SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์
 การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger
      เรื ่ อ ง โปรแกรมสแกนไวรั ส
           จั ด ทำ า โดย
  นางสาวสุ ว นั น ท์ สี ส ั น ต์ เลขที ่ 22
     ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/3

            นำ า เสนอ
        ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย ง


รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ
              การศึ ก ษา
       วิ ช า เทคโนโลยี 2 (ง 32102 )
      ภาคเรี ย นที ่ 2   ปี ก ารศึ ก ษา 2554
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
           (คอมพิ ว เตอร์ )
สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40หั ว ข้ อ โครงงาน  : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย
Blogger เรื่อง USB
ประเภทของโครงงาน      : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
ผู ้ เ สนอโครงงาน      : นางสาวสุวนันท์ สีสันต์ เลขที่
22
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง
ตำาแหน่ง ค.ศ. 1
ปี ก ารศึ ก ษา      : 2554
                              ก
บทคั ด ย่ อ
    โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger
เรื่อง โปรแกรมสแกนไวรัส นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำา
เอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่ง
เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้า
กับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัด
สร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้
ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่อง โปรแกรม
สแกนไวรัส มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การใช้
โปรแกรมต่างๆโดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของ
เว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และยังได้นำาเสนอบทเรียน
ผ่านเว็บบล็อก ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู
เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
ข

          กิ ต ติ ก รรมประกาศ

       รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง
ครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ
             ่
ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีก
ทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงาน
คอมพิวเตอร์
       ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุก
ท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณ
เพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์
การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยม
ชม ในเว็บบล็อก

       ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก คุณครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง
    ความดีอันเกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู
          ้
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลัง
ใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                   นางสาวสุวนันท์ สีสันต์
ค
             สารบั ญ

                         หน้ า
บทคั ด ย่ อ
ก
กิ ต ติ ก รรมประกาศ
     ข
สารบั ญ
     ค
สารบั ญ ภาพ
     จ

บทที ่ 1 บทนำ า
    1
   1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ
       1
   1.2 วัตถุประสงค์

   1.3 ขอบเขตของโครงงาน

   1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ


บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
   2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

   2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media

   2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)
บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน

  3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ
พัฒนา
  3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน


บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน
           4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก

   4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก
บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ
               5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน

   5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน

   5.3 ข้อเสนอแนะ


บรรณานุ ก รม


ภาคผนวก

More Related Content

What's hot (11)

ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก 1
ปก 1ปก 1
ปก 1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปกP (1)
ปกP (1)ปกP (1)
ปกP (1)
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 

Viewers also liked

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
teerarat55
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
teerarat55
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
teerarat55
 
โครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
Thanapon Seadthaisong
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
Yok Sarinee
 

Viewers also liked (6)

โครงงานvirus internet
โครงงานvirus internetโครงงานvirus internet
โครงงานvirus internet
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
โครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการโครงงานระบบปฏิบัติการ
โครงงานระบบปฏิบัติการ
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
 

Similar to ปก (20)

ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก 1
ปก 1ปก 1
ปก 1
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปกP
ปกPปกP
ปกP
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 
ปก
ปกปก
ปก
 

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร

More from ธีรารัตน์ ประกาศพร (20)

บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 
บทที่ 5
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
นิ่ม
นิ่มนิ่ม
นิ่ม
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
นิ่ม
นิ่มนิ่ม
นิ่ม
 
บทที่ 4
บทที่ 4บทที่ 4
บทที่ 4
 

ปก

 • 1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger เรื ่ อ ง โปรแกรมสแกนไวรั ส จั ด ทำ า โดย นางสาวสุ ว นั น ท์ สี ส ั น ต์ เลขที ่ 22 ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/3 นำ า เสนอ ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย ง รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า เทคโนโลยี 2 (ง 32102 ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ ) สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง USB
 • 2. ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ ผู ้ เ สนอโครงงาน : นางสาวสุวนันท์ สีสันต์ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ตำาแหน่ง ค.ศ. 1 ปี ก ารศึ ก ษา : 2554 ก
 • 3. บทคั ด ย่ อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง โปรแกรมสแกนไวรัส นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำา เอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่ง เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้า กับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัด สร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้ ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่อง โปรแกรม สแกนไวรัส มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การใช้ โปรแกรมต่างๆโดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของ เว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้า กับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และยังได้นำาเสนอบทเรียน ผ่านเว็บบล็อก ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
 • 4. กิ ต ติ ก รรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีก ทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงาน คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุก ท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณ เพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยม ชม ในเว็บบล็อก ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก คุณครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ความดีอันเกิดจากการศึกษา ค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู ้ อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลัง ใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาวสุวนันท์ สีสันต์
 • 5. สารบั ญ หน้ า บทคั ด ย่ อ ก กิ ต ติ ก รรมประกาศ ข สารบั ญ ค สารบั ญ ภาพ จ บทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)
 • 6. บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการ พัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน บทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุ ก รม ภาคผนวก