Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Na tym też polega istota

246 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Na tym też polega istota

  1. 1. Temat: Media masowe jako kreator wizerunku kobiet w polskim życiu publicznym. Instytucje i organizacje odpowiedzialne za produkowanie i kierowanie treściprzekazywanej odbiorcom, to jedno z najbardziej potocznych rozumowań pojęcia „media”.Wersję współczesną definicji mediów wprowadził Marshall McLuhan w książce „Zrozumiećmedia. Przedłużenia człowieka”. Według autora media to środki przekazu, ale nazywa jeprzedłużeniem człowieka, mając na myśli zmysły, nerwy oraz rzeczy takie jak ubrania lubdrogi. Dla niego definicja mediów jest bardzo szeroka, dlatego też zaistniało określenie massmedia dla masowych środków przekazu. Definicja środków masowego przekazu wedługMcLuhana mówi, że najważniejsze w odbiorze informacji jest to, że wszyscy mogąuczestniczyć w nim jednocześnie w tym samym czasie. Jest to ważniejsze od faktu, ile osóbodbierze informację. Pierwsza myśl pojawiająca się w zetknięciu z formułowaniem „media masowe” zpewnością kojarzona jest ze środkami komunikowania takimi jak Internet, telewizja, radio, adopiero później prasą. Paradoksalnie środek komunikacji, który pojawia się jako ostatni wnaszych skojarzeniach w rzeczywistości zapoczątkował istnienie mediów masowych.Ryszard Kapuściński, w swojej książce „Imperium” za pierwszy system komunikacjimasowej uważa ludy koczownicze pisząc:[…] w ciągu tych tysiącleci, które nie znałysamolotu, a jeszcze wcześniej nie znały statku parowego, koczownicy, ten jedyny lud, któryposiadł wspaniałą iniebezpieczną sztukę pokonywania martwych przestrzeni, tworzyli przez sam faktswoich ciągłych wędrówek pierwszy w dziejach naprawdę światowy systemmasscommunications, przenoszący z miasta do miasta, z kontynentu na kontynent, zjednego krańca na drugi nie tylko złoto, korzenie i daktyle, ale książki i listy,wiadomości polityczne i relacje z odkryć, oryginały i kopie wielkich dzieł myśli iwyobraźni, co pozwalało w tamtych wiekach rozproszenia i izolacji wymieniaćosiągnięcia i rozwijać kulturę. Do powstania prasy przyczynił się wynaleziony przez Jana Gutenberga druktypograficzny, który pozwolił w latach 1452-1455 wydać Biblię. Ten wynalazek sprawił, żepowielanie tekstu i obrazu na papierze było szybsze i tańsze, a jednocześnie bardziejpowszechne. Doprowadziło do zwiększenia liczby książek, obniżki ich cen i przełomu wumasowieniu druku. Pojawienie się tego pierwszego medium masowego sprawiło, żemonopol wyższych warstw społecznych na dostęp do informacji przestał istnieć.
  2. 2. W kolejnych etapach tworzenia się grupy mass mediów ważnym wydarzeniem byłowynalezienie w 1837 roku telegrafu, a następnie w 1876 roku telefonu przez AlexandraGrahama Bella. Telegraf elektroniczny czy telefon nie są uznawane jako medium masowesensu stricte, ale ich wynalezienie to przełomowe momenty, ponieważ oba te urządzenieprzyczyniły się do skrócenia czasu przekazywania informacji właściwie do zera. McLuhan owynalezieniu telegrafu w swojej książce „Zrozumieć media” pisze, że żaden inny wynalazektechniczny, nawet kolej, nie dał świadectwa tak gwałtownego rozwoju jak telegraf.Urządzenia te sprawiły, że skończył się pewien etap w komunikowaniu, polegający naprowadzeniu dialogu twarzą w twarz. Jednocześnie przyczyniło się to do pewnych zmianspołecznych, ponieważ możliwość komunikowania każdego z każdym zniosła pewnepodziały i hierarchię społeczną.Za pierwsze narzędzie w pełni oddającym idee mass mediów można uznać radio, wynalezionew 1896 przez Guglielmo Marconiego. Pomimo początkowego braku umiejętnościtransmitowania mowy, z upływem czasu i rozwoju technicznego zaczęło pełnić funkcjękomunikacyjną, a następnie informacyjną i rozrywkową. Według McLuhana radio jest czymśniezwykłym, ponieważ bardzo mocno angażuje odbiorcę. Działając nie tylko na jego zmysłsłuchu ale też na wyobraźnie i tym samym oddziałując na świadomość i podświadomośćodbiorcy. Ten sam autor nazwał radio plemiennym bębnem i myślę, że nie pomylił