Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นิ่ม

123 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

นิ่ม

 1. 1. แบบเสนอโครงร่ า งโครงงานคอมพิ ว เตอร์ รายวิ ช า เทคโนโลยี 2(ง 32102) กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554 .......................................................................1. ชื ่ อ โครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก(webBjog)ด้วย bloggerเรื่อง Internet2. ประเภทของโครงงาน  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ  โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี  โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน  โครงงานพัฒนาเกม3. ชื ่ อ สกุ ล ผู ้ เ สนอโครงงาน นางสาวสิริวรรณ ใยบัว ชั้น ม.5/3 เลขที่ 174. ชื ่ อ ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ตำาแหน่ง ครู ค.ศ.15. ชื ่ อ ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงานร่ ว ม - -6. แนวคิด ที่มา เหตุและความสำาคัญ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย
 2. 2. Blogger เรื่อง อินเตอร์เน็ต นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Mediaซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการ ้จัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ทสนใจเกี่ยวกับ เรื่อง ี่อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ทีมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือ ่ข่ายหลายๆ เครือข่ายทัวโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่าง ่คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ดและสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ แนวโน้มล่าสุดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคม ซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือทำาได้ง่ายขึ้นมาก ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของwebBlog ด้วยเว็บไซต์ Blogger มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง Internet เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก www.siriwan17.blogspot.com ทังนี้ ทำาให้สามารถ ้ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไปได้เป็นอย่าง ่ดี 7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ด้วย Boggerเรื่อง Internet 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ Internet
 3. 3. 7.3 พื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก BIogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจ8. หลักการและทฤษฎี 1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) เว็บบล็อก (Weblog)เป็นคำาทีมาจากคำาว่า เว็บ (Web) กับคำาว่า บล็อก (Blog) รวม ่กันเรียกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บบล็อกคือ เครื่องมือสื่อสารทีใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ด แต่ ่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบบทคัดย่อแต่จะดีกว่าไดอารีที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิดรับความเห็นจากผู้อื่นได้ด้วยโดยทัวๆไปแล้ว คุณสมบัติของบล็อก ก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อของ ่เนื้อหา บทความ โดยให้เรื่องใหม่สุดอยู่ด้านบนสุด มักจะจัดกลุ่มเรื่องแบบเดียวกันไว้ด้วยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความอย่างเป็นระบบต่อเนื่องกัน 3 ผู้อ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นได้ 4 มีลิสต์ของ link ไปเว็บหรือบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันหรือที่เราเรียกว่า blogroll เนื้อหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็เป็นไปตามประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการอัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยี่ยมชม2. ประเภทของเว็บบล็อก บล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้ 1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกทีรวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจำาผู้ให้ ่กำาเนิดคำาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับrobotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นั่นเอง
 4. 4. แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านัน แต่ก็ไม่เรียงเหมือ ้นว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำาบล็อกได้เป็นอย่างดี 1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนำาเสนอและมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทำากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีดอินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ทีทำาให้การถ่ายทอด ่เสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […] 2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ 2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นำาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจำาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกทีนำาเสนอ ่ข่าวเป็นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่น blognone.com บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(EnvironmentBlog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog)บล็อกทีนำาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่อง ่ซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog)
