45. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari a grubu

3,139 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

45. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari a grubu

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz. 45.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Ders Notlarıwww.gokayegitim.com
 2. 2. www.gokayegitim.com1. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakiyerlerden hangisinde silahlı olarakgörev yapabilir ?A) Özel toplantılarda ve spormüsabakalarındaB) Para ve kıymetli eşya nakillerinde,C) Sağlık tesislerinde,D) Eğitim ve öğretim kurumlarında,E) Hepsi.
 3. 3. www.gokayegitim.com 2. PVSK ile kolluğa verilen “kanunlara,tüzüklere,yönetmeliklere, Hükümetemirlerine ve kamu düzenine uygunolmayan hareketlerin işlenmesinden öncebu kanun hükümleri dairesinde önünüalmak” görevinde, vurgu hangi türhizmetlerdedir?A) BastıcısıB) ÖnleyiciC) CaydırıcıD) AdliE) Hiçbiri
 4. 4. www.gokayegitim.com3. Kolluk amirinin kolluk memuruna verdiği biremirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardanhangisi yanlıştır?A) Kolluk görevlisi, amirinden aldığı emri, kanun, tüzükve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerinegetirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir.B) Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılıolarak yenilerse, emir yerine getirilir.C) Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarakyenilerse, emri yerine getiren sorumlu olur.D) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerinegetirilmez.E) Konusu suç teşkil eden emri yerine getirenlersorumluluktan kurtulamaz.
 5. 5. www.gokayegitim.com4. Polisin kişileri durdurma süresi ile ilgiliolarak aşağıda belirtilen cümlelerden hangisidoğrudur?A) Durdurma süresi 5 dakikayı geçemezB) Durdurma süresi 15 dakikayı geçemez.C) Durdurma süresi 45 dakikayı geçemez.D) Durdurma süresi 60 dakikayı geçemez.E) Durdurma süresi durdurma sebebine esasteşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi içinzorunlu olan süreden fazla olamaz.
 6. 6. www.gokayegitim.com 6
 7. 7. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları www.gokayegitim.com 7
 8. 8. www.gokayegitim.com Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde YENİ TEL NO0534 080 02 800505 378 63 77 www.gokayegitim.com 8
 9. 9. www.gokayegitim.com5. Kendisine kimlik sorulan bir kişinin kimliğinigösteren bir belgesinin bulunmaması,açıklamada bulunmaktan kaçınması veyagerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıylagözaltına alınabilmesi için kimin izni gerekir?A) Adli kolluk amiriB) Cumhuriyet savcısıC) Adli kolluk sorumlusuD) En üst dereceli kolluk amiriE) Sulh ceza hakimi
 10. 10. www.gokayegitim.com 6. PVSK’ya göre, nüfusa kayıtlıolmadığı için kimliği tespit edilemeyenkişiler gözaltından serbestbırakılmadan önce yapılması gerekenson bir işlem nedir?A) TeşhisB) Yer göstermeC) KeşifD) Fotoğraf ve parmak izi almaE) İfade alma
 11. 11. 7. PVSK’ya göre, bir futbol maçı www.gokayegitim.comöncesi ve sonrası önleme aramasıkararı verme yetkisi kimlereverilmiştir?A) Mülki amir, sulh ceza hakimiB) Mülki amir, Cumhuriyet savcısıC) Adli kolluk amiri, mülki amirD) Adli kolluk sorumlusu, mülki amirE) Adli kolluk sorumlusu, en üst derecelikolluk miri( Hatalı soru İptal)
 12. 12. www.gokayegitim.com8. Özel güvenlik görevlisi yetkilerini kullanırken karşı tarafın direnmesi durumunda kullanılan yetki aşağıdakilerden hangisidir?A) Zor kullanmaB) Zor alımC) GözaltıD) Emanete almaE) Tutuklama
 13. 13. www.gokayegitim.com9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasadabelirtilen Cumhuriyetin niteliklerindendeğildir?A) İnsan haklarına saygılı olmaB) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olmaC) Demokratik olmaD) Lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olmaE) Barışçıl olma
 14. 14. www.gokayegitim.com10. Devletin yasama yetkisi ile ilgili aşağıdabelirtine hususlardan hangisi doğrudur?A) Egemenlik, kayıtsız şartsız MilletindirB) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğuesaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.C) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye BüyükMillet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.D) Yasama yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı veBakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlarauygun olarak kullanılır ve yerine getirilirA) Yasama yetkisi, Türk Milleti adına bağımsızmahkemelerce kullanılır.
