Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

üRetim Planlamasi

3,133 views

Published on

 • Hizli firsat!

  Biz uluslararasi islem iyi güvenilir, güvenilir. Bu firsati kaçirmayin lütfen, buraya gelecek 2014 yili dogru yatirim baslatmak için bir firsattir. % 100 emin ol daha fazla bilgi için e-posta MMV (vandamariana111@gmail.com) Sen garanti. Banka havalesi için çevrimiçi banka çok hizli ve güvenligidir, önümüzdeki 2014 yili dogru yatirim için bu firsati kaçirmayin. (Bir kelime bilge için yeterlidir)

  Eger tarim için bir kredi ihtiyacim var mi? Is için kredi? yapimi için kredi? Yatirim kredisi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Bu bir firsattir, kullanimi ve yeni bir hayata baslamak. Daha fazla bilgi (mrsvandamariana@yahoo.co.uk) için e-posta MMV.

  Allah lonca tüm.

  M.M.V LTD.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

üRetim Planlamasi

 1. 1. ÜRETİM PLANLAMASI VE E-TİCARET
 2. 2. YENİ EKONOMİ <ul><li>Son birkaç yüzyıl insanlık tarihinde son derece önemli gelişmelere şahitlik etmektedir. Yeni ekonomi, bu dönemde ortaya çıkan gelişme ve ilerleme sürecinin son aşamasını meydana getirmektedir. 1785 yılında başlayıp 68 yıl süren ilk aşama Fransız devrimi ile sanayi devrimine karşılık gelmektedir. Bu aşamada, su ve buhar gücünün yaygın olarak kullanılmış, demiryollarının yapımı ile ulaşım ve nakliye maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanmış ve tekstil ve demir-çelik sektörleri sanayileşmede başat rol üstlenmiştir. İkinci aşamada içten yanmalı motor ve elektrik gücüne dayanan ve çeşitli kimyasalların imalat sürecinde kullanıldığı bir devre söz konusudur. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Üçüncü aşama, iki büyük savaşta sürdürülen mücadeleler sonucu içten yanmalı motorların, elektrik ve çeşitli kimyasal maddelerin günlük yaşama girmesiyle modern iktisadi ve sosyal yaşamın başlangıcını meydana getirmiştir. 1950’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yıllarda olgunluk dönemine erişen ‘elektronik çağı’ yerini, yeni medya, dijital ağlar ve yeni temel teknolojilerin ürün ve üretim süreçlerinde esaslı bir role sahip olduğu ‘yeni ekonomi’ aşamasına bırakmaktadır. Ekonomik yaşamda devrim yaratan evreler arasındaki süre gittikçe kısalmakta ve zamanımızda değişim ve ilerlemenin hızı artmaktadır. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Yeni ekonomi, bilginin elde edilmesi işlenmesi ve dönüştürülmesi ile birlikte dağıtımı süreçlerini kapsar. Bu üç temel süreç, bilginin işlenmesini, elde edilmesini, dağıtımını ve iletişimini sağlayan bilgisayar sisteminin fiziksel araçları ile birlikte, insan yardımı ile bütün süreci kontrol eden yazılım sistemi sayesinde işler. Yeni ekonomi sektörlerinde beşeri sermaye, fiziki sermaye ile entelektüel sermayeyi güçlü bir şekilde tamamlayan bir rol üstlenmektedir. Gerek enformasyon teknolojilerin kullanımı gerekse üretimi, nitelikli işgücü talebini arttırır. Dolayısı ile beşeri sermaye yatırımlarında artış gözlenir. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Yeni ekonomi, enformasyonu depolama, işleme ve iletme maliyetlerini ciddi şekilde düşürmüş olan yeni teknolojilere dayanmaktadır. Devlet düzenlemelerine son verilmesinin ve globalleşmesinin ivme kazandırdığı bu teknolojiler, piyasaların şirketlerin ve bireysel çalışmanın işleyiş tarzlarını değiştirmekte, yeni iş stratejilerinin ve yeni örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Yeni ekonomi bilgi ekonomisidir. </li></ul><ul><li>Yeni ekonomide bilgi hem nitelik hem nicelik açısından daha önceki dönemlerde kullanılan girdilerden daha önemli hale gelmektedir.”Bilgi emek ve sermayenin pabucunu dama atarak adeta yegane üretim faktörü haline gelmektedir.”