się wswojej ocenie, ponieważ tak samo jak w mediach masowych nie chodzi o to ile osób odbierainformację lub słucha brzmień bębna, a o to, że wszyscy mogą robić to w tym samym czasie.Dobrym przykładem na to, że radio było pierwszym medium masowym może być audycjaradiowa Orsona Wellesa z 1938, w której autor poinformował słuchaczy o inwazji Marsjan.Informacja ta w jednym momencie wśród słuchaczy wywołała powszechną panikę. Mimo tow przeciwieństwie do telewizji nie istnieją określenia i opinie o szkodliwości lubnegatywnym wpływie radia.Wiele opinii pojawia się natomiast odnośnie telewizji, której pierwsza próba transmisji miałamiejsce w 1926 roku i dokonał jej John Logie Baird, a dwa lata później udało mu się przesłaćsygnał telewizyjny z Londynu do Nowego Jorku. W Stanach Zjednoczonych pojawienie sięregularnych transmisji o zasięgu lokalnym działo się od lat 1928. Pierwszą europejskimistacją było BBC w Wielkiej Brytani, a około 10 lat później CBS i NBC z amerykańskąlicencją.Kolejnym mass medium, które pojawiło się w XX w i w pewien sposób zrewolucjonizowałoświat mediów jest Internet, którego historia rozpoczyna się na Uniwersytecie Kalifornijskimw Los Angeles we wrześniu 1969 roku. Na wspomnianym wcześniej uniwersytecie i dwóch
  3. 3. innych Advanced Research Project Agency (organizacja zajmujaca się badaniami naukowymina potrzey wojska) zainstalowało pierwsze węzły sieci ARPANET, nazywanego pierwszymprzodkiem Internetu. Działanie te miały na celu zbadanie możliwości zbudowania siecikomputerowej, bez wyróżnionego punktu centralnego, dzięki czemu sieć mogłabyfunkcjonować pomimo uszkodzonej jednej z części. Dlatego też wykorzystano koncepcjęsieci rozproszonej, zaproponowaną przez RAND Corporation, kolejną instytucję powołaną dobadań wojskowych. Powstanie takiej sieci było idealny rozwiązaniem do dowodzenia armiąpodczas wojny. W kolejnych latach badania naukowców doprowadziły do powstawaniakolejnych, nowych aplikacji, umożliwiających komunikacje przez sieć. Pojawiły się noweprotokoły TCN/IP umożliwiające przesyłanie i odczytywanie danych w komputerze, któreuznane zostały za Standardy Wojskowe, a słowo Internet stało się bardziej powszechne. Potym jak w 1989 roku został porzucony projekt ARPANET, Internet został przejęty przezuniwersytety i organizacje naukowe, a korzyści wynikające z jego korzystania zaczęlidostrzegać ludzie i instytucje komercyjne. W 1991 roku Internet został udostępniony znaczniewiększej grupie użytkowników, dzięki zniesieniu zakazu nałożonego przez National ScienceFoundation, dotyczącego wykorzystywania go w celach komercyjnych. Od momentu wynalezienia i wykorzystywania przez człowieka w życiu codziennymprasy, radia, telewizji czy Internetu upłynęło wiele lat, a wymienione narzędziakomunikowania ulegają ciągłym i znacznym udoskonaleniom. Dziś mass mediawykorzystywane są do celów prywatnych jak i publicznych, ciesząc się wpływemspołecznym i gospodarczym. Związane jest to ze zmianą ich funkcjonowania, przez copotrafią oddziaływać na ludzkie poglądy, pracę czy życie prywatne. Jedną z funkcji massmediów jest funkcja informacyjna, gdzie zadaniem mediów jest przekazywanie informacjimasowemu odbiorcy. Mass media to w dużej mierze także funkcja opiniotwórcza, ponieważtreści które przekazują w dużym stopniu kształtują opinię odbiorcy, tworząc tym samymokreślone wizerunki. Ważną rolą mass mediów jest ich funkcja kontrolna, pozwalającodbiorcom informacji ocenić postępowanie jednostek. Oprócz tych trzech podstawowychfunkcji jakie pełnią mass media, można dodać jeszcze takie jak funkcja edukacyjna,kulturoznawcza, ponieważ swoimi działaniami poszerzają horyzonty i wiedzę odbiorcy, adodatkowo od momentu pojawienia się rozrywki w mediach, można uznać że pełnią one teżfunkcję rekreacyjną. Oprócz pełnienia określonych funkcji mass media dzielą się też zewzględu na swój charakter i tu spotyka się tradycja z interaktywnością, gdzie interaktywnemedia to te, które w przeciwieństwie do tych tradycyjnych pozwalają na przepływ informacjiw obie strony pomiędzy nadawcą, a odbiorcą.
