Kako pretočiti ideje za comenius partnerstva

1,646 views

Published on

Izlaganje

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kako pretočiti ideje za comenius partnerstva

 1. 1. KAKO PRETOĈITI IDEJE ZA COMENIUS PARTNERSTVA UVAŢAVAJUĆI EU I NACIONALNE FILTRE? Iskustava OŠ Pujanki u provođenju Comenius multiateralnoga partnerstva Boris VIDOVIĆ
 2. 2. Sadrţaj • Novi pristupi međunarodnoj suradnji škola kroz Program za cjeloţivoto učenje EK (LLP) • Refleksiva pitanja koja prethode EU suradnji • Prvi koraci: Pozicioniranje škole u EU prostoru • Kako pretočiti ideju u Comenius multilateralno partnerstvo? • Primjer multilateralog partnerstva OŠ Pujanki: Our World, Our Children, Their Future - 2008.-2010) • Kako pronaći dobre partnere?
 3. 3. Sadrţaj • Jesmo li dobro proučili i uvaţli EU i nacionalne prioritete? • Kako ispuniti prijavnicu? • Ispunavanje prijavnice: zajednički rad svih škola, a ne samo koordinirajuće • Neke zamke iz instrumentarija za vrjednovanje prijavnica za koje je dobro unaprijed znati • Gdje i od koga zatraţiti pomoć?
 4. 4. Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, Bol na Braču, 17. svibanj 2008. Program za cjeloţivotno učenje odluka o uspostavljanju Programa:14. prosinca 2006. sudjeluje: 27 drţava članica EU; zemlje EFTA-e, Turska ciljevi: napredno društvo znanja; odrţiv ekonomski razvoj, bolji poslovi, više poslova, društvena kohezija, povećano međudjelovanje između obrazovnih institucija Comenius Erasmus Leonardo da Grundtvig Vinci Predškolsko i Visoko školsko Obrazovanje školsko obrazovanje Strukovno odraslih obrazovanje obrazovanje i osposobljavanje Transverzalni Program Suradnja i inovacija u cjeloživotnom učenju, učenje jezika, IKT, širenje rezultata Programa Jean Monnet Program Podrška institucijama i aktivnostima u području europskih integracija
 5. 5. Comenius 1. Comenius potiče međunarodnu suradnju škola radi unprijeđenja kakvoće odgojno-obrazovnoga rada. 2. Uvodi i jača europsku odrednicu u nacionalnim kurikulima. 3. Doprinosi stručnom usavršavanju i profesionalnomu razvoja učiteljelja. 4. Podrţava učenje stranih jezika i međukulturnu samosvijest.
 6. 6. Comenius 5. Traţi korištenje digitalnih tehnologija. 6. Zahtjveva diseminaciju (razglašavanje) svih procesa, proizvoda i obrazovnih ishoda (doadnu europsku vrijednost)
 7. 7. Ciljevi Comeniusa 1. Povećati kakvoću europske izobrazbe 2. Poticati razmjenu ideja i iskustava između edukativnih sustava europskih država (Mobilnost /pokretljivost/ učenika i učitelja u inozemtsvu s ciljem izobrazbe i stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja) 3. Proširiti horizonte i iskustva mladih Europljana (stjecanje i usavršavanje znanja, vještina, kompetencija i kvalifikacija) 4. Poticati veću svijest o zajedinčkoj europskoj kulturi (Poticanje učenje više jezika i razumijevanje različitosti europskih kultura i njihovih vrijednota)
 8. 8. Comenius pomaţe onima u školi koji uče i poučavaju kako bi razvili osjećaj pripadnosti šire i europske zajednice koju karkteriziraju različite tradicije, kulture i regionalni identiteti ukorijenjeni u zajedničku povijest europskoga razvoja.
 9. 9. Comenius školska partnerstva: 1. Comenius bilateralna partnerstva: fokus na učenju jezika učenika 12+ 2. Comenius multilateralna partnerstva: fokus na kurikulu, aktivnomu učeniku i razvojnom planu škole POZOR! Comenius Multilateral Projects Škole, fakulteti (posebno učiteljski), istraţivački centri, privatne kompanije, mjesne vlasti. Partnerice razmjenuju iskusta i razvijaju strategije radi unaprjeđenja kakvoće poučavanja i učenja. Mobilnost nije u fokusu; naglasak je na reuzlatima a manje na procesima učenja, kao što je u multilateralnim partnerstvma Comenius Networks Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA).
