Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

A Kontra 1209 A4

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

A Kontra 1209 A4

  1. 1. Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami a před dvě- ky. Jeho pravé jméno sice začíná na K, není to ale Kristus, ný- ma tisíci let, žil byl Ježíš. Chodil po světě a kázal různé myš- brž kapitál. Nesleduje nás odněkud z nebeských výšin, ale je s lenky – třeba, že když nás oko provokuje k hříchu, máme si ho námi každý den – pokaždé když pomyslíme na to, z čeho za- vyrvat, nebo že kdo nás udeří do pravé tváře, tomu máme na- platit nájem a co si „budeme moct dovolit“. Pokaždé, když vstá- stavit levou. Byl ukřižován, ale – pohádka pokračuje – po něko- váme do práce nebo přemýšlíme uprostřed nudy školní lavice, lika dnech došlo k vzkříšení. Byl zabit, ale není mrtvý – je tedy „jak se uplatníme“. Proniká ale i do našeho volného času. Je s nemrtvý: zombie. Sedí v nebi po pravici Boha, všechno vidí a námi při každé otázce za kolik. Tenhle nemrtvý není žádná po- všechno si pamatuje. Kam se hrabou kamery. Jednou se vrátí, hádka, ale zatraceně živá realita. Vánoční trhy, adventní náku- udělá zombie ze všech a pak všechny předvolá před soud. Tam py, hodně dárků. Udělejte radost svým blízkým – v přesně vy- nám to všechno spočítá – každý hřích, každý úsměšek, každý mezeném čase, každý rok v ten stejný den. Ozdobit stromeček, mimomanželský sex. Máme se na co těšit, pohádko… úsměv na povel a hlavně obdarovat. Každý rok je vánoční čas Zatím o sobě Ježíšek-zombie dává vědět o poznání pokojnějším dobrý k tomu, abychom vdechli trochu života zombii. I z našich způsobem – jednou za rok chodí a rozdává dětem dárky. Ten- dárků čerpá elán k tomu, aby nás mohla buzerovat a kontrolo- hle nemrtvý Ježíšek, který je zároveň nejmocnější bytostí a všu- vat celý zbytek roku. Tak hodně úsměvů u stromečku a šup do dypřítomným bohem, jenž se účastní takřka každé naší činnosti, kapra a bramborového salátu… ovšem nemá mnoho společného se zombií z oné staré pohád-
  2. 2. ně veřejné diskuze, akce v ulicích, ale i policejní brutalitu (např. při vyklízení univerzity v Kolíně nad Rýnem) či zku- šenost s razantnějším typem odporu jako je právě obsaze- ní audimax. Česko zažilo masové studentské protesty napo- sled před dvaceti lety. Od té doby jakoby se studenti aktivní mimo oficiální struktury (typu akademických senátů) kamsi vytratili. Necháváme si všechno líbit – reformy jsou už ale snad příliš. Je načase se začít organizovat, vytvořit širokou a otevřenou platformu pro studentské boje. Rakouská i ně- mecká zkušenost ukazuje, že to jde… takže brzy na viděnou v obsazených aulách? Jonáš Triangl SQUATOVÁNÍ NA LAVICI OBŽALOVANÝCH CHCETE NÁM VZÍT Třetího prosince byla soudní síň Obvodního soudu pro Pra- hu 2 natolik přeplněná, že se do ní část zájemců ani nevešla. Někteří z nich venku rozvinuli transparent a vystavili na uli- SVOBODNÉ UNIVERZITY? ci malé modely squatů z kartonu. Proti původnímu rozsudku v kauze obsazení domu v Apolinářské ulici 12. září (v rám- OBSADÍME JE ci Týdne nepřizpůsobivosti) podalo odpor patnáct ze dva- ceti tří odsouzených squaterů. Témata přelíčení se neome- zila na rozebírání událostí, jež se odehrály na střeše domu Univerzity v evropských městech podstupují refor- v Apolinářské, ale přesahovala i do otázek policejní bruta- my, které mají zvýšit flexibilitu a konkurenceschop- lity vůči podpůrné demonstraci, osudů obsazené budovy a nost absolventů na trhu práce. Jestliže se