Indicadors Carrera Professional

1,396 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
328
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indicadors Carrera Professional

 1. 1. Indicadors decarrera professional Professionals sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears
 2. 2. DEPÓSIT LEGAL: XXXEDITA: Muntaner.
 3. 3. INDEX.A.- INTRODUCCIÓ......................................................................................................................................................................5B.- INDICADORS DE LA CARRERA PROFESSIONAL. ..........................................................................8 1. INDICADORS D’ACTIVITAT I COMPETÈNCIA PROFESSIONAL. .......................................................................................... 8 METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DELS INDICADORS. .............................................................................................................9 INDICADORS GRUPS PROFESSIONALS .....................................................................................................8 2. INDICADORS D’ADQUISICIÓ I GENERACIÓ DE CONEIXEMENT. .................................................................................. 94 3. IMPLICACIÓ AMB LA ORGANITZACIÓ. ...................................................................................................................................100C.- PROCEDIMENT PER LA SOL·LICITUDDE CARRERA PROFESSIONAL. ................................................................................................................................. 101LLISTAT DE PROFESSIONALS QUE HAN PARTICIPAT EN L’ELABORACIÓD’INDICADORS DE CARRERA PROFESSIONAL ........................................................................................................................................ 103 3
 4. 4. 4
 5. 5. A.- INTRODUCCIÓ.El Servei de Salut de les Illes Balears ha desenvolupat un model de carrera professional en el marc definit per l’Acord de Consellde Govern de 22 de Desembre de 2006 sobre la Carrera Professional (CP) pel personal del Servei de Salut i coherent amb elseu Mapa Estratègic i amb les línies estratègiques que el composen: la orientació de Serveis al ciutadà, la millora continua delsprocessos interns, la gestió del coneixement i la sostenibilitat i eficiència com a àmbits de desenvolupament d’uns serveis sanitariscada vegada de major qualitat i eficiència.D’acord amb aquest Mapa Estratègic s’ha definit un model de Carrera professional basat en l’avaluació i el reconeixement deldesenvolupament professional continu com a forma de millora de l’atenció als usuaris i de compromís dels professionals amb laciutadania.Els valors en que es basa el Model de Carrera professional son: ˚ Compromís amb els pacients. ˚ Millora contínua de l’activitat i la pràctica professional. ˚ Gestió del coneixement: actualització, generació i aplicació del coneixement. ˚ Implicació en el desenvolupament d’uns serveis de major qualitat, més eficients i més adaptats a les necessitats dels ciutadans.El Model de CP s’ha desenvolupat d’acord amb els següents principis rectors: ˚ Coherent amb la cultura i el model organitzatiu corporatiu del Servei de Salut i de cada institució o centre sanitari. ˚ Que permeti adequar les aspiracions i les expectatives dels professionals a les necessitats del sistema sanitari públic de les Illes Balears. ˚ Adaptable a les diferents formes organitzatives, de gestió i de prestació de serveis que s’instaurin en el si del Servei de Salut de les Illes Balears. 5
 6. 6. ˚ Que promogui l’autonomia professional i faciliti l’adopció de formes organitzatives més flexibles i adaptables a les necessitats assistencials de cada centre dirigides a millorar els serveis prestats als ciutadans. ˚ Que faciliti i estableixi els mecanismes adequats i s’ha de dotar dels instruments necessaris de promoció que permetin reconèixer la contribució que fan els professionals en els aspectes següents: – experiència i competència professionals; – compromisos i implicació institucional en els resultats; – motivació, actitud i aprenentatge permanent; ˚ Que premiï el valor imprescindible pel sistema sanitari que és la contribució professional. ˚ Que sigui un important instrument de motivació dels professionals, compatible i coherent amb altres possibles mecanismes de motivació o incentivació professional individuals i col·lectius actuals o futurs. ˚ Que suposi un instrument excel·lent de desenvolupament professional, ja que ha de preservar els valors i les actituds de manteniment i desenvolupament de la competència i de l’interès per la feina que es duu a terme. ˚ Aquesta CP no s’ha d’articular de manera que premiï directament el rendiment o l’obtenció de determinats objectius puntuals de l’organització —per a la qual cosa ja hi ha altres incentius formals més precisos —, sinó que els aspectes que es recompensin mitjançant la carrera professional són menys conjunturals: la qualitat de l’atenció prestada i les activitats relacionades amb influència directa en l’atenció. Dins aquest model, s’ha definit el contingut de la Carrera Professional per personal sanitari, el qual servirà com a base per la definició en un futur immediat de la CP del personal no sanitari. El contingut de la CP s’ha desenvolupat a partir d’una proposta inicial de Model, la qual va ser presentada i comentada en grups de treball en els que participaren més de 120 professionals de les diferents categories sanitàries i nivells assistencials. D’aquests grups es varen recollir, directament i a través de correu electrònic, opinions i propostes que contribuïren a completar la definició de la CP. A finals de 2010 s’ha presentat aquest Model a les Centrals Sindicals per la negociació preceptiva i per recollir també les propostes de millora.6
