Anayasa

7,085 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,085
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anayasa

 1. 1. mehmetyarligac@yahoo.com ANAYASA 1. 1982 Anayasasının Kanun Numarası ve Kabul Tarihi Kaçtır? 6. Yasama Yetkisi Kimindir? 18.10.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 2. Cumhuriyetin Nitelikleri Nelerdir? Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve 7. Yürütme Yetkisi ve Görevi Kimindir? adalet anlayışı içinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu a) İnsan haklarına saygılı, tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun b) Atatürk milliyetçiliğine bağlı, olarak kullanılır ve yerine getirilir. c) Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 8. Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü Konusundaki Maddeler Nelerdir? d) Demokratik, e) Laik a) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme f) Sosyal bir hukuk devletidir. ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan 3. Anayasanın Değiştirilemeyecek Olan temel hukuk kurallarıdır. Hükümleri Nelerdir? b) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz a) Devletin şekli 9. Anayasaya Göre Temel Hak ve b) Cumhuriyetin nitelikleri Hürriyetlerin Niteliği Nelerdir? c) Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti a) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 4. Anayasaya Göre Devletin Temel Amaç ve hürriyetlere sahiptir. Görevleri Nelerdir? b) Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı a) Türk milletinin bağımsızlığını ve ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 10. Anayasaya Göre Temel Hak ve kişilerin ve toplumun refah, huzur ve Hürriyetlerin Sınırlanması Nasıl Olur? mutluluğunu sağlamak b) Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, Temel hak ve hürriyetler, özlerine sosyal hukuk devleti ve adalet dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili ilkeleriyle bağdaşmayacak surette maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal ve ancak kanunla sınırlanabilir. engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 5. Anayasaya Göre Türk Milleti aykırı olamaz Egemenliğini Kimin Aracılığıyla Kullanır? 11. Anayasaya Göre Temel Hak ve Anayasanın koyduğu esaslara göre, Hürriyetlerin Kısmen veya Tamamen yetkili organları eliyle kullanır. Durdurulması Hangi Hallerde Olur? NOT: Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette a) Savaş hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. b) Seferberlik Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan c) Sıkıyönetim almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz d) Olağanüstü Hal 1
 2. 2. mehmetyarligac@yahoo.com b) Bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği 12. Yukarda Sayılan Temel Hak ve olarak ilgilinin yakalanması veya Hürriyetleri Durdurma Nedenlerinde Bile tutuklanması Hangi Haklar Durdurulamaz? c) Bir küçüğün gözetim altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması a) Kişinin yaşama hakkına, maddi ve için verilen bir kararın yerine manevi varlığının bütünlüğüne getirilmesi dokunulamaz (savaş hukukuna uygun d) Toplum için tehlike teşkil eden bir akıl fiiller sonucu meydana gelen ölümler hastası, uyuşturucu madde veya alkol dışında) tutkunu, bir serseri veya hastalık b) Kimse din, vicdan, düşünce ve yayabilecek bir kişinin bir müessesede kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda bunlardan dolayı suçlanamaz belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi c) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; e) Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek suçluluğu mahkeme kararı ile isteyen veya giren, ya da hakkında sınır saptanıncaya kadar kimse suçlu dışı etme yahut geri verme kararı sayılamaz. verilen bir kişinin yakalanması veya tutuklanması 13. Anayasaya Göre Yabancıların Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlanması Nasıldır? 17. Anayasaya Göre Yakalanan veya Tutuklanan Kişilere, Yakalama Veya Milletlerarası hukuka uygun olarak Tutuklama Sebepleri Ve Haklarındaki kanunla sınırlanabilir. İddialar Ne Zamana Kadar Bildirilir? 14. Anayasaya Göre Hangi Öldürme Fiilleri Herhalde yazılı ve bunun hemen Hukuka Uygundur? mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna a) Meşru müdafaa hali, çıkarılıncaya kadar bildirilir. b) Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, 18. Anayasaya Göre Gözaltı Süreleri Ne c) Bir tutuklu veya hükümlünün Kadardır? kaçmasının önlenmesi, d) Bir ayaklanma veya isyanın Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma bastırılması, yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için e) Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu yetkili merciin verdiği emirlerin olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde uygulanması sırasında silah hâkim önüne çıkarılır. Bu süreler olağanüstü kullanılmasına kanunun cevaz verdiği hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir. zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri 19. Anayasanın Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması ile İlgili Hükümler Nelerdir? 15. Anayasaya Göre Neler Angarya (Zorla Çalıştırma) Sayılmaz? a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı a) Hükümlülük veya tutukluluk süreleri c) Haberleşme hürriyeti içindeki çalıştırmalar; b) Olağanüstü hallerde vatandaşlardan 20. Hangi Sebeplerle Özel Hayatın Gizliliği istenecek hizmetler; İhlal Edilmesi Anayasaya Uygundur? c) Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları a) Milli güvenlik, b) Kamu düzeni, c) Suç işlenmesinin önlenmesi, 16. Anayasaya Göre Neler Kişinin d) Genel sağlık ve genel ahlakın Hürriyetinden Yoksun Bırakılma Sayılmaz? korunması e) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin a) Mahkemelerce verilmiş hürriyeti korunması kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi 2
 3. 3. mehmetyarligac@yahoo.com NOT: Hâkim kararı veya Yetkili merciin kararı Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda gerekir. (24x48) girme hakkından yoksun bırakılamaz 21. Hangi Sebeplerle Konut 27. Anayasanın Din ve Vicdan Hürriyeti ile Dokunulmazlığının İhlal Edilmesi Anayasaya İlgili Hükümleri Nelerdir? Uygundur? a) Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat a) Milli güvenlik, hürriyetine sahiptir b) Kamu düzeni, b) Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere c) Suç işlenmesinin önlenmesi, katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini d) Genel sağlık ve genel ahlakın açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve korunması kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve e) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin suçlanamaz korunması c) Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması şartıyla ibadet, dini NOT: Hâkim kararı veya Yetkili merciin kararı ayin ve törenler serbesttir gerekir. (24x48) d) Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi 22. Hangi Sebeplerle Haberleşme ilk ve ortaöğretim kurumlarında Hürriyetinin İhlal Edilmesi Anayasaya okutulan zorunlu dersler arasında yer Uygundur? alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, a) Milli güvenlik, küçüklerin de kanuni temsilcisinin b) Kamu düzeni, talebine bağlıdır. c) Suç işlenmesinin önlenmesi, d) Genel sağlık ve genel ahlakın 28. Anayasanın Düşünce ve Kanaat Hürriyeti korunması ile İlgili Hükümleri Nelerdir? e) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması a) Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. NOT: Hâkim kararı veya Yetkili merciin kararı gerekir. (24x48) b) Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce 23. Yerleşme Hürriyeti Hangi Nedenlerle kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve Sınırlanabilir? suçlanamaz a) Suç işlenmesini önlemek, 29. