Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La resiliència jordi bermúdez_

1,571 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La resiliència jordi bermúdez_

 1. 1. LA RESILIENCIA<br />UNA CURSA AL LLARG DE LA NOSTRA VIDA<br />Jordi BermúdezMartos<br />Psicologia del desenvolupament en l’edat escolar<br />2n Magisteri, curs 2009-2010<br />Professora: Carme Solé Resano<br />
 2. 2. Origens del terme<br />Resilio Tornar enrera, tornar d’un salt, rebotar.<br />És un terme relacionat amb la metal·lúrgia i que descriu la capacitat que tenen certs materials per tornar al seu estat original després de rebre una forta pressió.<br />
 3. 3. La metàfora de la resiliència<br />Aquest terme s’ha adaptat a les ciències socials per a caracteritzar aquelles persones que, malgrat néixer i viure en situacions d’alt risc, es desenvolupen psicològicament sanes i amb èxit <br />(Rutter 1993)<br />
 4. 4. Un canvi de paradigma<br />No totes les persones en situació de risc pateixen malalties o afectacions , sinó que alguns superen la situació de trauma i de vegades surten enfortits. Aquesta capacitat és la resiliència, i ha provocat un canvi de la visió de la capacitat humana de superació:<br />MODEL DE DESAFIAMENT I FORTALESA<br />MODEL DE RISC I PERJUDICI<br />
 5. 5. CONCEPTE DE RESiliència<br />El concepte de Resiliència sorgeix dels estudis d’E.E. Werner i Ruth Smithentorn a l’epidemiologia social a l’illa de Hawai (1992). Al llarg de 32 anys, va estudiar la situació de 500 persones sotmeses a condicions de vida marcades por la pobresa extrema, situacions de estrès, dissolució del vincle parental, alcoholisme, abús, etc.<br />Tot i aquestes situacions, molts nens superaven les adversitats i es construïen el seu futur com a persones. Werner va assenyalar que l’afecte i l’amor rebut estava a la base d’aquests desenvolupaments exitosos.<br />Kobasa i Maddivan desenvolupar el concepte estudiant persones amb una personalitat que els protegia de fets vitals negatius:<br />Persones amb gran sentit del compromís.<br />Forta sensació de control dels esdeveniments.<br />Més oberts als canvis a la vida<br />Interpreten les experiències estressants i doloroses com a una part més de l’existència<br />
 6. 6. CONCEPTE DE RESiliència<br /><ul><li>Van arribar a la definició de la resiliència com un Constructe multifactorial amb tres components principals</li></ul>COMPROMÍS<br />REPTE<br />CONTROL<br />
 7. 7. DEFINICIONS DE RESILIÈNCIA<br />Capacitat de l’ésser humà per fer front a les adversitats de la vida, superant-les i inclusiu, ser transformats per elles (Grotberg, 1995).<br />La resiliència és una combinació de factors que permeten a un nen/a, a un ésser humà, afrontar i superar els problemes I les adversitats de la vida, i construir sobre ells (Suárez Ojeda, 1995)<br />
 8. 8. DefiniciOns de resiliència<br />La resiliència és un procés dinàmic que te per resultat l'adaptació positiva en contextos de gran adversitat (Luthar )<br />“…Todos nacemos con una resiliencia innata, y con capacidad para desarrollar rasgos o cualidades que nos permiten ser resilientes, tales como el éxito social (flexibilidad, empatía, afecto, habilidad para comunicarse, sentido del humor y capacidad de respuesta); habilidad para resolver problemas (elaborar estrategias, solicitar ayuda, creatividad y criticidad); autonomía (sentido de identidad, autosuficiencia, conocimiento propio, competencia y capacidad para distanciarse de mensajes y condiciones negativas); propósitos y expectativas de un futuro prometedor (metas, aspiraciones educativas, optimismo, fe y espiritualidad)…” <br />(Benard, 1991).<br />
 9. 9. DefiniciOns de resiliència<br />“…La resiliència és la capacitat d’una persona o d’un sistema social de viure bé i desenvolupar-se positivament tot i la presència de condicions de vida difícils…”<br />(VANISTENDAEL STEFAN, 1996)<br />
 10. 10. DEFINICIÓ CONSENSUADA<br />Totes aquestes definicions i d’altres, coincideixen en destacar que la resiliència és:<br />la capacitat d’una persona o d’un grup, per desenvolupar-se de manera òptima, malgrat la presència d’esdeveniments desestabilitzadors i condicions de vida difícils. Es a dir, malgrat reconèixer que existeixen problemes la persona busca abordar-los d’una forma constructiva a partir dels seus recursos personals i de la interrelació amb el seu entorn.<br />
