Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 44

CampusOnline raportti, osa 2: Vaikuttavuusanalyysi

0

Share

Download to read offline

Raportti käsittelee CampusOnlinen vaikuttavuutta mm. seuraaviin kysymyksiin vastaamalla:
Miten CampusOnlinen tärkeimmät tunnusluvut ovat kehittyneet?
Miten paljon ja ketkä tuottavat ja kuluttavat CampusOnlinen opintopisteitä?
Miten tärkeitä CampusOnlinen opintojaksot ovat volyymiltaan ammattikorkeakouluille?
Minkälaisia ja kenelle suunnattuja opintojaksoja CampusOnlinessa tuotetaan ja kulutetaan?
Onko CampusOnlinella nähtävissä vaikutusta opiskelijapalautteeseen?

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CampusOnline raportti, osa 2: Vaikuttavuusanalyysi

 1. 1. eAMK-analyysiraportti Väliraportti 2/3: Vaikuttavuus Jukka Jonninen
 2. 2. eAMK-analyysiraportti • Viivain Oy toteuttaa syksyn 2019 aikana analyysiraportin eAMK-hankkeeseen liittyen • Analyysiraportin tarkoituksena on tarkastella eAMK-hankkeen sekä ammattikorkeakoulujen kasvavan ristiinopiskelun ja laajentuvan avoimen ammattikorkeakoulun verkkotarjonnan vaikutuksia eri näkökulmista • Raportti analysoi erityisesti eAMK-hankkeen yhteydessä lanseerattua CampusOnlinea, ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista opintotarjonnan alustaa, joka korvasi kesällä 2018 sitä aiemmin toimineen SummerSemesterin • Viivain Oy toteuttaa analyysin kolmessa osassa, jotka julkaistaa PowerPoint-muotoisina väliraportteina: 1. Talouden näkökulma, elokuu 2019 2. Vaikuttavuusanalyysi, lokakuu 2019 3. Tulevaisuuden skenaariot, joulukuu 2019 • Joulukuussa valmistuu myös loppuraportti • Kaikki raportin osiot ja loppuraportti löytyvät osoitteesta www.eamk.fi • Raportin tekijälle voi lähettää palautetta osoitteeseen jukka.jonninen@viivain.fi 28.10.2019
 3. 3. Toisen väliraportin rakenne ja tavoitteet • Väliraportti käsittelee CampusOnlinen vaikuttavuutta mm. seuraaviin kysymyksiin vastaamalla: • Miten CampusOnlinen tärkeimmät tunnusluvut ovat kehittyneet? • Miten paljon ja ketkä tuottavat ja kuluttavat CampusOnlinen opintopisteitä? • Miten tärkeitä CampusOnlinen opintojaksot ovat volyymiltaan ammattikorkeakouluille? • Minkälaisia ja kenelle suunnattuja opintojaksoja CampusOnlinessa tuotetaan ja kulutetaan? • Onko CampusOnlinella nähtävissä vaikutusta opiskelijapalautteeseen? • Aineistona analyysissa käytetään eAMK-hankkeelta saatua raakadataa kesän 2018 SummerSemester- sekä syksyn 2018, kevään 2019 sekä kesän 2019 CampusOnline-opintosuorituksista • Aineisto kattaa siis kaikki SummerSemester / CampusOnline-opintojaksot ajanjaksolta 5/2018 – 8/2019 • Vaikka kesän 2018 data koskee vielä SummerSemesterin nimellä toiminutta palvelua, viitataan tässä kaikkeen dataan ja aineistoon CampusOnline- nimellä • Saatua dataa on Viivain Oy:n toimesta puhdistettu, yhtenäistetty ja paikattu mahdollisimman monipuolisen analyysin mahdollistamiseksi (ks. kalvo 4) • Tehty analyysi jakautuu neljään osioon: • Osio 1: Yleiskatsaus CampusOnline-tunnuslukuihin • Osio 2: CampusOnline-opintojakson tuottajan näkökulma • Osio 3: CampusOnline-opintojakson kuluttajan näkökulma • Osio 4: Huomiot ja johtopäätökset • Raportti on varsin laaja, joten lukijaa autetaan huomioimaan tärkeimmät havainnot omalla -symbolilla. Nämä tärkeimmät havainnot on myös kerätty listaksi väliraportin viimeiselle kalvolle • Tavoitteena on saada monipuolinen ja tarkka kuva CampusOnlinen kautta tapahtuvan ristiinopiskelun vaikuttavuudesta ja merkityksestä Suomen ammattikorkeakouluille 28.10.2019
 4. 4. Analysoitavalle datalle tehdyt toimenpiteet • Analyysissa on käytetty dataa, missä on pääpiirteissään seuraavat tiedot kaikista CampusOnlinessa suoritetuista opintojaksoista: • Opintojakson nimi, laajuus (opintopisteissä), kieli, koulutusala järjestävä ammattikorkeakoulu • Opintojaksolle ilmoittautuneiden ja hyväksyttyjen sekä sen suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärät kotiammattikorkeakouluittain • Datalle on tehty useita toimenpiteitä, jotta siitä tehtävät laskelmat ja tilastot olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia ja kattaisivat koko aineiston: • Kaikki opintojakson tarjoajan omille opiskelijoilleen tekemät suoritusmerkinnät (n. 1 500 op) on poistettu aineistosta koska näitä ei lasketa yhteistyöopintopisteiksi • Poikkeuksena on LAB-ammattikorkeakoulu, jossa yhdistyneiden Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat ennen yhdistymistä suorittaneet toisen osapuolen järjestämiä CampusOnline-opintojaksoja, mitkä lasketaan yhteistyöopintopisteiksi • Kajaanin ammattikorkeakoulun puuttuvat suorittajatiedot vuodelta 2019 on lisätty dataan olettaen että ne noudattavat samaa jakaumaa kuin vuoden 2018 toteumat • Datasta on poistettu ammattikorkeakoulujen raakadataan tekemien merkintöjen perusteella 16 opintojaksoa, mitä ei järjestetty tai mistä ei vielä saatu suoritustietoja valmiiksi datan lähettämisen määräaikaan mennessä • Dataan jää mukaan 42 opintojaksoa, joille ei ole ilmoittautunut opiskelijoista ja joista osa saattaa olla tosiasiallisesti peruuntunut • Tutkinnon tason merkinnät on muutettu kaikki joko AMK- tai YAMK-muotoon siten, että ”perustaso” = AMK, ”AMK/YAMK” = AMK, puuttuva merkintä = AMK, ellei opintojakson nimi viittaa suoraan YAMK-opintojaksoon • Kieli on puuttuvissa tapauksissa lisätty perustuen opintojakson nimeen • Koulutusala on puuttuvissa tapauksissa lisätty perustuen opintojakson nimeen • Koulutusalat on jaettu ISCED-koreihin perustuen ammattikorkeakoulujen rahoituksessa käytettyihin suurimpia koulutusaloja mukailevia koreja: Kulttuuri, Talous, Sote ja Tekniikka • ”Yhteiskunnalliset” ISCED-ala on muutettu ”kaikki alat” muotoon • Analyysin osissa, missä tarkastellaan vaikuttavuutta koulutusaloittain, on koulutusalamerkintöinä esiintyvät ”kielet” sekä ”kaikki” jaettu em. neljään ISCED-koriin ammattikorkeakouluittain niiden osuuksien suhteessa • Högskolan på Ålandin opiskelijoiden suorittamat 41 opintopistettä on poistettu aineistosta käsiteltäessä kuluttajien näkökulmaa 28.10.2019
