Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cywilizacja medialna

1,044 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cywilizacja medialna

 1. 1.  Mowa jest konstytutywną funkcją człowieka. Użycie mowy stanowi przejście od zwierzęcego języka sygnałów do języka synchronizyjącego działania grupowe oraz przekazującego treści z pokolenia na pokolenie.
 2. 2.  Środek wymiany myśli między dwiema osobami Stanowi podstawę komunikacji interpersonalnej, bezpośredniej osobowej.
 3. 3.  natychmiastowa i wzajemna; np. rozmowa, dysputa, pogawędka, przemówienie, przesłucha nie, spowiedź; należy do nietrwałych środków komunikowania – verba volant (łac.) – słowa ulatują. Platońska idealna społeczność powinna być siedmiotysięczna, gdyż maksymalnie tylka tak wielka zbiorowość może się zebrać, by wysłuchać mówcy.
 4. 4.  Poprzez ciało wyrażamy myśli i emocje. Gesty, sposób zachowania, ubierania, wreszcie język stanowią środek symbolicznego wyrazu myśli.
 5. 5.  Decyzja nadawcy o nadaniu komunikatu o określonym znaczeniu. Zakodowanie zamierzonych znaczeń przez nadawcę w formie określonych słów czy gestów. Nadanie komunikatu – jego wypowiedzenie lub pokazanie. Odbiorca postrzega komunikat jako zbiór o pewnym układzie znaków. Odkodowanie komunikatu przez odbiorcę. Uzyskana interpretacja komunikatu wywiera pewien określony wpływ na odbiorcę.
 6. 6.  Pogłoska rozpowszechniana w miejscach publicznych („arabski telefon”) – najczęstsza forma naturalnej społecznej telekomunikacji. Przekazywanie wiadomości z pokolenia na pokolenie – naturalna ludzka pamięć.Sposoby przypominania, mnemotechnika – Simonides.
 7. 7.  Medium jako „wszelki środek utrwalania informacji w czasie lub przekazywania jej w przestrzeni” (T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna..., s. 17). Media jako rozszerzenie ludzkich zdolnoci (M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004).
 8. 8.  konwencjonalne kody (alfabet, alfabet Morse’a, sygnalizacja) nośniki sygnałów (wibracje powietrza, fale świetlne oraz papier, taśma filmowa, płyta gramofonowa) instrument pozwalające na powielanie, transmitowanie lub odbiór przekazu (prasa drukarska, radiostacja, odbiornik radiowy, odbiornik telewizyjny) instytucje, które tworzą przekazy (np.. prasa, radio, telewizja)
 9. 9.  Medium pisma utrwaliło mowę. Malarstwo i fotografia przedstawiło obrazy. Telewizja umożliwiła przesyłanie obrazów. Telefon, radio i komputer transmitują dźwięki.Taśmy, płyty, pliki komputerowe je utrwalają.
 10. 10.  „Każda kultura, aby się rozwijać, potrzebuje środków utrwalenia i przeciwdziałania zwrdności pamięci ludzkiej. Potrzebuje zatem mediów. Ich prezentacja jest zarazem opisem coraz większej części ludzkiej kultury” – T. Goban-Klas, s. 18.
 11. 11.  Masowa dystrybucja informacji wraz z pojawieniem się radio i telewizji. „mass media” – termin ukuty w latach 40-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych.„Media w społecznym sensie są instytucjami (prasa, radio, telewizja), które pośredniczą, selekcjonują i tworzą przekazy medialne” – T. Goban-Klans, s.23.Komunikacja jednokierunkowa.
 12. 12.  Utrwalają i przekazują społeczne wyobrażenia nt. ludzkich charakterów, obyczajów, bohaterów, a także je tworzą i konkrettyzują. Osoby wypowiadające się do mikrofonu lub do kamery nie są dyspontentami środów przekazu. Wykorzystwywanie mediów dla zysku, kształtowania własnej pozycji oraz umocnienia aktualnego porządku społecznego czy politycznego.
 13. 13.  „Centralizacja władzy w sferze komunikowania i mediów (powstawanie wielkich międzynarodowych konglomeratów medialnych) i ich zdominowanie przez komercjalną lub polityczną ideologię ogranicza pluzralizm opinii społecznych, a więc umacnia polityczny i społeczny status quo” – T. Goban-Klas, s. 24.
