Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter

5,431 views

Published on

Fragment prezentacji ze szkolenia "Multimedialny reporter", zrealizowanego w ramach Akademii Prasy Lokalnej Plus 2010/2011

 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Szkolenie dziennikarskie Multimedialny reporter

 1. 1. MULTIMEDIALNY REPORTER W GAZECIE Jak wykorzystywać nowe media dowzbogacenia przekazu prasy lokalnej? Warszawa, 17-18 grudnia 2010 Warszawa, 25-26 czerwca 2010
 2. 2. NOWE MEDIA, CZYLI REWOLUCJAW DZIENNIKARSTWIE
 3. 3. Co jest nowegow nowych mediach? Wszystkie media były kiedyś nowe: telegraf, telefon, radio, telewizja, aparatfotograficzny, technologia VHS. Dlaczego więc mówimy dziś o nowych mediach?
 4. 4. Nowe media 2010 Masowy dostęp i zasięg Interaktywność Indywidualizacja MoŜliwość samodzielnego tworzenia i rozpowszechniania treści
 5. 5. Nowe media (wg.Manovicha): Media analogowe skonwertowane do postaci cyfrowej UmoŜliwiają łatwy dostęp do danych Mogą być kopiowane wielokrotnie bez utraty jakości Ich uŜytkownik moŜe wchodzić w interakcję z obiektem medialnym Obiekt moŜe być zapisany za pomocą danych cyfrowych Obiekt moŜe być poddawany obróbce, aŜ do poziomu niepodzielnych części (np. pikseli) Obiekt moŜe występować w wielu odmiennych wersjach, których liczba moŜe być teoretycznie nieskończona
 6. 6. Nowe media (wg.Manovicha): Tworzenie, obróbka i udostępnianie treści mogą być w duŜym stopniu zautomatyzowane Treści mogą być łatwo zamienione na dane komputerowe Treści moŜna łatwo zamieniać z jednego formatu na inny Treści moŜna nie tylko rozpowszechniać, ale takŜe przetwarzać, wymieniać i przechowywać Komunikowanie ma charakter zarówno prywatny, jak i publiczny Komunikowanie nie jest zorganizowanie w sposób biurokratyczny Zasięg komunikowania jest łatwo mierzalny
 7. 7. Nowe media to„pojemnik znaczeniowy”… …którego zawartość zmienia się z upływem czasu. Definicja Lva Manovicha: „Nowe media to nowe podejście do otaczającej nas rzeczywistości, wynikające z moŜliwości, jakie dają nam nowe technologie”.
 8. 8. Przełomowe momenty: 1992 - pierwszy sms wysłany z telefonu komórkowego 1993 - początek błyskawicznego wzrostu liczby uŜytkowników Internetu na świecie (341 000% w ciągu roku). 1994 - pierwszy aparat cyfrowy dla masowego odbiorcy 1995 - technologia Quick Time umoŜliwiająca odtwarzanie filmów niskiej rozdzielczości na domowych komputerach. Początek epoki cyfrowych multimediów.
 9. 9. Przełomowe momenty: 1996 - pierwsze komputery wyposaŜone w port USB, umoŜliwiający szybką wymianę danych 1997 - pierwszy masowy komunikator internetowy. 1998 - pierwsza darmowa wyszukiwarka internetowa Netscape. Pierwszy blog w sieci. Powstanie firmy Google. 1999 – pierwsza kamera cyfrowa dla masowego odbiorcy. 2000 - 10 milionów domen internetowych.
 10. 10. Przełomowe momenty: 2001 - pierwsza transmisja na Ŝywo obrazu wysokiej rozdzielczości przez sieć internetową. Start Wikipedii. 2002 - pierwszy telefon komórkowy z wbudowanym aparatem cyfrowym. 2003 - gwałtowny rozwój serwisów społecznościowych. Największy Facebook.com 2004 – wejście Google na amerykańską giełdę. Wartość spółki rośnie do 23 mld USD. 2005 - start serwisu YouTube.
 11. 11. Przełomowe momenty: 2006 - 100 milionów zarejestrowanych domen internetowych. Start Twittera reklamowanego jako „sms w sieci”. 2007 - miliard ludzi podłączonych do Internetu. 2008 – pierwsza duŜa gazeta (Christian Science Monitor) przenosi się do Internetu, rezygnując z wydania papierowego.