reformy ne- v neposlední řádě i zásad squattingu samotného. „Žijeme v sou v celé Evropě v podobném duchu, odpovědi na ně době, v níž se na některé problémy nedá upozornit jinak než se diametrálně liší: v Rakousku a posléze v Němec- dupnutím,“ prohlásila před soudem jedna ze squaterek. Pří- ku studenti obsadili hlavni auly několika univerzit po značné je, že většina obviněných ve svých výpovědích dá- celé zemi, okupace probíhají i jinde. V Česku studen- vala jasně najevo, že si za svými názory stojí (a to navzdory ti mlčí – dlouhodobě. dotěrným otázkám a povýšeneckým poznámkám soudce). Poněkud s tím kontrastovalo chování zástupkyně firmy spra- Je jenom otázkou času, kdy bude zvolena nová vláda a mi- vující bývalý lázeňský dům, která nedokázala ani předložit nistr školství naváže na rozpracované neoliberální reformy, dokumenty potřebné k tomu, aby u soudu mohla zastupo- které se snažil prosadit Ondřej Liška. V sázce je autonomie vat poškozenou stranu a na mnohé otázky obhájců odpoví- univerzit – například to, že do rozhodování o školách neza- dala velmi nepřesně. Na stranu squaterů se postavila i Jana sahují firmy. Letní semestr 2010 a zimní semestr 2010/2011 Růžičková z Národního ústavu památkové péče, která před se jeví pro reformy, ale i pro protesty proti nim jako klíčo- soudem doložila, že stav budovy v Apolinářské se za půso- vé. Prozatímní mobilizace proti reformě není příliš úspěšná bení současných vlastníků významně zhoršil a akci 12. září – paradoxně se do protestu zapojují častěji učitelé (zejména zhodnotila jako „velmi prospěšnou“. Drastičnost policejní- ti mladí) než samotní studenti. Protesty jsou nezbytné – kde ho zásahu „dole“ byla motivem, který se objevoval nejen hledat inspiraci? Například v Německu, kde studenti v rám- ve výpovědích obžalovaných. Vztahovaly se k němu i otáz- ci solidarity s vídeňskými studenty začali v listopadu obsa- ky vůči svědkům – účastníkům demonstrace a následně po- zovat hlavní auly univerzit (tzv. audimax) po celé zemi. Po- licistům, kteří měli zásah na povel. Právě výpovědi policis- čet obsazených univerzit se vyšplhal na desítky a mnohde tů byly dobrou – a pro každého potenciálního demonstranta trvá doteď. Studenti, ve většině případů bez jakékoli přede- bohužel asi i dost poučnou ukázkou policejní etiky a strate- šlé zkušenosti se sebe-organizováním, jednoho dne vstoupi- gie. Slyšeli jsme lživé popisy údajné agresivity davu, prý ří- li do audimax a už ji neopustili. Audimax se stala centrem zeného squatery ze střechy pomocí hesel druhu „No pasa- rozhodování dočasných studentských výborů. Způsoby roz- ran“ (význam tohoto sloganu nedokázal pan major vysvětlit) hodování se liší: od modelu se skupinou předáků v čele, hla- a přítomní zranění se dozvěděli, že k ránám přišli nejspíš při sováním a principem většiny (univerzita ve Freiburgu), přes útoku na policisty. Plukovník Vondrášek s mistrností středo- menší diskuzní pléna a rozdělení práce do kooperujících věkých scholastiků vysvětlil konání velitelů: „Demonstrace skupin (univerzita v Brémách) až po rozhodování na bázi nebyla nahlášena a shromažďovací zákon nikdo z demon- přímé demokracie a aktivizace v ulicích (univerzita v Ham- strantů neporušil, tak jsme postupovali podle zákona o po- burku). Na mnoha místech se nemohou snést tzv. reformisté, licii“. Inu, náročnost reality si někdy žádá pružnost práva. pro které je jedinou otázkou situace studentů a radikálové/ Další jednání bylo odročeno na 7. ledna, kdy se také budou autonomové, kteří krizi vysokého školství zasazují do obec- promítat záznamy ze zásahů během demonstrace a uvnitř nější kritiky kapitalismu. Tisíce německých studentů zažívají domu. Kauza i boj pokračují. něco nového: přímou spoluzodpovědnost, sebeorganizová- ní a rozhodování, kolektivní život, vlastní kreativitu, skuteč- Jana Zahide