 10. 10. Temeljni dokument
 11. 11. Comenius multilateralno školsko partnerstvo usmjereno je k europskoj odrednici u obrazovanju, poticanjem međunarodne suradnje među europskim školama. Učenici i učitelji iz različitih država mogu slobodno odabrati bilo koju temu, koja je njima od zajedničkoga interesa, i koja im može pomoći da steknu nova znanja, vještine i komepetencije. Sticanje 8 temeljnih kompetencija, koje je propisala EU, je jedno od ključnih pokazatelja kakvoće. Dvogodišnje partnerstvo odvija uglavnom na engleskomu jeziku s obvezatnim korištenjem ICT-a. Partnerstvo se može ostvariti s najmanje 3 škole. Škole partnerice biraju jednu od škola kao školu uskladiteljicu /koordinatoricu/, s tim da u prijavnici treba predložiti zamjenu u slučaju da predložena škola bude odbijena.
 12. 12. Kompetencija = zbir znanja, vještina, nadarenosti i stavova, a osim znanja i vještina obuhvaća i sklonost učenju. Ključne kompetencije su prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, vještina i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu osobni razvoj i razvitak, uključivanje u društvo i zapošljavanje. Treba ih razviti do kraja obveznog obrazovanja i predstavljaju temelj za daljnje učenje kao dio cjeloţivotnog učenja. Ključne kompetencije su prenosive i stoga primjenjive u mnogim situacijama i kontekstima te multifunkcionalne budući da se mogu upotrijebiti za postizanje nekoliko ciljeva kod rješavanja različitih problema i ostvarivanja raznih zadaća. Ključne kompetencije su preduvjet za odgovarajuću osobnu uspješnost u ţivotu, radu i daljnjem učenju.
 13. 13. COMMON EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT FORM 1(Recommendation) address any of the eight key competences set out in the 2006. Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, OJ L 394/10 of 30.12.2006. The eight key competences are: Communication in the mother tongue; Communication in foreign languages; Mathematical competence and basic competences in science and technology; Digital competence; Learning to learn; Social and civic competences; Sense of initiative and entrepreneurship; Cultural awareness and expression.
 14. 14. 1. Komuniciranje na materinjem jeziku Komunikacija je sposobnost izraţavanja i tumačenja misli, osjećaja i činjenica u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) i lingvističko uzajamno djelovanje na odgovarajući način u čitavom nizu društvenih i kulturnih sadrţaja – obrazovanje i izobrazba, posao, dom i slobodno vrijeme. 2. Komuniciranje na stranom jeziku Komuniciranje na stranim jezicima u velikoj mjeri ima istu dimenziju vještina komuniciranja na materinjem jeziku: temelji se na sposobnostima razumijevanja, izraţavanja i tumačenja misli, osjećaja i činjenica u usmenom i pisannom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u odgovarajućem nizu društvenih sadrţaja – posao, dom, slobodno vrijeme, obrazovanje i izobrazba – u skladu sa ţeljama i potrebama pojedinca. Komuniciranje na stranom jeziku zahtijeva vještine poput posredovanja i međukulturnog razumijevanja. Stupanj uspješnosti je različit u ove četiri dimenzije, između pojedinih jezika i s obzirom na lingvistčko okruţenje i nasljeđe pojedinca.
 15. 15. 1. Komuniciranje na materinjem jeziku Komunikacija je sposobnost izraţavanja i tumačenja misli, osjećaja i činjenica u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) i lingvističko uzajamno djelovanje na odgovarajući način u čitavom nizu društvenih i kulturnih sadrţaja – obrazovanje i izobrazba, posao, dom i slobodno vrijeme. 2. Komuniciranje na stranom jeziku Komuniciranje na stranim jezicima u velikoj mjeri ima istu dimenziju vještina komuniciranja na materinjem jeziku: temelji se na sposobnostima razumijevanja, izraţavanja i tumačenja misli, osjećaja i činjenica u usmenom i pisannom obliku (slušanje, govorenje, čitanje i pisanje) u odgovarajućem nizu društvenih sadrţaja – posao, dom, slobodno vrijeme, obrazovanje i izobrazba – u skladu sa ţeljama i potrebama pojedinca. Komuniciranje na stranom jeziku zahtijeva vještine poput posredovanja i međukulturnog razumijevanja. Stupanj uspješnosti je različit u ove četiri dimenzije, između pojedinih jezika i s obzirom na lingvistčko okruţenje i nasljeđe pojedinca.