 11. 11. PRINCIPIS DE LA RESILIÈNCIA<br />No és <br />una capacitat absoluta, ni estable, ni té límits…, pot durar tota la vida<br />La resiliència pot ser fomentada<br />Està fonamentada en la interacció de la persona amb l’entorn<br />És una capacitat universal<br />
 12. 12. COMPONENTS DE LA RESILIÈNCIA<br />La resistència a la destrucció<br />Capacitat per reconstruir sobre circumstàncies o factors adversos <br />
 13. 13. FACTORS DE RISC I <br />CONDUCTES DE RISC<br />Factors de Risc:<br />Qualsevol característica o qualitat d’una persona o comunitat que comporta molt probablement un perjudici per la salut<br />Conductes de Risc:<br />Accions ja siguin actives o passives que comporten perill pel benestar o que provoquen conseqüències negatives per a la salut i comprometen el desenvolupament.<br />
 14. 14. Alguns factors de risc<br />Pobresa<br />Negligència dels pares<br />Violència familiar<br />Fracàs escolar<br />Addiccions <br />Catàstrofes naturals<br />Oferta massiva de consumisme<br />Desocupació<br />Discriminació<br />Carència de xarxes de recolzament<br />Absència de projectes<br />
 15. 15. PROCESSOS PROTECTORS<br /><ul><li>Són els que redueixen les repercussions de risc.
 16. 16. Promouen l’autoestima.
 17. 17. Creen oportunitats.
 18. 18. Disminueixen la susceptibilitat o situacions d’estrès.</li></li></ul><li>FactorsProtectors:<br />Característiques cognitives i afectives:<br />Factors Personals:<br />* Major empatia.<br />* Major autoestima.<br />* Major motivació a l’assoliment de propòsits<br />* Major sentiment de autosuficiència.<br />* Menor tendència a sentiments de desesperança.<br />* Major autonomia i independència.<br />* Habilitats d’enfrontament<br />Característiques temperamentals:<br />* Major C.I. Verbal y matemàtic<br />* Major tendència a l’apropament<br />* Humor més positiu.<br />* Desenvolupament biològic estable.<br />(Kotliarencoy Dueñas 1992)<br />
 19. 19. Factors psicosocials de la família<br /><ul><li>Presència de la figura materna.
 20. 20. Ambient càlid
 21. 21. Comunicació oberta
 22. 22. Família no desestructurada
 23. 23. Pares estimuladors
 24. 24. Bona relació amb els pares
 25. 25. Pautes de criança</li></ul>(Kotliarencoy Dueñas 1992)<br />
 26. 26. Factors socioculturals<br /><ul><li>Sistema de creences i valors
 27. 27. Sistema de relacions socials
 28. 28. Sistema polític econòmic
 29. 29. Sistema educatiu</li></ul>(Kotliarencoy Dueñas 1992)<br />
 30. 30. PILARS DE LA RESILIÈNCIA<br />
 31. 31. 1.Autoestima consistent<br />És la base dels altres pilars.<br />La cura afectiva del nen per part d’un adult significatiu per a ell, capaç de donar una resposta sensible<br />
 32. 32. 2. Introspecció i capacitat de pensamentcrític<br />Preguntar-se a un mateix i donar-se resposta honesta i analitzar les causes de l’adversitat a què s’enfronta<br />
 33. 33. 3. Independència<br />Es defineix com el saber fixar límits entre un mateix i el mitjà amb problemes; la capacitat de mantenir distància emocional i física sense caure en l'aïllament.<br /> Depèn del principi de realitat que permet jutjar una situació prescindint dels desitjos del subjecte. <br />Els casos d'abusos posen en joc aquesta capacitat. <br />
 34. 34. 4. Capacitat de relacionar-se<br />Habilitat per a establir llaços i intimitat amb altres persones, per a regular la pròpia necessitat d'afecte amb l'actitud de brindar-se a uns altres. <br />Una autoestima baixa o exageradament alta produeixen aïllament: si és baixa per autoexclusió per vergonya i si és massa alta pot generar rebuig per la supèrbia demostra.<br />
 35. 35. 5. Iniciativa<br />El plaer d’autoexigir-se i posar-se a prova en tasques progressivament més exigents<br />
 36. 36. 6. Humor<br />Trobar el còmic en la pròpia tragèdia. <br />Permet estalviar-se sentiments negatius encara que sigui transitòriament i suportar situacions adverses.<br />
 37. 37. 7. Creativitat<br />La capacitat de crear ordre, bellesa i finalitat a partir del caos i el desordre.<br />És fruit de la capacitat de reflexió, i es desenvolupa a partir del joc a la infància.<br />
 38. 38. 8. Moralitat<br />Capacitat de comprometre’s amb valors<br />Desig de transmetre el benestar personal al proïsme<br />És la base del bon tracte amb els altres.<br />
 39. 39. LA CONSTRUCCIÓ DE LA RESILIENCIA<br />Vanistendael S.<br />
 40. 40. Accions que promouen la resiliència.<br />Nen de 0 a 3 anys.<br /><ul><li>Donar afecte incondicional.
