SlideShare a Scribd company logo

Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení

Porovnání skutečných příspěvků MŠMT v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 a s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů

1 of 109
Download to read offline
1
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Porovnání skutečných příspěvků MŠMT v letech 2010-2015
s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 a s hypotetickými
příspěvky bez regulace počtu studentů
Materiál zpracovaný pro diskusi v rámci tematické aktivity TA 04
Individuálního projektu národního KREDO
Zpracovali: Bartušek A., Koucký J., Kovařovic J., Ryška R. a Zelenka M.
červen 2015
Rozsah: 107 NMS, 202 obrázků
Obsah
A. Kvalitativní ukazatel – Porovnání s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009............... 2
PŘÍLOHA 1: Kvalitativní ukazatel - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým
VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 (v relativním a
absolutním vyjádření) - Grafy.................................................................................................. 22
PŘÍLOHA 2: Kvalitativní ukazatel - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým
VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 (v absolutním a
relativním vyjádření) – Tabulky............................................................................................... 48
B. Limity počtu financovaných studentů – Porovnání s hypotetickými příspěvky bez regulace
počtu studentů .......................................................................................................................... 57
PŘÍLOHA 3: Limity počtu financovaných studentů - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT
jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů
(v relativním a absolutním vyjádření) - Grafy.......................................................................... 77
PŘÍLOHA 4: Limity počtu financovaných studentů - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT
jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů
(v absolutním a relativním vyjádření) – Tabulky................................................................... 101
2
A. Kvalitativní ukazatel – Porovnání s hypotetickými příspěvky
dle metodiky 2009
Anotace
V roce 2010 byl poprvé použit pro rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy
kvalitativní ukazatel (tehdy B3), který se postupně po několika úpravách transformoval do
ukazatele K, podle kterého je v roce 2015 rozdělováno již 24 % příspěvku (je nutné dodat, že
v průběhu tohoto období ukazatel K postupně „inkorporoval“ ukazatel B2).
Dostupné údaje o rozdělení příspěvku v jednotlivých letech (po doplnění o normativní počty
absolventů v jednotlivých letech) umožňují provést jednoduché porovnání skutečného
rozdělení prostředků (ministerské rozpisy rozdělení příspěvku v jednotlivých letech) s
hypotetickou situací „nezměněných“ pravidel, tj. situací, kdyby se prostředky příspěvku
rozdělovaly stejně jako v roce 2009 (dále „starý systém“).
Po doplnění o vývoj celkového objemu prostředků příspěvku (souhrn za všechny VVŠ) v
jednotlivých letech, bude možné sestavit přehledné pořadí veřejných vysokých škol podle
ukazatele kolik (relativně) získaly či ztratily v průběhu pětiletého období (resp. i v
jednotlivých letech) oproti starému systému.
Je třeba mít na paměti, že takto provedené porovnání ignoruje faktor regulace počtu studentů,
resp. se tváří, jako by k této regulaci nedocházelo. To pro daný účel nemusí být nutně na
závadu, ale je to třeba míti na paměti.
Vítězové a poražení
Cílem je provést rozbor vlivu zařazení kvalitativního ukazatele K (původně B3) do výpočtu
rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtového okruhu I na rozpočty příspěvků VVŠ
v letech 2010-2015. Jako podklad byly využity:
1. Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2009-2015, které se staly součástí rozpočtu
kapitoly 333 MŠMT a jsou zároveň veřejně dostupné na webových stránkách MŠMT
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1).
2. Úplná znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám na
roky 2009-2015, jež jsou rovněž veřejně dostupná na webových stránkách MŠMT
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1).
Rozbor spočívá v porovnání skutečných finančních příspěvků MŠMT jednotlivým veřejným
vysokým školám v letech 2010-2015 s hypotetickými finančními příspěvky dle metodiky
2009. Jedná se tedy o porovnání skutečných rozpočtů VVŠ s hypotetickými rozpočty za
předpokladu rozdělování finančních prostředků stejným způsobem jako v roce 2009; tedy:
1. Rozdělování finančních prostředků pouze na základě ukazatelů A+B1 a B2.
3
2. Zachování podílů finančních prostředků rozdělovaných na základě ukazatelů A+B1 a
B2 na úrovni z roku 2009, tj. 94,41 % dle ukazatele A+B1 a 5,59 % dle ukazatele B2.
Vedle zařazení kvalitativního ukazatele K (původně B3) v roce 2010 se totiž od roku 2010
začal snižovat podíl finančních prostředků rozdělovaných na základě ukazatele A+B1.
Nejprve to v letech 2010 a 2011 bylo ve prospěch ukazatelů B2 a K a od roku 2012 již pouze
ve prospěch ukazatele K (který „inkorporoval ukazatel B2“).
V rámci provedeného porovnání skutečných a hypotetických příspěvků jednotlivým vysokým
školám v letech 2010-2015 byla pro každý rozpočtový rok vytvořena dvojice obrázků názorně
prezentující finanční dopady změn pravidel financování do rozpočtů jednotlivých VVŠ jednak
v relativním (podíl z rozpočtového okruhu I v %) a jednak v absolutním (tisíce Kč) vyjádření.
Na základě zpracovaného podkladu je například (pouze jako ukázka možného náhledu a
interpretace výsledků) možné říci, že:
1. Při pohledu na změnu příspěvku MŠMT vlivem změn pravidel financování VVŠ od
roku 2009 si v roce 2010 v relativním vyjádření polepšily nejvíce VŠCHT v Praze (o
10,8 %) a UK v Praze (o 10,0 %). Na úkor všech ostatních VVŠ změnou pravidel
financování v roce 2010 získaly již pouze ČVUT v Praze (5,0 %), MU v Brně (1,1 %) a
VUT v Brně (0,8 %). Rovněž v letech 2011-2015 na tom z tohoto pohledu byly nejlépe
UK v Praze (UK) a VŠCHT v Praze (VŠCHT).
2. Naopak nejvíce si v roce 2010 vlivem změn pravidel financování VVŠ od roku 2009
v relativním vyjádření pohoršily VŠTE v Českých Budějovicích (- 9,3 %), VŠP Jihlava
(- 7,1 %) a UTB ve Zlíně (- 6,5 %). Rovněž v letech 2011-2015 na tom z tohoto
pohledu byly nejhůře VŠTE v Českých Budějovicích a VŠP Jihlava. Dále v roce 2011
UJEP v Ústí nad Labem a SU v Opavě a v letech 2012-2015 SU v Opavě a UTB ve
Zlíně.
3. Změna pravidel financování od roku 2009 například pro VŠCHT znamenala relativní
zvýšení příspěvku MŠMT pro rok 2010 o 10,8 % (tedy o 34 886 000,- Kč), pro rok
2011 o 10,1 % (29 527 000,- Kč), pro rok 2012 o 8,5 % (23 266 000,- Kč), pro rok 2013
o 8,7 % (25 762 000, Kč), pro rok 2014 o 7,8 % (24 849 000,- Kč) a pro rok 2015 o 6,2
% (21 680 000,- Kč).
Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A+B1 94.41% 85.00% 80.06% 80.00% 77.50% 77.50% 76.00%
B2 5.59% 5.62% 9.97% - - - -
K (dříve B3) - 9.38% 9.97% 20.00% 22.50% 22.50% 24.00%
Podíly finančních prostředků rozdělované v rozpočtových ukazatelích
4
UK v Praze 2 100 919 129 204 477 325 2 707 448 2 333 620 128 304 2 461 924 245 524
JU v Českých Budějovicích 531 138 33 397 41 590 606 125 589 968 33 164 623 132 -17 007
UJEP v Ústí nad Labem 427 868 20 932 20 711 469 511 475 259 20 786 496 046 -26 535
Masarykova univerzita 1 570 800 96 994 192 915 1 860 709 1 744 784 96 318 1 841 103 19 606
UP v Olomouci 892 812 54 156 82 468 1 029 436 991 701 53 779 1 045 480 -16 044
VFU Brno 256 521 13 213 16 545 286 279 284 934 13 121 298 055 -11 776
OU v Ostravě 402 584 31 240 20 679 454 503 447 175 31 022 478 197 -23 694
Univerzita Hradec Králové 291 594 18 035 14 813 324 442 323 891 17 909 341 801 -17 359
Slezská univerzita v Opavě 267 296 14 689 14 539 296 524 296 902 14 587 311 489 -14 965
ČVUT v Praze 1 121 957 79 699 190 047 1 391 703 1 246 227 79 144 1 325 371 66 332
VŠCHT v Praze 271 214 23 021 64 766 359 001 301 254 22 861 324 115 34 886
ZČU v Plzni 651 801 45 280 47 271 744 352 723 995 44 965 768 960 -24 608
TU v Liberci 392 380 19 626 30 560 442 566 435 841 19 489 455 330 -12 764
Univerzita Pardubice 445 394 28 485 43 277 517 156 494 727 28 287 523 013 -5 857
VUT v Brně 1 062 964 79 492 126 863 1 269 319 1 180 699 78 938 1 259 638 9 681
VŠB - TU Ostrava 960 361 65 455 47 113 1 072 929 1 066 732 64 999 1 131 731 -58 802
UTB ve Zlíně 593 924 43 744 19 864 657 532 659 708 43 439 703 147 -45 615
VŠE v Praze 550 748 42 373 49 611 642 732 611 750 42 078 653 828 -11 096
ČZU v Praze 890 072 60 930 41 660 992 662 988 658 60 506 1 049 163 -56 501
Mendelova univerzita v Brně 527 701 41 313 43 807 612 821 586 150 41 025 627 175 -14 354
AMU v Praze 205 671 17 919 20 591 244 181 228 451 17 794 246 246 -2 065
AVU v Praze 56 322 1 999 4 858 63 179 62 560 1 985 64 545 -1 366
VŠUP v Praze 73 233 3 983 5 515 82 731 81 344 3 955 85 300 -2 569
JAMU v Brně 115 957 9 844 10 537 136 338 128 801 9 775 138 576 -2 238
VŠP Jihlava 80 059 3 171 2 288 85 518 88 926 3 149 92 075 -6 557
VŠTE v Českých Budějovicích 41 325 0 319 41 644 45 902 0 45 902 -4 258
VVŠ CELKEM 14 782 615 978 194 1 630 532 17 391 341 16 419 960 971 381 17 391 341 0
Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2010 a SVP PedF UK
Rozdíl
Rozpočet příspěvku VVŠ 2010
(v tis. Kč) CELKEM
rozpočtový
okruh I
Skutečnost
Ukazatel
A+B1
CELKEM
rozpočtový
okruh I
Hypoteticky dle metodiky 2009
Ukazatel B2
Ukazatel
A+B1
Ukazatel B2 Ukazatel B3
5
UK v Praze 14.2% 13.2% 29.3% 15.6% 14.2% 13.2% 14.2% 110.0%
JU v Českých Budějovicích 3.6% 3.4% 2.6% 3.5% 3.6% 3.4% 3.6% 97.3%
UJEP v Ústí nad Labem 2.9% 2.1% 1.3% 2.7% 2.9% 2.1% 2.9% 94.7%
Masarykova univerzita 10.6% 9.9% 11.8% 10.7% 10.6% 9.9% 10.6% 101.1%
UP v Olomouci 6.0% 5.5% 5.1% 5.9% 6.0% 5.5% 6.0% 98.5%
VFU Brno 1.7% 1.4% 1.0% 1.6% 1.7% 1.4% 1.7% 96.0%
OU v Ostravě 2.7% 3.2% 1.3% 2.6% 2.7% 3.2% 2.7% 95.0%
Univerzita Hradec Králové 2.0% 1.8% 0.9% 1.9% 2.0% 1.8% 2.0% 94.9%
Slezská univerzita v Opavě 1.8% 1.5% 0.9% 1.7% 1.8% 1.5% 1.8% 95.2%
ČVUT v Praze 7.6% 8.1% 11.7% 8.0% 7.6% 8.1% 7.6% 105.0%
VŠCHT v Praze 1.8% 2.4% 4.0% 2.1% 1.8% 2.4% 1.9% 110.8%
ZČU v Plzni 4.4% 4.6% 2.9% 4.3% 4.4% 4.6% 4.4% 96.8%
TU v Liberci 2.7% 2.0% 1.9% 2.5% 2.7% 2.0% 2.6% 97.2%
Univerzita Pardubice 3.0% 2.9% 2.7% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 98.9%
VUT v Brně 7.2% 8.1% 7.8% 7.3% 7.2% 8.1% 7.2% 100.8%
VŠB - TU Ostrava 6.5% 6.7% 2.9% 6.2% 6.5% 6.7% 6.5% 94.8%
UTB ve Zlíně 4.0% 4.5% 1.2% 3.8% 4.0% 4.5% 4.0% 93.5%
VŠE v Praze 3.7% 4.3% 3.0% 3.7% 3.7% 4.3% 3.8% 98.3%
ČZU v Praze 6.0% 6.2% 2.6% 5.7% 6.0% 6.2% 6.0% 94.6%
Mendelova univerzita v Brně 3.6% 4.2% 2.7% 3.5% 3.6% 4.2% 3.6% 97.7%
AMU v Praze 1.4% 1.8% 1.3% 1.4% 1.4% 1.8% 1.4% 99.2%
AVU v Praze 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 97.9%
VŠUP v Praze 0.5% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 97.0%
JAMU v Brně 0.8% 1.0% 0.6% 0.8% 0.8% 1.0% 0.8% 98.4%
VŠP Jihlava 0.5% 0.3% 0.1% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 92.9%
VŠTE v Českých Budějovicích 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.3% 90.7%
VVŠ CELKEM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2010 a SVP PedF UK
Relativní
porovnáníCELKEM
rozpočtový
okruh I
Ukazatel
A+B1
Ukazatel B2 Ukazatel B3
CELKEM
rozpočtový
okruh I
Ukazatel
A+B1
Ukazatel B2
Hypoteticky dle metodiky 2009
Rozpočet příspěvku VVŠ 2010
(relativní podíly)
Skutečnost
6
Ad

Recommended

Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015MŠMT IPN KREDO
 
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...MŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníMŠMT IPN KREDO
 
Analýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOG
Analýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOGAnalýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOG
Analýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOGMŠMT IPN KREDO
 

More Related Content

Viewers also liked

Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SR
Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SRSrovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SR
Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SRMŠMT IPN KREDO
 
Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování
Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánováníDoplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování
Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánováníMŠMT IPN KREDO
 
Thirty second to mars hurricane - music video analysis
Thirty second to mars  hurricane - music video analysisThirty second to mars  hurricane - music video analysis
Thirty second to mars hurricane - music video analysisTaggar97
 
Chapter 1 the world through our senses
Chapter 1 the world through our sensesChapter 1 the world through our senses
Chapter 1 the world through our sensesNursabiha Che Mazlan
 
Memoria de actividades 2014
Memoria de actividades 2014Memoria de actividades 2014
Memoria de actividades 2014INVATTUR
 
Memoria de actividades 2013
Memoria de actividades 2013Memoria de actividades 2013
Memoria de actividades 2013INVATTUR
 
Enabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to Combinations
Enabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to CombinationsEnabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to Combinations
Enabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to CombinationsDiscoverX Corporation
 
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...MŠMT IPN KREDO
 
Measure Target Cancer Cell Death in Co-Cultures
Measure Target Cancer Cell Death in Co-CulturesMeasure Target Cancer Cell Death in Co-Cultures
Measure Target Cancer Cell Death in Co-CulturesDiscoverX Corporation
 
Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...
Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...
Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...BIOCOMCRO
 
Reem_Elshourbagy Project portofolio
Reem_Elshourbagy Project portofolioReem_Elshourbagy Project portofolio
Reem_Elshourbagy Project portofolioReem El-shourbagy
 
Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...
Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...
Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...jespadill
 

Viewers also liked (16)

Yoryos
YoryosYoryos
Yoryos
 
Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SR
Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SRSrovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SR
Srovnání systémů financování vysokých škol v ČR a SR
 
Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování
Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánováníDoplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování
Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování
 
Thirty second to mars hurricane - music video analysis
Thirty second to mars  hurricane - music video analysisThirty second to mars  hurricane - music video analysis
Thirty second to mars hurricane - music video analysis
 
Chapter 1 the world through our senses
Chapter 1 the world through our sensesChapter 1 the world through our senses
Chapter 1 the world through our senses
 
Memoria de actividades 2014
Memoria de actividades 2014Memoria de actividades 2014
Memoria de actividades 2014
 
Presentación de pinturas
Presentación de pinturasPresentación de pinturas
Presentación de pinturas
 
Memoria de actividades 2013
Memoria de actividades 2013Memoria de actividades 2013
Memoria de actividades 2013
 
Enabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to Combinations
Enabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to CombinationsEnabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to Combinations
Enabling Cancer Immunotherapy: From Discovery to Combinations
 
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
 
Effortless Checkout
Effortless CheckoutEffortless Checkout
Effortless Checkout
 
Measure Target Cancer Cell Death in Co-Cultures
Measure Target Cancer Cell Death in Co-CulturesMeasure Target Cancer Cell Death in Co-Cultures
Measure Target Cancer Cell Death in Co-Cultures
 
Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...
Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...
Presentation by MicroConstants at BIOCOM CRO event May 2013: Virtual Drug Dev...
 