 7. 7. L’estructura de la CP es basa en tres apartats cada un dels quals compta amb el següent pes segons el nivell de CP a ques’accedeixi: QUADRE RESUM D’AVALUACIÓ DE LA CARRERA PROFESSIONAL DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS Puntuació Nivell Nivell Nivell Nivell máxima I II III IV ACTIVITAT 80 60% 65% 70% 80% PROFESSIONAL CONEIXEMENT 60 55% 60% 65% 70% IMPLICACIÓ 20 55% 65% 70% 75% TOTAL 160El Model valora fonamentalment l’activitat i competència professionals de forma coherent amb el principal objectiu del Servei deSalut, el de prestar assistència sanitària als ciutadans de les Illes Balears. I valora també l’adquisició i la transmissió de coneixementsi la recerca com a forma imprescindible de millora continua dels professionals. Per últim valora la implicació dels professionals ambla organització com a forma d’avançar cap a un sistema sanitari més complert i desenvolupat.Dins aquesta estructura s’han desenvolupat per la mesura de l’activitat i competència professional indicadors que permetin avaluarl’exercici professional dels sanitaris .En aquest document es detallen els indicadors dels tres àmbits de la Carrera Professional i s’explica la metodologia amb la quals’han definit els indicadors d’activitat i competència professional. 7
 8. 8. B.- INDICADORS DE LA CARRERA PROFESSIONAL. 1. INDICADORS D’ACTIVITAT I COMPETÈNCIA PROFESSIONAL. Per l’avaluació d’aquest apartat s’han definit tres TRONCS D’ACTIVITAT PROFESSIONAL. ITINERARIS PROFESIONALS ACTIVITAT I COMPETÈNCIA PROFESSIONAL: 3 Troncs: 1 - Assistencial. 2 - De gestió: • G1: càrrecs directius Avaluació: Contracte de Gestió • G2: comandaments intermedis amb dedicació a gestió del 100% Avaluació ALR + Indicacors de la Unitat • G3: comandaments intermedis amb dedicació a gestió <100% Avaluació: AA + ALR + Indicadors Unitat. 3 - De recerca: dedicació a recerca superior al 50% del temps. Avaluació: AA + Indicadors recerca ALR: Avaluació de Llocs de Responsabilitat. FORMACIÓ, DOCÈNCIA I RECERCA COMUNS IMPLICACIÓ AMB LA ORGANITZACIÓ8
 9. 9. Els criteris per determinar la pertinença a cada un dels troncs son els següents: – Assistencial: professionals que desenvolupen fonamentalment activitat assistencial i que no estan inclosos en cap dels altres grups. – De gestió: professionals que treballen en l’àmbit de gestió exclusivament o compartit amb activitat assistencial. – De recerca: professionals que dediquen almenys el 50% de l seu temps a activitats de recerca.Per cada un d’aquests troncs s’ha elaborat bateria d’indicadors per blocs d’activitat. Els indicadors es varen classificar en tres gransàmbits que responen als tres àmbits objectius d’un professional sanitari en l’actualitat: – Orientació a l’assoliment. – Orientació al client / ciutadà. – Treball en equip.METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DELS INDICADORS.Dins cada un d’aquest àmbits s’han definit indicadors orientats a avaluar els principals trets definitoris d’una pràctica professionalcorrecta atorgant pesos a cada grup d’indicadors. 1. Orientació a l’assoliment (60 Punts). 6 - 10 Indicacors: • 30% de rendiment: • 50% de qualitat. ˚ Intervencions quirúrgiques per metge. ˚ Adequació: ˚ Visites per metge. ˚ Proves. ˚ Altes per metge. ˚ Farmàcia ˚ Proves diagnòstiques / metge. ˚ Estades evitades. ICSIA. ˚ Relació segones / primeres consultes. ˚ Intervencions quirúrgiques. ˚ Complicacións. ˚ Ocupació quirófan ˚ Reingressos. • 20% de prescripció / indicació / us ˚ Mortalitat. eficient dels recursos. 9
 10. 10. 2. Orientació al client (10 Punts). 3.Treball en equip (10 Punts). 3 - 5 Indicacors: 3 - 5 Indicacors: ˚ Consentiment informat. ˚ Entre nivells, centre, categoria... ˚ Queixes, reclamacions. ˚ 1 - 2 d’ells d’accessibilitat: - Anul·lació Consultes, intervencions, proves. - Reprogramacions, agendes obertes. - LLEE Criteris: Els criteris per elaborar els indicadors han estat els següents. Criteris: • Fonts de dades: • Clars i definits. ˚ Sistemàtiques incorporades al SI. • Específics. ˚ Sistemàtiques no incorporada al SI ˚ No sistemàtiques: A utoinforme / informe del • Mesurables. superior. • Per professionals tipus: • Unitat de Mesura: ˚ Standard. ˚ Individual. ˚ Professional amb tasca específica al servei. ˚ Unitat funcional: individualització per Cap de ˚ Professional amb tasca específica a altre àmbit. la Unitat. Com a font de dades s’ha intenta aprofitar el màxim els sistemes d’informació existents actualment en el Servei de Salut per permetre que el seguiment dels indicadors sigui el màxim d’objectiva i automatitzada. En aquells indicadors en que no s’han pogut utilitzar fonts de dades sistematitzades i incorporades al Sistema d’informació, s’han utilitzats fonts objectives sistemàtiques no incorporades al Sistema d’Informació i en aquells en que no existeix una font sistemàtica s’ha optat per la utilització d’autoinformes10
 11. 11. o autoavaluacions validades pel cap d’unitat.La Unitat de Mesura en la Carrera Professional és l’individu, en tots aquells casos en que existeix informació sistemàtica directamentindividual s’ha incorporat aquesta. En aquells casos en que no existeix informació individualitzada s’incorpora la informació mésaproximada, habitualment la de la unitat a la que pertany el professional, avaluant pel cap d’unitat la contribució dels professional.Procés d’elaboració dels indicadors:Per l’elaboració dels indicadors d’acord amb els criteris establerts es varen definir grans blocs d’activitat professional ambcaracterístiques comuns i que l’activitat dels quals permetés establir indicadors comuns.S’establiren els següents Blocs: RELACIÓ DE BLOCS D’INDICADORS.* Atenció Primària: Àmbit hospitalari: - Metges de Família - Metges Bloc mèdic. - Pediatres. - Metges Bloc quirúrgic. - Odontòlegs. - Pediatria AH. - Farmacèutics d’AP. - UCI. - Infermeres d’AP. - Serveis Generals: - Comares. Radiologia , Medicina Nuclear i Radioteràpia. Laboratori i Anatomia Patològica. Urgències / 061: Anestèsia i reanimació. - Metges SUAP. Serveis assistencials no clínics. - Infermeres SUAP i 061 - Farmàcia Hospitalària. - Metges assistencials 061. - Comares hospitalàries. - Metges reguladors 061. - Infermeres àrea ambulatòria. Àmbit sociosanitari: - Infermeres serveis especials. - Metges sociosanitari. - Infermeres serveis generals. - Metges de salut mental. Àmbits internivells: - Infermeres d’hospitalització i sociosanitaris. - Fisoterapeutes i Terapeutes Ocupacionals. 11
