Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa
korkeakouluissa
5.6.2018
EU:n tietosuojauudistus
• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli sovellettavaksi 25.5.2018
– yhdenmukaistaa ja ajantas...
Yleistä tietosuojasta
• Tietosuojan tarkoituksena suojata ihmisten oikeuksia, vapauksia ja
oikeusturvaa henkilötietojen kä...
Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa
• Rekisteröidyille laajempia oikeuksia, ja rekisterinpitäjille velvollisuuksia
• Rekist...
Miten tietosuoja-asetus esimerkiksi näkyy
ammattikorkeakoulujen arjessa? (1/2)
• Rekisterinpitäjä (esim. ammattikorkeakoul...
Miten tietosuoja-asetus esimerkiksi näkyy
ammattikorkeakoulujen arjessa? (2/2)
• Henkilötiedot tulee suojata ulkopuolisilt...
Toistaiseksi haasteellisia seikkoja
ammattikorkeakoulujen tietosuojan kannalta?
• Ammattikorkeakoulujen viranomaisasema
– ...
Sähköiset palvelut
• Henkilötietojen käsittelijän suorittamasta käsittelystä on oltava
olemassa sopimus tai muu oikeudelli...
Mitä nyt?
1) Tietosuoja-asetuksen noudattamisessa ei ole kyse yhteen päivään
sidotusta ihmeestä, vaan jatkuvasta ja vähite...
Kiitos!
Lisäkysymyksiä? Ota yhteyttä henriikka.hannula@minedu.fi.
10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 1 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 2 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 3 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 4 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 5 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 6 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 7 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 8 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 9 eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa Slide 10
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa

Download to read offline

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan keväällä 2016 ja sitä sovelletaan 25. päivästä toukokuuta 2018 alkaen