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti b) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi Hangi Nedenlerle Sınırlanabilir? sağlamak, c) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek a) Milli güvenlik, d) Kamu mallarını korumak; b) Kamu düzeni, c) Kamu güvenliği, 24. Seyahat Hürriyeti Hangi Nedenlerle d) Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Sınırlanabilir? Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, a) Suç soruşturma ve kovuşturması e) Suçların önlenmesi, suçluların sebebiyle cezalandırılması, b) Suç işlenmesini önlemek amacıyla f) Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, 25. Vatandaşın Yurtdışına Çıkma Hürriyeti g) Başkalarının şöhret veya haklarının, Hangi Nedenlerle Sınırlanabilir? özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması a) Vatandaşlık ödevi h) Yargılama görevinin gereğine uygun b) Ceza soruşturması veya kovuşturması olarak yerine getirilmesi sebebiyle 30. Süreli veya Süresiz Yayınlar Hangi 26. Anayasaya Göre Vatandaş Sınır Dışı Sebeplerle ve Kimin Kararı ile Toplanabilir? Edilebilir mi? 3
 4. 4. mehmetyarligac@yahoo.com a) Kanunun gösterdiği suçların Kişilerin haysiyet ve şereflerine soruşturma veya kovuşturmasına dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe geçilmiş olması hallerinde hâkim aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kararıyla kanunla düzenlenir. b) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu 35. Düzeltme ve Cevap Yayımlanmazsa, düzeninin, genel ahlakın korunması ve Yayımlanmasının Gerekip Gerekmediğine suçların önlenmesi bakımından Hakim Tarafından İlgilinin Müracaat gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Tarihinden İtibaren En Geç Kaç Gün de kanunun açıkça yetkili kıldığı İçerisinde Karar Verilir? merciin emriyle toplatılabilir. Yedi (7) gün içinde NOT: Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmi dört saat içinde yetkili 36. Dernek Kurma Hürriyeti Hangi hakime bildirir; hakim bu kararı en geç kırk Sebeplerle Sınırlanabilir? sekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır. a) Milli güvenlik, b) Kamu düzeni, 31. Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar c) Suç işlenmesinin önlenmesi, hangi sebeple hâkim kararıyla kapatılabilir? d) Genel sağlık ve genel ahlakın korunması Devletin ülkesi ve milliyetle bölünmez e) Başkalarının hürriyetlerinin korunması bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı 37. Dernekler Kim Tarafından Kapatılabilir? yayımlardan mahkum olma halinde, a) Dernekler, kanunun öngördüğü Kapatılan süreli yayının açıkça devamı hallerde hakim kararıyla kapatılabilir niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar veya faaliyetten alıkonulabilir. hakim kararıyla toplatılır. b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını 32. Anayasanın Süreli ve Süresiz Yayın önlemenin yahut yakalamanın Hakkı ile İlgili Hükümleri Nelerdir? gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, a) Süreli veya süresiz yayın önceden izin derneği faaliyetten men ile alma ve mali teminat yatırma şartına yetkilendirilebilir. bağlanamaz. b) Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun NOT: Bu merciin kararı, yirmidört saat içinde gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, belirtilen yetkili mercie verilmesi kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, yeterlidir. bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. c) Kanun, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici NOT: Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, olarak da uygulanır. mali ve teknik şartlar koyamaz. d) Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu 38. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı Hangi Nedenlerle Sınırlanabilir? kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır. a) Milli güvenlik, b) Kamu düzeni, 33. Basın Araçları Müsadere Edilebilir mi? c) Suç işlenmesinin önlenmesi, d) Genel sağlık ve genel ahlakın Kanuna uygun şekilde basın işletmesi korunması olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın e) Başkalarının hürriyetlerinin korunması araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 39. Anayasaya Göre Mülkiyet Hakkı Hangi alıkonulamaz. Nedenlerle Sınırlanabilir? 34. Anayasaya Göre Düzeltme ve Cevap Hakkı Hangi Hallerde Tanınır? 4
 5. 5. mehmetyarligac@yahoo.com Kamu yararı amacıyla sınırlanabilir. NOT: Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden aykırı olamaz. yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 40. Anayasanın Suç ve Cezalara İlişkin Hususları Nelerdir? 44. Anayasaya Göre Kamulaştırma Bedeli İle a) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte Kesin Hükme Bağlanan Artırım Bedeli bulunan kanunun suç saymadığı bir Nakden Ve Peşin Olarak Ödenir. Ancak fiilden dolayı cezalandırılamaz; Hangi Hallerde Taksitle Ödemede kimseye suçu işlediği zaman kanunda o Yapılabilir? suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. a) Tarım reformunun uygulanması, b) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik b) Büyük enerji ve sulama projeleri tedbirleri ancak kanunla konulur. c) İskân projelerinin gerçekleştirilmesi, c) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya d) Yeni ormanların yetiştirilmesi, kadar, kimse suçlu sayılamaz e) Kıyıların korunması d) Hiç kimse kendisini ve kanunda f) Turizm amacıyla gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 45. Kamulaştırmadaki Taksitlendirme Süresi e) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş Kaç Yılı Aşamaz? bulgular, delil olarak kabul edilemez. f) Ceza sorumluluğu şahsidir. Beş (5) yılı aşamaz g) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine NOT: Kamulaştırılan topraktan, o toprağı getirememesinden dolayı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait özgürlüğünden alıkonulamaz. olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. h) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez NOT: taksitlendirmelerde ve herhangi bir i) İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde sonucunu doğuran bir müeyyide kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulayamaz (silahlı kuvvetler istisna) uygulanır. j) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler 46. Devletleştirme Hangi Hallerde hariç olmak üzere vatandaş, suç Yapılabilir? sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 41. Eğitim ve Öğretim Hürriyeti Neyi teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı Ortadan Kaldırmaz? hallerde devletleştirilebilir Anayasaya sadakat borcunu NOT: Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır 42. Anayasaya Göre Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Hangi Faaliyetler Yürütülür? 47. Devlet Özel Teşebbüsler İçin Hangi Tedbirleri Alır? a) Eğitim b) Öğretim Özel teşebbüslerin milli ekonominin c) Araştırma gereklerine ve sosyal amaçlara uygun d) İnceleme yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. 43. Kıyılar Kimin Tasarrufu Altındadır? 48. Anayasanın Çalışma ile İlgili Hükümleri Devletin Nelerdir? a) Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 5