 12. 12. En el quadre adjunt 1 s’especifiquen les especialitats incloses en cada un dels Blocs. Per cada un d’aquest Blocs es va configurar un grup de treball format per professionals de reconeguda solvència que comptava amb un referent i 5 – 8 membres. Aquests grups, en els que varen participar un total de 142 professionals, varen elaborar les seves propostes de bateria d’indicadors d’acord amb els pautes establertes i referides abans. Posteriorment el grup de treball de Carrera professional del Servei de Salut ha homogeneïtzat les propostes, elaborant les bateries definitives d’indicadors que més endavant s’especifiquen. Per a aquells professionals en els que, per realitzar una tasca molt específica en la seva categoria / especialitat, no es reculli aquesta adequadament en els indicadors establerts, la Comissió d’avaluació de Centre elevarà una proposta d’indicadors específics dins del sistema general que serà validat per la Comissió Central de CP i llavors introduïda en l’avaluació. TAULA: RELACIÓ ENTRE CATEGORIA / ESPECIALITAT I BLOC D’INDICADORS. METGES CATEGORIA / ESPECIALITAT BLOC DE CARRERA PROFESSIONAL Anàlisis clíniques MED_LAB_AP Anatomia Patològica MED_LAB_AP Anestèsia i reanimació FEA Anestèsia Angiologia i cirurgia vascular FEA QUI Aparell digestiu FEA MED Cardiologia FEA MED Cirurgia maxil·lofacial FEA QUI Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu FEA QUI Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia FEA QUI Endocrinologia i Nutrició FEA MED Farmàcia Hospitalària FAR_HOSP Farmàcia Atenció Primària FRA_AP12
 13. 13. CATEGORIA / ESPECIALITAT BLOC DE CARRERA PROFESSIONALObstetrícia i Ginecologia FEA QUIHematologia i Hemoteràpia* FEA MEDImmunologia MED_LAB_APMedicina Familiar i Comunitària MED_FAMMetge Servei d’Urgències AP i 061 MED_SUAPMetge Servei d’Urgències AP i 061 MED_REG_061Metge Servei d’Urgències AP i 061 MED_ASSIST_061Medicina Interna FEA MEDMedicina Preventiva MED_PREVMedicina Física i Rehabilitació FEA_MEDMedicina Intensiva MED_UCIMedicina Nuclear MED_RADMicrobiologia i Parasitologia MED_LAB_APNefrologia FEA MEDPneumologia FEA MEDNeurocirurgia FEA QUINeurologia FEA MEDOftalmologia FEA QUIOncologia Mèdica FEA MEDOncologia Radioteràpica MED_RADOtorinolaringologia FEA QUIPediatria Atenció Primària MED_PED_APPediatria hospitalària MED_PED_HOSPPsiquiatria FEA MEDRadiodiagnòstic MED_RADRadiofarmàcia MED_RADRadiofísica Hospitalària MED_RADUrologia FEA_QUI 13
 14. 14. CATEGORIA / ESPECIALITAT BLOC DE CARRERA PROFESSIONAL Documentació Clínica MED_CLIN_NO_ASSIST Metge Sociosanitari MED_SOCIOSAN Metge Sociosanitari Salut Mental MED_SOCIOSAN_SM Odontòleg ODNT Metge Equip de Suport Atenció Domiciliària MED_ESAD Medicina urgències hospitalària MED_URG_HOSP Part Laboratori i part FEA_ MED: segons centre TAULA: RELACIÓ ENTRE CATEGORIA / ESPECIALITAT I BLOC D’INDICADORS. INFERMERES. Comares Hospitalàries COMARES_HOSP Comares d’Atenció primària COMARES_AP Tots els Fisioterapeutes i Terapeutes Ocupacionals FISIO-TO Infermeres/rs dels Hospitals d’aguts , dels centres INF_HOSP sociosanitaris i de Salut Mental Infermeres/rs dels serveis de Cirurgia Major Ambulatòria, INF_AMB Hospital de Dia, Consultes Externes i Gabinets. Totes les Infermeres/rs d’AP. INF_AP Infermeres/rs d’Urgències Hospitalàries, UCI, Quiròfans, INF_SERV_ESP Reanimació. Infermeres/rs dels serveis d’urgències d’AP i del 061 INF_SUAP_061 Infermeres/rs de Radiologia i Laboratoris INF_SSCC14
 15. 15. INDICADORS PERGRUPS DE PROFESSIONALS 15
 16. 16. Comares d’atenció hospitalària DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Nombre de dones en procés de No aplica tècniques invasives o part a les quals s’ha fet un rasurat desaconsellades per rutina: perineal i/o ènema expulsiu en % de dones de part a les quals - rasurat perineal litotomia - oxitocina IV intrapart s’han aplicat tècniques invasives o Autoauditoria d’Història de Salut - ènema, expulsiu en litotomia - monitoratge fetal intern - desaconsellades per rutina - oxitocina IV intrapart amniotomia / Nombre de dones - monitoratge fetal intern ateses per procés de part en els darrers 12 mesos x 100 Demostra major nombre d’esquinçaments perineals menors Nombre d’esquinçaments majors Ràtio d’esquinçaments majors i (primer i segon grau) o perineus íntegres, Autoauditoria d’Història de Salut mesos de / Nombre d’esquinçaments d’esquinçaments menors pacients ateses en els darrers 12 i menor nombre d’esquinçaments menors perineals majors (tercer i quart grau) Nombre de registres del % de registres de partograma en Història % de registres de partograma en Història Autoauditoria d’Història de Salut de partograma / Nombre de dones de Salut de Salut pacients ateses en els darrers 12 mesos ateses en el part durant els darrers 12 mesos x 100 Nombre d’històries clíniques amb registre de “contacte pell amb pell” i/o començament de % d’històries clíniques amb registre de Afavoreix el “contacte pell amb pell” i Autoauditoria d’Història de Salut de la lactància materna durant la “contacte pell amb pell” i/o inici de la l’inici de la lactància materna durant la pacients ateses en els darrers 12 mesos primera hora de vida / Nombre lactància materna primera hora de vida de dones ateses per part eutòcic amb naixement d’infant en els darrers 12 mesos x 100 Nombre d’ingressos precoços / No realitza ingrés precoç durant la fase % d’ingressos precoços de dones en Autoauditoria d’Història de Salut de Nombre de total d’ingressos de latent del part (fins a arribar als 4 cm de treball de part pacients ateses en els darrers 12 mesos dones en treball de part en els 12 dilatació del coll uterí) mesos x 100 Realitza finestres de registre Nombre de registres que % de finestres de registre cardiotocogràfic cardiotocogràfic o auscultació intermitent Autoauditoria d’Història de Salut de compleixen la norma / Nombre o auscultació intermitent de la freqüència de la freqüència cardíaca fetal en parts de pacients ateses en els darrers 12 mesos de parts de risc baix atesos en els cardíaca fetal en parts baix risc sense analgèsia epidural darrers 12 mesos x 100 Ofereix tècniques complementàries a l’analgèsia epidural (TENS, banyera de Nombre de dones amb tècniques % parts atesos amb tècniques parts, dutxa calenta, canvis posturals, Auditoria d’història clínica complementàries / Nombre de complementàries suport continu, massatges amb pilota de dones sense epidural x 100 parts, llit articulat...)16