Reem_Elshourbagy Project portofolio
Reem_Elshourbagy Project portofolioReem_Elshourbagy Project portofolio
Reem_Elshourbagy Project portofolio
 
Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...
Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...
Lección 2 | Intermediarios | La influencia de la familia | Escuela Sabática M...
 
Hemp Biz Summit Keynote Address
Hemp Biz Summit Keynote AddressHemp Biz Summit Keynote Address
Hemp Biz Summit Keynote Address
 

Similar to Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení

ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)
ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)
ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)Český statistický úřad
 
Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?
Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?
Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?Jan Brychta
 
MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...
MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...
MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...Janek Wagner
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)AVOprezentace
 
financovani_skolstvi
financovani_skolstvifinancovani_skolstvi
financovani_skolstvisamantamohyla
 
Začátek školního roku 2008
Začátek školního roku 2008Začátek školního roku 2008
Začátek školního roku 2008vasek.vavra
 
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠAPC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠTereza Simandlová
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeMEYS, MŠMT in Czech
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1EuroBrno
 

Similar to Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení (13)

ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)
ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)
ČSÚ - Výzkum a vývoj v České republice (2017)
 
Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?
Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?
Radek Žádník: Vyrovnané hospodaření ČT - pravda nebo fikce?
 
MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...
MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...
MŠMT - Rámec financování výzkumu a vývoje v ČR a Financovani OP Výzkum a vývo...
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
 
financovani_skolstvi
financovani_skolstvifinancovani_skolstvi
financovani_skolstvi
 
Začátek školního roku 2008
Začátek školního roku 2008Začátek školního roku 2008
Začátek školního roku 2008
 
Strukturované studium v ČR
Strukturované studium v ČRStrukturované studium v ČR
Strukturované studium v ČR
 
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠAPC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
APC nad zlato: analýza nákladů na gold OA vybraných VŠ
 
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdemeHodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
 
Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
 
Jan Zikl
Jan ZiklJan Zikl
Jan Zikl
 
ČSÚ Kolik nás stojí zdraví (2017)
ČSÚ Kolik nás stojí zdraví (2017)ČSÚ Kolik nás stojí zdraví (2017)
ČSÚ Kolik nás stojí zdraví (2017)
 

More from MŠMT IPN KREDO

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyMŠMT IPN KREDO
 
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...MŠMT IPN KREDO
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...MŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníMŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceMŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníMŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠMŠMT IPN KREDO
 
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školMŠMT IPN KREDO
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015MŠMT IPN KREDO
 
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíMŠMT IPN KREDO
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015MŠMT IPN KREDO
 
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceMŠMT IPN KREDO
 
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...MŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuMŠMT IPN KREDO
 
Zpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMSMŠMT IPN KREDO
 

More from MŠMT IPN KREDO (20)

Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
 
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímy...
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
 
