SlideShare a Scribd company logo

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

MŠMT IPN KREDO
MŠMT IPN KREDO
MŠMT IPN KREDOMŠMT IPN KREDO

Cílem je, na základě získaných názorů poskytovatelů, zhodnotit, zda poskytovatelé považují navržený model za vhodný či nikoliv a zda jsou ochotni dále spolupracovat na jeho úpravách. Efektivní využití modelu je totiž možné pouze v případě, že všichni poskytovatelé k němu budou přistupovat na národní úrovni jednotně.

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

1 of 11
Download to read offline
1
Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ
PŘÍLOHA č. 1
Postoje poskytovatelů k jednotnému
přístupu vykazování nepřímých nákladů
v projektech VaVaI
2
ÚVOD
V polovině roku 2014 byla vypracována MŠMT analýza s názvem „Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI –
zmapování zkušeností českých příjemců a návrh modelu jednotného přístupu poskytovatelů“ (dále jen Analýza). Hlavním cílem
Analýzy bylo identifikovat a analyzovat zkušenosti českých příjemců s metodami pro vykazování nepřímých nákladů v projektech
poskytovatelů dle zákona 130/2002 Sb. v platném znění (dále jen poskytovatelé) a na jejich základě navrhnout nejvhodnější model
pro vykazování nepřímých nákladů v projektech.
Závěry Analýzy ukazují, že příjemci silně cítí potřebu sjednocení pravidel poskytovatelů, definici jasného výkladu, protože současný
stav, kdy každý poskytovatel má svá pravidla, je neuspokojivý, nepřehledný a zmatečný. Je nutné vytvořit jednotný dlouhodobě
stabilní systém vedoucí ke snížení administrativní zátěže a zvýšení právní jistoty všech zúčastněných stran, současně však umožnit
vývoj při změnách, např. legislativy. Na základě získaných poznatků a z nich vyplývajících závěrů uvedených v tétoAnalýze, odborná
skupina MŠMT navrhla k další diskusi model umožňující volbu mezi flat rate a skutečnými nepřímými náklady podle metody
úplných nepřímých nákladů. Popis modelu, návrhy jednotlivých možností řešení a poukázání na oblasti, které je třeba dořešit, jsou
uvedeny v závěru Analýzy. Podle názoru odborné skupiny MŠMT je navrhovaný model v praxi proveditelný, vyžaduje však součin-
nost všech zúčastněných stran pro případné zdokonalení modelu, jeho realizaci v praxi i dořešení vzniklých otázek. Na začátku roku
2015 byla Analýza a návrh modelu předloženy k diskusi poskytovatelům.
Tento dokument přináší názory poskytovatelů a jejich postoje k jednotlivým bodům navrženého jednotného přístupu, tj.
závěrům Analýzy.
Cílem je, na základě získaných názorů poskytovatelů, zhodnotit, zda poskytovatelé považují navržený model za vhodný či nikoliv
a zda jsou ochotni dále spolupracovat na jeho úpravách. Efektivní využití modelu je totiž možné pouze v případě, že všichni posky-
tovatelé k němu budou přistupovat na národní úrovni jednotně.
Úspěšnost odpovědí poskytovatelů
Úspěšnost odpovědí na dotazníkové šetření realizované mezi poskytovateli je velmi dobrá. V době realizace dotazníkového šetření
mezi příjemci – údaje za r. 2013, zpracování analýzy v polovině r. 2014, byla příjemcům přidělena účelová podpora 10 hlavními
poskytovateli ve výši téměř 17 mld. Kč [Informační systém RVVI]1
. Sedm z nich představujících 75 % přidělené podpory vyjádřili
své postoje k závěrům analýzy, viz Tab. 1. S ostatními poskytovateli MŠMT dále komunikuje.
Tab. 1 Seznam poskytovatelů dle zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění, výše procenta účelové
podpory jimi přidělená v tis. Kč na rok sběru 2013 a úspěšnost odpovědí na dotazníkové šetření
JMÉNO
POSKYTOVATELE
ZKRATKA
% ÚČELOVÉ PODPORY
PŘIDĚLENÉ POSKY-
TOVATELEM V TIS. KČ
NA ROK 2013
POSKYTOVATELÉ,
KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI
NA DOTAZNÍK MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
MŠMT 38,9 % √
Grantová agentura ČR GA ČR 18,7 % NE
Technologická agentura ČR TA ČR 14,9 % √
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
MPO 12,5 % √
Ministerstvo zdravotnictví MZ 4,9 % NE
1	 Je však třeba upozornit, že informace obsažené v této databázi neobsahují údaje týkající se čerpání finančních zdrojů z operačních programů. Dále je také
třeba upozornit, že situace mezi poskytovateli v současné době, tj. v roce 2015 může být odlišná, např. AV ČR již nepatří mezi poskytovatele.
3
JMÉNO
POSKYTOVATELE
ZKRATKA
% ÚČELOVÉ PODPORY
PŘIDĚLENÉ POSKY-
TOVATELEM V TIS. KČ
NA ROK 2013
POSKYTOVATELÉ,
KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI
NA DOTAZNÍK MŠMT
Ministerstvo vnitra MV 3,5 % √
Ministerstvo kultury MK 2,4 % √
Ministerstvo zemědělství MZe 2,2 % √
Ministerstvo obrany MO 1,7 % NE
Akademie věd ČR2 AV ČR 0,2 % √
Ostatní Ostatní 0,1 % NE
100 % 75 %
Reakce poskytovatelů k závěrům Analýzy
V tomto dokumentu nebudou detailně prezentovány jednotlivé závěry Analýzy a body navrženého jednotného modelu, ani detailní
názory MŠMT, ty se nachází ve výše uvedené Analýze. Zde bude věnována pozornost pouze reakcím a názorům poskytovatelů
a jejich postoje budou dále prezentovány podle hlavních bodů navrženého schématu (1–10).
1	 Jednotný přístup na národní úrovni (poskytovatelů, příjemců i kontrolních orgánů)
Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce:
MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR
Ano souhlasíme,
Ano spolupráci3
√ √ √ √ √ √
NE nesouhlasíme,
NE spolupráci4
NE nesouhlasíme,
ANO spolupráci5
Jiné
Všichni poskytovatelé, kteří vyjádřili svůj názor, souhlasí, že je třeba sjednotit pravidla poskytovatelů a poskytnout příjemcům
jejich jednoznačný výklad, podporují tedy standardizovaný přístup. Jednotný přístup a výklad pravidel poskytovatelů, příjemců
i kontrolních orgánů je zásadní pro stabilní fungování výzkumné činnosti jednotlivých výzkumných organizací. Stabilizace pravidel je
žádoucí jak z pohledu snížení administrativní zátěže a s tím souvisejících nákladů, tak i z pohledu významného snížení chybovosti
ve vykazování z důvodů mnoha různých paralelních pravidel.
3	 V současné době AV ČR již není poskytovatelem účelových prostředků.
4	 Ano, SOUHLASÍME s tímto závěrem analýzy a JSME ochotni dále spolupracovat s MŠMT při prosazení tohoto bodu v praxi i v našich programech VaVaI.
5	 Ne, NESOUHLASÍME s tímto závěrem analýzy a NEJSME ochotni dále spolupracovat s MŠMT při prosazení tohoto bodu v praxi ani v našich
programech VaVaI.
6	 Ne, NESOUHLASÍME s tímto závěrem analýzy, JSME však ochotni spolupracovat s MŠMT na hledání alternativních řešení.
4
Poskytovatelé souhlasí s jednotným přístupem, odlišnosti však panují v názoru, zda by jednotná pravidla měla mít pro poskytovatele
doporučující či právně závazný charakter (MV preferuje doporučující charakter) a také v otázce možnosti volby mezi flat rate a meto-
dou úplných nepřímých nákladů (MPO preferuje pouze metodu úplných nepřímých nákladů full cost a AV ČR naopak pouze flat rate).
Důležité však je, že všichni poskytovatelé jsou ochotni v této oblasti dále s MŠMT spolupracovat. 
Je třeba zdůraznit, že jednotný přístup na národní úrovni k vykazování nepřímých nákladů je nutné řešit v rámci platné
legislativy, tj. především s ohledem na zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI, stejně tak, jako v rámci platné evropské
legislativy. Poskytovatelé upozorňují na problém absence řešení problematiky především v národní legislativě a dále na nejasnosti
