Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AREA DRETS SOCIALS AJUNTAMENT BARCELONA: PRODUCCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE ASEQUIBLE

680 views

Published on

Presentación utilizada en jornada de debate del Area de Derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Exposición de la política de vivienda municipal. Y reflexión sobre los ejes público/privado, asistencialismo/empoderamiento.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AREA DRETS SOCIALS AJUNTAMENT BARCELONA: PRODUCCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE ASEQUIBLE

 1. 1. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social 1 5 de febrer de 2016 Producció i gestió d’habitatge asequible Jornada Drets Socials
 2. 2. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social 2 Assentaments 500 Sensellarisme 1.000 Contingents 10.000 Demandants HPO 50.000 Llogaters 280.000 Habitatges principals 680.000 DESCRIPCIÓ DE LA DEMANDA
 3. 3. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social DEMANDANTS D’HPO 3
 4. 4. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social OFERTA LLOGUER PUBLIC 2016 4 Habitatges de lloguer protegit Habitatges de privats Total lloguer social (subvencionat) Programa de cessió Convenis amb EEFF Contingents especials 1.467 12 2.636 Emergència social 1.029 118 10 Resta de lloguer protegit 8.026 Parc lloguer protegit 10.522 Els 10.500 habitatges socials disponibles representen tan sols 1,5% del total del parc disponible, una realitat que ens allunya de ciutats del nostre entorn que com París disposen d’un 15% d’habitatge social.
 5. 5. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social 5 Evolució del parc 2010 2011 2012 2013 2014 2015 increment 2010-2015 Total HPO de lloguer 10.104 10.201 10.234 10.311 10.426 10.522 4% Resta d'habitatges de lloguer protegit 8.964 8.641 8.434 8.257 8.126 8.026 Destinats a lloguer social, provinents del parc de lloguer protegit 1.140 1.560 1.800 2.054 2.300 2.496 119% Programa cessió pisos buits (Hàbitat 3) 118 Convenis amb EEFF 22 Total habitatges de lloguer social 1.140 1.560 1.800 2.054 2.300 2.636 131% increment anual lloguer social 37% 15% 14% 12% 15% Total lloguer protegit + lloguer social (HPO + cessió pisos buits + convenis EEFF) 10.104 10.201 10.234 10.311 10.426 10.662 Borsa d'Habitatges de Lloguer pisos de privats, cedits i llogats a preus assequibles (30% per sota del mercat) 1.266 1.081 1.064 764 751 662 Habitatges en dret de superfície 556 688 848 958 938(1) (1) Anys 2014 i 2015: L'Ajuntament va adquirir 61 habitatges en dret de superfície a Casernes de Sant Andreu, per destinar-los a lloguer protegit/social OFERTA LLOGUER PUBLIC 2010 - 2015
 6. 6. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social OFERTA AJUTS LLOGUER 2008 - 2015 6 Programes d'ajuts 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Lloguer Just 4.199 5.232 5.645 4.315 3.670 2.993 2.535 2.350 (1) 30.939 Renda Bàsica d'Emancipació (vigents) 9.551 12.017 15.424 17.506 5.579 3.148 1.491 854 65.570 Prestacions econòmiques d’especial urgència 341 343 610 951 485 488 868 600 (2) 4.686 Subvencions per al pagament del lloguer 1.879 (3) 1.879 Ajut municipal, pagament lloguer 2.388 (4) 2.388 Pagament fiança i primer mes de lloguer 124 70 79 20 4 5 19 4 325 Ajuts al lloguer dels habitatges gent gran 609 905 923 925 1.200 1.210 1.210 1.210 8.192 Total 14.824 18.567 22.681 23.717 10.938 7.844 6.123 9.285 113.979 (1) Els 2.350 expedients aprovats corresponen als expedients tramitats al Consorci. Manquen les dades de tancament definitiu de la convocatòria per part de l'AHC (2) Els 600 expedients aprovats al 2015, inclouen els presentats en anteriors anys. Resten per resoldre 784 expedients. (3) Els 1.879 expedients aprovats corresponen als expedients tramitats al Consorci. Resten expedients per resoldre i manquen les dades de tancament definitiu per part de l’AHC. (4) 690 expedients es troben en procés de resolució.