 17. 17. Comares d’atenció hospitalàriaDESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Nombre de reclamacions* contra el professional per “tracteNombre de reclamacions per “tracte Reclamacions per “tracte inadequat” en inadequat” en els darrers 12 Certificat de la Direccióinadequat” en els darrers 12 mesos els darrers 12 mesos mesos. (*)Reclamacions després de la resolució de les quals es confirmi aquest tracte Nombre de consentiments informats / Nombre de processos Auditoria de les històries clíniques dels Ús del consentiment informat en les susceptibles de sol·licitar elPercentatge de consentiments informats darrers 12 mesos des dels sistemes situacions que el requereixin consentiment informat de d’informació pacients atesos en els darrers 12 mesos pel professional x 100 Facilita informació sobre l’ús dels dretsInforme de reflexió sobre la facilitació de de segona generació (lliure elecció, Informe de reflexió sobre la facilitació del’ús dels drets de segona generació voluntats anticipades, segona opinió l’ús de drets de segona generació mèdica, donació d’òrgans) La disposició del professional d’assumir jornades, trams horaris o eventualitats extraordinàries que puguin sorgirInforme del superior immediat sobre per necessitats de l’equip (jornades Informe argumentat del coordinadorla disposició d’assumir jornades, trams complementàries, repartiment d’agendes, directorhoraris o eventualitats extraordinàries prolongacions de jornades, cobertura de guàrdies...) ha de suposar un reconeixement Assumpció de responsabilitats en elsNombre de programes dels quals el Nombre de programes dels quals programes del centre i implicació en la Informe de la Direccióprofessional és el responsable el professional és responsable resolució de problemes Ús sistemàtic d’Història de Salut amb Nombre de consultes en Història la finalitat de compartir la informació de Salut / Nombre de pacientsUtilització sistemàtica d’Història de Salut Explotació de dades en la FIC amb altres nivells assistencials i millorar atesos pel professional en els l’eficiència darrers 12 mesos x 100 17
 18. 18. Comares d’atenció primària DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA % de gestants a les quals se’ls fa la Percentatge de gestants a les quals es fa Autoauditoria de la història clínica de Nombre de gestants ateses abans primera visita abans de la 12a setmana de la primera visita abans de la 12a setmana dones amb protocol d’embaràs obert en de la 12a setmana de la gestació / la gestació de la gestació els darrers 12 mesos Nombre de gestants vistes x 100 Nombre de dones gestants ateses en els darrers 12 mesos Valoració de l’hàbit tabàquic en les dones Autoauditoria de la història clínica de en pel professional que tenguin % de dones gestants amb registre de dones amb protocol d’embaràs obert registrada la valoració de l’hàbit valoració de l’hàbit tabàquic gestants els darrers 12 mesos tabàquic / Nombre de dones gestants ateses en els darrers 12 mesos pel professional x 100 Nombre de dones gestants amb % dones gestants que reben almenys una Les dones gestants ateses pel professional amb protocol d’embaràs clínica de dones Autoauditoria d’història registre d’almenys una intervenció reben almenys una intervenció educativa darrers 12 mesos en què obert en els educativa sobre lactància materna intervenció educativa sobre lactància es reculli una abans de la 26a setmana de la materna abans de la 26a setmana de la sobre lactància materna abans de la 26a intervenció educativa bàsica sobre lactància gestació / Nombre de dones gestació setmana de la gestació materna gestants ateses en els darrers 12 mesos pel professional x 100 Nombre de dones gestants amb Auditoria d’història clínica de dones amb registre de valoració del risc de % de dones gestants amb registre de Valoració del risc de violència de gènere protocol d’embaràs obert en els darrers 12 violència de gènere / Nombre valoració del risc de violència de gènere en dones gestants mesos en què es reculli la valoració del risc de dones gestants ateses en els en dones gestants de violència de gènere darrers 12 mesos pel professional x 100 Nombre de dones gestants amb Autoauditoria d’història clínica de dones registre de recomanació de VAG / % de dones gestants amb registre de Recomanació de la vacuna antigripal a les amb protocol d’embaràs obert en els Nombre de dones gestants ateses recomanació de vacuna antigripal a les dones gestants darrers 12 mesos en què es reculli la en els darrers 12 mesos pel dones gestants recomanació de la VAG professional x 100 Nombre de dones puèrperes a % de dones amb protocol d’embaràs La primera visita postpart a les puèrperes Autoauditoria d’embaràs clínica de dones d’història les quals es fa la primera visita obert amb primera visita postpart duita amb protocol obert en els abans del 8è dia postpart / es fa dins dels 7 primers dies després a terme dins dels 7 primers dies després del part darrers 12 mesos en què es reculli la visita Nombre de total de puèrperes del part postpart ateses pel professional en els darrers 12 mesos x 100 Nombre de dones puèrperes amb Autoauditoria d’història clínica de dones registre de recomanació de l’ús % de dones puèrperes a les quals es fan A les dones puèrperes se’ls amb protocol d’embaràs obert en els d’anticonceptiu en el postpart / recomanacions sobre l’ús d’anticonceptius fan recomanacions sobre l’ús darrers 12 mesos en què es reculli al Nombre de total de puèrperes en el postpart d’anticonceptius en el postpart recomanació sobre l’ús d’anticonceptius ateses pel professional en els darrers 12 mesos x 10018
