjual ikan37 Di manakah mereka memancing? A laut B tasik C sungai38 Mengapakah mereka sangat gembira? A mereka mendapat banyak ikan B mereka mendapat ikan besar C mereka dapat mandi di sungai39 Ke mana Afifi mengajak rakan-rakannya selepas memancing? A pulang ke rumah B menjual ikan C mandi di sungai40 Apakah yang terjadi kepada Afifi? A jatuh ke dalam sungai B lemas dalam sungai C tenggelam dalam sungai 10

×