 6. 6. mehmetyarligac@yahoo.com b) Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne işyerinde sebep oldukları maddi uymayan işlerde çalıştırılamaz. zarardan sendika sorumludur. c) Dinlenmek her çalışanın hakkıdır. c) Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda 49. Anayasaya Göre Kimler Çalışma Hayatı ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Bakımından Özel Olarak Korunurlar? Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. d) Uyuşmazlığın her safhasında taraflar a) Küçükler da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna b) Kadınlar başvurabilir. c) Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar e) Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 50. Anayasaya Göre Çalışanlar ve İşverenler f) Siyasi amaçlı grev ve lokavt, Hangi Nedenlerle Sendika Kurabilirler veya dayanışma grev ve lokavtı, genel grev Sendikaya Üye Olabilirler? ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler Üyelerinin çalışma ilişkilerinde, yapılamaz. ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini g) Greve katılmayanların işyerinde korumak ve geliştirmek için izin almaksızın çalışmaları, greve katılanlar tarafından sendika kurabilirler hiç bir şekilde engellenemez. 51. Sendika Kurma Hakkı Hangi Nedenlerle 54. Anayasaya Göre Ücret Neyin Sınırlanabilir? Karşılığıdır_ a) Milli güvenlik, Emeğin karşılığıdır. b) Kamu düzeni, c) Suç işlenmesinin önlenmesi, 55. Asgari Ücretin Tespitinde Hangi Şartlar d) Genel sağlık ve genel ahlakın Göz Önünde Bulundurulur? korunması e) Başkalarının hürriyetlerinin korunması a) Çalışanların geçim şartları b) Ülkenin ekonomik durumu NOT: Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz. 56. Anayasaya Göre Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması 52. Toplu İş Sözleşmesi ile İlgili Hükümler Gerekenler Kimlerdir? Nelerdir? a) Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul a) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ve yetimleriyle, malul ve gazileri ekonomik ve sosyal durumlarını ve b) Sakatları çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla c) Yaşlıları toplu iş sözleşmesi yapma hakkına d) Korunmaya muhtaç çocukları sahiptirler. b) Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi 57. Anayasaya Göre Devlet Yabancı yapılamaz ve uygulanamaz. Ülkelerde Çalışan Vatandaşlar ile İlgili Ne Tür Tedbirler Alır? c) Kamu işçileri ile yapılan toplu iş sözleşmesi bakanlar kurulunun onayına sunulur a) Aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, 53. Grev ve Lokavt ile İlgili Hükümler b) Anavatanla bağlarının korunması Nelerdir? c) Yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır. a) Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum 58. Anayasanın Türk Vatandaşlığı ile İlgili zararına ve milli serveti tahrip edecek Hükümleri Nelerdir? şekilde kullanılamaz b) Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu a) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile hareketleri sonucu, grev uygulanan bağlı olan herkes Türktür 6
 7. 7. mehmetyarligac@yahoo.com b) Türk babanın veya Türk ananın çocuğu 64. Anayasanın Siyasinin Partiler ile İlgili Türktür. Hükümleri Nelerdir? c) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda a) Parti üyesi olabilmek için onsekiz belirtilen hallerde kaybedilir yaşını doldurmuş olmak gerekir. d) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla b) Siyasi partiler, demokratik siyasi bağdaşmayan bir eylemde hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. bulunmadıkça vatandaşlıktan c) Siyasi partiler önceden izin almadan çıkarılamaz. kurulurlar e) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar d) Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde ve işlemlere karşı yargı yolu ve hakça mali yardım yapar kapatılamaz. 65. Kimler Siyasi Partilere Üye Olamaz? 59. Seçimlerin Yapılması ile İlgili Hükümler Nelerdir? a) Hâkimler ve savcılar, b) Sayıştay dâhil yüksek yargı organları Seçimler ve halkoylaması; mensupları, c) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur a) Serbest, statüsündeki görevlileri, b) Eşit, d) Yaptıkları hizmet bakımından işçi c) Gizli, niteliği taşımayan diğer kamu d) Tek dereceli, görevlileri, e) Genel oy, e) Silahlı Kuvvetler mensupları f) Açık sayım ve döküm esaslarına göre f) Yükseköğretim öncesi öğrencileri yapılır 66. Yüksek Öğretim Elemanlarının Siyasi 60. Seçimler Kimin Yönetim ve Denetimi Partilere Üye Olabilirler mi? Altında Yapılır? Siyasi partilerin merkez organları dışında Yargı yönetim ve denetimi altında kalan parti görevi alamazlar yapılır. 67. Anayasaya Göre Siyasi Partilerin 61. Anayasaya Göre Kimler Oy Kullanamaz? Uyacakları Esaslar Nelerdir? a) Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile a) Siyasi partiler, ticari faaliyetlere askeri öğrenciler, girişemezler b) Taksirli suçlardan hüküm giyenler b) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin hariç ceza infaz kurumlarında bulunan amaçlarına uygun olması gereklidir hükümlüler c) Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları 62. Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevlerinde demokrasi ilkelerine uygun olur Oy Kullanılması Ve Oyların Sayım Ve Dökümünde Seçim Emniyeti Açısından 68. Siyasi Partilerin Mal Edinimleri İle Gelir Alınması Gerekli Tedbirler Kim Tarafından Ve Giderlerinin Kanuna Uygunluğunun Alınır? Tespiti, Bu Hususun Denetimi Kim Tarafından Yerine Getirilir? Tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin Anayasa mahkemesi tarafından yerine yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır. getirilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştay’dan yardım 63. Seçim Kanunları Hangi İlkeleri İçermesi sağlar. Gerekir? 69. Siyasi Partilerin Kapatılması Davası a) Temsilde adalet Nerede Görülür? b) Yönetimde istikrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının NOT: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kesin olarak karara bağlanır yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 7