 7. 7. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social OBJECTIU: 100.000 HABITATGES – ANY 2027 7 Fer ús de totes les eines possibles per augmentar el nombre d’habitatges ASSEQUIBLES DE LLOGUER amb l’objectiu de disposar l’any 2027 d’un 15% d’habitatges destinats a polítiques socials (principi de solidaritat urbana de la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007, art. 15). A CURT TERMINI: Compra d’habitatges – sempre i quan els preus siguin convenients. Promoure convenis de cessió. “No habitatge” - allotjaments. A MIG TERMINI:  Promoció de nous habitatges públics. A LLARG TERMINI:  Incrementar les reserves d’habitatge protegit en les grans operacions de rehabilitació.  La promoció de sòl reservat a HPO.  Limitar els preus del lloguer lliure.
 8. 8. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social OBJECTIU = (1) INCREMENT DEL PARC D’HABITATGE SOCIAL + (2) LLOGUER ASEQUIBLE (sense ajuts a la rehabilitació). 8 AJUTS LLOGUER LLOGUER PÚBLIC CONSTRUCCIÓ SENSE AFANY DE LUCRE O LUCRE LIMITAT COMPRA DIRECTA CESSIONS ENTITATS FINANCERES MOBILITZACIÓ HABITATGE PRIVAT TOTAL 2015 9.285 10.662 - inclòs - inclòs 19.947 hab 2.91% parc 2016-2019 12.000 13.162 1.000 350 300 800 27.612 4.04% parc ↑40% 2020- 2023 50.000 2024-2027 100.000
 9. 9. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social INSTRUMENTS = NO HI HA FÓRMULA MÀGICA 9 RESIDENCIES TEMPORALS CAFT, CPA, CME HABITATGES D’INCLUSIÓ PENSIONS/HOTEL ALLOTJAMENTSHABITACIONS “AirBNB Social” LOCALS Conversió de locals en allotjament assequible HABITATGE PÚBLIC Lloguer HPO HPO DE LLOGUER HABITATGE PRIVAT Cooperatives règim cessió d’ús Som Habitatge Housing association Limitacions legals de preu de lloguer lliure Mercat regulat 1 LLOGUER LIMITAT Reserves d’HPO (Limitacions preu de venda habitatge lliure) Mercat regulat 2 HPO PROPIETAT Àrees de tanteig i retracta en sòl urbà consolidat Mercat regulat 3 HABITATGE LLIURE I PROTEGIT A LA CIUTAT CONSOLIDADA Convenis de rehabilitació Mercat regulat 3 Reserves d’HPO en sòl urbà Mercat regulat 3
 10. 10. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social INSTRUMENTS = NO HI HA FÓRMULA PURA 10 PROPIETAT GESTIO LUCRE REVERSIBILITAT RESIDENCIES TEMPORALS CAFT, CPA, CME HABITATGES D’INCLUSIÓ PENSIONS/HOTEL PUB PRIV PUB PUB PUB PUB NO - 5% NO NO SI NO HABITACIONS “AirBNB Social” LOCALS Conversió de locals en allotjament assequible HABITATGE PÚBLIC Lloguer HPO PUB PRIV PRIV PRIV PUB PRIV - PUB PRIV – PUB PRIV - PUB NO NO NO - 5% SI NO NO NO HABITATGE PRIVAT Coop règim cessió d’ús Som Habitatge Housing association Limitacions legals de preu de lloguer lliure Mercat regulat PRIV PUB - 5 % SI Reserves d’HPO (Limitacions preu de venda habitatge lliure) Mercat regulat PRIV PUB - 5% NO Àrees de tanteig i retracta en sòl urbà consolidat Mercat regulat PRIV PRIV PRIV PUB PRIV – PUB PRIV - PUB NO NO - 5 % SI NO SI Convenis de rehabilitació Mercat regulat Reserves d’HPO en sòl urbà Mercat regulat
 11. 11. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social 11 TAPONAR ULTRAUTILIZAR PRODUCIR GESTIONAR COGESTIONAR REGULAR HABITATGE + Serveis socials HABITATGE + Urbanisme HABITATGE + Ocupació HABITATGE + Societat civil HABITATGE + Parlament + Corts G HABITATGE + finances ACCIONS INTERFACES
 12. 12. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social 12 LLUMS LLARGUES INCREMENTS INCONTESTABLES APRETAR LES DENTS
 13. 13. Jornades Drets Socials | Producció i gestió d’habitatge social 13

×