 15. 15. 11. Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, www.gokayegitim.comsiyasî düşünce, felsefî inanç, din,mezhep ve benzeri sebeplerle ayırımgözetilmeksizin kanun önünde eşitolduğunu belirten Anayasanın 10.Maddesinin başlığı nedir?A) Kanun önünde eşitlikB) Eşitlik ilkesiC) Ayrımcılık yasağıD) İmtiyaz yasağıE) Eşit muamele ilkesi
 16. 16. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Tüm dersler için ayrı ayrı 48 sayfadeneme testleri www.gokayegitim.com 16
 17. 17. www.gokayegitim.com12. Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyetler ile ilgiliaşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?A) Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez,vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.B) Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğerkişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.C) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızcaAnayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarakve ancak kanunla sınırlanabilir.D) Temel hak ve hürriyetlere getirilen sınırlamalar, Anayasanınsözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâikCumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olabilir.E) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletinülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insanhaklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadankaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz
 18. 18. www.gokayegitim.com13. Aşağıdakilerden hangisimilletlerarası hukuktan doğanyükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla,durumun gerektirdiği ölçüde temel hakve hürriyetlerin kullanılması kısmenveya tamamen durdurulabileceğihallerden birisi değildir?A) SavaşB) DepremC) SeferberlikD) Sıkıyönetim
 19. 19. www.gokayegitim.com14. Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklamakararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veyahükümlünün kaçmasının önlenmesi, birayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetimveya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiğiemirlerin uygulanması sırasında silahkullanılması hangi Anayasal hakkın veyaözgürlüğün istisnalarıdır?A) İşkence yasağıB) Yaşama hakkıC) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıD) Zorla çalıştırma yasağıE) İfade özgürlüğü
 20. 20. www.gokayegitim.com15. Bir mahkeme kararının veya kanundaöngörülen bir yükümlülüğün gereği olarakilgilinin yakalanması veya tutuklanması hangiAnayasal hakkın veya özgürlüğün biristisnasıdır?A) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıB) Seyahat özgürlüğüC) Haberleşme özgürlüğüD) Özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasınıisteme hakkıE) Kişinin dokunulmazlığının korunması
 21. 21. www.gokayegitim.com16. Kişinin konut dokunulmazlığıhangi temel Anayasal hakkının birparçasıdır?A) Aile hayatının korunması hakkıB) Özel hayatın korunması hakkıC) Haberleşme hakkıD) Mülkiyet hakkıE) Yerleşme hakkı
 22. 22. www.gokayegitim.com17. Bir özel güvenlik görevlisinin birkişinin eşyasını geçici olarak emanetealması (muhafaza altına alması) hangiAnayasal hakka bir müdahaledir?A) Kullanma hakkıB) Yararlanma hakkıC) Mülkiyet hakkıD) Faydalanma hakkıE) Hak arama hakkı
 23. 23. www.gokayegitim.com18. Türk Ceza Kanunu açısındançocuk deyiminden henüz kaç yaşınıdoldurmamış kişi anlaşılır?A) 13B) 15C) 17D) 18E) 19
 24. 24. www.gokayegitim.com19. Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmaksuretiyle kendisine veya başkasına yararsağlanmasına veya bu yolda vaattebulunulmasına bir kimseyi icbar eden özelgüvenlik görevlisinin işlediği suçun adı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikapD) Görevi kötüye kullanmaE) Kamu görevlisinin ticareti
 25. 25. www.gokayegitim.com20. Türk Ceza Kanununa göre bir özelgüvenlik görevlisine karşı göreviniyapmasını engellemek amacıyla, cebirveya tehdit kullanan kişinin işlediğisuçun adı nedir?A) Görevi yaptırmamak için direnmeB) Görevli memura hakaretC) Görevli memura mukavemetD) İftiraE) Suç üstlenme
 26. 26. www.gokayegitim.com21.X-ray operatörlerinin görevi nedir?A) Cihazdan geçen nesnelerin içeriğiniinceleyerek şüpheli bir durum varsakontrol edilmesini sağlamakB) Metal cisimleri tespit etmekC) Uyuşturucu madde analizi yapmakD) Kapalı kutuları açtırmakE) Şahısların vücut kontrollerini yapmak
 27. 27. www.gokayegitim.com22.Kapalı karton bir kutunun içerisinde metalik nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir?I- X-ray cihazıII-Metal detektörüIII-KameraA) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIE) II ve III
 28. 28. www.gokayegitim.com23.Telsiz haberleşmesiyle ilgili olarakaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Telsiz mandalına basılı tutularak konuşulurB) Konuşan kişi muhaberenin başında kendisinitanıtırC) Kanalda muhabere varken mandallamayapılmazD) Aynı kanalda aynı anda sadece bir kişikonuşurE) Karşı taraf cevaplamadığı müddetçe muhaberebaşlamaz
 29. 29. www.gokayegitim.com24.Aşağıdakilerden hangisi elektronik çevre güvenlik elemanıdır?A) Tel örgüB) KameraC) DuvarD) BariyerE) Demir parmaklıklar( Hatalı soru İPTAL )
 30. 30. www.gokayegitim.com25.Kapı tipi metal detektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?A) TabancaB) KamaC) Madeni paraD) Kemer tokasıE) Çakıl taşı
 31. 31. www.gokayegitim.com26.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımıyapacak kişide mutlaka bulunmasıgereken özelliklerden biridir?A) Güvenlik personeli olmakB) Sakin ve tedbirli olmakC) Telsiz kullanmayı bilmekD) İyi bir oto sürücüsü olmakE) İyi bilgisayar kullanmak
 32. 32. www.gokayegitim.com27.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımamaçlarındandır?A)Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemekB)Salgın hastalıkların yayılmasını önlemekC)İnsanların hasta oldukları dönemi rahatgeçirmelerini sağlamakD)Vücut sisteminin daha rahat çalışmasınısağlamakE)Yaralının hayatını kurtarmak
 33. 33. Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde www.gokayegitim.com 33
 34. 34. www.gokayegitim.com28.Ağzından ağza suni solunumyapılacak olan hastaya verilecekpozisyon, aşağıdakilerdenhangisidir?A)Sırt üstü yatışB)Yarı oturuşC)Yüz üstü yatışD)Yan yatışE)Oturuş
 35. 35. www.gokayegitim.com29. Solunumu duran bir insandaaşağıdakilerden hangisiningerçekleşmesi beklenir?A)Kanın kalbe gelme hızının artmasıB)Vücut sıcaklığının yükselmesiC)Kalbin, kanı pompalama gücününartmasıD)Kandaki oksijen oranının düşmesiE)Dolaşım sisteminde kanın artması
 36. 36. www.gokayegitim.com30.Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağve destek dokunun zorlanması, yırtılması,kopması ile sonuçlanan durumaşağıdakilerden hangisidir?A) YanıkB) BurkulmaC) KırıkD) ÇıkıkE) Kanama
 37. 37. www.gokayegitim.com31.Birinci derece yanık ile ilgiliaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Yanığa salça ya da diş macunu sürülmezB) Yanan hasta ağrı hissetmezC) Birinci derece yanıkta ciltte su toplamalarıolurD) Yanan bölge kızarık ve hassasiyeti artmıştırE) Güneş yanıklarının çoğu birinci dereceyanıklardır.
 38. 38. www.gokayegitim.com32.Aşağıdakilerden hangisi donmadayapılacak ilk yardım uygulaması değildir?A)Kazazede kapalı bir ortama alınmalıdır.B)Üzerindeki ıslak kıyafetler çıkarılıp, kurukıyafetler giydirilmelidir.C)Yaşamsal bulgular hızla kontrol edilmelidir.D)Kazazede hızla ısı kaynağı yanına alınıpısıtılmalıdır.E)Kazazede mümkün olduğunca hareketettirilip, uyanık tutulmalıdır.