při výkladu evropských předpisů.
V současné době se připravuje novelizace zákona 130/2002 Sb., proto by MPO doporučovalo řešit výše uvedenou problematiku
v přímé souvislosti s přípravou tohoto zákona.
Zároveň je nutné reflektovat existenci nové evropské legislativy účinné od 1. 7. 2014. Jedná se především o tyto dokumenty,
které se dotýkají i otázky možných způsobů vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI:
•	Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování
EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187 ze dne 26. 6.2014;
•	Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník EU ze dne 27. 6. 2014 – 2014/C 198/01.
Oba dokumenty jsou Nařízením Komise nadřazené národní legislativě (tj. mají přednost před českými zákony) a jsou přímo apliko-
vatelné (k tomu, aby platily, nevyžadují změnu národní legislativy).
S ohledem na skutečnost, že závěry Analýzy byly formulovány v polovině roku 2014, tedy ještě před účinností těchto nových evrop-
ských pravidel, je třeba vyjasnit, zda doporučení v nich formulovaná jsou v souladu s těmito předpisy (případně tato dopo-
ručení aktualizovat), a to zejména pokud se jedná o metodu flat rate a uznatelnost skutečných nepřímých nákladů. MK je názoru,
že navržený model pro vykazování nepřímých nákladů by mohlo být v některých bodech s evropskými předpisy v rozporu. Žádoucí
by bylo relevantním způsobem promítnout evropské předpisy do novely zákona 130/2002 Sb.
Pro úplnost je třeba dodat, že poskytování podpory z fondů EU se řídí dalšími předpisy. Pro lepší orientaci a správné nastavení jed-
notného modelu pro vykazování nepřímých nákladů na národní úrovni se tedy jeví jako žádoucí detailnější prozkoumaní související
legislativy (především evropských předpisů) a formulace požadavků na tvorbu legislativy nové (především zákona 130/2002 Sb. ale
také případné další národní legislativy).
2	 Určení konkrétního subjektu (útvar MŠMT) odpovědného za pravidla a aktualizaci
pravidel vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce:
MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR
Ano souhlasíme,
Ano spolupráci
√
NE nesouhlasíme,
NE spolupráci
√
NE nesouhlasíme,
ANO spolupráci
√ √
Jiné √ √ √
Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli ukazují, že v otázce určení konkrétního subjektu odpovědného za pravidla pro
vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI (a jejich aktualizaci) bude nutné vést další diskusi. I když většina poskytovatelů
souhlasí s myšlenkou centralizace stanovování pravidel, nepřisuzovali by tuto roli výhradně jednomu útvaru MŠMT. TA ČR navrhuje
5
subjekt tvořený zástupci více poskytovatelů, MV preferuje odbor Ministerstva financí ČR, AV ČR další diskusi. MPO ani MZe své
postoje detailněji nezdůvodňuje, MK poukazuje na potřebu shody s evropskou legislativou.
I přes odlišné postoje k tomuto tématu se zdá, že jsou poskytovatelé ochotni s MŠMT na hledání společného konsensu dále spo-
lupracovat a podporují další setkání pracovní skupiny MŠMT. Ukazuje se jako vhodné rozšířit členskou základnu pracovní skupiny
o zástupce výše uvedených poskytovatelů.
3	 Výklad nepřímých nákladů na národní úrovni v projektech VaVaI – odkaz
na obvyklou praxi organizace a její „schopnost náklad přímo přiřadit
danému projektu“
Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce:
MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR
Ano souhlasíme,
Ano spolupráci
√ √ √ √ √
NE nesouhlasíme,
NE spolupráci
NE nesouhlasíme,
ANO spolupráci
√
Jiné √
Většina poskytovatelů souhlasí s tímto závěrem Analýzy a je zároveň ochotna dále spolupracovat s MŠMT při prosazení
tohoto bodu v praxi. TA ČR souhlasí se skutečností, že součástí metodiky by mělo být vysvětlení pojmů přímé a nepřímé náklady
a že při rozlišování přímých a nepřímých nákladů je nutné vycházet ze schopnosti příjemců náklad přímo přiřadit konkrétnímu subjek-
tu, nedoporučují však respektovat obvyklou praxi organizace (mělo by se zamezit situaci, kdy organizace vykazuje veškeré náklady
projektu nebo jejich většinu jako nepřímé a situaci, kdy skutečná výše nepřímých nákladů je nižší, než částka získaná na jejich krytí
od všech poskytovatelů). MV se sice s tímto závěrem neztotožňuje (bez detailnějšího vysvětlení), je však ochotno s MŠMT spolupra-
covat na hledání alternativních řešení. MK detailněji problematiku nekomentuje.
4	 Jasný výčet neuznatelných nákladů – a to přímých i nepřímých
– v pravidlech poskytovatelů; vítané sjednocení na národní úrovni
Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce:
MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR
Ano souhlasíme,
Ano spolupráci
√ √ √ √
NE nesouhlasíme,
NE spolupráci
NE nesouhlasíme,
ANO spolupráci
√
Jiné √
6
Poskytovatelé považují za vhodné jednotně na národní úrovni definovat uznatelné a neuznatelné náklady, liší se však v otáz-
kách praktické proveditelnosti a závaznosti. TA ČR považuje stanovení kompletního výčtu neuznatelných nákladů za velmi pro-
blematické, navrhuje v pravidlech poskytovatelů raději uvést jasný výčet uznatelných nákladů. Podobně MZe upozorňuje, že u výčtu
neuznatelných nákladů se nikdy nebude jednat o výčet úplný a konečný (není možné, aby výčet neuznatelných nákladů znamenal,
že vše ostatní jsou náklady přípustné). MV podporuje myšlenku jasného výčtu neuznatelných nákladů, avšak preferuje doporučující
charakter (neboť každá oblast VaVaI má svá specifika, která je nutno respektovat). MPO naopak preferuje legislativní ošetření. AV
ČR upozorňuje na fakt, že se jedná o výčty nákladů definovaných výhradně pro účelové financování. I v této otázce tedy jistě bude
probíhat další diskuse, nicméně poskytovatelé vyjadřují ochotu ke spolupráci při hledání nejvhodnějšího řešení i jeho prosazení
v praxi.
5	 Dvě možnosti pro vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI jed-
notně definované všemi poskytovateli na národní úrovni: flat rate stanovená
poskytovatelem nebo skutečné náklady vypočtené příjemcem podle jeho
metodiky úplných nepřímých nákladů
Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce:
MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR
Ano souhlasíme,
Ano spolupráci
√ √ √ √
NE nesouhlasíme,
NE spolupráci
NE nesouhlasíme,
ANO spolupráci
√ √
Jiné √
K možnosti volby mezi flat rate a skutečnými náklady podle metody úplných nepřímých nákladů se poskytovatelé staví různě.
Většina z nich (reprezentujících zhruba 60 % účelové podpory přidělené na rok 2013) myšlenku podporuje a je ochotna
spolupracovat s MŠMT při jejím prosazení v praxi. Skepticky se vůči tomuto schématu staví MPO, AV ČR a MK. MPO možnost volby
nepovažuje za vhodnou a preferuje metodu úplných nepřímých nákladů full cost. AV ČR naopak vzhledem k jednoduchosti metodiky
flat rate a nejasnostem v oblasti metodiky úplných nepřímých nákladů preferuje pouze flat rate (nutno však zmínit, že by flat rate
stanovili ve výši 25 % přímých nákladů, což se jeví z pohledu ostatních poskytovatelů jako nereálné). MK se obává, že navržený
model je v rozporu s evropskými předpisy a to zejména pokud jde o metodu flat rate.
I přes skutečnost, že v tomto zásadním bodě nepanuje mezi poskytovateli absolutní shoda, ukazuje se smysluplné pokračovat v dis-
kusích. Nevyhnutelné také je vyjasnit, zda je navržené řešení v souladu s evropskou legislativou.
Ad