 16. 16. 3.Matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije Matematička pismenost je sposobnost zbrajanja, oduzimanja, mnoţenja, dijeljenja i izračunavanja omjera pri mentalnom i pismenom izračunavanju u svrhu rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Naglasak je na procesu a ne rezultatu, na aktivnosti a ne znanju. Znanstvena pismenost se odnosi na sposobnost i spremnost korištenja znanja i metodologije koja se koriste da bi se objašnjavao svijet prirode. Tehnološko znanje je razumijevanje i primjena tog znanja i metodologije da bi se mijenjalo prirodno okruţenje u odgovoru na prihvaćene ljudske ţelje i potrebe. 4. Digitalna kompetencija Digitalna kompetencija podrazumijeva sigurnu i kritičku upotrebu elektronskih medija na poslu, u slobodnom vremenu i komuniciranju. Ova kompetencija je povezana s logičkim i kritičkim razmišljanjem, visokom razinom vještine upravljanja informacijama i dobro razvijenom vještinom komuniciranja. Na najniţoj razini, ICT uključuje upotrebu multimedijske tehnologije za pronalaţenje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija i komuniciranje i sudjelovanje u internet mreţi
 17. 17. 5. Učiti kako se uči 'Učiti kako se uči' predstavlja sposobnost i umijeće organiziranja i uređivanja vlastitog učenja bilo pojedinačno ili u skupinama. To uključuje umijeće učinkovitog raspolaganja vlastitim vremenom, rješavanje problema, stjecanje, procesuiranje, ocjenjivanje i asimiliranje znanja te primjenu novog znanja i vještina u različitim kontekstima – kod kuće, na poslu, u obrazovanju i izobrazbi. Općenito, učiti kako se uči značajno doprinosi uspješnom upravljanju vlastitom karijerom. 6. Međuljudska i građanska kompetencija Međuljudska kompetencije obuhvaća sve oblike ponašanja kojima treba ovladati da bi pojedinac učinkovito i konstruktivno mogao sudjelovati u društvenom ţivotu i rješavati probleme kada je to potrebno. Međuljudske vještine su nuţne za učinkovitu interakciju između dvoje ili više ljudi i primjenjuju se u javnoj i privatnoj domeni.
 18. 18. 7. Poduzetništvo Poduzetništvo ima aktivnu i pasivnu komponentu: ono uključuje sklonost da sami unosimo promjene te sposobnost da prihvaćamo, podrţavamo i prilagođavamo inovacije vanjskih čimbenika. Poduzetništvo podrazumijeva prihvaćanje odgovornosti za vlastite postupke bilo pozitivne ili negativne, razvijanje strateške vizije, postavljanje ciljeva i njihovo postizanje te motiviranost za njihov uspjeh. 8. Kulturno izražavanje 'Kulturno izraţavanje' podrazumijeva prihvaćanje vaţnosti kreativnog izraţavanja ideja, iskustava i osjećaja u čitavom nizu medija, uključujući glazbu, tjelesno izraţavanje, knjiţevnost i plastične umjetnosti. AZOO: Uprava za obrazovanje i kulturu. PROVEDBA RADNOG PROGRAMA. «OBRAZOVANJE I IZOBRAZBA 2010».
 19. 19. Nova strategija phronesis/prudentia sophia Nove EU pristupe međunarodnoj suradnji teško moţete ostvariti starim navikama rada u školi i starim načinm razmišljanja.
 20. 20. Comenius multilateralno partnerstvo: dvogodišnji projekt, 24 mobilnosti, 22.500 eura
 21. 21. Novi pristupi međunarodnoj suradnji škola kroz Program za cjeloživoto učenje EK (LLP) 1. Stara i nova međunarodna partnerstva: Razlike i sličnosti u 1. komuniciranju, 2. odabiranju ideja/tema, 3. dizajnu, implementaciji, menadžmentu, lideršipu, monitoringu, evaluaciji, 4. financiranju, 5. povratnom izvješćivanju, 6. diseminaciji, 7. stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju, 8. licenciranju i 9. vanjskom vrjednovanju škola.
 22. 22. Što se promijenilo? Rigidna hierarhija! Domnanta paradigma! Status quo!
 23. 23. Današnja nova hierarhija
 24. 24. Collaboration Tools: Wikis Sharing Tools Wikipedia Flickr: BHL Flickr : SIL Flickr BHL Wiki YouTube: EOL Video SlideShare: BHL SlideSpace Technical Services Wiki de.lico.us: SIL Tagged Blog MS Sharepoint OpenLibrary.org LibraryThing Communication Tools: Blogs Bibliodyssey Social Networks BHL Blog Facebook LinkedIn Eyelevel SecondLife SIL Demo Blog Twitter
 25. 25. Društvene mreže Pojavom mnogih društvenih mreţa mijenja se kultura digitalnih korisnika, koji nisu samo puki čitatelji, slušatelji, gledatelji nego aktivi stvaratelji novih sadrţaja i novih društvenih mreţa.
 26. 26. Edukativne promjene su kulturne promjene Temeljna vjerovanja, vrjednote, pretpostavke, predasude tvore norme ponašanja, rada i učenja. Kako unaprijediti organizacijsku kulturu škole? Kako poboljšati njezin rad?
 27. 27. 2. Je li su EU mobilnosti učenika i učitelja u inozemstu puki izleti ili nešto više?
 28. 28. Voditelj emisije Europa Magazin, Werner Strohmeier, vodi razgovor s hrvatskim učenicama Danijelom Selak i Mateom Borozan o ostvarenju Comenius projekta u Osnovnoj školi Pujanki u Splitu.
