SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
คำอธิบำยรำยวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม (ค2120.....)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (IEP) ภำคเรียนที่ 1
ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้
กำรประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จุดภายในและจุดภายนอก แทนแกรม จานวนนับ ร้อยละ กาไร
ขาดทุน ดอกเบี้ย เงินโบนัส ผลบวกของจานวนคี่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
จำนวนและตัวเลข ประวัติการนับ การใช้ฐานต่างๆ ในการนับ ความแตกต่างระหว่างจานวนและ
ตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การบวก การลบ การคูณ
และการหารระบบตัวเลขฐานต่างๆ
กำรประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ทักษะในการคานวณจานวนเต็ม เลขยก
กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม การเขียนจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบเวลาของ
แต่ละประเทศ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
กำรสร้ำง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยใช้สันตรงและวงเวียน การแบ่งส่วนของเส้นตรง การ
แบ่งส่วนของเส้นโดยการสร้างมุมแย้ง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเปลี่ยมและสี่เหลี่ยนด้าน
ขนาน
Application 1: Geometric figures, interior and exterior points, tangram, natural
numbers, percentage, profit and lose, interest, bonus, summation of odd numbers and
exchange.
Numbers and numerals: History of counting, base system, the difference
between numbers and numerals, roman numerals, how to change base of base system
and the operations on base system.
Application of Integer numbers and indices: calculation of integer, indices,
scientific notation, comparison of times, problem solving in diary life.
Geometric construction: basis geometric construction by using ruler and
compass, to section of strength line by constructing alternate angles, construction any
angles, constructing triangle and parallelogram.
โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้าง
องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสาร
และนาเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานเป็นระบบระเบียบ มี
ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมมั่นในตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา ทักษะที่
ต้องการวัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลกำรเรียนรู้
1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้
2. ใช้ความรู้เรื่องร้อยละและแบบรูปแก้ปัญหาต่างๆ ได้
3. อ่านและเขียนเลขโรมันได้
4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
5. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้
6. ใช้สมบัติของจานวนเต็มและเลขยกกาลังในการคานวณได้
7. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มและเลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้
8. ใช้พื้นฐานการสร้างทางเรขาคณิตในการแบ่งส่วนของเส้นโดยโดยการสร้างมุมแย้ง การสร้าง
มุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ซับซ้อนขึ้น
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้
โครงสร้ำงรำยวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชำ ค3120...
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (IEP) ภำคเรียนที่ 1
เวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต
คะแนนระหว่ำงเรียน : ปลำยภำค = 70 : 30
หน่วย
ที่
ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้
เวลา
(ชม.)
น้าหนักคะแนน
ระหว่างเรียน ปลายภาค
1 สนุกคิด
คณิตศาสตร์
1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ
ได้
10 13 5
2 ร้อยละใน
ชีวิตประจาวัน
2. ใช้ความรู้เรื่องร้อยละและแบบรูป
แก้ปัญหาต่างๆ ได้
6 13 5
3 สนุกกับเลข
โรมันและ
ระบบเลขฐาน
3. อ่านและเขียนเลขโรมันได้ 3 8 4
4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐาน
ต่างๆ ที่กาหนดให้ได้
2 7 3
5. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็น
ตัวเลขฐานต่างๆ ได้
3 9 4
4 คานวณอย่าง
นี้ก็ได้หรือ?
6. ใช้สมบัติของจานวนเต็มและเลข
ยกกาลังในการคานวณได้
5 7 3
7. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มและ
เลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้
5 6 3
5 การสร้างทาง
เรขาคณิตที่
ซับซ้อน
8. ใช้พื้นฐานการสร้างทางเรขาคณิต
ในการแบ่งส่วนของเส้นโดยโดย
การสร้างมุมแย้ง การสร้างมุม
ขนาดต่างๆ การสร้างรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน
ขนานที่ซับซ้อนขึ้น
6 7 3
40 70 30
Course syllabus

More Related Content

More from คุณครูพี่อั๋น

การตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูล
การตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูลการตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูล
การตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูลคุณครูพี่อั๋น
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดคุณครูพี่อั๋น
 
สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้คุณครูพี่อั๋น
 
ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้คุณครูพี่อั๋น
 
สองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
สองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่งสองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
สองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่งคุณครูพี่อั๋น
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3คุณครูพี่อั๋น
 
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1คุณครูพี่อั๋น
 
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2คุณครูพี่อั๋น
 
แยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwk
แยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwkแยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwk
แยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwkคุณครูพี่อั๋น
 
(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร
(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร
(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมรคุณครูพี่อั๋น
 

More from คุณครูพี่อั๋น (20)

I30201 2-แผนการสอน
I30201 2-แผนการสอนI30201 2-แผนการสอน
I30201 2-แผนการสอน
 
การตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูล
การตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูลการตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูล
การตั้งคำถาม และแหล่งข้อมูล
 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
 
Complex Number Practice
Complex Number PracticeComplex Number Practice
Complex Number Practice
 
สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
สาระย่อ ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
 
ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
ทำไมเด็กไทยพูดภาษอังกฤษไม่ได้
 
สองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
สองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่งสองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
สองรางวัลระดับชาติจากการนำ Social media มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
 
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3
รวมข้อสอบคณิตศาสตร์เตรียมทหาร ม.3
 