  4. 4. Idealnym przykładem takiego medium jest Internet i rozwijające się w nim socila media czylimedia społeczne, które stają się odzwierciedleniem dzisiejszej rzeczywistości.Najpopularniejsza definicja dotycząca social media to ta, że służą one publikacji poglądów iwyrażania opinii, przykładem tego mogą być różne blogi, fora internetowe, stronyspołecznościowe itp. Cechą charakterystyczną tych mediów jest to, że pozwalają tworzyćwłasne treści i dzielić się nimi z innymi. Ponad to pozwalają tworzyć i utrzymywać relacjemiędzy ludźmi. Popularność mass mediów i ich udział w życiu społecznym, politycznym ikulturalnym, zainteresowanie mass mediami przez firmy, polityków, a także osoby prywatnesprzyjają rozwojowi jednej z głównych funkcji mediów- opiniotwórczej. Komunikacja jakąprowadzą i opinie które zostają w nich przedstawiane lub do jakich dochodzi odbiorca napodstawie treści sprzyjają kreowaniu określonych wizerunków. Mass media robią to dośćskutecznie za pomocą rozmaitych technik, dlatego też można określić je mianem „kreatorawizerunku”.Wizerunek, nie jest zależny bezpośrednio od każdego, jest związany z wrażeniem jakiewywołuje tożsamość i wyobrażeniem jakie mają odbiorcy,. Dzisiaj odbiorcą mass mediówjest każdy. Wizerunek jest niematerialny i zależny od interpretacji wrażeń zmysłowychinnych osób, a także na wrażliwy na odbierane bodźce. (1)Każdy ma pewien ukształtowany wizerunek, który jest ważny na wszystkich poziomachkomunikacji- od wewnątrz korporacyjnej do międzynarodowej. Jednak to głownie w politycei show- biznesie istnieje konieczność posiadania wizerunku. W tych sytuacjach można mówico dwóch rodzajach wizerunku.Pierwszy z nich to ten ukształtowany żywiołowo. Obecnie w większości przypadkówodbierany jest negatywnie i osoby publiczne już z niego nie korzystają. Osoba przybierającataką postawę chce aby akceptowano ją taką jaką jest.Drugą postawą związaną z kreowaniem wizerunku jest ta która polega na tworzeniu go wsposób przemyślany i ukierunkowany. Często kojarzy się go ze słowem „image”, jednak niejest to do końca poprawne rozumowanie, ponieważ robi się to zgodnie z cechami ipredyspozycjami indywidualnymi osoby.Zanim rozpocznie się tworzenie wizerunku należy: 1. Podstawą tworzenia wizerunku, jest poznanie własnej tożsamości. Dopiero potem można przystąpić do oceny potencjału danej osoby, a następnie podjąć decyzję czy ma ona coś do zaoferowania i czy można przystąpić do kreowania wizerunku.
  5. 5. 2. Kolejnym etapem kreowanie wizerunku jest badanie oczekiwań społecznych (2). Należy znać odpowiedź na pytanie kto będzie oceniał wizerunek który tworzymy, jakie są oczekiwania tych osób i kim dla nich jesteśmy. Znając już siebie i swoją tożsamość można się zastanawiać w jaki sposób ją wykorzystać, po to aby móc zadowolić innych. Tutaj pojawić się może dialog z otoczeniem, który pozwoli na ustalenie wspólnych elementów wizerunku z oczekiwaniami otoczenia. Jest to pewnego rodzaju recepta na popularność.3. W etapach kreowania wizerunku, nie można pominąć elementów biografii. Która powinna podlegać ciągłemu tworzeniu. Na tym etapie powinno się skupić na tym co takiego ważnego chcemy przekazać innym o sobie. Ważne momenty z naszego życia, opinie, odczucia, ale też plany i cele do których chcemy dążyć.4. Życie prywatne. To temat, który zawsze będzie interesował i fascynował. Nie jest tajemnicą, że dla odbiorców poprzez ukrywanie życia prywatnego, wydawać się można mało realnym lub niedostępnym. Odpowiednie informacje osobiste, ujawnione w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób z pewnością pomogą w zbudowaniu5. Werbalne i niewerbalne to podział na jaki można podzielić środki kreowania wizerunku. Badania naukowe wykazały, że większe oddziaływanie na otoczenie mają środki niewerbalne. (przykład badań) Duże znaczenie ma zmysł wzroku, który jest rejestruje