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
 
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
 
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
 
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
 
Zpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMS
 

Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení

 • 1. 1 Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení Porovnání skutečných příspěvků MŠMT v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 a s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů Materiál zpracovaný pro diskusi v rámci tematické aktivity TA 04 Individuálního projektu národního KREDO Zpracovali: Bartušek A., Koucký J., Kovařovic J., Ryška R. a Zelenka M. červen 2015 Rozsah: 107 NMS, 202 obrázků Obsah A. Kvalitativní ukazatel – Porovnání s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009............... 2 PŘÍLOHA 1: Kvalitativní ukazatel - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 (v relativním a absolutním vyjádření) - Grafy.................................................................................................. 22 PŘÍLOHA 2: Kvalitativní ukazatel - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 (v absolutním a relativním vyjádření) – Tabulky............................................................................................... 48 B. Limity počtu financovaných studentů – Porovnání s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů .......................................................................................................................... 57 PŘÍLOHA 3: Limity počtu financovaných studentů - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů (v relativním a absolutním vyjádření) - Grafy.......................................................................... 77 PŘÍLOHA 4: Limity počtu financovaných studentů - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů (v absolutním a relativním vyjádření) – Tabulky................................................................... 101
 • 2. 2 A. Kvalitativní ukazatel – Porovnání s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 Anotace V roce 2010 byl poprvé použit pro rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy kvalitativní ukazatel (tehdy B3), který se postupně po několika úpravách transformoval do ukazatele K, podle kterého je v roce 2015 rozdělováno již 24 % příspěvku (je nutné dodat, že v průběhu tohoto období ukazatel K postupně „inkorporoval“ ukazatel B2). Dostupné údaje o rozdělení příspěvku v jednotlivých letech (po doplnění o normativní počty absolventů v jednotlivých letech) umožňují provést jednoduché porovnání skutečného rozdělení prostředků (ministerské rozpisy rozdělení příspěvku v jednotlivých letech) s hypotetickou situací „nezměněných“ pravidel, tj. situací, kdyby se prostředky příspěvku rozdělovaly stejně jako v roce 2009 (dále „starý systém“). Po doplnění o vývoj celkového objemu prostředků příspěvku (souhrn za všechny VVŠ) v jednotlivých letech, bude možné sestavit přehledné pořadí veřejných vysokých škol podle ukazatele kolik (relativně) získaly či ztratily v průběhu pětiletého období (resp. i v jednotlivých letech) oproti starému systému. Je třeba mít na paměti, že takto provedené porovnání ignoruje faktor regulace počtu studentů, resp. se tváří, jako by k této regulaci nedocházelo. To pro daný účel nemusí být nutně na závadu, ale je to třeba míti na paměti. Vítězové a poražení Cílem je provést rozbor vlivu zařazení kvalitativního ukazatele K (původně B3) do výpočtu rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtového okruhu I na rozpočty příspěvků VVŠ v letech 2010-2015. Jako podklad byly využity: 1. Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2009-2015, které se staly součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT a jsou zároveň veřejně dostupné na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1). 2. Úplná znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám na roky 2009-2015, jež jsou rovněž veřejně dostupná na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1). Rozbor spočívá v porovnání skutečných finančních příspěvků MŠMT jednotlivým veřejným vysokým školám v letech 2010-2015 s hypotetickými finančními příspěvky dle metodiky 2009. Jedná se tedy o porovnání skutečných rozpočtů VVŠ s hypotetickými rozpočty za předpokladu rozdělování finančních prostředků stejným způsobem jako v roce 2009; tedy: 1. Rozdělování finančních prostředků pouze na základě ukazatelů A+B1 a B2.
 • 3. 3 2. Zachování podílů finančních prostředků rozdělovaných na základě ukazatelů A+B1 a B2 na úrovni z roku 2009, tj. 94,41 % dle ukazatele A+B1 a 5,59 % dle ukazatele B2. Vedle zařazení kvalitativního ukazatele K (původně B3) v roce 2010 se totiž od roku 2010 začal snižovat podíl finančních prostředků rozdělovaných na základě ukazatele A+B1. Nejprve to v letech 2010 a 2011 bylo ve prospěch ukazatelů B2 a K a od roku 2012 již pouze ve prospěch ukazatele K (který „inkorporoval ukazatel B2“). V rámci provedeného porovnání skutečných a hypotetických příspěvků jednotlivým vysokým školám v letech 2010-2015 byla pro každý rozpočtový rok vytvořena dvojice obrázků názorně prezentující finanční dopady změn pravidel financování do rozpočtů jednotlivých VVŠ jednak v relativním (podíl z rozpočtového okruhu I v %) a jednak v absolutním (tisíce Kč) vyjádření. Na základě zpracovaného podkladu je například (pouze jako ukázka možného náhledu a interpretace výsledků) možné říci, že: 1. Při pohledu na změnu příspěvku MŠMT vlivem změn pravidel financování VVŠ od roku 2009 si v roce 2010 v relativním vyjádření polepšily nejvíce VŠCHT v Praze (o 10,8 %) a UK v Praze (o 10,0 %). Na úkor všech ostatních VVŠ změnou pravidel financování v roce 2010 získaly již pouze ČVUT v Praze (5,0 %), MU v Brně (1,1 %) a VUT v Brně (0,8 %). Rovněž v letech 2011-2015 na tom z tohoto pohledu byly nejlépe UK v Praze (UK) a VŠCHT v Praze (VŠCHT). 2. Naopak nejvíce si v roce 2010 vlivem změn pravidel financování VVŠ od roku 2009 v relativním vyjádření pohoršily VŠTE v Českých Budějovicích (- 9,3 %), VŠP Jihlava (- 7,1 %) a UTB ve Zlíně (- 6,5 %). Rovněž v letech 2011-2015 na tom z tohoto pohledu byly nejhůře VŠTE v Českých Budějovicích a VŠP Jihlava. Dále v roce 2011 UJEP v Ústí nad Labem a SU v Opavě a v letech 2012-2015 SU v Opavě a UTB ve Zlíně. 3. Změna pravidel financování od roku 2009 například pro VŠCHT znamenala relativní zvýšení příspěvku MŠMT pro rok 2010 o 10,8 % (tedy o 34 886 000,- Kč), pro rok 2011 o 10,1 % (29 527 000,- Kč), pro rok 2012 o 8,5 % (23 266 000,- Kč), pro rok 2013 o 8,7 % (25 762 000, Kč), pro rok 2014 o 7,8 % (24 849 000,- Kč) a pro rok 2015 o 6,2 % (21 680 000,- Kč). Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A+B1 94.41% 85.00% 80.06% 80.00% 77.50% 77.50% 76.00% B2 5.59% 5.62% 9.97% - - - - K (dříve B3) - 9.38% 9.97% 20.00% 22.50% 22.50% 24.00% Podíly finančních prostředků rozdělované v rozpočtových ukazatelích
 • 4. 4 UK v Praze 2 100 919 129 204 477 325 2 707 448 2 333 620 128 304 2 461 924 245 524 JU v Českých Budějovicích 531 138 33 397 41 590 606 125 589 968 33 164 623 132 -17 007 UJEP v Ústí nad Labem 427 868 20 932 20 711 469 511 475 259 20 786 496 046 -26 535 Masarykova univerzita 1 570 800 96 994 192 915 1 860 709 1 744 784 96 318 1 841 103 19 606 UP v Olomouci 892 812 54 156 82 468 1 029 436 991 701 53 779 1 045 480 -16 044 VFU Brno 256 521 13 213 16 545 286 279 284 934 13 121 298 055 -11 776 OU v Ostravě 402 584 31 240 20 679 454 503 447 175 31 022 478 197 -23 694 Univerzita Hradec Králové 291 594 18 035 14 813 324 442 323 891 17 909 341 801 -17 359 Slezská univerzita v Opavě 267 296 14 689 14 539 296 524 296 902 14 587 311 489 -14 965 ČVUT v Praze 1 121 957 79 699 190 047 1 391 703 1 246 227 79 144 1 325 371 66 332 VŠCHT v Praze 271 214 23 021 64 766 359 001 301 254 22 861 324 115 34 886 ZČU v Plzni 651 801 45 280 47 271 744 352 723 995 44 965 768 960 -24 608 TU v Liberci 392 380 19 626 30 560 442 566 435 841 19 489 455 330 -12 764 Univerzita Pardubice 445 394 28 485 43 277 517 156 494 727 28 287 523 013 -5 857 VUT v Brně 1 062 964 79 492 126 863 1 269 319 1 180 699 78 938 1 259 638 9 681 VŠB - TU Ostrava 960 361 65 455 47 113 1 072 929 1 066 732 64 999 1 131 731 -58 802 UTB ve Zlíně 593 924 43 744 19 864 657 532 659 708 43 439 703 147 -45 615 VŠE v Praze 550 748 42 373 49 611 642 732 611 750 42 078 653 828 -11 096 ČZU v Praze 890 072 60 930 41 660 992 662 988 658 60 506 1 049 163 -56 501 Mendelova univerzita v Brně 527 701 41 313 43 807 612 821 586 150 41 025 627 175 -14 354 AMU v Praze 205 671 17 919 20 591 244 181 228 451 17 794 246 246 -2 065 AVU v Praze 56 322 1 999 4 858 63 179 62 560 1 985 64 545 -1 366 VŠUP v Praze 73 233 3 983 5 515 82 731 81 344 3 955 85 300 -2 569 JAMU v Brně 115 957 9 844 10 537 136 338 128 801 9 775 138 576 -2 238 VŠP Jihlava 80 059 3 171 2 288 85 518 88 926 3 149 92 075 -6 557 VŠTE v Českých Budějovicích 41 325 0 319 41 644 45 902 0 45 902 -4 258 VVŠ CELKEM 14 782 615 978 194 1 630 532 17 391 341 16 419 960 971 381 17 391 341 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2010 a SVP PedF UK Rozdíl Rozpočet příspěvku VVŠ 2010 (v tis. Kč) CELKEM rozpočtový okruh I Skutečnost Ukazatel A+B1 CELKEM rozpočtový okruh I Hypoteticky dle metodiky 2009 Ukazatel B2 Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3
 • 5. 5 UK v Praze 14.2% 13.2% 29.3% 15.6% 14.2% 13.2% 14.2% 110.0% JU v Českých Budějovicích 3.6% 3.4% 2.6% 3.5% 3.6% 3.4% 3.6% 97.3% UJEP v Ústí nad Labem 2.9% 2.1% 1.3% 2.7% 2.9% 2.1% 2.9% 94.7% Masarykova univerzita 10.6% 9.9% 11.8% 10.7% 10.6% 9.9% 10.6% 101.1% UP v Olomouci 6.0% 5.5% 5.1% 5.9% 6.0% 5.5% 6.0% 98.5% VFU Brno 1.7% 1.4% 1.0% 1.6% 1.7% 1.4% 1.7% 96.0% OU v Ostravě 2.7% 3.2% 1.3% 2.6% 2.7% 3.2% 2.7% 95.0% Univerzita Hradec Králové 2.0% 1.8% 0.9% 1.9% 2.0% 1.8% 2.0% 94.9% Slezská univerzita v Opavě 1.8% 1.5% 0.9% 1.7% 1.8% 1.5% 1.8% 95.2% ČVUT v Praze 7.6% 8.1% 11.7% 8.0% 7.6% 8.1% 7.6% 105.0% VŠCHT v Praze 1.8% 2.4% 4.0% 2.1% 1.8% 2.4% 1.9% 110.8% ZČU v Plzni 4.4% 4.6% 2.9% 4.3% 4.4% 4.6% 4.4% 96.8% TU v Liberci 2.7% 2.0% 1.9% 2.5% 2.7% 2.0% 2.6% 97.2% Univerzita Pardubice 3.0% 2.9% 2.7% 3.0% 3.0% 2.9% 3.0% 98.9% VUT v Brně 7.2% 8.1% 7.8% 7.3% 7.2% 8.1% 7.2% 100.8% VŠB - TU Ostrava 6.5% 6.7% 2.9% 6.2% 6.5% 6.7% 6.5% 94.8% UTB ve Zlíně 4.0% 4.5% 1.2% 3.8% 4.0% 4.5% 4.0% 93.5% VŠE v Praze 3.7% 4.3% 3.0% 3.7% 3.7% 4.3% 3.8% 98.3% ČZU v Praze 6.0% 6.2% 2.6% 5.7% 6.0% 6.2% 6.0% 94.6% Mendelova univerzita v Brně 3.6% 4.2% 2.7% 3.5% 3.6% 4.2% 3.6% 97.7% AMU v Praze 1.4% 1.8% 1.3% 1.4% 1.4% 1.8% 1.4% 99.2% AVU v Praze 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 97.9% VŠUP v Praze 0.5% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 97.0% JAMU v Brně 0.8% 1.0% 0.6% 0.8% 0.8% 1.0% 0.8% 98.4% VŠP Jihlava 0.5% 0.3% 0.1% 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 92.9% VŠTE v Českých Budějovicích 0.3% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.0% 0.3% 90.7% VVŠ CELKEM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2010 a SVP PedF UK Relativní porovnáníCELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozpočet příspěvku VVŠ 2010 (relativní podíly) Skutečnost
 • 6. 6
 • 7. 7 UK v Praze 1 880 536 256 471 485 248 2 622 255 2 217 819 143 653 2 361 472 260 783 JU v Českých Budějovicích 479 305 65 937 39 762 585 004 565 271 36 932 602 203 -17 199 UJEP v Ústí nad Labem 382 258 46 524 14 384 443 166 450 818 26 059 476 877 -33 711 Masarykova univerzita 1 432 255 168 409 205 793 1 806 457 1 689 136 94 328 1 783 465 22 992 UP v Olomouci 805 049 116 778 103 352 1 025 179 949 438 65 409 1 014 847 10 332 VFU Brno 223 840 29 590 21 476 274 906 263 987 16 574 280 561 -5 655 OU v Ostravě 353 476 68 701 17 827 440 004 416 874 38 480 455 354 -15 350 Univerzita Hradec Králové 253 261 37 027 12 100 302 388 298 685 20 739 319 424 -17 036 Slezská univerzita v Opavě 253 829 30 554 10 440 294 823 299 354 17 114 316 468 -21 645 ČVUT v Praze 1 023 870 111 873 184 776 1 320 519 1 207 506 62 662 1 270 168 50 351 VŠCHT v Praze 233 971 28 992 58 738 321 701 275 935 16 239 292 174 29 527 ZČU v Plzni 595 284 76 176 46 077 717 537 702 051 42 667 744 718 -27 181 TU v Liberci 341 199 42 705 31 894 415 798 402 395 23 920 426 314 -10 516 Univerzita Pardubice 395 747 40 441 33 201 469 389 466 726 22 652 489 378 -19 989 VUT v Brně 922 958 109 287 118 908 1 151 153 1 088 495 61 213 1 149 708 1 445 VŠB - TU Ostrava 848 045 89 960 67 346 1 005 351 1 000 146 50 388 1 050 534 -45 183 UTB ve Zlíně 527 453 70 210 28 816 626 479 622 054 39 326 661 380 -34 901 VŠE v Praze 512 317 59 806 54 211 626 334 604 203 33 498 637 702 -11 368 ČZU v Praze 796 048 91 334 40 337 927 719 938 823 51 158 989 980 -62 261 Mendelova univerzita v Brně 467 371 55 427 44 259 567 057 551 196 31 046 582 242 -15 185 AMU v Praze 191 741 23 751 18 872 234 364 226 131 13 303 239 434 -5 070 AVU v Praze 49 553 6 926 3 996 60 475 58 441 3 879 62 320 -1 845 VŠUP v Praze 64 890 8 908 4 628 78 426 76 528 4 990 81 518 -3 092 JAMU v Brně 103 242 13 773 7 147 124 162 121 759 7 714 129 473 -5 311 VŠP Jihlava 86 478 5 642 1 341 93 461 101 988 3 160 105 148 -11 687 VŠTE v Českých Budějovicích 64 229 0 273 64 502 75 749 0 75 749 -11 247 VVŠ CELKEM 13 288 205 1 655 202 1 655 202 16 598 609 15 671 505 927 104 16 598 609 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2011 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 8. 8 UK v Praze 14.2% 15.5% 29.3% 15.8% 14.2% 15.5% 14.2% 111.0% JU v Českých Budějovicích 3.6% 4.0% 2.4% 3.5% 3.6% 4.0% 3.6% 97.1% UJEP v Ústí nad Labem 2.9% 2.8% 0.9% 2.7% 2.9% 2.8% 2.9% 92.9% Masarykova univerzita 10.8% 10.2% 12.4% 10.9% 10.8% 10.2% 10.7% 101.3% UP v Olomouci 6.1% 7.1% 6.2% 6.2% 6.1% 7.1% 6.1% 101.0% VFU Brno 1.7% 1.8% 1.3% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 98.0% OU v Ostravě 2.7% 4.2% 1.1% 2.7% 2.7% 4.2% 2.7% 96.6% Univerzita Hradec Králové 1.9% 2.2% 0.7% 1.8% 1.9% 2.2% 1.9% 94.7% Slezská univerzita v Opavě 1.9% 1.8% 0.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.9% 93.2% ČVUT v Praze 7.7% 6.8% 11.2% 8.0% 7.7% 6.8% 7.7% 104.0% VŠCHT v Praze 1.8% 1.8% 3.5% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 110.1% ZČU v Plzni 4.5% 4.6% 2.8% 4.3% 4.5% 4.6% 4.5% 96.4% TU v Liberci 2.6% 2.6% 1.9% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 97.5% Univerzita Pardubice 3.0% 2.4% 2.0% 2.8% 3.0% 2.4% 2.9% 95.9% VUT v Brně 6.9% 6.6% 7.2% 6.9% 6.9% 6.6% 6.9% 100.1% VŠB - TU Ostrava 6.4% 5.4% 4.1% 6.1% 6.4% 5.4% 6.3% 95.7% UTB ve Zlíně 4.0% 4.2% 1.7% 3.8% 4.0% 4.2% 4.0% 94.7% VŠE v Praze 3.9% 3.6% 3.3% 3.8% 3.9% 3.6% 3.8% 98.2% ČZU v Praze 6.0% 5.5% 2.4% 5.6% 6.0% 5.5% 6.0% 93.7% Mendelova univerzita v Brně 3.5% 3.3% 2.7% 3.4% 3.5% 3.3% 3.5% 97.4% AMU v Praze 1.4% 1.4% 1.1% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 97.9% AVU v Praze 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 97.0% VŠUP v Praze 0.5% 0.5% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 96.2% JAMU v Brně 0.8% 0.8% 0.4% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 95.9% VŠP Jihlava 0.7% 0.3% 0.1% 0.6% 0.7% 0.3% 0.6% 88.9% VŠTE v Českých Budějovicích 0.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.5% 0.0% 0.5% 85.2% VVŠ CELKEM 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2011 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 9. 9