 8. 8. mehmetyarligac@yahoo.com 70. Bir Siyasi Partinin Temelli Kapatılmasına e) Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya Beyan Veya Faaliyetleriyle Sebep Olan daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına Kurucuları Dâhil Üyeleri, Anayasa hüküm giymiş olanlar Mahkemesinin Temelli Kapatmaya İlişkin f) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, Kesin Kararının Resmi Gazetede Gerekçeli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, Olarak Yayımlanmasından Başlayarak Kaç inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas Yıl Süreyle Bir Başka Partinin Kurucusu, gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, Üyesi, Yöneticisi Ve Deneticisi Olamazlar? resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa Beş (5) yıl süreyle vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik 71. Yabancı Devletlerden, Uluslararası suçlarından biriyle hüküm giymiş Kuruluşlardan Ve Türk Uyrukluğunda olanlar, affa uğramış olsalar bile Olmayan Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Maddi Yardım Alan Siyasi Partilere Ne Tür 77. Kimler Görevlerinden Çekilmedikçe Yaptırım Uygulanır? Aday Olamazlar Ve Milletvekili Seçilemezler? Siyasi partiler temelli olarak kapatılır. a) Hâkimler ve savcılar, NOT: Temelli kapatılan bir parti bir başka ad b) Yüksek yargı organları mensupları, altında kurulamaz. c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, 72. Anayasaya Göre; e) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevliler a) Kamu hizmetlerine girme hakkı f) Yaptıkları hizmet bakımından işçi b) Mal bildirimi niteliği taşımayan diğer kamu c) Vatan hizmeti görevlileri d) Vergi ödevi g) Silahlı Kuvvetler mensupları e) Dilekçe hakkı 78. Yenilenmesine Karar Verilen Meclisin Hangi Bölüme Girmektedir? yetkileri Ne Zamana Kadar Devam Eder? Siyasi Haklar ve Ödevler bölümüne Yeni Meclisin seçilmesine kadar girmektedir. 79. Anayasaya Göre TBMM Seçimleri Hangi 73. Maliye Politikasının Sosyal Amacı Nedir? Nedenle Geriye Bırakılabilir? Vergi yükünün adaletli ve dengeli Savaş sebebiyle yeni seçimlerin dağılımı yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye 74. Anayasaya Göre Dilekçe Nerelere bırakılmasına karar verebilir. Verilebilir? NOT: Geri bırakma sebebi ortadan a) Yetkili makamlara kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre b) Türkiye Büyük Millet Meclisine bu işlem tekrarlanabilir. 75. Milletvekili Seçilme Yaşı Kaçtır? 80. TBMM Ara Seçimleri ile İlgili Hususlar Nelerdir? 25 yaş a) Her seçim döneminde bir defa yapılır 76. Kimlerin Milletvekili Seçilme Yeterliliği ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe Yoktur? ara seçime gidilemez b) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz a) En az ilkokul mezunu olmayanlar, b) Kısıtlılar, c) Boşalan üyeliklerin sayısı, üye c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini tamsayısının yüzde beşini bulduğu yapmamış olanlar, hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde d) Kamu hizmetinden yasaklılar, yapılmasına karar verilir. 8
 9. 9. mehmetyarligac@yahoo.com d) Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye sendikalar ve bunların üst Büyük Millet Meclisinde üyesinin kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs kalmaması halinde, boşalmayı takip veya ortaklıkların yönetim ve denetim eden doksan günden sonraki ilk Pazar kurullarında görev alamazlar, vekili günü ara seçim yapılır olamazlar, b) Herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onanmasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. 81. Seçimlerin Başlamasından Bitimine NOT: Bir üyenin belli konuda ve altı ayı Kadar, Seçimin Düzen İçinde Yönetimi Ve aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek Dürüstlüğü İle İlgili Bütün İşlemleri Yapma geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına Ve Yaptırma, Seçim Süresince Ve Seçimden bağlıdır. Sonra Seçim Konularıyla İlgili Bütün Yolsuzluklar, Şikâyet Ve İtirazları İnceleme 86. Anayasanın Yasama Dokunulmazlığı ile Ve Kesin Karara Bağlama Ve Türkiye İlgili Hükümleri Nelerdir? Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Seçim Tutanaklarını Kabul Etme Görevi Kime Aittir? a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri Yüksek Seçim Kuruluna aittir. düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce 82. Yüksek Seçim Kurulunun Kararları başka bir karar alınmadıkça bunları Aleyhine Nereye Başvurulabilir? Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar Kararları kesindir. Başka bir merciiye b) Seçimden önce veya sonra bir suç başvurulamaz işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, 83. YSK Kaç Üyeden Oluşur ve Üyeleri sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve Kimlerden Seçilir? yargılanamaz c) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. başlanılmış olmak kaydıyla Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Anayasanın 14 üncü maddesindeki Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye durumlar bu hükmün dışındadır. tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile d) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi seçilir. hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine 84. TBMM Üyeleri Kimi Temsil Ederler? getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince Seçildikleri bölgeyi veya kendilerini zamanaşımı işlemez. seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler. e) Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin 85. TBMM Üyelerinin Üyelikle Bağdaşmayan yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına İşleri Nelerdir? bağlıdır f) Türkiye Büyük Millet Meclisindeki a) Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde siyasi parti gruplarınca, yasama ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin dokunulmazlığı ile ilgili görüşme veya diğer kamu tüzelkişilerinin yapılamaz ve karar alınamaz. doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel 87. Anayasanın Milletvekilliği Düşmesi ile gelir kaynakları ve özel imkanları İlgili Hükümleri Nelerdir? kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten a) İstifa eden milletvekilinin yardım sağlayan ve vergi muafiyeti milletvekilliğinin düşmesi, istifanın olan vakıfların, kamu kurumu geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet niteliğindeki meslek kuruluşları ile 9
 10. 10. mehmetyarligac@yahoo.com Meclisi Başkanlık Divanınca tespit c) Bakanlar Kuruluna belli konularda edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet kanun hükmünde kararname çıkarma Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır. yetkisi vermek b) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme d) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu görüşmek ve kabul etmek husustaki kesin mahkeme kararının e) Para basılmasına ve savaş ilanına karar Genel Kurula bildirilmesiyle olur. vermek c) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir f) Milletlerarası andlaşmaların görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar onaylanmasını uygun bulmak eden milletvekilinin milletvekilliğinin g) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye düşmesine, yetkili komisyonun bu tamsayısının beşte üç çoğunluğunun durumu tespit eden raporu üzerine kararı ile genel ve özel af ilanına karar Genel Kurul gizli oyla karar verir. vermek d) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 92. Kanun Teklif Etmeye Kim Yetkilidir? beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin a) Bakanlar kurulu düşmesine, durumun Meclis Başkanlık b) Milletvekilleri Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt 93. TBMM’ce Kabul Edilen Kanunlar çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. Cumhurbaşkanı Tarafından Kaç Gün İçinde e) Partisinin temelli kapatılmasına beyan Yayımlanır? ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya 15 gün içinde yayımlanır ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu NOT: Yayımlanmasını kısmen veya tamamen kararın Resmi Gazetede gerekçeli uygun bulmadığı kanunları, bir daha olarak yayımlandığı tarihte sona erer görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye 88. Milletvekili Meclis Çalışmalarına Büyük Millet Meclisine geri gönderir Özürsüz Veya İzinsiz Olarak Ne Kadar Süre ile Katılmazsa Vekilliği Düşer? 94. Hangi Kanunlar Cumhurbaşkanı Tarafından Tekrar Görüşülmek Üzere İade Bir ay içerisinde toplam beş birleşim Edilemez? günü katılmayan milletvekilinin vekilliği düşer Bütçe kanunları 89. Partisinin Temelli Kapatılmasına Beyan Ve Eylemleriyle Sebep Olduğu Anayasa 95. Türkiye Cumhuriyeti Adına Yabancı Mahkemesinin Temelli Kapatmaya İlişkin Devletlerle Ve Milletlerarası Kuruluşlarla Kesin Kararında Belirtilen Milletvekilinin Yapılacak Andlaşmaların Onaylanması Milletvekilliği Ne zaman Sona Erer? Usulü Nedir? Kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yayımlandığı tarihte sona erer. onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 90. Yasama Dokunulmazlığı Kaldırılan veya Milletvekilliği Düşürülen Milletvekili Ne NOT: Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri Kadar Sürede ve Nereye Müracaat Edebilir? düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir Meclis Genel Kurulu kararının alındığı yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve tarihten başlayarak yedi gün içerisinde Anayasa Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet Mahkemesine başvurabilir. haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu 91. TBMM’nin Görev ve Yetkileri Nelerdir? andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin a) Kanun koymak, değiştirmek ve bilgisine sunulur. kaldırmak b) Bakanlar Kurulunu ve bakanları 96. Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş denetlemek Milletlerarası Andlaşmaların Hükmü Nedir? 10
 11. 11. mehmetyarligac@yahoo.com Kanun hükmündedir. Bunlar hakkında komisyonları ve Genel Kurulunda Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa öncelikle ve ivedilikle görüşülür Mahkemesine başvurulamaz. e) Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan 97. Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş kararnameler bu tarihte, Türkiye Temel Hak Ve Özgürlüklere İlişkin Büyük Millet Meclisince reddedilen Milletlerarası Andlaşmalarla Kanunların kararnameler bu kararın Resmi Aynı Konuda Farklı Hükümler İçermesi Gazetede yayımlandığı tarihte Nedeniyle Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda yürürlükten kalkar Hangi Hüküm Esas Alınır? f) Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş Milletlerarası antlaşma hükümleri esas hükümleri, bu değişikliklerin Resmi alınır. Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 98. Bakanlar Kurulana Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisini Kim Verir? 102. Milletlerarası Hukukun Meşru Saydığı Hallerde Savaş Hali İlanına Ve Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmaların TBMM tarafından verilir Veya Milletlerarası Nezaket Kurallarının Gerektirdiği Haller Dışında, Türk Silahlı 99. Sıkıyönetim Ve Olağanüstü Haller Saklı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Kalmak Üzere Hangi Konular Hakkında Gönderilmesine Veya Yabancı Silahlı KHK Çıkarılamaz? Kuvvetlerin Türkiye'de Bulunmasına İzin Verme Yetkisi Kime Aittir? a) Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel a) TBMM haklar, kişi hakları ve ödevleri b) Anayasanın dördüncü bölümünde yer b) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir alan siyasi haklar ve ödevler silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal 100. Yetki Kanununda Çıkarılacak Olan karar verilmesinin kaçınılmaz olması KHK’nin Hangi Hususları Belirtilir? halinde Cumhurbaşkanı a) Amacını, 103. TBMM Ne Zaman Toplanır? b) Kapsamını, c) İlkelerini, Her yıl Ekim ayının ilk günü d) Kullanma süresini kendiliğinden toplanır. e) Süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını 104. Meclis Bir Yasama Yılında En Çok Ne Kadar Tatil Yapabilir? NOT: Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep En çok üç ay tatil yapabilir olmaz. 105. TBMM Ara Verme Veya Tatil Sırasında 101. KHK ile İlgili Diğer Hususlar Nelerdir? Kim Tarafından Toplantıya Çağrılabilir? a) Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde a) Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanının Başkanlığında b) Bakanlar Kurulunun istemi üzerine toplanan Bakanlar Kurulunun kanun Cumhurbaşkanı hükmünde kararname çıkarabilir c) Doğrudan doğruya TBMM Başkanı b) Kanun hükmünde kararnameler, Resmi d) Üyelerin beşte birinin yazılı istemi Gazetede yayımlandıkları gün üzerine TBMM Başkanı yürürlüğe girerler c) Kararnameler, Resmi Gazetede 106. TBMM Başkanlık Divanı Kimlerden yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Oluşur? Millet Meclisine sunulur. d) Yetki kanunları ve bunlara dayanan a) Meclis Başkanı, kanun hükmünde kararnameler, b) Başkanvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi c) Katip üyeler 11
 12. 12. mehmetyarligac@yahoo.com d) İdare Amirleri c) Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir 107. TBMM Başkanlık Divanının Görev fazlasından az olamaz. Süresi Ne Kadardır? 112. TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Yolları Nelerdir? İlk seçilenlerin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır. a) Soru b) Gensoru 108. TBMM Başkanının Seçilme Usulü c) Genel Görüşme Nasıldır? d) Meclis Araştırması e) Meclis Soruşturması a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, 113. Soru Nedir? Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde, Başkanlık Divanına Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı bildirilir olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya b) Başkan seçimi gizli oyla yapılır bakanlardan bilgi istemektir c) İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye 114. Meclis Araştırması Nedir? tamsayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk Belli bir konuda bilgi edinilmek için sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy yapılan incelemedir alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy 115. Genel Görüşme Nedir? alan üye, Başkan seçilmiş olur d) Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, on gün Toplumu ve Devlet faaliyetlerini içinde tamamlanır. ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir NOT: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi 116. Gensoru ile İlgili Hususlar Nelerdir? partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan a) Gensoru önergesi, bir siyasi parti grubu haller dışında, Meclis tartışmalarına adına veya en az yirmi milletvekilinin katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten imzasıyla verilir Başkanvekili oy kullanamazlar. b) Bakanlar Kurulu veya bakan hakkında verilir 109. TBMM Çalışmalarını Neye Göre c) Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın Yürütür? düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla olur; oylamada yalnız TBMM İçtüzüğüne göre yürütür güvensizlik oyları sayılır. d) Gensoru önergesi, verilişinden sonraki 110. Siyasi Parti Grupları En Az Kaç üç gün içinde bastırılarak üyelere Milletvekilinden Oluşur? dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp 20 milletvekili alınmayacağı görüşülür e) Gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten 111. Anayasada Başka Bir Hüküm Yok ise başlayarak iki gün geçmedikçe TBMM Toplantı ve Karar Yeter Sayısı yapılamaz ve yedi günden sonraya Kaçtır? bırakılamaz. f) Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin a) Üye tamsayısının en az üçte biri ile veya grupların verecekleri gerekçeli toplanır güvensizlik önergeleri veya Bakanlar b) Toplantıya katılanların salt çoğunluğu Kurulunun güven isteği, bir tam gün ile karar verir geçtikten sonra oylanır. 12
