Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cjeloživotno učenje i obrazovanje za poduzetništvo

3,663 views

Published on

Naslov: Cjeloživotno učenje i obrazovanje za poduzetništvo
Autorica: Lidija Kralj, prof. savjetnica
OŠ Veliki Bukovec

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cjeloživotno učenje i obrazovanje za poduzetništvo

 1. 1. Cjeloživotno učenje i obrazovanje za poduzetništvo Lidija Kralj, prof. savjetnica OŠ Veliki Bukovec, rujan 2010.
 2. 2. Tjedan cjeloživotnog učenja 2010.  od 8. do 15. rujna  Pod sloganom UKLJUČIMO S(V)E!  Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih  www.cjelozivotno-ucenje.hr
 3. 3. Ciljevi tjedna cjeloživotnog učenja  podizanje svijesti o važnosti učenja i motiviranje građana za što vedim sudjelovanjem u učenju,  povedanje svijesti svih sudionika procesa obrazovanja, donositelja odluka i cjelokupne javnosti o problemima koje određene društvene skupine imaju pri pristupanju tom procesu,  predstavljanje rješenja i primjera uspješnog uključivanja u cjeloživotno učenje, osobito socijalno osjetljivih skupina stanovništva,  poticanje daljnjeg razvoja aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja,  povedavanje sudjelovanja institucija u obilježavanju Tjedna
 4. 4. Cjeloživotno učenje  je koncept koji obuhvada učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do duboke starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).  Učenje pritom promatramo kao kontinuirani proces koji započinje navikama i iskustvima učenja stečenim u mlađoj životnoj dobi.  Cjeloživotno učenje povezano je s ekonomskim ciljevima, no vrlo je važno njegovo djelovanje na aktivniju ulogu pojedinca u društvu te razvijanje individualnih potencijala.
 5. 5. Poduzetništvo u Nacionalnom okvirnom kurikulumu http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=16824
 6. 6. Nacionalni okvirni kurikulum Temeljne kompetencije  komunikacija na materinskomu jeziku – odnosi se na osposobljenost za pravilno i stvaralačko usmeno i pisano izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica te jezično međudjelovanje u nizu različitih društvenih i kulturnih situacija: obrazovanje, rad, slobodno vrijeme i svakodnevni život; uključuje također razvoj svijesti o utjecaju jezika na druge i potrebi upotrebe jezika na pozitivan i društveno odgovoran način.  komunikacija na stranim jezicima – odnosi se na osposobljenost za razumijevanje, usmeno i pisano izražavanje i tumačenje koncepata, misli, osjećaja, stavova i činjenica na stranomu jeziku u nizu različitih kulturnih i društvenih situacija. Značajna je sastavnica ove kompetencije razvijanje vještina međukulturnoga razumijevanja.
 7. 7. Nacionalni okvirni kurikulum Temeljne kompetencije  matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji –matematička se kompetencija odnosi na osposobljenost učenika za razvijanje i primjenu matematičkoga mišljenja u rješavanju problema u nizu različitih svakodnevnih situacija; prirodoslovna se kompetencija odnosi na osposobljenost za uporabu znanja i metodologije kojima se objašnjava svijet prirode radi postavljanja pitanja i zaključivanja na temelju činjenica; tehnološka kompetencija shvaćena je kao osposobljenost za primjenu prirodoslovnoga znanja i metodologije kao odgovor na ljudske potrebe i želje. Osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, također, uključuju razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću te odgovornost pojedinca kao građanina.
 8. 8. Nacionalni okvirni kurikulum Temeljne kompetencije  digitalna kompetencija – odnosi se na osposobljenost za sigurnu i kritičku upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije za rad, u osobnomu i društvenomu životu te u komunikaciji. Njezini su ključni elementi osnovne informacijsko-komunikacijske vještine i sposobnosti: upotreba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža putem interneta.  učiti kako učiti – obuhvaća osposobljenost za proces učenja i ustrajnost u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama kako u samostalnomu učenju, tako i pri učenju u skupini.  socijalna i građanska kompetencija – obuhvaća osposobljenost za međuljudsku i međukulturnu suradnju.
 9. 9. Nacionalni okvirni kurikulum Temeljne kompetencije  kulturna svijest i izražavanje – odnosi se na svijest o važnosti stvaralačkoga izražavanja ideja, iskustva i emocija u nizu umjetnosti i medija, uključujudi glazbu, ples, kazališnu, književnu i vizualnu umjetnost. Također, uključuje poznavanje i svijest o lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj baštini i njihovu mjestu u svijetu. Pritom je od ključne važnosti osposobljavanje učenika za razumijevanje kulturne i jezične raznolikosti Europe i svijeta te za njihovu zaštitu kao i razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u svakodnevnomu životu.