 12. 12. Przełomowe momenty: 2009 – Twitter, Facebook, Flickr i YouTube wyprzedzają CNN w relacjach z zamieszek po wyborach w Iranie. Po raz pierwszy nowe media stają się równorzędnym partnerem dla „starych mediów”. 2010 – portal WikiLeaks publikuje setki tysięcy tajnych dokumentów rządu i armii USA. 2011 - ???
 13. 13. Kluczowe cechy NM:Interaktywność: reakcja na ofertęnadawcy ze strony uŜytkownikaSocjalność: poczucie osobistego kontaktu zinnymi ludźmiBogactwo mediów: zaangaŜowanie większej ilośćzmysłów, redukcja niejednoznacznościAutonomia: niezaleŜność od źródła i kontroliSzybkość: natychmiastowa reakcja na wydarzenia,łatwość dostępu do danych: czas i odległość niegra roliLudyczność: źródło rozrywki, nie uŜytecznościPersonalizacja: unikalność przekazuKontrola mediów tradycyjnych (Twitter i CNN)
 14. 14. Kluczowe cechy NM:Konwergencja: Przepływ treści między róŜnymi mediami(platformami medialnymi) Przemieszczanie się uŜytkowników między mediamiw poszukiwaniu poŜądanych treści Uruchamianie przez stare media nowych formkontaktu z odbiorcą Dostęp do róŜnych mediów poprzez jednourządzenie Upodobnianie się mediów do siebie Integracja sieci lokalnych z rozległymi Tradycyjna telewizja wykorzystująca nowe media
 15. 15. Kluczowe cechy NM:Kultura uczestnictwa: Uczestnictwo odbiorców wtworzeniu mediów Wpływ odbiorców na decyzjetwórców na kolejnych etapachprodukcji treści Otwartość mediów na odbiorców PoraŜki wielkich koncernówmedialnych, które próbująwalczyć z „nadmierną”aktywnością odbiorców Popularność „reality”:YouTube, Reality Show (Idol,Big Brother, Robinsonowie)
 16. 16. Kluczowe cechy NM:Zbiorowa inteligencja: Łączenie się odbiorców naróŜnych poziomach, np.społeczności fanów Społeczności wiedzy:Wikipedia Opowiadania transmedialne:ta sama historia opowiadanana róŜnych platformachmedialnych, ciąglewzbogacana dzięki nowyminformacjom Internetowe kampaniepolityczne
 17. 17. RóŜnica między starymia nowymi mediami: Stare: konwencjonalny Nowe: odejście od przekaz, ściśle konwencji w stronę jak określone zasady i największego realizmu formy (informacja, (naturalizmu) przekazu reportaŜ, wywiad itp.) Nowe: Komunikacja 24 Stare: Ściśle określony godziny na dobę w rytuał komunikowania róŜnych formach (miejsce, czas, forma) Nowe: Dostęp do nieograniczonej liczby Stare: Dostęp do i form informacji za ograniczonej liczby i pomocą jednego nośnika form informacji za (komputer podłączony do pomocą tradycyjnego sieci, telefon nośnika (papier, radio, komórkowy) telewizor)
 18. 18. RóŜnica między starymia nowymi mediami: Stare: przekaz Nowe: mieszanie przekazu medialny wysoce profesjonalnego z sprofesjonalizowany amatorskim
 19. 19. WYMAGANIA WOBEC DZIENNIKARZY NOWYCH MEDIÓW
 20. 20. WyposaŜenie Laptop Software do obróbki audio i wideo Dyktafon cyfrowy mp3 Mikrofon i słuchawki Kamera lub aparat fotograficzny Statyw Karty pamięci, pen-drive’y Baterie Kable Plecak Notatnik i długopisy Ewentualnie skaner
 21. 21. Budowanie własnej markiMARKA TO POŁĄCZENIE AUTORYTETU ZROZPOZNAWALNOŚCIĄ.ABY JĄ ZBUDOWAĆ,PRZESTRZEGAJ PONIśSZYCH ZASAD: Ludzie z branŜy, którą się zajmujesz,powinni wiedzieć, kim jesteś Po wpisaniu w Google (oraz Facebooka)twojegoimienia i nazwiska kaŜdy powinien łatwoznaleźć informacje o tobie Twoja autoprezentacja online powinnapokazywać, Ŝe jesteś powaŜnym i etycznymdziennikarzem Przykłady twoich najlepszych prac powinnybyć podlinkowane do twojej strony lubzamieszczone na niej.