 13. 13. mehmetyarligac@yahoo.com 117. Meclis Soruşturması ile İlgili Hususlar c) Cumhurbaşkanının görev süresinin Nelerdir? dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının a) Başbakan ve bakanlar hakkında verilir boşalmasından on gün sonra b) TBMM üye tamsayısının en az onda Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır birinin vereceği önerge ile soruşturma d) Seçime başlama tarihinden itibaren açılması istenebilir. otuz gün içinde sonuçlandırılır. c) Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde e) Bu sürenin ilk on günü içinde adayların görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi d) Soruşturma açılmasına karar verilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin halinde, 15 kişiden oluşan komisyon tamamlanması gerekir. oluşturulur f) Oylamaların ilk ikisinde üye e) Komisyon, soruşturma sonucunu tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu belirtilen raporunu iki ay içinde sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, Meclise sunar. Soruşturmanın bu üçüncü oylamada üye tamsayısının salt sürede bitirilememesi halinde, çoğunluğunu sağlayan aday komisyona iki aylık yeni ve kesin bir Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu süre verilir. oylamada üye tamsayısının salt f) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten çoğunluğu sağlanamadığı takdirde itibaren on gün içinde dağıtılır, üçüncü oylamada en çok oy almış dağıtımından itibaren on gün içinde bulunan iki aday arasında dördüncü görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde oylama yapılır, bu oylamada da üye ilgilinin Yüce Divana sevkine karar tamsayısının salt çoğunluğu ile verilir. Cumhurbaşkanı seçilmiş olur g) Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli 122. Oylamalarda Cumhurbaşkanı oyuyla alınır. Seçilemezse Ne Olur? h) Meclisteki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme TBMM seçimleri yenilenir yapılamaz ve karar alınamaz NOT: Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve 118. Cumhurbaşkanı Olma Nitelileri başlayıncaya kadar görev süresi dolan Nelerdir? Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk 123. Cumhurbaşkanının Yasama ile İlgili yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Görev ve Yetkileri Nelerdir? kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları a) Gerekli gördüğü takdirde, yasama arasından seçilir yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, 119. Cumhurbaşkanlığı Süresi Ne Kadardır? b) Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, Yedi (7) yıl c) Kanunları yayımlamak, d) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri 120. Cumhurbaşkanlığına TBMM Üyeleri göndermek, Dışından Aday Gösterilebilmesinin Şartı e) Anayasa değişikliklerine ilişkin Nedir? kanunları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak, Meclis üye tamsayısının en az beşte f) Kanunların, kanun hükmündeki birinin yazılı önerisi gerekir kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, 121. Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Usulü tümünün veya belirli hükümlerinin Nasıldır? Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları a) TBMM üye tamsayısının üçte iki gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir iptal davası açmak, b) TBMM toplantı halinde değilse hemen g) Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantıya çağrılır. seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, 13
 14. 14. mehmetyarligac@yahoo.com 124. Cumhurbaşkanının Yürütme ile İlgili 127. Cumhurbaşkanının Resen İmzaladığı Görev ve Yetkileri Nelerdir? Kararlar Ve Emirler Aleyhine Nereye Dava Açılabilir? a) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Anayasa Mahkemesi dâhil, yargı b) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına mercilerine başvurulamaz, dava açılamaz Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, 128. Cumhurbaşkanının Vatana İhanetten c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yargılanabilmesinin Usulü Nedir? kullanılmasına karar vermek, d) Genelkurmay Başkanını atamak, TBMM üye tamsayısının en az üçte e) Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az çağırmak, dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır f) Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, 129. Cumhurbaşkanının Hastalık Ve Yurt g) Başkanlığında toplanan Bakanlar Dışına Çıkma Gibi Sebeplerle Geçici Olarak Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya Görevinden Ayrılması Hallerinde, Görevine olağanüstü hal ilan etmek ve kanun Dönmesine Kadar; Ölüm, Çekilme Veya hükmünde kararname çıkarmak, Başka Bir Sebeple Cumhurbaşkanlığı h) Kararnameleri imzalamak, Makamının Boşalması Halinde De Yenisi i) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama Seçilinceye Kadar Cumhurbaşkanlığı sebebi ile belirli kişilerin cezalarını Makamına Kim Vekâlet Eder? hafifletmek veya kaldırmak, j) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini TBMM Başkanı ve Başkanını atamak, k) Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, l) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, 130. Devlet Denetleme Kurumu Kime Bağlı m) Üniversite rektörlerini seçmek, Olarak Çalışır? 125. Cumhurbaşkanının Yargı ile İlgili Cumhurbaşkanına bağlı olarak Görev ve Yetkileri Nelerdir? 131. Devlet Denetleme Kurumunun Görevi a) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek Nedir? b) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek Cumhurbaşkanının isteği üzerine c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini verimli şekilde yürütülmesinin ve seçmek geliştirilmesinin sağlanması amacıyla denetleme d) Askeri Yargıtay üyelerini seçmek yapar e) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek 132. Devlet Denetleme Kurumu Nereleri f) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Denetleyebilir? üyelerini seçmek. a) Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 126. Anayasaya Göre; Cumhurbaşkanının, b) Sermayesinin yarısından fazlasına bu Anayasa ve Diğer Kanunlarda Başbakan Ve kurum ve kuruluşların katıldığı her İlgili Bakanın İmzalarına Gerek Olmaksızın türlü kuruluşta Tek Başına Yapabileceği Belirtilen İşlemleri c) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek Dışındaki Bütün Kararları, Başbakan ve kuruluşlarında İlgili Bakanlarca İmzalanır. Bu Kararlardan d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek Kim Sorumlu Olur? kuruluşlarında e) Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur 133. Devlet Denetleme Kurumu Nerelerde Denetleme Yapamaz? a) Silahlı Kuvvetler b) Yargı organları 14