  3. 3. DESET DNÍ OPOZIČNÍ zda je legitimní nechat umrznout člověka, v zájmu ochrany zájmů majitelů nevyužívaných nemovitostí. Prezentaci uza- ARCHITEKTURY vřel výtvarník a aktivista Brett Bloom, který prozkoumával americký středozápad, kde pátral po formách kulturní re- zistence a našel to, co označil jako „středozápadní koridor Poslední dobou se lidem mění před očima prostor, v radikální kultury“. Středa patřila Veronice Dorsey, organi- němž žijí. Pár nejmocnějších si v duchu zákona „sil- zátorce nízkopříjmové skupiny pracovníků, která bojuje za nější vyhrává“ přestavuje svět kolem nás v obří po- základní lidská práva, jako je zdravotní péče, vzdělání či dů- kladnice pro svůj kapitál, „slabé“ lidi však potřebu- stojné pracovní podmínky. Slovo měl i antropolog Neil Smi- je na zednické práce. Jak zařídit, aby se nebouřili? th, který skrze gentrifikaci vysvětlil nerovný vývoj v utváření Nabídněte jim „americký sen“, iluzi, že také něco do- prostoru. Poslední diskusi věnovala feministická ekonomic- stanou. Vítejte ve světě přestavěném pro potřeby ka- ká geografka Jannelle Cornwell družstevním hnutím a jejich pitálu. Jak to však udělat, aby byl váš byt místem k vlivu na utváření prostředí založeného na spolupráci. Podle bydlení a ne něčí pokladničkou? Cornwell má šíření komunitně fungujících podniků potenci- ál postupně dosáhnout celospolečenských změn. Následoval Kritice využívání prostoru kapitalistickou společností byla angažovaný projev Maxe Rameau, organizátora Take Back věnována akce „Ten Days for Oppositional Architecture“, the Land, floridského hnutí lidí bez domova. Rameau vy- pořádaná berlínskou skupinou An Architektur 12. – 21. lis- zdvihl roli ekonomické krize, která nyní mnoho lidí připra- topadu 2009 v newyorském Brooklynu. Skupinu tzv. opozič- vila o domov, v proměně společenského vnímání finančních ních architektů si pozvala umělecká organizace Performa. institucí a způsobu jejich fungování. „Hlavní úlohou hnutí Skupina An Architektur vydává od roku 2001 stejnojmen- za sociální spravedlnost a celé současné generace by mělo ný časopis, v němž se zabývá kritikou neoliberální ekono- být povýšení práva na bydlení na úroveň základních lid- miky a souvisejících forem prostorové produkce. Během je- ských práv,“ prohlásil. Vrcholem akce bylo sobotní vystou- jich akce bylo možné deset dnů kdykoli zdarma navštívit pení marxistického geografa a antropologa Davida Harvey- prostorný prosklený sál v přízemí jedné z mnoha „gentrifi- ho. Ten se jako angažovaný obyvatel New Yorku zúčastnil kovaných“, tedy zubem kapitalismu poznamenaných budov i některých předchozích diskusí. Harvey se věnoval kritice brooklynské čtvrti Dumbo. Ostatně, těžko tento zub neoče- globálního kapitalismu, který je vzhledem závislosti na neu- kávat v lokalitě nacházející se v místech, kde se setkávají ústí stálém hledání nového kapitálu trvale neudržitelný a jehož Manhattanského a Brooklynského mostu. Kousek svobod- absurdita se projevuje i v zacházení s prostorem. Harveyho ného prostoru v přízemí, fungující i jako výstava souvisejí- řeč byla vynikající tečkou za programem akce, které se po- cího informačního materiálu, každý den