 • 10. 10 UK v Praze 1 771 459 0 710 850 2 482 309 2 090 644 122 182 2 212 826 269 483 JU v Českých Budějovicích 438 883 0 93 946 532 829 517 962 36 881 554 843 -22 014 UJEP v Ústí nad Labem 359 392 0 56 512 415 904 424 148 24 000 448 148 -32 243 Masarykova univerzita 1 364 381 0 380 140 1 744 521 1 610 218 82 256 1 692 474 52 047 UP v Olomouci 769 172 0 193 882 963 054 907 763 59 688 967 451 -4 397 VFU Brno 207 016 0 37 053 244 069 244 317 12 321 256 638 -12 569 OU v Ostravě 336 799 0 70 695 407 494 397 484 31 694 429 179 -21 684 Univerzita Hradec Králové 244 215 0 46 003 290 218 288 218 23 959 312 177 -21 960 Slezská univerzita v Opavě 234 860 0 35 894 270 754 277 178 17 813 294 991 -24 236 ČVUT v Praze 959 301 0 298 050 1 257 351 1 132 150 55 207 1 187 357 69 994 VŠCHT v Praze 221 131 0 77 199 298 330 260 975 14 090 275 065 23 266 ZČU v Plzni 519 306 0 115 972 635 278 612 876 44 604 657 480 -22 202 TU v Liberci 299 179 0 64 177 363 356 353 086 21 844 374 929 -11 574 Univerzita Pardubice 385 972 0 76 005 461 977 455 517 24 461 479 978 -18 001 VUT v Brně 841 307 0 221 715 1 063 022 992 895 54 648 1 047 544 15 478 VŠB - TU Ostrava 752 677 0 116 887 869 564 888 296 46 160 934 456 -64 892 UTB ve Zlíně 477 636 0 79 121 556 757 563 697 42 121 605 818 -49 062 VŠE v Praze 464 509 0 105 980 570 489 548 205 32 569 580 774 -10 285 ČZU v Praze 749 416 0 123 904 873 320 884 447 51 877 936 324 -63 005 Mendelova univerzita v Brně 430 838 0 81 931 512 769 508 467 32 151 540 618 -27 850 AMU v Praze 179 619 0 45 759 225 378 211 983 13 702 225 686 -307 AVU v Praze 46 165 0 12 342 58 507 54 483 2 869 57 353 1 155 VŠUP v Praze 59 485 0 17 334 76 819 70 203 3 665 73 868 2 951 JAMU v Brně 98 475 0 24 971 123 446 116 218 8 504 124 723 -1 276 VŠP Jihlava 86 196 0 7 539 93 735 101 727 4 175 105 902 -12 167 VŠTE v Českých Budějovicích 85 195 0 1 784 86 979 100 546 1 083 101 629 -14 650 VVŠ CELKEM 12 382 584 0 3 095 646 15 478 230 14 613 704 864 526 15 478 230 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2012 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2012 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 11. 11 UK v Praze 14.3% 0.0% 23.0% 16.0% 14.3% 14.1% 14.3% 112.2% JU v Českých Budějovicích 3.5% 0.0% 3.0% 3.4% 3.5% 4.3% 3.6% 96.0% UJEP v Ústí nad Labem 2.9% 0.0% 1.8% 2.7% 2.9% 2.8% 2.9% 92.8% Masarykova univerzita 11.0% 0.0% 12.3% 11.3% 11.0% 9.5% 10.9% 103.1% UP v Olomouci 6.2% 0.0% 6.3% 6.2% 6.2% 6.9% 6.3% 99.5% VFU Brno 1.7% 0.0% 1.2% 1.6% 1.7% 1.4% 1.7% 95.1% OU v Ostravě 2.7% 0.0% 2.3% 2.6% 2.7% 3.7% 2.8% 94.9% Univerzita Hradec Králové 2.0% 0.0% 1.5% 1.9% 2.0% 2.8% 2.0% 93.0% Slezská univerzita v Opavě 1.9% 0.0% 1.2% 1.7% 1.9% 2.1% 1.9% 91.8% ČVUT v Praze 7.7% 0.0% 9.6% 8.1% 7.7% 6.4% 7.7% 105.9% VŠCHT v Praze 1.8% 0.0% 2.5% 1.9% 1.8% 1.6% 1.8% 108.5% ZČU v Plzni 4.2% 0.0% 3.7% 4.1% 4.2% 5.2% 4.2% 96.6% TU v Liberci 2.4% 0.0% 2.1% 2.3% 2.4% 2.5% 2.4% 96.9% Univerzita Pardubice 3.1% 0.0% 2.5% 3.0% 3.1% 2.8% 3.1% 96.2% VUT v Brně 6.8% 0.0% 7.2% 6.9% 6.8% 6.3% 6.8% 101.5% VŠB - TU Ostrava 6.1% 0.0% 3.8% 5.6% 6.1% 5.3% 6.0% 93.1% UTB ve Zlíně 3.9% 0.0% 2.6% 3.6% 3.9% 4.9% 3.9% 91.9% VŠE v Praze 3.8% 0.0% 3.4% 3.7% 3.8% 3.8% 3.8% 98.2% ČZU v Praze 6.1% 0.0% 4.0% 5.6% 6.1% 6.0% 6.0% 93.3% Mendelova univerzita v Brně 3.5% 0.0% 2.6% 3.3% 3.5% 3.7% 3.5% 94.8% AMU v Praze 1.5% 0.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 99.9% AVU v Praze 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 102.0% VŠUP v Praze 0.5% 0.0% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 104.0% JAMU v Brně 0.8% 0.0% 0.8% 0.8% 0.8% 1.0% 0.8% 99.0% VŠP Jihlava 0.7% 0.0% 0.2% 0.6% 0.7% 0.5% 0.7% 88.5% VŠTE v Českých Budějovicích 0.7% 0.0% 0.1% 0.6% 0.7% 0.1% 0.7% 85.6% VVŠ CELKEM 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2012 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2012 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Ukazatel B2 Ukazatel B3 Relativní porovnáníUkazatel A+B1 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 12. 12
 • 13. 13 UK v Praze 1 825 491 0 794 835 2 620 326 2 223 909 126 819 2 350 728 269 598 JU v Českých Budějovicích 426 216 0 110 674 536 890 519 239 38 683 557 922 -21 032 UJEP v Ústí nad Labem 351 387 0 65 624 417 011 428 078 24 705 452 783 -35 773 Masarykova univerzita 1 358 181 0 432 214 1 790 395 1 654 607 84 064 1 738 672 51 724 UP v Olomouci 767 182 0 225 810 992 992 934 621 58 776 993 398 -405 VFU Brno 203 745 0 48 117 251 862 248 213 15 750 263 963 -12 101 OU v Ostravě 338 962 0 81 663 420 625 412 941 28 291 441 233 -20 608 Univerzita Hradec Králové 244 906 0 49 948 294 854 298 357 21 612 319 969 -25 115 Slezská univerzita v Opavě 227 101 0 44 723 271 824 276 666 19 802 296 469 -24 645 ČVUT v Praze 971 086 0 328 065 1 299 151 1 183 028 59 181 1 242 209 56 942 VŠCHT v Praze 231 218 0 89 690 320 908 281 682 13 464 295 146 25 762 ZČU v Plzni 498 266 0 140 411 638 677 607 014 41 876 648 890 -10 213 TU v Liberci 290 919 0 72 727 363 646 354 413 21 265 375 677 -12 031 Univerzita Pardubice 377 965 0 87 932 465 897 460 457 24 596 485 053 -19 156 VUT v Brně 841 043 0 254 706 1 095 749 1 024 603 58 418 1 083 021 12 728 VŠB - TU Ostrava 706 004 0 144 464 850 468 860 091 49 724 909 815 -59 348 UTB ve Zlíně 464 518 0 87 367 551 885 565 900 37 527 603 428 -51 543 VŠE v Praze 455 940 0 122 636 578 576 555 450 31 085 586 535 -7 959 ČZU v Praze 712 334 0 151 522 863 856 867 803 54 183 921 986 -58 130 Mendelova univerzita v Brně 417 871 0 105 267 523 138 509 072 36 535 545 607 -22 469 AMU v Praze 197 790 0 54 210 252 000 240 958 14 344 255 302 -3 302 AVU v Praze 51 551 0 15 310 66 861 62 802 3 978 66 780 81 VŠUP v Praze 73 335 0 24 813 98 148 89 341 6 788 96 128 2 020 JAMU v Brně 108 709 0 29 872 138 581 132 435 7 716 140 151 -1 570 VŠP Jihlava 86 062 0 11 752 97 814 104 845 6 892 111 737 -13 923 VŠTE v Českých Budějovicích 97 496 0 3 954 101 450 118 775 2 206 120 981 -19 531 VVŠ CELKEM 12 325 278 0 3 578 306 15 903 584 15 015 300 888 284 15 903 584 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2013 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2013 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 14. 14 UK v Praze 14.8% 0.0% 22.2% 16.5% 14.8% 14.3% 14.8% 111.5% JU v Českých Budějovicích 3.5% 0.0% 3.1% 3.4% 3.5% 4.4% 3.5% 96.2% UJEP v Ústí nad Labem 2.9% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 2.8% 2.8% 92.1% Masarykova univerzita 11.0% 0.0% 12.1% 11.3% 11.0% 9.5% 10.9% 103.0% UP v Olomouci 6.2% 0.0% 6.3% 6.2% 6.2% 6.6% 6.2% 100.0% VFU Brno 1.7% 0.0% 1.3% 1.6% 1.7% 1.8% 1.7% 95.4% OU v Ostravě 2.8% 0.0% 2.3% 2.6% 2.8% 3.2% 2.8% 95.3% Univerzita Hradec Králové 2.0% 0.0% 1.4% 1.9% 2.0% 2.4% 2.0% 92.2% Slezská univerzita v Opavě 1.8% 0.0% 1.2% 1.7% 1.8% 2.2% 1.9% 91.7% ČVUT v Praze 7.9% 0.0% 9.2% 8.2% 7.9% 6.7% 7.8% 104.6% VŠCHT v Praze 1.9% 0.0% 2.5% 2.0% 1.9% 1.5% 1.9% 108.7% ZČU v Plzni 4.0% 0.0% 3.9% 4.0% 4.0% 4.7% 4.1% 98.4% TU v Liberci 2.4% 0.0% 2.0% 2.3% 2.4% 2.4% 2.4% 96.8% Univerzita Pardubice 3.1% 0.0% 2.5% 2.9% 3.1% 2.8% 3.0% 96.1% VUT v Brně 6.8% 0.0% 7.1% 6.9% 6.8% 6.6% 6.8% 101.2% VŠB - TU Ostrava 5.7% 0.0% 4.0% 5.3% 5.7% 5.6% 5.7% 93.5% UTB ve Zlíně 3.8% 0.0% 2.4% 3.5% 3.8% 4.2% 3.8% 91.5% VŠE v Praze 3.7% 0.0% 3.4% 3.6% 3.7% 3.5% 3.7% 98.6% ČZU v Praze 5.8% 0.0% 4.2% 5.4% 5.8% 6.1% 5.8% 93.7% Mendelova univerzita v Brně 3.4% 0.0% 2.9% 3.3% 3.4% 4.1% 3.4% 95.9% AMU v Praze 1.6% 0.0% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 98.7% AVU v Praze 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 100.1% VŠUP v Praze 0.6% 0.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.8% 0.6% 102.1% JAMU v Brně 0.9% 0.0% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 98.9% VŠP Jihlava 0.7% 0.0% 0.3% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 87.5% VŠTE v Českých Budějovicích 0.8% 0.0% 0.1% 0.6% 0.8% 0.2% 0.8% 83.9% VVŠ CELKEM 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2013 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2013 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Relativní porovnání Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1
 • 15. 15
 • 16. 16 UK v Praze 1 907 618 0 768 503 2 676 121 2 323 960 120 485 2 444 445 231 676 JU v Českých Budějovicích 417 031 0 107 378 524 409 508 049 37 600 545 649 -21 240 UJEP v Ústí nad Labem 345 376 0 67 016 412 392 420 755 24 306 445 061 -32 669 Masarykova univerzita 1 368 066 0 452 038 1 820 104 1 666 650 92 699 1 759 348 60 756 UP v Olomouci 776 781 0 219 741 996 522 946 315 57 341 1 003 657 -7 135 VFU Brno 212 429 0 47 566 259 995 258 792 16 946 275 739 -15 744 OU v Ostravě 351 823 0 85 147 436 970 428 609 30 409 459 019 -22 049 Univerzita Hradec Králové 240 118 0 52 174 292 292 292 524 22 304 314 828 -22 536 Slezská univerzita v Opavě 217 956 0 43 700 261 656 265 525 18 805 284 330 -22 674 ČVUT v Praze 995 851 0 342 985 1 338 836 1 213 198 63 515 1 276 712 62 124 VŠCHT v Praze 248 593 0 94 012 342 605 302 849 14 907 317 756 24 849 ZČU v Plzni 487 125 0 131 431 618 556 593 441 38 117 631 558 -13 002 TU v Liberci 289 142 0 67 052 356 194 352 248 18 423 370 671 -14 477 Univerzita Pardubice 359 401 0 87 104 446 505 437 841 26 277 464 118 -17 613 VUT v Brně 857 342 0 252 482 1 109 824 1 044 459 59 522 1 103 981 5 843 VŠB - TU Ostrava 695 469 0 156 456 851 925 847 257 50 387 897 644 -45 719 UTB ve Zlíně 453 074 0 87 941 541 015 551 959 36 835 588 794 -47 779 VŠE v Praze 455 850 0 123 627 579 477 555 340 31 519 586 860 -7 383 ČZU v Praze 687 943 0 173 333 861 276 838 088 56 350 894 439 -33 163 Mendelova univerzita v Brně 396 184 0 100 369 496 553 482 652 34 180 516 832 -20 279 AMU v Praze 198 902 0 51 169 250 071 242 313 13 833 256 146 -6 075 AVU v Praze 51 840 0 16 064 67 904 63 154 5 027 68 181 -277 VŠUP v Praze 73 748 0 23 221 96 969 89 844 5 601 95 445 1 524 JAMU v Brně 109 320 0 30 915 140 235 133 179 9 232 142 411 -2 176 VŠP Jihlava 85 297 0 9 741 95 038 103 913 5 410 109 323 -14 285 VŠTE v Českých Budějovicích 112 301 0 7 261 119 562 136 811 3 247 140 058 -20 496 VVŠ CELKEM 12 394 580 0 3 598 426 15 993 006 15 099 728 893 278 15 993 006 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2014 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2014 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 17. 17 UK v Praze 15.4% 0.0% 21.4% 16.7% 15.4% 13.5% 15.3% 109.5% JU v Českých Budějovicích 3.4% 0.0% 3.0% 3.3% 3.4% 4.2% 3.4% 96.1% UJEP v Ústí nad Labem 2.8% 0.0% 1.9% 2.6% 2.8% 2.7% 2.8% 92.7% Masarykova univerzita 11.0% 0.0% 12.6% 11.4% 11.0% 10.4% 11.0% 103.5% UP v Olomouci 6.3% 0.0% 6.1% 6.2% 6.3% 6.4% 6.3% 99.3% VFU Brno 1.7% 0.0% 1.3% 1.6% 1.7% 1.9% 1.7% 94.3% OU v Ostravě 2.8% 0.0% 2.4% 2.7% 2.8% 3.4% 2.9% 95.2% Univerzita Hradec Králové 1.9% 0.0% 1.4% 1.8% 1.9% 2.5% 2.0% 92.8% Slezská univerzita v Opavě 1.8% 0.0% 1.2% 1.6% 1.8% 2.1% 1.8% 92.0% ČVUT v Praze 8.0% 0.0% 9.5% 8.4% 8.0% 7.1% 8.0% 104.9% VŠCHT v Praze 2.0% 0.0% 2.6% 2.1% 2.0% 1.7% 2.0% 107.8% ZČU v Plzni 3.9% 0.0% 3.7% 3.9% 3.9% 4.3% 3.9% 97.9% TU v Liberci 2.3% 0.0% 1.9% 2.2% 2.3% 2.1% 2.3% 96.1% Univerzita Pardubice 2.9% 0.0% 2.4% 2.8% 2.9% 2.9% 2.9% 96.2% VUT v Brně 6.9% 0.0% 7.0% 6.9% 6.9% 6.7% 6.9% 100.5% VŠB - TU Ostrava 5.6% 0.0% 4.3% 5.3% 5.6% 5.6% 5.6% 94.9% UTB ve Zlíně 3.7% 0.0% 2.4% 3.4% 3.7% 4.1% 3.7% 91.9% VŠE v Praze 3.7% 0.0% 3.4% 3.6% 3.7% 3.5% 3.7% 98.7% ČZU v Praze 5.6% 0.0% 4.8% 5.4% 5.6% 6.3% 5.6% 96.3% Mendelova univerzita v Brně 3.2% 0.0% 2.8% 3.1% 3.2% 3.8% 3.2% 96.1% AMU v Praze 1.6% 0.0% 1.4% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 97.6% AVU v Praze 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 99.6% VŠUP v Praze 0.6% 0.0% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 101.6% JAMU v Brně 0.9% 0.0% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 98.5% VŠP Jihlava 0.7% 0.0% 0.3% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 86.9% VŠTE v Českých Budějovicích 0.9% 0.0% 0.2% 0.7% 0.9% 0.4% 0.9% 85.4% VVŠ CELKEM 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2014 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2014 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 18. 18
