வசீகரமா / சுவாரஸ்
ான
ஸ்யமான / உபேயாக
கமான
அறிவு பகிர்
ர்வு ேகாட்பாட்
ட்டின் கீ ழ் உ
உங்களுக்கு

தகவல்

தரப்பட்டிருக்கிறது
...
வசீகரமா / சுவாரஸ்
ான
ஸ்யமான / உபேயாக
கமான
அறிவு பகிர்
ர்வு ேகாட்பாட்
ட்டின் கீ ழ் உ
உங்களுக்கு

தகவல்

தரப்பட்டிருக்கிறது
...
தகவல்

வசீகரமா / சுவாரஸ்
ான
ஸ்யமான / உபேயாக
கமான
அறிவு பகிர்
ர்வு ேகாட்பாட்
ட்டின் கீ ழ் உ
உங்களுக்கு

தரப்பட்டிருக்கிறது
...
வசீகரமா / சுவாரஸ்
ான
ஸ்யமான / உபேயாக
கமான
அறிவு பகிர்
ர்வு ேகாட்பாட்
ட்டின் கீ ழ் உ
உங்களுக்கு

#
1
2
3
4
5
6
7

Planetary...
வசீகரமா / சுவாரஸ்
ான
ஸ்யமான / உபேயாக
கமான
அறிவு பகிர்
ர்வு ேகாட்பாட்
ட்டின் கீ ழ் உ
உங்களுக்கு

பிரபஞ்
ஞ்சத்தின் வ
விட்டம்...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3

1,446 views

Published on

It is based on information available in the internet. It is only a compilation.

