อบรม1

699 views

Published on

social network with people

Published in: Technology, Education
 • Be the first to like this

อบรม1

 1. 2. Everybody talks about Networks? Networked Economy Immigrant Networks National Innovation Networks Networking Entrepreneurial Networks Ego Networks Regional Networks Infrastructure Networks Social Networks
 2. 3. Social Networks <ul><li>How do you explain to say somebody what Social Network is? What Social Network Analysis is? </li></ul>Network Analysis is the keyword For the 21 st Century Researchers , Politicians , People talk about Networks around you. How do you explain what network is?
 3. 4. What is a Network? Web Definition : A set of nodes, points, or locations connected by means of data, voice, and video communications for the purpose of exchange. Link node node node node node node node node node node node node node node node node node
 4. 5. Social Networks A social network is a description of the social structure between actors, mostly individuals or organizations. It indicates the ways in which they are connected through various social familiarities ranging from casual acquaintance to close familiar bonds.
 5. 6. Social networks and KMS <ul><li>Why Social Networks in KMS? </li></ul>People Technology Organization Processes KM Knowledge Management involves people, technology, and processes in Overlapping parts.
 6. 7. Social Networks and KMS <ul><li>Why are we studying Social Networks ? </li></ul>What ties Information Architecture, Knowledge Management and Social Network Analysis more closely together is the reciprocal relationship between people and content. Information Architecture Knowledge Management Systems Social Networks
 7. 8. What is Social Media ? “ Social media describes the online technologies and practices that people use to share content, opinions, insights, experiences, perspectives, and media themselves.” Social media is… Editable Popular A conversation Fast Historical Ironic Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
 8. 9. Social Sites – Big Players
 9. 10. <ul><li>Facebook: </li></ul><ul><ul><li>A social networking Web site </li></ul></ul><ul><ul><li>Had the largest number of registered users among college-focused sites with over 30 million members worldwide </li></ul></ul><ul><ul><li>Ranked between top 10–20 Web sites </li></ul></ul><ul><ul><li>Seventh most visited site in the US </li></ul></ul>What is Facebook?
 10. 11. Components of Facebook <ul><li>Personal Profile: </li></ul><ul><ul><li>Personal Information </li></ul></ul><ul><ul><li>Photo </li></ul></ul><ul><ul><li>Groups </li></ul></ul><ul><ul><li>Class Schedule </li></ul></ul><ul><ul><li>Wall </li></ul></ul>
 11. 12. Components of Facebook <ul><li>“ Friends” </li></ul><ul><ul><li>Who can be friends? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>From YOUR school, from OTHER schools </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Current students, alumni/ea, faculty, staff, etc </li></ul></ul></ul><ul><li>How do you become friends? </li></ul><ul><ul><li>Request an acknowledgment of “friend” status </li></ul></ul>
 12. 13. Components of Facebook <ul><li>Details and Social Timeline </li></ul><ul><ul><li>Friend Details </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>How you “know” this person </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lived together, worked together, organizations/teams, took a course together, summer/study abroad program, went to school together (preschool, elementary school, middle school, high school, college, grad school), family, through a friend, through Facebook, met randomly, “hooked up”, dated </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Social Timeline </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uses friend details to construct a timeline for the user </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Displays groups, friends and more that the user was connected to through Facebook by year </li></ul></ul></ul>
 13. 14. Components of Facebook <ul><li>Groups and Groupies </li></ul><ul><ul><li>Thousands of groups can be joined by members of Facebook: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ I love Harry Potter” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Procrastinators Unite…Tomorrow!!” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Student Government Association @ Diversity College” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>You can also become a “groupie” of a group if you know a certain amount of people with membership in that group </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>The groupie feature can be turned off in the privacy settings </li></ul></ul></ul>
 14. 15. Components of Facebook <ul><li>Events </li></ul><ul><ul><li>Groups and individual Facebook users can create, post and invite others to events: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ John’s 20 th Birthday Bash” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Sorority Recruitment Informational Meeting” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ Fusion Hall Council Meeting” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Personal invitations can be sent or the event can be listed as open to anyone </li></ul></ul><ul><ul><li>There is also and RSVP feature for Facebook events </li></ul></ul>