Recommended

Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Prezentace brunch mashup - petr dvořák
Prezentace  brunch mashup - petr dvořákPrezentace  brunch mashup - petr dvořák
Prezentace brunch mashup - petr dvořáksabreweb
 
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIAnalýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaIMŠMT IPN KREDO
 
Capa be brave
Capa be braveCapa be brave
Capa be braveLore Dias
 
Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014
Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014
Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014MŠMT IPN KREDO
 
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesyDoplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesy
Doplňkový úkol č. VII - Aplikace Metodiky EFIN na hlavní procesyMŠMT IPN KREDO
 
Modern Pensions: presentation to Conference Board Pensions Summit
Modern Pensions: presentation to Conference Board Pensions SummitModern Pensions: presentation to Conference Board Pensions Summit
Modern Pensions: presentation to Conference Board Pensions SummitAlex Mazer
 
LeopkaringattilCV Jan-16F
LeopkaringattilCV Jan-16FLeopkaringattilCV Jan-16F
LeopkaringattilCV Jan-16FLeo Karingattil
 

More Related Content

Viewers also liked

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceMŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníMŠMT IPN KREDO
 
How to Make Something Awesome - Lean Digital Product Design
How to Make Something Awesome - Lean Digital Product DesignHow to Make Something Awesome - Lean Digital Product Design
How to Make Something Awesome - Lean Digital Product DesignRenee Racine-Kinnear
 