 39. 39. www.gokayegitim.com33.Trafik kazası olan ortamda, ilkyardım ile ilgili olan hangisidir?A) Görgü tanıklarına kaza nedenininsorulması,B) Yaralıların yaşam bulgularını kontroletmek,C) Olay alanındaki varsa suç delillerinintoplanmasıD) Araçtaki hasarın tespitini yapmak,E) Dağılan eşyaların toplanması,
 40. 40. www.gokayegitim.com34.Kaza yeri ortam değerlendirmesi ile ilgiliaşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) Kendiside kazazedeler arasında ise önceliklekendisini değerlendirir.B) Kaza yerinde halen tehlike kaynağı olupolmadığını değerlendirirC) Kaza yerinde sağlık personeli varsa hemenonun talimatlarına uyarD) Süregelen tehlike (yangın, patlama. Zehirlenmevs.) varsa yaralıları taşırE) Hepsi doğrudur
 41. 41. www.gokayegitim.com35.Aşağıdakilerden hangisi yılanzehirlenmelerinde uygulanacak ilkyardım müdahalesinden değildir?A) Yaşamsal bulgular izlenirB) Isırılan yere soğuk tatbik edilirC) Hasta sakinleştirip dinlenmesi sağlanırD) Yara bol su ile yıkanırE) Isırılan yer kalp seviyesinden yukarıdatutulur
 42. 42. 36. I. Cenaze törenlerinde www.gokayegitim.comII. Düğün törenlerindeIII. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminalgibi toplu ulaşım tesislerindeIV. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahnegösterileri ve benzeri etkinliklerde5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun ile, özel güvenlik görevlilerine, kimliksorma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Özelgüvenlik görevlileri bu yetkilerini yukarıdabelirtilen durum ve yerlerden hangilerindekullanabilirler?A) I ve III B) II ve IV C) Yalnız ID) I,II,III ve IV E) Yalnız III
 43. 43. www.gokayegitim.com37. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin,görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarındakullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleriarasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?A) Kişilerin üstlerini dedektörle aramaB) Kimlik sormaC) Kişileri sorgulamaD) Duyarlı kapıdan geçirmeE) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenliksistemlerinden geçirme
 44. 44. www.gokayegitim.com38. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerinegelen ilk ekibin yapmaması gereken işlemve davranışlardan biridir?A) Yaralıların sağlık kuruluşuna sevk edilmesiB) Olayda yaralanan kişiler varsa, bu kişilerinyakınlarının olay yerine girmesine izinverilmesiC) Olay yerinden kalabalığın uzaklaştırılmasıD) Olay yerinin koruma altına alınmasıE) Olayın şüphelilerinin yakalanması vekoruma altına alınması
 45. 45. www.gokayegitim.com39. I. Teknik görüntüleme (fotoğraf ve/veya kamera çekimi)II. KrokiIII. Rapor veya tutanakYukarıdakilerden hangileri, olay yerinin kayıtaltına alınmasında ve belgelendirilmesindekullanılan yöntemlerdendir?A) I ve IIB) II ve IIIC) I,II ve IIID) Yalnız IE) Yalnız III
 46. 46. www.gokayegitim.com40. Suç kastının davranışa dönüştüğü yerdebaşlayıp, failin kaçış yönüyle devam eden, olayınişleniş tarzının, mağdur ve failleri arasındakiilişkinin saptanabileceği ve maddi delillerin tespitedilebileceği yere denir.Yukarıdaki açıklama bütün halinde aşağıdakihangi kavramı ifade etmektedir?A) Kaçış yeriB) Olay yeriC) Keşif yeriD) Toplanma yeriE) Saklanma yeri
 47. 47. www.gokayegitim.com41.Nokta görevi ve bu görevi yerine getirenlereilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Nokta görevi sırasında, noktadan giriş yapankişilerin ve bu kişilerin yanında bulunan eşyanınkontrolü yapılmaz.B) Görev mahallinden ayrılmaksızın yerine getirilir.C) Görev mahalli olarak belirlenmiş ve sınırlandırılmışbir yerde yerine getirilir.D) Bir sonraki personel gelerek görevi devralıncayakadar görev yerinde kalınır.E) Bir sonraki personele görevi devretmeden önce görevsüresince meydana gelmiş olaylar ve takip edilmesi vebilinmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilir.
 48. 48. www.gokayegitim.com42.Aşağıdakilerden hangisi, devriyehizmetlerinin amaçları arasında yer almaz?A) Suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırmakB) Görev yapılan yerin koruma ve güvenliğinisağlamakC) Görev alanına kontrolsüz giriş ve çıkışlarıönlemekD) Halkta ve çalışanlarda korku duygusuoluşturmakE) Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürendurumlara engel olmak
 49. 49. www.gokayegitim.com43.Ziyaretçilerin kontrolüne ve bina içinealınmalarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır?A) Ziyaretçi defteri tutularak, ziyaret amacıylagelenler bu deftere kaydedilir.B) Ziyaretçi giriş kartı verilerek bu kartla içerigirmeleri sağlanır.C) Bina içinde girmenin veya bulunmanın yasakolduğu yerlere, ziyaretçilerin girmelerine veyabulunmalarına engel olunur.D) Gerekse dahi, ziyaretçilerin yanına güvenlikpersoneli hiçbir şekilde refakatçi olarak verilmez.E) Ziyaret edilecek şahısla görüşülerek ziyaretindoğruluğu teyit edilir.
 50. 50. www.gokayegitim.com44. 5188 sayılı Özel Güvenlik HizmetlerineDair Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri,aşağıda belirtilen eşyalardan hangisiniemanete veya muhafaza altına almak ilegörevli ve yetkili kılınmamıştır?A) Terk edilmiş eşyaB) Bulunmuş eşyaC) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlardaveya işyerlerinde çalışanların yanlarındagetirdikleri kişisel eşyaD) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlikedoğurabilecek eşyaE) Suç teşkil eden veya delil olabilecek eşya
 51. 51. 45. Bir işyerinin girişinde özel güvenlik kontrol www.gokayegitim.comnoktası oluşturulmuştur. Bu işyerine girecekolanlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdaverilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Ziyaretçi olarak gelenlerin kimlikleri sorulur.B) İşyerine girecek olanlar, duyarlı kapıdan geçirilir.C) İşyerine girecek olanların eşyaları, X-raycihazından geçirilir.D) Ziyaretçi olarak gelenlerin birden çok ve aralarındaakrabalık ilişkisinin olması halinde içlerinden sadecebirinin kimlik bilgisi sorulur ve sadece bu kişinineşyaları kontrolden geçirilerek işyerine alınır.E) İşyerine girecek olanların üstleri, detektörle kontroledilir.
