Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen

602 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

20091012 Tijdschrift Voor Marketing Matthijs Roumen

  1. 1. 8 / OKTOBER / TIJDSCHRIFT MARKETING VOOR / MARÍEnilGMIX T Negeren op elgen rlsrco Filmfestival, T-Mobile 6c Brieht Goede Nederlandse media social cases schaars. meeste zijn De ' ] !-.!];:,::1 komen hetbuitenland. Nederland je al campagnes, uit In zie maar , a llrrbffiBùarll{ CsrEltrb j fitilAlÈ.lAatatf*t volgensMatthijs Roumen (Iribewise) hiernogmaar zijn weinig @ffi sterkecases eenfocusop langetermijncommunicatie, met zoals é- eenMystarbucks eenDellldeastorm. vondhii er drie: of Toch - Filmfestivalsocial media middelenmix Het Nederlands Filmfestival meî sociale zoals werkt veel tools, Face- book, YouTube, Twitter, Hyves, Flickr Linkedln. en Hierdoorweten de zij 0p plekken doelgroepverschillende tebereiken. Aangezien Film- het festival elkjaardezelfdekanalen gebruiK, groeit aantal het contacten jaar honderden fans. ieder met nieuwe .-_ otrr.é r@r.neol h..rl ?€rr oéld óo t_1 www.fmfestival. I iI nUn yo be. m/use www. utu co rhfÍ boeien verse met content een en continu dialoog. alleen Niet versterkt fiIm-festial. es. U v hyv n dithetmerk, weten ookmensen maar zij samen brengen inte- te die tvv er.com edfiImfesti vaI ift /N ressehebben Bright. in www.ickr.com photo iImfestival fI / s/f nww.bright.nl - T-Mobile weblog forum en Bovenstaande voorbeelden bewijzen eralwelmerken diezich dat zijn T-Mobile houdt klanten dehoogte deontwikkelingen hier op van rond- focussen langetermijncommunicatie op met doelgroep, dehulp de met omdeiPhone. deze 0p manierheeftT-Mobiledirect een klantenaan- van s0cial media. focus deze is0pdefans detoege- De bij tools en spreekpunt ontwikkeld, zowel een waar in zendende alsindia- voegde vorm waarde deze die mensenkunnen leveren hetmerk. voor loogvorm communicatie bedreven (potentièle) wordt met klanten. - bi blog.tmo Ie.nI/iphone/ Boverstaande zijnafkomstig dewiki'Social cases uit mediain Nederland' nl) Miki.tribewise. - Bright weblog BrightMagazine social heeft goed media begrepen. content Door niet Matthijs Roumenis strategydirectorbijTribewise. alleen hetmagazine te bieden, ook deweblog, in aan maar op weten mroumen@tribewise.nl zùgeinteresseerden door geclaimde in het hun kennisdomein te 2417 Tips uit de praktijk Co-creatie Go-creatie hetbetrekken klanten is van ofklantgerichter verbetert relatie enhet de eindgebruikerc éénof meerdere bij fases je met klanten. ''UF vanhetinnovatieproces. hetdefinié- Voor Specif gebruikers voorl<eur'lead Een ieke (bij (grote)groep vrilwilligers is -$t' 'ó , renvantoegevoegde waarde eendiep is users') worden betrokkenbrainstormses- actiefbetrokken in bijhetontwik- " begrip behoeften klanten ge- van van en sies ideeèn genereren, concept- kelen onderhoudeneen 2q om te ofin en van # .tc ttiq" immers bruikers cruciaal.Co-creatie is workshops ideeèn te scherpen. om aan Co- product. source open wordt dÈi ' eenechte samenwerking klanten, met om creatieworkshops name zùnmet geschikt veeltoegepast deontwik- bij zemee latendenken je toekomsti- te over wanneer is behoefteaan beter een inzichtin keling software. is van Het ll . ,, ".ù*o geaanbod. Innovatiebureau Sunideezette klantbehoeften eenvoudige, enaan gemakke- z e e r g e s c h i k t w a n n e e r j e * - o.. f ; lllU t demogelijkheden eenrij. op liikte implementeren voor ideeèn korte of een nieuwe technische q-- Lì'. B t ') middellange Bilna bedrijven termiln. alle die standaard zetten. a% - ; tì wilt 5?- Co-creatie varièren een kan van situatie innovatie speerpunt als hebben maken ge- Denon-profit- "7t* -' je waarin klantin deeerste al betrok- bruik deze fase van vorm co-creatie. van organisatie Creative kenis bijhetbedenken nieuwe van ideeèn, Commons stimuleert deze tot een waarin meewerkt de situatie hij aan Crowdsourcing vorm co-creatie veel van met succes. laatste vanhetproduct- conceptont- Jezeteen fase of vraag probleem bijeen 0f uit zeer wikkelingsproces. heeft gro- brede Co-creatie drie groepmensen stelt beloning Deoverige vormen je in hetartikel en een twee vind tevoordelen: verhoogt slaagkans het de van beschikbaar 'hetwinnende De voor idee'. Co-creatie: eendialoog metuwklant Ga aan nieuwe je innovaties, maakt organisatie interactie deklant minimaal. het met is aanoe- op vvww. narketing axnl. m -

×