aż 80% informacji. Mówiąc o mass mediach i osobach publicznych, należy pamiętać o roli jaką odgrywa wygląd fizyczny. Jest on jednym z głównych elementów tworzących wizerunek, a pierwsze wrażenie na długo pozostaje w pamięci. Wbrew temu co wydaje się wielu osobom, aby wywołać dobre pierwsze wrażenie nie trzeba wyglądać „na milion dolarów”, ważniejsze wydają się być cechy fizyczne. To czy ktoś jest chudy, lub gruby, czy jest wysoki bądź niski, czy wygląda zadbanie i zdrowo czy może wydawać się być chorym. Nie mniejsze znaczenie w uwarunkowaniach fizycznych ma wzrost. Osoby które są wysokie, częściej kojarzone są z rolą przywódcy. (3) Związane jest to ze stereotypami jakie funkcjonują w społeczeństwie np. ktoś otyły będzie odbierany jako leniwy, ktoś kto nosi okulary jako bardziej kompetentny. Oprócz wyglądu wpływ na odbiór naszej osoby mają gesty, mowa ciała, sposób w jaki udzielamy wypowiedzi.6. Powyżej wymienione przykłady to elementy komunikacji niewerbalnej, jednak media to komunikacja werbalna, w której role odgrywa język. W tym przypadku można szukać odpowiedzi na to co mówić i w jaki sposób to robić. Warto jest zasugerować się tym aby wypowiedzi były zbudowane z krótszych zdań, tempo wypowiedzi było
  6. 6. równe, a modulacja głosu odpowiednia. Korzystanie m.in. z tych zasad sprawia, że myśli które są przekazywane będą odebrane w dużym stopniu w sposób pozytywny. 7. Na podstawie powyższych punktów, można dążyć do kreowania wizerunku. Jednak pamiętać trzeba o tym, że tak jak zmieniają się ludzie, otoczenie i sytuacje, można też zmieniać wizerunek. Zaobserwować można to w świecie mass mediów, gdzie tylko osoby o silnej charyzmie i dość oryginalnym wizerunku nie próbują go zmieniać. Pozostali podążając za oczekiwaniami społeczeństwa, korzystają z rad profesjonalistów i starają się zmieniać swój wizerunek lub kreować go na nowo. 8. Sam proces tworzenia i zmiany wizerunku nie jest chyba największą sztuką. Największym wyzwaniem może okazać się utrzymanie określonego wizerunku, zwłaszcza gdy jest on pozytywny, ponieważ samo skupianie uwagi na sobie to już za mało. Sposobem na to mogą być nieustanne działania wokół takiej osoby, dbanie o jej ciągły rozwój i ujawnianie nowych oblicz.W pracach naukowych, publikacjach dziennikarz określany jest jako „instrument kreowaniapożądanego wizerunku”, ponieważ poprzez mass media ma możliwość dotarcia do znacznejliczby odbiorców. Dzięki temu mass media mogą kreowac nie tylko wizerunek pojedynczychjednostek, ale tę określonJest tak z pewnością dlatego, że to poprzez mass media istnieje możliwość dotarcia doznacznej liczby odbiorców. Często współpraca z mediami rozpoczynana jest od określeniacelu jaki chce się osiągnąć, a następnie na doborze odpowiednich do tego mediów.Wybierając określone narzędzie np. telewizje lub Internet trzeba pamiętać, że tak naprawdę toPR-owiec i osoba której wizerunek kreujemy powinna zabiegać o kontakt z mediami.Powinna pamiętać o stałych zasadach w kontaktowaniu z mediami, o byciu odpowiednioprzygotowanym, o dostosowaniu treści informacji do wydarzeń i czasu.Kreowanie przez media wizerunku to nie tylko kontaktowanie się z Pr-owcami, czy teżposzczególnymi osobami. Media nie są tylko narzędziem kreującym wizerunek określonychosób, są też kreatorami wizerunku pewnych grup społecznych, płci, a więc masy innych osób.Ich oddziaływanie można zaobserwować poprzez tworzenie określonych wizerunków kobiet. To jeszcze nie koniec tego rozdziału. Uzupełniam !!!!!!!!!!!!!!
  7. 7. 1.Bakalarski K., Public relations a kształtowanie wizerunku mened_era, Scientific Publishing Group, Gdansk,20042.Bakalarski K., Public relations a kształtowanie wizerunku mened_era, Scientific Publishing Group, Gdańsk3.Cialdini B., Wywieranie wpływu na ludzi.Teoria i praktyka, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk,2001

×