Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pwหน่วยย่อยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กิจกรรม13

35,899 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pwหน่วยย่อยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กิจกรรม13

 1. 1. รายวิชาวิทยาศาสตร ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ี่ 3 ั ไฟฟหนวยท 3 พลงงานไฟฟาElectric energyElectric energyครูผูสอนนางพรพนา สมัยรัฐ ี  ิ ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 2. 2. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนจุดประสงคการเรียนรู้  ้1. ทดลองและอธิบายสมบัติเบื้องตนของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบางชนิด เชน ตัวตานทาน ไดโอดอเลกทรอนกสบางชนด เชน ตวตานทาน ไดโอดทรานซิสเตอรป ิ ็ ิ  ื้  ํ ั ใ 2. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบืองตนสําหรับใชประโยชนตางๆๆโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 3. 3. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 4. 4. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนในวงจรทั่วไป เรามักจะใชสวิตซเปนอปกรณในวงจรทวไป เรามกจะใชสวตซเปนอุปกรณควบคุมการเปดปดของวงจรไฟฟา แตถาเราตองการไ  ใ   ี่ควบคุมบางสวนของกระแสไฟฟา สามารถใชอุปกรณทีเรียกวาทรานซิสเตอรเพื่อชวยเปดปดวงจรไฟฟาโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 5. 5. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนหลักการทํางานของหลกการทางานของทรานซิสเตอร ซึ่งทําหนาที่ไ  เปดปดวงจรไฟฟาเปนอยางไรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 6. 6. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนกิจกรรมที่ 13 ทรานซิสเตอรทําหนาที่เปนสวิตซโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 7. 7. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรมไฟฟออดไฟฟาั ตัวตานทานแหลงกําเนิดไฟฟาถานไฟฉาย 4 กอน สายไฟโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 8. 8. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวัสดุอุปกรณที่ใชทํากิจกรรมทรานซิสเตอร สวิตซโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 9. 9. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม1 ตอวงจรไฟฟาดังภาพ1. ตอวงจรไฟฟาดงภาพโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 10. 10. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม2 ํ ซ้ํ  1  ั ั้ ไฟฟ2. ทาซาขอ 1 แตกลบขวของหลอดไฟฟาโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 11. 11. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม3 ตอวงจรไฟฟาซึ่งประกอบดวยออดไฟฟา ตัวตานทาน3. ตอวงจรไฟฟาซงประกอบดวยออดไฟฟา ตวตานทานทรานซิสเตอร (C458) และแบตเตอรี่ ดังภาพ ปดวงจรไฟฟาแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงของออดไฟฟาโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 12. 12. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวิธีทํากิจกรรม4 ํ ซ้ํ  1  ป ี่ ั  R2 330 Ω4. ทาซาขอ 1 แตเปลยนตวตานทาน R2 จาก 330 Ωเปน 500 Ωโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 13. 13. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนั  ั ึ ํ ิตวอยางตารางบนทกผลการทากจกรรมวิธีการตอวงจรไฟฟา การเปลี่ยนแปลงของแอมมิเตอรตอวงจรตามขอ 1ตอวงจรตามขอ 2 (สลับขอตอวงจรตามขอ 2 (สลบขอของออดไฟฟา)ตอวงจรตามขอ 3 (ตัวตอวงจรตามขอ 3 (ตวตานทาน 3.3 kΩ)  ( ัตอวงจรตามขอ 4 (ตัวตานทาน 24 kΩ)โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 14. 14. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนคําถามทายกิจกรรม1 การตอออดไฟฟาที่ถกตองจะตองตอขั้วออดไฟฟา1. การตอออดไฟฟาทถูกตองจะตองตอขวออดไฟฟาอยางไร2. ทรานซิสเตอรควบคุมใหออดไฟฟาทํางานอยางไรโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 15. 15. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนสรุปผลจากกิจกรรมออดไฟฟาทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานออดไฟฟาทาหนาทเปลยนพลงงานไฟฟาเปนพลงงานเสียง การตอออดไฟฟาจะตองตอใหถูกตองตามขั้วของออดไฟฟากลาวคือขั้วบวกของออดไฟฟาจะตองตอกับจุดที่มีศักยไฟฟาสงกวา สวนขั้วลบของออดไฟฟาจะตองตอกับจดที่มีศักยไฟฟาสูงกวา สวนขวลบของออดไฟฟาจะตองตอกบจุดทมศกยไฟฟาต่ํากวาโรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
 16. 16. หนวยที่ 3 พลังงานไฟฟาหนวยยอยที่ 4 วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบรรณานุกรมสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,สถาบัน. (2554).หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร 5หนงสอเรยนรายวชาพนฐาน วทยาศาสตร 5ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 1. โรงพิมพ สกสค. กรุงเทพฯ.http //123ee blogspot comhttp://www.oknation.net/http://123ee.blogspot.comhttp://phchitchai.wbvschool.net/โรงเรียนทุงยาวผดุงศิษย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

×