 52. 52. www.gokayegitim.com46.Kişilerin üstlerinin el dedektörü ile kontrol edilmesineilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Görev başlangıcında veya göreve gelindiğinde dedektörünçalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.B) Dedektör, incelenen bölgeye belli bir mesafeden paraleltutularak kontrol yapılmalıdır.C) Kontrol bir yerden başlayıp belirli bir sıra izlenerekyapılmalıdır.D) Bina veya tesise girmek isteyen şahsın güvenlik açısındansorun meydana getirecek bir madde veya metal taşımadığıanlaşıldığında kontrol sona erdirilmeli ve kişinin girişine izinverilmelidir.E) Kontrol sırasında dedektörün sinyal vermesi halinde, sinyalinkaynağı bulunsa ve bu kaynak bir güvenlik riski oluşturmadığıanlaşılsa dahi, kişi en az beşer dakika arayla üç kez kontrole tabitutulduktan sonra girişine izin verilmelidir
 53. 53. www.gokayegitim.com47.Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlisinin zor kullanmasıile ilgili bir mevzuat değildir?A) Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun,B) Polis Vazife ve Salâhiyet KanunuC) Borçlar KanunuD) Türk Medeni KanunuE) Türk Ceza Kanunu
 54. 54. www.gokayegitim.com48.Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemideğildir?A) Yaralama suçunu henüz işlemiş kişinin tutularakgenel kolluğa bilgi verilmesi,B) Etrafa saldıran bir akıl hastasının kontrol altınaalınması,C) Genel kolluk kuvvetlerince bir kişinin kimliktespiti amacıyla durdurulması.D) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularakilgili genel kolluğa bilgi verilmesi,E) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinintespit edilerek tutulması.
 55. 55. www.gokayegitim.com49.Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanınunsurlarından değildir?A) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması,B) Konut dokunulmazlığının sınırlandırılması,C) Suça konu eşyanın tespiti veya suçşüphelisinin yakalanması için yapılması,D) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanınortaya çıkartılması,E) Aramanın yapıldığı yerin sahibinin zilyetlikhakkının sınırlandırılması.
 56. 56. www.gokayegitim.com50.Aşağıdakilerden hangisi genel kollukgörevleri arasında yer alan bir görev değildir?A) Suçları önlemek amacıyla devriye gezmek,B) Suç işleyen kişiler hakkında iddianamehazırlamak ve mahkemeye sevk etmek.C) Koruma ve kontrol amaçlı nokta göreviyapmak,D) Genel arama ve kimlik kontrolü uygulamasıyapmak,E) Aranan kişileri tespit etmek ve yakalamak.
 57. 57. www.gokayegitim.com51.Aşağıdakilerden hangisi bir tutanağıniçermesi gereken unsurlardan değildir?A) Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkinayrıntılı bilgiler,B) Olaya konu kişilerin aile yaşamına ilişkinbilgiler,C) Olayın taraflarının kimlik bilgileri,D) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgiler,E) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saati.
 58. 58. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 www.gokayegitim.com 58
 59. 59. www.gokayegitim.com52.Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten veaçıklamada bulunmaktan kaçınması.B) Kişinin başkalarının görmesini istemediği birşeyi saklamaya çalışması.C) Kişinin üzerinde kimlik belgesininbulunmaması.D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecekşekilde araç kullanması.E) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılanbilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
 60. 60. www.gokayegitim.com53.Olay yerinde ilk ekip olarak görev alan özelgüvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerdenhangisi yapılmamalıdır?A) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.B) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı,olay yeri krokisi çizilmelidir.C) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.D) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanlarınuzaklaştırılması temin edilmelidir.E) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haberverilmelidir.
 61. 61. 54.Aşağıdakilerdenwww.gokayegitim.com hangisi nokta görevineilişkin doğru bir tanımlamadır?A) Nokta görevi, belirli bir görev alanındadevriye gezmek suretiyle yerine getirilir.B) Nokta görevi yapan personel gerektiğindearama yapmaya da yetkilidir.C) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirliyerlerde duraklamak suretiyle yürütülebilir.D) Nokta mahallinde görevli personel, birsonraki personele görevi devretmeden görevyerinden ayrılamaz.E) Nokta görevi sırasında telefonla özel görüşmeyapılabilir.
 62. 62. 55.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik www.gokayegitim.comgörevlileri tarafından uygulanabilecek birtedbir değildir?A) Kişileri durdurma ve aranıp aranmadıklarınailişkin sorgulama yapma.B) Görevli olduğu yere gelenlere kimlik sorma,C) Koruduğu bina ve tesislere gelenlerineşyalarını X-ray cihazından veya benzerigüvenlik sistemlerinden geçirme,D) Görev yerinde aramalar sırasında tespit edilensuç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayıemanete alma,E) Görev mahallinde meydana gelen suçlardaolay yerini koruma önlemlerini alma.
