BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASII – GİRİŞBilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiş...
III – AMAÇLARBu vizyonu gerçekleştirmek üzere, aşağõdaki amaç ve esaslar benimsenmiştir:1. Ekonomik gelişme ve rekabetçili...
3. İstihdamõn artõrõlmasõBilgi toplumuna dönüşümde istihdam koşullarõ da değişim geçirmektedir. Yeni işsahalarõ ve meslek ...
hõzlõ kamu yönetiminin oluşturulmasõna yönelik e-Devlet projeleri vatandaş ve işdünyasõ odaklõ hizmet sunumu yaklaşõmõyla ...
dahil olmak üzere iş ortamõnõ etkileyen hukuki altyapõnõn geliştirilmesi, yabancõsermayenin özendirilmesi, özelleştirmenin...
olguyu içermektedir. Sosyal ve kültürel yaşam, bilgi ve iletişim teknolojilerininsağladõğõ imkanlarla zenginleşmekte, kült...
V – e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİYukarõdaki amaç ve temel politikalar õşõğõnda; Türkiye’nin e-Dönüşümüne ilişkintüm çalõşmalar...
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü hedefleyen e-Dönüşüm Türkiye Projesikapsamõnda yapõlacak çalõşmalarda;1. Proje ve u...
VI – YÖNETSEL MODEL ve UYGULAMA SÜRECİBaşbakanlõk Genelgesi ile oluşturulan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Projenin enüst ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası

1,003 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,003
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bilgi Toplumuna Dönüşüm Politikası

 1. 1. BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASII – GİRİŞBilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir.Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindekigelişmeler sonucunda, bilginin; üretilmesi, işlenmesi, erişilmesi, paylaşõlmasõ vekullanõlmasõ, giderek uluslararasõ rekabetin ve sosyo-ekonomik gelişmenin iticigücü olmaktadõr. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve gelişen küresel ekonomi,ülkelerin gelişme ve uluslararasõ rekabet yarõşõnda büyük fõrsatlar sunmaklaberaber yeni tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bilgiyi üreten,bilgi ve iletişimteknolojilerini etkin olarak kullanan ülkeler, sağladõklarõ verimlilik artõşõylauluslararasõ rekabet avantajõ kazanmaktadõr. Küresel rekabet koşullarõnda buaraçtan etkin olarak yararlanamayan ülkeler ise yarõşõn dõşõnda kalma tehdidiylekarşõlaşmaktadõr.Bu belgede, Türkiye’nin küresel rekabette avantaj sağlayarak dünya pazarõndandaha fazla pay almak ve toplum refahõnõ artõrmak amacõyla, bilgi ekonomisinegeçmesi ve bilgi toplumuna dönüşmesine yönelik politikalar belirlenmektedir.II –VİZYONTürkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümdeki vizyonu; bilim ve teknoloji üretimindeodak noktasõ haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan,bilgiye dayalõ karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabettebaşarõlõ ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmaktõr. 1
 2. 2. III – AMAÇLARBu vizyonu gerçekleştirmek üzere, aşağõdaki amaç ve esaslar benimsenmiştir:1. Ekonomik gelişme ve rekabetçiliğin artõrõlmasõBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, ekonomide serbest piyasamekanizmasõnõn işleyişi etkinleşmektedir. Dünya ekonomisindeki serbestleşmeeğiliminin de etkisiyle pazara giriş-çõkõş koşullarõnõn yanõ sõra, tedarik, tasarõm,üretim, dağõtõm, satõş, satõş sonrasõ hizmetler ve müşteri ilişkileri de değişimeuğramaktadõr. Dünya pazarlarõndaki değişimi yakõndan izleyen firmalar ve sonuçtaülkeler için yeni ekonomik gelişme ve açõlõm fõrsatlarõ doğmaktadõr. Tüketicitaleplerine