Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 1

161 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บทที่ 1

  1. 1. บทที ่ 1 บทนำ ำ แนวคิ ด ที ่ ม ำ และควำมสำ ำ คั ญ แนวคิดที่นำำมำและควำมสำำคัญสำมำรถอธิบำยควำมสำำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนที่มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆของผู้คนไว้หลำยประกำรดังต่อไปนี้(จอห์นไนซ์บิตต์อ้ำงถึงในยืนภู่วรรณ)ประกำรที่เทคโนโลยีสำรสนเทศทำำให้สังคมเปลี่ยนจำกสังคมอุตสำหกรรมมำเป็นสังคมสำรสนเทศประกำรที่สองเทคโนโลยีสำรสนเทศทำำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจำกระบบแห่งชำติไปเป็นเศรษฐกิจโลกที่ทำำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศควำมเชื่อมโยงของเครือข่ำยสำรสนเทศทำำให้เกิดสังคมโลกำภิวัฒน์ประกำรที่สำมเทคโนโลยีสำรสนเทศทำำให้องค์กรมีลักษณะผูกพันมีกำรบังคับบัญชำแบบแนวรำบมำกขึ้นหน่วยธุรกิจมีขนำดเล็กลงและเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่ำยกำรดำำเนินธุรกิจมีกำรแข่งขันกันในด้ำนควำมเร็วโดยอำศัยกำรใช้ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรโทรคมนำคมเป็นตัวสนับสนุนเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว ประกำรที่สี่เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรกำรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เองประกำรที่ห้ำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำำำให้เกิดสภำพทำงกำรทำำงำนแบบทุกสถำนที่และทุกเวลำประกำรที่หกเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อให้เกิดกำรวำงแผนกำรดำำเนินกำรระยะยำวขึ้นอีกทั้งยังทำำให้วิถีกำรตัดสินใจหรือเลือกทำงเลือกได้ละเอียดขึ้นกล่ำวโดยสรุปแล้วเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทที่สำำคัญในทุกวงกำรมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกด้ำนควำมเป็นอยู่สังคมเศรษฐกิจกำรศึกษำกำรแพทย์เกษตรกรรมอุตสำหกรรมกำรเมืองตลอดจนกำรวิจัยและกำรพัฒนำต่ำงๆในยุคที่เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตกำำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้ำนในปัจจุบันทำำให้ทุกคนทุกสังคมต้องมีกำรปรับตัวและพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในโลกของกำรสื่อสำรและพัฒนำของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ(WoridWid
  2. 2. eWeb;www)จำกยุคแรกคือ Web1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Staticwebคือมีกำรนำำเสนอข้อมูลทำงเดียว(one-waycommunication)ด้วยกำรแปลงข้อมูลข่ำวสำรที่มีอยู่รอบตัวเรำให้อยู่ในรูปของดิจิตอล(Digital)เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสำรหรือกำรโฆษณำตำมหน้ำเว็บไซต์โดยผู้ใช้สำมำรถอ่ำนได้แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมในกำรสร้ำงข้อมูลได้ แต่เมื่อก้ำวสู่ยุคที่2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web2.0เป็นยุคที่ทำำให้อินเตอร์เน็ตมีศักยภำพในกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้นเน้นให้ผู้ร่วมใช่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์จุดกำำเนิดของ Web2.0 และกำรพัฒนำก้ำวผ่ำนสู่ยุค Web3.0 ควำมนิยมของ socialMedia มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริกำรทั่วโลกปัจจุบัน socialNetworkWebsite ต่ำงๆก็มีกำรพัฒนำและเปิดโอกำสให้ผู้ใช้ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมำกขึ้นไม่ว่ำจะเป็น Facebook หรือกำรสร้ำงเว็บ Blog เพื่อเผยเพื่อข้อมูลในรูปแบบต่ำงๆในเรื่องของเนื้อหำควำมรู้เกี่ยวกับเรื่อง 3G เรื่องไอเพด( Ipad) นั้นเป็นควำมสนใจที่อยำกจะศึกษำเรื่องรำวเกี่ยวกับบูลทูธซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำรออนไลน์ ดังนั้นผู้จัดทำำจึงได้มีควำมคิดที่จะนำำเอำรูปแบบของ webBlog ด้วยเว็บไซต์Blogger มำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเพื่อศึกษำเผยแพร่ควำมรู้ดังกล่ำวสู่ผู้สนใจต่อไป1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ 1.1 เพื่อศึกษำและพัฒนำเว็บบล็อก ด้วย Blogger เรื่องไอเพด( Ipad) 1.2 เพื่อศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องไอเพด( Ipad) 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อก ด้วย Blogger เพื่อนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกกว่ำยิ่งขึ้น 1.4 เพื่อให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและผู้สนใจทั่ว ๆไป
  3. 3. 1.2 ขอบเขตของโครงงำน 1.2.1 จั ด ทำ ำ โครงงำนคอมพิ ว เตอร์ กำรพัฒนำเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่องไอเพด( Ipad) 1.2.2 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำ ได้แก่ 1.2.2.1 เครื่องคอมพิเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ www.Blogger.com 1.2.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น www.fagebook.comwww.gmail.com www.google.com 1.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น AdobePhotoshop CS3 และPhotoScape 2.01.3 ผลที ่ ค ำดว่ ำ จะได้ ร ั บ 1.3.1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำเว็บบล็อก (webblog)ด้วย Blogger เรื่องไอเพด( Ipad) 1.3.2 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำำมำเป็นบทเรียนในกำรสร้ำงเว็บบล็อก คือ เรื่องไอเพด( Ipad) 1.3.3 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อกจำกBlogger ได้ด้วยตนเอง และนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้
  4. 4. ของตนเองมำกยิ่งขึ้น 1.3.4 สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้ำงเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บบล็อกได้ ١.3.5 ได้นำำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่มำใช้อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์

×