 14. 14.  Forum publicznej prezentacji spraw narodowych i międzynarodowych. Jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontrali i zarządzania społeczeństwem. Stymulanty rozwoju cywilizacji w aspekcie artystycznym, obyczajowym i normatywnym, poprzez promocję określonych wydarzeń i zjawisk, np. w sztuce, modzie, obyczajach.
 15. 15.  Dominujące źródła kształtowania indywidualnej wyobraźni rzesz odbiorców, czyli praktycznie całego społeczeństwa. Sektor życia zbiorowego, nowy rodzaj działalności gospodarczej , w wyniku której wytwarzane są poszukiwane dobra kultury.
 16. 16.  okno na wydarzenia i przeżycia innych zwierciadło wydarzeń, zakładające kąt odbicia rzeczywistości jako ograniczący to, co widziane filtr selekcjonujący i przybliżający pewne wydarzenia drogowskaz, przewodnik, interpetator wydarzeń forum lub scenę prezentacji informacji i idei dająca możliwość publicznej debaty ekran
 17. 17.  1) znaków i sygnałów 2) języka 3) pisma 4) druku 5) telekomunikacji 6) komputera i telekomputera (internetu)
 18. 18.  Nowo powstające media łączą się z dawnymi prowadząc do kumulacji. Wszystkie media tworzą nowe formy społeczne i instytucjonalne. Istniejące środki komunikowania muszą się zmieniać w związku z pojawieniem się nowego medium- alternatywą jest ich zanikanie.
 19. 19.  Relacje nie mają charakteru deterministycznego, choć „techniki medialne wywierają bezpośredni wpływ na procesy komunikowania i na całą kulturę” – T. Goban- Klas, s. 33.
 20. 20.  Mogą mieć pozytywny i negatywny wpływ, ponieważ technika nie jest neutralna, ale może być używana do zarówno dobrych, jak i złych celów. Wszelkie wynalazki techniczne mają nieprzewidywalne konsekwencje.
 21. 21.  Jakie widzicie Państwo pozytywne, a jakie negatywne efekty wpływu nowych mediów na człowieka i społeczeństwo?
 22. 22.  Jest to próba definicji nowego społeczeństwa w dobie mediów masowych. Stanowi duże uproszczenie rzeczywistości, ponieważ odbiorcą przekazu medialnego nie jest samotna jednostka, ale grupa społeczna. Społeczeństwo współczesne nie jest zatomizowaną zbiorowością sterowaną przez „elitę władzy” za pomocą środków masowego przekazu, jak uważał np. amerykański socjolog po II woj. świat. Charles W. Mills.
 23. 23.  Tadao Umesamo – autor koncepcji dżohoka shakai, czyli „społeczeństwa informacyjnego”, pod koniec lat 60. XX wieku. Etap charakterystyczny dla epoki postprzemysłowej, w której dominującym obszarem zatrudnienia nie jest już praca na roli czy w fabryce, ale usługi.Decydującą siłą rozwoju staje się wiedza teoretyczna oraz działalność naukowo-badawcza.
 24. 24.  Pojęcie szersze od pojęcia „społeczeństwa informacyjnego”. Informacja jest rozpowszechniana sieciowo. Globalna sieć telekomunikacyjna – początki: poczta, telegraf i telefon; potam: radio, telewizja, łączność satelitrna.
 25. 25.  Oparte na kontaktach zapośredniczonych: zamiast Face-to-Face pojawia się Interface- to-Interface. Komunikacja następuje za pośrednictwem mediów, zwłaszcza komputera i sieci.
 26. 26.  - zapośredniczenie kontaktów międzyludzkich - tworzenie (produkcja) swoistej rzeczywistości wirtualnej – kultury medialnej - infrastruktura telekomunikacyjna stanowi podstawę sieci i obiegów informacyjnych - większość ludzkich działań jest wspomaganych przez techniki medialno-informacyjne - większość pracownikw wykonują zajęcia informacyjne - większość PKB powstaje przy udziale sektora usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych - informacja i wiedza są podstawowym towarem
 27. 27.  „Informacja i wiedza są podstawowym czynnikiem wytwórczym, kategorią ekonomiczną (Towarem), a produkcja i obieg wiedzy i informacji ma charakter działalności gospodarczej, rozwój społeczny opiera się na wykorzystaniu teleinformatyki” – T. Goban- Klas, s. 44.
 28. 28.  Dziękuję!

×