 • 19. 19 UK v Praze 1 988 107 0 884 385 2 872 492 2 469 819 126 601 2 596 420 276 072 JU v Českých Budějovicích 386 555 0 104 884 491 439 480 216 37 559 517 775 -26 336 UJEP v Ústí nad Labem 333 462 0 63 910 397 372 414 259 22 371 436 630 -39 258 Masarykova univerzita 1 348 369 0 484 913 1 833 282 1 675 075 91 778 1 766 853 66 429 UP v Olomouci 767 890 0 254 989 1 022 879 953 947 61 725 1 015 672 7 207 VFU Brno 206 722 0 47 022 253 744 256 810 16 046 272 856 -19 112 OU v Ostravě 360 648 0 89 993 450 641 448 032 31 837 479 869 -29 228 Univerzita Hradec Králové 218 721 0 51 448 270 169 271 716 22 514 294 230 -24 061 Slezská univerzita v Opavě 198 849 0 41 941 240 790 247 030 17 394 264 424 -23 634 ČVUT v Praze 1 025 677 0 364 206 1 389 883 1 274 195 64 260 1 338 455 51 428 VŠCHT v Praze 268 169 0 101 298 369 467 333 146 14 642 347 787 21 680 ZČU v Plzni 465 739 0 138 996 604 735 578 586 37 910 616 496 -11 761 TU v Liberci 280 787 0 74 357 355 144 348 821 18 503 367 323 -12 179 Univerzita Pardubice 334 108 0 87 886 421 994 415 061 25 454 440 515 -18 521 VUT v Brně 859 795 0 269 219 1 129 014 1 068 121 61 939 1 130 060 -1 046 VŠB - TU Ostrava 673 840 0 152 886 826 726 837 109 47 060 884 170 -57 444 UTB ve Zlíně 421 023 0 85 084 506 107 523 036 36 336 559 372 -53 265 VŠE v Praze 445 451 0 139 972 585 423 553 382 31 157 584 539 884 ČZU v Praze 657 899 0 163 324 821 223 817 306 58 449 875 754 -54 531 Mendelova univerzita v Brně 374 477 0 105 040 479 517 465 212 31 900 497 111 -17 594 AMU v Praze 196 505 0 58 074 254 579 244 118 13 784 257 901 -3 322 AVU v Praze 51 216 0 16 213 67 429 63 625 3 297 66 922 507 VŠUP v Praze 72 859 0 29 622 102 481 90 513 6 450 96 962 5 519 JAMU v Brně 108 003 0 38 204 146 207 134 172 9 371 143 543 2 664 VŠP Jihlava 81 373 0 8 689 90 062 101 089 6 448 107 538 -17 476 VŠTE v Českých Budějovicích 118 987 0 10 360 129 347 147 817 5 150 152 967 -23 620 VVŠ CELKEM 12 245 231 0 3 866 915 16 112 146 15 212 213 899 933 16 112 146 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2015 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 20. 20 UK v Praze 16.2% 0.0% 22.9% 17.8% 16.2% 14.1% 16.1% 110.6% JU v Českých Budějovicích 3.2% 0.0% 2.7% 3.1% 3.2% 4.2% 3.2% 94.9% UJEP v Ústí nad Labem 2.7% 0.0% 1.7% 2.5% 2.7% 2.5% 2.7% 91.0% Masarykova univerzita 11.0% 0.0% 12.5% 11.4% 11.0% 10.2% 11.0% 103.8% UP v Olomouci 6.3% 0.0% 6.6% 6.3% 6.3% 6.9% 6.3% 100.7% VFU Brno 1.7% 0.0% 1.2% 1.6% 1.7% 1.8% 1.7% 93.0% OU v Ostravě 2.9% 0.0% 2.3% 2.8% 2.9% 3.5% 3.0% 93.9% Univerzita Hradec Králové 1.8% 0.0% 1.3% 1.7% 1.8% 2.5% 1.8% 91.8% Slezská univerzita v Opavě 1.6% 0.0% 1.1% 1.5% 1.6% 1.9% 1.6% 91.1% ČVUT v Praze 8.4% 0.0% 9.4% 8.6% 8.4% 7.1% 8.3% 103.8% VŠCHT v Praze 2.2% 0.0% 2.6% 2.3% 2.2% 1.6% 2.2% 106.2% ZČU v Plzni 3.8% 0.0% 3.6% 3.8% 3.8% 4.2% 3.8% 98.1% TU v Liberci 2.3% 0.0% 1.9% 2.2% 2.3% 2.1% 2.3% 96.7% Univerzita Pardubice 2.7% 0.0% 2.3% 2.6% 2.7% 2.8% 2.7% 95.8% VUT v Brně 7.0% 0.0% 7.0% 7.0% 7.0% 6.9% 7.0% 99.9% VŠB - TU Ostrava 5.5% 0.0% 4.0% 5.1% 5.5% 5.2% 5.5% 93.5% UTB ve Zlíně 3.4% 0.0% 2.2% 3.1% 3.4% 4.0% 3.5% 90.5% VŠE v Praze 3.6% 0.0% 3.6% 3.6% 3.6% 3.5% 3.6% 100.2% ČZU v Praze 5.4% 0.0% 4.2% 5.1% 5.4% 6.5% 5.4% 93.8% Mendelova univerzita v Brně 3.1% 0.0% 2.7% 3.0% 3.1% 3.5% 3.1% 96.5% AMU v Praze 1.6% 0.0% 1.5% 1.6% 1.6% 1.5% 1.6% 98.7% AVU v Praze 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 100.8% VŠUP v Praze 0.6% 0.0% 0.8% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 105.7% JAMU v Brně 0.9% 0.0% 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 101.9% VŠP Jihlava 0.7% 0.0% 0.2% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 83.7% VŠTE v Českých Budějovicích 1.0% 0.0% 0.3% 0.8% 1.0% 0.6% 0.9% 84.6% VVŠ CELKEM 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2015 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2015 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 21. 21
 • 22. 22 PŘÍLOHA 1: Kvalitativní ukazatel - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 (v relativním a absolutním vyjádření) - Grafy
 • 23. 23
 • 24. 24
 • 25. 25
 • 26. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33
 • 34. 34
 • 35. 35
 • 36. 36
 • 37. 37
 • 38. 38
 • 39. 39
 • 40. 40
 • 41. 41
 • 42. 42
 • 43. 43
 • 44. 44
 • 45. 45
 • 46. 46
 • 47. 47
 • 48. 48 PŘÍLOHA 2: Kvalitativní ukazatel - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky dle metodiky 2009 (v absolutním a relativním vyjádření) – Tabulky 2010 2 100 919 129 204 477 325 2 707 448 2 333 620 128 304 2 461 924 245 524 110% 2011 1 880 536 256 471 485 248 2 622 255 2 217 819 143 653 2 361 472 260 783 111% 2012 1 771 459 0 710 850 2 482 309 2 090 644 122 182 2 212 826 269 483 112% 2013 1 825 491 0 794 835 2 620 326 2 223 909 126 819 2 350 728 269 598 111% 2014 1 907 618 0 768 503 2 676 121 2 323 960 120 485 2 444 445 231 676 109% 2015 1 988 107 0 884 385 2 872 492 2 469 819 126 601 2 596 420 276 072 111% CELKEM 2010-2015 11 474 130 385 675 4 121 146 15 980 951 13 659 771 768 044 14 427 815 1 553 136 111% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Univerzita Karlova v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 531 138 33 397 41 590 606 125 589 968 33 164 623 132 -17 007 97% 2011 479 305 65 937 39 762 585 004 565 271 36 932 602 203 -17 199 97% 2012 438 883 0 93 946 532 829 517 962 36 881 554 843 -22 014 96% 2013 426 216 0 110 674 536 890 519 239 38 683 557 922 -21 032 96% 2014 417 031 0 107 378 524 409 508 049 37 600 545 649 -21 240 96% 2015 386 555 0 104 884 491 439 480 216 37 559 517 775 -26 336 95% CELKEM 2010-2015 2 679 128 99 334 498 233 3 276 695 3 180 704 220 820 3 401 524 -124 828 96% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK JU v Českých Budějovicích Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 49. 49 2010 427 868 20 932 20 711 469 511 475 259 20 786 496 046 -26 535 95% 2011 382 258 46 524 14 384 443 166 450 818 26 059 476 877 -33 711 93% 2012 359 392 0 56 512 415 904 424 148 24 000 448 148 -32 243 93% 2013 351 387 0 65 624 417 011 428 078 24 705 452 783 -35 773 92% 2014 345 376 0 67 016 412 392 420 755 24 306 445 061 -32 669 93% 2015 333 462 0 63 910 397 372 414 259 22 371 436 630 -39 258 91% CELKEM 2010-2015 2 199 743 67 456 288 157 2 555 356 2 613 317 142 227 2 755 544 -200 188 93% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I UJEP v Ústí nad Labem Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 1 570 800 96 994 192 915 1 860 709 1 744 784 96 318 1 841 103 19 606 101% 2011 1 432 255 168 409 205 793 1 806 457 1 689 136 94 328 1 783 465 22 992 101% 2012 1 364 381 0 380 140 1 744 521 1 610 218 82 256 1 692 474 52 047 103% 2013 1 358 181 0 432 214 1 790 395 1 654 607 84 064 1 738 672 51 724 103% 2014 1 368 066 0 452 038 1 820 104 1 666 650 92 699 1 759 348 60 756 103% 2015 1 348 369 0 484 913 1 833 282 1 675 075 91 778 1 766 853 66 429 104% CELKEM 2010-2015 8 442 052 265 403 2 148 014 10 855 469 10 040 470 541 444 10 581 915 273 554 103% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Masarykova univerzita Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 892 812 54 156 82 468 1 029 436 991 701 53 779 1 045 480 -16 044 98% 2011 805 049 116 778 103 352 1 025 179 949 438 65 409 1 014 847 10 332 101% 2012 769 172 0 193 882 963 054 907 763 59 688 967 451 -4 397 100% 2013 767 182 0 225 810 992 992 934 621 58 776 993 398 -405 100% 2014 776 781 0 219 741 996 522 946 315 57 341 1 003 657 -7 135 99% 2015 767 890 0 254 989 1 022 879 953 947 61 725 1 015 672 7 207 101% CELKEM 2010-2015 4 778 886 170 934 1 080 242 6 030 062 5 683 787 356 718 6 040 505 -10 443 100% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I UP v Olomouci Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání
 • 50. 50 2010 256 521 13 213 16 545 286 279 284 934 13 121 298 055 -11 776 96% 2011 223 840 29 590 21 476 274 906 263 987 16 574 280 561 -5 655 98% 2012 207 016 0 37 053 244 069 244 317 12 321 256 638 -12 569 95% 2013 203 745 0 48 117 251 862 248 213 15 750 263 963 -12 101 95% 2014 212 429 0 47 566 259 995 258 792 16 946 275 739 -15 744 94% 2015 206 722 0 47 022 253 744 256 810 16 046 272 856 -19 112 93% CELKEM 2010-2015 1 310 273 42 803 217 779 1 570 855 1 557 052 90 759 1 647 811 -76 956 95% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VFU Brno Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 402 584 31 240 20 679 454 503 447 175 31 022 478 197 -23 694 95% 2011 353 476 68 701 17 827 440 004 416 874 38 480 455 354 -15 350 97% 2012 336 799 0 70 695 407 494 397 484 31 694 429 179 -21 684 95% 2013 338 962 0 81 663 420 625 412 941 28 291 441 233 -20 608 95% 2014 351 823 0 85 147 436 970 428 609 30 409 459 019 -22 049 95% 2015 360 648 0 89 993 450 641 448 032 31 837 479 869 -29 228 94% CELKEM 2010-2015 2 144 292 99 941 366 004 2 610 237 2 551 115 191 735 2 742 850 -132 613 95% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I OU v Ostravě Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 291 594 18 035 14 813 324 442 323 891 17 909 341 801 -17 359 95% 2011 253 261 37 027 12 100 302 388 298 685 20 739 319 424 -17 036 95% 2012 244 215 0 46 003 290 218 288 218 23 959 312 177 -21 960 93% 2013 244 906 0 49 948 294 854 298 357 21 612 319 969 -25 115 92% 2014 240 118 0 52 174 292 292 292 524 22 304 314 828 -22 536 93% 2015 218 721 0 51 448 270 169 271 716 22 514 294 230 -24 061 92% CELKEM 2010-2015 1 492 815 55 062 226 486 1 774 363 1 773 392 129 038 1 902 430 -128 067 93% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Univerzita Hradec Králové Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 51. 51 2010 267 296 14 689 14 539 296 524 296 902 14 587 311 489 -14 965 95% 2011 253 829 30 554 10 440 294 823 299 354 17 114 316 468 -21 645 93% 2012 234 860 0 35 894 270 754 277 178 17 813 294 991 -24 236 92% 2013 227 101 0 44 723 271 824 276 666 19 802 296 469 -24 645 92% 2014 217 956 0 43 700 261 656 265 525 18 805 284 330 -22 674 92% 2015 198 849 0 41 941 240 790 247 030 17 394 264 424 -23 634 91% CELKEM 2010-2015 1 399 891 45 243 191 237 1 636 371 1 662 655 105 515 1 768 171 -131 800 93% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I Slezská univerzita v Opavě Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 1 121 957 79 699 190 047 1 391 703 1 246 227 79 144 1 325 371 66 332 105% 2011 1 023 870 111 873 184 776 1 320 519 1 207 506 62 662 1 270 168 50 351 104% 2012 959 301 0 298 050 1 257 351 1 132 150 55 207 1 187 357 69 994 106% 2013 971 086 0 328 065 1 299 151 1 183 028 59 181 1 242 209 56 942 105% 2014 995 851 0 342 985 1 338 836 1 213 198 63 515 1 276 712 62 124 105% 2015 1 025 677 0 364 206 1 389 883 1 274 195 64 260 1 338 455 51 428 104% CELKEM 2010-2015 6 097 742 191 572 1 708 129 7 997 443 7 256 303 383 969 7 640 272 357 171 105% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK ČVUT v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 271 214 23 021 64 766 359 001 301 254 22 861 324 115 34 886 111% 2011 233 971 28 992 58 738 321 701 275 935 16 239 292 174 29 527 110% 2012 221 131 0 77 199 298 330 260 975 14 090 275 065 23 266 108% 2013 231 218 0 89 690 320 908 281 682 13 464 295 146 25 762 109% 2014 248 593 0 94 012 342 605 302 849 14 907 317 756 24 849 108% 2015 268 169 0 101 298 369 467 333 146 14 642 347 787 21 680 106% CELKEM 2010-2015 1 474 296 52 013 485 703 2 012 012 1 755 840 96 203 1 852 043 159 970 109% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I VŠCHT v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání
 • 52. 52 2010 651 801 45 280 47 271 744 352 723 995 44 965 768 960 -24 608 97% 2011 595 284 76 176 46 077 717 537 702 051 42 667 744 718 -27 181 96% 2012 519 306 0 115 972 635 278 612 876 44 604 657 480 -22 202 97% 2013 498 266 0 140 411 638 677 607 014 41 876 648 890 -10 213 98% 2014 487 125 0 131 431 618 556 593 441 38 117 631 558 -13 002 98% 2015 465 739 0 138 996 604 735 578 586 37 910 616 496 -11 761 98% CELKEM 2010-2015 3 217 521 121 456 620 158 3 959 135 3 817 963 250 139 4 068 102 -108 967 97% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK ZČU v Plzni Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 392 380 19 626 30 560 442 566 435 841 19 489 455 330 -12 764 97% 2011 341 199 42 705 31 894 415 798 402 395 23 920 426 314 -10 516 98% 2012 299 179 0 64 177 363 356 353 086 21 844 374 929 -11 574 97% 2013 290 919 0 72 727 363 646 354 413 21 265 375 677 -12 031 97% 2014 289 142 0 67 052 356 194 352 248 18 423 370 671 -14 477 96% 2015 280 787 0 74 357 355 144 348 821 18 503 367 323 -12 179 97% CELKEM 2010-2015 1 893 606 62 331 340 767 2 296 704 2 246 802 123 443 2 370 245 -73 542 97% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I TU v Liberci Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 445 394 28 485 43 277 517 156 494 727 28 287 523 013 -5 857 99% 2011 395 747 40 441 33 201 469 389 466 726 22 652 489 378 -19 989 96% 2012 385 972 0 76 005 461 977 455 517 24 461 479 978 -18 001 96% 2013 377 965 0 87 932 465 897 460 457 24 596 485 053 -19 156 96% 2014 359 401 0 87 104 446 505 437 841 26 277 464 118 -17 613 96% 2015 334 108 0 87 886 421 994 415 061 25 454 440 515 -18 521 96% CELKEM 2010-2015 2 298 587 68 926 415 405 2 782 918 2 730 329 151 727 2 882 056 -99 137 97% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Univerzita Pardubice Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 53. 53 2010 1 062 964 79 492 126 863 1 269 319 1 180 699 78 938 1 259 638 9 681 101% 2011 922 958 109 287 118 908 1 151 153 1 088 495 61 213 1 149 708 1 445 100% 2012 841 307 0 221 715 1 063 022 992 895 54 648 1 047 544 15 478 101% 2013 841 043 0 254 706 1 095 749 1 024 603 58 418 1 083 021 12 728 101% 2014 857 342 0 252 482 1 109 824 1 044 459 59 522 1 103 981 5 843 101% 2015 859 795 0 269 219 1 129 014 1 068 121 61 939 1 130 060 -1 046 100% CELKEM 2010-2015 5 385 409 188 779 1 243 893 6 818 081 6 399 272 374 680 6 773 952 44 129 101% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I VUT v Brně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 960 361 65 455 47 113 1 072 929 1 066 732 64 999 1 131 731 -58 802 95% 2011 848 045 89 960 67 346 1 005 351 1 000 146 50 388 1 050 534 -45 183 96% 2012 752 677 0 116 887 869 564 888 296 46 160 934 456 -64 892 93% 2013 706 004 0 144 464 850 468 860 091 49 724 909 815 -59 348 93% 2014 695 469 0 156 456 851 925 847 257 50 387 897 644 -45 719 95% 2015 673 840 0 152 886 826 726 837 109 47 060 884 170 -57 444 94% CELKEM 2010-2015 4 636 396 155 415 685 152 5 476 963 5 499 631 308 718 5 808 349 -331 387 94% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠB - TU Ostrava Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 593 924 43 744 19 864 657 532 659 708 43 439 703 147 -45 615 94% 2011 527 453 70 210 28 816 626 479 622 054 39 326 661 380 -34 901 95% 2012 477 636 0 79 121 556 757 563 697 42 121 605 818 -49 062 92% 2013 464 518 0 87 367 551 885 565 900 37 527 603 428 -51 543 91% 2014 453 074 0 87 941 541 015 551 959 36 835 588 794 -47 779 92% 2015 421 023 0 85 084 506 107 523 036 36 336 559 372 -53 265 90% CELKEM 2010-2015 2 937 628 113 954 388 192 3 439 774 3 486 354 235 585 3 721 938 -282 164 92% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I UTB ve Zlíně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání
 • 54. 54 2010 550 748 42 373 49 611 642 732 611 750 42 078 653 828 -11 096 98% 2011 512 317 59 806 54 211 626 334 604 203 33 498 637 702 -11 368 98% 2012 464 509 0 105 980 570 489 548 205 32 569 580 774 -10 285 98% 2013 455 940 0 122 636 578 576 555 450 31 085 586 535 -7 959 99% 2014 455 850 0 123 627 579 477 555 340 31 519 586 860 -7 383 99% 2015 445 451 0 139 972 585 423 553 382 31 157 584 539 884 100% CELKEM 2010-2015 2 884 815 102 179 596 037 3 583 031 3 428 331 201 906 3 630 237 -47 206 99% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠE v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 890 072 60 930 41 660 992 662 988 658 60 506 1 049 163 -56 501 95% 2011 796 048 91 334 40 337 927 719 938 823 51 158 989 980 -62 261 94% 2012 749 416 0 123 904 873 320 884 447 51 877 936 324 -63 005 93% 2013 712 334 0 151 522 863 856 867 803 54 183 921 986 -58 130 94% 2014 687 943 0 173 333 861 276 838 088 56 350 894 439 -33 163 96% 2015 657 899 0 163 324 821 223 817 306 58 449 875 754 -54 531 94% CELKEM 2010-2015 4 493 712 152 264 694 080 5 340 056 5 335 125 332 523 5 667 647 -327 592 94% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I ČZU v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 527 701 41 313 43 807 612 821 586 150 41 025 627 175 -14 354 98% 2011 467 371 55 427 44 259 567 057 551 196 31 046 582 242 -15 185 97% 2012 430 838 0 81 931 512 769 508 467 32 151 540 618 -27 850 95% 2013 417 871 0 105 267 523 138 509 072 36 535 545 607 -22 469 96% 2014 396 184 0 100 369 496 553 482 652 34 180 516 832 -20 279 96% 2015 374 477 0 105 040 479 517 465 212 31 900 497 111 -17 594 96% CELKEM 2010-2015 2 614 442 96 740 480 673 3 191 855 3 102 750 206 836 3 309 586 -117 731 96% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Mendelova univerzita v Brně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 55. 55 2010 205 671 17 919 20 591 244 181 228 451 17 794 246 246 -2 065 99% 2011 191 741 23 751 18 872 234 364 226 131 13 303 239 434 -5 070 98% 2012 179 619 0 45 759 225 378 211 983 13 702 225 686 -307 100% 2013 197 790 0 54 210 252 000 240 958 14 344 255 302 -3 302 99% 2014 198 902 0 51 169 250 071 242 313 13 833 256 146 -6 075 98% 2015 196 505 0 58 074 254 579 244 118 13 784 257 901 -3 322 99% CELKEM 2010-2015 1 170 228 41 670 248 676 1 460 574 1 393 954 86 761 1 480 714 -20 141 99% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I AMU v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání 2010 56 322 1 999 4 858 63 179 62 560 1 985 64 545 -1 366 98% 2011 49 553 6 926 3 996 60 475 58 441 3 879 62 320 -1 845 97% 2012 46 165 0 12 342 58 507 54 483 2 869 57 353 1 155 102% 2013 51 551 0 15 310 66 861 62 802 3 978 66 780 81 100% 2014 51 840 0 16 064 67 904 63 154 5 027 68 181 -277 100% 2015 51 216 0 16 213 67 429 63 625 3 297 66 922 507 101% CELKEM 2010-2015 306 647 8 925 68 784 384 356 365 066 21 036 386 102 -1 746 100% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK AVU v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 73 233 3 983 5 515 82 731 81 344 3 955 85 300 -2 569 97% 2011 64 890 8 908 4 628 78 426 76 528 4 990 81 518 -3 092 96% 2012 59 485 0 17 334 76 819 70 203 3 665 73 868 2 951 104% 2013 73 335 0 24 813 98 148 89 341 6 788 96 128 2 020 102% 2014 73 748 0 23 221 96 969 89 844 5 601 95 445 1 524 102% 2015 72 859 0 29 622 102 481 90 513 6 450 96 962 5 519 106% CELKEM 2010-2015 417 550 12 891 105 133 535 574 497 773 31 449 529 221 6 353 101% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I VŠUP v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnání
 • 56. 56 2010 115 957 9 844 10 537 136 338 128 801 9 775 138 576 -2 238 98% 2011 103 242 13 773 7 147 124 162 121 759 7 714 129 473 -5 311 96% 2012 98 475 0 24 971 123 446 116 218 8 504 124 723 -1 276 99% 2013 108 709 0 29 872 138 581 132 435 7 716 140 151 -1 570 99% 2014 109 320 0 30 915 140 235 133 179 9 232 142 411 -2 176 98% 2015 108 003 0 38 204 146 207 134 172 9 371 143 543 2 664 102% CELKEM 2010-2015 643 706 23 617 141 647 808 970 766 564 52 313 818 877 -9 907 99% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I JAMU v Brně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 80 059 3 171 2 288 85 518 88 926 3 149 92 075 -6 557 93% 2011 86 478 5 642 1 341 93 461 101 988 3 160 105 148 -11 687 89% 2012 86 196 0 7 539 93 735 101 727 4 175 105 902 -12 167 89% 2013 86 062 0 11 752 97 814 104 845 6 892 111 737 -13 923 88% 2014 85 297 0 9 741 95 038 103 913 5 410 109 323 -14 285 87% 2015 81 373 0 8 689 90 062 101 089 6 448 107 538 -17 476 84% CELKEM 2010-2015 505 465 8 813 41 350 555 628 602 490 29 234 631 723 -76 095 88% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠP Jihlava Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I 2010 41 325 0 319 41 644 45 902 0 45 902 -4 258 91% 2011 64 229 0 273 64 502 75 749 0 75 749 -11 247 85% 2012 85 195 0 1 784 86 979 100 546 1 083 101 629 -14 650 86% 2013 97 496 0 3 954 101 450 118 775 2 206 120 981 -19 531 84% 2014 112 301 0 7 261 119 562 136 811 3 247 140 058 -20 496 85% 2015 118 987 0 10 360 129 347 147 817 5 150 152 967 -23 620 85% CELKEM 2010-2015 519 533 0 23 951 543 484 625 599 11 686 637 286 -93 802 85% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠTE v Českých Budějovicích Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky dle metodiky 2009 Rozdíl Relativní porovnáníUkazatel A+B1 Ukazatel B2 Ukazatel B3 CELKEM rozpočtový okruh I Ukazatel A+B1 Ukazatel B2 CELKEM rozpočtový okruh I
 • 57. 57 B. Limity počtu financovaných studentů – Porovnání s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů Anotace Analogické porovnání, jako v případě kvalitativního ukazatele lze udělat také v případě regulace počtů studentů. Vzhledem k tomu, že je mechanismus stanovení počtů v praxi velmi složitý a těžko (pro potřeby tohoto porovnání) algoritmizovatelný, použije se pro výpočet dopadů regulace porovnání s hypotetickou situací, při které by se počet normativních proplacených studentů vyvíjel stejně (stoupal či klesal) jako průměrný počet proplacených normativních studentů za všechny VVŠ dohromady. Postupy pro stanovení vítězů a poražených dle kvalitativního ukazatele či dle regulace lze samozřejmě kombinovat. Vítězové a poražení Cílem je provést rozbor vlivu regulace počtu studentů (tzv. limitů) na rozpočty příspěvků VVŠ v letech 2010-2015. Jako podklad byly využity: 1. Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2009-2015, které se staly součástí rozpočtu kapitoly 333 MŠMT a jsou zároveň veřejně dostupné na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1). 2. Úplná znění Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám na roky 2009-2015, jež jsou rovněž veřejně dostupná na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-1). Rozbor spočívá v porovnání skutečných finančních příspěvků MŠMT jednotlivým veřejným vysokým školám v letech 2010-2015 s hypotetickými finančními příspěvky bez regulace počtu studentů. Přesněji se jedná o porovnání skutečných rozpočtů VVŠ s hypotetickými rozpočty za předpokladu neregulování počtu financovaných studentů a za zjednodušujícího předpokladu vývoje/změny počtu normativních studentů na každé jednotlivé VVŠ ve výši průměrné změny počtu normativních studentů na všech VVŠ dohromady (tj.: + 3,30 % v roce 2010; + 0,52 % v roce 2011; + 0,78 % v roce 2012; - 3,13 % v roce 2013; - 4,07 % v roce 2014; - 4,58 % v roce 2015). V rámci provedeného porovnání skutečných a hypotetických příspěvků jednotlivým vysokým školám v letech 2010-2015 byla pro každý rozpočtový rok vytvořena dvojice obrázků názorně VVŠ celkem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Počet 484 190 500 182 502 802 506 711 490 839 470 874 449 331 Relativní změna - 3.30% 0.52% 0.78% -3.13% -4.07% -4.58% Normativní počty studentů zahrnuté do rozpočtu příspěvku
 • 58. 58 prezentující finanční dopady regulace počtu studentů do rozpočtů jednotlivých VVŠ jednak v relativním (podíl z rozpočtového okruhu I v %) a jednak v absolutním (tisíce Kč) vyjádření. Z porovnání byly vyřazeny 2 nejmladší veřejné vysoké školy (VŠTE v Českých Budějovicích a VŠP Jihlava). Důvodem je, že vzhledem ke své krátké historii zejména v prvních letech od svého vzniku vykazují extrémní hodnoty při porovnání reálné a průměrné změny počtu normativních studentů – reálná změna je u nich výrazně vyšší než průměrná. Na základě zpracovaného podkladu je například (pouze jako ukázka možného náhledu a interpretace výsledků) možné říci, že: 1. Při pohledu na změnu příspěvku MŠMT vlivem regulace počtu studentů si v roce 2010 nejvíce polepšily (tj. jejich počet normativních studentů se zvýšil relativně nejvíce) zejména SU v Opavě (o 4,6 %), UTB ve Zlíně (3,5 %), ČZU v Praze (o 3,2 %) a JU v Českých Budějovicích (3,1 %). Naopak největší relativní pokles počtu normativních studentů zaznamenaly ZČU v Plzni (- 6,4 %) a VŠCHT v Praze (- 5,4). Rovněž v letech 2011 a 2012 na tom z tohoto pohledu byla nejlépe SU v Opavě (10,5 % resp. 9,8 %), v letech 2013 až 2015 pak VŠUP v Praze (16,6 %). 2. Při pohledu na změnu příspěvku MŠMT vlivem regulace počtu studentů v absolutním finančním vyjádření si v roce 2010 (ve srovnání s průměrnou změnou příspěvku) nejvíce polepšila ČZU v Praze (o 27 755 000,- Kč), v roce 2011 VŠE v Praze (o 24 934 000,- Kč), v roce 2012 MU v Brně (o 50 809 000,- Kč), v roce 2013 MU v Brně (o 50 688 000,- Kč), v roce 2014 UK v Praze (o 107 476 000,- Kč) a v roce 2015 rovněž UK v Praze (o 209 657 000,- Kč). 3. Regulace počtu studentů od roku 2009 například pro Masarykovu univerzitu znamenala relativní zvýšení příspěvku MŠMT pro rok 2010 o 0,2 % (tedy o 2 627 000,- Kč), pro rok 2011 o 1,6 % (22 612 000,- Kč), pro rok 2012 o 3,9 % (50 809 000,- Kč), pro rok 2013 o 3,9 % (50 688 000,- Kč), pro rok 2014 o 4,0 % (53 221 000,- Kč) a pro rok 2015 o 3,8 % (49 368 000,- Kč).
 • 59. 59 UK v Praze 71 086 2 100 919 72 645 2 146 969 -46 050 JU v Českých Budějovicích 17 972 531 138 17 438 515 375 15 763 UJEP v Ústí nad Labem 14 477 427 868 14 784 436 944 -9 076 Masarykova univerzita 53 149 1 570 800 53 060 1 568 173 2 627 UP v Olomouci 30 209 892 812 30 085 889 153 3 659 VFU Brno 8 680 256 521 8 626 254 934 1 587 OU v Ostravě 13 622 402 584 13 999 413 742 -11 158 Univerzita Hradec Králové 9 866 291 594 9 610 284 026 7 568 Slezská univerzita v Opavě 9 044 267 296 8 643 255 437 11 859 ČVUT v Praze 37 962 1 121 957 38 139 1 127 191 -5 234 VŠCHT v Praze 9 177 271 214 9 703 286 756 -15 542 ZČU v Plzni 22 054 651 801 23 571 696 617 -44 816 TU v Liberci 13 277 392 380 12 911 381 574 10 806 Univerzita Pardubice 15 070 445 394 14 833 438 379 7 015 VUT v Brně 35 966 1 062 964 36 079 1 066 302 -3 338 VŠB - TU Ostrava 32 495 960 361 32 900 972 341 -11 980 UTB ve Zlíně 20 096 593 924 19 420 573 953 19 971 VŠE v Praze 18 635 550 748 18 346 542 194 8 554 ČZU v Praze 30 116 890 072 29 177 862 317 27 755 Mendelova univerzita v Brně 17 855 527 701 17 558 518 916 8 785 AMU v Praze 6 959 205 671 7 192 212 554 -6 883 AVU v Praze 1 906 56 322 1 883 55 660 662 VŠUP v Praze 2 478 73 233 2 551 75 406 -2 173 JAMU v Brně 3 924 115 957 3 913 115 644 313 VŠP Jihlava 2 709 80 059 2 480 73 285 6 774 VŠTE v Českých Budějovicích 1 398 41 325 635 18 773 22 552 VVŠ CELKEM 500 182 14 782 615 500 182 14 782 615 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2010 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2010 (v tis. Kč, resp. normativní počet studentů) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 60. 60 UK v Praze 71 086 14.2% 72 645 14.5% 97.9% JU v Českých Budějovicích 17 972 3.6% 17 438 3.5% 103.1% UJEP v Ústí nad Labem 14 477 2.9% 14 784 3.0% 97.9% Masarykova univerzita 53 149 10.6% 53 060 10.6% 100.2% UP v Olomouci 30 209 6.0% 30 085 6.0% 100.4% VFU Brno 8 680 1.7% 8 626 1.7% 100.6% OU v Ostravě 13 622 2.7% 13 999 2.8% 97.3% Univerzita Hradec Králové 9 866 2.0% 9 610 1.9% 102.7% Slezská univerzita v Opavě 9 044 1.8% 8 643 1.7% 104.6% ČVUT v Praze 37 962 7.6% 38 139 7.6% 99.5% VŠCHT v Praze 9 177 1.8% 9 703 1.9% 94.6% ZČU v Plzni 22 054 4.4% 23 571 4.7% 93.6% TU v Liberci 13 277 2.7% 12 911 2.6% 102.8% Univerzita Pardubice 15 070 3.0% 14 833 3.0% 101.6% VUT v Brně 35 966 7.2% 36 079 7.2% 99.7% VŠB - TU Ostrava 32 495 6.5% 32 900 6.6% 98.8% UTB ve Zlíně 20 096 4.0% 19 420 3.9% 103.5% VŠE v Praze 18 635 3.7% 18 346 3.7% 101.6% ČZU v Praze 30 116 6.0% 29 177 5.8% 103.2% Mendelova univerzita v Brně 17 855 3.6% 17 558 3.5% 101.7% AMU v Praze 6 959 1.4% 7 192 1.4% 96.8% AVU v Praze 1 906 0.4% 1 883 0.4% 101.2% VŠUP v Praze 2 478 0.5% 2 551 0.5% 97.1% JAMU v Brně 3 924 0.8% 3 913 0.8% 100.3% VŠP Jihlava 2 709 0.5% 2 480 0.5% 109.2% VŠTE v Českých Budějovicích 1 398 0.3% 635 0.1% 220.1% VVŠ CELKEM 500 182 100.0% 500 182 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2010 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2010 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 61. 61
