Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Odnosi sa medijima

961 views

Published on

Prezentacija Vladimira Božovića Odnosi sa medijima

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Odnosi sa medijima

 1. 1. <ul><li>Predavač: Vladimir Božović </li></ul><ul><li>ODNOSI SA MEDIJIMA </li></ul><ul><ul><li>Javni nastup </li></ul></ul><ul><ul><li>Konferencija za novinare </li></ul></ul><ul><ul><li>Saopštenje za medije </li></ul></ul>
 2. 2. <ul><li>Vest </li></ul><ul><li>Saopštenje za medije </li></ul><ul><li>Konferencija za novinare </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ŠTA ZAPRAVO ŽELE PREDSTAVNICI SEDME SILE? </li></ul><ul><li>ŽELE DA BUDU UPOZNATI SA SVIM ŠT O SE DEŠAVA OKO NAS, U NAŠOJ AGENCIJI, ORGANIZACIJI, STRANCI, USTANOVI </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ŠTA JE INFORMACIJA, ŠTA JE INFORMACIJA ZA MEDIJE ? </li></ul><ul><li>Informacija je obaveštenje da se nešto dogodilo </li></ul><ul><li>Informacija za medije ili saopštenje za javnost su informacije organizacije o nekom događaju od interesa za javnost koje se plasiraju ciljanim medijima i novinarima </li></ul><ul><li>Potrudite se da napravite dobru vest </li></ul><ul><li>GLAVNA ODLIKA VESTI JE NOVOST! </li></ul>
 5. 5. <ul><li>DA LI JE SVAKA INFORMACIJA VEST ZA MEDIJE? </li></ul><ul><li>Svako obaveštenje o nekom događaju je u suštini informacija, ali svaka informacija nije i vest za medije! </li></ul><ul><li>Neosporno je da novinare zanima vest, ali ne bilo k akva </li></ul><ul><li>Potrudite se da ono što želite da kažete medijima bude atraktivno, zanimljivo i da ima sadržaj </li></ul>
 6. 6. <ul><li>SMISAO VESTI I OBAVEŠTENJA </li></ul><ul><li> NIJE VEST DA JE PAS UGRIZAO ČOVEKA, VEĆ JE VEST DA JE ČOVEK UGRIZAO PSA! </li></ul>
 7. 7. <ul><li>VEST </li></ul><ul><li>S adržana u prvom odlomku saopštenja </li></ul><ul><li>T reba je napisati tako da može da stoji samostalno </li></ul><ul><li>kao kratka informacija </li></ul><ul><li>O dgovara na pitanja: Ko ? Š t a ? K ada? G de? Z ašto? </li></ul>
 8. 8. <ul><li>UČIMO DA PIŠEMO VEST </li></ul><ul><li>Sastavite vest od zadatih reči: </li></ul><ul><li>Crnac </li></ul><ul><li>Šibica </li></ul><ul><li>John Berington </li></ul><ul><li>Automobil </li></ul><ul><li>Bar </li></ul><ul><li>3 Asa </li></ul>
 9. 9. <ul><li>DOBITNIK PULITZEROVE NAGRADE </li></ul><ul><li>Kada pišete vest potrudite se da je napišete ka o </li></ul><ul><li>dobitnik ove prestižne svetske nagrade: </li></ul><ul><li>“ John Berington, crnac, zaposlen u baru “Tri asa” pokušao je sinoć upaljenom šibicom da proveri sadržaj rezervoara svog automobila. Imao je 37 godina, ženu i troje dece.” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>SAOPŠTENJE ZA MEDIJE </li></ul><ul><li>Piše se o nekom događaju od interesa za javnost, koji po procenama </li></ul><ul><li>PR stručnjaka zaslužuje da pobudi pažnju medija i ostale eksterne </li></ul><ul><li>javnosti </li></ul><ul><li>Cilj je da napišemo kvalitetnu informaciju za medije o svojoj </li></ul><ul><li>o rganizaciji </li></ul><ul><li>Priča mora da bude zanimljiva čitaocima, slušaocima, gledaocima, pa </li></ul><ul><li>prema tome mora da bude nova (događaji ne smeju da budu stari ili </li></ul><ul><li>poznati), nesvakidašnja (ne sme da ostavi primaoca ravnodušnim) i </li></ul><ul><li>zanimljiva (treba da probudi pažnju ) </li></ul>