 10. 10. Nacionalni okvirni kurikulum Temeljne kompetencije  inicijativnost i poduzetnost – odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djelovanje, a uključuje stvaralaštvo, inovativnost i spremnost na preuzimanje rizika te sposobnost planiranja i vođenja projekata radi ostvarivanja ciljeva. Temelj je za vođenje svakodnevnoga, profesionalnoga i društvenoga života pojedinca. Također, čini osnovu za stjecanje specifičnih znanja i vještina potrebnih za pokretanje društvenih i tržišnih djelatnosti.
 11. 11. Nacionalni okvirni kurikulum Međupredmetne teme  Osobni i socijalni razvoj  Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša  Učiti kako učiti  Poduzetništvo  Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije  Građanski odgoj i obrazovanje.
 12. 12. Poduzetništvo  Osnovni cilj razvoja poduzetničke kompetencije učenika jest razvoj osobina ličnosti te znanja, vještina, sposobnosti i stavova potrebnih za djelovanje pojedinca kao uspješne poduzetne osobe.  Poduzetnička kompetencija uključuje razvoj učenika kao poduzimljivih, kreativnih i samostalnih osoba spremnih na prihvaćanje promjena i preuzimanje rizika, kao pojedinaca s razvijenim socijalnim i komunikacijskim sposobnostima i temeljnim znanjima iz područja gospodarstva i vođenja poslova te područja obrta.
 13. 13. Poduzetništvo  U osnovi razvoja poduzetničke kompetencije, kao međupredmetne teme koja se razvija u svim predmetima, jest razvoj poduzetne osobe osposobljene za uočavanje prilika u kojima svoje ideje mogu pretvoriti u djelatnost ili pothvat u različitim situacijama: obrazovanju, radu i životu općenito.
 14. 14. Ciljevi međupredmetne teme Poduzetništvo  Učenici će:  biti osposobljeni za postavljanje, vrjednovanje i ostvarivanje osobnih ciljeva  znati planirati svoj rad i ostvarivati planove  razviti inicijativnost, ustrajnost u aktivnostima, posebno u učenju  biti osposobljeni za prilagođavanje novim situacijama, idejama i tehnologijama  razviti stvaralački pristup prema izazovima i promjenama, stresovima i sukobima te natjecanju
 15. 15. Ciljevi međupredmetne teme Poduzetništvo  Učenici će:  razviti vještine vrjednovanja drugih i samovrjednovanja te kritičkoga odnosa prema vlastitomu uspjehu, odnosno neuspjehu  razviti samostalnost, samopouzdanje i osobni integritet  upoznati radni život i zanimanja u neposrednoj okolini i društvu  steći temeljna znanja u području gospodarstva i vođenja poslova  osvijestiti važnost i mogućnosti samozapošljavanja.
 16. 16. Mogu li poduzetničke vještine doprinijeti konkurentnosti gospodarstva Vesna Štefica, pomodnica direktorice Centar za razvoj ljudskih potencijala Hrvatska gospodarska komora
 17. 17. Što kaže gospodarstvo?  istraživanje HGK pokazalo je nedostatak:  komunikacijskih vještina,  rada s računalom,  prezentacijskih vještina,  poslovnog pregovaranja,  donošenje poslovnih odluka.
 18. 18. Novi mladi zaposlenici?  nemotiviranost  nesnalažljivost  nezainteresiranost
 19. 19. Što se očekuje od zaposlenika ?  spremnost na cjeloživotno učenje  rad u timu  prepoznavanje novih rješenja  projektni pristup  spremnost na preuzimanje razumnog rizika
 20. 20. Strategija obrazovanja za poduzetništvo  Senzibilizirati javnost o poduzetništvu te razviti pozitivan stav prema cjeloživotnom učenju za poduzetništvo.  Uvesti učenje i osposobljavanje za poduzetništvo kao ključne kompetencije u sve oblike, vrste i razine formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja i učenja.  www.e4e.com.hr  Prijedlog strategije učenja za poduzetništvo 2010. - 2014.
 21. 21. I kakve to veze ima s nama?
 22. 22. Dječji tjedan poduzetništva  Radionica od 1. do 4. razreda  učenici su izrađivali vjetrenjače i tkalačke stanove.  Pri dolasku na radionicu učenici su nabavili materijale, a nakon izrade željenih proizvoda stavili su ih na prodaju, podmirili troškove.  Cilj radionice je osvijestiti vrijednost odnosa prema radu, proizvodnji i nagradi.
 23. 23. Dječji tjedan poduzetništva  Radionica od 5. do 8. razreda „Poduzetni baloni".  Sudionici su učili što znači timski rad i produktivnost, kao i kako biti poduzetan  Mjerilo se vrijeme samostalne izrade proizvoda „balona " i vrijeme proizvodnje balona timskim radom.  Učenici su samostalno dolazili do zaključaka zašto je bolji rad u timu, što je produktivnost, specijalizacija, poslovno pregovaranje i kako ponuditi proizvod.  Sudionici radionice su imali i dva poslovna sastanka. U ovoj radionici rezultat rada je bila isporuka napuhanih balona drugom poduzeću.
 24. 24. Metodički centar Obrazovne grupe Zrinski Akademija Petar Zrinski p.o.u. Pogledajte / Preuzmite brošuru

×