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ஈரேழு 14 லோகங்கள் எவை 3

  1. 1. வசீகரமா / சுவாரஸ் ான ஸ்யமான / உபேயாக கமான அறிவு பகிர் ர்வு ேகாட்பாட் ட்டின் கீ ழ் உ உங்களுக்கு தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறது த ஈேர ரழு 14 ேல லாகங்கள் எைவ? ள் வ அந்த 14 உலகங் ங்களின் ெபய யர்கள் மற் ற்றும் அதில் யார் வசிக் ல் க்கிறார்கள் என்ற விவ ள் வரங்கள் உங்களுக்கு உ யுமா? ெதrயு அறிந் ெகாள்ள ெதாடர்ந் படியுங் ந்து ள ந்து ங்கள். ண்ெவளியில் பயணம் ெசய்யும் விண்ெவளி ல் ம் நவன enterpri sers (விண் ீ வரர் ீ ர்கள்) ஸ்ரீமத் பாகவத்தி இருந்து இந்த தகவ அறிந்து த் தில் து வல் ெகாள்ளலாம். க கிரக அைம மப்புகள் பதினான்கு பிrவுகளா ாக உள்ளன ன. க புகள் Bhūrloka என்று அைழக்கப் ப்படும் மண் ண்ணுலக கி கிரக கிரக அைமப்பு அைமப்பில் இரு ருந்து கண ணக்கிடப் பட் ட்டுள்ளது. ண்ணுலகத்தி ேமேல புவர்ேலா தின் ாகம் உள்ள ளது. மற்றும் மிக உய யர்ந்த மண் ழக்கப்படுகிற றது. இவ்வ வாறு ேமல் ஏழு ேல ாகங்கள், அல்லது கி ல் அ கிரக கிரக அைமப்பு சத்யேலாகம் அைழ மப்புகள் உ உள்ளன. அைம அதல, விதல சுதல, தலாதல, மக ல, த காதல, ரசா ாதல மற்று பாதாள எனப்படும் ஏழு கீ ழ் கிரக றும் ம் அேத ேபால், அ அைம மப்புகள் உ உள்ளன. இந்த கிரக அைமப்புக ள் இரண்டு பில்லிய அ டு யன் மடங்கு இரண்டு பில்லியன் கு ன் சதுர ைமல் பகு குதியில் ஆ ஆக்கிரமித்து அது மு ழு பிரபஞ் து ஞ்சத்தின், ேமல் பரந்து உள்ளது. நவன ே து ீ ண்ெவளி கல அல்லது விண்ெவ லம் து வளி வரர்கள் பூமியில் இருந்து சில ஆயிர ீ ள் ல் ரம் ைமல்க கள் மட்டுே ேம விண் பயண ணிக்க முடி டியும். எனே ேவ வானில் பயணிக் அவர்க ல் க்க களின் முய யற்சி ஒரு பிரம்மாண் ண்டமான கடலி லின் கைரயி யில் குழந்ை ைதயின் நாடகம் ேப ந பால உள்ள ளது. ே கம் ம் உ ர்ந்தது பதின னான்கு உல லகங்கள் அ அல்லது ேல லாகங்கள் ஏழு ேமல் உலக மற்றும் ஏழு கீ ழ் உலகம் ேசர் பூமிக்கு ேமேல உள்ள 6 உ ல உலகங்கள்: :- பூமிக்கு கீ ேழ 7 ேலா ாகங்கள் உண்டு. 1) சத்தியேல லாகம் – பிரம் ம்மன்,  1) அதல ேலாகம், காமுகர்க ல கள் 2) தேபாேலா ாகம் – ேதவ வைதகள்,  2) விதல ேலாகம் அரக்கர்க ல ம் கள் 3) ஜேனாேலாகம் – பித்ரு ருக்கள்,  3) சுதல லேலாகம் - மகாபலி, 4) மஹர்ேலா ாகம் – முன னிவர்கள்  4) தலா ாதல ேலாக கம் - மாயா ாவிகள் 5) சுவர்ேலாக கம்- ெசார் ர்க்கம் – இந் ந்திரன் மற்று றும்  5) மகாத ேலாக தல கம் - அசுரர் ர்கள் ேதவர்கள்  6) புவர்ேலாக கம் – கிரகங் ங்கள், நட்சத் த்திர ேதவை ைதகள்,  7) பூேலாகம் ம் – மனிதர்க கள், விலங் ங்குகள்.  முதல லில் பூமிக் க்கு குறிப் ப்பைவயாகு கும் கீ ேழ உள்ள உலகங்கை ைள 6) ரஸா ாதல ேலாக கம் - அசுர ஆசான்கள் ர ள். 7) பாதா ேலாகம் - வாசுகி முதலான ாள ம் ி ன பாம்பு புகள் பார்ே ேபாம். இது மனித தனின் தீய குணங்க கைள இந்த தகவல் நான் உருவாக்கிய த ன் யது அல்ல. என்னுைடய கருத்தும் அல்ல. இைண எ அ ணயத்தில் கிை ைடத்தது அல் ல்லது நண்பர்க கள் மின்ன னஞ்சல் மூலம் அனுப்பியது என் பங்கு ெதாகுத்து அளித்தது. கருத்து ேவறு ம் து. கு க றுபடின், புறக்க கணிக்கவும். நன்றி HRS 1 of 5