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1
 
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2
แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 2
 
แยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwk
แยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwkแยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwk
แยกเรื่อง 04-เลขยกกำลัง (และราก) pwk
 
Ans_TME54_jh2
Ans_TME54_jh2Ans_TME54_jh2
Ans_TME54_jh2
 
Ans_TME54_jh1
Ans_TME54_jh1Ans_TME54_jh1
Ans_TME54_jh1
 
Ans_TME54_jh3
Ans_TME54_jh3Ans_TME54_jh3
Ans_TME54_jh3
 
Mathematics vocabulary slide
Mathematics vocabulary slideMathematics vocabulary slide
Mathematics vocabulary slide
 
Geometric figures
Geometric figuresGeometric figures
Geometric figures
 
Mathematics vocabulary
Mathematics vocabularyMathematics vocabulary
Mathematics vocabulary
 
ผลการแข่งขันโครงงาน
ผลการแข่งขันโครงงานผลการแข่งขันโครงงาน
ผลการแข่งขันโครงงาน
 
(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร
(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร
(ร่าง) เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาเขมร
 
รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6
รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6
รวมข้อสอบโอเน็ต คณิต ม.6
 

Course syllabus

  • 1. คำอธิบำยรำยวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม (ค2120.....) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (IEP) ภำคเรียนที่ 1 ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการในสาระต่อไปนี้ กำรประยุกต์ 1 รูปเรขาคณิต จุดภายในและจุดภายนอก แทนแกรม จานวนนับ ร้อยละ กาไร ขาดทุน ดอกเบี้ย เงินโบนัส ผลบวกของจานวนคี่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จำนวนและตัวเลข ประวัติการนับ การใช้ฐานต่างๆ ในการนับ ความแตกต่างระหว่างจานวนและ ตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่างๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การบวก การลบ การคูณ และการหารระบบตัวเลขฐานต่างๆ กำรประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ทักษะในการคานวณจานวนเต็ม เลขยก กาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนเต็ม การเขียนจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบเวลาของ แต่ละประเทศ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน กำรสร้ำง การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยใช้สันตรงและวงเวียน การแบ่งส่วนของเส้นตรง การ แบ่งส่วนของเส้นโดยการสร้างมุมแย้ง การสร้างมุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเปลี่ยมและสี่เหลี่ยนด้าน ขนาน Application 1: Geometric figures, interior and exterior points, tangram, natural numbers, percentage, profit and lose, interest, bonus, summation of odd numbers and exchange. Numbers and numerals: History of counting, base system, the difference between numbers and numerals, roman numerals, how to change base of base system and the operations on base system. Application of Integer numbers and indices: calculation of integer, indices, scientific notation, comparison of times, problem solving in diary life. Geometric construction: basis geometric construction by using ruler and compass, to section of strength line by constructing alternate angles, construction any angles, constructing triangle and parallelogram. โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้าง องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสาร และนาเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะ/ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทางานเป็นระบบระเบียบ มี ความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมมั่นในตนเอง ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา ทักษะที่ ต้องการวัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • 2. ผลกำรเรียนรู้ 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 2. ใช้ความรู้เรื่องร้อยละและแบบรูปแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 3. อ่านและเขียนเลขโรมันได้ 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กาหนดให้ได้ 5. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 6. ใช้สมบัติของจานวนเต็มและเลขยกกาลังในการคานวณได้ 7. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มและเลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้ 8. ใช้พื้นฐานการสร้างทางเรขาคณิตในการแบ่งส่วนของเส้นโดยโดยการสร้างมุมแย้ง การสร้าง มุมขนาดต่างๆ การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้
  • 3. โครงสร้ำงรำยวิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชำ ค3120... ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (IEP) ภำคเรียนที่ 1 เวลำ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต คะแนนระหว่ำงเรียน : ปลำยภำค = 70 : 30 หน่วย ที่ ชื่อหน่วย ผลการเรียนรู้ เวลา (ชม.) น้าหนักคะแนน ระหว่างเรียน ปลายภาค 1 สนุกคิด คณิตศาสตร์ 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 10 13 5 2 ร้อยละใน ชีวิตประจาวัน 2. ใช้ความรู้เรื่องร้อยละและแบบรูป แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 6 13 5 3 สนุกกับเลข โรมันและ ระบบเลขฐาน 3. อ่านและเขียนเลขโรมันได้ 3 8 4 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐาน ต่างๆ ที่กาหนดให้ได้ 2 7 3 5. เขียนตัวเลขฐานที่กาหนดให้เป็น ตัวเลขฐานต่างๆ ได้ 3 9 4 4 คานวณอย่าง นี้ก็ได้หรือ? 6. ใช้สมบัติของจานวนเต็มและเลข ยกกาลังในการคานวณได้ 5 7 3 7. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจานวนเต็มและ เลขยกกาลังในการแก้ปัญหาได้ 5 6 3 5 การสร้างทาง เรขาคณิตที่ ซับซ้อน 8. ใช้พื้นฐานการสร้างทางเรขาคณิต ในการแบ่งส่วนของเส้นโดยโดย การสร้างมุมแย้ง การสร้างมุม ขนาดต่างๆ การสร้างรูป สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนานที่ซับซ้อนขึ้น 6 7 3 40 70 30