 5. 5. Ammattikorkeakoulujen symbolit ja tunnusvärit • Raportissa esitetään suuri määrä taulukoita ja kuvaajia, joissa CampusOnline-tuloksia esitetään ammattikorkeakouluittain • Analyysin tulkintaa helpottamaan ammattikorkeakoulun nimi korvataan useissa tapauksissa sen tunnusvärillä ja/tai symbolilla, jotka ovat viereisessä taulukossa • Tunnusvärit pyrkivät noudattamaan ammattikorkeakoulujen visuaalista ilmettä ollen samalla mahdollisimman hyvin toisistaan erottuvia • Symboleissa hyödynnetään elementtejä ammattikorkeakoulujen logoista sekä tunnusväreistä 28.10.2019 Centria-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Arcada Lapin ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Raportissa käytetty ammattikorkeakoulun väri ja symboli Koko Suomi
 6. 6. Osio 1: Yleiskatsaus CampusOnline- tunnuslukuihin 28.10.2019
 7. 7. Yleiskatsaus analyysissa käsiteltävään dataan • Analyysissa tarkasteltu data on saatu eAMK-hankkeelta ja Viivain Oy on muokannut sitä kalvossa 4 kuvaillulla tavalla • Analyysi koostuu neljästä tarkastelujaksosta • Kesä 2018 • Syksy 2018 • Kevät 2019 • Kesä 2019 • Nämä tarkastelujaksot kattavat ajanjakson toukokuu 2018 – elokuu 2019 • Yhteensä aineisto kattaa muokkauksien jälkeen 130 064 opintopistettä, joista 41 on Högskolan på Ålandin opiskelijoiden suorittamia eivätkä ole mukana analyysin osioissa, joissa tarkastellaan opintopisteiden kuluttajien näkökulmaa • Opintojaksoja aineistossa on yhteensä 1 517 kappaletta 28.10.2019
 8. 8. CampusOnlinessa suoritetut opintopisteet 5/2018 – 8/2019 • Suurin osa, 78 %, tarkasteltavan ajanjakson opintopisteistä suoritettiin kesien 2018 ja 2019 aikana • Opintopisteiden määrä laski kesällä 2019 noin tuhannella verrattuna edelliskesään • Syynä oli amk-tasoisten opintojaksojen suoritetusten sekä keskimääräisen op/suorittanut –keskiarvon lasku • Yamk-opintopisteiden lukumäärä nousi voimakkaasti • Keskimäärin 93 % opintojaksoille ilmoittautuneista hyväksytään opiskelijoiksi • Suoritusprosentti on kaiken kaikkiaan 38 % • Se laski jonkin verran vuonna 2019 • Yamk-tasoisten opintojaksojen osuus on ollut koko ajan nousussa kolminkertaistuen kesällä 2019 verrattuna edeltävään kesään 28.10.2019 Ajankohta Ilmoittautuneet Hyväksytyt % Suorittaneet % Opintopisteet ka YAMK% KESÄ2018 33223 30855 93% 12461 40% 54879 4,40 AMK 32658 30408 93% 12223 40% 53982 4,42 YAMK 565 447 79% 238 53% 897 3,77 SYKSY2018 3284 2645 81% 1190 45% 4811 4,04 AMK 3075 2436 79% 1129 46% 4520 4,00 YAMK 209 209 100% 61 29% 291 4,77 KEVÄT2019 18877 18088 96% 6270 35% 25457 4,06 AMK 17898 17237 96% 6071 35% 24497 4,04 YAMK 979 851 87% 199 23% 960 4,82 KESÄ2019 35377 32865 93% 12472 38% 53917 4,32 AMK 33949 31602 93% 12006 38% 51407 4,28 YAMK 1428 1263 88% 466 37% 2510 5,39 Yhteensä 90761 84453 93% 32393 38% 139064 4,29 AMK 87580 81683 93% 31429 38% 134406 4,28 YAMK 3181 2770 87% 964 35% 4658 4,83 4,7% 3,3% CampusOnlinessasuoritetutopintopisteet5/2018-8/2019 1,6% 6,0% 3,8%
 9. 9. CampusOnline-opintopisteiden osuus kaikista opintopisteistä • Tarkastelujakson aikana CampusOnline- opintopisteet ovat muodostaneet 1,8 % kaikista perustutkinto-opiskelijoiden suorittamista opintopisteistä • Kesäkuukausina tämä osuus on ollut noin 3 %, mutta syys- ja kevätlukukaudella huomattavasti vähemmän, vain 0,2 % - 1,5 % • CampusOnline-opintopisteet muodostivat tarkastelujakson aikana 77 % kaikista korkeakoulujen yhteistyössä suoritetuista opintopisteistä • Näissä syksyn 2018 osuus oli huomattavasti muita tarkastelujaksoja pienempi, mikä johtuu ainakin osaksi siitä, että nämä opintojaksot olivat pilotteja • Tuloksia tulkitessa tulee huomioida amk- kohtaisesta tarkastelusta (ks. kalvot 25 ja 26) selviävä epäsuhta CampusOnline-opintopisteiden sekä kaikkien korkeakoulujen yhteistyöopintopisteiden välillä 28.10.2019
 10. 10. CampusOnlinessa suoritettujen opintojaksojen koko • Viiden opintopisteen laajuus on varsin vakiintunut tyypillinen koko CampusOnline-opintojaksolle • Näistä viiden opintopisteen opintojaksoista syntyy peräti lähes ¾ kaikista CampusOnline-opintopisteistä • Opintojaksojen kokojen osuudet pysyivät lähes täsmälleen samoina kesällä 2018 ja 2019 • Syksyllä ja keväällä CampusOnlinessa oli tarjolla enemmän pienempiä opintojaksoja, varsinkin kolmen opintopisteen kokoisia • Kolme opintopistettä on selvästi toiseksi suurin laajuus opintojaksoille lähes 20 % osuudella koko aineistossa 28.10.2019 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % 1 90 0% 0 0% 206 1% 167 0% 463 0% 2 1206 2% 238 5% 722 3% 1350 3% 3516 3% 3 8736 16% 1053 22% 6333 25% 8841 16% 24963 18% 4 1584 3% 324 7% 644 3% 1132 2% 3684 3% 5 40690 74% 3190 66% 16210 64% 40975 76% 101065 73% 6 1176 2% 6 0% 852 3% 876 2% 2910 2% 8 392 1% 0 0% 160 1% 176 0% 728 1% 10 300 1% 0 0% 150 1% 130 0% 580 0% 15 705 1% 0 0% 180 1% 270 1% 1155 1% YHT 54879 100% 4811 100% 25457 100% 53917 100% 139064 100% CampusOnline-opintopisteiden jakautuminen opintojakson koon mukaan 5/2018- 8/2019 YHTKESÄ2019KEVÄT2019SYKSY 2018KESÄ2018 Koko