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyMŠMT IPN KREDO
 
Աշուն Հովհաննես Գալիկյան
Աշուն Հովհաննես ԳալիկյանԱշուն Հովհաննես Գալիկյան
Աշուն Հովհաննես Գալիկյանnorclassweb
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníMŠMT IPN KREDO
 

Viewers also liked (8)

Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – InternacionalizaceSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Internacionalizace
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financováníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování
 
How to Make Something Awesome - Lean Digital Product Design
How to Make Something Awesome - Lean Digital Product DesignHow to Make Something Awesome - Lean Digital Product Design
How to Make Something Awesome - Lean Digital Product Design
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školyKatalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy
 
Աշուն Հովհաննես Գալիկյան
Աշուն Հովհաննես ԳալիկյանԱշուն Հովհաննես Գալիկյան
Աշուն Հովհաննես Գալիկյան
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzděláváníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Kvalitní vzdělávání
 
''Animales domesticos''
''Animales domesticos''''Animales domesticos''
''Animales domesticos''
 

Similar to Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1EuroBrno
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)Regionální Rada Moravskoslezsko
 
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředípavelborek
 
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámceJaromir Novak
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámceCTU_cz
 
Aktuální problémy české legislativy
Aktuální problémy české legislativyAktuální problémy české legislativy
Aktuální problémy české legislativyVít Zvánovec
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRMEYS, MŠMT in Czech
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+CTU_cz
 
Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv
Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsvLobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv
Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsvFilip Busina
 
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementaceKurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementaceFrank Bold
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráceMartin Bohuněk
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONTechnologická agentura ČR
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámeNovation s.r.o.
 

Similar to Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI (20)

Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1Brno 10 12_2014_v1
Brno 10 12_2014_v1
 
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
EPR2014: Implementace ESIF v programovém období 2014-2020 (D. Nohejlová)
 
Implementační doporučení
Implementační doporučeníImplementační doporučení
Implementační doporučení
 
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
 
Převodní ceny v roce 2018
Převodní ceny v roce 2018Převodní ceny v roce 2018
Převodní ceny v roce 2018
 
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámcePrezentace k začátku revize regulačního rámce
Prezentace k začátku revize regulačního rámce
 
Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámceRevize regulačního rámce
Revize regulačního rámce
 
Aktuální problémy české legislativy
Aktuální problémy české legislativyAktuální problémy české legislativy
Aktuální problémy české legislativy
 
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČRPraxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
Praxe a zkušenosti se současným způsobem hodnocení programů v ČR
 
AVO - TA ČR
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
 
Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51Text vyzvy c_51
Text vyzvy c_51
 
Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+Revize regulačního rámce 2016+
Revize regulačního rámce 2016+
 
Převodní ceny v roce 2019
Převodní ceny v roce 2019 Převodní ceny v roce 2019
Převodní ceny v roce 2019
 
Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv
Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsvLobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv
Lobbing a lobbismus 5.2.11arc vspsv
 
Převodní ceny v roce 2017
Převodní ceny v roce 2017Převodní ceny v roce 2017
Převodní ceny v roce 2017
 
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementaceKurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
Kurt Dědič (MŽP) - Koncepce ochrany ovzduší v ČR a jejich implementace
 
KLA.cz - Strategický nákup ve FN Motol
KLA.cz - Strategický nákup ve FN MotolKLA.cz - Strategický nákup ve FN Motol
KLA.cz - Strategický nákup ve FN Motol
 
čEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spoluprácečEsko polská přeshraniční spolupráce
čEsko polská přeshraniční spolupráce
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
 
Inovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
 

More from MŠMT IPN KREDO

Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...MŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníMŠMT IPN KREDO
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠMŠMT IPN KREDO
 
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...MŠMT IPN KREDO
 
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školMŠMT IPN KREDO
 
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...MŠMT IPN KREDO
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015MŠMT IPN KREDO
 
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíMŠMT IPN KREDO
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015MŠMT IPN KREDO
 
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíMŠMT IPN KREDO
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015MŠMT IPN KREDO
 
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceMŠMT IPN KREDO
 
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...MŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuMŠMT IPN KREDO
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuMŠMT IPN KREDO
 
Zpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMSMŠMT IPN KREDO
 
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školMŠMT IPN KREDO
 

More from MŠMT IPN KREDO (20)

Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysoký...
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informačníSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační
 
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠSoubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Řízení VŠ
 
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
Analýza systému financování veřejných vysokých škol v České republice v le...
 
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých školNávrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
Návrh ukazatelů výkonu a kvality pro financování vysokých škol
 
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
Financování vysokého školství ve světě: mezinárodní zkušenosti, inspirace a t...
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015
 
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucíFinancování vysokého školství a vysokoškolských institucí
Financování vysokého školství a vysokoškolských institucí
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2010-2015
 
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poraženíRozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
Rozpočty příspěvků VVŠ 2010-2015: Vítězové a poražení
 
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
Financování veřejných vysokých škol v letech 2011-2015
 
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republiceEUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice
 
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studen...
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve FinskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ ve Finsku
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v BelgiiPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v DánskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Dánsku
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v HolandskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku
 
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v NorskuPrůzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Norsku
 
Zpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMSZpracování výsledků ankety k SIMS
Zpracování výsledků ankety k SIMS
 
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých školAnalýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol
 

Recently uploaded

AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...Taste
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AITaste
 
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyAI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyTaste
 
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...Taste
 
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...Taste
 
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...Taste
 
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...Taste
 
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...Taste
 
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguAI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguTaste
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...Taste
 

Recently uploaded (11)

AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
 
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AIAI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
AI Restart 2024: Honza Slavík - Projektové řízení pod palbou AI
 
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechnyAI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
AI Restart 2024: Petra Stupková - A(I)utorské právo pro všechny
 
Písemná práce
Písemná prácePísemná práce
Písemná práce
 
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
AI Restart 2024: Ladislav Vitouš - AI v procesu PPC kampaní: Od přípravy prod...
 