 15. 15. mehmetyarligac@yahoo.com 134. Devlet Denetleme Kurumu Üye ve b) Bakanlar Kurulu, bu siyasetin Başkanını Kim Seçer? yürütülmesinden birlikte sorumludur c) Bakanların görevlerinin Anayasa ve Cumhurbaşkanı kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici 135. Bakanlar Kurulu Kimlerden Oluşur? önlemleri almakla yükümlüdür d) Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki Başbakan ve Bakanlardan işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. 136. Yürütme Kimden Oluşur? 142. Herhangi Bir Sebeple Boşalan Bakanlığa Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan En Geç Kaç Gün İçerisinde Atama Yapılır? 137. Başbakan Kim Tarafından Atanır? 15 gün içerisinde yapılır Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük 143. Bir Bakan Kaç Bakana Vekillik Millet Meclisi üyeleri arasından atanır Edebilir? 138. Bakanlar Kim Tarafından Atanır? Bir (1) bakana vekillik edebilir TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme 144. TBMM Kararı ile Yüce Divana Sevk yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca Edilen Başbakan veya Bakanını Durumu Ne seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. Olur? a) Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer 139. Bakanların Görevine Kim Son Verir? b) Başbakanın Yüce Divana sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır. Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. 145. TBMM Genel Seçimlerinden Önce Hangi Bakanlıkların Bakanları Geri Çekilir? 140. Bakanlar Kurulunun Programı Ne Kadar Sürede TBMM’de Okunur ve Güven a) Adalet Bakanı Oyuna Sunulur? b) İçişleri Bakanı c) Ulaştırma Bakanı Kuruluşundan en geç bir hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından Türkiye 146. Seçimler Dolayısıyla Çekilen Büyük Millet Meclisinde okunur Bakanlıklara Atamayı Kim Yapar? Güvenoyu için görüşmeler, programın Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden okunmasından iki tam gün geçtikten sonra veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. 147. Seçimler Dolayısıyla Çekilen Bakanlıklara Atama Ne Kadar Sürede Güven istemi, ancak üye tamsayısının Yapılır? salt çoğunluğuyla reddedilebilir a) Seçimin başlangıç tarihinden üç gün NOT: Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar önce Kurulunda görüştükten sonra, TBMM’den güven isteyebilir. b) Seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün 141. Başbakanın Sorumluluğu Nedir? içinde a) Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, 148. Bakanlar Kurulunun Güven Oyu Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar Alamaması veya Güvensizlik Oyuyla ve hükümetin genel siyasetinin Düşürülmesi veya 45 Gün İçinde Yeni yürütülmesini gözetir Bakanlar Kurulu Kurulamadığı veya 15
 16. 16. mehmetyarligac@yahoo.com Kurulduğu Halde Güvenoyu Alamadığı Cumhurbaşkanınca imzalanır ve Takdirde Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük kanunlar gibi yayımlanır Millet Meclisi Başkanına Danışarak, Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verilmesi 156. Cumhurbaşkanı Hangi Hallerde TBMM Halinde Ne Olur? Başkanına Danışarak Seçimlerin Yenilenmesi Kararını Verebilir? Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu a) Bakanlar kurulunun güvenoyu kurmak üzere bir Başbakan atar. alamaması ve 45 gün içinde Bakanlar kurulunun kurulamaması veya kurulsa 149. Geçici Bakanlar Kurulu Kimlerden bile güvenoyu alamaması Oluşur? b) Bakanlar kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi ve 45 gün içinde Bakanlar Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, kurulunun kurulamaması veya kurulsa İçişleri ve Ulaştırma bakanları TBMM’deki bile güvenoyu alamaması veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak c) Başbakanın güvensizlik oyu ile üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 üye alınır. gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması 150. Geçici Bakanlar Kurulu İçin Siyasi Parti d) Yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Gruplarından Alınacak Üye Sayısını Kim Meclisinde Başkanlık Divanı Tespit Eder? seçiminden sonra yine 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması TBMM Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir 151. Geçici Bakanlar Kurulu Kaç Gün İçerisinde Kurulur? 157. Başkomutanlık Kim Tarafından Temsil Yenilenme kararının Resmi Gazete'de Olunur? ilanından itibaren 5 gün içinde kurulur. TBMM’nin manevi varlığından NOT: Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil başvurulmaz. olunur. 152. Geçici Bakanlar Kurulu Ne Zamana Genelkurmay Başkanı; Silahlı Kadar Vazife Görür? Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanlığı Seçim süresince ve yeni Meclis namına yerine getirir. toplanıncaya kadar vazife görür 158. Milli Güvenliğin Sağlanmasından ve 153. Tüzükleri Kim Çıkarır? Silahlı Kuvvetlerin Yurt Savunmasına Hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine Karşı Kim Sorumludur? Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Bakanlar Kurulu sorumludur. Danıştayın incelenmesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir. 159. Genelkurmay Başkanının Atanma Usulü Nedir? 154. Tüzük Niçin Çıkarılır? Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, a) Kanunun uygulanmasını göstermek Cumhurbaşkanınca atanır b) Emrettiği işleri belirtmek üzere 160. Genelkurmay Başkanı Görev ve 155. Tüzükler Kim Tarafından İmzalanır? Yetkilerinden Dolayı Kime Karşı Sorumludur? 16
 17. 17. mehmetyarligac@yahoo.com Başbakana karşı sorumludur Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla 161. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı Kimlerden Oluşur? geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. a) Cumhurbaşkanının başkanlığında Meclis her defasında 4 ayı geçmemek b) Başbakan üzere süreyi uzatabilir. c) Genelkurmay Başkanı d) Başbakan yardımcıları 167. Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve e) Adalet Bakanı Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması f) Milli Savunma Bakanı Sebepleriyle Olağanüstü Hal İlanına Kim g) İçişleri Bakanı Karar Verir? h) Dışişleri Bakanı i) Kara Kuvvetleri Komutanı Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan j) Deniz Kuvvetleri Komutanı Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da k) Hava Kuvvetleri Komutanı görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden l) Jandarma Genel Komutanı fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. 