 41. 41. Fomentar el compliment de les normes.
 42. 42. Comportar-se d’una forma que inspiri confiança
 43. 43. Elogiar-los pels seus progressos.
 44. 44. Impulsar-los a experimentar.
 45. 45. Ajudar al nen a reconèixer els seus propis sentiments.
 46. 46. Preparar-lo per enfrontar-se a situacions desagradables.
 47. 47. Conèixer el nen, el seu temperament.</li></li></ul><li>Accions que promouen la resiliència.<br />Nen de 4 a 7 anys.<br /><ul><li>Brindar-li amor incondicional
 48. 48. Expressar afecte en forma verbal i física.
 49. 49. Per a calmar-los utilitzar una veu suau i tranquil·litzant.
 50. 50. Modelar conductes resilients quan enfronti desafiaments.
 51. 51. Fomentar el compliment de les regles.
 52. 52. Elogiar-lo pels assoliments
 53. 53. Elogiar conductes desitjables.
 54. 54. Estimular-los a desenvolupar activitats en forma independent .
 55. 55. Afavorir el reconeixement dels seus propis sentiments i els dels altres.
 56. 56. Afavorir el coneixement del seu temperament .
 57. 57. Exposar-los gradualment a situacions adverses.
 58. 58. Estimular-los a expressar empatia.
 59. 59. Fomentar la comunicació.
 60. 60. Ajudar-los a acceptar la responsabilitat .</li></li></ul><li>Accions que promouen la resiliència.<br />Nen de 8 a 11 anys.<br /><ul><li>Brindar amor incondicional.
 61. 61. Expressar amor en forma verbal i física, adequada a l'edat del nen.
 62. 62. Ajudar al nen a expressar els seus sentiments.
 63. 63. Modelar conductes consistents que comuniquin valors i regles.
 64. 64. Clarificar els fonaments de les regles i expectatives.
 65. 65. Elogiar el compliment d'assoliments.
 66. 66. Promoure oportunitats perquè practiqui l'enfrontament de problemes i dificultats.
 67. 67. Estimular la comunicació</li></li></ul><li>ESTRATÈGIES DE L’EDUCACIÓ<br />Treballs en grup<br />Treballar amb adolescents els factors resilients:<br />“Jo Tinc”  Recolzament<br /> “Jo sóc” , “jo estic”  Força intra psíquica<br /> “Jo puc”  (relacionat amb l’adquisició d’habilitats interpersonals i de resolució de conflictes)<br />
 68. 68. Model d’expressions del nen amb característiques resilients<br />“JO TINC”…. <br />(Ser estimat)<br />Persones al voltant en qui confio<br />Persones que m’imposen límits per poder evitar perills o problemes<br />Persones que volen que aprengui a ser autònom<br />
 69. 69. Model d’expressions del nen amb característiques resilients<br />“JO SÓC”…. <br />(Fortalesa interna)<br />Una persona per la qual els altres aprecien i estimen<br />Respectuós de mi mateix i del proïsme<br />Feliç quan faig alguna cosa bona pels altres i els mostro el meu afecte<br />
 70. 70. Model d’expressions del nen amb característiques resilients<br />“JO ESTIC”…. (Responsabilitat, seguretat)<br />Disposat a responsabilitzar-me dels meus actes<br />Segur que tot sortirà bé<br />Trist, ho reconec, i ho expresso amb la seguretat de trobar recolzament<br />
 71. 71. Model d’expressions del nen amb característiques resilients<br />“JO PUC”…. <br />(Habilitats interpersonals)<br />Parlar entorn a les coses que m’espanten o em causen neguit<br />Cercar la manera de resoldre els meus problemes<br />Sentir afecte i expressar-lo<br />
 72. 72. Com pot l’escola ajudar a enfortir la resiliència en els nens<br />Després de la família, l’escola és un ambient clau perquè els nens adquireixin les competències necessàries per sortir-se’n a la vida i desenvolupin la capacitat de sobreposar-se a l’adversitat.<br />Cada docent, a la seva aula, pot crear condicions adequades per afavorir la construcció de la resiliència en els seus alumnes<br />(N.Henderson i M.Milstein)<br />