 29. 29. Kako potaknuti refleksiju? • INDUCIRATI MIŠLJENJE • POSTAVLJANJE PITANJA • FORMIRATI MIŠLJENJE • TRAŢITI POJAŠNJENJA • IZRAZITI MIŠLJENJE • PRENOSITI TUĐE MIŠLJENJE • GRADITI SVOJE NA TUĐIM • ARTIKULIRATI MŠLJENJIMA MIŠLJENJE • SORTIRATI MIŠLJENJA • OPRAVDATI MIŠLJENJE • MODERIRATI MIŠLJENJE • BRANITI MIŠLJENJE • PROCIJENITI MIŠLJENJE • PODRŢAVATI TUĐE • VRJEDNOVATI MIŠLJENJE MIŠLJENJE • VERIFICIRATI MIŠLJENJE • IZAZIVATI TUĐE • CERTIFICIRATI MIŠLJENJE MIŠLJENJE • AKREDITIRATI MIŠLJENJE
 30. 30. 3. Je li se EU multilateralno partnerstvo izvodi u okviru kurikula ili je to dodatni teret za učenike i učitelje? U principu se partnerstvo provodi unutar kurikula. Uz formalno, vrlo je bitno polustruktuirano, neformalno učenje.
 31. 31. Kakve koristi koje vide mladi Englezi? • 92% učenika pokazalo je zanimanje za kulture Druguh • 70% učenika bolje je upoznalo vlastitu kulturnu baštinu • 81% učenika postalo je tolerantnije prema drugim kulturama • 73% učenika je unaprijedilo socijalne vještine i samo-poštovanje • 70% učenika pokazalo je povećanu motiviranost za učenje
 32. 32. Kakve koristi vide mladi Poljaci? • 98% učenika pokazalo je interes za korištenje ICT u školi i kod kuće • 90% učenika pokazalo je veću motiviranot za učenje engleskoga jezika • 88% učenika pokazalo je interes za anglo-američku kulturu • 66% učenika je unaprijedilo socijalne vještine i samo-poštovanje • 60% učenika pokazalo je povećanu motiviranost za učenje
 33. 33. Kakve koristi vide učitelji? • Surađuju u projektima i mini istraţivanjima s inozemnim kolegama, učeći jedni od drugih • Posjećuju jedni druge u školama i uspoređuju i vrjednuju • Uspoređuju kurikule i razvojne planove drugih škola i traţe europsku odrednicu u obrazovanju • Uspoređuju instrumentarije za vanjsko i unutarnje vrjednovanje • Učitelji i škole dobivaju za licenciranje i vanjsko vrjednovanje škole od 10 do 20% bodova
 34. 34. Pozicioniranje škole u EU prostoru Pozicioniranje = postizanje višeg dojma u svijesti EU edukativnih igrača o vizualnom identitetu škole u usporedbi s drugima školama. Potenciranje postojećih snaga (“We try harder” - AVIS) Potraga za nišom (slobodnim tržišnim prostorom) Repozicioniranje konkurencije (politički marketing)
 35. 35. Školski znak School Logo Peacock - bird (work done by Josip Botteri Dini), from whoes beak lies hanging a bunch of grapes (a symbol of the eucharist), and under whose feet lies an early Croatian decorative wickerwork, is a detail taken from a ciborium found in an early Croatin church called Saint Marta in Bijaći, located in the fields of Kaštela. We chose this motif as a symbol of our school Školski znak ( u gospodarstvu: brand, because this ciborium, in fact a stone trademark) je slikovno ujelovljenje canopy above an altar which is supported misije i vizije škole. Učenici koji ga by four columns, represents the earliest svakodnevno vide na kapama, evidence of Croatian culture, statehood, majicama, memorandumu lakše and faith of the Croatian people. This dijele vrjednote škole i postiţu bolje ciborium, as one in a series of pre- edukativne ishode. U vojne, vjerske Romanesque monuments of early Croatian art which without delay, and privane škole učenici imaju jedan abreast with European styles, touch upon stalan strateški smjer za ostvarenje the source of artistic expression of edukativnih vrjednota pa postiţu Croatian people and attest the unity of our bolje ishode. culture and civilization with Europe.
 36. 36. KAKO PRETOĈITI IDEJE ZA COMENIUS PARTNERSTVA UVAŢAVATatag (privjesak)EU I NACIONALNE FILTRE? Iskustava OŠ Pujanki u provođenju Comenius multiateralnoga partnerstva Boris VIDOVIĆ
 37. 37. Kako pretočiti ideju u Comenius multilateralno partnerstvo? 1. Za sada teško moţemo izravno promovirati vlastite ideje jer ne moţemo biti škola uskladiteljica. 2. Moţemo maksimalno graditi svoju EU nišu da dobro formuliramo misiju i viziju rada škole s koncizno navedenim izvankurikulnim ativnostima i projektima koje mogu privuči zainteresirane EU škole. 3. Kontakt seminari i pripremni posjeti.