 11. 11. CampusOnlinessa suoritettujen opintojaksojen kieli • CampusOnlinessa suoritetaan opintoja pääasiassa suomeksi: kaikkiaan 86 % opintopisteistä on suoritettu opintojaksoilla, joiden kieleksi on merkitty suomi • Englanninkielisiä opintojaksoja on aineistossa yhteensä 13 % • Osuus on suurin syksyllä ja keväällä, yli 15 % • Osuus on hieman laskenut kesällä 2019 ollen enää vain 11 % • Vieraskielisen opetuksen osuus noudattelee varsin tarkoin ammattikorkeakoulujen kaikista opintopisteistä laskettu osuutta • Vuonna 2018 noin 12,5 % ammattikorkeakouluista suoritetuista opintopisteistä suoritettiin vieraskielisessä opetuksessa 28.10.2019 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % Suomi 47 567 87 % 4 019 84 % 20 907 82 % 47 565 88 % 120 058 86 % Englanti 7 049 13 % 792 16 % 4 435 17 % 6 109 11 % 18 385 13 % Muut 263 0 % 0 0 % 115 0 % 243 0 % 621 0 % YHT 54 879 100 % 4 811 100 % 25 457 100 % 53 917 100 % 139 064 100 % CampusOnline-opintopisteiden jakautuminen opintojakson kielen mukaan 5/2018 - 8/2019 Koko KESÄ 2018 SYKSY 2018 KEVÄT 2019 KESÄ 2019 YHT
 12. 12. CampusOnline-opintojaksojen koot ja lukumäärät • CampusOnline-opintojaksojen kokoa tarkastellaan jakamalla ne neljään luokkaan opintojaksolle hyväksyttyjen opiskelijoiden lukumäärän perusteella • 0-20 opiskelijan luokan opintojaksoja on selvästi muista enemmän • Opintopisteitä tarkasteltaessa yli 80 opiskelijan luokka erottuu muista lähes 60 % osuudellaan, mikä on lähes kymmenkertainen määrä 0-20 opiskelija opintojaksojen tuottamaan opintopistemäärään • Kesien 2018 ja 2019 opintojaksoja tarkasteltaessa huomataan, että suurimman luokan osuus on selkeästi kasvanut • Peräti 93 % CampusOnline-opintojaksolle ilmoittautuneista hyväksytään opiskelijoiksi ja näistä 38 % suorittaa opintojakson hyväksytysti • Pienimmille opintojaksoille hyväksytään selvästi harvempi osa ilmoittautuneista kuin suurille 28.10.2019 op N op% op N op% op N op% op N op% op N KESÄ2018 3206 171 6% 6986 134 13% 13112 131 24% 31575 106 58% 54879 542 SYKSY2018 553 26 11% 1135 23 24% 1040 9 22% 2083 9 43% 4811 67 KEVÄT2019 2766 146 11% 4707 107 18% 5972 75 23% 12012 66 47% 25457 394 KESÄ2019 3400 169 6% 5502 104 10% 9932 108 18% 35083 133 65% 53917 514 Yhteensä 9925 512 7% 18330 368 13% 30056 323 22% 80753 314 58% 139064 1517 Hyväksytyt% Suorittaneet% Hyväksytyt%=hyväksyttyjenosuusilmoittautuneista,Suorittaneet%=suorittaneidenosuushyväksytyistä 42,7% 39,1% 37,4% 38,1% 38,4% 69,4% 87,3% 93,5% 98,2% 93,0% CampusOnline-opintopisteidenjaopintojaksojenlukumääräthyväksyttyjenopiskelijoidenmukaanjaoteltuna5/2018-8/2019 Ajankohta 0-20 21-40 41-80 yli80 YHT
 13. 13. CampusOnlinessa suoritettujen opintojaksojen ISCED-kori • CampusOnlinessa opintojakson toteuttaja on merkinnyt sille yhden tai useamman koulutusalan • Toteuttaja on voinut merkitä myös ”kaikki”, mikäli opintojakso sopii kaikille koulutusaloille tai ”kielet”, mikäli kyseessä on kieltenopetus • Viidesosa kaikista opintojaksoista on merkitty kaikille sopiviksi ja hieman alle kymmenes kieltenopetukseksi • Kun alat jaetaan ISCED-koreihin ja verrataan lukumääriä koko maan 5/2018 – 8/2019 osuuksiin, pystytään tarkastelemaan, mitkä ISCED-alat korostuvat CampusOnline-opinnoissa • Kulttuurin osuus on lähes kaksinkertainen CampusOnline-opinnoissa ja tekniikan osuus huomattavasti pienempi kuin koko Suomen toteuma • Opintopisteiden kuluttajan näkökulmasta ISCED- alojen osuuksia tarkastellaan kalvoilla 38 ja 39 28.10.2019 Kategoria op % Kaikki 56066 21% Kielet 22169 8% KULTTUURI 24656 9% 13% 7% 95% TALOUS 49867 19% 27% 26% 2% SOTE 64966 25% 35% 34% 4% TEKNIIKKA 45538 17% 25% 33% -26% Yksiopintopistevoiollamerkittyuseaankategoriaan %ISCED Campus- Online %ISCED Suomi Suhde CampusOnline-opintopisteidenjakautuminenISCED-koreihin
 14. 14. Osio 2: CampusOnline- opintojakson tuottajan näkökulma 28.10.2019
 15. 15. CampusOnline-tilastoja tuottaja-ammattikorkeakouluittain 28.10.2019 Ajan- kohta Tilasto Op 3 267 0 60 2 451 792 1 901 8 000 4 291 6 224 986 50 185 3 757 1 276 297 14 945 1 999 185 2 402 920 825 66 54 879 %OP 6,0 % 0,0 % 0,1 % 4,5 % 1,4 % 3,5 % 14,6 % 7,8 % 11,3 % 1,8 % 0,1 % 0,3 % 6,8 % 2,3 % 0,5 % 27,2 % 3,6 % 0,3 % 4,4 % 1,7 % 1,5 % 0,1 % 100 % YAMK% 0,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 32,3 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % OP ka 4,44 - 3,00 4,81 3,86 3,94 4,69 3,75 4,41 2,99 5,00 5,00 4,35 3,61 4,87 5,05 3,50 3,14 4,78 2,94 5,06 2,75 4,40 Hyv% 100 % - 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 94 % 100 % 94 % 100 % 100 % 100 % 66 % 34 % 98 % 86 % 77 % 86 % 85 % 100 % 100 % 93 % Suor% 59 % - 26 % 39 % 38 % 26 % 60 % 29 % 50 % 41 % 100 % 33 % 17 % 38 % 41 % 57 % 38 % 42 % 55 % 49 % 35 % 21 % 40 % Op 242 40 231 840 57 765 0 112 144 528 250 50 25 75 121 410 648 99 138 0 0 36 4 811 %OP 5,0 % 0,8 % 4,8 % 17,5 % 1,2 % 15,9 % 0,0 % 2,3 % 3,0 % 11,0 % 5,2 % 1,0 % 0,5 % 1,6 % 2,5 % 8,5 % 13,5 % 2,1 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 100 % YAMK% 53,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % - - 0,0 % 6,0 % OP ka 4,48 5,00 3,00 5,00 3,00 4,69 - 4,67 2,18 3,02 5,00 5,00 5,00 5,00 5,04 5,00 3,72 3,00 4,45 - - 3,00 4,04 Hyv% 100 % 100 % 100 % 100 % 22 % 69 % - 100 % 57 % 97 % 59 % 100 % 59 % 21 % 49 % 100 % 100 % 80 % 100 % - - 100 % 81 % Suor% 56 % 57 % 99 % 39 % 63 % 26 % - 36 % 75 % 41 % 100 % 50 % 31 % 68 % 77 % 44 % 61 % 60 % 33 % - - 36 % 45 % Op 2 635 337 160 192 796 1 349 4 821 3 045 1 675 1 045 120 375 3 012 475 186 3 495 782 173 688 25 0 71 25 457 %OP 10,4 % 1,3 % 0,6 % 0,8 % 3,1 % 5,3 % 18,9 % 12,0 % 6,6 % 4,1 % 0,5 % 1,5 % 11,8 % 1,9 % 0,7 % 13,7 % 3,1 % 0,7 % 2,7 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 100 % YAMK% 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,1 % 12,1 % 0,0 % 11,3 % 3,9 % 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 9,0 % 0,0 % 12,4 % 0,0 % - 0,0 % 3,8 % OP ka 4,26 4,01 5,33 5,05 4,37 3,07 4,74 3,63 4,17 3,13 5,00 5,77 3,48 3,68 5,03 5,00 3,72 3,84 3,80 5,00 - 2,84 4,06 Hyv% 100 % 79 % 100 % 100 % 89 % 93 % 100 % 98 % 100 % 88 % 127 % 100 % 100 % 93 % 87 % 100 % 95 % 69 % 68 % 100 % - 100 % 96 % Suor% 48 % 60 % 25 % 32 % 38 % 21 % 47 % 29 % 58 % 40 % 43 % 38 % 20 % 54 % 30 % 63 % 41 % 39 % 38 % 38 % - 32 % 35 % Op 2 666 40 253 1 576 880 1 696 5 455 2 459 5 119 3 160 640 575 3 321 2 843 159 18 750 2 726 473 1 075 0 0 51 53 917 %OP 4,9 % 0,1 % 0,5 % 2,9 % 1,6 % 3,1 % 10,1 % 4,6 % 9,5 % 5,9 % 1,2 % 1,1 % 6,2 % 5,3 % 0,3 % 34,8 % 5,1 % 0,9 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 100 % YAMK% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 52,3 % 4,7 % 0,0 % 8,7 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 17,4 % 0,0 % 38,5 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 6,5 % - - 0,0 % 4,7 % OP ka 4,24 5,00 3,89 4,70 4,44 3,59 4,77 3,72 4,28 3,63 5,16 5,00 3,40 4,31 5,13 5,00 3,37 3,43 3,89 - - 3,00 4,32 Hyv% 100 % 100 % 100 % 100 % 64 % 90 % 100 % 91 % 93 % 93 % 83 % 81 % 100 % 69 % 60 % 100 % 95 % 78 % 94 % - - 86 % 93 % Suor% 54 % 40 % 27 % 34 % 25 % 18 % 55 % 24 % 44 % 44 % 40 % 34 % 21 % 45 % 30 % 50 % 42 % 45 % 33 % - - 18 % 38 % Op 8 810 417 704 5 059 2 525 5 711 18 276 9 907 13 162 5 719 1 060 1 185 10 115 4 669 763 37 600 6 155 930 4 303 945 825 224 139 064 %OP 6,3 % 0,3 % 0,5 % 3,6 % 1,8 % 4,1 % 13,1 % 7,1 % 9,5 % 4,1 % 0,8 % 0,9 % 7,3 % 3,4 % 0,5 % 27,0 % 4,4 % 0,7 % 3,1 % 0,7 % 0,6 % 0,2 % 100 % YAMK% 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 23,0 % 5,6 % 0,4 % 9,5 % 1,4 % 2,3 % 0,0 % 8,4 % 0,0 % 23,5 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 0,0 % 6,0 % 31,4 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % OP ka 4,32 4,17 3,67 4,81 4,18 3,67 4,73 3,71 4,28 3,35 5,10 5,22 3,73 4,04 4,99 5,02 3,49 3,38 4,35 2,97 5,06 2,87 4,29 Hyv% 100 % 82 % 100 % 100 % 75 % 84 % 100 % 94 % 96 % 92 % 83 % 89 % 100 % 68 % 50 % 99 % 92 % 76 % 84 % 85 % 100 % 95 % 93 % Suor% 54 % 57 % 37 % 37 % 32 % 21 % 54 % 28 % 49 % 42 % 49 % 35 % 19 % 44 % 38 % 53 % 42 % 44 % 43 % 49 % 35 % 25 % 38 % Värikoodit on tehty riveittäin, %OP = % ko. kauden koko Suomen opintopisteistä, YAMK% = yamk-koulutusten %osuus kaikista opintopisteistä, OP ka = Keskimääräinen suoritetut opintojakson opintipistemäärä, Hyv% = Opintojaksolle hyväksyttyjen prosenttiosuus ilmoittautuneista, Suor% = Opintojakson suorittaneiden osuus hyväksytyistä CampusOnline-opintopisteiden tilastoja tuottaja-ammattikorkeakouluittain kesä 2018 - kesä 2019 KESÄ 2018 SYKSY 2018 KEVÄT 2019 KESÄ 2019 YHT
 16. 16. CampusOnline-opintopisteet ammattikorkeakouluittain • Savonia on tuottanut tarkastelujakson aikana peräti 37 600 CampusOnline- opintopistettä, mikä on ylivoimaisesti eniten koko Suomessa • Selvällä erolla toiseksi eniten tuottanut ammattikorkeakoulu on XAMK jota seuraavat Karelia, Metropolia sekä KAMK • Vähiten CampusOnline-opintopisteitä on tarkastelujakson aikana tuottanut Novia, vain 224 kpl • Myös DIAK, Haaga-Helia, SAMK, Arcada, TAMK sekä VAMK jäävät alle 1 000 CampusOnline-opintopisteeseen 28.10.2019
 17. 17. Ammattikorkeakoulun %osuus CampusOnline-opintopisteistä • Savonia on ylivoimaisesti suurin CampusOnline-opintopisteiden tuottaja Suomessa 27 % osuudellaan • Sen osuus on myös kasvussa, sillä kesän 2019 CO-opintopisteistä se tuotti jo lähes 35 % • XAMK ja Karelia tuottivat 13 % ja 9,5 % CO- opintopisteistä, Metropolia ja KAMK yli 7 % • Erot ammattikorkeakoulujen välillä ovat erittäin suuria: peräti yhdeksän ammattikorkeakoulua tuotti alle prosentin koko maan CO-opintopisteistä • Savonian osuus tarkasteluajanjakson CO- opintopisteistä on suurempi kuin 15 pienimmän osuuden ammattikorkeakoulun yhteensä 28.10.2019
 18. 18. Yamk-tasoisten opintojaksojen %osuus CampusOnline-opintopisteistä • Aineistossa opintojakson toteuttaja-ammattikorkeakoulu on merkinnyt sille tutkinnon tasoksi joko amk tai yamk • Koko aineistossa 3,3 % opintopisteistä on tullut opintojaksoista, jotka on merkitty yamk-tasoisiksi • Tarkasteluajankohtana yamk-opiskelijat suorittivat Vipusen mukaan 5,2 % ammattikorkeakoulujen opintopisteistä, eli CampusOnline-opintopisteissä osuus on selvästi pienempi • Eroa voi kuitenkin selittää mm. yamk-opintojakson määritelmän epäselvyys • Erot ammattikorkeakoulujen tuottamien CampusOnline- opintopisteiden yamk-osuuksissa ovat erittäin suuret • VAMK:lla osuus on suurin, peräti yli 31 % • Myös OAMK:lla ja HAMK:lla osuus on yli 20 % • Yhdeksällä ammattikorkeakoululla ei ole lainkaan yamk- tasoisiksi merkittyjä CO-opintojaksoja • Huomionarvoista on yamk-opintopisteiden osuuden peräti kolminkertaiseksi yltynyt kasvu kesällä 2019 verrattuna kesään 2018 • Niiden osuus on kasvanut etenkin HAMK:lla ja OAMK:lla 28.10.2019
 19. 19. CampusOnline-opintosuoritusten keskimääräinen koko • Kalvossa 10 tarkastellaan koko maan tasolla CampusOnline-opintojaksojen kokoa ja huomataan, että viiden opintopisteen opintojakso on vallitseva normi • Ammattikorkeakoulujen välillä on kuitenkin yllättävän suuria eroja CampusOnline-suoritusten keskimääräisessä koossa • Suurin keskiarvo 5,22 on Laurealla, joka järjestää vain 5 ja 10 opintopisteen kokoisia CampusOnline- opintojaksoja • Myös Lappi, Arcada ja Savonia yltävät yli viiden keskiarvoon • Pienin on Novian 2,87, mikä selittyy keskittymisellä kolmen opintopisteen kokoisiin opintojaksoihin • Myös VAMK, LAB, TAMK ja SEAMK järjestävät selvästi keskimääräistä pienempiä CampusOnline-opintojaksoja 28.10.2019
 20. 20. CampusOnline-opintojaksolle hyväksyttyjen prosenttiosuudet • Tarkasteluajanjakson aikana peräti 93 % CampusOnline-opintojaksolle ilmoittautuneista hyväksyttiin opintojaksolle opiskelijaksi • Peräti kuudella ammattikorkeakoululla – Arcada, XAMK, Humak, Haaga-Helia, Centria ja Metropolia – tämä prosentti oli 100 % • Kuudella muulla prosentti oli yli 90 % • Tilastoista on pääteltävissä, että opintojaksolle hyväksyminen on yleensä pelkkä muodollisuus: kaikki ilmoittautuneet hyväksytään • Tämä ei kuitenkaan koske aivan kaikkia ammattikorkeakouluja, sillä neljällä prosentti oli alle 80 % • SAMK:lla prosentti oli pienin, vain 50 % • OAMK:lla, HAMK:lla sekä TAMK:lla prosentti oli 68 % - 76 % 28.10.2019