uyumlu, yenilikçi, kaliteli ve hedef kitleye uygun fiyatla mal ve hizmetsunabilen rekabetçi firmalar küresel pazarlarda hakim olmaktadõr.Küresel ekonomideki bu değişime uygun olarak; ülkemizin rekabet gücününartõrõlmasõ amacõyla, Ar-Ge ve yenilikçilik yeteneklerinin güçlendirilmesi veelektronik ortam dahil iş yapma koşullarõnõn geliştirilmesi yönünde gerekli tedbirleralõnacaktõr. Özellikle KOBİ’lerin daha uygun koşullarda rekabet ortamõnakavuşturulmasõ ve bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmalarõ öncelikleele alõnacaktõr.2. Yaşam kalitesinin yükseltilmesiDönüşüm sürecinden amaçlanan, toplumsal refahõn artõrõlmasõ ve toplumun yaşamkalitesinin yükseltilmesidir. Bu çerçevede; vatandaşlarõn, özel sektörün vetoplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal koşullarõnõn iyileştirilmesi için bilgive iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan en etkin şekilde istifadeedilecektir. Toplumun özel ilgiye ve desteğe muhtaç kesimlerinin ihtiyaçlarõöncelikli olarak göz önünde bulundurulacaktõr. 2
 3. 3. 3. İstihdamõn artõrõlmasõBilgi toplumuna dönüşümde istihdam koşullarõ da değişim geçirmektedir. Yeni işsahalarõ ve meslek dallarõ ortaya çõkmakta, esnek zamanlõ ve uzaktan erişimle ofisdõşõ çalõşma yöntemleri geliştirilmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak özelsektörde ve kamuda, bilgi ekonomisi kriterlerine uygun nitelikte iş gücüistihdamõnõ özendirecek tedbirler alõnacak, bilgi ekonomisini oluşturan yeni işsahalarõnõn gelişimi teşvik edilecek ve yeni çalõşma usullerini destekleyecekdüzenlemeler hayata geçirilecektir.4. Rekabetçi bilgi ve iletişim teknolojileri piyasasõnõn oluşumuBilgi ve iletişim teknolojileri kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõ, kaliteli ve yenilikçihizmetlerin uygun fiyatla sunumunu gerekli kõlmaktadõr. Bunun sağlanmasõ için,bilgi ve iletişim teknolojileri piyasasõnda ürün ve hizmet fiyatlarõnõn rekabetçipiyasa koşullarõnda oluşmasõ büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda;düzenleyici kurumlarõn gözetiminde, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarõnõn hersegmentinde rekabetçi bir piyasa yapõsõnõn oluşumu ve bu yapõnõnsürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik yasal ve idari düzenlemeler yapõlacaktõr.Ülkemizin, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarõnda bölgesel hizmet merkezi halinedönüştürülmesi için uygun politikalar geliştirilecektir.5. Şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasõ, kamu hizmetleri sunumunun iyileştirilmesiKamu yönetiminin etkin, şeffaf ve nitelikli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi,geleneksel kamu yönetimi anlayõşõnda birçok değişikliği zorunlu kõlmaktadõr. Bunubaşarmanõn en önemli aracõ ise bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeydeistifade ederek; kamu kurumlarõnõn iş süreçlerinin yeniden tanõmlanmasõ, ulusalgüvenliği ilgilendiren konularda özel düzenlemeler yapma gereği göz önündebulundurularak kurumlar arasõ işbirliğinin ve bilgi paylaşõmõnõn sağlanmasõ vekamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasõ aşamalarõnõngerçekleştirilmesidir. Bu amaçla, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ile etkin ve 3
