Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serveis ACC1Ó 2010

743 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serveis ACC1Ó 2010

 1. 1. CICLE INFORMATIU ACC 1Ó 2010 Serveis a la Innovaci ó i a la Internacionalització de l’empresa
 2. 2. competitivitat innovaci ó internacionalitzaci ó estrat è gia finançament coneixement serveis prospectiva oportunitats de negoci empresa proximitat xarxa talent mercat
 3. 3. ACCIÓ INDIVIDUAL Millora del model de gestió Estratègia empresarial ACCIÓ COL·LECTIVA Dinamització de clústers, sectors i territori WEB CORPORATIU www.acc10.cat MODELS DE NEGOCI INNOVACI Ó INTERNACIONALITZACI Ó INICIACI Ó DIVERSIFICACIÓ I CONSOLIDACIÓ PROJECTES CO L·L ABORATIUS PROJECTES INDIVIDUALS ATRACCI Ó INVERSIONS TECNIO CENTRES PROMOCI Ó NEGOCIS FINANÇAMENT L’ANELLA: PLATAFORMA DE CONEIXEMENT I COL·LABORACIÓ www.anella.cat ÀMBITS D’ACTUACIÓ
 4. 4. 2010: NOVETATS I SERVEIS A DESTACAR
 5. 5. SERVEIS A L’ ESTRAT ÈGIA EMPRESARIAL
 6. 6. Enfortim les capacitats internes de l’empresa i definim la seva visió estratègica <ul><li>Reflexiona sobre la situació de la teva empresa i identifica oportunitats de millora </li></ul>DIAGNOSI ALPHA COMPETITIVITAT <ul><li>Vols elaborar el teu Pla Estrat ègic? </li></ul>360º : MILLORA DEL MODEL DE GESTI Ó ESTRATÈGIA EMPRESARIAL <ul><li>Vols millorar la gestió de les àrees funcionals de la teva empresa? </li></ul>FOCUS: ENFOCAMENT ESTRAT ÈGIC
 7. 7. GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL FOCUS: ENFOCAMENT ESTRAT ÈGIC OBJECTIU Donar suport a les empreses catalanes que necessitin realitzar una profunda reflexió estratègica i vulguin dissenyar, desplegar i implantar un Pla Estratègic a l’empresa. FASES DEL PROJECTE FASE I: COL·LECTIVA - Escola de Negocis - FASE II: INDIVIDUAL Disseny Despleg. i implantaci ó Empresa Consultor GESTI Ó DE PROPOSTES Reflexió estratègica col·lectiva Intercanvi d’experiències Transferència de models adaptats a l’empresa Diferents enfocaments Consultors experts Reflexió estratègica individual Disseny Pla Estrat ègic Desplegament i implantaci ó Pla Estratègic
 8. 8. GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL 360º : MILLORA DEL MODEL DE GESTI Ó OBJECTIU Donar suport a les PIME catalanes que necessitin millorar el seu model de gestió empresarial en les següents àrees funcionals: operacions, finances i control de gestió, màrqueting i vendes, gestió del talent i lideratge. FASES DEL PROJECTE FASE I: COL·LECTIVA - Escola de Negocis - FASE II: INDIVIDUAL Def. GESTI Ó DE PROPOSTES Reflexió col·lectiva Intercanvi d’experiències Transferència de m ètodes adaptats a l’empresa Diferents enfocaments Consultors experts Reflexió individual Prioritzaci ó i Pla d’Actuacions (PA) Implantar models de gesti ó PA Implantaci ó Empresa Consultor
 9. 9. SERVEIS A LA INTERNACIONALITZACI Ó
 10. 10. XARXA DE CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCIS PROGRAMA PROMOCIÓ INTERNACIONAL (MIPRO, CERIT, MICRO) MISSIONS COMERCIALS GRUPS EXPORTACIÓ PRIORITZACIÓ DE MERCATS ASSESSORAMENT MERCATS TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA INTERNACIONAL INVERSIÓ DIRECTA EXTERIOR NOVES ESTRATÈGIES D’INT. CONTRACTACIÓ PÚBLICA DEFENSA PROPIETAT INDUSTRIAL SUPORT MARQUES CATALANES GESTIÓ PROJECTES INVERSIÓ AJUT INVERSIÓ ALT IMPACTE LÍNIA INTERNACIONALITZACIÓ LÍNIA ICF – ACC1Ó INVERSIÓ EXTERIOR LÍNIA PROJECTES INVEST INICIACIÓ DIVERSIFICACIÓ I CONSOLIDACIÓ ATRACCI Ó INVERSIONS INTERNACIONALITZACIÓ PRIMERA EXPORTACIÓ NEX-PIPE 2BDIGITAL INCORPORACIÓ TÈCNICS DE COMERÇ INTERNACIONAL