 21. 21. CampusOnline-opintojakson suorittaneet hyväksytyistä • CampusOnline-opintojakson suoritti tarkasteluajanjakson aikana 38 % opintojaksolle hyväksytyistä opiskelijoista • Tämä prosentti vaihteli ajanjakson mukaan välillä 35 % - 45 % ollen korkein syksyllä 2018 • Erot ammattikorkeakoulujen välillä ovat suuria: DIAK:n CampusOnline-opintojakson suoritti 57 % hyväksytyistä Metropolian luvun ollessa tästä vain kolmannes, eli 19 % • DIAK:n lisäksi parhaiten menestyivät XAMK, Centria sekä Savonia yli 50 % osuuksilla • Metropolian ohella JAMK, Novia sekä KAMK jäivät alle 30 % suoritusprosenttiin 28.10.2019
 22. 22. CampusOnline-opintojaksojen lukumäärät • CampusOnline-opintojaksojen listaus tarkastelujaksoittain paljastaa XAMK:n ja KAMK:n tuottaneen eniten opintojaksoja • KAMK oli suurin tuottaja kesällä 2018 sekä keväällä 2019 ja XAMK nousi sen ohi kesällä 2019 • Moni ammattikorkeakoulu järjesti kesällä 2019 huomattavasti vähemmän opintojakso kuin edelliskesänä, mm. VAMK, Arcada, HAMK, KAMK sekä TUAMK • Kesän 2019 suurimpia nousijoita olivat kappalemäärällä laskien Lappi, XAMK sekä Metropolia ja prosentuaalisesti Lappi, Haaga-Helia sekä Laurea 28.10.2019 kpl % Centria-ammattikorkeakoulu 50 2 49 56 157 6 12 % Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 1 9 1 11 1 - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 3 1 5 9 18 6 200 % Humanistinen ammattikorkeakoulu 13 3 7 13 36 0 0 % Hämeen ammattikorkeakoulu 17 1 13 8 39 -9 -53 % Jyväskylän ammattikorkeakoulu 43 11 46 47 147 4 9 % Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 60 7 46 69 182 9 15 % Kajaanin ammattikorkeakoulu 71 2 64 44 181 -27 -38 % Karelia-ammattikorkeakoulu 46 2 12 35 95 -11 -24 % LAB-ammattikorkeakoulu 19 10 22 25 76 6 32 % Lapin ammattikorkeakoulu 1 2 3 13 19 12 1200 % Laurea-ammattikorkeakoulu 3 1 7 8 19 5 167 % Metropolia Ammattikorkeakoulu 25 1 35 32 93 7 28 % Oulun ammattikorkeakoulu 43 1 7 39 90 -4 -9 % Satakunnan ammattikorkeakoulu 12 4 10 9 35 -3 -25 % Savonia-ammattikorkeakoulu 38 6 17 40 101 2 5 % Seinäjoen ammattikorkeakoulu 28 5 10 31 74 3 11 % Tampereen ammattikorkeakoulu 8 2 7 14 31 6 75 % Turun ammattikorkeakoulu 26 4 21 17 68 -9 -35 % Vaasan ammattikorkeakoulu 9 0 1 0 10 -9 -100 % Yrkeshögskolan Arcada 20 0 0 0 20 -20 -100 % Yrkeshögskolan Novia 7 1 3 4 15 -3 -43 % Koko Suomi 542 67 394 514 1 517 -28 -5 % CampusOnline-opintojaksot tuottaja-ammattikorkeakouluittain tarkastelujaksoina Muutos kesät 19 vs 18 Tuottaja-ammattikorkeakoulu KESÄ 2018 SYKSY 2018 KEVÄT 2019 KESÄ 2019 YHT
 23. 23. CampusOnline-opintojaksojen esiintyvyys • Samaa opintojaksoa tarjotaan tyypillisesti toistuvasti CampusOnlinessa, eli se voi esiintyä samanlaisena joka kesän ja vielä keväänkin tarjonnassa • Vain 32 % aineiston opintojaksoista oli sellaisia, joita tarjottiin vain kerran tarkastelujakson aikana – ja osaa näistäkin tarjotaan mahdollisesti myöhemmin toiseen kertaan • Kerran, kaksi kertaa ja kolme kertaa esiintyviä opintojaksoja oli kaikki lähes saman verran, 477 – 483 kappaletta • Toistuvuus saattaa olla pieni riski osallistujamäärien kehityksen kannalta, koska usein esiintyessään opintojakson potentiaalisten osallistujien määrä pienenee ajan myötä 28.10.2019 N N% N N% N N% N N% N N% N N% Centria-ammattikorkeakoulu 8 5% 26 17% 123 78% 0 0% 0 0% 0 0% 157 2,7 Diakonia-ammattikorkeakoulu 9 82% 2 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11 1,2 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 14 78% 0 0% 0 0% 4 22% 0 0% 0 0% 18 1,7 Humanistinen ammattikorkeakoulu 12 33% 14 39% 6 17% 4 11% 0 0% 0 0% 36 2,1 Hämeen ammattikorkeakoulu 22 56% 4 10% 9 23% 4 10% 0 0% 0 0% 39 1,9 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 37 25% 51 35% 45 31% 4 3% 10 7% 0 0% 147 2,3 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 57 31% 57 31% 51 28% 12 7% 5 3% 0 0% 182 2,2 Kajaanin ammattikorkeakoulu 17 9% 46 25% 114 63% 4 2% 0 0% 0 0% 181 2,6 Karelia-ammattikorkeakoulu 28 29% 44 46% 18 19% 0 0% 5 5% 0 0% 95 2,1 LAB-ammattikorkeakoulu 35 46% 24 32% 9 12% 8 11% 0 0% 0 0% 76 1,9 Lapin ammattikorkeakoulu 11 58% 8 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 1,4 Laurea-ammattikorkeakoulu 13 68% 6 32% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 1,3 Metropolia Ammattikorkeakoulu 13 14% 24 26% 45 48% 0 0% 5 5% 6 6% 93 2,8 Oulun ammattikorkeakoulu 42 47% 36 40% 12 13% 0 0% 0 0% 0 0% 90 1,7 Satakunnan ammattikorkeakoulu 8 23% 14 40% 9 26% 4 11% 0 0% 0 0% 35 2,3 Savonia-ammattikorkeakoulu 37 37% 40 40% 24 24% 0 0% 0 0% 0 0% 101 1,9 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 22 30% 42 57% 6 8% 4 5% 0 0% 0 0% 74 1,9 Tampereen ammattikorkeakoulu 17 55% 8 26% 6 19% 0 0% 0 0% 0 0% 31 1,6 Turun ammattikorkeakoulu 42 62% 26 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 68 1,4 Vaasan ammattikorkeakoulu 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 1,0 Yrkeshögskolan Arcada 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 1,1 Yrkeshögskolan Novia 11 73% 4 27% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 1,3 Koko Suomi 483 32% 478 32% 477 31% 48 3% 25 2% 6 0% 1517 2,1 5 6 YHT ka. CampusOnline-opintojaksojen jakautuminen esiintymismäärän mukaan 5/2018- 8/2019 kpl sen mukaan, kuinka monta kertaa sama opintojakso esiintyy tarkastelujaksolla Jos samasta opintojaksosta on eri toteutus kielen tai koulutusasteen mukaan, lasketaan nämä samaksi opintojaksoksi Tuottaja-ammattikorkeakoulu 1 2 3 4