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
AI Restart 2024: Roman Číhalík - Jsou stále informace údajem o reálném dění o...
 
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
AI Restart 2024: Lukáš Kostka - Automatizace analýzy klíčových slov aneb změn...
 
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
AI Restart 2024: Richard Axell - Strategická kreativita s nástupem AI – Curat...
 
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
AI Restart 2024: Vojtěch Dlouhý - Automatizace komunikace za pomoci konverzač...
 
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandinguAI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
AI Restart 2024: José Kadlec - Megapraktické využití AI v LinkedIn brandingu
 
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po ...
 

Příloha č. 1 / Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI

 • 1. 1 Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ PŘÍLOHA č. 1 Postoje poskytovatelů k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI
 • 2. 2 ÚVOD V polovině roku 2014 byla vypracována MŠMT analýza s názvem „Analýza vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI – zmapování zkušeností českých příjemců a návrh modelu jednotného přístupu poskytovatelů“ (dále jen Analýza). Hlavním cílem Analýzy bylo identifikovat a analyzovat zkušenosti českých příjemců s metodami pro vykazování nepřímých nákladů v projektech poskytovatelů dle zákona 130/2002 Sb. v platném znění (dále jen poskytovatelé) a na jejich základě navrhnout nejvhodnější model pro vykazování nepřímých nákladů v projektech. Závěry Analýzy ukazují, že příjemci silně cítí potřebu sjednocení pravidel poskytovatelů, definici jasného výkladu, protože současný stav, kdy každý poskytovatel má svá pravidla, je neuspokojivý, nepřehledný a zmatečný. Je nutné vytvořit jednotný dlouhodobě stabilní systém vedoucí ke snížení administrativní zátěže a zvýšení právní jistoty všech zúčastněných stran, současně však umožnit vývoj při změnách, např. legislativy. Na základě získaných poznatků a z nich vyplývajících závěrů uvedených v tétoAnalýze, odborná skupina MŠMT navrhla k další diskusi model umožňující volbu mezi flat rate a skutečnými nepřímými náklady podle metody úplných nepřímých nákladů. Popis modelu, návrhy jednotlivých možností řešení a poukázání na oblasti, které je třeba dořešit, jsou uvedeny v závěru Analýzy. Podle názoru odborné skupiny MŠMT je navrhovaný model v praxi proveditelný, vyžaduje však součin- nost všech zúčastněných stran pro případné zdokonalení modelu, jeho realizaci v praxi i dořešení vzniklých otázek. Na začátku roku 2015 byla Analýza a návrh modelu předloženy k diskusi poskytovatelům. Tento dokument přináší názory poskytovatelů a jejich postoje k jednotlivým bodům navrženého jednotného přístupu, tj. závěrům Analýzy. Cílem je, na základě získaných názorů poskytovatelů, zhodnotit, zda poskytovatelé považují navržený model za vhodný či nikoliv a zda jsou ochotni dále spolupracovat na jeho úpravách. Efektivní využití modelu je totiž možné pouze v případě, že všichni posky- tovatelé k němu budou přistupovat na národní úrovni jednotně. Úspěšnost odpovědí poskytovatelů Úspěšnost odpovědí na dotazníkové šetření realizované mezi poskytovateli je velmi dobrá. V době realizace dotazníkového šetření mezi příjemci – údaje za r. 2013, zpracování analýzy v polovině r. 2014, byla příjemcům přidělena účelová podpora 10 hlavními poskytovateli ve výši téměř 17 mld. Kč [Informační systém RVVI]1 . Sedm z nich představujících 75 % přidělené podpory vyjádřili své postoje k závěrům analýzy, viz Tab. 1. S ostatními poskytovateli MŠMT dále komunikuje. Tab. 1 Seznam poskytovatelů dle zákona č. 130/2002 Sb. v platném znění, výše procenta účelové podpory jimi přidělená v tis. Kč na rok sběru 2013 a úspěšnost odpovědí na dotazníkové šetření JMÉNO POSKYTOVATELE ZKRATKA % ÚČELOVÉ PODPORY PŘIDĚLENÉ POSKY- TOVATELEM V TIS. KČ NA ROK 2013 POSKYTOVATELÉ, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI NA DOTAZNÍK MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT 38,9 % √ Grantová agentura ČR GA ČR 18,7 % NE Technologická agentura ČR TA ČR 14,9 % √ Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 12,5 % √ Ministerstvo zdravotnictví MZ 4,9 % NE 1 Je však třeba upozornit, že informace obsažené v této databázi neobsahují údaje týkající se čerpání finančních zdrojů z operačních programů. Dále je také třeba upozornit, že situace mezi poskytovateli v současné době, tj. v roce 2015 může být odlišná, např. AV ČR již nepatří mezi poskytovatele.