 11. 11. <ul><li>SAOPŠTENJE ZA JAVNOST </li></ul><ul><li>OBLIK (forma) </li></ul><ul><ul><ul><li>NADNASLOV, NASLOV I PODNASLOV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ODGOVOR NA PITANJA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>KO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ŠTA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>KADA </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GDE </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ZAŠTO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>KAKO </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RAZRADA SAOPŠTENJA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IZJAVA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>DODATAK </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>MEDIJSKI DOGAĐAJI I SUSRETI SA NOVINARIMA </li></ul><ul><li>Najvažniji događaji za organizaciju, PR-a i </li></ul><ul><li>Rukovodstvo </li></ul><ul><li>Vrste susreta: press konferencije, kokteli, dan otvorenih vrata, brifinzi, seminari, savetovanja, stručna i studijska putovanja, prijem novinara, radni doručak, svečana večera, izleti... </li></ul>
 13. 13. <ul><li>PRE NEGO ŠTO POČNETE DA DOSAĐUJETE </li></ul><ul><li>NOVINARIMA... </li></ul><ul><li>Postavite sebi pitanje: </li></ul><ul><li>Da li imamo vest? </li></ul><ul><li>Da li imamo zanimljivu priču? </li></ul><ul><li>Da li je događaj i povod bitan za medije ili samo za našu organizaciju? </li></ul><ul><li>DA LI JE ZAISTA POTREBNO ORGANIZOVATI </li></ul><ul><li>KONFERENCIJU ZA NOVINARE? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>RAZLOZI ZA SAZIVANJE KONFERENCIJE: </li></ul><ul><li>- Događaj od posebnog značaja - </li></ul><ul><li>Saopštavanje podataka o važnim događajima kao što su: </li></ul><ul><li>krizne situacije, </li></ul><ul><li>objavljivanje značajnih postignuća, </li></ul><ul><li>prezentacije finansijskih izve š taja , </li></ul><ul><li>uspešne akcije , </li></ul><ul><li>rezultati m e đustranačke saradnje, </li></ul><ul><li>potpisivanje značajnog koalicionog sporazuma , </li></ul><ul><li>udruživanje stranaka... </li></ul>
 15. 15. <ul><li>AKTIVNOSTI PRE KONFERENCIJE </li></ul><ul><li>S cenari o , sinopsis, lista novinara , check lista </li></ul><ul><li>Mesto događaja </li></ul><ul><li>Tajming </li></ul><ul><li>P oziv za novinare </li></ul><ul><li>B riefing govornika, krizna pitanja </li></ul><ul><li>U ređenje prostora (brandiranje, tehnička podrška) </li></ul><ul><li>P ress kit (materijali za novinare) </li></ul><ul><li>Pisanje saopštenja </li></ul>
 16. 16. <ul><li>AKTIVNOSTI ZA VREME KONFERENCIJE </li></ul><ul><li>Vođenje konferencije - medijator </li></ul><ul><li>O čemu voditi računa </li></ul><ul><li>Z adaci m e d ijatora </li></ul><ul><li>L ista prisutnosti </li></ul><ul><li>F ormalni i neformalni d e o </li></ul><ul><li>P ločice sa imenima i ID kartice </li></ul>
 17. 17. <ul><li>AKTIVNOSTI NAKON KONFERENCIJE </li></ul><ul><li>A naliza konferencije: prisutni, osnovne poruke </li></ul><ul><li>A naliza prostora (catering, pločice, logoti p, baneri , materijali, svetlo) </li></ul><ul><li>A naliza govornika (du ž ina, teme, trening, dodatni saveti, razumljivost ) </li></ul><ul><li>A naliza prisutnih medija (područja, novi kontakti) </li></ul><ul><li>A naliza clippinga , media monitoringa i poruka </li></ul><ul><li>(objavljeno, dobre poruke, previše poruka, kvalitet i kvantitet o b jav l jenih informacija ) </li></ul>

×