 63. 63. www.gokayegitim.com56.Yanıcı madde, ısı ve Oksijeninbirleşmesi sonucu oluşan kimyasalreaksiyona ne ad verilir ?A) AlevB) DumanC) IsıD) YanmaE) Yangın
 64. 64. www.gokayegitim.com57.Aşağıdaki seçeneklerdenhangisinde yangın çeşitleri doğruolarak verilmiştir?A) Katı , sıvı , gaz , metalB) Elektrik , gaz, sıvı, dumanC) Ahşap , elektrik, sıvı, ormanD) Orman , duman, sıvı, gazE) Duman, alev, gaz, elektrik
 65. 65. www.gokayegitim.com58.Yangın söndürme prensiplerinelerdir?A) Dağıtma, boğma, soğutmaB) Soğutarak söndürme , havayıkeserek söndürme, yanıcı maddeleriortadan kaldırmaC) Örtme, dağıtma, parçalamaD) Dağıtma, sulama, kapatmaE) Parçalama, boğma ,havayı kesme
 66. 66. www.gokayegitim.com59.Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?A) SuB) KumC) KarbondioksitD) KöpükE) Hepsi
 67. 67. www.gokayegitim.com60.Yangın oluşum safhaları sırası ile hangileridir?A) Duman, başlangıç, alevB) Başlangıç Safhası, yayılma safhası, korlaşma safhasıC) Duman, alev, korlaşmaD) Alev ,duman, kokuE) Yayılma, koku, korlaşma safhası
 68. 68. www.gokayegitim.com61.Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?A) Orman yangınlarıB) Hava alanları, Uçak hangarlarıC) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleriD) Boya, vernik atölyeleri ve depolardaE) Hiçbiri
 69. 69. www.gokayegitim.com62.Elektrik yangınlarında hangi yangınsöndürücü madde kullanılmaz?A) SuB) ToprakC) C O2D) Kuru Kimyevi TozE) Halo karbon
 70. 70. www.gokayegitim.com63.Doğal gaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşandakilerden hangisidir?A) Sulu Köpük yangın söndürme cihazıB) Köpük yangın söndürme cihazıC) Su yangın söndürme cihazıD) BattaniyeE) Kuru Kimyevi Tozlu yangın söndürme cihazı
 71. 71. www.gokayegitim.com64.Dünyada ve yurdumuzda en çoktüketimi olan uyusturucu maddelerkapsamında olan hangisidir?A) EroinB) MorfinC) EsrarD) EkstaziE) LSD
 72. 72. www.gokayegitim.com65. Morfinden elde edilenuyuşturucu madde hangisidir?A) EroinB) MorfinC) EkstaziD) EsrarE) LSD
 73. 73. www.gokayegitim.com66.Aşağıdakilerden hangisi kitleiletişiminin işlevlerinden birisidir?A) ManipülasyonB) Halkı eğitmeC) Halkı bilgilendirmeD) Birlik ve beraberliği sağlamaE) Haber verme
 74. 74. www.gokayegitim.com 74
 75. 75. www.gokayegitim.com67. Bir kişiye karşı hissedilen pozitif(olumlu) duyguya ne denir?A) EmpatiB) SempatiC) EntropiD) SosyopatiE) Antipati
 76. 76. www.gokayegitim.com68."Bir insanın kendisini başkasınınyerine koyma" tarifi hangi kavramıanlatmaktadır?A) AntipatiB) SempatiC) DuyumsamaD) DuygusallıkE) Empati
 77. 77. www.gokayegitim.com69.İletişimde iletişimi ilk başlatanane denir?A) HedefB) MesajC) KaynakD) OrtamE) Alıcı
 78. 78. www.gokayegitim.com70.Aşağıdakilerden hangisi yazılıiletişim çeşitlerindendir?A) MakaleB) KonferansC) SohbetD) Açık oturumE) Münazara
 79. 79. www.gokayegitim.com71. Aşağıdakilerden hangisiiletişimde kullanılan 5N 1Kformülündeki 1K’yi ifade edenkelimedir?A) KaçB) KezC) KaçıncıD) KimE) Kaç kere
 80. 80. www.gokayegitim.com72.Aşağıdakilerden hangisi profesyonelhayatta erkekler için imajı olumlu etkileyeniletişim unsurlarındandır?A) Beyaz ve ucu sivri ayakkabıB) Dar giysilerC) Takım elbiseD) Kaliteli sigara içtiğini belli eden sararmışdişE) Kot pantolon ve üstten iki düğmesi açıkgömlek
 81. 81. www.gokayegitim.com73. Aşağıdakilerden hangisi aile içiiletişimi geliştirme yollarından değildir?A) Yapılacak işlerde eşinin fikrini almaB) Çocuklarla arasına devamlı mesafekoymaC) Eşlerin birbirini ara sıra telefonla arayıphal hatır sormasıD) Eşinin eksikliklerini telafi etmeE) Çocuklarla beraber yürüyüş yapma
 82. 82. www.gokayegitim.com74. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişimiçin hedefte (alıcıda) bulunması gerekenözelliklerden değildir?A) Konuyu açık, sade anlatmaB) Dinlediği konuda ön hazırlık yapmaC) Önyargılı olmamaD) Dikkatlice bakma, dinlemeE) Anlayıp anlamadığını anlatana hissettirme,bildirme
 83. 83. www.gokayegitim.com75.Aşağıdakilerden hangisi etkili hitapşekillerindendir?A) Muhatabına sürekli nasihat etmekB) Konuşurken sürekli yere bakmaC) Kişiye ismi yerine dolaylı hitap etmeD) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürmeE) Karşısındakiyle göz teması kurarakkonuşma
 84. 84. www.gokayegitim.com76.Aşağıdakilerden hangisiprofesyonel hayatta kadınlar içinimajı olumsuz etkileyen iletişimunsurlarındandır?A) Abartısız makyajB) Taranmış saçC) Etek, bluzD) Gösterişli takılarE) Elbise rengiyle uyumlu çanta