poskytoval lidem dařilo mnohým otevřít oči a radikálně naladit ty, kteří pro- příležitost konfrontovat situaci s kritikou. Pět večerů a jedno zřeli již dávno. sobotní odpoledne se věnovalo diskusím na konkrétní téma- ta, čtyři večery patřily workshopům, filmovým projekcím, www.oppositionalarchitecture.com představením či prezentaci neakreditované školy architektu- www.anarchitektur.com ry pro veřejnost. Smršť nekonečných otázek obvykle utnula www.performa-arts.org pauza a zdarma servírovaná, organizátory DIY uvařená ve- Michaela Pixová čeře. Večer vždy zakončila otevřená diskuse. Celou událost zahájilo téma dekomodifikace bytové výstavby, představe- né geografem Jamesem de Filippis, a do praxe uvedené Es- ther Wang, aktivistkou stojící v čele organizace bojující proti KOMIX násilí na newyorských Asiatech. Tvrdá je zejména situace v newyorském čínském městě, jehož obyvatelé čelí gentrifika- ci, vykořisťování, chudobě, kriminalizaci mládeže, zadržo- vání a deportacím. Sobotní večer patřil ekonomovi Davidu Kotzovi, který se věnuje analýze kapitalismu a navrhování alternativního modelu: participačního socialismu. Promlu- vil také Teddy Cruz, architekt, který se zabývá sociálně a kulturně uvážlivou architekturou v kalifornské oblasti sty- ku americké a mexické společnosti. V pondělí dorazil histo- O ANNÁCH rik Peter Linebaugh, který společenský ne-respekt k prosto- ru konfrontoval s ne-respektem k času. Odkazoval na dávné vztahy lidstva k prostředí a místům, v nichž žijí, a na skuteč- nost, že Američané svou zemi sebrali jinému národu. Teo- retický úvod doplnil plamenným projevem Rob Robins, ně- kdejší bezdomovec, nyní aktivista a lídr organizace Picture the Homeless, v níž lidé bez domova bojují za občanská a lidská práva a sociální spravedlnost, zejména v oblasti byto- vé politiky. Odkázal přitom na nedávnou obrovskou státní injekci krachujícím bankám, kterým patří mnohé nevyužité nemovitosti. Robins zastává názor, že v USA je dost prázd- ných domů k vyřešení problému amerického bezdomovec- tví. Absurditu současných praktik vystihl řečnickou otázkou,
  4. 4. ODVRÁCENÁ STRANA DIÁŘ MĚSÍCE 2. – 18. 12 Two Cups of Tea, Do Česka dorazil Antikrist a polovzkříšený Egon Bondy. Galerie U Mloka (Olomouc) * Berlínská autonomní scéna vyzvala po vyklizení dalších výstava komiksů – Toy_Box p-centrum.cz squatů k intezivnějšímu odporů proti gentrifikaci měst, in- formoval server squat.net * Policejní objekty v Hambur- 12. – 23. 12. ku a Berlíně se staly terčem útoků, motivem měl být ne- Město: na prodej, Truhlářská 11 (Praha) souhlas s vojenskou účastí v Afghánistánu. * Nizozemský „Městský prostor z kritické perspektivy“– výstava protiislamistický xenofob Wilders nevystoupil v Senátu mestonaprodej.wordpress.com ani v hotelu, v médiích následovaly litanie neoliberálních ochránců svobody projevu. Nikomu z „ochránců svobody“ 12. 12. kupodivu nevadil zákaz minaretů ve Švýcarsku. * „Tyve Akce proti COP15 Dánsko mrdky zavedly antichlastací vyhlášku už i v Mimoni. Teď demonstration against the COP15 Climate Summit už si ani nemůžu vzít pivo na cestu do hospody,“ komento- (Copenhagen) nevertrustacop.org val událost místní technař. * Polské cestovky zařadily rom- ské osady do okruhu po Slovensku. * Otrocké pracovní 16. 