 15. 16. Components of Facebook <ul><li>Facebook Messages </li></ul><ul><ul><li>Internal e-mail-type component of Facebook </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Messages can be sent from any Facebook user to another, regardless of school or friend status </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Poke” Feature </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>This feature sends a message via Facebook to another user stating that he or she has been “poked” by that person, then the option to “poke” back is provided </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>There is no specific purpose to the “poke” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Considered flirting by some, or simply a joke between friends </li></ul></ul></ul>
 16. 17. Components of Facebook <ul><li>The Facebook “Wall” </li></ul><ul><ul><li>Each individual and group profile can have a wall </li></ul></ul><ul><ul><li>Essentially a message board where other users can post public messages on a user’s profile </li></ul></ul><ul><ul><li>Can be edited by the person whose profile the message is posted </li></ul></ul><ul><ul><li>The message writer’s Facebook picture appears next to their message </li></ul></ul>
 17. 18. Components of Facebook <ul><li>Photo Features: </li></ul><ul><ul><li>Profile Photo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Appears on the user’s profile page, attached to messages and other things the user does on Facebook </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>My Photo Page </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Allows the user to post “albums” of pictures </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>The user can label the people in the pictures and provide descriptions of what is occurring in the picture </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>The user can also “tag” the people in the picture, which ties the image to that user’s profile in an additional photo section </li></ul></ul></ul>
 18. 19. Components of Facebook <ul><li>Other components: </li></ul><ul><ul><li>Advertisment: can be purchased by corporations </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generates revenue for Facebook </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pulse Page </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Has Top Ten lists generated from the Facebook community and other trend driven features </li></ul></ul></ul>
 19. 20. Facebook: The Good <ul><li>It’s FREE! </li></ul><ul><li>Thousands of groups </li></ul><ul><ul><li>Can help you find others who share your interests, hobbies, major, etc. </li></ul></ul><ul><li>Academics </li></ul><ul><ul><li>Find students enrolled in your classes to form study groups </li></ul></ul><ul><li>Locate friends </li></ul><ul><ul><li>From home, high school, and other places who you have lost touch with </li></ul></ul>
 20. 21. Facebook: The Bad <ul><li>Procrastination Tool </li></ul><ul><ul><li>Most students who use Facebook state that it can serve as a distraction from school work and other responsibilities </li></ul></ul><ul><li>Feeling of “safe” and “private” playground for students </li></ul><ul><ul><li>In fact many people other than students can access Facebook profiles </li></ul></ul>
 21. 22. Facebook: The Ugly <ul><li>Internet Stalking </li></ul><ul><ul><li>Personal information such as address, phone number and class schedule can provide many tools to individuals interesting in keeping tabs on someone </li></ul></ul><ul><li>Incriminating and questionable photos tagged to your profile by you or others </li></ul><ul><ul><li>Schools and police may use as evidence </li></ul></ul><ul><ul><li>Can be used by employers who are interested in background information </li></ul></ul>
 22. 23. “ But no one will see it later, right?” <ul><li>Maybe…maybe not! </li></ul><ul><ul><li>There are companies that are collecting everything that is posted to the internet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Companies could purchase access to such information, allowing pages that have since been removed to still be seen </li></ul></ul></ul>
 23. 24. What should I do? <ul><li>Don’t post information you would not be comfortable with strangers having access </li></ul><ul><li>Don’t post information that you would not want your mom, your teachers, the police, etc to see </li></ul><ul><li>Think about how something could be interpreted, or misinterpreted, by others </li></ul><ul><li>It might seem like a joke to you and your friends, but could be seen as serious by others </li></ul><ul><li>Don’t be afraid to edit or delete things posted to your wall or photos tagged by others </li></ul>
 24. 25. DOs <ul><li>หน้าตาให้เด่นเอาไว้ </li></ul><ul><li>จดที่อยู่ FACEBOOK – www.facebook.com/username </li></ul><ul><li>โฆษณา โฆษณา โฆษณา </li></ul><ul><li>สร้าง APPLICATION สุดเจ๋ง </li></ul><ul><li>Update Content อย่างสม่ำเสมอ และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเสมอ </li></ul><ul><li>สามารถใช้ APP เช่น RSS , Simply RSS หรือ Twitter </li></ul><ul><li>ทำ Events อย่าได้ขาดเพื่อผูกสัมพันธ์ยั่งยืน </li></ul>
 25. 26. Don’t do in FACEBOOK <ul><li>ห้าม SPAM ใน inbox ของ FA </li></ul><ul><li>อย่าละเลย Unofficial Fanpage หรือ Group </li></ul><ul><li>อย่าทอดทิ้งเหล่าสาวก </li></ul><ul><li>อย่ากลัว negative comment </li></ul><ul><li>อย่าละเมิด Term of Service </li></ul>

×