 • 3. 3 JMÉNO POSKYTOVATELE ZKRATKA % ÚČELOVÉ PODPORY PŘIDĚLENÉ POSKY- TOVATELEM V TIS. KČ NA ROK 2013 POSKYTOVATELÉ, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI NA DOTAZNÍK MŠMT Ministerstvo vnitra MV 3,5 % √ Ministerstvo kultury MK 2,4 % √ Ministerstvo zemědělství MZe 2,2 % √ Ministerstvo obrany MO 1,7 % NE Akademie věd ČR2 AV ČR 0,2 % √ Ostatní Ostatní 0,1 % NE 100 % 75 % Reakce poskytovatelů k závěrům Analýzy V tomto dokumentu nebudou detailně prezentovány jednotlivé závěry Analýzy a body navrženého jednotného modelu, ani detailní názory MŠMT, ty se nachází ve výše uvedené Analýze. Zde bude věnována pozornost pouze reakcím a názorům poskytovatelů a jejich postoje budou dále prezentovány podle hlavních bodů navrženého schématu (1–10). 1 Jednotný přístup na národní úrovni (poskytovatelů, příjemců i kontrolních orgánů) Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci3 √ √ √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci4 NE nesouhlasíme, ANO spolupráci5 Jiné Všichni poskytovatelé, kteří vyjádřili svůj názor, souhlasí, že je třeba sjednotit pravidla poskytovatelů a poskytnout příjemcům jejich jednoznačný výklad, podporují tedy standardizovaný přístup. Jednotný přístup a výklad pravidel poskytovatelů, příjemců i kontrolních orgánů je zásadní pro stabilní fungování výzkumné činnosti jednotlivých výzkumných organizací. Stabilizace pravidel je žádoucí jak z pohledu snížení administrativní zátěže a s tím souvisejících nákladů, tak i z pohledu významného snížení chybovosti ve vykazování z důvodů mnoha různých paralelních pravidel. 3 V současné době AV ČR již není poskytovatelem účelových prostředků. 4 Ano, SOUHLASÍME s tímto závěrem analýzy a JSME ochotni dále spolupracovat s MŠMT při prosazení tohoto bodu v praxi i v našich programech VaVaI. 5 Ne, NESOUHLASÍME s tímto závěrem analýzy a NEJSME ochotni dále spolupracovat s MŠMT při prosazení tohoto bodu v praxi ani v našich programech VaVaI. 6 Ne, NESOUHLASÍME s tímto závěrem analýzy, JSME však ochotni spolupracovat s MŠMT na hledání alternativních řešení.
 • 4. 4 Poskytovatelé souhlasí s jednotným přístupem, odlišnosti však panují v názoru, zda by jednotná pravidla měla mít pro poskytovatele doporučující či právně závazný charakter (MV preferuje doporučující charakter) a také v otázce možnosti volby mezi flat rate a meto- dou úplných nepřímých nákladů (MPO preferuje pouze metodu úplných nepřímých nákladů full cost a AV ČR naopak pouze flat rate). Důležité však je, že všichni poskytovatelé jsou ochotni v této oblasti dále s MŠMT spolupracovat. Je třeba zdůraznit, že jednotný přístup na národní úrovni k vykazování nepřímých nákladů je nutné řešit v rámci platné legislativy, tj. především s ohledem na zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI, stejně tak, jako v rámci platné evropské legislativy. Poskytovatelé upozorňují na problém absence řešení problematiky především v národní legislativě a dále na nejasnosti při výkladu evropských předpisů. V současné době se připravuje novelizace zákona 130/2002 Sb., proto by MPO doporučovalo řešit výše uvedenou problematiku v přímé souvislosti s přípravou tohoto zákona. Zároveň je nutné reflektovat existenci nové evropské legislativy účinné od 1. 7. 2014. Jedná se především o tyto dokumenty, které se dotýkají i otázky možných způsobů vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI: • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Úřední věstník EU L 187 ze dne 26. 6.2014; • Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník EU ze dne 27. 6. 2014 – 2014/C 198/01. Oba dokumenty jsou Nařízením Komise nadřazené národní legislativě (tj. mají přednost před českými zákony) a jsou přímo apliko- vatelné (k tomu, aby platily, nevyžadují změnu národní legislativy). S ohledem na skutečnost, že závěry Analýzy byly formulovány v polovině roku 2014, tedy ještě před účinností těchto nových evrop- ských pravidel, je třeba vyjasnit, zda doporučení v nich formulovaná jsou v souladu s těmito předpisy (případně tato dopo- ručení aktualizovat), a to zejména pokud se jedná o metodu flat rate a uznatelnost skutečných nepřímých nákladů. MK je názoru, že navržený model pro vykazování nepřímých nákladů by mohlo být v některých bodech s evropskými předpisy v rozporu. Žádoucí by bylo relevantním způsobem promítnout evropské předpisy do novely zákona 130/2002 Sb. Pro úplnost je třeba dodat, že poskytování podpory z fondů EU se řídí dalšími předpisy. Pro lepší orientaci a správné nastavení jed- notného modelu pro vykazování nepřímých nákladů na národní úrovni se tedy jeví jako žádoucí detailnější prozkoumaní související legislativy (především evropských předpisů) a formulace požadavků na tvorbu legislativy nové (především zákona 130/2002 Sb. ale také případné další národní legislativy). 2 Určení konkrétního subjektu (útvar MŠMT) odpovědného za pravidla a aktualizaci pravidel vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci √ NE nesouhlasíme, ANO spolupráci √ √ Jiné √ √ √ Výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli ukazují, že v otázce určení konkrétního subjektu odpovědného za pravidla pro vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI (a jejich aktualizaci) bude nutné vést další diskusi. I když většina poskytovatelů souhlasí s myšlenkou centralizace stanovování pravidel, nepřisuzovali by tuto roli výhradně jednomu útvaru MŠMT. TA ČR navrhuje