  2. 2. வசீகரமா / சுவாரஸ் ான ஸ்யமான / உபேயாக கமான அறிவு பகிர் ர்வு ேகாட்பாட் ட்டின் கீ ழ் உ உங்களுக்கு தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறது த மாயனின் மகன் பால ஆட்சி ெசய்யும் உலகம். பால மாய சக்தி ன் லா ெ உ லா பைடத்தவ வன். ஒரு ெ ெகாட்டாவ விட்டு மூன்று ெபண் வி மூ ண்கைள உருவாக்கின னான். ஸ்ைவr rணி - தன் இ இனத்ைத ேசர்ந்தவை மணக்க விரும்பும் ெபண் . ே ைன க ம் 1) அதல ேலாகம், ள் காமுகர்கள் ெபண்ணா ாைச காமினி - எந்த இனத் த்ைத ேசர்ந் ந்தவைனயு மணக்க விரும்பும் ெபண். யும் க ம் பும்ஸ்கல - கணவை மாற்றி லி ைன றிெகாண்ேட இருக்கும் ெபண். ஒரு ஆண் இ ட ம் ஒ இந்த உலகத்தில் நுைழயு ேபாது, இந்த ெபண் யும் இ ண்கள் அவை வசியப ைன படுத்தி ேபாைத ெகாடுத்து அவனது பா அ ாலியல் ஆ ஆற்றைல அதிக அ ஏற்றும் பானங்கள் ெ றகு டன் க ம் அ படுத்துவார்கள் பிற அவனுட காம களியாட்டம் நடத்தி அவனுக்கு மும் ெபற இருக்க மரணத் கிற த்ைத மறக் ெசய்வா க்க ார்கள் எக்கணமு நைடெ சிவனின் அம்சமான கடவுள் ஹர பவ என் ன ஹ ன்பவரால் ஆ ஆட்சி ெசய் ய்யும் உலக கம். இ rந்த ஆவிக களுடனும் சிவ கணங் ம் ங்களுடனும் ஹர பவ வ உடலில் இருந்து பிr 2) விதல ேல லாகம் அரக்கர்கள் ள் ெபான்னாை ைச கடவுள் வசிக்கும் உ வ உலகம். இங் அவர் மைனவி பவ ங்கு ம ன் வானியுடன் உறவுெகாண்டு மகி ழ்கிறார். அதனால் ஏற் அ ற்படும் பால லின நீர் ஹடகி ஆறா ஹ ாக து. னால் வசப்பட்ட ெநருப் இந்த ஆற் ீ ப்பு ஆற்றின் நீைர பருகி ஹ ஹடக ஓடுகிறது காற்றின என்னும் தங்கமாக உ த உமிழ்கிறது இங்குள்ள தங்க சுர து. ரங்கத்திற்கு ேபய்கள் கு தைலவன னாக இருக் கும். இந்த உலகில் வாழுபவர்க தங்கத்த வ கள் தால் அலங்கr rக்கபட்டு இ இருப்பார்கள் ள். 3) சுதலேலா ாகம் மகாபலி, ைச மண்ணாை 4) தலாதல ே ேலாகம் மாயாவிக கள் சூன்யம் ெசய்வது 5) மகாதல ே ேலாகம் அசுரர்கள் டுபவர்கள் ேகாபப்படு 6) ரஸாதல ே ேலாகம் அசுர ஆசா ான்கள். ெகாடுைம ம படுத்துபவ வர்கள் 7) பாதாள ேல லாகம் வாசுகி முதலான பாம்புகள் துபவர்கள் அச்சுறுத்து இது கடவு பக்தி உ வுள் உள்ள அரக்க மகாபல அரசனா இருக்கும் உலகம். கன் லி ாக விஷ்ணு மூன்றடி ம மண் ேகட்டு மகாபலிை அடக்கி டு ைய கியபின் இந் உலகிற் ந்த ற்கு ார். லி ைவ பின், அவை இந்த்ர ைன ரைன தள்ளினா மகாபலி விஷ்ணுை மன்றாடி ேகட்டப விட பண ணக்காரனாக ஆக்கினர் மகாபலி இன்றும் இந் உலகத்தில் க இ ந்த விஷ்ணுை வணங் ைவ ங்கிக்ெகாண் இருக்க ண்டு கிறார். இது ேபய் ய்களின் சிற் மாயா வின் உலகம் மாயா சூ ற்பி வ ம் சூனியத்தில் ல் ைகேதர்ந் ந்தவன் சிவ வன் த்rபுரந் ந்தகராக அவதாரம் எடு டுத்து மாய யாவின் மூன் ன்று நகரங்கை அழித்த ைள தார். பின்பு அவனது தபத்தில் மகி அ கிழ்ந்து அவ வைன இந்த த உலகிற்கு அரசனாக் அவைன பாதுகாக் கு க்கி ன க்கவும் வரம் ெகாடுத்த ம் தார். இது பற்பல முக்காடி டிட்ட நாகங் ங்கள் தங்கு உலகம்.. இந்த நாக கும் கங்கள் தும் ருவின் பிள் ள்ைளகள். இைவகள் அ இ அைனவருக் க்கும் அைனத்து காந்த்ரு தைலவன் குேராதவ ன் வஷா. குேர ராதவஷா என்றால் எ ளிதில் ேகா எ ாபப்படுபவ வன் என்று ெப பாருள். ஆன னால் பருந்து துக்கு பயப் ப்படும் இது தனவ வாஸ் மற்று ைதத்ய றும் யாஸ் என்கி கின்ற ெகாடு டுைமயான ேபய்கள் ன ஆட்சி ெச சய்யும் உல லகம். இவர் ர்கள் ேதவர் ர்களின் நிரந் ந்தர எதிrக பாம்புக கள் கள் ேபால் துை ைளகளில் வாழ்பவர்க கள். ஆக கீ ேழ இருப்பது பாதாள உல லகம் இைத நாக ேலா த ாகம் என்று றும் அைழக்க கலாம். வாசு என்ற நாகம் தான் தைலைம இங்கு முக்காடிட்ட சுகி ந ன் ம. மு பற்பல நா ாகங்கள் உள் ள்ளன. ஒவ் வ்ெவாரு நா ாகத்தின் மு முக்காட்டிலு விைல லும் ல உயர்ந்த கற்கள் அல க லங்கrக்கும் இந்த கற் ம். ற்களின் ஒள ளியால் இந் உலகம் ந்த ஒளிரும். இந்த தகவல் நான் உருவாக்கிய த ன் யது அல்ல. என்னுைடய கருத்தும் அல்ல. இைண எ அ ணயத்தில் கிை ைடத்தது அல் ல்லது நண்பர்க கள் மின்ன னஞ்சல் மூலம் அனுப்பியது என் பங்கு ெதாகுத்து அளித்தது. கருத்து ேவறு ம் து. கு க றுபடின், புறக்க கணிக்கவும். நன்றி HRS 2 of 5
  3. 3. தகவல் வசீகரமா / சுவாரஸ் ான ஸ்யமான / உபேயாக கமான அறிவு பகிர் ர்வு ேகாட்பாட் ட்டின் கீ ழ் உ உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது த பூமிக் க்கு கீ ேழ இ இருக்கும் உ உலகங்கை ைள பார்த்ே ேதாம். இப் ப்ெபாழுது பூமிக்கு ே மேல உள் ள்ள உலக கங்கைள ப பார்க்கலாம் ம் இது இ பிரம்ம மாவின் உல லகம். உண் ண்ைமயின் உலகம் என் உ ன்றும் ெசால் ல்லலாம். 7. சத் ேலாகம் த்ய இந்த உலக நிரந்தர ம் அல்ல. நாம் இந்த உலகத்திரு இ கம் ந உ ருக்கு வந்தா நமக்கு ால் இனி பிறப்பு என்பது கி இ பு கிைடயாது. இது இ தபம் ெசய்பவர்க ெ களும் ெதய் ய்வங்களும் இருக்கும் உலகம். அேயானிஜ ம் ம் அ 6. தப ேலாகம் ேதவதாஸ் இங்கு வா ே ஸ் ாழ்கிறார். 5. ஜன ேலாகம் ஜ ம் பிரம்மாவின் மகன்கள் தங்கும் இடம் ப ள் மாெபரும் முனிவர்க ம களும், மர்க கண்ேடயை ைனேபால் மு முதிர்ச்சி 4. மஹர் ேலாகம் ம அைடந்தவ அ வர்களும், ம மற்ற முனிவர்களும் வாழும் உல வ லகம். சூrயன் மற்றும் துரு சூ ம ருவ நட்சத் த்திரம், கடவுள் இந்திிரனின் ெச சார்க்கம். இைடேய பிராந்தியத் இ த்தில். இந்திரன், ேதவ வைதகள், rஷிகள் , 3. சுவ ேலாகம் வர் கந்தர்வர்கள் மற்றும் அப்சரசுக வாழ்கி க ம் கள் ிறார்கள்: அ அைனத்து 330 மில்லியன் இந்து மத ம ன் தம் கடவுள் (ேதவா) கடவுளர்க ள் களின் ராஜ இந்திரா ஜா, ேசர்ந்து வாழும் பாக் ே வ க்கியம் ஒரு ெதய்வக ெசார்க்க ரு ீ கம்,. சூrயன், கிரகங்கள், நட்சத்திரங் சூ கி ங்கள். பூமி ிக்கும் சூr rயனுக்கும் இைடேய ம் ய 2. புவ ேலாகம் வர் ம் உள்ள இை உ ைடெவளி இ இந்த உலகம். ெதய்வக மனித ீ தர்கள் வாழு ழும் இடம் ம். ஒரு உண்ை ஒ ைமயான பகுதி, வள ளிமண்டலம், வாழ்க்ை சக்தி. ைக மனிதன் மற்றும் வி ம ம ிலங்குகள் இங்ேக வாழ்கிறார்க வ கள். பூ ேல லாகம் 1.