 38. 38. Svijet je knjiga, a oni koji ne putuju, čitaju samo jednu stranicu. Sv. Augustine
 39. 39. Od danas pa do 20 godina bit ćeš više razočaran stvarima koje nisi napravio nego onima koje jesi. Stoga, otplovi iz sigurne luke i uhvati povoljne vjetrove u svoja jedra. Istraţuj. Sanjaj. Otkrivaj. Mark Twain
 40. 40. Putovanje je nešto više od razgledavanja; to je promjena koja nastaje, duboka i stalna, u idejama ţivljenja. Miriam Beard .
 41. 41. Ne govori koliko si školovan, nego reci koliko si putovao. Mohammed
 42. 42. Putovanje je moj dom. Muriel Rukeyser
 43. 43. Nigdje nisam bila, ali mi je to prvo na popisu što kanim uraditi. Susan Sontag
 44. 44. .
 45. 45. .
 46. 46. .
 47. 47. .
 48. 48. .
 49. 49. .
 50. 50. .
 51. 51. .
 52. 52. .
 53. 53. .
 54. 54. .
 55. 55. .
 56. 56. .
 57. 57. .
 58. 58. .
 59. 59. .
 60. 60. .
 61. 61. .
 62. 62. .
 63. 63. .
 64. 64. .
 65. 65. .
 66. 66. .
 67. 67. .
 68. 68. .
 69. 69. .
 70. 70. .
 71. 71. .
 72. 72. .
 73. 73. .
 74. 74. .
 75. 75. .
 76. 76. .
 77. 77. .
 78. 78. .
 79. 79. .
 80. 80. .
 81. 81. .
 82. 82. .
 83. 83. .
 84. 84. .
 85. 85. .
 86. 86. .
 87. 87. .
 88. 88. .
 89. 89. .
 90. 90. .
 91. 91. .
 92. 92. .
 93. 93. .
 94. 94. .
 95. 95. .
 96. 96. .
 97. 97. .
 98. 98. .
 99. 99. .
 100. 100. .
 101. 101. .
 102. 102. .
 103. 103. .
 104. 104. Kako pronaći dobre partnere?
 105. 105. Ivana Vladilo, ŢSV PGŢ
 106. 106. Neke zamke iz instrumentarija za vrjednovanje prijavnica za koje je dobro unaprijed znati • Odluka Br. 1720/2006. Annex I. Posebni ciljevi – razvijati znanje i razumijevanje među mladima i obrazovnim osobljem o raznolikosti europskih kultura i jezika te o njihovoj vrijednosti – pomoći mladima u sticanju osnovnih ţivotnih vještina i kompetencija potrebnih za osobni razvoj, buduće zapošljavanje i aktivno europsko građanstvo.
 107. 107. • Operativni ciljevi (a) Poboljšati kakvoću mobilnosti i povećati broj mobilnosti učenika, nastavnika i nenastavnog osoblja u Europi. (b) Poboljšati kakvoću partnerstava i povećati broj partnerstava europskih škola, kako bi se u zajedničke obrazovne aktivnosti u razdoblju trajanja Programa za cjeloţivotno učenje uključilo 3 milijuna učenika. (c) Poticati učenje stranih jezika.
 108. 108. (d) Poticati razvoj inovativnih sadrţaja, usluga, pedagoških metoda i pristupa za cjeloţivotno učenje, koji se baziraju na informacijsko- komunikacijskim tehnologijama. (e) Unaprijediti kakvoću obrazovanja nastavnika i uvesti europsku dimenziju u obrazovanje nastavnika. (f) Poticati poboljšanja u pedagoškim pristupima i upravljanju školama.
 109. 109. Prioriteti Ujedinjenoga Kraljevstva 2010. • 1. Partnerstva na temu športa i/ili razvijanje učeničkih vještina za zapošljavanje • 2. Partnerstva na temu športa, uključujući korištenje športa ra razvijanje lideršipa, aktivnog građanstva, zdravih ţivtnih stilova i rad u zajednici/društvena kohezija • 3. Partnerstva fokusirana na učenike u srednjim školama uključit će stručno /ili dodatno obrazovanje
 110. 110. Prioriteti Ujedinjenoga Kraljevstva 2010. • 4. Partnerstva će pokazati konkretne planove u kojma će učenici biti aktivno uključeni: u njihovomu oblikovanju, implementaciji, menadţmentu, monitoringu i evaluaciji. • 5. Partnerstva će pokazati konkretne planove koji će osigurati sudjelovanje učenika koji će kritički razmišljajti o profilu škole i lokalne zajednice.