 19. 19. Comares d’atenció primàriaDESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Valoració i recomanacions sobre% de dones ateses amb registre de Valoració i recomanació sobre l’ús l’ús d’anticonceptius / Nombrevaloració i recomanació sobre l’ús Autoauditoria d’històries clíniques ded’anticonceptius a les dones en edat fèrtil d’anticonceptius a les dones en edat fèrtil dones ateses en edat fèrtil de total de dones ateses en els ateses per la comare darrers 12 mesos en edat fèrtilateses per la comare x 100 Nombre de gestants (dones amb Autoauditoria d’història clínica de dones protocol d’embaràs obert) que% de dones gestants ateses amb registre Assistència de les gestants a un mínim de amb protocol d’embaràs obert en els acudeixen a educació prenatald’assistència de les gestants a un mínim de 6 sessions d’educació prenatal darrers 12 mesos + registre realitzat per amb un mínim de 6 sessions /6 sessions d’educació prenatal la comare dels assistents a les sessions Nombre de total de gestants d’educació prenatal vistes pel professional en els darrers 12 mesos Nombre de parelles de dones (dones amb protocol d’embaràs obert) que acudeixen a educació% de parelles de dones que acudeixen a La comare implica també la parella de la Registre realitzat per la comare sobre els assistents a les sessions d’educació prenatal prenatal amb un mínimtotal6de deeducació prenatal gestant en l’educació prenatal sessions / Nombre de gestants vistes pel professional en els darrers 12 mesos Nombre de dones puèrperes que fan lactància materna amb Auditoria d’història clínica de dones amb protocol d’embaràs obert en els darrers 12 registre de valoració delactància la presa% de dones puèrperes que fan lactància Valoració de la presa i recomanacionsmaterna amb registre de valoració de la sobre lactància materna a dones mesos en què es recullin les recomanacions i/ recomanacions sobre Nombre de dones puèrperespresa i recomanacions sobre la lactància puèrperes que fan lactància materna sobre lactància materna i el tipus que fan lactància materna ateses seleccionat d’alimentació del bebè pel professional en els darrers 12 mesos x 100 Nombre de dones puèrperes amb Autoauditoria d’història clínica de dones registre de valoració de la funció% de dones puèrperes ateses amb registre Realització de postpart en les la funció la valoració de amb protocol d’embaràs obert en els perineal en el postpart / Nombrede la funció perineal en el postpart perineal en el dones darrers 12 mesos en què es reculli la de dones puèrperes ateses pel puèrperes ateses valoració de la funció perineal professional en els darrers 12 mesos x 100 Nombre de citologies / Nombre% de dones que compleixen els criteris Es fan citologies a les dones quede realització de citologia amb citologies compleixin els criteris segons el protocol Autoauditoria d’història clínica de dones de dones ateses pel professional amb citologia realitzada que compleixin criteris perquèrealitzades vigent se’ls faci una citologia 19
 20. 20. Comares d’atenció primària DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA El professional du a terme accions d’educació sanitària en l’àmbit comunitari, Registre d’activitats grupals d’educació per Nombre d’activitats grupals d’educació adaptades a les necessitats de la població a la salut en el darrer any per a la salut que atén (menopausa, sol pelvià, educació sexual, postpart, etc.) Nombre de reclamacions* per “tracte inadequat” en els darrers Nombre de reclamacions per “tracte Absència de reclamacions per “tracte 12 mesos, contra el professional. Certificat de la Direcció inadequat” en els darrers 12 mesos inadequat” en els darrers 12 mesos (*)Reclamacions després de la resolució de les quals es confirmi aquest tracte Els reconeixements externs sobre Informe sobre la contribució individual Informe del coordinador director del diferents aspectes de la qualitat (ISO, en l’obtenció del reconeixement sobre EFQM, Joint Commission...) constitueixen centre sobre la contribució individual en diferents aspectes de la qualitat l’obtenció del reconeixement un valor addicional Nombre de consentiments informats / Nombre de processos Auditoria de les històries clíniques dels Ús del consentiment informat en les susceptibles de sol·licitar el % d’ús del consentiment informat darrers 12 mesos des dels sistemes situacions que el requereixin consentiment informat de d’informació pacients atesos en els darrers 12 mesos pel professional x 100 La disposició del professional d’assumir jornades, trams horaris o eventualitats extraordinàries que puguin sorgir Informe positiu sobre la disposició per necessitats de l’equip (jornades Informe argumentat del coordinador d’assumir jornades, trams horaris o complementàries, repartiment d’agendes, director eventualitats extraordinàries prolongació de jornada, cobertura de guàrdies...) ha de suposar un reconeixement Nombre de programes dels quals el Assumpció de responsabilitats en els Nombre de programes dels quals Informe de la Direcció professional és responsable programes del centre el professional és responsable Informe positiu sobre l’assumpció de Assumpció de responsabilitats i implicació Informe de la Direcció responsabilitats i la implicació en la en la resolució de problemes resolució de problemes Nombre de consultes en Història Ús sistemàtic d’Història de Salut a fi de de Salut / Nombre de pacients % d’ús d’Història de Salut compartir la informació amb els altres Explotació de dades d’Història de Salut atesos pel professional en els nivells assistencials i millorar l’eficiència darrers 12 mesos x 10020
 21. 21. 21
 22. 22. Farmacèutics d’atenció primària DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Autoinforme validat per la Informe de resolució de consultes dels Resolució de consultes dels professionals Mesura destinada a l’ús segur i adequat dels Direcció Mèdica d’Atenció professionals sanitaris sanitaris del seu sector medicaments Primària Liderar, desenvolupar i implantar Informe d’actuacions per a la millora de Autoinforme validat per la actuacions dirigides a la millora de Mesura destinada a l’ús segur i adequat dels Direcció Mèdica d’Atenció la seguretat del sistema d’utilització de la seguretat del sistema d’ús de medicaments medicaments Primària medicaments És funció del farmacèutic de l’atenció Autoinforme validat per la Informe d’implicació i contribució a la Implicació i contribució a la millora en primària promoure la utilització adequada Direcció Mèdica d’Atenció millora en l’ús de medicaments l’ús de medicaments al sector dels medicaments Primària Són funcions del farmacèutic de l’atenció Autoinforme validat per la Informe positiu de participació en el Participar en el Programa de primària la difusió als professionals sanitaris Direcció Mèdica d’Atenció Programa de farmacovigilància farmacovigilància i el seguiment de les alertes de seguretat Primària de