 24. 24. CampusOnline-opintojakson keskimääräiset esiintymiskerrat • Koko Suomessa sama opintojakso esiintyy analysoitavassa CampusOnline- aineistossa keskimäärin 2,12 kertaa • Eniten samoja opintojaksoja toteuttavat Metropolia, Centria sekä KAMK, kukin yli 2,5 kerran keskiarvolla • Tässäkin tarkastelutavassa erot ammattikorkeakoulujen välillä ovat suuria, sillä VAMK:lla keskiarvo oli tasan 1 ja Arcadalla, DIAK:lla sekä Noviallakin alle 1,3 28.10.2019
 25. 25. CampusOnline-opintopisteiden suhteellinen osuus 1/2 28.10.2019 PT_op KY_op PT% KY% PT_op KY_op PT% KY% PT_op KY_op PT% KY% PT_op KY_op PT% KY% PT_op KY_op PT% KY% Centria-ammattikorkeakoulu 36 488 2 795 9,0 % 117 % 33 510 1 464 0,7 % 17 % 42 727 1 881 6,2 % 140 % 35 352 2 953 7,5 % 90 % 148 077 9 093 5,9 % 97 % Diakonia-ammattikorkeakoulu 40 729 75 0,0 % 0 % 62 414 296 0,1 % 14 % 40 998 372 0,8 % 91 % 39 706 367 0,1 % 11 % 183 847 1 110 0,2 % 38 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 152 436 1 897 0,0 % 3 % 151 882 377 0,2 % 61 % 105 577 209 0,2 % 77 % 142 861 667 0,2 % 38 % 552 756 3 150 0,1 % 22 % Humanistinen ammattikorkeakoulu 22 117 2 431 11,1 % 101 % 21 417 875 3,9 % 96 % 14 657 180 1,3 % 107 % 18 602 1 745 8,5 % 90 % 76 793 5 231 6,6 % 97 % Hämeen ammattikorkeakoulu 93 171 871 0,9 % 91 % 117 186 232 0,0 % 25 % 82 191 296 1,0 % 269 % 84 343 1 559 1,0 % 56 % 376 891 2 958 0,7 % 85 % Jyväskylän ammattikorkeakoulu 94 478 2 713 2,0 % 70 % 102 258 1 806 0,7 % 42 % 76 132 1 775 1,8 % 76 % 91 030 2 488 1,9 % 68 % 363 898 8 782 1,6 % 65 % Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 124 496 5 802 6,4 % 138 % 139 170 3 201 0,0 % 0 % 123 088 3 861 3,9 % 125 % 117 819 7 739 4,6 % 70 % 504 573 20 603 3,6 % 89 % Kajaanin ammattikorkeakoulu 35 231 3 096 12,2 % 139 % 39 142 1 952 0,3 % 6 % 23 177 2 164 13,1 % 141 % 28 722 3 546 8,6 % 69 % 126 272 10 758 7,8 % 92 % Karelia-ammattikorkeakoulu 50 729 6 402 12,3 % 97 % 60 821 1 711 0,2 % 8 % 48 677 3 182 3,4 % 53 % 49 416 7 079 10,4 % 72 % 209 643 18 374 6,3 % 72 % LAB-ammattikorkeakoulu 113 878 2 453 0,9 % 40 % 134 986 3 123 0,4 % 17 % 103 917 3 357 1,0 % 31 % 107 030 1 649 3,0 % 192 % 459 811 10 582 1,2 % 54 % Lapin ammattikorkeakoulu 82 472 465 0,1 % 11 % 95 624 434 0,3 % 58 % 56 767 130 0,2 % 92 % 80 059 1 193 0,8 % 54 % 314 922 2 222 0,3 % 48 % Laurea-ammattikorkeakoulu 126 823 790 0,1 % 23 % 132 601 285 0,0 % 18 % 67 447 147 0,6 % 255 % 120 654 1 105 0,5 % 52 % 447 525 2 327 0,3 % 51 % Metropolia Ammattikorkeakoulu 219 051 4 294 1,7 % 87 % 249 424 3 156 0,0 % 1 % 192 074 4 062 1,6 % 74 % 214 673 4 200 1,5 % 79 % 875 222 15 712 1,2 % 64 % Oulun ammattikorkeakoulu 103 762 1 223 1,2 % 104 % 101 968 159 0,1 % 47 % 119 040 170 0,4 % 279 % 87 590 2 160 3,2 % 132 % 412 360 3 712 1,1 % 126 % Satakunnan ammattikorkeakoulu 62 571 444 0,5 % 67 % 80 726 347 0,1 % 35 % 84 089 338 0,2 % 55 % 60 802 517 0,3 % 31 % 288 188 1 646 0,3 % 46 % Savonia-ammattikorkeakoulu 103 594 15 548 14,4 % 96 % 108 337 1 790 0,4 % 23 % 72 982 3 706 4,8 % 94 % 91 097 18 891 20,6 % 99 % 376 010 39 935 10,0 % 94 % Seinäjoen ammattikorkeakoulu 63 195 2 556 3,2 % 78 % 59 589 1 331 1,1 % 49 % 68 405 1 247 1,1 % 63 % 55 933 3 686 4,9 % 74 % 247 122 8 820 2,5 % 70 % Tampereen ammattikorkeakoulu 148 044 501 0,1 % 37 % 145 169 259 0,1 % 38 % 131 567 222 0,1 % 78 % 130 329 965 0,4 % 49 % 555 109 1 947 0,2 % 48 % Turun ammattikorkeakoulu 146 665 2 049 1,6 % 117 % 153 811 500 0,1 % 28 % 117 884 334 0,6 % 206 % 120 857 1 841 0,9 % 58 % 539 217 4 724 0,8 % 91 % Vaasan ammattikorkeakoulu 41 899 1 084 2,2 % 85 % 38 416 1 073 0,0 % 0 % 52 685 1 293 0,0 % 2 % 37 239 623 0,0 % 0 % 170 239 4 073 0,6 % 23 % Yrkeshögskolan Arcada 31 605 890 2,6 % 93 % 40 103 165 0,0 % 0 % 28 481 146 0,0 % 0 % 28 643 272 0,0 % 0 % 128 832 1 473 0,6 % 56 % Yrkeshögskolan Novia 55 858 446 0,1 % 15 % 42 140 418 0,1 % 9 % 56 895 980 0,1 % 7 % 45 057 483 0,1 % 11 % 199 950 2 327 0,1 % 10 % Koko Suomi 1 949 292 58 825 2,8 % 93 % 2 110 694 24 954 0,2 % 19 % 1 709 457 30 052 1,5 % 85 % 1 787 814 65 728 3,0 % 82 % 7 557 257 179 559 1,8 % 77 % Tuottaja-ammattikorkeakoulu Tuotetut CampusOnline-opintopisteet suhteessa ajanjakson kaikkiin perustutkinto-opiskelijoiden opintopisteisiin sekä korkeakoulujen yhteistyössä tuottamiin opintopisteisiin PT_op = Perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet, KY_op = Korkeakoulujen yhteistyössä suorittamat opintopisteet, Opintopisteiden lähde: Extra Vipunen 18.10.2019 YhteensäKESÄ 2018 SYKSY 2018 KEVÄT 2019 KESÄ 2019
 26. 26. CampusOnline-opintopisteiden suhteellinen osuus 2/2 • Edelliseltä kalvolta selviää, miten suuri osuus ammattikorkeakoulun toteuttamat CampusOnline-opintopisteet ovat suhteessa sen kaikkiin perustutkinto-opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin sekä kaikkiin korkeakoulujen yhteistyössä tuottamiin opintopisteisiin • Merkittävin suhteellinen volyymi on Savonialla, jonka tuottamat CampusOnline-opintopisteet ovat peräti 10 % suhteessa sen perustutkinto- opiskelijoiden suorittamiin opintopisteisiin • Yleensä osuus on kuitenkin varsin pieni, 11 ammattikorkeakoululla alle prosentti • Suhteessa korkeakoulujen yhteistyössä suorittamiin opintopisteisiin – mitä CampusOnline-opintopisteetkin ovat – osuus on koko maassa 77 % • Se kuitenkin vaihtelee rajusti, kuten viereinen kuvaaja osoittaa: merkittävällä osalla CampusOnline-opintopisteet kattavat valtaosan yhteistyö-opintopisteistä, osalla vain alle puolet • Merkille pantavaa on se, että varsinkin lyhyemmän tarkastelujakson sisällä CampusOnline-opintojaksoja on usein jopa enemmän kuin kaikkia yhteistyöopintopisteitä yhteensä • Esimerkiksi OAMK:lla CampusOnline-opintopisteitä on koko tarkastelujaksolla 26 % enemmän kuin kaikkia korkeakoulujen yhteistyössä suorittamia opintopisteitä, vaikka CampusOnline-opintopisteet ovat yksi yhteistyössä suoritettujen opintopisteiden alalaji • Ammattikorkeakouluilla esiintyvät erot viittaavat siihen, että määritelmissä ja/tai niiden raportoinnissa saattaa olla eroavaisuuksia ammattikorkeakoulujen kesken, mikä on saattanut johtaa joko opintopisteiden yli- tai aliraportointiin • Tällä saattaa olla myös taloudellista merkitystä, koska yhteistyöopintopisteistä myönnetään valtionrahoitusta 28.10.2019