 • 5. 5 subjekt tvořený zástupci více poskytovatelů, MV preferuje odbor Ministerstva financí ČR, AV ČR další diskusi. MPO ani MZe své postoje detailněji nezdůvodňuje, MK poukazuje na potřebu shody s evropskou legislativou. I přes odlišné postoje k tomuto tématu se zdá, že jsou poskytovatelé ochotni s MŠMT na hledání společného konsensu dále spo- lupracovat a podporují další setkání pracovní skupiny MŠMT. Ukazuje se jako vhodné rozšířit členskou základnu pracovní skupiny o zástupce výše uvedených poskytovatelů. 3 Výklad nepřímých nákladů na národní úrovni v projektech VaVaI – odkaz na obvyklou praxi organizace a její „schopnost náklad přímo přiřadit danému projektu“ Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci √ Jiné √ Většina poskytovatelů souhlasí s tímto závěrem Analýzy a je zároveň ochotna dále spolupracovat s MŠMT při prosazení tohoto bodu v praxi. TA ČR souhlasí se skutečností, že součástí metodiky by mělo být vysvětlení pojmů přímé a nepřímé náklady a že při rozlišování přímých a nepřímých nákladů je nutné vycházet ze schopnosti příjemců náklad přímo přiřadit konkrétnímu subjek- tu, nedoporučují však respektovat obvyklou praxi organizace (mělo by se zamezit situaci, kdy organizace vykazuje veškeré náklady projektu nebo jejich většinu jako nepřímé a situaci, kdy skutečná výše nepřímých nákladů je nižší, než částka získaná na jejich krytí od všech poskytovatelů). MV se sice s tímto závěrem neztotožňuje (bez detailnějšího vysvětlení), je však ochotno s MŠMT spolupra- covat na hledání alternativních řešení. MK detailněji problematiku nekomentuje. 4 Jasný výčet neuznatelných nákladů – a to přímých i nepřímých – v pravidlech poskytovatelů; vítané sjednocení na národní úrovni Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci √ Jiné √
 • 6. 6 Poskytovatelé považují za vhodné jednotně na národní úrovni definovat uznatelné a neuznatelné náklady, liší se však v otáz- kách praktické proveditelnosti a závaznosti. TA ČR považuje stanovení kompletního výčtu neuznatelných nákladů za velmi pro- blematické, navrhuje v pravidlech poskytovatelů raději uvést jasný výčet uznatelných nákladů. Podobně MZe upozorňuje, že u výčtu neuznatelných nákladů se nikdy nebude jednat o výčet úplný a konečný (není možné, aby výčet neuznatelných nákladů znamenal, že vše ostatní jsou náklady přípustné). MV podporuje myšlenku jasného výčtu neuznatelných nákladů, avšak preferuje doporučující charakter (neboť každá oblast VaVaI má svá specifika, která je nutno respektovat). MPO naopak preferuje legislativní ošetření. AV ČR upozorňuje na fakt, že se jedná o výčty nákladů definovaných výhradně pro účelové financování. I v této otázce tedy jistě bude probíhat další diskuse, nicméně poskytovatelé vyjadřují ochotu ke spolupráci při hledání nejvhodnějšího řešení i jeho prosazení v praxi. 5 Dvě možnosti pro vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI jed- notně definované všemi poskytovateli na národní úrovni: flat rate stanovená poskytovatelem nebo skutečné náklady vypočtené příjemcem podle jeho metodiky úplných nepřímých nákladů Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci √ √ Jiné √ K možnosti volby mezi flat rate a skutečnými náklady podle metody úplných nepřímých nákladů se poskytovatelé staví různě. Většina z nich (reprezentujících zhruba 60 % účelové podpory přidělené na rok 2013) myšlenku podporuje a je ochotna spolupracovat s MŠMT při jejím prosazení v praxi. Skepticky se vůči tomuto schématu staví MPO, AV ČR a MK. MPO možnost volby nepovažuje za vhodnou a preferuje metodu úplných nepřímých nákladů full cost. AV ČR naopak vzhledem k jednoduchosti metodiky flat rate a nejasnostem v oblasti metodiky úplných nepřímých nákladů preferuje pouze flat rate (nutno však zmínit, že by flat rate stanovili ve výši 25 % přímých nákladů, což se jeví z pohledu ostatních poskytovatelů jako nereálné). MK se obává, že navržený model je v rozporu s evropskými předpisy a to zejména pokud jde o metodu flat rate. I přes skutečnost, že v tomto zásadním bodě nepanuje mezi poskytovateli absolutní shoda, ukazuje se smysluplné pokračovat v dis- kusích. Nevyhnutelné také je vyjasnit, zda je navržené řešení v souladu s evropskou legislativou.
 • 7. 7 6 Flat rate – výši procenta flat rate si každý poskytovatel určí sám, neměla by však klesnout pod určité procento stanovené na národní úrovni, např. 10 % nebo 15 % Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci √ Jiné √ Čtyři se sedmi poskytovatelů se shodnou, že výši procenta flat rate by si každý poskytovatel měl mít možnost určit sám, avšak toto procento by nemělo klesnout pod určitou jednotně stanovenou hranici na národní úrovni (10–15 %) a jsou ochotni spolupracovat s MŠMT při prosazení tohoto bodu v praxi. Pouze AV ČR požaduje hranici 25 %. MPO se k této otázce nevyjadřuje, protože flat rate nepodporuje. MK se domnívá, že využití flat rate není v souladu s evropskou legislativou. 7 Flat rate – základna, ze které bude procento flat rate počítáno, bude jednotná pro všechny poskytovatele na národní úrovni, např. přímé náklady Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci Jiné √ √ V otázce určení jednotné základny pro výpočet procenta flat rate na národní úrovni panuje shoda opět u čtyř ze sedmi poskytovatelů. TA ČR by preferoval jako nejvhodnější základnu přímé neinvestiční náklady. MV se k otázce nevyjadřuje, protože nezná podmínky ostatních poskytovatelů. MK čeká na vyjádření, zda je využití flat rate v souladu s evropskou legislativou a MPO se opět k otázce nevyjadřuje, protože flat rate nepodporuje.