 85. 85. www.gokayegitim.com77.Aşağıdakilerden hangisi iletişimdekaynağın engelleyiciözelliklerindendir?A) DinlememeB) Konuyu iyi bilmeC) Sürekli öksürerek konuşmaD) Yerinde cümle kullanmaE) Geri beslemenin yetersizliği
 86. 86. www.gokayegitim.com78.Bir çatışma sırasında, görevlimemurun zanlıyı etkisiz durumagetirdiğinde nelere dikkat edilmelidir?A) Zanlıya kontrol teknikleri uygulanır vezararsız hale getirilirB) Zanlı kelepçelenip güvenlik altına alınırC) Silah araması yapılırD) Tıbbi müdahale temin edilirE) Hepsi
 87. 87. www.gokayegitim.com79. Toplumsal olaylarda akıllıca hareketeden ve bir eylem anında katılmayıpduruma bağlı olarak iştirak eden kişi tipiaşağıdakilerden hangisidir?A) İhtiyatlılarB) DestekçilerC) SeyircilerD) AtılganlarE) Karşı eylemciler
 88. 88. www.gokayegitim.com80. Aşağıdakilerden hangisi grubun hatdüzeninin uygulandığı alanlardandeğildir?A) Topluluk ve kalabalığı geri itmekB) Bir bina veya şahsı korumakC) Yol veya belirli bir alan kapamasıyapmakD) İki grubu birbirinden ayırmakE) Bir grubun ilerlemesini veya geçişiniengellemek
 89. 89. www.gokayegitim.com81.Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindekifizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?A) Göz yaşarmasına neden olurB) İşitme kaybı olurC) Ağız ve burun salgıları artarD) Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acıma hissiolurE) Mide bulantısı yapabilir
 90. 90. 82. Güvenlik görevlisinin kendisine hamle www.gokayegitim.com yapabilecek kişiye tepki verebilmesi ve yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı yaklaşık 2 metrenin üzerindeki bölgeye ne ad verilir?A) Tehlike bölgesiB) Olay bölgesiC) Tepkisel bölgeD) Eylem bölgesiE) Sınır bölge
 91. 91. www.gokayegitim.com83. Topluluk veya kalabalığı bölmekve yanlara doğru dağıtmak amacıylakullanılan düzen aşağıdakilerdenhangisidir?A) Hat düzeniB) Kama düzeniC) Zincir düzeniD) Çember düzeniE) Ekip düzeni
 92. 92. www.gokayegitim.com84. Aşağıdakilerden hangisi toplumpsikolojisinin özelliklerinden değildir?A) KorkuB) DuygusallıkC) ÖzentiD) TelkinE) İrade zayıflığı
 93. 93. www.gokayegitim.com85. Grup türleri aşağıdakilerdenhangisidir?A) Saldırgan grupB) Hedefli amaçlı grupC) Paniğe kapılmış grupD) Anlamlı grupE) Hepsi
 94. 94. www.gokayegitim.com86.Aşağıdakilerden hangisi saldırganlığınerken uyarı işaretlerinden biri değildir?A) Aşırı heyecanB) Hareketlerinde farklılıkC) Görevliyi dikkate almamaD) Hareketsiz kalmakE) Sohbet etmeye çalışmak
 95. 95. www.gokayegitim.com87.Üniversite kampusu içerisinde toplumsalbir olay meydana gelecek olması halinde özelgüvenlik personeli tarafından aşağıdakilerdenhangisinin yapılması doğru olmaz?A) Rektörün bilgilendirilmesiB) Topluluğun dağılması için ikaz edilmesiC) Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesiD) Rektörün izni alınmadan polis çağrılmasıE) Kalabalık sayısı artmadan dağılımı sağlamakiçin müdahale edilmesi
 96. 96. www.gokayegitim.com88. Aşağıdakilerden hangisi korumaaracının özelliklerinden değildir?A) En az iki kapılı geniş araç olmalıdırB) Motoru güçlü olmalıdırC) Mümkünse 4x4 olmalıdırD) Ön tampon takviyeli olmalıdırE) Personel rahatça inip binebilmelidir.
 97. 97. www.gokayegitim.com89. Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can vemal güvenliğimize yönelik tehlike vesaldırılara karşı aldığımız maddi veteknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirlertehlikeleri önceden algılayacak ve erkenmüdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır.Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlereörnek değildir?A) Işıklandırma B) KapılarC) Haberleşme D) Pencereler E) Kilitler
 98. 98. www.gokayegitim.com90. Koruma görevi güvenli bir alan dışında isekorunan kişinin pozisyonuna göre koruma düzeniseçilmelidir. Gerektiğinde koruma düzeni çevreyeuygun yapılmalıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerdenhangisi bu prensibe uygun düşmektedir?A) Görevde telsizle kodlu konuşmaya dikkat edilmelidirB) Kalabalık yerlerde koruma düzeni geniş tutulmalıdırC) Kalabalığın az olduğu yerlerde koruma daha yakınmesafeli olmalıdırD) Kalabalığın fazla olduğu yerlerde daha yakınmesafeli bir koruma düzeni olmalıdırE) Kalabalıkta insanların ayaklarına ve giyimine dikkatedilmelidir
 99. 99. www.gokayegitim.com91. Aşağıdakilerden hangisi korumapersonelinin özelliklerinden değildir?A) Beden ve ruh sağlığı normal ölçülerdeolmalıdırB) Fiziki zorluklara dayanma kapasitesi yüksekolmalıdırC) Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakinolmalıdırD) Herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdırE) Görev bilincine sahip ve pratik zekalıolmalıdır.