(Drucker) bu nedenle yeni ekonominin en önemli özelliklerinden biri bütün iktisadi faaliyetlere bilginin entegre edilmesi; başka bir ifadeyle iktisadi faaliyetlerdeki bilgi yoğunluğunun göreceli olarak önemli oranda artmasıdır. Bilgi ticareti ile bilgi yoğun mal ve hizmetlerin ticareti büyük ölçüde artırdığı için günümüzde bilgi bir ürün olarak çok daha önemli hale gelmiştir. </li></ul>Yeni Ekonominin Özellikleri
 7. 7. <ul><li>Bilişim teknolojileri bir ekonominin bilgi temelli olmasına imkan sağlar. Bilgi ekonomisinde kuruluşların en önemli kaynakları klasik üretim faktörleri değil bilgi ve beceri sermayedir. Bilginin üretilmesi ve mal olarak kullanılması, yenilik ve icatlar yeni ekonomide servet ve refahın oluşmasında temel belirleyicidir. Bilgi, üretimin verimliliğini, üretim ve dağıtım sürecinin etkinliğini ve ürünlerin kalite ve miktarını ve üretici ve tüketiciler açısından mal ve hizmetler arasında tercihte bulunma olanağını artırmada en temel araçtır. Firma ve endüstrilerin başarılı olabilmesi yenilik ile icatta bulunmalarına, yeni ürünler geliştirmelerine, yeni hizmetler sunmalarına ve ürün ve mallarında bilgi yoğunluğunu artırmalarına bağlıdır. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Yeni ekonomi dijital bir ekonomidir. </li></ul><ul><li>Yeni ekonomide her tür bilgi, ses,yazı,görüntü, hareketli obje vs. bilgisayar ağları tarafından iletilmektedir.Büyük miktarlarda bilgi son derece hızlı ,ucuz ve güvenilir bir şekilde alıcılarına ulaşmaktadır.Dijital ekonomide,cep telefonları,taşınabilir bilgisayar vs. yaygın olarak kullanılmaktadır.Yeni ekonomide, eskilerin yerine geçen veya eski yapıları tamamlayan ucuz bağlantı ve enformasyon (internet) ile yeni elektronik dağıtım kanalları oluşmaktadır. Bilgi ağları ve bilginin dijitalleşmesi bilginin ticarete konu olması sürecini hızlandırmaktadır. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Yeni ekonomide sanallaşma önemli rol oynamaktadır . Bilginin analogdan dijitale dönüşmesi,fiziki varlıların sanal hale gelmesine imkan vermektedir. İnternet üzerinden insanların alış veriş yaptığı herhangi bir yer anlamına gelen sanallaşma ekonominin yapısını ve ekonomik sonucu değiştirmektedir. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Ekonominin kıtlığa dayalı olma niteliği aşınmaktadır . </li></ul><ul><ul><li>Yeni ekonomide mal ve hizmetlerin bilgi yoğunluğu arttıkça kullanıldıklarında veya tüketildiklerinde biten ya da daha kıt hale gelen bir çok üretim kaynağını(sermaye, doğal kaynaklar vb.) aksine bilgi ve enformasyonun paylaşılabilme ve kullandıkça yayılma ve artma niteliği ekonomideki kaynak kıtlığını saf bilgi ürünleri ve bilgi yoğun ürünler açısından kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. </li></ul><ul><ul><li>Yeni ekonomi iletişim ağlarıyla bütünleşen bir ekonomidir. Analog hatlar yerine dijital iletişim ağlarının oluşması ve klasik ana bilgisayar sisteminden web tabanlı sisteme doğru gerçekleşen kayma iş dünyasında önemli dönüşümlere neden olmaktadır. İletişim ağlarının band genişliğinin artması veri, metin, ses, görüntü, video şeklindeki muti-medya kaynaklarına kolayca ulaşıma imkan vermekte ve buna bağlı olarak yeni kurumsal yapıların hızla ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Yeni teknoloji iletişim ağları küçük ölçekli işletmelere büyük ölçekli işletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomileri ve kaynağa ulaşma gibi ana avantajlara sahip olma imkanı sunmaktadır. Öte yandan, büyük ölçekli işletmelerin belli dezavantajları (katı bürokrasi, hiyerarşik yapı ve değişim güçlüğü) küçük işletmelerde bulunmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler ancak küçük akışkan gruplar halinde örgütlenirse çeviklik, özerklik ve esneklik kazanabilecektir. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Yeni ekonomide bilgi malları ortaya çıkmıştır. </li></ul><ul><ul><li>Yeni ekonomide yazılım, ilaçlar ve biyoteknoloji ürünler gibi bilgiye dayalı veya bilgi yoğun mallar ortay çıkmaktadır. Herhangi bir mal içindeki bilgi yoğunluğu arttıkça bu tip malların marjinal maliyeti sıfıra yaklaşır, tüketimde rekabet ortadan kalkar ve kamusal mallarla aynı nitelikleri taşır hale gelir. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Bilgiye dayalı ürünlerin bilgi niteliği gösterdikleri durumlar şunlardır: </li></ul><ul><li>1) Ürünler sonsuz bir yayılma sürecine sahiptir. Özel bir malı satın alan kişi diğerlerini tüketimden dışlayabilir ve özel mallar kullandıklarında tüketilebilir. Oysa herhangi bir tüketici bir bilgiyi kullandığında bilgi bir mal olarak varlığını sürdürür ve böylece diğer tüketicilere sınırsız bir şekilde yayılabilir. Dünyanın herhangi bir yerindeki farklı tüketiciler aynı anda bir yazılımı indirerek kullandıklarında her bir tüketici için ürünün kullanımında ve üründen sağlanan tatminde bir azalma olmaz. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>2) Bu tip ürünlerin piyasası fiziki nitelik göstermez, mesafe ve yere bağımlı değildir. </li></ul><ul><li>3) Bir kişi daha önce bu tip ürünleri kullanmamışsa yada ilgili ürün grubu üzerinde uzman birisi ürünü denememişse ürünün ne ölçüde faydalı olduğu bilinemez. </li></ul><ul><li>4) Kazanan bütün getiriye sahip olur kuralı geçerlidir. Bilgi yoğun malı ilk icat eden kişi o ürünün tüm haklarına sahiptir. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>5) Bilgiye dayalı bir çok ürünün arıza yada kalitesi girdilere yapılan ilave ile artırılamaz. Daha fazla bilgisayar programı kullanmak veya daha çok eleman çalıştırmak daha iyi bir yazılımın ortaya çıkmasını garanti etmez. Bütün bu özellikler nedeniyle bilgi mallarını üretenin başarısı için maliyetlerini ve yeni yatırım giderlerinin karşılanmasını sağlayacak bir süre boyunca patent ve telif gibi fikri mülkiyet hakları sisteminin koruması altında geçici tekel oluşturabilmesi gereklidir. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Yeni ekonomide aracılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır . </li></ul><ul><ul><li>Üretici ve tüketici arasındaki araçlar dijital iletişim ağları sebebiyle ortadan kalkacaktır. Aracı işletmeler, yeni işlevler üstlenmez ve kişiler bunlara yeni değerler atfetmezse ortadan kaybolacaklardır.özel ve kamu sektöründe bir çok kurum tüketicileriyle ağlar aracılığıyla doğrudan temas kuracaklar ve aracılarını büyük ölçüde işlevsiz bırakacaklardır. Mesela; oteller, hava yolları gibi kurumlar rezervasyonlar için acentelerle iş yapmak yerine doğrudan müşterilerine ulaşacaklardır. Dolayısıyla, aracı kurumlar gelecekte yok olmak istemiyorlarsa yaratıcı yenilikler düşünmek zorundadırlar. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Yeni ekonominin hakim sektörü üçlü bir oluşumdur. </li></ul><ul><ul><li>Sanayi ekonomisinde otomotiv anahtar konumundayken, yeni ekonomide hakim ekonomik sektör diğer tüm sektörlerin refah yaratmasına giden yolu teşkil eden bilgisayar, iletişim ve eğlence sanayilerinin bütünleşmesiyle oluşan yeni medya sektörüdür. Bu bütünleşme tüm sektörlerin temeli haline gelmeye başlamaktadır. Yeni medya tüm sanat etkinliklerini, bilimsel araştırmaları, eğitimi ve işletmeleri dönüştürmektedir. İnsanların iş yapma, çalışma, eğlenme, yaşama ve düşünme yöntemleri değişmekte en önemlisi bu yeni sektör tüketim ve üretim faaliyetlerine ilişkin değerler üzerinde büyük etki yapmaktadır. </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Yeni ekonomi yenilik temelli bir ekonomidir. </li></ul><ul><ul><li>Yeni ekonominin ilkesi yenilik-yaratıcılıktır. Günümüz rekabetinde başarılı olmanın belki de en önemli faktörü yenilik ve yaratıcılık ile yeni ürünleri piyasaya sunmaktır. Yeni ekonomide, eğer yeni ve başarılı bir ürün geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüşse, hedefin bu ürünün daha gelişmişinin ortaya çıkarılması ve ilk ürünün modasının geçirilmesi olması gerekir. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Yeni ekonomi bir hız ekonomisidir. </li></ul><ul><ul><li>Dijital veriler üzerine kurulmuş bir ekonomide, işletme başarısı ve iktisadi faaliyetler açısından hız anahtar bir değişkendir. Ürün yaşam süreleri süratle kısalmaktadır. Bugünün işletmesi çevresel bilişim akımına anında tepki verebilen gerçek zamanlı bir işletmedir. Müşteri siparişleri elektronik yoldan alınmakta ve eş zamanlı olarak işlenmekte ve ilgili fatura ve belgeler elektronik yoldan geri yollanmakta ve veri tabanları sürekli güncellenmektedir. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Yeni ekonomi küresel bir ekonomidir. </li></ul><ul><ul><li>İki kutuplu dünyanın ayrışmasından sonra, iktisadi duvarların önemli ölçüde ortadan kalktığı, dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çıkmıştır. Bu durum, yeni ekonominin yükselişiyle ilgilidir. Artık yerel veya uluslar arası bilgi diye bir şey bulunmamaktadır. Bilgi anahtar role sahip olduğuna göre, bireysel örgütler ister ulusal,ister bölgesel isterse yerel alanda faaliyet göstersin sadece bir tek dünya ekonomisi bulunmaktadır. </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>Yeni ekonomide gayri-maddi malların önemi artmaktadır. </li></ul><ul><ul><li>Yeni ekonomide maddi nitelikli malların payı azalırken maddi olmayan malların nitelikteki ürünlere yatırım ve hizmetlerin payı ekonomik aktiviteler içinde artmaktadır. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Yeni ekonomi sosyal problemleri beraberinde getirmektedir. </li></ul><ul><li>Yeni bir ekonominin eşiğinde, güç, güvenlik, eşitlik, kalite, iş hayatı kalitesi ve demokratik sürecin geleceği gibi bir takım sorunları beraberinde getiren yeni bir politik ekonominin başladığı da görülmektedir. Çalışma hayatında bilgi işçilerinin gerektiği şekilde yönetilememeleri, veya gereken bilgi, yetenek, yada motivasyona sahip olmayan insanların hayat standartlarındaki azalmalar önemli problemler olarak ortaya çıkacaktır. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Hemen her sektörde teknolojinin hızlı bir dönüşüm başlatması bir çok kurumda ciddi dirençlerin gösterilmesine neden olacaktır. Gelişen teknolojilerin diktatör rejimler tarafından kötüye kullanılması ve nükleer teknolojinin teröristlerce elde edilme ihtimali, iletişim ağları ve bilişim teknolojisinin küçük devletlerce yerel savaşlarda kullanılması ve benzer bir çok sorun yeni ekonomilerde dikkatte alınması gereken konulardır. </li></ul>