 5. 5. ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกทีนำาเสนอวิธีการต่าง ่ 3. ประโยชน์ ข องเว็ บ บล็ อ ก Blog มีไว้เพื่อตอบสนองตัณหาของเจ้าของ blog ถึง แม้ว่า blog จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกัน แต่ blog แต่ละแห่ง จะมีบุคลิกเฉพาะตัว แตกต่างกันไปเหมือนบุคลิก บาง blog แค่เล่าเรื่องชีวิตประจำาวัน บาง blog เกาะติดข่าว บาง blog คุยเรื่องการเมืองหรือปรัชญา จงนั้นอาจแบ่งประโยชน์ได้ หลายแบบด้วยกัน ซึ่งอาจจะแจกแจงได้ดังนี้ 1. เปิ ด ตั ว เองให้ โ ลกรู ้ เรื่องของ blog มักเป็น เรื่องราวของเจ้าของ blog เป็นการเล่าประสบการณ์หรือ ความคิดของเจ้าของ เป็นการถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ของเจ้าของ blog เป็นการระบายความเคลียดอีกทางหนึ่ง 2. ทั น ข่ า วทั น เหตุ ก ารณ์ ประสบการณ์บางคนก็ เป็นข่าวเห็นอีกหลายคนได้ ข่าวจาก blog หลายแห่งเป็น ข่าววงใน บางคนเล่าเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เจอมา หลาย blog พูดถึงแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 3. กลั ่ น กรองข้ อ มู ล blog บาง blog จะมีการกลั่น กรองข้อมูลก่อนนำาลง blog ทำาให้ผู้อ่าน blog ไม่ต้องเสีย เวลาในการกลั่นกรองข้อมูล เพราะมีการนำาเสนอข้อมูลหรือ มีไกด์ในการท่องเว็บ 4. รายงานการท่ อ งเว็ บ เป็นวัตถุประสงค์หลักที่ เป็นต้นกำาเนิดของการทำา blog หลาย blog มีการลิงก์ไปยัง เว็บที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน blog ซึ่งเป็นการแนะนำาว่าเว็บ ไหนดีก็ไปที่เว็บนั้น 5. การแสดงความคิ ด เห็ น ไม่ว่าจะเป็นความใน
 6. 6. ใจของเรื่องต่างๆ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการบ่นที่ทุกคนมีอยู่ในใจ การทำา blog เป็นช่องทางถ่ายทอดความคิดเห็นให้คนอื่นรับรู้ 6. ถ่ า ยทอดประสบการณ์ หรือไดอะรี่ออนไลน์เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวใชีวิตประจำาวัน หรือเป็นการเล่าเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว เช่น www.terrystrek.com 7. โน้ ม น้ า วใจผู ้ อ ่ า น ลักษณะนี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ แต่กรณีแบบนี้เป็นการขายความคิด อย่างblog สำาหรับคอการเมืองอาจจะมีฝ่ายซ้าย - ฝ่ายขวา,สายเหยี่ยว - สายพิราบ จะพบว่าเนื้อหาจะเป็นการโพสต์โจมตีฝ่ายตรงข้าม แล้วก็สนับสนุนแนวความคิดของตนเอง 9.ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก(Webblog) ด้วย Blogger เรื่อง Internet 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรืที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการคือ http://www.webmart.co.th/ 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร คือ Gmail//www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ Adobe Photoshop cs3
 7. 7. 10. ขั ้ น ตอนและแผนดำ า เนิ น งาน ระยะเวลาดำาเนินงาน ขั้นตอนการดำาเนินงาน เดือนพฤศจิกาย เดือนธันวาคม ่ที่ น สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 21 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทำาโครงร่างเพื่อนำาเสนอ 4 ปฏิบัติการจัดทำาโครงงาน  นำาเสนอรายงานความ 5 ก้าวหน้า  ของโครงงานครั้งที่ 1 6 นำาเสนอรายงานความ  ก้าวหน้า ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุง ทดสอบ  8 จัดทำาเอกสารโครงงาน  9 ประเมินผลงาน 10 นำาเสนอโครงงานผ่านเว็บ  blog11. สถานที ่ ท ำ า งาน ห้องคอมพิวเตอร์ LCT โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 8. 8. 12. ผลที ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ 12.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) 12.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือ Internet 12.3 ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากBlogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุคต์ใช้ให้กับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 12.4 สามารถติดสือสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 12.5 ได้นำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทสยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์13. เอกสารอ้ า งอิ ง http://th.wikipedia.org/wiki http://thaiall.com/article/internet.htm http://www.thaigoodview.com/library/te achershow/poonsak/ictinternet/how.html ลงชื ่ อ ...................................................... (นางสาวสิริวรรณ ใยบัว) ผู้เสนอโครงงาน
 9. 9. ลงชื ่ อ ............................................. (นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×