 27. 27. CampusOnline-opintopisteet ISCED-koreittain • Ammattikorkeakoulut eroavat selvästi toisistaan kun tarkastellaan niiden toteuttamien CampusOnline-opintojaksojen jakautumista ISCED-koreihin • VAMK, LAB ja OAMK ovat erikoistuneet opintojaksoihin, jotka sopivat kaikkien alojen opiskelijoille • Centrialla ja Savonialla painottuvat kieliopinnot • DIAK, Novia sekä Humak tarjoavat poikkeuksellisen paljon kulttuurin alan opintojaksoja • Arcada, KAMK, SAMK, Laurea sekä HAMK tuottavat CampusOnlineen hyvin paljon talouden ISCED-korin toteutuksia • DIAK, XAMK ja Karelia ovat erikoistuneet sote-alan toteutuksiin • Metropolian opintopisteistä peräti 96 % tarjotaan tekniikan alalla ja sen lisäksi myös Novian, Haaga- Helian, JAMK:n sekä TAMK:n tarjonnassa painottuvat tekniikan opintojaksot 28.10.2019 kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % kpl % Centria-ammattikorkeakoulu 3150 25% 2513 20% 2051 16% 1983 15% 1195 9% 1932 15% Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 0% 0 0% 105 28% 0 0% 272 72% 0 0% Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 204 19% 45 4% 45 4% 296 28% 0 0% 459 44% Humanistinen ammattikorkeakoulu 4033 32% 957 8% 2258 18% 905 7% 4044 33% 225 2% Hämeen ammattikorkeakoulu 53 1% 0 0% 163 4% 1790 49% 313 9% 1353 37% Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2224 25% 230 3% 135 2% 1044 12% 1293 15% 3859 44% Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 1642 9% 986 5% 100 1% 3456 18% 10361 55% 2137 11% Kajaanin ammattikorkeakoulu 1306 12% 733 7% 159 1% 6765 61% 1263 11% 852 8% Karelia-ammattikorkeakoulu 1975 13% 1082 7% 1555 10% 1731 11% 8215 54% 701 5% LAB-ammattikorkeakoulu 6507 53% 271 2% 225 2% 2670 22% 2157 18% 372 3% Lapin ammattikorkeakoulu 307 29% 50 5% 0 0% 30 3% 390 37% 285 27% Laurea-ammattikorkeakoulu 355 22% 25 2% 25 2% 815 51% 175 11% 190 12% Metropolia Ammattikorkeakoulu 395 4% 0 0% 0 0% 30 0% 0 0% 10110 96% Oulun ammattikorkeakoulu 2218 44% 14 0% 92 2% 358 7% 516 10% 1842 37% Satakunnan ammattikorkeakoulu 149 18% 0 0% 0 0% 482 58% 77 9% 120 14% Savonia-ammattikorkeakoulu 25115 20% 14330 11% 15515 12% 23200 18% 31035 25% 16790 13% Seinäjoen ammattikorkeakoulu 3274 28% 586 5% 868 7% 2622 22% 2322 20% 2151 18% Tampereen ammattikorkeakoulu 315 26% 0 0% 120 10% 35 3% 274 23% 473 39% Turun ammattikorkeakoulu 2230 33% 342 5% 1110 16% 880 13% 899 13% 1382 20% Vaasan ammattikorkeakoulu 592 63% 0 0% 0 0% 240 25% 14 1% 99 10% Yrkeshögskolan Arcada 0 0% 5 1% 80 10% 535 65% 110 13% 95 12% Yrkeshögskolan Novia 22 10% 0 0% 50 22% 0 0% 41 18% 111 50% Koko Suomi 56066 21% 22169 8% 24656 9% 49867 19% 64966 25% 45538 17% Yksi opintopiste voi olla merkitty useaan kategoriaan Tuottaja-ammattikorkeakoulu CampusOnline-opintopisteiden jakautuminen ISCED-koreihin toteuttajittain 5/2018- 8/2019 Kaikki Kielet KULTTUURI TALOUS SOTE TEKNIIKKA
 28. 28. CampusOnline-opintopisteet opintojakson koon mukaan • CampusOnline-opintojaksojen koot ja ammattikorkeakoulujen kokoprofiilit vaihtelevat voimakkaasti • Pienet 0-20 opiskelijan opintojaksot tuovat koko Suomen CO-opintopisteistä vain 7 %, mutta SAMK:lle ne tuovat 78 % ja DIAK:lle 66 % • Hieman suuremmat 21-40 opiskelijan opintojaksot vastaavat valtakunnallisesti 13 % CO-opintopisteistä tuoden kuitenkin Novialle sekä Lapille yli puolet niiden opintopisteistä • Suuret 41-80 opiskelijan opintojaksot vastaavat 22 % kaikista opintopisteistä, mutta niihin erikoistuneella KAMK:lla ne vastaavat yli puolesta • Kaikkein suurimmat yli 80 opiskelijan opintojaksot tuovat peräti lähes 60 % koko Suomen CampusOnline-opintopisteistä • Metropolian opintopisteistä ne tuovat kuitenkin peräti 97 % ja Savonian 89 % 28.10.2019 op N op% op N op% op N op% op N op% op N Centria 1 615 72 18 % 3 984 69 45 % 3 211 16 36 % 0 0 0 % 8 810 157 56 Diakonia 274 9 66 % 143 2 34 % 0 0 0 % 0 0 0 % 417 11 38 Haaga-Helia 243 10 35 % 161 6 23 % 300 2 43 % 0 0 0 % 704 18 39 Humanistinen 160 8 3 % 412 8 8 % 725 8 14 % 3 762 12 74 % 5 059 36 141 Häme 180 18 7 % 137 3 5 % 637 7 25 % 1 571 11 62 % 2 525 39 65 Jyväskylä 781 45 14 % 845 35 15 % 1 570 38 27 % 2 515 29 44 % 5 711 147 39 Kaakkois-Suomi 1 999 79 11 % 3 256 48 18 % 5 136 36 28 % 7 885 19 43 % 18 276 182 100 Kajaani 220 22 2 % 1 564 44 16 % 5 780 91 58 % 2 343 24 24 % 9 907 181 55 Karelia 529 25 4 % 284 9 2 % 3 362 29 26 % 8 987 32 68 % 13 162 95 139 LAB 525 31 9 % 828 19 14 % 572 10 10 % 3 794 16 66 % 5 719 76 75 Lappi 380 10 36 % 680 9 64 % 0 0 0 % 0 0 0 % 1 060 19 56 Laurea 290 10 24 % 190 4 16 % 380 3 32 % 325 2 27 % 1 185 19 62 Metropolia 78 6 1 % 0 0 0 % 246 6 2 % 9 791 81 97 % 10 115 93 109 Oulu 670 53 14 % 821 15 18 % 1 463 12 31 % 1 715 10 37 % 4 669 90 52 Satakunta 598 31 78 % 165 4 22 % 0 0 0 % 0 0 0 % 763 35 22 Savonia 285 14 1 % 950 15 3 % 2 745 19 7 % 33 620 53 89 % 37 600 101 372 Seinäjoki 69 8 1 % 1 247 28 20 % 1 462 19 24 % 3 377 19 55 % 6 155 74 83 Tampere 390 19 42 % 352 9 38 % 188 3 20 % 0 0 0 % 930 31 30 Turku 423 21 10 % 2 038 31 47 % 1 311 13 30 % 531 3 12 % 4 303 68 63 Vaasa 25 1 3 % 53 2 6 % 480 5 51 % 387 2 41 % 945 10 95 Arcada 150 13 18 % 90 2 11 % 435 4 53 % 150 1 18 % 825 20 41 Novia 41 7 18 % 130 6 58 % 53 2 24 % 0 0 0 % 224 15 15 Suomi 9 925 512 7 % 18 330 368 13 % 30 056 323 22 % 80 753 314 58 % 139 064 1 517 92 YHTTuottaja- ammattikorkeakoulu op/N CampusOnline-opintopisteiden ja opintojaksojen lukumäärät hyväksyttyjen opiskelijoiden mukaan jaoteltuna 5/2018 - 8/2019 0-20 21-40 41-80 yli 80