 111. 111. Prioriteti Ujedinjenoga Kraljevstva 2010. • 4. Partnerstva će pokazati konkretne planove u kojma će učenici biti aktivno uključeni: u njihovomu oblikovanju, implementaciji, menadţmentu, monitoringu i evaluaciji. • 5. Partnerstva će pokazati konkretne planove koji će osigurati sudjelovanje učenika koji će kritički razmišljajti o profilu škole i lokalne zajednice.
 112. 112. Mjerni instrumentarij Aneks II. • D.3.a 12 bodova • Ciljevi partnerstva i odabrani prustupi kako ih ostvariti su jasni i realni • Ciljevi su jasno i adekvatno izraţeni i povezani su s općm ciljevima partnerstva, opisno u saţetku D.1 • Teme koje se obrađuju su relevantne kontekstu svake institucije kao što je opisano u C.1.4., C.2.4., C.3.4 itd. • Predloţeni pristup je dosljedan sa ciljevima - postoji logička progresija iz jednga u drugo • Predloţeni pristup je realan, što se tiče budţeta/vremensih dionica partnerstva
 113. 113. Mjerni instrumentarij Aneks II. • D.3.a 12 bodova • Postoji jasna uloga za svaku školu partnericu u postizanju ciljeva • Postoji dokaz da su temu izabrali svi partneri kroz suradničku raspravu i razvoj • Tema partnerstva je inovativna/neobična/vaţna
 114. 114. • D.3.b 4 boda Tema je relevantna za Comenius program; pogledaj Annex I. Tema partnerstva je relevantna barem jednom od Comenius ciljeva Tema partnerstva je relevantna većini Comenius cilejva Prijavnice koje se ocijene kao "slabe" prema ovomu kriteriju bit će odmah odbijene i ne će se dalje vrjednovati
 115. 115. D.4. 6 bodova Rezultati su relevantni za partnerstvo -Rezultai su su relevantni za ciljeve i svhu partnerstva - Rezultati su odgovarajući za ciljeve i svrhu partnerstva -Rezultati predstavljaju isplativo korištenje EU fonodova/invenstiranje svh partnera u partnerstvo -Rezultati će biti dobiveni zajedničkim radom škola partnerica (ili po principu "najbolja osoba radi posao" -Rezultati će biti dobiveni aktivnim sudjelovanjem učenika u svim školama partnericama -Rezultati su značajni/inovativni/neobični -Rezultati se daju jasno diseminirati širem krugu škola/osnivačima
 116. 116. D.5.& D.6. .4. 7 bodova Očekivani učinak i koristi od partnerstva za sudjelujuće institucije i individualne sudionike su jasno i dobro definirani • Očekivani učinak partnerstva za svaku ciljanu skupinu je jasno deiniran • Postoji jasan dokaz što će svaki partner dobiti od partnerstva • Očekivani učinak i korist od partnerstva će se koristiti za razvoj politika i prakse partnerskih institucija (naročito u partnerstvu fokusirano na pedagoško/menadţerske teme • Velike skupine učenika/ili učitelja u svakoj školi partnerici imat će koristi od partnerstva • Značajan/inovativan/neobičan učinak i korist od partnerstva dobit će institucije i pojednici
 117. 117. F.1 10 bodova Postoji odgovarajuća ravnoteža izmedu uloga i zadaća različitih sudionika uključenih u ostvarenju aktivnosti koji iste ostvaruju. Postoji prikladna i jasno definirana raspodjela zadataka u partnerstvu. Doprinos svakog partnera je jasno objašnjen. Zadatci su definirani i podjeljeni medu partnerima na način da se rezulati mogu ostvariti. Škola uskladiteljica dobro skrbi o procesima usklađenja.
 118. 118. F.1 10 bodova -Uloge svakoga partnera unutar partnerstva su jasno definirane. -Kombinirane uloge svakoga partnera će jasno pridonijetii uspunjenju cilejva partnerstva - ne će biti procjepa u odgvorornosti. -Postoji dokaz da će partneri raditi multilateralno i da će aktivnosti biti podjednako raspoređene kroz sve škole partnerice (ukoliko ne, za to treba objašnjenje). -Uloga škole uskladiteljice je jasno određena, odgovarajuća i realna. -Postoje jasni planovi s kojima se osigurava da svi partneri imaju jednako pravo glasa u planiranju, razvoju, izvođenju i monitoringu aktivnosti partnerstva. -.
 119. 119. F.2 7 bodova Prikladne mjere su planiarne kako bi se osigurala učinkovita komunikacija i suradnja medu školama partnericama. Prikladne mjere su previđene za osiguranje komunikacije i suradnje; npr. sastanci, redovita korespondencija, novinske brošure i drugi oblici razmjene infomaciija. -Postoje jasni planovi za redovito i učinkovito komuniciranje među partnerima, kao putem formalnih procesa kao što su sastanci za procjenu te svakodnevna komunikacija.