 73. 73. 6 pasos crucials per promoure la resiliència a l’escola<br />Enriquir els vincles positius amb les persones, l’aprenentatge i l’escola<br />1<br />Mitigar l’efecte del risc en la vida dels nens i joves<br />Fer participar els nens en l’establiment de límits, basats en actituds afectuoses<br />2<br />Ensenyar habilitats per a la vida: cooperació, resolució de conflictes, destreses comunicacionals, etc.<br />3<br />
 74. 74. 6 pasos crucials per promoure la resiliència a l’escola<br />Oferir afecte i recolzar el nen incondicionalment (atenció a la diversitat, estar atent a la individualitat de cada nen)<br />4<br />Construir la resiliència<br />Oferir altes expectatives d’aprenentatge i motivar els nens perquè se sentin capaços.<br />5<br />Cercar oportunitats de participació significativa, creant expectatives i atorgant responsabilitats al nen. Ampliar aquesta dinàmica a l’ambient familiar i comunitari<br />6<br />
 75. 75. LECTURES REALITZADES<br />Los patitosfeos<br /> (Boris Cyrulnik)<br />La felicidad es posible<br /> ( StefanVanistendae. <br /> Jacques Lecomte)<br />Superar la adversidad<br /> (Luis Rojas Marcos)<br />
 76. 76. Boris Cyrulnik<br />Nascut en Burdeosen 1937 en una família jueva, Boris Cyrulnik va sofrir la mort dels seus pares en un camp de concentració nazi del que ell va assolir fugir quan només tenia 6 anys. Després de la guerra, va passejar per centres d'acollida fins a acabar en una granja de la Beneficència<br />
 77. 77. “... l’adversitat fereix al subjecte, provocant l’estrès que genera malalties i patiment...”<br />OXÍMORON<br />Terme encunyat per Cyrulnik, que fa referència a dos factors antagònics<br />debilitat<br />Fortalesa<br />
 78. 78. <ul><li>Boris Cyrulnik
 79. 79. LOS PATITOS FEOS</li></ul>Un nen ferit pot reconstruir-se i refer la seva vida recoltzant-se en la fantasia, la creació artística o en la virtut resilient, però ha d’estar acompanyat per una societat que l’aculli i l’acompanyi tal com és, amb les seves particularitats de nen traumatitzat.<br /> En aquest llibre, l’autor mostra com el fet de poder recuperar els vincles socials, encara que només sigui amb una persona que ho recolzi, fa que el nen petit aconsegueixi integrar-se i esdevenir una persona capaç de donar-se als altres: és en aquest punt on Boris Cyrulnik ens mostra la possibilitat de transformació, quan l’aneguet lleig es transforma en Cigne.<br />
 80. 80. Stefan Vanistendael<br />El sociòleg StefanVanistendael és un referent pels psicòlegs per les seves teories entorn a la resiliència.<br /> Va néixer a Holanda, té 60 anys, i és cap d’investigació a l’Oficina Internacional Catòlica de la Infància (BICE), a Ginebra. És un gran defensor de la crítica amb humor, tant de moda entre els joves d’avui dia:<br />“¿Qué quieres para Navidad?”, pregunta el papá. “Un Tampax, porque con él puedo montar a caballo, nadar e ir en bicicleta”.  <br />(S.Vanistendael, entrevista a LA VANGUARDIA, 16/12/2008)<br />
 81. 81. Aquest llibre ens ajuda a trencar amb el prejudici científic pessimista que estigmatitza als nens ja estigmatitzats per maltractaments, rebuig i desamor. Introdueix el concepte de resiliència, a partir de reflexions sobre multitud d’experiències reals ,donant pistes de com es pot construir aquesta capacitat i com es pot ajudar a desenvolupar una nova autoestima, un nou i millor camí . <br />La lectura d’aquest llibre fa canviar radicalment la mirada i l’actitud vers els “casos perduts”. <br /><ul><li>StefanVanistendael