 4. 4. hõzlõ kamu yönetiminin oluşturulmasõna yönelik e-Devlet projeleri vatandaş ve işdünyasõ odaklõ hizmet sunumu yaklaşõmõyla hõzla hayata geçirilecektir. Yerelyönetimlerin, değişen kamu yönetimi anlayõşõyla artan önemine paralel olarak,e-Devlet uygulamalarõndan etkin şekilde yararlanmasõ sağlanacaktõr.6. Bölgesel gelişmenin sağlanmasõBilgi ve iletişim teknolojileri, bölgesel gelişmişlik farklarõnõn azaltõlmasõ konusundabüyük fõrsatlar sunmaktadõr. Özellikle, merkezde sunulan kamu hizmetlerinin kõrsalve uzak bölgelere yaygõnlaştõrõlmasõ, yerel yönetimlerin hizmet kapasitesininartõrõlmasõ, eğitim, sağlõk gibi bölgesel gelişmişlik düzeyini etkileyen sosyalaltyapõnõn geliştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojileri imkanlarõndan azamiölçüde yararlanõlacaktõr.7. Avrupa Birliğine uyumÜlkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, bilgi toplumuna dönüşüm kapsamõndaihtiyaç duyulan politika ve müktesebat uyumu konusunda gerekli çalõşmalarsüratle tamamlanacaktõr.IV – TEMEL POLİTİKALARTürkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü sağlamak için belirlenen amaçlara uygunolarak, aşağõda belirtilen temel politikalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan hukuki,teknik ve ekonomik düzenlemeler uygun araçlarla hayata geçirilecektir.1. İş Ortamõ ve GirişimcilikBaşta bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü olmak üzere, bilgi ekonomisi oluşumunuetkileyen faaliyetlerin daha fazla ekonomik ve sosyal katma değer üretmek üzeregeliştirilmesi ve yeni iş alanlarõnõn gelişimine uygun ortam hazõrlanmasõ amacõyla,iş yapma ortamõnõ etkileyen ana faktörler gözden geçirilecektir. Bu kapsamda;bürokratik engellerin kaldõrõlmasõ, fikri haklarõn korunmasõ, kamu alõmlarõ, e-ticaret 4
 5. 5. dahil olmak üzere iş ortamõnõ etkileyen hukuki altyapõnõn geliştirilmesi, yabancõsermayenin özendirilmesi, özelleştirmenin tamamlanmasõ, ekonomide kamununağõrlõğõnõn azaltõlmasõ gibi konular öncelikle ele alõnacaktõr. Bu konularda yapõlacakçalõşmalarda, kamunun düzenleyici ve politika belirleyici rolünü etkin olarakyürütmesi, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin ekonomik verimliliklerininartõrõlarak rekabet gücünün geliştirilmesi esas alõnacaktõr.2. Ar-Ge, Yenilikçilik ve Sanayi Politikalarõİşletmelerin teknoloji kapasitelerinin ve yenilikçilik için ihtiyaç duyduklarõdesteklerin artõrõlmasõ, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi ve işletmelereküresel rekabet avantajõ kazandõracak sanayi politikalarõnõn geliştirilmesisağlanacaktõr. Yerli üretimin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleriningeliştirilmesine yönelik özel ve kamu araştõrma kurumlarõ ve üniversitelerde Ar-Geprojeleri öncelikle desteklenecek ve geliştirilen ürünler, ihtiyaçlarõn giderilmesindeöncelikle kullanõlacak ve kullandõrõlmasõ için gerekli tedbirler alõnacaktõr.3. Bilgi ve İletişim TeknolojileriBilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkinbiçimde yararlanõlmasõ esastõr. Bu çerçevede; bilgi ve iletişim teknolojilerisektörünün uluslararasõ düzeyde rekabet edecek bir yapõda gelişimini sağlayacak,altyapõ ve hizmet sunumunda pazarõn gelişimini teşvik edecek uygun ekonomik vehukuki düzenlemeler ile herkesin makul ücretlerle bilgi ve iletişim teknolojilerininsunduğu imkanlardan yararlanmasõna ilişkin politikalar belirlenecek ve uygunmekanizmalarõ geliştirmek üzere çalõşmalar yapõlacaktõr. Özellikle, yazõlõmsektörünün gelişmesi, genişbant erişimin ve katma değerli hizmetlerinyaygõnlaştõrõlmasõ teşvik edilecektir.4. Sosyal DönüşümBilgi toplumuna dönüşüm, sadece ekonominin geleneksel mekanizmalarõnõ değil,aynõ zamanda sosyal ve kültürel değişimi de bünyesinde barõndõran bütüncül bir 5