 11. 11. INTERNACIONALITZACIÓ INICIACIÓ Vols començar a exportar i no saps com? Has començat a exportar però vols fer-ho de forma sistemàtica? Vols aconseguir clients a través d’Internet? Necessites personal expert en Comerç Internacional? PRIMERA EXPORTACIÓ INT-TEC NEX-PIPE 2BDIGITAL
 12. 12. INTERNACIONALITZACIÓ ACCÉS ALS MERCATS Vols saber quina és la millor estratègia per penetrar a un mercat? A quins mercats pots anar? Vols seleccionar de manera òptima els mercats amb major potencial de creixement? Vols accedir als mercats internacionals? Has planificat viatges de prospecció i visites a fires internacionals? PRIORITZACI Ó MERCATS PPI, MISSIONS, GRUPS D’EXPORTACI Ó ASSESSORAMENT MERCATS
 13. 13. INTERNACIONALITZACIÓ EXPORTAR M ÉS VALOR Vols accedir al mercat de licitacions internacionals? Vols protegir la teva propietat industrial? Vols potenciar la teva marca a nivell internacional? CONTRACTACI Ó PÚBLICA DEFENSA PROPIETAT INDUSTRIAL SUPORT MARQUES CATALANES
 14. 14. INTERNACIONALITZACIÓ EMPRESES M ÉS GLOBALS Busques socis per desenvolupar o comercialitzar tecnologies? Tens projectes d’implantaci ó a l’exterior ? Et trobes amb problem àtiques específiques inherents al procés d’internacionalització? TRANSFER ÈNCIA TECNOLÒGICA INT. INVERSI Ó DIRECTA EXTERIOR NOVES ESTRATÈGIES INTERNACIONALS
 15. 15. INTERNACIONALITZACIÓ PROGRAMA PROMOCI Ó INTERNACIONAL <ul><li>OBJECTIU </li></ul><ul><li>Viatges de prospecció a mercats nous </li></ul><ul><li>(volum exportació 2009 < 60.000 €) </li></ul><ul><li>(MIPRO) fora de la UE15 </li></ul><ul><li>Visita a fires internacionals (CERIT) </li></ul><ul><li>Visita a Catalunya de potencials compradors </li></ul><ul><li>(MICRO) fora de la UE15 . </li></ul>
 16. 16. INTERNACIONALITZACIÓ OBJECTIU Analitzar i seleccionar un nombre reduït de mercats amb major potencial de creixement per a l’empresa amb l’assessorament d’un expert en Comerç Internacional, extern a l’empresa. 4 FASES 30h = 2 mesos Revisi ó d’experiències comercials Men ú de mercats Agenda d’actuacions Preselecci ó de mercats PRIORITZACI Ó DE MERCATS
 17. 17. INTERNACIONALITZACIÓ <ul><li>Facilitem la teva presència a l’exterior amb accions específiques en el mercat objectiu </li></ul><ul><li>T’ajudem a introduir o consolidar la teva empresa als mercats internacionals </li></ul><ul><li>T’oferim un servei d’acompanyament personalitzat </li></ul>CENTRES DE PROMOCI Ó DE NEGOCIS T’acompanyem durant tot el procés d’introducció o consolidació en el mercat objectiu a través de la nostra xarxa de 35 Centres de Promoció de Negocis arreu del món
 18. 18. INTERNACIONALITZACIÓ <ul><li>Aproximaci ó o estudi de mercat </li></ul><ul><li>Cerca de canals d’aprovisionament </li></ul><ul><li>Cerca de canals de comercialitzaci ó </li></ul><ul><li>Constitució d’empresa </li></ul><ul><li>Prospecció individual </li></ul><ul><li>Implantació d’empresa </li></ul><ul><li>Missions comercials i tecnològiques </li></ul><ul><li>Selecció de personal </li></ul><ul><li>Seguiment de contactes </li></ul><ul><li>Diversificació Exterior = Comparativa de </li></ul><ul><li>mercats </li></ul><ul><li>Nous àmbits d’actuació: </li></ul><ul><li>Captaci ó d’inversions i de talent </li></ul><ul><li>Cerca de socis tecnol ògics i transferència </li></ul><ul><li>tecnològica internacional </li></ul><ul><li>Plataformes empresarials: </li></ul><ul><li>· Infraestructures necess àries per operar </li></ul><ul><li>en el mercat </li></ul><ul><li>· Assessorament per a la implantaci ó </li></ul><ul><li>d’empreses a mercats nous </li></ul>SERVEIS DELS CENTRES DE PROMOCI Ó DE NEGOCIS
 19. 19. SERVEIS A LA INNOVACI Ó