 82. 82. JaquesLecomte
 83. 83. LAS FELICIDADES POSIBLE</li></li></ul><li>Luis Rojas Marcos<br />Luis Rojas Marcos va néixer a Sevilla, Espanya al 1943. <br />Al 1968 va emigrar a Nova York per a estudiar psiquiatria i, segons reconeix, fugir d'una situació política, social, familiar i moral tibant. Es va llicenciar en medicina per la universitat de Sevilla, va estudiar psiquiatria a Nova York, i posseeix el títol de doctor per les universitats de Bilbao i Nova York.<br />“El optimismo y la autoestima son dos pilares para superar las adversidades”<br />“ Ningún humano nace violento y si queremos atajarla hemos de intervenir en la infancia“<br />· "Los otros son un regalo de la vida y hemos de aprender a ponernos en su lugar"<br />
 84. 84. <ul><li>Luis Rojas Marcos
 85. 85. SUPERAR LA ADVERSIDAD</li></ul>L’autor inicia el llibre des de la perspectiva dels 150 supervivents d’un accident aeri. És un punt de partida impactant per abordar la gran tasca de sobreviure com un camí ple d’esperança (paraula que repeteix molt al llarg del llibre).<br />Rojas mostra l’autoestima, l’autocontrol, l’optimisme i el pensament positiu com a pilars de la resiliència, capacitat natural que ens aporta les claus per enfrontar-nos a les adversitats del camí.<br />
 86. 86. “…Va dirigir-se llavors cap a ells, amb el cap aclucat, per fer-los veure que estava disposat a morir. I llavors es va veure reflectit a l’aigua: l’aneguet lleig s’havia transformat en un superb cigne blanc...”<br />Hans Christian Andersen (1805-1875)El patito feo<br />
 87. 87. bibliografia<br />CYRULNIK, BORIS. Los patitos feos. Barcelona, 2001. Ed. Gedisa, S.A. (7ª Edición). ISBN:84-7432-926-4<br />VANISTENDAEL, STEFAN. LECOMTE, JACQUES. La felicidad es posible. Barcelona, 2000. Ed. Gedisa S.A. ISBN: 84-7432-965-5<br />ROJAS MARCOS, LUIS. Superar la adversidad. El poder de la resiliencia.Madrid, 2010. Ed. Espasa Libros, S.L.U. ISBN:978-84-670-3259-8<br />HENDERSON, NAN Y MILSTEIN, MIKE M.: Resiliencia en la escuela . Editorial Paidós, Buenos Aires, 2003. ISBN: 9789501255089<br />AULACREATIVA Revista online. Resiliencia: una mirada esperanzadora. Accés: 2/6/2010 a les 22h30’. Informacióutilitzada: Referències a la piràmide de construcció de la resiliència de Vanistendael S; altresinformacionsrelacionades.<br />
 88. 88. Entrevista a STEFAN VANISTENDAEL, publicada al diari LA VANGUARDIA per ImmaSanchís  - 16/12/2008. <br />LA MIRADA DE JOKIN (Revista digital). Entrevista a Luis Rojas Marcos : La violencia se aprrende y es el fracaso absoluto de la convivencia. Publicadda el 4 de març de 2008<br />PERSPECTIVAS SISTÉMICAS. (Revista digital). ArticleEl pensamiento de Boris Cyrulnik, per Aldo Melillo. Enllaç:<br />bibliografia<br />
 89. 89. HENDERSON GROTBERG, EDITH. Article “Resiliencia, descubriendo las propias fortalezas”, publicat per Paidós al 2003.<br />VERA, BEATRIZ. BAQUERA, BEGOÑA y altres. Article “La experiencia traumàtica desde la psicología positiva: resiliencia y crecimiento postraumático”. Publicat a la revista PAPELES DEL PSICÓLOGO al nº 1, VOL.27, 2006. ISSN:0214-7823 (veureannex 9)<br />bibliografia<br />
 90. 90. GAVALDA, ANNA. Entrevista publicada a EL PAÍS.COM per Octavi Martí, el 4 de juny de 2010. Títol: Belleza sospechosa<br />VANISTENDAEL STEFAN. ArticleLa Resilienciaa la “Bureau International Catholique de l’Enfance” (Bèlgica)<br />bibliografia<br />

×