 120. 120. F.2 7 bodova -Odgovornosti uskladitelja i svih partnera u odnosu na komunikaciju su jasno određene & realne. -Partneri će rabiti različite odgovarajuće mjere & alate za komunikaciju. -Partneri će rabiti inovativne, ili neobične mjere/alate za komunikaciju (npr. eTwinning).
 121. 121. F.3 12 bodova Prijavnica jasno pokazuje kako će učenici i/ili učitelji biti uključeni kod planiranja, implementacije i evaluacije aktivnosti Ako je partnerstvo više okrenuto učenicima, prijavnica jasno pokazuje ulogu učenika u različitim fazama partnerstva (planiranje, implementacija, evaluacija) - Postoji dokaz da su učenici uključeni u razvoj partnerstva -Postoji dokaz da će učenici biti uključeni u menadţment, kod donošenje odluka, monitoring i evaluaciju partnerstva - Postoje planovi unutar škole suradnica da učenici (barem) aktivno i (a najbolje) je samostalno raditi jedni s drugim u čitavom partnerstvu, ne izolirano unutar svoje institucije
 122. 122. F.3 12 bodova - Učenici će aktivno biti uključeni u razvoj proizvoda partnerstva - Postoje planovi da će učenici sudjelovati u aktivnostima mobilnosti - Partnerstvo će omogućiti prigodu za širok raspon učenika koji će sudjelovati/uključujući različita kurikulna područja/razine sposobnosti -Postoje konkretni planovi koji osiguravaju sudjelovanje učenika iz podzastupljenih skupina (uključujući različite etničke skupine/razinu sposobnosti
 123. 123. F.3 12 bodova - Postoji jasan dokaz da partnerstvo (barem) ima aktivnu podršku (a najbolje) je da ima aktivno uključenje viših menađera u svakoj instituciji
 124. 124. F.4 12 bodova Partnerstvo je integrirano u kurikul i/ili u postojeće aktivnosti koje se odvijaju u instituciji Ako je partnerstvo fokusirano na uključenje učenika, prijavnica jasno pokazuje kako će aktivnosti u partnestvu biti integrirani u kurikul za učenike koji sudjeluju i koja podučjima će obuhvatiti - Postoji jasan dokaz da će se partnerstvo uklopiti u postojeći kurikul u svakoj instituciji, s relevantim kurikulnim područjima dobro definiranim - Područja kurikula bit će obrađena u svakoj instituciji na dosljedan način (ako ne, obijasni) - Definiana kurikulna područja su dosljedna u partnerstvu s odlomkom E.2. i E.3.
 125. 125. F.4 12 bodova -Definiana kurikulna područja mogu pokazati koristi od suradničkog rada preko partnerstva -Partnerstvo će imati učinak na više od jednoga kurikulnog područja u svakoj instituciji -Učinak partnerstva na kurikul unutar svake institucije bit će značajan/inpvativan/neobičan Ako se partnerstvo bavi pedagoškim ili menadţerskim temama, prijavnica jasno pokazuje kako se projekt uklapa u redovite aktivnosti svih institucija -Postoji jasan dokaz kako će se partnerstvo uklopiti u postojeći odgovarajući okvir unutar kojega institucije djeluju (razvojni plan, plan za poučavanje)
 126. 126. F.4 12 bodova -Područja koja će se obrađivati u svakoj instituciji su dosljedna jedna drugom (ako nisu, obijasni) te su relevantna izazovima/prioritetima u svakoj instituciji -Defniarana područja su dosljedna temama u partnerstvu idenificirana u odjelcima E.2 & E.3. -Definirana područja jasno imaju koristi od suradničkoga poprečnog partnerstva (npr. otvorena za usporedbu s međunarodnim iskusvom) - Definirana područja pokrivaju kompetencije/menadţment u svakoj instituciji - Partnirstvo ima učinak na više nego jedno područje menadţmenta i/ili pedagoškog okvira svake institucije
 127. 127. F.5 5 bodova - Plan partnerstva ostaje dovoljno fleksibilan za adaptacije i promjenu okolnosti/lekcija za učenje za vrijeme trajanja partnerstva - Aktivnosti monitoringa u partnerstvu će aktivno ukljciti učenike i učitelje škola partnerica, a ne samo kontaktne osobe/uskladitelje - (Barem) odgovarajući (ili najbolje) inovativni komplet alata bit će rabljen za mjerenje napredka partnerstva i mišljenja/iskustva njegovih sudionika (lista provjere, razgovor, upitnik, ţurnal, opservacija, izloţba, video dnevnik, igranje uloga)