 • 8. 8 8 Flat rate – kontrolní orgány by na národní úrovni měly kontrolovat pouze správnost matematického výpočtu výše procenta; nemělo by být vyžadováno zdůvodňování a podložení prvotními doklady Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci Jiné √ √ Poskytovatelé se ve většině případů ztotožňují s tímto závěrem Analýzy a jsou ochotni spolupracovat s MŠMT při jeho prosazení v praxi. Nicméně MV považuje za nutné také namátkově ověřit prokazatelnost nákladů a TA ČR považuje za důležité, aby proběh- la kontrola existence výdajů (příjemce doloží výstupem z účetního systému celkovou výši nepřímých nákladů a jejich zaúčtování na projekty – prokázání existence nákladů a jejich rozdělení by mělo zamezit situacím, kdy příjemce bude od různých poskytovatelů na nepřímé náklady čerpat vyšší částku, než jsou skutečné nepřímé náklady). MK čeká na vyjádření, zda je využití flat rate v souladu s evropskou legislativou a MPO se opět k otázce nevyjadřuje, protože flat rate nepodporuje. 9 Úplné nepřímé náklady – jednotné definice a výklad požadavků poskytovate- lů na metodiku úplných nepřímých nákladů a její kontrolu na národní úrovni (vycházející z obecných pravidel OP VaVpI) Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci NE nesouhlasíme, ANO spolupráci Jiné V tomto bodu jsou poskytovatelé zajedno. Jednotná definice a výklad požadavků na metodiku úplných nepřímých nákladů a její kontrolu na národní úrovni vycházející z obecných pravidel OP VaVpI se jeví jako žádoucí a poskytovatelé jsou ochotni spolupra- covat s MŠMT na jejím prosazení v praxi. TA ČR připomíná pouze nutnost dopracování metodiky OP VaVpI a MPO považuje za vhodné její legislativní ošetření. MK se obává nesouladu s evropskou legislativou a čeká na vyjádření MŠMT. Práce na jednotné definici a výkladu požadavků poskytovatelů na metodiku úplných nepřímých nákladů a její kontrolu na národní úrovni se tak pravděpodobně stanou jednou z hlavních aktivit, které budou přednostně vyžadovány v rámci činnosti odborné skupiny.
 • 9. 9 10 Úplné nepřímé náklady – využití metody úplných nepřímých nákladů příjemcem podmíněno kladným ex-ante posouzením metodiky kontrolním orgánem Reakce poskytovatelů jsou shrnuty v následující tabulce: MŠMT TA ČR MPO MV MK MZe AV ČR Ano souhlasíme, Ano spolupráci √ √ √ NE nesouhlasíme, NE spolupráci √ NE nesouhlasíme, ANO spolupráci √ Jiné √ √ Problematika kontroly metody úplných nepřímých nákladů je podle výsledků dotazníkového šetření mezi poskytovateli oblastí, kde bude ještě potřeba k dosažení konsenzu dalších diskusí. Zdá se, že ex-ante kontrola je všemi poskytovateli vítána, je však otázka, jak by měla být tato kontrola nejefektivněji prováděna i jak by měly probíhat další následné kontroly. S ohledem na náročnost takovéto kontroly a omezené kapacity poskytovatelů TA ČR navrhuje znovu zvážit využití auditorských firem (včetně vytvoření skupiny odborníku při MŠMT, která by se tímto zabývala). Podobně smýšlí MZe, které se ztotožňuje s názorem, že by využití metody úplných nepřímých nákladů mělo být podmíněno ex-ante posuzováním metodik kontrolním orgánem, neměli by však kontrolovat poskytovatelé – a to nejen z důvodů kapacitních, ale především z důvodu, že nelze vyloučit situaci, kdy jeden poskyto- vatel metodiku akceptuje a druhý ne. Důležité podle MZe je, aby na národní úrovni byla stanovena jasná jednotná pravidla ex-ante posuzování metodik kontrolními orgány/ kontrolním orgánem. Stejně takAV ČR varuje, že bez jednotného posouzení akceptovaného všemi poskytovateli nelze systém vykazování úplných nepřímých nákladů zavést. Naopak MPO uvádí, že nelze souhlasit s názorem, aby kontrolní orgány byly při provádění kontrol omezeny pouze na konstataci, že příjemce má/nemá metodu nepřímých nákladů ex-ante schválenou auditorem a že dle ní postupuje/nepostupuje. Kontrolním orgánům dle MPO nelze stanovit provádění kontroly nepřímých nákladů pouze po stránce formální, dle platné legislativy je každá kontrola nezávislá (např. Nejvyšší kontrolní úřad postu- puje dle zvláštního zákona). MK konkrétně nerozebírá, uvádí však, že odpovědnost za poskytnutí podpory v souladu s evropskými i národními předpisy nese výlučně poskytovatel účelové podpory. MV se k tomuto bodu závěru Analýzy staví negativně, neuvádí však důvody.
 • 10. 10 ZÁVĚR Závěrem lze shrnout, že poskytovatelé se shodují na nutnosti jednotného postupu na národní úrovni a potřebě sjednocení pravidel vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI a mají zájem v této oblasti dále s MŠMT spolupracovat. Stanove- ní jednotného přístupu a pravidel je zásadní pro stabilní dlouhodobé a kvalitní fungování systému financování VaVaI. I když nepanuje absolutní shoda poskytovatelů ke všem bodům závěrů Analýzy (případně způsobům jejich realizace/prosazení v praxi), ukazuje se navržený model jako dobrý výchozí bod pro další spolupráci a případné hledání alternativních řešení. Jako primární se ukazuje potřeba vyjasnění souladu navrženého modelu s novou evropskou legislativou a v případě potřeby zajištění jeho aktualizace. Ostatní otázky bude možné řešit až následně. Velké diskuse se dají očekávat na téma organizačního za- jištění další spolupráce poskytovatelů (resp. všech zúčastněných stran tj. i příjemců a kontrolních orgánů), možnosti využití flat rate a způsoby kontroly skutečných nepřímých nákladů. Jakmile budou vyřešeny tyto základní otázky, bude možné, pokud se to ukáže jako účelné, začít pracovat na konkrétní podobě a výkladu detailních pravidel pro vykazování nepřímých nákladů a jejich kontrol.
 • 11. Příloha č. 1 Postoje poskytovatelůl k jednotnému přístupu vykazování nepřímých nákladů v projektech VaVaI Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje: Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR http://kredo.reformy-msmt.cz/ Praha 2015 © MŠMT