farmacovigilància Són funcions del farmacèutic de l’atenció Informe d’actualització del catàleg de Autoinforme validat per la Actualització del catàleg de medicaments primària la selecció i l’actualització dels medicaments de les farmacioles dels Direcció Mèdica d’Atenció de les farmacioles dels centres de salut medicaments del catàleg de les farmacioles centres de salut Primària dels centres de salut Participar com a autor i/o revisor en És funció del farmacèutic de l’atenció Informe de participació en l’avaluació de Autoinforme validat per la informes d’avaluació de medicaments primària participar en activitats medicaments sol·licitats a la Comissió Direcció Mèdica d’Atenció sol·licitats a la Comissió d’Avaluació de relacionades amb l’avaluació i la selecció de d’Avaluació de Medicaments Primària Medicaments en els darrers 24 mesos medicaments És funció del farmacèutic de l’atenció Nombre de sessions formatives als Autoinforme validat per la Activitat formativa als professionals primària impartir sessions formatives als centres de salut dirigides a metges i Direcció Mèdica d’Atenció sanitaris del seu sector centres de salut dirigides als metges i a les infermeres Primària infermeres És funció del farmacèutic de l’atenció Supervisió o control de la logística de Autoinforme validat per la Informe de supervisió de distribució de primària fer la supervisió del circuit de la distribució de medicaments de les Direcció Mèdica d’Atenció medicaments de les farmacioles distribució de medicaments als centres farmacioles Primària de salut És funció del farmacèutic de l’atenció Autoinforme validat per la Informe per promoure l’ús adequat de Implicació i contribució a la millora en la primària desenvolupar estratègies per Direcció Mèdica d’Atenció medicaments a l’atenció primària utilització de medicaments al sector promoure l’ús adequat de medicaments a Primària l’atenció primària Informe per contribuir al procés de És funció del farmacèutic de l’atenció Autoinforme validat per la Implicació en el desenvolupament i la millora en l’ús del sistema de recepta millora del sistema de recepta electrònica primària contribuirrecepta electrònica en al procés de millora Direcció Mèdica d’Atenció electrònica l’ús del sistema de Primària22
 23. 23. Farmacèutics d’atenció primàriaDESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA És funció del farmacèutic de l’atenció Autoinforme validat per laInforme per promoure l’ús adequat dels Estudis sobre l’ús medicaments i/o la primària promoure l’ús adequat dels Direcció Mèdica d’Atenciómedicaments a les zones bàsiques de salut revisió de tractaments medicaments a les zones bàsiques de salut PrimàriaInforme per mantenir un circuit de Tenir establert i mantenir un circuit de És funció del farmacèutic de l’atenció Autoinforme validat per lacomunicació i resolució d’incidències comunicació i resolució d’incidències primària garantir l’accessibilitat dels Direcció Mèdica de l’Àreasobre medicaments sobre medicaments al sector pacients als medicaments% d’assistència a les actuacions del Mantenir la cohesió de les actuacions del Autoinforme validat per lafarmacèutic de l’atenció primària entre els Reunions internes d’equip farmacèutic de l’atenció primària entre els Direcció Mèdica de l’Àreadiferents sectors sanitaris diferents sectors sanitaris de l’àrea És funció del farmacèutic de l’atencióInforme de participació amb altres Reunions conjuntes amb altres primària participar en activitats Autoinforme validat per laprofessionals en activitats relacionades professionals relacionades amb l’ús racional dels Direcció Mèdica de l’Àreaamb l’ús racional del medicament medicamentsInforme de participació, amb grups És funció del farmacèutic de l’atencióde treball i comissions de qualitat, en Reunions periòdiques amb grups de primària participar en activitats Autoinforme validat per laactivitats relacionades amb l’ús racional treball i comissions/comitès de qualitat relacionades amb l’ús racional dels Direcció Mèdica de l’Àreadel medicament medicaments Transmissió i comunicació de resumsInforme d’actualització i difusió dels Actualització i difusió dels coneixements Autoinforme validat per la de reunions i congressos externs a laconeixements adquirits adquirits Direcció Mèdica de l’Àrea institució 23
 24. 24. Farmàcia hospitalària DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Liderar, desenvolupar i implantar Informe positiu de millores de la seguretat actuacions dirigides a millorar la seguretat Mesura destinada a l’ús segur i adequat dels Informe validat per la Direcció en l’ús i la gestió dels medicaments del sistema d’ús i gestió de medicaments i medicaments en l’àmbit d’actuació Mèdica a millorar l’organització del servei El servei de farmàcia participa en El servei de farmàcia és responsable de % d’elaboració de la formulació magistral, l’elaboració del 90% de la formulació l’elaboració de les fórmules magistrals, Autoauditoria validada pel cap de la nutrició parenteral i de medicaments magistral, de la nutrició parenteral o de de les nutricions parenterals i dels del servei citostàtics citostàtics d’ús a l’hospital o als centres medicaments citostàtics requerits a la seva de salut del sector sanitari àrea (Llei general de farmàcia) El servei de farmàcia valida el 60% El servei de farmàcia ha de garantir la % de registre de validació dels Autoauditoria validada pel cap dels tractaments prescrits als pacients seguretat dels tractaments prescrits als tractaments prescrits del servei ingressats, abans que arribin als pacients pacients durant l’ingrés Resolució de consultes sobre És funció del farmacèutic proporcionar Informe positiu de resolució de consultes medicaments dels professionals sanitaris informació per garantir l’ús segur i adequat Informe validat del cap del servei sobre medicaments del sector dels medicaments Informe positiu d’haver notificat les RAM Participa en el Programa de És farmacèutic proporcionar informació i les alertes de seguretat notificades als de seguretat als professionals sanitaris del Informe validat pel cap del servei farmacovigilància serveis o als centres de salut sector El servei de farmàcia participa en el És funció del farmacèutic fer el seguiment % de seguiment