แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1

43,091 views

Published on

Published in: Education

แบบฝึกหัด เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1

  1. 1. แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง สมการและอสมการพหุนาม ชุดที่ 1 ส ม ก า ร พ หุ น า ม จงแสดงวิธีหาเซตคาตอบของสมการพหุนามต่อไปนี้ 0. x3 – 2x2 – 5x + 6 = 0 วิธีทำ x3 – 2x2 – 5x + 6 = 0 1  1 -2 -5 6 (x – 1)(x2 – x – 6) = 0 1 -1 6 (x – 1)(x – 3)(x – 2) = 0 1 -1 -6 0 จะได้ x – 1 = 0 หรือ x – 3 = 0 หรือ x – 2 = 0 จะได้ x = 1 หรือ x = 3 หรือ x = 2 ดังนั้น เซตคำตอบของสมกำร คือ {1, 2, 3} ตอบ 1. x3 – x2 – 8x + 12 = 0 2. x3 + 2x2 – 5x – 6 = 0 3. x3 + 4x2 – 7x – 10 = 0 4. x3 + 6x2 + 11x + 6 = 0 5. x3 – 5x2 – 2x + 10 = 0 6. 2x3 – 3x2 – 11x + 6 = 0 7. 2x3 – 3x2 – 7x – 6 = 0 8. 2x3 – 5x2 – 4x + 3 = 0 9. 2x3 + 5x2 - 4x – 3 = 0 10. 3x3 – 10x2 + 9x – 2 = 0 11. 3x3 – 16x2 + 25x – 12 = 0 12. 3x3 – 19x2 + 30x – 8 = 0 13. 3x3 – 2x2 – 12x + 8 = 0 14. 2x3 + 3x2 + 4x – 3 = 0 15. 3x3 + 5x2 + 8x + 4 = 0 16. x4 – 10x3 + 35x2 – 50x + 24 = 0 17. x4 – 2x3 + 2x – 1 = 0 18. x4 – 4x3 + 6x2 – 4x + 1 = 0 19. x4 – 5x3 – 3x2 + 17x – 10 = 0 20. x4 + 5x3 – 10x2 – 80x – 96 = 0 21. x4 – 5x2 + 4 = 0 22. x4 – x3 – 19x2 + 49x – 30 = 0 23. x4 – 16x3 + 86x2 – 176x + 105 = 0 24. x4 – 5x3 – 3x2 + 17x – 10 = 0 25. 6x4 + x3 – 16x2 + 11x – 2 = 0 26. x4 + x3 – 11x2 – 9x + 18 = 0 27. 2x4 – 12x3 + 19x2 – 12x = 0 28. 2x4 – 10x3 + 19x2 – 17x + 6 = 0 29. x5 – 5x3 – 4x = 0 30. x5 – 5x4 + 10x3 – 10x2 + 5x - 1= 0 31. x5 + x3 – 2x2 – 12x – 8 = 0 32. x5 – 2x4 – 6x3 + 4x2 + 13x + 6 = 0 วิธีการทางาน: ให้นักเรียนแสดงวิธีทาแบบฝึกหัดแต่ละข้อในกระดาษรายงานชนิดมีเส้น โดยให้นาแบบฝึกหัดใบนี้ปะหน้า ชื่อ – สกุล ชั้น ม.4/ เลขที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ม.4/ เลขที่

×