 25. 25. <ul><ul><li>Dünya ekonomisinde önemli bir yare sahip olan ülkelerde bilgi ekonomisinin gittikçe önemi artmaktadır. Bilgi, yaşam standardını belirleyen en önemli faktördür ve günümüzde teknolojik açıdan en ileri düzeyde olan ekonomiler bilgiye dayalı ekonomilerdir. Uluslar arası rekabet gücü, nihai anlamda vatandaşlarına en yüksek hayat standardını sürdürülebilir bir çerçeve sağlayabilme kapasitesi olarak tanımlandığından güçlü bir bilgiye dayalı ekonomiye sahip olan ülkeler rekabetçi bir üstünlüğe de sahip olmaktadırlar. </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><ul><li>Bilginin, yaratıcılığın ve becerilerin gittikçe daha fazla önem kazanması firmanın rekabet tarzlarını ve ülkeler arasında karşılaştırmalı üstünlüğün kaynakları değişmektedir. Bilgiye dayalı ekonomilerin öneminin artması bir yandan büyüme üzerinde etkili olan faktörler, üretimin organizasyonu, istihdam kalifiye işgücü gereksinimi üzerinde önemli etkilere yol açarken, diğer yandan rekabet ve endüstri ile ilgili politikalarda yeni uygulamaları gerekli kılmaktadır. </li></ul></ul>
 27. 27. <ul><li>Bilgiye dayalı ekonomi, bilginin üretilmesi ve kullanılmasının refahın artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesinde asıl rolü oynadığı ekonomidir. Bu türdeki bir iktisadi yapıda bütün iktisadi faaliyetlerde her türlü bilgi etkin bir şekilde kullanılmakta ve tüketilmektedir. Bilgiye dayalı ekonomi başlıca iki faktörün sonucunda oluşmaktadır. İktisadi faaliyetlerin globalleşmesi ve iktisadi faaliyetlerde bilgi yoğunluğunun artması. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Son yıllarda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde büyük gelişmeler meydana geldi ve bu teknolojiler günlük yaşamda da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu eğilim, iş dünyasında birim ürün başına iletişim ve enformasyon teknolojilerine yapılan giderleri azalttı. Öte yandan, dijitalleşme, sistem standartları ve yazılım-donanım teknolojilerinin geliştirilmesi teknolojik gelişmelerin geniş bir kesim tarafından kullanılmasına neden oldu. Bilgi ve enformasyon alanında görülen bu gelişme ve yeniliklerin en önemli özelliği çok küçük maliyetlerle çok büyük miktardaki bilginin depolanmasına, transfer edilmesine ve üretilmesine olanak tanımasıdır. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Öte yandan, daha önceki teknolojik yenilik ve değişiklikler sadece belirli ürünler yada sektörler üzerinde etkili iken bilgi ve iletişim teknolojileri geniş kapsamlı teknolojilerdir. Zira bu teknolojiler üretilen mallardan sunulan hizmetlere, ar-ge‘den pazarlama ve dağıtıma kadar iş hayatının tüm zincirlerini etkilemektedir. Bilginin işlenmesi, aktarılması ve depolanmasının marjinal maliyeti sıfıra yakın olduğundan bilginin ve bilgi teknolojilerinin ekonominin tüm alanlarında uygulamaya konulması hızlanmakta ve iktisadi faaliyetlerin tümündeki bilgi yoğunluğu artmaktadır. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>İktisadi faaliyetlerin tümümdeki bilginin önem ve yoğunluğunun artmasının nedeni: </li></ul><ul><li>1) Bilgi bir ülkenin refahının ve yaşam standardının artırılmasında her zaman önemlidir; ancak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemenin tüm iktisadi faaliyetlerde kullanılan bilgi miktarını artırması ve bilginin daha ucuza elde edilmesi bilginin önemini artırmaktadır. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>2) Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin hızı artmaktadır. Bilimsel araştırma ve ar-ge çalışmalarındaki artış bilimsel ve teknolojik bilgi stokunun artmasına yol açmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu kullanılan ekipmanların kalitesi artınca ar-ge’nin kapsam ve verimliliğini artırmakta ve neticede artan iletişim bu bilgi ve bulguların yayılmasını sağlamaktadır. </li></ul>
 32. 32. Kişisel Kitlesel Pazarlama Yenilik, kalite, Pazar bilgisi Maliyet Rekabet üstünlüğü Dijitalleştirme Mekanizasyon Teknoloji Yenilik, Bilgi Sermaye, Çalışan Üretim Faktörleri Esnek Üretim Kitlesel Üretim Üretim Yönetimi Küresel Ulusal Pazar YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ Özellik
 33. 33. E-İŞ <ul><li>E-İŞ: İşlerin, ilişkilerin ve prosedürlerin </li></ul><ul><li>Elektronik ortama aktarılması yada elektronik </li></ul><ul><li>ortamda yapılmasıdır. </li></ul><ul><li>İşlerin, ilişkilerin ve prosedürlerin yerine </li></ul><ul><li>getirilmesinde Internet’in </li></ul><ul><li>kullanılmasıdır. </li></ul><ul><li>E-TİCARET: Internet üzerinden </li></ul><ul><li>Para kazanılacak aktiviteler. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>İnternet teknolojileri şirketlerin çalışma şekillerini, faaliyet sınırlarını tamamen değiştirmiştir. Şirketlerin rollerini yeniden tanımlama olanağı doğmuştur. </li></ul><ul><li>Herkes kendini adapte edebilir. KOBİ’ler, büyük şirketler, vb. </li></ul><ul><li>E-iş: İletişim teknolojileri kullanımıyla şirketler arasında ve şirketlerin son tüketiciye mal ve hizmet transferini sağlamaktır. </li></ul>
 35. 35. E-İŞ NELERİ KAPSIYOR? <ul><li>E-İŞ </li></ul>E-ticaret
 36. 36. E-İŞ NELERİ KAPSIYOR? <ul><li>Müşteri İlişkileri Yönetimi </li></ul><ul><li>Tedarik Zinciri Yönetimi </li></ul><ul><li>Kurumsal Kaynak Planlaması </li></ul><ul><li>Bilgi Yönetimi </li></ul><ul><li>Uzaktan Eğitim </li></ul>
 37. 37. <ul><li>e-business(E-iş) ile e-commerce (E-ticaret)arasında ne fark var ? </li></ul><ul><li>Bazen bu iki terim değişimli kullanılmaktadır. Aslında E-Business kendi içinde E-Commerce faaliyetlerini de kapsar. Bunun yanında iki tarafın her türlü bilgi paylaşımını da içerir.  </li></ul><ul><li>Örneğin üretim yapan bir firmanın müşterisi olarak size ait siparişleri, bunların üretim hattı içindeki durumunu veya o ana kadar yapılmış kalite test sonuçlarını görmek isteyebilirsiniz. Aynı firmanın web üzerinden satış yapan bir bölümü var ise bu kısımdan da bazı malzemeleri satın alıyor olabilirsiniz. </li></ul>
 38. 38. ENTEGRASYON Dağıtım Kanallarının Entegrasyonu Tedarikçiler ve müşteriler arasındaki dağıtım kanalının email, Web sitesi vb teknolojilerle entegre edilmesi. Organizayondaki Entegrasyon İşletmenin bütün işlevlerini bütünleştirmek. Planlama, üretim, pazarlama, dağıtım, satış, satış sonrası hizmet, araştırma ve geliştirme.
 39. 39. E-İŞ NE SAĞLAR <ul><li>Tekrarlanan süreçlerin ortadan kalkması ve verimliliğin artması </li></ul><ul><li>Envanter yönetimine yararlar sağlar. </li></ul><ul><li>Yeni pazarlara yönelerek, müşteriye özel ürün ve hizmet sunmayı sağlar. </li></ul><ul><li>Maliyetlerin kontrolü </li></ul><ul><li>Değer yaratmak </li></ul><ul><li>Gelir artırmak </li></ul>