 20. 20. INNOVACIÓ Vols conèixer les tecnologies i serveis que ofereix el mercat tecnològic de Catalunya? Necessites assessorament per estructurar els teus projectes d’R+D+i, i a identificar recursos i oportunitats? Vols endegar un projecte d’R+D d’alt valor tecnològic en cooperació ? Vols accedir als fons públics de suport als projectes d'R+D europeus ? Necessites un préstec per finançar els teus projectes d’innovació? Ets una PIME i tens un projecte d’innovació que comporti la introducció d'un nou producte, procés,mètode de comercialització o organitzatiu i que t’aporti avantatges competitius? Vols aplicar de forma pràctica els resultats de l’R+D? Vols crear una empresa on la base del model de negoci tingui un component tecnològic diferencial, o de risc? PROJECTES INDIVIDUALS INNOVACIÓ NOVES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA PROJECTES INNOVACIÓ COL·LABORATIVA
 21. 21. PROJECTES INDIVIDUALS INNOVACIÓ NOVES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA XARXA DE TRAMPOLINS TECNOL ÒGICS PRÉSTEC NOVES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA XARXA D’INVERSORS PRIVATS PROJECTES INNOVACIÓ COL·LABORATIVA INNOVACIÓ INNOEMPRESA SERVEI PERSONALITZAT R+D+i ASSESSORS TECNOL ÒGICS NUCLIS COOPERATIUS R+D PROJECTES EUROPEUS: AJUT I ASSESSORAMENT A LA PARTICIPACIÓ DEL 7PM R+D EUROPEU AJUDA ERANET R+D FINANÇAMENT: L ÍNIA R+D CRÈDIT INNOVACIÓ LÍNIA ICF-ACC1Ó INNOVACIÓ NOMÉS PIME
 22. 22. INNOVACIÓ OBJECTIU Donar suport al desenvolupament de projectes innovadors que permetin augmentar la competitivitat de les PIME. Tipologia de projectes - Innovació : introducció d’un nou producte (bé o servei) o la seva millora significativa, nou procés, nou mètode de comercialització o nou mètode organitzatiu que aporti avantatges competitius a l’empresa. - Innovació en col·laboració: projectes innovadors on col·laboren (realitzant-lo i finançant-lo) un mínim 3 empreses independents, relacionades per la cadena de valor. - Sistematització del procés d’R+D+i : implantar un model de sistematització del procés d’R+D+i i certificar-se d’acord amb la norma UNE 166.002. Despeses subvencionables - Col·laboracions externes: fins al 50% de les despeses externes d’assessorament - Inversions materials o inmaterials: fins al 15% (petita empresa) i al 7,5% (mitjana empresa) INNOEMPRESA
 23. 23. INNOVACIÓ OBJECTIU Préstec en condicions preferents per a projectes d’innovació de menys d’1 M d’€, a través d’entitats financeres. CR È DIT INNOVACI Ó - Millorar el procés de presentació dels projectes a les diferents línies d’ajut en matèria d’R+D+i. - Millorar l’estructuració tècnica d’aquests projectes. - Identificar les millors vies per al seu finançament , amb la finalitat d’aconseguir el màxim aprofitament dels recursos disponibles. - Resoldre els dubtes tècnics i de tramitació. OBJECTIU Servei d’orientació a les empreses i a les agrupacions d’empreses en els seus projectes d’R+D+i per tal de: SERVEI PERSONALITZAT D’R+D+i
 24. 24. INNOVACIÓ <ul><li>Un equip d’especialistes d’ACC1Ó et donen suport als teus projectes d’R+D+i : </li></ul><ul><ul><li>- Biotecnologia i Ciències de la Salut </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies Químiques i Medi Ambient </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies de l'Alimentació </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies de la Producció </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies de Materials </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies de la Informació i la Comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnologies Energètiques </li></ul></ul><ul><li>Serveis </li></ul><ul><li>- Identifiquem oportunitats d’innovació </li></ul><ul><li>(identificació de capacitats i experteses de l’empresa, vigilància tecnològica) </li></ul><ul><li>- Identifiquem recursos per innovar </li></ul><ul><li>(cerca de proveïdors tecnològics, de possibles socis i fonts de finançament) </li></ul><ul><li>- Prescriptor tecnològic </li></ul><ul><li>(definició de l’estratègia tecnològica, identificació i estructuració de projectes) </li></ul>ASSESSORS TECNOL ÒGICS