பூ ேலாகம் Loka Planes of s existen nce என்பது பி எ ிரபஞ்சத்தி ன் ஆயிரம் பில்லிய ம் யன் பங்கில் ெவறும் ஒரு ல் பங்கு தான் என்று விஷ்ணு புராணம் ெசால்கிறது ப ன் பு ெ து Planes of con nsciousness s Driving power Key s strengths Rig Ved dic Astronomical regions Deity y Satya Sat Infinite existence Tapa Chit Power o supreme of ess intellect & Infinite consciousne consciou usness Jana Anand ht Infinite Bliss, Deligh Maha Vijnana Consciousness, und ge Profou Knowledg Power o truth of Putadaksham, satyam-rta am- Mitrabrihat varuna Inter glac cial space Swar Manas Mind, T Thought Power o mind, of consciou usness Chitrabhana dhiyeshita, a, viprajuta Milky way y, Galaxy as Bhuva Prana Life Dravitpani, p Power o action, of purudamsa, Ashwin swiftness & direction dasra, nasat tya, rudravarta ani Sky, solar system Bhu Anna Food, Body, Matter Power o will, of resolutio on Earth Universe Kavikratu Indra Agni இந்த தகவல் நான் உருவாக்கிய த ன் யது அல்ல. என்னுைடய கருத்தும் அல்ல. இைண எ அ ணயத்தில் கிை ைடத்தது அல் ல்லது நண்பர்க கள் மின்ன னஞ்சல் மூலம் அனுப்பியது என் பங்கு ெதாகுத்து அளித்தது. கருத்து ேவறு ம் து. கு க றுபடின், புறக்க கணிக்கவும். நன்றி HRS 3 of 5
  4. 4. வசீகரமா / சுவாரஸ் ான ஸ்யமான / உபேயாக கமான அறிவு பகிர் ர்வு ேகாட்பாட் ட்டின் கீ ழ் உ உங்களுக்கு # 1 2 3 4 5 6 7 Planetary s system name e Satya-loka S Tapa-loka T Jana-loka J Mahar-loka M Svar-loka S Bhuvar-loka B Bhur-loka B # 8 9 10 0 11 12 2 13 3 14 4 தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறது த Planetary system na ame Atala-loka a Vitala-loka Sutala-lok ka Talatala-lo oka Mahatala-loka Rasatala-loka Patala-lok ka ம ான்கு யுகங் ங்கள் ெகாண் ண்டது. சத்ய த்ேரதா, த்வாபர மற் ய, த் ற்றும் கலி யுகங்கள். யு ஒரு மகா யுகம் என்பது நா வரு திற்கும் எத்த தைன வரு ருடங்கள் என் ன்பது ேமல உள்ள பட ல டத்தில் ெகா ாடுக்கபடிரு ருக்கிறது. ஒவ்வ யுகத்தி இருந்து வரு ருடங்கள் குைறந்து ெ கு ெகாண்டு வரும். வ சத்ய யுகத்தில் இ ரம்மாவின் ஒரு பகல் அல்லது ஒ இரைவ குறிக்கும் ன் ல் ஒரு வ ம். கல்ப என்பது பிர வந்தரம் என் ன்பது 71 மக யுகங்கை ெகாண் கா ைள ண்டது. அதா ாவது 3067 லக்ஷம் வரு ல ருடங்கள் ெகாண்டது. ெ மன்வ இந்த தகவல் நான் உருவாக்கிய த ன் யது அல்ல. என்னுைடய கருத்தும் அல்ல. இைண எ அ ணயத்தில் கிை ைடத்தது அல் ல்லது நண்பர்க கள் மின்ன னஞ்சல் மூலம் அனுப்பியது என் பங்கு ெதாகுத்து அளித்தது. கருத்து ேவறு ம் து. கு க றுபடின், புறக்க கணிக்கவும். நன்றி HRS 4 of 5
  5. 5. வசீகரமா / சுவாரஸ் ான ஸ்யமான / உபேயாக கமான அறிவு பகிர் ர்வு ேகாட்பாட் ட்டின் கீ ழ் உ உங்களுக்கு பிரபஞ் ஞ்சத்தின் வ விட்டம் 5,12,000 லக்ஷம் ல தகவல் தரப்பட்டிருக்கிறது த கி ேலாமீ ட்டர் இந்த தகவல் நான் உருவாக்கிய த ன் யது அல்ல. என்னுைடய கருத்தும் அல்ல. இைண எ அ ணயத்தில் கிை ைடத்தது அல் ல்லது நண்பர்க கள் மின்ன னஞ்சல் மூலம் அனுப்பியது என் பங்கு ெதாகுத்து அளித்தது. கருத்து ேவறு ம் து. கு க றுபடின், புறக்க கணிக்கவும். நன்றி HRS 5 of 5

×