 22. 22. Budowanie własnej marki Opis twoich doświadczeń zawodowychpowinien być łatwy do znalezienia,zapamiętania i wydrukowania. Jeśli zamieszczasz swoje dane na stroniewww. w formacie PDF, zadbaj o to, by były onetakŜe moŜliwe do przeczytania w formacie HTML Zamieszczaj w widocznym miejscu strony www.swój numer telefonu i adres mailowy. Sprawdzajmaile przynajmniej raz dziennie. Powinieneś być widoczny - ludzie musząkojarzyć twoje nazwisko z komentarzy, twitteraitp. Ludzie aktywni online powinni co pewien czaswspominać o tobie na swoich blogach i stronachwww. oraz linkować do twoich stron.
 23. 23. Budowanie własnej marki
 24. 24. Unikaj takich etykietek
 25. 25. BUDOWANIE MULTIMEDIALNYCHHISTORII. ELEMENTY PROCESU TWÓRCZEGO
 26. 26. 1. Wybór tematuZDECYDUJ, JAKĄ HISTORIĘ CHCESZOPOWIEDZIEĆ. PRZYKŁADY: Historia o kimś waŜnym Historia o wydarzeniu, które zmieniłoczyjeś Ŝycie Historia o waŜnym miejscu Historia o tym, co ktoś robi (praca, hobby,działalność społeczna itp.) Historia „powrotu” (do zdrowia, dospołeczeństwa, do normalnego Ŝycia itp.) Historia miłości Historia odkrycia
 27. 27. 2. Perspektywa inajwaŜniejsze pytaniaW CZASACH ZALEWU INFORMACJI SENS MAJĄHISTORIE OSOBISTE, A JEDNOCZEŚNIEUNIWERSALNE: Opowiadaj historię w pierwszej osobie, „odśrodka” Pokazuj emocje, zadawaj dramatyczne pytania: NajwaŜniejszy dzień w Ŝyciu… Jedna decyzja. Gdybym to zrobił, moje Ŝycie… Mój pierwszy… (dom, pocałunek, praca itp.) Mój ostatni… Co chciałbyś powiedzieć temu człowiekowi… Historia, którą chciałbyś przekazać wnukom… Zrobił(a)bym to jeszcze raz bez względu nawszystko…
 28. 28. 3. Budowanie napięcia DOBRA HISTORIA BUDUJE NAPIĘCIE WOKÓŁ SYTUACJI I OSÓB, KTÓRE PRZEDSTAWIA: Sytuacja przedstawiona na początku historii musi mieć rozwiązanie na końcu Odbiorca powinien zadawać sobie pytania: Jak to się skończy… Co oznacza tytuł… Kim jest ta osoba… Czy ta dziewczynka kiedykolwiek miała przyjaciół… Jak to jest dorastać bez ojca… Historia powinna mieć odpowiedni rytm, z uŜyciem przystanków i pauz Odbiorcy lubią historie, które kończą się w zaskakujący sposób
 29. 29. 4. Cel SPECYFIKĄ CYFROWYCH HISTORII JEST MOśLIWOŚĆ POKAZANIA, W JAKI SPOSÓB JEDNOSTKOWE DOŚWIADCZENIA WPŁYWAJĄ NA INNYCH LUDZI, SPOŁECZNOŚĆ I LUDZKOŚĆ: Dobra historia ma zawsze cel: moralne przesłanie, zrozumienie, naukę Historia powinna ujawniać swój związek ze słowami zawartymi w tytule Dobra historia nie opowiada, a pokazuje: ludzi, zdarzenia, emocje
 30. 30. Etapy pracy Pisanie scenariuszaPreprodukcja Planowanie projektu Organizacja projektu Produkcja Przygotowanie źródeł Nagrania i sesje foto-videoPostprodukcja MontaŜDystrybucja
 31. 31. 10 kroków1. Wybierz temat na historię(2-5 minut)2. Wybierz multimedia, za pomocą których ją opowiesz3. Napisz szkic, zawierający główne elementy historii.Przedyskutuj pomysł z innymi osobami. Wyświetl „surowy” film w swojej głowie4. Napisz krótki scenariusz.5. Narysuj storyboard6. Przygotuj sprzęt7. Przeprowadź wywiady. Zbierz inne dostępne materiały: zdjęcia, filmy itp. Zdigitalizuj je. Nagraj własną narrację8. Dodaj muzykę, napisy, przejścia9. Zmontuj materiał. Wybierz format i utwórz plik10.Opublikuj historię