 100. 100. Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 0800280 0505 3786377 www.gokayegitim.com 100
 101. 101. www.gokayegitim.com92. Öncü istihbarat çalışması sırasındahazırlanan hastane koruyucu kontrollistesinde aşağı maddelerden hangisi yeralmaz?A) Acil servisin yeriB) Hastanenin servis imkanlarıC) Ambulans servisinin yeri ve telefonuD) Hastanenin uzman cerrah durumuE) Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılamadurumu
 102. 102. www.gokayegitim.com93. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ileözel kolluk arasındaki benzerliklerdendeğildir?A) Görev alanlarıB) Suçları önlemeC) Suçluları yakalamaD) Arma takmalarıE) Üniforma giymeleri
 103. 103. www.gokayegitim.com94. Aşağıdakilerden hangisi suikastlarıönleme amaçlı yapılan çalışmalardandeğildir?A) Öncü istihbarat çalışmasıB) Boğma noktalarının belirlenmesi ve buralardaönlem alınmasıC) Yemek ve ikramların önceden kontroledilmesiD) Korunan kişiye erişimin zorlaştırılmamasıE) Gerektiğinde korunan kişiye balistik yelekgiydirilmesi
 104. 104. www.gokayegitim.com95. İki kişi ile yapılan koruma düzeninde koruma amiri silahını sol el ile kullanmakta ve yaya yürüyüşlerde korunan kişinin sol arkasında yürümektedir. Buna diğer koruma personeli korunan kişinin neresinde yürümelidir?A) Bir adım sağ arkasındaB) İki adım sağ önündeC) iki adım sol önündeD) Bir adım sağ yanındaE) İki adım sağ yanında
 105. 105. www.gokayegitim.com96. Açık bir alandan kapalı ama güvenli birbölgeye girişte veya bir resim sergisi gibiprogram yeri gezisinde korunan kişinin görüşaçısını kapatmamak için uygulanır. Bu sistemdeiki koruma görevlisi önemli kişinin görüş açısınıkapatmayacak şekilde yürümekte, korumaamirinin solunda bir koruma personeli ve engeride başka bir koruma görevlisibulunmaktadır. Burada anlatılmak istenilenkoruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?A)Dört kişi ile koruma düzeniB) Baklava koruma düzeni C) V koruma düzeniD) Kare koruma düzeni E) Dikdörtgen korumadüzeni
 106. 106. www.gokayegitim.com97. Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel kolluğun birlikte işbirliği halinde görev yaptığı yerlerden değildir?A) Hava AlanlarıB) Deniz LimanlarıC) Spor AlanlarıD) TerminallerE) Karakollar
 107. 107. www.gokayegitim.com98. Aşağıdaki yetkilerden hangisiözel güvenliğin yetkilerindendeğildir?A) Teknik cihazlarla güvenlik kontrolüB) YakalamaC) Gözaltına almaD) Kimlik sormaE) Zor kullanma
 108. 108. www.gokayegitim.com99.Silahsız çalışacak olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlilerine, valilikte arşiv araştırması yapılır, silahlı çalışacaklar için güvenlik soruşturması yapılarak, sonucu olumlu olması halinde kaç yıl süre ile çalışma izni verilir?A) 3 yılB) 5 yılC) 7 yılD) 10 yılE) Süresiz
 109. 109. www.gokayegitim.com 109
 110. 110. www.gokayegitim.com100.Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenliğin görev alanlarından birisideğildir?A) Endüstri güvenliğiB) Eğitim kurumları güvenliğiC) Enerji güvenliğiD) Yol güvenliğiE) Hastane güvenliği
 111. 111. ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI Sipariş Tel; 0534 080 02 80 0505 378 63 77 111 www.gokayegitim.com
 112. 112. www.gokayegitim.com 112
 113. 113. www.gokayegitim.com1.Genel olarak silahların sınıflandırılmasıyapıldığında aşağıdakilerden hangisi busınıflandırmanın dışında kalır?A) Biyolojik silahlarB) Ateşli silahlarC) Ateşsiz silahlarD) Bayıltıcı silahlarE) Kimyasal silahlar
 114. 114. www.gokayegitim.com2. Namlu içerisinde bulunan oyuntulara ne adverilir?A) YivB) TırnakC) YuvaD) DişliE) Set
 115. 115. www.gokayegitim.com3. Uzaktan veya ……… canlıları öldürebilen, ….……….,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızlarıparçalayan, yok eden ……….. ve ……………..denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilebileceken uygun ifade hangi şıkta yer almıştır?A) etkileyen-yakından-aletler-araçların-tümüne biyolojiksilahB) yakından- yaralayan- araç- aletlerin tümüne silahC) çok yakından-yok eden-makina-araçların bütününefiziksel silahD) yakından- yaşamına son veren-hasta eden-alet-makinalara ateşli silahE) bitişikten-hastalandıran-alet-gazların tümüne ateşsiz silah
 116. 116. www.gokayegitim.com4. Özel şekil ve niteliği bulunan fişek çekirdeğinibarut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilensilahlara ……….. denir.Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek enuygun ifade hangi şıkta yer almıştır?A) Kimyasal silahB) Ateşsiz silahC) Makinalı silahD) Biyolojik silahE) Ateşli silah
 117. 117. www.gokayegitim.com5. Fişek çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererekhedefe göndermeye yarayan içi boş madeniboruya ne ad verilir?A) YivB) SetC) NamluD) ÇapE) Fişek rampası
 118. 118. www.gokayegitim.com6. Namlu içerisinde bulunan çıkıntılara ne adverilir?A) ÇapB) KapsülC) SetD) ÖrsE) Yiv
 119. 119. www.gokayegitim.com7. Karşılıklı iki set arasındaki uzaklığa ……denir.Atışa hazır fişeğin işgal etmiş olduğu yere nead verilir?A) HazneB) TırnakC) NamluD) SetE) Fişek yatağıİPTAL
 120. 120. www.gokayegitim.com8. Namlu içerisinde bulunan setlerin aşınmasısonucu aşağıdakilerden hangisi meydanagelmez?A) İlk hız düşer.B) Atış menzili kısalır.C) Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar.D) Çekirdek havada takla atarak gider.E) Hedefte nişan alınan noktaların dışına taşmaolur.
 121. 121. www.gokayegitim.com9. Namlu ömrünü uzatmak içinaşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?A) Atış sonrası namlunun temizlenmesigerekmez.B) El dolgusu fişekler kullanılmalıdır.C) Rutubetli fişekler kullanılmalıdır.D) Atışlardan sonra namlu içerisinde kalanmadeni parçacıklar tel fırça ile temizlemelidir.E) Fabrikasyon olmayan fişekler kullanılmalıdır.