 25. 25. INNOVACIÓ Objectiu Fer créixer les Noves Empreses de Base Tecnològica (NEBT). <ul><li>Modalitat: Préstec </li></ul><ul><li>- de fins a 2 anys de creació (1/01/2010) </li></ul><ul><li>Import: màxim de 300.000€, amb el límit màxim del 75% del pressupost acceptat del projecte </li></ul><ul><li>Tipus d’interès: 0% </li></ul><ul><li>Carència: màxim de 3 anys </li></ul><ul><li>Comissions: sense comissions </li></ul><ul><li>- Amortització: amb un màxim temporal de 10 anys </li></ul>L ÍNIA NEBT
 26. 26. INNOVACIÓ <ul><li>Coneixement tecnològic en clau empresarial </li></ul><ul><li>TECNIO és la marca creada per ACC1Ó que estructura l’oferta del mercat tecnològic de Catalunya: </li></ul><ul><li>Acostem les capacitats tecnològiques dels més de 100 agents especialitzats en recerca aplicada del sistema de transferència tecnològica. </li></ul><ul><li>Dotem de tecnologia a les empreses per incrementar el valor afegit als seus productes i fer-les més competitives. </li></ul><ul><li>Aliat tecnològic de l’empresa per desenvolupar projectes d'R+D+i. </li></ul><ul><li>Serveis a l’empresa </li></ul><ul><li>Resposta a les necessitats tecnològiques </li></ul><ul><li>Suport en la gestió de projectes i ajuts </li></ul><ul><li>Sistematització de l'R+D </li></ul><ul><li>Tecnologies diferencials </li></ul><ul><li>Serveis tecnològics avançats </li></ul><ul><li>Serveis tècnics especialitzats </li></ul><ul><li>Àmbits tecnològics </li></ul><ul><li>Biotecnologia i Ciències de la Salut </li></ul><ul><li>Tecnologies de la Informació i la Comunicació </li></ul><ul><li>Tecnologies de l’Alimentació </li></ul><ul><li>Tecnologies de la Producció </li></ul><ul><li>Tecnologies de Materials </li></ul><ul><li>Tecnologies Energètiques i del Medi Ambient </li></ul><ul><li>Tecnologies Químiques </li></ul>
 27. 27. CONEIXEMENT
 28. 28. CONEIXEMENT L’Anella és la plataforma de coneixement i col·laboració empresarial d’ACC1Ó que fomenta la competitivitat empresarial de Catalunya. www.anella.cat <ul><li>Què t’oferim? </li></ul><ul><li>Coneixement estratègic </li></ul><ul><li>Oportunitats de negoci </li></ul><ul><li>Col·laboració empresarial: Comunitats </li></ul>
 29. 29. CONEIXEMENT Butllet í de l’Anella Butllet í de L’Agenda de l’Empresa Activitats de formació i sensibilització que fomenten el networking, l’intercanvi i la generació de nou coneixement
 30. 30. ACC1 Ó , M ÉS A PROP TEU
 31. 31. ACC1Ó, MÉS A PROP TEU www.acc10.cat/ajuts2010 Obert / Pendent / / Tancat Termini Fitxa Pas 1 Normativa Pas 2 Sol·licitar Pas 3 Justificaci ó Pas 4 Obert 6 Tramitació sol·licitud segons convocatòria Pendent 8 Obert 14 Tramitació sol·licitud a partir del 7/04 Pendent 3 Obert 3 Tramitació sol·licitud segons convocatòria Pendent 1 Butllet í ACC1Ó Informa
 32. 32. ACC1Ó a Barcelona Tel. 902 62 77 88 Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona info@acc10.cat www.acc10.cat ACC1Ó, MÉS A PROP TEU <ul><li>Servei d’Informació i Orientació Empresarial </li></ul><ul><li>Resolem les teves consultes </li></ul><ul><li>Ens entrevistem amb tu i et proposem un itinerari personalitzat dels serveis d'ACC1Ó segons les necessitats de la teva empresa. </li></ul>

×