 • 62. 62 UK v Praze 71 156 1 880 536 73 025 1 929 927 -49 391 JU v Českých Budějovicích 18 136 479 305 17 529 463 275 16 030 UJEP v Ústí nad Labem 14 464 382 258 14 862 392 772 -10 514 Masarykova univerzita 54 194 1 432 255 53 338 1 409 643 22 612 UP v Olomouci 30 462 805 049 30 243 799 266 5 783 VFU Brno 8 470 223 840 8 671 229 162 -5 322 OU v Ostravě 13 375 353 476 14 073 371 916 -18 440 Univerzita Hradec Králové 9 583 253 261 9 661 255 313 -2 052 Slezská univerzita v Opavě 9 604 253 829 8 688 229 614 24 215 ČVUT v Praze 38 741 1 023 870 38 339 1 013 241 10 629 VŠCHT v Praze 8 853 233 971 9 753 257 767 -23 796 ZČU v Plzni 22 524 595 284 23 694 626 194 -30 910 TU v Liberci 12 910 341 199 12 979 343 000 -1 801 Univerzita Pardubice 14 974 395 747 14 911 394 063 1 684 VUT v Brně 34 923 922 958 36 268 958 507 -35 549 VŠB - TU Ostrava 32 089 848 045 33 072 874 045 -26 000 UTB ve Zlíně 19 958 527 453 19 522 515 930 11 523 VŠE v Praze 19 385 512 317 18 442 487 383 24 934 ČZU v Praze 30 121 796 048 29 330 775 143 20 905 Mendelova univerzita v Brně 17 684 467 371 17 650 466 457 914 AMU v Praze 7 255 191 741 7 230 191 066 675 AVU v Praze 1 875 49 553 1 893 50 034 -481 VŠUP v Praze 2 455 64 890 2 565 67 783 -2 893 JAMU v Brně 3 906 103 242 3 933 103 953 -711 VŠP Jihlava 3 272 86 478 2 493 65 876 20 602 VŠTE v Českých Budějovicích 2 430 64 229 639 16 875 47 354 VVŠ CELKEM 502 802 13 288 205 502 802 13 288 205 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2011 (v tis. Kč, resp. normativní počet studentů) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 63. 63 UK v Praze 71 156 14.2% 73 025 14.5% 97.4% JU v Českých Budějovicích 18 136 3.6% 17 529 3.5% 103.5% UJEP v Ústí nad Labem 14 464 2.9% 14 862 3.0% 97.3% Masarykova univerzita 54 194 10.8% 53 338 10.6% 101.6% UP v Olomouci 30 462 6.1% 30 243 6.0% 100.7% VFU Brno 8 470 1.7% 8 671 1.7% 97.7% OU v Ostravě 13 375 2.7% 14 073 2.8% 95.0% Univerzita Hradec Králové 9 583 1.9% 9 661 1.9% 99.2% Slezská univerzita v Opavě 9 604 1.9% 8 688 1.7% 110.5% ČVUT v Praze 38 741 7.7% 38 339 7.6% 101.0% VŠCHT v Praze 8 853 1.8% 9 753 1.9% 90.8% ZČU v Plzni 22 524 4.5% 23 694 4.7% 95.1% TU v Liberci 12 910 2.6% 12 979 2.6% 99.5% Univerzita Pardubice 14 974 3.0% 14 911 3.0% 100.4% VUT v Brně 34 923 6.9% 36 268 7.2% 96.3% VŠB - TU Ostrava 32 089 6.4% 33 072 6.6% 97.0% UTB ve Zlíně 19 958 4.0% 19 522 3.9% 102.2% VŠE v Praze 19 385 3.9% 18 442 3.7% 105.1% ČZU v Praze 30 121 6.0% 29 330 5.8% 102.7% Mendelova univerzita v Brně 17 684 3.5% 17 650 3.5% 100.2% AMU v Praze 7 255 1.4% 7 230 1.4% 100.4% AVU v Praze 1 875 0.4% 1 893 0.4% 99.0% VŠUP v Praze 2 455 0.5% 2 565 0.5% 95.7% JAMU v Brně 3 906 0.8% 3 933 0.8% 99.3% VŠP Jihlava 3 272 0.7% 2 493 0.5% 131.3% VŠTE v Českých Budějovicích 2 430 0.5% 639 0.1% 380.6% VVŠ CELKEM 502 802 100.0% 502 802 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2011 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 64. 64
 • 65. 65 UK v Praze 72 490 1 771 459 73 593 1 798 398 -26 939 JU v Českých Budějovicích 17 960 438 883 17 666 431 701 7 182 UJEP v Ústí nad Labem 14 707 359 392 14 977 366 004 -6 612 Masarykova univerzita 55 832 1 364 381 53 753 1 313 572 50 809 UP v Olomouci 31 475 769 172 30 478 744 794 24 378 VFU Brno 8 471 207 016 8 738 213 544 -6 528 OU v Ostravě 13 782 336 799 14 182 346 569 -9 770 Univerzita Hradec Králové 9 994 244 215 9 736 237 913 6 302 Slezská univerzita v Opavě 9 611 234 860 8 756 213 965 20 895 ČVUT v Praze 39 256 959 301 38 637 944 186 15 115 VŠCHT v Praze 9 049 221 131 9 829 240 200 -19 069 ZČU v Plzni 21 251 519 306 23 878 583 518 -64 212 TU v Liberci 12 243 299 179 13 079 319 624 -20 445 Univerzita Pardubice 15 794 385 972 15 027 367 206 18 766 VUT v Brně 34 427 841 307 36 550 893 182 -51 875 VŠB - TU Ostrava 30 800 752 677 33 329 814 477 -61 800 UTB ve Zlíně 19 545 477 636 19 674 480 769 -3 133 VŠE v Praze 19 008 464 509 18 585 454 166 10 343 ČZU v Praze 30 667 749 416 29 558 722 316 27 100 Mendelova univerzita v Brně 17 630 430 838 17 787 434 667 -3 829 AMU v Praze 7 350 179 619 7 286 178 045 1 574 AVU v Praze 1 889 46 165 1 908 46 624 -459 VŠUP v Praze 2 434 59 485 2 585 63 164 -3 679 JAMU v Brně 4 030 98 475 3 964 96 868 1 607 VŠP Jihlava 3 527 86 196 2 512 61 387 24 809 VŠTE v Českých Budějovicích 3 486 85 195 644 15 725 69 470 VVŠ CELKEM 506 711 12 382 584 506 711 12 382 584 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2012 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2012 (v tis. Kč, resp. normativní počet studentů) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 66. 66 UK v Praze 72 490 14.3% 73 593 14.5% 98.5% JU v Českých Budějovicích 17 960 3.5% 17 666 3.5% 101.7% UJEP v Ústí nad Labem 14 707 2.9% 14 977 3.0% 98.2% Masarykova univerzita 55 832 11.0% 53 753 10.6% 103.9% UP v Olomouci 31 475 6.2% 30 478 6.0% 103.3% VFU Brno 8 471 1.7% 8 738 1.7% 96.9% OU v Ostravě 13 782 2.7% 14 182 2.8% 97.2% Univerzita Hradec Králové 9 994 2.0% 9 736 1.9% 102.6% Slezská univerzita v Opavě 9 611 1.9% 8 756 1.7% 109.8% ČVUT v Praze 39 256 7.7% 38 637 7.6% 101.6% VŠCHT v Praze 9 049 1.8% 9 829 1.9% 92.1% ZČU v Plzni 21 251 4.2% 23 878 4.7% 89.0% TU v Liberci 12 243 2.4% 13 079 2.6% 93.6% Univerzita Pardubice 15 794 3.1% 15 027 3.0% 105.1% VUT v Brně 34 427 6.8% 36 550 7.2% 94.2% VŠB - TU Ostrava 30 800 6.1% 33 329 6.6% 92.4% UTB ve Zlíně 19 545 3.9% 19 674 3.9% 99.3% VŠE v Praze 19 008 3.8% 18 585 3.7% 102.3% ČZU v Praze 30 667 6.1% 29 558 5.8% 103.8% Mendelova univerzita v Brně 17 630 3.5% 17 787 3.5% 99.1% AMU v Praze 7 350 1.5% 7 286 1.4% 100.9% AVU v Praze 1 889 0.4% 1 908 0.4% 99.0% VŠUP v Praze 2 434 0.5% 2 585 0.5% 94.2% JAMU v Brně 4 030 0.8% 3 964 0.8% 101.7% VŠP Jihlava 3 527 0.7% 2 512 0.5% 140.4% VŠTE v Českých Budějovicích 3 486 0.7% 644 0.1% 541.8% VVŠ CELKEM 506 711 100.0% 506 711 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2012 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2012 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 67. 67
 • 68. 68 UK v Praze 72 698 1 825 491 71 288 1 790 073 35 418 JU v Českých Budějovicích 16 974 426 216 17 112 429 703 -3 487 UJEP v Ústí nad Labem 13 994 351 387 14 508 364 310 -12 923 Masarykova univerzita 54 088 1 358 181 52 069 1 307 493 50 688 UP v Olomouci 30 552 767 182 29 523 741 347 25 835 VFU Brno 8 114 203 745 8 465 212 556 -8 811 OU v Ostravě 13 499 338 962 13 738 344 965 -6 003 Univerzita Hradec Králové 9 753 244 906 9 431 236 812 8 094 Slezská univerzita v Opavě 9 044 227 101 8 481 212 975 14 126 ČVUT v Praze 38 672 971 086 37 427 939 817 31 269 VŠCHT v Praze 9 208 231 218 9 521 239 088 -7 870 ZČU v Plzni 19 843 498 266 23 130 580 817 -82 551 TU v Liberci 11 585 290 919 12 670 318 145 -27 226 Univerzita Pardubice 15 052 377 965 14 556 365 507 12 458 VUT v Brně 33 494 841 043 35 405 889 049 -48 006 VŠB - TU Ostrava 28 116 706 004 32 285 810 707 -104 703 UTB ve Zlíně 18 499 464 518 19 057 478 544 -14 026 VŠE v Praze 18 157 455 940 18 003 452 065 3 875 ČZU v Praze 28 368 712 334 28 632 718 973 -6 639 Mendelova univerzita v Brně 16 641 417 871 17 230 432 656 -14 785 AMU v Praze 7 875 197 790 7 058 177 221 20 569 AVU v Praze 2 050 51 551 1 848 46 408 5 143 VŠUP v Praze 2 928 73 335 2 504 62 871 10 464 JAMU v Brně 4 326 108 709 3 840 96 420 12 289 VŠP Jihlava 3 427 86 062 2 433 61 103 24 959 VŠTE v Českých Budějovicích 3 883 97 496 623 15 653 81 843 VVŠ CELKEM 490 839 12 325 278 490 839 12 325 278 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2013 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2013 (v tis. Kč, resp. normativní počet studentů) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 69. 69 UK v Praze 72 698 14.8% 71 288 14.5% 102.0% JU v Českých Budějovicích 16 974 3.5% 17 112 3.5% 99.2% UJEP v Ústí nad Labem 13 994 2.9% 14 508 3.0% 96.5% Masarykova univerzita 54 088 11.0% 52 069 10.6% 103.9% UP v Olomouci 30 552 6.2% 29 523 6.0% 103.5% VFU Brno 8 114 1.7% 8 465 1.7% 95.9% OU v Ostravě 13 499 2.8% 13 738 2.8% 98.3% Univerzita Hradec Králové 9 753 2.0% 9 431 1.9% 103.4% Slezská univerzita v Opavě 9 044 1.8% 8 481 1.7% 106.6% ČVUT v Praze 38 672 7.9% 37 427 7.6% 103.3% VŠCHT v Praze 9 208 1.9% 9 521 1.9% 96.7% ZČU v Plzni 19 843 4.0% 23 130 4.7% 85.8% TU v Liberci 11 585 2.4% 12 670 2.6% 91.4% Univerzita Pardubice 15 052 3.1% 14 556 3.0% 103.4% VUT v Brně 33 494 6.8% 35 405 7.2% 94.6% VŠB - TU Ostrava 28 116 5.7% 32 285 6.6% 87.1% UTB ve Zlíně 18 499 3.8% 19 057 3.9% 97.1% VŠE v Praze 18 157 3.7% 18 003 3.7% 100.9% ČZU v Praze 28 368 5.8% 28 632 5.8% 99.1% Mendelova univerzita v Brně 16 641 3.4% 17 230 3.5% 96.6% AMU v Praze 7 875 1.6% 7 058 1.4% 111.6% AVU v Praze 2 050 0.4% 1 848 0.4% 111.1% VŠUP v Praze 2 928 0.6% 2 504 0.5% 116.6% JAMU v Brně 4 326 0.9% 3 840 0.8% 112.7% VŠP Jihlava 3 427 0.7% 2 433 0.5% 140.8% VŠTE v Českých Budějovicích 3 883 0.8% 623 0.1% 622.9% VVŠ CELKEM 490 839 100.0% 490 839 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2013 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2013 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 70. 70
 • 71. 71 UK v Praze 72 554 1 907 618 68 388 1 800 142 107 476 JU v Českých Budějovicích 15 861 417 031 16 416 432 120 -15 089 UJEP v Ústí nad Labem 13 136 345 376 13 918 366 358 -20 982 Masarykova univerzita 52 033 1 368 066 49 951 1 314 845 53 221 UP v Olomouci 29 544 776 781 28 322 745 516 31 265 VFU Brno 8 079 212 429 8 120 213 751 -1 322 OU v Ostravě 13 381 351 823 13 179 346 904 4 919 Univerzita Hradec Králové 9 133 240 118 9 047 238 143 1 975 Slezská univerzita v Opavě 8 290 217 956 8 136 214 173 3 783 ČVUT v Praze 37 876 995 851 35 905 945 101 50 750 VŠCHT v Praze 9 455 248 593 9 134 240 432 8 161 ZČU v Plzni 18 527 487 125 22 189 584 083 -96 958 TU v Liberci 10 997 289 142 12 154 319 933 -30 791 Univerzita Pardubice 13 669 359 401 13 964 367 562 -8 161 VUT v Brně 32 608 857 342 33 965 894 048 -36 706 VŠB - TU Ostrava 26 451 695 469 30 972 815 266 -119 797 UTB ve Zlíně 17 232 453 074 18 282 481 234 -28 160 VŠE v Praze 17 338 455 850 17 271 454 606 1 244 ČZU v Praze 26 165 687 943 27 468 723 015 -35 072 Mendelova univerzita v Brně 15 068 396 184 16 529 435 088 -38 904 AMU v Praze 7 321 198 902 6 771 178 217 20 685 AVU v Praze 1 929 51 840 1 773 46 669 5 171 VŠUP v Praze 2 639 73 748 2 402 63 225 10 523 JAMU v Brně 4 071 109 320 3 684 96 962 12 358 VŠP Jihlava 3 244 85 297 2 334 61 446 23 851 VŠTE v Českých Budějovicích 4 271 112 301 598 15 741 96 560 VVŠ CELKEM 470 874 12 394 580 470 874 12 394 580 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2014 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2014 (v tis. Kč, resp. normativní počet studentů) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 72. 72 UK v Praze 72 554 15.4% 68 388 14.5% 106.0% JU v Českých Budějovicích 15 861 3.4% 16 416 3.5% 96.5% UJEP v Ústí nad Labem 13 136 2.8% 13 918 3.0% 94.3% Masarykova univerzita 52 033 11.0% 49 951 10.6% 104.0% UP v Olomouci 29 544 6.3% 28 322 6.0% 104.2% VFU Brno 8 079 1.7% 8 120 1.7% 99.4% OU v Ostravě 13 381 2.8% 13 179 2.8% 101.4% Univerzita Hradec Králové 9 133 1.9% 9 047 1.9% 100.8% Slezská univerzita v Opavě 8 290 1.8% 8 136 1.7% 101.8% ČVUT v Praze 37 876 8.0% 35 905 7.6% 105.4% VŠCHT v Praze 9 455 2.0% 9 134 1.9% 103.4% ZČU v Plzni 18 527 3.9% 22 189 4.7% 83.4% TU v Liberci 10 997 2.3% 12 154 2.6% 90.4% Univerzita Pardubice 13 669 2.9% 13 964 3.0% 97.8% VUT v Brně 32 608 6.9% 33 965 7.2% 95.9% VŠB - TU Ostrava 26 451 5.6% 30 972 6.6% 85.3% UTB ve Zlíně 17 232 3.7% 18 282 3.9% 94.1% VŠE v Praze 17 338 3.7% 17 271 3.7% 100.3% ČZU v Praze 26 165 5.6% 27 468 5.8% 95.1% Mendelova univerzita v Brně 15 068 3.2% 16 529 3.5% 91.1% AMU v Praze 7 321 1.6% 6 771 1.4% 111.6% AVU v Praze 1 929 0.4% 1 773 0.4% 111.1% VŠUP v Praze 2 639 0.6% 2 402 0.5% 116.6% JAMU v Brně 4 071 0.9% 3 684 0.8% 112.7% VŠP Jihlava 3 244 0.7% 2 334 0.5% 138.8% VŠTE v Českých Budějovicích 4 271 0.9% 598 0.1% 713.4% VVŠ CELKEM 470 874 100.0% 470 874 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2014 a SVP PedF UK Hypoteticky bez regulace počtu studentů Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Rozpočet příspěvku VVŠ 2014 (relativní podíly) Skutečnost
 • 73. 73
 • 74. 74 UK v Praze 72 902 1 988 107 65 259 1 778 450 209 657 JU v Českých Budějovicích 14 175 386 555 15 665 426 913 -40 358 UJEP v Ústí nad Labem 12 228 333 462 13 281 361 944 -28 482 Masarykova univerzita 49 443 1 348 369 47 666 1 299 001 49 368 UP v Olomouci 28 158 767 890 27 027 736 533 31 357 VFU Brno 7 580 206 722 7 749 211 175 -4 453 OU v Ostravě 13 225 360 648 12 576 342 724 17 924 Univerzita Hradec Králové 8 020 218 721 8 633 235 274 -16 553 Slezská univerzita v Opavě 7 292 198 849 7 764 211 592 -12 743 ČVUT v Praze 37 610 1 025 677 34 262 933 713 91 964 VŠCHT v Praze 9 833 268 169 8 716 237 535 30 634 ZČU v Plzni 17 078 465 739 21 174 577 045 -111 306 TU v Liberci 10 296 280 787 11 598 316 078 -35 291 Univerzita Pardubice 12 251 334 108 13 325 363 133 -29 025 VUT v Brně 31 528 859 795 32 411 883 275 -23 480 VŠB - TU Ostrava 24 709 673 840 29 555 805 442 -131 602 UTB ve Zlíně 15 438 421 023 17 446 475 436 -54 413 VŠE v Praze 16 334 445 451 16 480 449 129 -3 678 ČZU v Praze 24 124 657 899 26 211 714 303 -56 404 Mendelova univerzita v Brně 13 732 374 477 15 773 429 846 -55 369 AMU v Praze 7 410 196 505 6 461 176 070 20 435 AVU v Praze 1 929 51 216 1 692 46 106 5 110 VŠUP v Praze 2 618 72 859 2 292 62 463 10 396 JAMU v Brně 4 071 108 003 3 515 95 794 12 209 VŠP Jihlava 2 984 81 373 2 228 60 706 20 667 VŠTE v Českých Budějovicích 4 363 118 987 571 15 551 103 436 VVŠ CELKEM 449 331 12 245 231 449 331 12 245 231 0 Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2015 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2015 (v tis. Kč, resp. normativní počet studentů) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 75. 75 UK v Praze 72 902 16.2% 65 259 14.5% 111.8% JU v Českých Budějovicích 14 175 3.2% 15 665 3.5% 90.5% UJEP v Ústí nad Labem 12 228 2.7% 13 281 3.0% 92.1% Masarykova univerzita 49 443 11.0% 47 666 10.6% 103.8% UP v Olomouci 28 158 6.3% 27 027 6.0% 104.3% VFU Brno 7 580 1.7% 7 749 1.7% 97.9% OU v Ostravě 13 225 2.9% 12 576 2.8% 105.2% Univerzita Hradec Králové 8 020 1.8% 8 633 1.9% 93.0% Slezská univerzita v Opavě 7 292 1.6% 7 764 1.7% 94.0% ČVUT v Praze 37 610 8.4% 34 262 7.6% 109.8% VŠCHT v Praze 9 833 2.2% 8 716 1.9% 112.9% ZČU v Plzni 17 078 3.8% 21 174 4.7% 80.7% TU v Liberci 10 296 2.3% 11 598 2.6% 88.8% Univerzita Pardubice 12 251 2.7% 13 325 3.0% 92.0% VUT v Brně 31 528 7.0% 32 411 7.2% 97.3% VŠB - TU Ostrava 24 709 5.5% 29 555 6.6% 83.7% UTB ve Zlíně 15 438 3.4% 17 446 3.9% 88.6% VŠE v Praze 16 334 3.6% 16 480 3.7% 99.2% ČZU v Praze 24 124 5.4% 26 211 5.8% 92.1% Mendelova univerzita v Brně 13 732 3.1% 15 773 3.5% 87.1% AMU v Praze 7 410 1.6% 6 461 1.4% 111.6% AVU v Praze 1 929 0.4% 1 692 0.4% 111.1% VŠUP v Praze 2 618 0.6% 2 292 0.5% 116.6% JAMU v Brně 4 071 0.9% 3 515 0.8% 112.7% VŠP Jihlava 2 984 0.7% 2 228 0.5% 134.0% VŠTE v Českých Budějovicích 4 363 1.0% 571 0.1% 765.1% VVŠ CELKEM 449 331 100.0% 449 331 100.0% 100.0% Zdroj: Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2015 a SVP PedF UK Rozpočet příspěvku VVŠ 2015 (relativní podíly) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 76. 76