 6. 6. olguyu içermektedir. Sosyal ve kültürel yaşam, bilgi ve iletişim teknolojilerininsağladõğõ imkanlarla zenginleşmekte, kültürel etkileşim artmakta ve sosyal yaşamõilgilendiren kararlarõn alõnmasõnda bireysel katkõlarõn önemi ve rolü daha dabelirginleşmektedir. Bu kapsamda; sosyal altyapõnõn temel taşlarõ olan eğitim,sağlõk ve kültür alanlarõnda bilgi toplumunun gerekleri yerine getirilecek,dönüşümün etkinliğini artõrmaya yönelik tedbirler alõnacak ve kazanõlacakekonomik faydalarõn sosyal yaşama etkin bir şekilde yansõtõlmasõ için gerekliçalõşmalar yapõlacaktõr. Yaşam boyu eğitim imkanlarõ sosyal ve kültürel gelişiminaracõ olarak değerlendirilecek, gereken altyapõ ve fõrsatlar toplumun tümkesimlerine açõk olacaktõr.Bilgi toplumu olabilmenin en önemli koşulu, eğitim ve gerekli insan kaynağõnõnplanlanmasõ ve yetiştirilmesidir. Bu kapsamda; öncelikle öğretmenler ve geleceğininsan kaynaklarõnõ oluşturacak eğitim çağõndaki gençlerin, bilgi ve iletişimteknolojilerini etkin kullanan bireyler olarak yetiştirilmesi amacõyla eğitim alanõndagerekli düzenlemeler yapõlacaktõr. Bunun yanõ sõra, toplumun tüm kesimlerinin,yaşam boyu eğitim yaklaşõmõ çerçevesinde bilgi toplumunun gerekli kõldõğõyeteneklere kavuşturulmasõ sağlanacaktõr. Bilgi ekonomisinin gerektirdiği mesleksõnõflarõnda üretime odaklõ yeterli sayõda ve yetkinlikte işgücünün yetiştirilmesineözel önem verilecektir.5. Etkin Kamu YönetimiKamunun, bilgi ve iletişim teknolojilerinden istifade ederek, iş dünyasõ vevatandaşlara kaliteli, hõzlõ, şeffaf, etkin ve güvenilir hizmetler sağlamasõ esastõr. Buamaçla yerel yönetimler dahil olmak üzere kamuda, öncelikle iş dünyasõ vevatandaşõn yoğun olarak kullandõğõ hizmetlerden başlamak üzere; birlikte işleyen,veri paylaşõmõnõ esas alan, maliyet etkin ve vatandaş odaklõ iş süreçlerinin yenidentasarlandõğõ e-Devlet yapõsõ hõzla oluşturulacaktõr. Bu yapõ oluşturulurken, kişiselbilgilerin güvenliğinin sağlanmasõ için gereken yasal ve idari tedbirler alõnacaktõr. 6
 7. 7. V – e-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE PROJESİYukarõdaki amaç ve temel politikalar õşõğõnda; Türkiye’nin e-Dönüşümüne ilişkintüm çalõşmalar e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamõnda yürütülecektir. Tüm ülkeyiilgilendiren bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde en etkili faktör liderlik ve siyasikararlõlõktõr. Hükümet düzeyinde kararlõlõk ve destek sürdürülecektir. Bu açõdan,gerekli somut adõmlarõn atõlabilmesi için ihtiyaç duyulan kararlar, hükümettarafõndan vakit geçirilmeden alõnacak ve hayata geçirilecektir. Kamuda e-Dönüşüm liderliği önemle ele alõnacak, kamu bu ilkeler õşõğõnda iş dünyasõ vevatandaşlara yol gösterici olacaktõr.En genel anlamõyla Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü hedefleyen e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin ilgili Başbakanlõk genelgeleri ve İcra Kurulu kararlarõçerçevesinde en etkin biçimde yürütülmesi ve kõsa zamanda somut sonuçlar eldeedilmesi için çalõşmalar gayret ve özveriyle sürdürülecektir.e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamõnda yürütülecek kamu projelerinin finansmanihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla gerektiğinde yatõrõm bütçesi içerisinde ayrõ birtahsisat kalemi oluşturulacak ve yõllara sari projelerde proje süresiniaksatmayacak şekilde kaynak tahsisi sağlanacaktõr.e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamõnda yer alan kamu projelerininyürütülmesinde, bu politika dokümanõnda yer alan amaç, ilke ve esaslargözetilecektir.e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hayata geçirilmesinde, Avrupa Birliği tarafõndankabul edilen Lizbon Stratejisi ve Türkiye’nin taraf olduğu e-Avrupa Girişimiöncelikle dikkate alõnacaktõr. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararasõ tüm program,proje ve çalõşmalar, e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile uyumlu bir biçimdeuygulanacaktõr. Başta, e-Avrupa Girişimi olmak üzere, katõlõm sağlanan tümçalõşmalardan elde edilen tecrübeler Projeye aktarõlacaktõr. 7
 8. 8. Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü hedefleyen e-Dönüşüm Türkiye Projesikapsamõnda yapõlacak çalõşmalarda;1. Proje ve uygulamalarda, herhangi bir teknoloji tercihini öne çõkartmayan ve teknolojik bağõmlõlõk yaratmayan çözümlerin benimsenmesi,2. Kullanõcõ / vatandaş odaklõ uygulamalarõn öncelikle gerçekleştirilmesi,3. Açõk standarda dayalõ ürün/hizmetlerin alõnmasõ,4. Mükerrer ve birbiriyle örtüşen yatõrõmlardan kaçõnõlmasõ,5. Uygulama projelerinin mutlak surette bir yapõlabilirlik etüdüne dayandõrõlmasõ,6. Veri paylaşõmõnõ esas alan birlikte işleyen sistemlerin kurulmasõ,7. Yaygõn uygulama projelerine, pilot ve/veya aşamalõ olarak başlanõp, bu aşamanõn sonuçlarõ doğrultusunda ulusal düzeyde yaygõnlaştõrõlmasõ,8. Doğrudan herhangi bir kamu kurumunun bünyesinde yürütülmesi mümkün olmayan proje ve faaliyetlerin genel koordinatör birim tarafõndan yürütülmesi,9. Yapõlacak düzenlemelerde ve uygulama projelerinde, kişisel bilgilerin korunmasõ ve ağ güvenliğinin teminat altõna alõnmasõ,10. Ürün ve hizmet tedariğinde piyasa mekanizmalarõnõn işlerliğinin sağlanmasõ,11. Bilgi toplumuna dönüşümün izlenmesi ve uygun politikalarõn zamanõnda oluşturulmasõ amacõyla tüm çalõşmalarda, izleme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere göre ortaya çõkan istatistiki verilerin ve sonuçlarõn duyurulmasõ,12. İyi bir yönetişim modeli oluşturularak, ilgili tüm kesimlerin karar alma süreçlerine etkin katõlõmõnõn sağlanmasõ; bu amaçla, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde yürütülen tüm proje ve uygulamalarõn; vatandaşlara, iş dünyasõna, kamu kurumlarõna, üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine mümkün olan en etkin araçlar kullanõlarak aktarõlmasõ, elde edilen sonuçlarõn dönemsel olarak kamuoyu ile paylaşõlmasõ,temel ilke olarak alõnacaktõr. 8
 9. 9. VI – YÖNETSEL MODEL ve UYGULAMA SÜRECİBaşbakanlõk Genelgesi ile oluşturulan e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu, Projenin enüst seviyede izlenmesi ve yönlendirilmesi ile görevlidir.Uygulamaya konulan Kõsa Dönem Eylem Planõ (KDEP) ile hedeflenen temelçalõşmalarõn 2004 sonunda tamamlanmasõna gayret edilecektir. Bu politikadokümanõ çerçevesinde danõşmanlõk hizmeti alõnarak hazõrlanacak strateji,uygulama modeli ve öncelikli projeleri içerecek orta vadeli eylem planõ 2005yõlõndan itibaren yürürlüğe konulacaktõr.Strateji çalõşmasõ, bilgi toplumuna dönüşümün temel politikalarõna bağlõ kalõnarakhazõrlanacaktõr. Bu çalõşma, Türkiye’ye özgü analitik bir modeli içerecek şekilde,bilgi toplumu hedefine odaklõ ve tutarlõ olacak, dünyadaki en iyi uygulamalarõyansõtacak, izleme ve değerlendirme kriterlerini belirleyecek ve ilgili kesimlerinrollerini net olarak tanõmlayacaktõr.Kalkõnma Planlarõ, ilgili kamu politikalarõ ve kamu kurum ve kuruluşlarõncahazõrlanacak stratejik planlarõn, hazõrlanacak Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumluolmasõna özen gösterilecektir. 9

×