 32. 32. Wybór multimediówHISTORIĘ MOśESZ OPOWIEDZIEĆ W FORMIE: Video Pokazu slajdów Foto-eseju Strony internetowejDODATKOWE ELEMENTY TO: Komentarz audio Tekst (napisy) Infografiki Mapy Animowana grafika Efekty specjalne
 33. 33. Elementy procesuSZKIC: Ok.3-4 strony tekstu. Opisuje temat, postacie, relacje między nimiSKRYPT (SCENARIUSZ): Jest„destylacją” szkicu. Zajmuje ok. 1 strony tekstu(500 słów) dla trwającej 3- 5 minut historiiSTORYBOARD: Jest przełoŜeniem opisu tekstowego na język obrazu. Pozwala stworzyć jasną wizję tego,co chcemy pokazać
 34. 34. Opowieść videoProject:Reporter.WspólnainicjatywaYouTube iCentrumPulitzera.ZwycięzcaArturo Perez(film„Abilities”)
 35. 35. Project: ReporterFilm „Abilities” („Zdolności”) jakoprzykład „nowomedialnego” przekazu.Cechy: Krótki reportaŜ Zrealizowany w konwencji zabawy Reporterami są teŜ uczestnicy filmu WaŜne informacje wyszczególnione zapomocą krótkich, wyraźnych napisów Minimum komentarza Szybki montaŜ RóŜnorodność ujęć WaŜny temat
 36. 36. Zasady nagrywania video: Skoncentruj się na jednym obiekcie Nie „jeździj” kamerą od jednej strony do drugiej Nie uŜywaj zoomu Staraj się uŜywać statywu Siedź cicho Obserwuj ruch obiektu. PodąŜaj za nim obiektywem Stosuj plan daleki i bliski Myśl o detalach UŜywaj słuchawek i zewnętrznego mikrofonu
 37. 37. FotocastyAndrew C. Revkin, New YorkTimes, autor raportu zzakręgu polarnego: wystarczyłmu aparat Canon G-1 orazmały dyktafon. Jego relacjazrobiona w ekstremalnychwarunkach (-40 st. C, 24-godzinna noc) miała postaćpokazu slajdów z dźwiękowymkomentarzem zawierającymnie tylko przekazywaneprzez niego informacje, aleteŜ naturalne dźwięki zdalekiej północy (np.świstwiatru,kucie lodu).
 38. 38. Zasady przygotowaniafotocastów: 5-6 sekund na jedno zdjęcie Optymalna liczba zdjęć: 18-20 Do 20 zdjęć potrzeba od 1 min 40 sek do 2 minaudio NajdłuŜszy dźwięk: 2 min 30 sek. MoŜna gozamieścić, jeśli ma się 30 doskonałych zdjęć Nic nie jest tak nudne, jak zwalnianie tempa.Fotografie są wciąŜ najlepszym sposobem pokazaniasilnych emocji, waŜnej części historii orazszczególnego nastroju. Obrazy na fotografiach sązwykle bardziej dramatyczne i nie zmieniają siętak szybko, jak w video
 39. 39. Motto na dziś: „Multimedialny reporter musi być w 1/3 dziennikarzem, w 1/3 psychologiem i w 1/3 artystą” Dave LaBelle, fotoreporter
 40. 40. NARZĘDZIA DO PRODUKCJI I DYSTRYBUCJIMULTIMEDIALNYCH HISTORII
 41. 41. Proste narzędzia: Obróbka video: Windows Movie Maker,edytor video online w You Tube Obróbka foto: Paint, MS Office Picture Manager Teksty: Word Pad, Notatnik Strony www: np. blogger.com Serwisy geolokalizacyjne: Google Earth Serwisy video: You Tube Serwisy foto: Flickr Serwisy społecznościowe: Facebook Serwisy mikroblogowe: Twitter Projekty multimedialne do publikacjielektronicznych gazet: postpost.com
 42. 42. Warsztaty 1NARZĘDZIA DO PRODUKCJI I DYSTRYBUCJIMULTIMEDIALNYCH HISTORII. Zadania: Utwórz folder ze zdjęciami, grafikamivideo i audio ZałóŜ stronę internetową w serwisieblogger.com Otwórz program Windows Movie MakerWykonaj montaŜ, dodaj tytuły i napisy Utwórz plik wyjściowy video do publikacjionline Napisz tekst na stronę www. Wykonaj obróbkę fotografii i zapisz je wodpowiednim formacie Opublikuj całość materiału
 43. 43. WYWIADI MINIREPORTAś VIDEO