 • 77. 77 PŘÍLOHA 3: Limity počtu financovaných studentů - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů (v relativním a absolutním vyjádření) - Grafy
 • 78. 78
 • 79. 79
 • 80. 80
 • 81. 81
 • 82. 82
 • 83. 83
 • 84. 84
 • 85. 85
 • 86. 86
 • 87. 87
 • 88. 88
 • 89. 89
 • 90. 90
 • 91. 91
 • 92. 92
 • 93. 93
 • 94. 94
 • 95. 95
 • 96. 96
 • 97. 97
 • 98. 98
 • 99. 99
 • 100. 100
 • 101. 101 PŘÍLOHA 4: Limity počtu financovaných studentů - Porovnání skutečných příspěvků MŠMT jednotlivým VVŠ v letech 2010-2015 s hypotetickými příspěvky bez regulace počtu studentů (v absolutním a relativním vyjádření) – Tabulky 2010 71 086 2 100 919 72 645 2 146 969 -46 050 98% 2011 71 156 1 880 536 73 025 1 929 927 -49 391 97% 2012 72 490 1 771 459 73 593 1 798 398 -26 939 99% 2013 72 698 1 825 491 71 288 1 790 073 35 418 102% 2014 72 554 1 907 618 68 388 1 800 142 107 476 106% 2015 72 902 1 988 107 65 259 1 778 450 209 657 112% CELKEM 2010-2015 432 886 11 474 130 424 197 11 243 959 230 171 102% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Univerzita Karlova v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Relativní porovnání 2010 17 972 531 138 17 438 515 375 15 763 103% 2011 18 136 479 305 17 529 463 275 16 030 103% 2012 17 960 438 883 17 666 431 701 7 182 102% 2013 16 974 426 216 17 112 429 703 -3 487 99% 2014 15 861 417 031 16 416 432 120 -15 089 97% 2015 14 175 386 555 15 665 426 913 -40 358 91% CELKEM 2010-2015 101 076 2 679 128 101 827 2 699 087 -19 959 99% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 JU v Českých Budějovicích Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání
 • 102. 102 2010 14 477 427 868 14 784 436 944 -9 076 98% 2011 14 464 382 258 14 862 392 772 -10 514 97% 2012 14 707 359 392 14 977 366 004 -6 612 98% 2013 13 994 351 387 14 508 364 310 -12 923 96% 2014 13 136 345 376 13 918 366 358 -20 982 94% 2015 12 228 333 462 13 281 361 944 -28 482 92% CELKEM 2010-2015 83 005 2 199 743 86 331 2 288 332 -88 589 96% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK UJEP v Ústí nad Labem Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 53 149 1 570 800 53 060 1 568 173 2 627 100% 2011 54 194 1 432 255 53 338 1 409 643 22 612 102% 2012 55 832 1 364 381 53 753 1 313 572 50 809 104% 2013 54 088 1 358 181 52 069 1 307 493 50 688 104% 2014 52 033 1 368 066 49 951 1 314 845 53 221 104% 2015 49 443 1 348 369 47 666 1 299 001 49 368 104% CELKEM 2010-2015 318 739 8 442 052 309 839 8 212 727 229 325 103% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Masarykova univerzita Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 30 209 892 812 30 085 889 153 3 659 100% 2011 30 462 805 049 30 243 799 266 5 783 101% 2012 31 475 769 172 30 478 744 794 24 378 103% 2013 30 552 767 182 29 523 741 347 25 835 103% 2014 29 544 776 781 28 322 745 516 31 265 104% 2015 28 158 767 890 27 027 736 533 31 357 104% CELKEM 2010-2015 180 400 4 778 886 175 678 4 656 609 122 277 103% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK UP v Olomouci Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 103. 103 2010 8 680 256 521 8 626 254 934 1 587 101% 2011 8 470 223 840 8 671 229 162 -5 322 98% 2012 8 471 207 016 8 738 213 544 -6 528 97% 2013 8 114 203 745 8 465 212 556 -8 811 96% 2014 8 079 212 429 8 120 213 751 -1 322 99% 2015 7 580 206 722 7 749 211 175 -4 453 98% CELKEM 2010-2015 49 394 1 310 273 50 370 1 335 122 -24 849 98% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 VFU Brno Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 13 622 402 584 13 999 413 742 -11 158 97% 2011 13 375 353 476 14 073 371 916 -18 440 95% 2012 13 782 336 799 14 182 346 569 -9 770 97% 2013 13 499 338 962 13 738 344 965 -6 003 98% 2014 13 381 351 823 13 179 346 904 4 919 101% 2015 13 225 360 648 12 576 342 724 17 924 105% CELKEM 2010-2015 80 883 2 144 292 81 747 2 166 820 -22 528 99% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK OU v Ostravě Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 9 866 291 594 9 610 284 026 7 568 103% 2011 9 583 253 261 9 661 255 313 -2 052 99% 2012 9 994 244 215 9 736 237 913 6 302 103% 2013 9 753 244 906 9 431 236 812 8 094 103% 2014 9 133 240 118 9 047 238 143 1 975 101% 2015 8 020 218 721 8 633 235 274 -16 553 93% CELKEM 2010-2015 56 349 1 492 815 56 118 1 487 481 5 334 100% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Univerzita Hradec Králové Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání
 • 104. 104 2010 9 044 267 296 8 643 255 437 11 859 105% 2011 9 604 253 829 8 688 229 614 24 215 111% 2012 9 611 234 860 8 756 213 965 20 895 110% 2013 9 044 227 101 8 481 212 975 14 126 107% 2014 8 290 217 956 8 136 214 173 3 783 102% 2015 7 292 198 849 7 764 211 592 -12 743 94% CELKEM 2010-2015 52 885 1 399 891 50 469 1 337 756 62 135 105% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Slezská univerzita v Opavě Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 37 962 1 121 957 38 139 1 127 191 -5 234 100% 2011 38 741 1 023 870 38 339 1 013 241 10 629 101% 2012 39 256 959 301 38 637 944 186 15 115 102% 2013 38 672 971 086 37 427 939 817 31 269 103% 2014 37 876 995 851 35 905 945 101 50 750 105% 2015 37 610 1 025 677 34 262 933 713 91 964 110% CELKEM 2010-2015 230 118 6 097 742 222 710 5 903 249 194 493 103% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 ČVUT v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 9 177 271 214 9 703 286 756 -15 542 95% 2011 8 853 233 971 9 753 257 767 -23 796 91% 2012 9 049 221 131 9 829 240 200 -19 069 92% 2013 9 208 231 218 9 521 239 088 -7 870 97% 2014 9 455 248 593 9 134 240 432 8 161 103% 2015 9 833 268 169 8 716 237 535 30 634 113% CELKEM 2010-2015 55 575 1 474 296 56 657 1 501 778 -27 482 98% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠCHT v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 105. 105 2010 22 054 651 801 23 571 696 617 -44 816 94% 2011 22 524 595 284 23 694 626 194 -30 910 95% 2012 21 251 519 306 23 878 583 518 -64 212 89% 2013 19 843 498 266 23 130 580 817 -82 551 86% 2014 18 527 487 125 22 189 584 083 -96 958 83% 2015 17 078 465 739 21 174 577 045 -111 306 81% CELKEM 2010-2015 121 278 3 217 521 137 637 3 648 274 -430 753 88% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 ZČU v Plzni Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 13 277 392 380 12 911 381 574 10 806 103% 2011 12 910 341 199 12 979 343 000 -1 801 99% 2012 12 243 299 179 13 079 319 624 -20 445 94% 2013 11 585 290 919 12 670 318 145 -27 226 91% 2014 10 997 289 142 12 154 319 933 -30 791 90% 2015 10 296 280 787 11 598 316 078 -35 291 89% CELKEM 2010-2015 71 308 1 893 606 75 391 1 998 354 -104 748 95% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK TU v Liberci Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 15 070 445 394 14 833 438 379 7 015 102% 2011 14 974 395 747 14 911 394 063 1 684 100% 2012 15 794 385 972 15 027 367 206 18 766 105% 2013 15 052 377 965 14 556 365 507 12 458 103% 2014 13 669 359 401 13 964 367 562 -8 161 98% 2015 12 251 334 108 13 325 363 133 -29 025 92% CELKEM 2010-2015 86 812 2 298 587 86 615 2 295 850 2 737 100% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Univerzita Pardubice Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání
 • 106. 106 2010 35 966 1 062 964 36 079 1 066 302 -3 338 100% 2011 34 923 922 958 36 268 958 507 -35 549 96% 2012 34 427 841 307 36 550 893 182 -51 875 94% 2013 33 494 841 043 35 405 889 049 -48 006 95% 2014 32 608 857 342 33 965 894 048 -36 706 96% 2015 31 528 859 795 32 411 883 275 -23 480 97% CELKEM 2010-2015 202 946 5 385 409 210 679 5 584 363 -198 954 96% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VUT v Brně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 32 495 960 361 32 900 972 341 -11 980 99% 2011 32 089 848 045 33 072 874 045 -26 000 97% 2012 30 800 752 677 33 329 814 477 -61 800 92% 2013 28 116 706 004 32 285 810 707 -104 703 87% 2014 26 451 695 469 30 972 815 266 -119 797 85% 2015 24 709 673 840 29 555 805 442 -131 602 84% CELKEM 2010-2015 174 660 4 636 396 192 114 5 092 278 -455 882 91% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 VŠB - TU Ostrava Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 20 096 593 924 19 420 573 953 19 971 103% 2011 19 958 527 453 19 522 515 930 11 523 102% 2012 19 545 477 636 19 674 480 769 -3 133 99% 2013 18 499 464 518 19 057 478 544 -14 026 97% 2014 17 232 453 074 18 282 481 234 -28 160 94% 2015 15 438 421 023 17 446 475 436 -54 413 89% CELKEM 2010-2015 110 769 2 937 628 113 401 3 005 866 -68 238 98% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK UTB ve Zlíně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 107. 107 2010 18 635 550 748 18 346 542 194 8 554 102% 2011 19 385 512 317 18 442 487 383 24 934 105% 2012 19 008 464 509 18 585 454 166 10 343 102% 2013 18 157 455 940 18 003 452 065 3 875 101% 2014 17 338 455 850 17 271 454 606 1 244 100% 2015 16 334 445 451 16 480 449 129 -3 678 99% CELKEM 2010-2015 108 858 2 884 815 107 126 2 839 543 45 272 102% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 VŠE v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 30 116 890 072 29 177 862 317 27 755 103% 2011 30 121 796 048 29 330 775 143 20 905 103% 2012 30 667 749 416 29 558 722 316 27 100 104% 2013 28 368 712 334 28 632 718 973 -6 639 99% 2014 26 165 687 943 27 468 723 015 -35 072 95% 2015 24 124 657 899 26 211 714 303 -56 404 92% CELKEM 2010-2015 169 562 4 493 712 170 376 4 516 067 -22 355 100% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK ČZU v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 17 855 527 701 17 558 518 916 8 785 102% 2011 17 684 467 371 17 650 466 457 914 100% 2012 17 630 430 838 17 787 434 667 -3 829 99% 2013 16 641 417 871 17 230 432 656 -14 785 97% 2014 15 068 396 184 16 529 435 088 -38 904 91% 2015 13 732 374 477 15 773 429 846 -55 369 87% CELKEM 2010-2015 98 611 2 614 442 102 527 2 717 630 -103 188 96% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Mendelova univerzita v Brně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání
 • 108. 108 2010 6 959 205 671 7 192 212 554 -6 883 97% 2011 7 255 191 741 7 230 191 066 675 100% 2012 7 350 179 619 7 286 178 045 1 574 101% 2013 7 875 197 790 7 058 177 221 20 569 112% 2014 7 321 198 902 6 771 178 217 20 685 112% 2015 7 410 196 505 6 461 176 070 20 435 112% CELKEM 2010-2015 44 171 1 170 228 41 996 1 113 173 57 055 105% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK AMU v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 1 906 56 322 1 883 55 660 662 101% 2011 1 875 49 553 1 893 50 034 -481 99% 2012 1 889 46 165 1 908 46 624 -459 99% 2013 2 050 51 551 1 848 46 408 5 143 111% 2014 1 929 51 840 1 773 46 669 5 171 111% 2015 1 929 51 216 1 692 46 106 5 110 111% CELKEM 2010-2015 11 579 306 647 10 997 291 501 15 146 105% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 AVU v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 2 478 73 233 2 551 75 406 -2 173 97% 2011 2 455 64 890 2 565 67 783 -2 893 96% 2012 2 434 59 485 2 585 63 164 -3 679 94% 2013 2 928 73 335 2 504 62 871 10 464 117% 2014 2 639 73 748 2 402 63 225 10 523 117% 2015 2 618 72 859 2 292 62 463 10 396 117% CELKEM 2010-2015 15 552 417 550 14 899 394 912 22 638 106% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠUP v Praze Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1
 • 109. 109 2010 3 924 115 957 3 913 115 644 313 100% 2011 3 906 103 242 3 933 103 953 -711 99% 2012 4 030 98 475 3 964 96 868 1 607 102% 2013 4 326 108 709 3 840 96 420 12 289 113% 2014 4 071 109 320 3 684 96 962 12 358 113% 2015 4 071 108 003 3 515 95 794 12 209 113% CELKEM 2010-2015 24 328 643 706 22 849 605 641 38 065 106% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 JAMU v Brně Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání 2010 2 709 80 059 2 480 73 285 6 774 109% 2011 3 272 86 478 2 493 65 876 20 602 131% 2012 3 527 86 196 2 512 61 387 24 809 140% 2013 3 427 86 062 2 433 61 103 24 959 141% 2014 3 244 85 297 2 334 61 446 23 851 139% 2015 2 984 81 373 2 228 60 706 20 667 134% CELKEM 2010-2015 19 164 505 465 14 480 383 803 121 662 132% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK VŠP Jihlava Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnáníNormativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 2010 1 398 41 325 635 18 773 22 552 220% 2011 2 430 64 229 639 16 875 47 354 381% 2012 3 486 85 195 644 15 725 69 470 542% 2013 3 883 97 496 623 15 653 81 843 623% 2014 4 271 112 301 598 15 741 96 560 713% 2015 4 363 118 987 571 15 551 103 436 765% CELKEM 2010-2015 19 832 519 533 3 709 98 318 421 215 528% Zdroj: Rozpisy rozpočtu vysokých škol na roky 2010-2015 a SVP PedF UK Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 Normativní počet studentů Ukazatel A+B1 VŠTE v Českých Budějovicích Rozpočty příspěvku 2010-2015 (v tis. Kč) Skutečnost Hypoteticky bez regulace počtu studentů Rozdíl Relativní porovnání