farmacoterapèutic dels seguiment farmacoterapèutic d’almenys farmacoterapèutic per garantir l’eficàcia i la Autoauditoria validada pel cap pacients externs el 80% dels pacients externs atesos en els del servei seguretat dels tractaments darrers 12 mesos Emet o revisa informes d’avaluació de Nombre d’informes emesos o revisats per Nombre d’informes emesos sobre nous nous medicaments en els darrers 24 a la CFT o el comitè d’avaluació de nous Valoració del cap del servei medicaments en el servei de Salut mesos medicaments del servei de Salut Informe anual dels fàrmacs inclosos El servei de farmàcia és responsable de Actualització del catàleg de medicaments facilitar l’accessibilitat dels medicaments i exclosos dels catàlegs o de la guia dels centres assistencials del sector (Guia necessaris per al tractament de pacients als Valoració del cap de servei farmacoterapèutica dels centres farmacoterapèutica) assistencials del sector centres sanitaris del sector És funció del farmacèutic impartir activitats Nombre de sessions o altres activitats Activitat formativa per als professionals formatives sobre medicaments als Valoració del cap del servei (notes, informes) sanitaris de la seva àrea professionals sanitaris El servei de farmàcia és responsable de Nombre d’informes sobre els resultats Participa en la millora dels indicadors de promoure la utilització de les teràpies Direcció Mèdica d’indicadors de prescripció prescripció en receptes a la seva àrea farmacològiques més cost-efectives disponibles24
 25. 25. Farmàcia hospitalàriaDESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA El servei de farmàcia és responsable deNombre de sessions de formació sobre Participa en la millora dels indicadors de promoure la utilització de les teràpies Direcció Mèdicaindicadors de prescripció prescripció de les receptes a la seva àrea farmacològiques més cost-efectives disponiblesInforme positiu sobre mesures Participa en l’elaboració de plans Informe/valoració del cap deld’eficiència per garantir un millor ús dels d’eficiència per garantir un millor ús dels serveimedicaments medicaments a la seva àrea Informe en el qual es defineixiInforme positiu de participació en els Participa activament en els processos Participació del farmacèutic en l’activitat desenvolupada pelprocessos de decisió de la prescripció de decisió de la prescripció dels centres l’optimització de la farmacoteràpia farmacèutic per assolir aquestdels centres assistencials assistencials del sector individualitzada objectiu Autoauditoria en la qual Participació del farmacèutic en es defineixi el grau deInforme positiu de realització de revisió i Revisió i conciliació de tractaments l’optimització de la farmacoteràpia participació en la redacció, elconciliació de tractaments farmacològics farmacològics individualitzada desenvolupament, la implantació i/o la participació Autoauditoria en la qualInforme positiu d’implicació en el Participació del farmacèutic en es defineixi el grau de Implicació en el desenvolupament i/odesenvolupament i/o en la revisió del l’optimització de la farmacoteràpia participació en la redacció, el revisió de la recepta electrònicasistema de recepta electrònica individualitzada desenvolupament, la implantació i/o la participació Autoauditoria en la qualInforme positiu de realització del Participació del farmacèutic en es defineixi el grau de Programa d’informació de medicaments a l’optimització de la farmacoteràpiaprograma d’informació de medicaments a participació en la redacció, el l’alta hospitalària i/o pacient externl’alta i/o per a pacients externs individualitzada desenvolupament, la implantació i/o la participacióNombre de reunions o sessions Sessions a professionals implicats en el La informació objectiva permetrealitzades en el servei on actua com a procés de prescripció de medicaments racionalitzar l’ús dels medicamentsponentNombre de reunions o sessionsrealitzades al servei a les quals acudeix Reunions i sessions internes del servei Mantenir la cohesió de l’equipcom a assistent És un deure del farmacèutic participar enActes de participació en comissions i Participació en comissions i comitès activitats relacionades amb l’ús racionalcomitès relacionats amb els medicaments relacionats amb els medicaments dels medicaments 25
 26. 26. Metge de servei quirúrgic DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA L’índex de cirurgia sense ingrés ambulatòria % d’ICSIA % d’ICSIA (ICSIA) és un bon indicador provat de % d’ICSIA > Norma qualitat de l’assistència prestada L’índex de complicacions ajustat per risc ICAR ICAR (ICAR) és un bon indicador provat de ICAR < Norma qualitat de l’assistència prestada L’índex de mortalitat ajustat per risc IMAR IMAR (IMAR) és un bon indicador provat de IMAR < Norma qualitat de l’assistència prestada L’índex de reingressos ajustat per risc IRAR IRAR (IRAR) és un bon indicador provat de IRAR < Norma qualitat de l’assistència prestada La Ràtio de funcionament estàndard en Ràtio de funcionament estàndard Ràtio de funcionament estàndard en altes Ràtio de funcionament estàndard en altes altes quirúrgiques és un bon indicador del en altes quirúrgiques superior a la quirúrgiques quirúrgiques rendiment del procés d’hospitalització en Norma Iametrics especialitats quirúrgiques La ràtio de consultes primeres/successives Ràtio de primeres/successives Ràtio de primeres/successives és un indicador de rendiment i resolutivitat de l’assistència prestada pel professional Igual o inferior a la mitjana La taxa de pròtesis comparativa bruta és estàndard estatal o del Servei Taxa de pròtesis Taxa de pròtesis un indicador sensible d’utilització adequada de Salut. No validat pel cap de de recursos la unitat La despesa mitjana per procés associat Despesa mitjana per procés associat al Despesa mitjana per procés associat al Inferior a la mitjana estàndard al consum de pròtesis és un indicador consum de pròtesis consum de pròtesis estatal o del Servei de Salut qualitatiu i quantitatiu de la indicació Informe de BD mensual de facturació de % de prescripcions de medicaments per % de prescripcions de medicaments per receptes oficials dispensades per oficines principi actiu principi actiu de farmàcia dels Ib. FIC Nombre de pacients atesos a la consulta inclosos en el sistema % de prescripcions del sistema de recepta % de prescripcions del sistema de recepta Informe de BD mensual de facturació de de recepta electrònica / Nombre receptes oficials dispensades per oficines electrònica als pacients a la consulta electrònica als pacients a la consulta de pacients atesos consulta amb de farmàcia del’Ib. FIC prescripció de medicaments x 10026