 128. 128. F.5 5 bodova Partnerstvo je definiralo pristup za vrjednovanje ciljeva i očekivanoga učinka koji će se postignuti kroz projektni ciklus Evaluacijski plan je dobro definiran i pokriva sve vidove kao npr. naknadno (follow-up) praćenje prijeđenoga razvoja, izvršenje partnerstva, zadovoljstvo sudionika i ciljanih skupina, postizanje ciljeva, mjerenje učinka -Postoje jasni planovi za redovit monitoring i evaluaciju u svakoj školi partnerici -Postoje jasni planovi za redovit monitoring i evaluaciju aktivnosti kroz čitavo partnerstvo -Plan partnerstva sadrţi definirane točke npr. fomalni monitoring i evaluaciju za sve škole partnerice, uključujuci zajedničku procjenu i reviziju planova projekta
 129. 129. F.6.a 7 bodova Planirana diseminacija i aktivnosti za pridobivanje javnog mijenja su dobro definirane i iste osiguravaju optimalno korištenje rezultata sudjelujućih ustanova Diseminacijske aktivnosti su dobro fokusirane i dobro definirane. Partnerstvo pokazje interes/potencijal za korištenje rezultata, iskustava i prozvoda proisteklih iz partnerstva. -Postoje jasani planovi za diseminaciju rezulatata i proizvoda partnerstva u svakoj instituciji
 130. 130. F.6.a 7 bodova -Širok raspon odgovarajućih ciljnih skupina imat će koristi od diseminacijskih aktivnosti unutar svake institucije (npr. šira školska zajednica, roditelji, mjesna i područna uprava, proizvođači, druge škole, fakulteti, organizacije u zajednici, mediji) -(Barem) odgovarajući (i najbolje) inovativn paket mjera i alata bit će rabljeni za identifikaciju ciljanih skupina (npr. izloţbe, eksponati, školske novine, školska i upravna izvješća, godišnjaci i mreţne stranice, roditeljski satanci i otvoreni dani, mjesne, područne i nacionalne konferencije, akademski i profesionalni ţurnali, mjesni, područni i nacionalni mediji, sastanci, seminari i mreţe) -Rezultati partnerstva bit će utkani u buduće aktivnosti škola
 131. 131. F.6.b 4 boda Druge institucije će također imati koristi od planiranih aktivnosti diseminacije i pridobivanja, i ako je moguće, rezultati će biti dostavljeni široj zajednici - Postoje jasni planovi za diseminaciju rezultata i proozvoda partnerstva na mjesnoj, podrčnoj i nacionalnoj razini -Širok raspon odgovarajućih ciljnih skupina imat će koristi od diseminacijskih aktivnosti unutar svake institucije (npr. šira školska zajednica, roditelji, mjesna i područna uprava, proizvođači, druge škole, fakulteti, organizacije u zajednici, mediji)
 132. 132. F.6.b 4 boda -(Barem) odgovarajući (i najbolje) inovativn paket mjera i alata bit će rabljeni za identifikaciju ciljanih skupina (npr. izloţbe, eksponati, školske novine, školska i upravna izvješća, godišnjaci i mreţne stranice, roditeljski satanci i otvoreni dani, mjesne, područne i nacionalne konferencije, akademski i profesionalni ţurnali, mjesni, područni i nacionalni mediji, sastanci, seminari i mreţe) -Rezultate partnerstva moći će rabiti druge škole i fakulteti -Rezultate partnerstva bit će u matici šire obrazovne politike i sustava sudjelujućih škola u područjima i drţavama
 133. 133. G2.b 14 bodova Program rada pokriva čitav period od 2 godine i prikladan je za ostvarivanje ciljeva. Planirane aktivnosti i mobinosti su relevantne za partnertvo - Aktivnosti u progamu rada su jasno definirane, relaistične, koherentne, vezane vremenom i konzistentne s čitavim ciljevima partnerstva - Aktivnosti u programu rada pokazuju logičku progresiju prema ispunjenu ciljeva partnerstva – nema rascjepa na “krtičkim stazama” - -Aktivnosti u programu rada bit će uključene u svim institucijama i podjednako razdjeljeni među njima (ili je objašnjeno i odjelku F.1. ako nisu) - -Program rada uključuje redovte aktivnosti komunikacije kod svih institucija
 134. 134. G2.b 14 bodova - Program rada uključuje aktivnosti monitoringa i evaluacije u svim institucijama - Progam rada uključuje aktivnosti diseminacije i pridobivanja kod svih institucija - Aktivnosti u programu rada pokazuju aktivno uključenje učenika i učitelja poreko svih institucija (relevantno s fokusom partnerstva) - Planirane aktivnosti mobilnosti su izvedive i odrţat će se u periodu od kolovoza 2010 do rujna 2012. - Planirani broj moblnosti u UK ne će biti manji od 4 - Pnairani broj mobilnosti od EU pristupnika je jednak traţenju financijskih sredstava (odjelak H) - Postoji koherentnost između buđeta i planiranih aktivnosti
 135. 135. Gdje i od koga zatražiti pomoć? • Agencija za mobilnost i projekte EU • Comenius mreţe • Profesionalni savjetnci
 136. 136. Ivana Vladilo, ŢSV PGŢ

×