 122. 122. www.gokayegitim.com10. Silahta atış sırası bekleyen fişeklerin işgaletmiş olduğu yere ne ad verilir?A) HazneB) YivC) RayyürD) MenzilE) Fişek yatağı
 123. 123. www.gokayegitim.com11. Fişeğin veya boş kovanın, fişek yatağındanveya top yuvalarından dışarıya çıkarılmasınıveya atılmasını sağlayan tertibata ne adverilir?A) Şarjör tertibatıB) Hazne tertibatıC) Kovan atma tertibatıD) Nişan tertibatıE) Ateşleme tertibatı
 124. 124. www.gokayegitim.com12. Namlu içerisindeki çekirdeğin kendiekseni etrafında dönerek, havayı burgu gibidelerek gitmesini sağlayan, atış menziliniuzatan ve delme gücünü artıran kısımaşağıdakilerden hangisidir?A) Kovan atma tertibatıB) Ateşleme tertibatıC) Fişek rampasıD) Yiv ve setlerE) Kilitleme dişlileri
 125. 125. www.gokayegitim.com13. Namlu içerisinde ve üzerindeaşağıdakilerden hangisi bulunmaz?A) Fişek yatağıB) Kilitleme dişlileriC) SetlerD) YivlerE) Horoz
 126. 126. www.gokayegitim.com14. Otomatik tabancalarda bulunan kovanatma tertibatında aşağıdakilerden hangisibulunmaz?A) Top yuvalarıB) TırnakC) Boş kovan atacağıD) Tırnak yayıE) Tırnak yayının itme yönü
 127. 127. www.gokayegitim.com15. Aşağıdakilerden hangisinde fişeğioluşturan bölümler doğru olarak verilmiştir?A) Alev kanalı-Kapsül-Örs-Örs kabıB) Kapsül-Barut-Kovan-ÇekirdekC) Çekirdek-Örs plakası-Kovan-Kapsül kabıD) Barut-Kapsül maddesi-Alev kanalı-ÖrsplakasıE) Metal gömlek-Sert çekirdek-Kovan-Örs
 128. 128. www.gokayegitim.com16. Boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebiaşağıdakilerden hangisidir?A) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır.B) Şarjör iyi takılmamıştır.C) İğne kırıktır.D) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuştur.E) İğne yayı esnekliğini kaybetmiştir.
 129. 129. www.gokayegitim.com17. Kapsül ateşlenmiyor ise sebebiaşağıdakilerden hangisidir?A) Kovan atacağı arızalıdır.B) Şarjör gevşektir.C) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya kırıktır.D) Fişek yatağı kirlidir.E) Yerine getiren yay esnekliğini kaybetmiştir.
 130. 130. www.gokayegitim.com18. Mekanizma şarjörden çekirdeği almıyorve ileri gidiyor ise sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?A) Fişek yatağı kirlidirB) Fişek hatalıdırC) İğne ucu kırıktırD) Şarjör ağzı kenarları deforme olmuşturE) Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
 131. 131. www.gokayegitim.com19. Aşağıdakilerden hangisinde bir silahın evde muhafazası ileilgili olarak alınan emniyet tedbirleri doğru olarakverilmiştir?A) Silah hava almayan bir yere yerleştirilerek, fişeklerle birlikteçocukların rahatça ulaşabileceği kilitli çekmecelere saklanmalıdır.B) Birden fazla silah ve değişik çaplardaki fişekler aynıortamlarda saklanmalıdır.C) Silah kilitli olmayan bir çekmeceye dolu olarak, çocuklarınrahatça ulaşabileceği bir yerde saklanmalıdır.D) Silah ve fişekler çocukların gözünden uzak veulaşamayacakları yerlerde, birbirlerinden ayrı olarak etrafındahava akımının bulunduğu kilitli bir kabin veya kafes içerisindesaklanmalıdır.E) Silah ve fişekler çocukların odalarında, rutubetsiz bir ortamdabirbirlerinden ayrı ayrı çekmecelerde saklanmalıdır
 132. 132. www.gokayegitim.com20.Aşağıdakilerden hangisi silahın nakledilmesisırasında alınması gereken emniyet tedbirlerindenbiri değildir?A) Silah bir yerden başka bir yere nakledilirken doluolarak nakledilmelidir.B) Araçla nakil sırasında silah için özel bir yer yok ise,orijinal kutusuna konularak nakledilmelidir.C) Silah bir yerden diğer bir yere nakledileceği zamansilah boşaltılmalıdır.D) Bir atıştan sonra, silahın nakledilmesi gerekiyor ise,şarjörü çıkartılarak silahın boş olup olmadığı kontroledilmelidir.E) Otomobille nakil sırasında silah özel olarakyaptırılmış bir kutu veya çekmeceye yerleştirilerektaşınmalıdır.
 133. 133. www.gokayegitim.com21. Atış emniyet kuralları ile ilgili olarakaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) İyi bir atıcı, atış yapacağı silah için uygun çapve tipteki fişekleri kullanmalıdır.B) Fişekler muhafaza edilirken herhangi birkarışıklığa meydan vermemek için fişeklerinorijinal kutularında taşınması en uygun olanadır.C) Eğitim atışlarından sonra atıcı ceplerinintamamını boşaltmalıdır.D) İyi bir atıcı, üzerinde birden çok tipte fişekbulundurmalıdır.E) Atış esnasında namlu hedeften ayrılmamalıdır
 134. 134. www.gokayegitim.com22. İyi bir atıcı aşağıdaki davranışlardanhangisini yapar?A) Namlusu kendisine doğru yöneltilmiş silahıkendisine doğru çeker.B) Atıştan önce ve atış sonrasında alkollüiçeceklerden sakınır, alkol aldığı zamanlarda isesilahtan uzak durur.C) Atış müddeti boyunca parmağını tetikkorkuluğunun içerisine koyar.D) Atış yapmadığı süre içerisinde horoz kuruluvaziyette silahını kılıfına koyar.E) Atış sonrası silahı kullanmıyor ise, silahıboşaltmadan yere bırakır
 135. 135. www.gokayegitim.com23. Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkatedilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisi doğrudur?A) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutuklukyapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.B) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutuklukyapması durumunda silahın namlusundan bakılarak kontroledilmesi gerekir.C) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesiiçin, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontroledilmelidir.D) Atış etmeden önce namlunun temiz olup olmadığını kontroletmenin herhangi bir önemi yoktur.E) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenlesilahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjörçıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır.
 136. 136. www.gokayegitim.com24. Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek enuygun ifade hangi şıkta yer almıştır?A) HazneB) ÇapC) Top yuvasıD) YivE) KovanİPTAL
 137. 137. www.gokayegitim.com25. Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin solkenarına yakınsa hedefteki atışlar hangitarafta toplanır?A) Hedefin üst tarafındaB) Hedefin alt tarafındaC) Hedefin sağ tarafındaD) Hedefin orta noktasındaE) Hedefin sol tarafında
 138. 138. ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZ VARSA AFFOLA… Bu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmek için bir ham çalışmadır. www.gokayegitim.com 138
 139. 139. www.gokayegitim.com 139

×