12. podmínky dohnaly zaměstnance v nošovické automobilce Guma Guar, Head In Body, Squat Wars Hyundai ke spontánní stávce. * Magistrátní Opencard K4 – students club, Celetná 20 (Praha) se po auditu změnila na Tunelcard. * Pražská doprava myspace.com/k4studentsclub pohrozila znovu stávkou v reakci na dehonestační pozván- další promítání Squat Wars: 20.12. bar Azyl (Liberec) 7.1. ku konzultantské firmy, která se v ní chlubila, jak umí pro- klub Futra (Orlová) více na 2h.bloguje.cz pouštět. * „Volat na policisty policisty? Nemělo by to smy- sl,“ uvedla servírka brněnské restaurace Nekonečno v reakci 18. 12. na policejní večírek, na kterém se hajlovalo, nadáva- Paradise karneval lo do Židů a zpívaly rasistické písně Orlíku. * Po skandálu masky, DIY dílna, fotokoutek, zvukomalebné tóny, výstava se symboly jednotek SS na přilbách českých vojáků začala z Plyšové masturbace, projekce, Hala C, Drahobejlova 15, vojenská policie kontrolovat i tetování přímo ve vojen- Praha kulturajinak.com ských bazénech. * Německý soud odsoudil bankovní úřed- nici z Bonnu, která několik let tajně pomáhala chudým 19. 12. klientům převodem peněz z naditějších kont. * K pomoci Punkový bleší trh, bezdomovcům odsoudil lékařku Ilonu Koniecznou pol- Café Na půl cesty (Praha) ský soud za to, že falšovala recepty a poskytovala léky bez- přijďte si pro originální vánoční dárky greendors.cz domovcům. * Server ČSAF.cz informoval o sérii solidár- ních útoků za svobodu indiánů Mapuche provedených 19. 12. – 23. 12. chilskými anarchisty. * Izrael bombardoval Gazu a vycvi- Otevři oči – Protest proti prodeji kaprů (Praha) čil první snajperky. * Web akt-info.wgz.cz přinesl zprávu Sokolovská – Florenc, Plzeňská – Anděl, I. P. Pavlova, Tylo- o odsouzení pěti Íránců k trestu smrti kvůli demonstracím. vo nám., 28. října otevrioci.cz * Rusko sice téměř zrušilo trest smrti, ale politických vražd a násilí přibývá. Zavražděn byl například pravo- 19. 12. slavný duchovní Daniel Sysojev i antifašistický aktivista Ivan Demonstrace proti represi a vyklizení squatů, „Váňa“ Chutorskoj. * Státní bankrot po krachu Dubaje Torino před vlakovým nádražím Porta Susa, hrozí i Řecku, za to v Somálsku vznikla prosperující pirát- tuttosquat.net, piemonte.indymedia.org ská burza. * Aby vlády rozptýlily pozornost lidí, půjdou do války, prohlásil v Praze ekonom Marc Farber, proslu- 21. 12. lý tím, že jako jeden z mála předpověděl finanční krizi. * Za Genderové promítání: Lesbian Vampire Killers Pra 13 dokonaných vražd bude souzen major americké ar- Mečislavova 8 (Praha) infoshop-revolver.cz mády Nidal Malik Hasan, který zahájil palbu na základně v Texasu. * Svět začal bez člověka a bez něho také skončí, 24. 12. – 1. 1. zní citát francouzského antropologa Clauda Lévi-Straus- Otevřené vánoce a Silvestr v DVP projekt-dvp.s.cz se, který zemřel 3. listopadu. 7. 1. Jeroným Lapka Proces se squattery Omlouváme se čtenářům minulého čísla za ztíženou čitelnost některých obvodní soud Praha 2 (Francouzská 19) pokračuje soud se textů, které neměly rafinovaně suplovat rubriku „Kvízy a hlavolamy“. Před squattery z Albertova aktuální info na milada.org, teta. uzávěrkou tohoto čísla jsme vykonali příslušnou obětinu, aby k nám tiskař- Milada.org, indeti.ca/squatmilada ští šotci byli milosrdnější. Redakce LINKY squat.net – aktuální informace o squattingu po celém světě, stránky i v češtině nolager.de – evropská iniciativa proti politice EU vůči migrantům a lidem hledajícím azyl noborder.org – společný web mnoha grassroots skupin z celého světa, které bojují za práva migrantů Ke sledování dále doporučujeme csaf.cz, czechtek.bloguje.cz, antifa.cz, bloodymary.blog.cz

Views

Total views

433

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×