 40. 40. E-İŞ’in TEMELİ <ul><li>Teknoloji yatırımı </li></ul><ul><li>Yeni iş süreçleri </li></ul><ul><li>Strateji gerektirir: </li></ul><ul><ul><li>Sadece BT işi değil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pazarlama/Satış tekniklerinin gözden çeçirilmesini (Hızlı ve müşteri odaklı çalışmak) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekabet </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilgi Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri İlişkilerini Yönetimi </li></ul></ul>
 41. 41. E-İŞ’İN BAŞARISI <ul><li>E-iş’in başarısını etkileyen faktörler: </li></ul><ul><li>İşin türü: Internet’e uygun olmalıdır. </li></ul><ul><li>Rekabet: Rekabetin az olduğu alanlar daha iyidir. </li></ul><ul><li>Müşteri tabanı: Potansiyel müşteri sayısı ve para ödeyerek bir hizmeti alma eğilimleri. </li></ul><ul><li>Web sitesininin özellikleri: Şık ve kolay bir site. Ayrıca hızlı ve güvenli. </li></ul><ul><li>Servis kalitesi: “Tatmin olan müşteri yeniden gelir ve daha fazla para harcar”. </li></ul>
 42. 42. E-İŞ’TE BAŞARININ ÖLÇÜMÜ <ul><li>Online sunulan hizmet hacmi </li></ul><ul><li>Online bağlantı sayısı/iş yapan müşteri sayısı </li></ul><ul><li>Online satın alınan ürün sayısı </li></ul><ul><li>Online yapılan ciro. </li></ul><ul><li>Müşteri memnuniyeti. </li></ul>
 43. 43. E-İŞ MODELLERİ <ul><li>B2C </li></ul><ul><li>B2B </li></ul><ul><li>B2E </li></ul><ul><li>B2G </li></ul><ul><li>E2G </li></ul><ul><li>C2C </li></ul>
 44. 44. B2C <ul><li>B2C ( tüketiciye yönelik ), müşterilerinize doğrudan Web siteniz </li></ul><ul><li>üzerinden satış yapmanıza verilen addır. Müşteriler kredi kartları </li></ul><ul><li>ile siparişte bulunurlar; siz ise sipariş geldiğinde ve ödeme hesabınıza </li></ul><ul><li>geçtiğinde malı hazırlayıp bir dağıtım şirketi veya posta aracılığı ile </li></ul><ul><li>sipariş edene gönderirsiniz. </li></ul><ul><li>E-ticaret (B2C) aşamasında, elektronik kataloglar, alışveriş sepetleri, </li></ul><ul><li>faturalandırma işlemleri için özel yazılım paketleri kullanmanız, </li></ul><ul><li>nakit akışının döndüğü yerlerde güvenli bankacılık hizmetlerinden </li></ul><ul><li>yararlanmanız gerekir. </li></ul>
 45. 45. B2B <ul><li>www. esiparis.gen.tr Nedir? Esiparis.gen.tr internet üzerinde çalisan ve bayiileriniz, </li></ul><ul><li>saticilariniz ve müsterilerinizden siparis almanizi saglayan bir sitedir ... </li></ul>
 46. 46. B2E <ul><li>Maliyetleri düşürmek </li></ul><ul><li>Daya iyi yönetim </li></ul><ul><li>İş verimliliği </li></ul><ul><li>İş hızında artış </li></ul><ul><li>Çeviklik </li></ul><ul><li>İş ortaklarıyla iletişmi geliştmek </li></ul>
 47. 47. B2C <ul><li>www.yemeksepeti.com </li></ul>www.hepsiburada.com www.gima.com.tr  
 48. 48. E-DÖNÜŞÜM <ul><li>Intranet geliştirmek </li></ul><ul><li>Web Sitesine sahip olmak </li></ul><ul><li>E-İş’e başlamak. </li></ul>
 49. 49. E-DÖNÜŞÜM-FIRSATLAR <ul><li>Müşteri odaklı çalışabilmek </li></ul><ul><li>7 x 24 </li></ul><ul><li>Veritabanı Çözümleri (OLAP vb) </li></ul><ul><li>Kişiselleştirme </li></ul><ul><li>Daha uygun, hızlı, özel ürün ve hizmet </li></ul><ul><li>Müşteri memnuniyeti, bağlılığı </li></ul><ul><li>Maliyetlerin düşmesi </li></ul><ul><li>Tekrarlanan süreçlerin azalması </li></ul><ul><li>Verimlilik artışı </li></ul>
 50. 50. E-DÖNÜŞÜM-TEHDİTLERİ <ul><li>E-Dönüşümü başlatamamak </li></ul><ul><li>Teknolojik Altyapı Sorunları </li></ul><ul><li>Güvenlik tehditleri </li></ul><ul><li>Bilgisayar Teknolojilerinin Maliyeti </li></ul><ul><li>Finansal Durum </li></ul><ul><li>Destek ve danışmanlık hizmetleri </li></ul>

×