 27. 27. Metge de servei quirúrgicDESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Nombre de consentiments informats / Nombre de processos Auditoria de les històries clíniques ateses Ús del consentiment informat en les susceptibles de consentiment% d’ús del consentiment informat en els darrers 12 mesos des dels sistemes situacions que el requereixin informat de pacients atesos en els d’informació darrers 12 mesos pel professional x 100% de desprogramacions quirúrgiques % de desprogramacions quirúrgiques FIC. Informe del superior jeràrquic% de reprogramacions de visites/proves % de reprogramacions de visites/proves FIC. Informe del superior jeràrquic Nombre de reclamacions* contra el professional per “tracteNombre de reclamacions per “tracte Absència de reclamacions per “tracte inadequat” en els darrers 12 Certificat de la Direcció del SAUinadequat” en els darrers 12 mesos inadequat” en els darrers 12 mesos mesos. (*)Reclamacions després de la resolució de les quals es confirmi aquest tracte Facilita informació sobre ús dels drets de Informe de reflexió sobre la facilitacióInforme de reflexió sobre l’ús dels drets segona generació (lliure elecció, voluntats de l’ús de drets de segona generació.de segona generació anticipades, segona opinió mèdica, Autoauditoria professional. Informe del cap donació d’òrgans) del servei Disposició del professional d’assumir jornades, trams horaris o eventualitatsInforme positiu sobre la disposició extraordinàries sorgides de necessitats Informe argumentat del coordinadord’assumir jornades, trams horaris o de l’equip (jornades complementàries, directoreventualitats extraordinàries repartiment d’agendes, prolongació de jornada, cobertura de guàrdies...)Informe sobre l’assumpció de Assumpció de responsabilitats en els Informe de la Direcció basat en els Nombre de programes dels qualsresponsabilitats i la implicació en la programes del centre i implicació en la sistemes d’informació del centre el professional és responsableresolució de problemes resolució de problemesInforme positiu de participació/relació Participació/relació amb l’equip de treball Autoinforme + informe del cap del serveiamb l’equip de treball (propostes, grups de treball...) Ús sistemàtic d’Història de Salut amb la Nombre de consultes en Història finalitat de compartir la informació amb de Salut / Nombre de pacients% d’ús d’Història de Salut Explotació de dades d’Història de Salut els altres nivells assistencials i millorar atesos pel professional en els l’eficiència darrers 12 mesos x 100 27
 28. 28. Fisioteràpia / Teràpia ocupacional DESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULA Registre de l’activitat realitzada Mitjana del nombre d’activitats Mitjana del nombre d’activitats realitzades diàriament pel fisioterapeuta o terapeuta Autoauditoria d’històries de salut de realitzades diàriament en els cada dia en els darrers 12 mesos pacients atesos en els darrers 12 mesos ocupacional darrers 12 mesos Informe positiu sobre la consecució Assoleix els objectius establerts en el dels objectius establerts per part del Informe del cap/coordinador del servei temps fixat professional avaluat Informi positiu sobre el foment Fomenta activitats d’educació per a la Informe d’activitats d’educació per a la salut salut Informe de reflexió sobre l’ús eficient dels Utilitza els recursos amb mesura Informe de reflexió recursos Percentatge d’adherència al protocol de Nivell d’adherència al protocol de rentat Qüestionari autoadministrat validat per rentat de mans de mans CDC Informe de reflexió sobre la transmissió Els pacients reben la informació Informe de reflexió del professional adequada de la informació sobre el procés necessària per conèixer i millorar el seu Informe del coordinador responsable als pacients i als seus familiars procés Nombre de reclamacions* contra el professional per “tracte Nombre de reclamacions per “tracte Absència de reclamacions per “tracte inadequat” en els darrers 12 Certificat de la Direcció inadequat” en els darrers 12 mesos inadequat” en els darrers 12 mesos mesos. (*)Reclamacions després de la resolució de les quals es confirmi aquest tracte Nombre de consentiments Auditoria de les històries clíniques dels informats / Nombre de processos Ús del consentiment informat en les susceptibles de sol·licitar el % d’ús del consentiment informat darrers 12 mesos des dels sistemes situacions que el requereixin consentiment informat de d’informació pacients atesos en els darrers 12 mesos pel professional x 100 Facilita informació sobre l’ús dels drets Informe de reflexió sobre la facilitació de de segona generació (lliure elecció, Informe de reflexió sobre la facilitació de l’ús dels drets de segona generació voluntats anticipades, segona opinió l’ús dels drets de segona generació mèdica, donació d’òrgans) La disposició del professional d’assumir jornades, trams horaris o eventualitats extraordinàries que puguin sorgir Informe positiu sobre la disposició per necessitats de l’equip (jornades Informe argumentat del coordinador d’assumir jornades, trams horaris o complementàries, repartiment d’agendes, director eventualitats extraordinàries prolongació de jornada, cobertura de guàrdies...) ha de suposar un reconeixement28
 29. 29. Fisioteràpia / Teràpia ocupacionalDESCRIPCIÓ CURTA NÚMERO EVIDÈNCIA FÓRMULAInforme positiu sobre l’assumpció de Assumpció de responsabilitats i implicació Informe de la Direccióresponsabilitats i la implicació en la en la resolució de problemesresolució de problemes Ús sistemàtic d’Història de Salut amb la Nombre de consultes en Història finalitat de compartir la informació amb de Salut / Nombre de pacients% d’ús d’Història de Salut Explotació de dades d’Història de Salut els altres nivells assistencials i millorar atesos pel professional en els l’eficiència darrers 12 mesos x 100 29

×