 44. 44. Jak przeprowadzićwywiad video (1): Przed wywiadem omów z rozmówcą tematypytań, które będziesz zadawał. Dzięki temu będziebardziej zrelaksowany, a wywiad płynniejszy Znajdź dobre tło do wywiadu. Idealne byłobymiejsce, które mówi coś o osobie, z którąrozmawiasz Sprawdź, czy miejsce przeprowadzania wywiadu jestwystarczająco dobrze oświetlone. Twarz rozmówcymusi być gładka, bez brzydkich cieni Postaw kamerę na statywie, na wysokości oczurozmówcy, w odległości ok. 1-1,5 metra od niego.Wtedy wywiad będzie wyglądał bardziej jak rozmowa,niŜ przesłuchanie
 45. 45. Jak przeprowadzićwywiad video (2): Sprawdź miejsce wywiadu i oświetlenieprzez obiektyw kamery przy bliskim, średnim idalekim planie Jeśli to tylko moŜliwe, uŜywaj mikrofonówbezprzewodowych Pozbądź się wszelkich przedmiotów, którychdźwięki mogłyby sprawiać kłopot w czasie nagrania(telefon, bransoletki itp.) Usiądź po prawej stronie kamery i obróć jejwyświetlacz tak, abyś mógł monitorować przebiegnagrania bez odwracania uwagi od rozmówcy Poinstruuj rozmówcę, aby w czasie wywiadupatrzył na ciebie, a nie prosto w obiektyw kamery
 46. 46. Jak przeprowadzićwywiad video (3): Wyraźnie akcentuj koniec pytania.Daj rozmówcy duŜo czasu na odpowiedź. Nie przejmuj się ciszą. Nie zadawaj kolejnegopytania juŜ w czasie pierwszej pauzy w rozmowie Bądź zaangaŜowany. Ludzie lubią dzielićsię informacjami, kiedy widzą, Ŝe innych tointeresuje i kiedy inni NAPRAWDĘ słuchają Gdy rozmówca udziela odpowiedzi, bądź cicho.Jeśli chcesz dodać mu odwagi, moŜesz kiwać głowąlub uśmiechać się, ale bez słów. Wtrącanie sięmoŜe bardzo utrudnić montaŜ wywiadu Bądź sobą. Jeśli będziesz zrelaksowany, twójrozmówca takŜe będzie
 47. 47. Jak przeprowadzićwywiad video (4): Nie przerywaj ciekawej historii dlatego, Ŝe maszkolejne pytanie lub chcesz coś bliŜej wyjaśnić Unikaj pytań, na które odpowiedź brzmi „tak” lub„nie”. Nie unikaj pytań osobistych: „proszępowiedzieć mi więcej o tym…”, „co pan wtedyczuł…”, „co pani wtedy zrobiła…” Nie polemizuj z rozmówcą, kiedy jego odpowiedzisą sprzeczne z twoimi poglądami lub oczekiwaniami.Rozmówca moŜe mieć inny punkt widzenia, a nikt nielubi, kiedy kwestionuje się jego wiarygodność UŜywaj dodatkowych materiałów, jak np. zdjęcia zalbumu, które ułatwią rozmówcy przypomnienie sobiemiejsc, wydarzeń i ludzi
 48. 48. Jak przeprowadzićwywiad video (5): Zmieniaj kadrowanie między pytaniami.Ujęcia w szerokim, średnim i bliskim planieułatwią montaŜ i pozwolą uniknąć „skoków” międzyróŜnymi częściami wywiadu Kiedy kończysz wywiad, zostaw kamerę włączonąjeszcze przez kilka minut. W takich momentachludzie często rozluźniają się i mówią interesującerzeczy
 49. 49. Warsztaty 2WYWIAD VIDEO. Zadania: Wymyśl temat wywiadu Przygotuj pytania (5-6) Wybierz miejsce Wybierz plan (warianty): Rozmówcy siedzą Rozmówcy stoją Plan daleki Plan bliski Dziennikarz w kadrze Dziennikarz poza kadrem Nagraj wprowadzenie Przeprowadź wywiad Zmontuj i opublikuj
 50. 50. Warsztaty 3MINIREPORTAś. Zadania: Wymyśl temat Wybierz miejsce Napisz szkic Wybierz formę (video, slajdy z dźwiękiemitp.)oraz sprzęt (kamera, aparat cyfrowy,dyktafon) Zrób listę niezbędnych elementów (ilezdjęć, ile minut nagrania, komentarzautorski?) Przeprowadź sesję zdjęciową lubnagraniową Zmontuj i opublikuj

×