162. MGK’nın Gündemi Kim Tarafından Belirlenir? Meclis her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca NOT: Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi düzenlenir. durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet 163. Cumhurbaşkanı Katılamadığı Zamanlar Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Milli Güvenlik Kuruluna Kim Başkanlık Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya Eder? çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Başbakan NOT: Olağanüstü hal süresince, 164. MGK’nın Görevi Nedir? Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli Devletin milli güvenlik siyasetinin kıldığı konularda, kanun hükmünde tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur Kuruluna bildirir. 168. Sıkıyönetim Kararı Hangi Hallerde Kurulun, Devletin varlığı ve Alınır? bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin a) Anayasanın tanıdığı hür demokrasi korunması hususunda alınmasını zorunlu düzenini veya temel hak ve hürriyetleri gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar ortadan kaldırmaya yönelen ve Kurulunca değerlendirilir. olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet 165. Olağanüstü Hal İlanını Gerektiren hareketlerinin yaygınlaşması Sebepler Nelerdir? b) Savaş hali c) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi a) Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanı d) Ayaklanma olması b) Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve e) Vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde ve eylemli bir kalkışmanın veya Bozulması Sebepleriyle Olağanüstü ülkenin ve milletin bölünmezliğini Hal İlanı içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması 166. Tabii Afet ve Ağır Ekonomik Bunalım Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanına Kim Karar 169. Sıkıyönetim Kararını Kim Verir? Verir? 17
 18. 18. mehmetyarligac@yahoo.com Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan veya milletlerarası tahkim yoluyla Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası görüşünü aldıktan sonra, süresi altı ayı aşmamak tahkime ancak yabancılık unsuru üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir. veya bütününde sıkıyönetim ilan edebilir. c) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın NOT: Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli kararları yargı denetimi dışındadır gördüğü takdirde sıkıyönetim süresini d) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetimi doğan zararı ödemekle yükümlüdür. kaldırabilir e) Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile NOT: Sıkıyönetim süresinde, sınırlıdır. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan f) Yürütme görevinin kanunlarda Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli gösterilen şekil ve esaslara uygun kıldığı konularda kanun hükmünde kararname olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, çıkarabilir idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 170. Sıkıyönetim Süresi Kim Tarafından ve Ne Kadar Uzatılabilir? 176. İdari İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Süre Ne Zaman Başlar? Sıkıyönetimin her defasında 4 ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş Yazılı bildirim tarihinden başlar hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 177. Yargı Hangi Hallerde Yürütmenin 171. Sıkıyönetim Komutanları Kime Bağlı Durdurulması Kararını Verebilir? Olarak Görev Yaparlar? a) İdari işlemin uygulanması halinde Genelkurmay Başkanına telafisi güç veya imkânsız zararların doğması b) İdari işlemin açıkça hukuka aykırı 172. İdarenin Kuruluş ve Görevleri Hangi olması Esaslara Dayanır? 178. Merkezi İdare Kuruluş Bakımından a) Merkezden yönetim Hangi Şartlara Göre İllere, İllerde Diğer b) Yerinden yönetim Bölümlere Ayrılır? 173. Kimler Yönetmelik Çıkarabilir? a) Coğrafya durumuna b) Ekonomik şartlara a) Başbakanlık c) Kamu hizmetlerinin gereklerine b) Bakanlıklar c) Kamu tüzel kişileri 179. İllerin İdaresi Hangi Esasa Dayanır? 174. Yönetmelik Nedir? Yetki Genişliği esasına dayanır Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını 180. Hangi Amaçla Birden Çok İli İçine Alan gösterir. Merkezi İdare Teşkilatı Kurulabilir? NOT: Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim yayımlanacağı kanunda belirtilir. ve uyum sağlamak amacıyla 175. Anayasaya Göre İdarenin Yargı Yolu ile 181. Mahalli İdareler Nelerdir? İlgili Hükümleri Nelerdir? a) İl a) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine b) Belediye karşı yargı yolu açıktır c) Köy b) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli 18
 19. 19. mehmetyarligac@yahoo.com NOT: Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri 187. Anayasaya Göre Memurlar ve Diğer ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun Kamu Görevlileri Neye Göre Faaliyette olarak kanunla düzenlenir. Bulunmak Zorundadırlar? 182. Mahalli İdare Seçimleri Ne Zaman Anayasa ve kanunlara sadık kalarak Yapılır? 188. Anayasaya Göre Hangi Disiplin Cezaları Beş (5) yılda bir yapılır. Ancak, Yargı Denetiminin Dışındadır? milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki Bir (1) yıl içinde yapılması a) Uyarma gereken mahalli idareler organlarına veya bu b) Kınama organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır. 189. Üniversiteler Kim Tarafından Kurulur? 183. Görevleri ile İlgili Bir Suç Sebebi İle a) Devlet Hakkında Soruşturma Veya Kovuşturma b) Kazanç amacına yönelik olmamak şartı Açılan Mahalli İdare Organları Veya Bu ile vakıflar tarafından Organların Üyelerini Geçici Bir Tedbir Olarak, Kesin Hükme Kadar Kim Görevden 190. Rektörler Kim Tarafından Atanır? Uzaklaştırabilir? Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı 191. Dekanlar Kim Tarafından Seçilir ve Atanırlar? Yüksek Öğretim Kurulunca tarafından 192. Üniversite Yönetim Ve Denetim Organları İle Öğretim Elemanları Kim 184. Merkezi İdarenin, Mahalli İdareler Tarafından Görevden Uzaklaştırabilir? Üzerinde, Mahalli Hizmetlerin İdarenin Bütünlüğü İlkesine Uygun Şekilde a) Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yürütülmesi, Kamu Görevlerinde Birliğin b) Üniversitenin yetkili organları Sağlanması, Toplum Yararının Korunması Ve Mahalli İhtiyaçların Gereği Gibi NOT: Vakıflar tarafından kurulan Karşılanması Amacıyla Üzerinde Denetim yükseköğretim kurumları, mali ve idari Yapma Yetkisine Ne Denir? konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik İdari Vesayet yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada 185. Mahalli İdarelerin Belirli Kamu belirtilen hükümlere tabidir. Hizmetlerinin Görülmesi Amacı İle Kendi Aralarında Birlik Kurmalarına Kim İzin 193. Yüksek Öğretim Kurulu Üyeleri Verir? Kimlerden Oluşur? Bakanlar Kurulu a) Cumhurbaşkanınca atanan üyeler b) Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya 186. Devletin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ve seçilen üyeler Diğer Kamu Tüzelkişilerinin Genel İdare Esaslarına Göre Yürütmekle Yükümlü 194. Üniversite Bütçeleri Hangi Bütçeye Oldukları Kamu Hizmetlerinin Gerektirdiği Dâhildir? Asli Ve Sürekli Görevler Kim Tarafından Yürütülür? Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına a) Memurlar sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı b) Diğer kamu görevlileri olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur 19

×