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa

 1. 1. Tietosuoja-asetus digitalisoituvissa korkeakouluissa 5.6.2018
 2. 2. EU:n tietosuojauudistus • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 – yhdenmukaistaa ja ajantasaistaa jäsenvaltioiden tietosuojakehyksen – ihmiskeskeinen: tavoitteena parantaa yksilön oikeuksia, vapauksia ja oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyssä • Sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa sellaisenaan • Tietosuoja-asetus jättää hieman kansallista liikkumavaraa, jonka käytöstä ehdotettu säädettäväksi kansallinen tietosuojalaki – koska tietosuojalakia ei ole vielä hyväksytty, sovelletaan tällä hetkellä tietosuoja-asetusta sekä vanhaa henkilötietolakia niiltä osin, kuin se ei ole ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa (”limbo”) – henkilötietolaki kumoutuu, kun tietosuojalaki astuu voimaan – tärkeitä säännöksiä myös ammattikorkeakoulujen näkökulmasta! 2
 3. 3. Yleistä tietosuojasta • Tietosuojan tarkoituksena suojata ihmisten oikeuksia, vapauksia ja oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyssä – vrt. tietoturva, joka turvaa tietojen eheyttä ja luottamuksellisuutta • Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn – henkilötieto = tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön suoraan tai epäsuorasti yhdistettävissä oleva tieto – käsittely = kaikki toimenpiteet, joiden kohteena henkilötiedot • Kolme perustoimijaa – rekisteröity = henkilö, jota tiedot koskevat – rekisterinpitäjä = taho, joka vastaa henkilötietojen käsittelystä ja määrittää sen tarkoitukset ja keinot – henkilötietojen käsittelijä = taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun 3
 4. 4. Tietosuoja-asetus pähkinänkuoressa • Rekisteröidyille laajempia oikeuksia, ja rekisterinpitäjille velvollisuuksia • Rekisterinpitäjä arvioi käsittelyn lainmukaisuuden ja ohjeistaa palveluksessaan olevia henkilöitä • Rekisterinpitäjän on oltava kokonaisvaltaisesti ja tosiasiallisesti kartalla harjoittamastaan henkilötietojen käsittelystä • Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietosuojaperiaatteita – lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, täsmällisyys, säilytyksen rajoittaminen sekä eheys ja luottamuksellisuus • Jos henkilötietolakia on noudatettu, tietosuoja-asetus toi mukanaan hyvin vähän mitään täysin uutta tai mullistavaa – samat lähtökohdat ja perusperiaatteet edelleen päteviä 4
 5. 5. Miten tietosuoja-asetus esimerkiksi näkyy ammattikorkeakoulujen arjessa? (1/2) • Rekisterinpitäjä (esim. ammattikorkeakouluosakeyhtiö) vastaa siitä, että henkilöstöä on ohjeistettu riittävästi – osa asianmukaisia hallinnollisia suojatoimia sekä osoitusvelvollisuuden toteuttamista • Henkilötietoja ei saa käsitellä, luovuttaa tai julkaista ilman asianmukaisia perusteita tai rekisteröidyn informointia – perusteiden olemassaolon oltava osoitettavissa • Henkilötietoja ei voi käsitellä alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa ”yhteensopimattomiin” tarkoituksiin – rekisteröidyn näkökulmasta yllätykselliset tai kohtuuttomat tarkoitukset – poikkeuksena tilastointi, tutkimus ja arkistointi sekä tarkoitukset, joihin hankittu pätevä suostumus 5
 6. 6. Miten tietosuoja-asetus esimerkiksi näkyy ammattikorkeakoulujen arjessa? (2/2) • Henkilötiedot tulee suojata ulkopuolisilta – ulkopuolisena pidetään myös muita opiskelijoita sekä sellaista henkilöstöä, joka ei tarvitse tietoja työtehtävissään • Toimittava asetuksen mukaisesti tilanteissa, joissa rekisteröity haluaa käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan – oikeuksien käyttämisen oltava maksutonta, helppoa ja viivytyksetöntä • Läpinäkyvyys ja avoimuus – seloste käsittelytoimista ja rekisteröidyn informointi (tietosuojailmoitus) • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit kartoitettava – käsittelyn turvallisuus on suhteutettava tällaisiin riskeihin • Huomioitava sähköisiä palveluita käytettäessä (ks. dia 8) 6
 7. 7. Toistaiseksi haasteellisia seikkoja ammattikorkeakoulujen tietosuojan kannalta? • Ammattikorkeakoulujen viranomaisasema – ovatko viranomaisia vai eivät: merkittäviä heijastusvaikutuksia • toisaalta tietosuoja-asetus rajoittaa viranomaisten käytettävissä olevia henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita… • … mutta toisaalta ei-viranomaisille voidaan määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja tietosuoja-asetuksen rikkomisesta! – tietosuojalakia koskevan HE:n perusteella eivät olisi → sanktiomahdollisuus → eriävä asema yliopistoihin nähden (voi vielä muuttua) • Oppimisanalytiikka – millainen oppimisanalytiikan käyttö on sallittua ja millä reunaehdoilla? • milloin tarvitaan suostumus, miten tarkkaan rekisteröityä on informoitava (esim. algoritmit), yhdenvertaisuus jne. 7
 8. 8. Sähköiset palvelut • Henkilötietojen käsittelijän suorittamasta käsittelystä on oltava olemassa sopimus tai muu oikeudellinen asiakirja – sopimuksen täytettävä tietyt muodolliset ja sisällölliset vaatimukset • Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelijää toteuttamaan ainoastaan sellaisia toimenpiteitä, joihin sillä itsellään olisi oikeus – ei voida poiketa sopimusperustaisesti – palveluntarjoajan intressejä voidaan pyrkiä toteuttamaan anonyymilla datalla • Sähköisessä ympäristössä kertyvien uudenlaisten tai aiempaa laajempien henkilötietojen tarpeellisuus pystyttävä perustelemaan • Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että käsittelylle on olemassa lainmukainen peruste ja hankkii tarvittaessa suostumuksen – rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi joissain tapauksissa riittää (olettaen, että ammattikorkeakouluja ei pidetä viranomaisina) 8
 9. 9. Mitä nyt? 1) Tietosuoja-asetuksen noudattamisessa ei ole kyse yhteen päivään sidotusta ihmeestä, vaan jatkuvasta ja vähitellen arkipäiväistyvästä prosessista. 2) Kukaan ei voi oikeuskäytännön puuttuessa vielä tietää, miten tietosuoja-asetusta tullaan tulkitsemaan ja soveltamaan käytännössä. 3) Valvontaviranomaiset puuttuvat mahdollisiin virhearviointeihin ensisijaisesti ohjeistuksella, sitten kielloilla ja vasta viimesijaisesti rangaistuksilla. 4) Seuraa tietosuojalain (HE 9/2018) tilannetta! 9
 10. 10. Kiitos! Lisäkysymyksiä? Ota yhteyttä henriikka.hannula@minedu.fi. 10

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan keväällä 2016 ja sitä sovelletaan 25. päivästä toukokuuta 2018 alkaen

Views

Total views

217

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×