 29. 29. CampusOnline-opintopisteet opintojaksoa kohti • Tarkasteltavassa aineistossa on mukana 139 064 CampusOnlinen kautta suoritettua opintopistettä jotka ovat syntyneet 1 517 opintojaksolla • Keskimäärin opintojaksoa kohden on siis syntynyt 91 opintopistettä • Luku vaihtelee suuresti ammattikorkeakouluittain • Ylivoimaisesti eniten – lähes kaksi kertaan enemmän kuin seuraavaksi tuleva – opintopisteitä opintojaksoa kohden on kerännyt Savonia, peräti 372 opintopistettä • Seuraavina tulevat Humak ja Karelia noin 140 opintopisteen keskiarvollaan • Myös Metropolia, XAMK sekä VAMK ovat tuottaneet valtakunnan keskiarvoa enemmän CampusOnline- opintopisteitä opintojaksoa kohden • Vähiten opintopisteitä on tuottanut Novia, vain 15 opintopistettä opintojaksoa kohden, eli 1/25 siitä mitä Savonia • Myös SAMK, TAMK, DIAK, JAMK, Haaga-Helia sekä Arcada ovat tuottaneet selvästi alle puolet koko Suomen keskiarvosta 28.10.2019
 30. 30. Osio 3: CampusOnline- opintojakson kuluttajan näkökulma 28.10.2019
 31. 31. CampusOnline-opintopistesuoritukset ammattikorkeakouluittain (kpl) • Jokaisesta ammattikorkeakoulusta on osallistuttu CampusOnline-opintojaksoilla opiskeluun • Määrät vaihtelevat rajusti TUAMK:n yli 17 000:sta opintopisteestä DIAK:n alle 300:aan. • TUAMK:n ohella myös Laurea, LAB sekä Metropolia ovat kuluttaneet erittäin paljon CampusOnline-opintopisteitä, jokainen yli 14 000 • DIAK:n jälkeen vähiten CampusOnline- opintopisteitä ovat tarkasteluajankohtana kuluttaneet Arcada, Novia, Humak sekä KAMK 28.10.2019
 32. 32. CampusOnline-opintopistesuoritukset ammattikorkeakouluittain (%) • CampusOnline-opintopisteiden suoritusmääriä on tarkoituksenmukaista tarkastella suhteuttaen ne ammattikorkeakoulun tarkasteluajanjakson perustutkinto-opiskelijoiden suorittamien opintopisteiden kokonaismäärään • CampusOnlinessa suoritetut opintopisteet vastasivat 5/2018 – 8/2019 noin 1,84 % kaikista Suomessa suoritetuista opintopisteistä • Suhteessa aktiivisimmin CampusOnlinea hyödynsivät Laurean opiskelijat, joiden suorittamista opintopisteistä peräti 3,6 % syntyi CampusOnlinessa • Myös LAB:n ja TUAMK:n opiskelijat suorittivat yli 3 % opintopisteistään CampusOnlinessa • Vähiten CampusOnlinea hyödynnettiin DIAK:n, Novian, Savonian, Arcadan sekä Haaga-Helian opiskelijoiden toimesta, alle prosentin kaikista opintopisteistä 28.10.2019
 33. 33. Tuotettujen ja kulutettujen opintopisteiden suhde • Sekä tuotettujen (kalvo 16) että kulutettujen (kalvo 31) CampusOnline-opintopisteiden lukumäärät vaihtelevat voimakkaasti ammattikorkeakoulujen välillä, osa ammattikorkeakouluista profiloituu pääasiassa niiden tuottajina, osa kuluttajina • Suurin vaihtelu on kuitenkin näiden suhdeluvussa, jossa jaetaan tuotetut CampusOnline-opintopisteet kulutetuilla • Ylivoimaisesti suurin suhdeluku on Savonialla, peräti yli 17, eli se on tuottanut 17-kertaisen opintopistemäärän suhteessa kuluttamiinsa • Myös KAMK, Humak ja Karelia yltävät korkeaan suhdelukuun • Toisessa ääripäässä on Laurea, joka on tuottanut vain noin 7 % kuluttamiensa CampusOnline-opintopisteiden lukumäärästä • Laurean suhdeluvun ero Savoniaan on 237-kertainen • Myös TAMK:lla, SAMK:lla, Haaga-Helialla sekä Lapilla on hyvin alhainen alle 0,2 suhdeluku 28.10.2019
 34. 34. Opintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain 1/4 28.10.2019 Toteuttaja-ammattikorkeakoulu (riveillä) Centria-ammattikorkeakoulu 0 19 432 82 604 264 441 89 321 714 630 860 951 483 347 207 174 414 1 454 261 9 51 8 807 Diakonia-ammattikorkeakoulu 7 0 8 25 19 29 3 0 37 49 25 52 55 10 11 0 14 2 56 5 5 5 417 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 57 0 0 0 24 36 25 3 26 83 37 43 116 40 36 9 14 49 66 34 0 3 701 Humanistinen ammattikorkeakoulu 140 19 200 0 328 143 316 54 89 483 183 704 623 211 143 65 257 248 699 117 0 37 5 059 Hämeen ammattikorkeakoulu 100 0 90 10 0 112 182 35 98 350 121 167 258 146 140 39 74 184 311 103 5 0 2 525 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 161 0 120 10 491 0 353 85 117 527 205 364 840 266 268 241 103 370 898 189 45 58 5 711 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 398 25 348 187 1 483 681 0 128 609 2 922 830 3 258 1 742 686 601 495 606 570 1 978 460 120 144 18 271 Kajaanin ammattikorkeakoulu 516 0 403 23 660 349 464 0 358 1 027 489 1 032 696 376 421 155 282 802 1 327 473 9 34 9 897 Karelia-ammattikorkeakoulu 234 42 195 152 935 524 823 184 0 1 685 440 2 232 1 285 727 452 200 489 475 1 690 227 120 51 13 162 LAB-ammattikorkeakoulu 124 29 126 37 366 175 460 39 268 529 250 710 481 313 239 69 217 264 793 177 15 38 5 719 Lapin ammattikorkeakoulu 20 0 40 5 90 70 60 5 40 85 0 200 145 25 40 20 15 20 135 35 5 5 1 060 Laurea-ammattikorkeakoulu 120 0 70 0 60 50 100 15 20 130 80 0 135 35 20 35 25 50 155 70 0 15 1 185 Metropolia Ammattikorkeakoulu 505 0 994 0 931 406 619 92 303 863 244 350 0 1 018 488 124 57 627 1 656 642 101 80 10 100 Oulun ammattikorkeakoulu 166 23 120 10 276 207 389 133 97 547 184 492 489 0 188 92 135 228 641 241 0 11 4 669 Satakunnan ammattikorkeakoulu 23 0 20 0 86 30 70 25 31 46 61 67 30 20 0 20 12 34 150 28 10 0 763 Savonia-ammattikorkeakoulu 735 95 1 055 330 2 735 1 965 2 630 595 1 660 4 225 1 595 4 305 4 695 1 335 1 465 0 1 425 1 710 3 900 780 260 105 37 600 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 151 13 127 61 490 199 515 82 203 717 209 575 615 314 296 170 0 352 773 239 18 31 6 150 Tampereen ammattikorkeakoulu 30 8 12 25 59 46 62 9 34 70 9 82 126 61 64 21 16 0 152 44 0 0 930 Turun ammattikorkeakoulu 124 4 211 51 336 301 293 42 110 508 100 420 652 214 157 166 112 258 0 192 20 32 4 303 Vaasan ammattikorkeakoulu 29 0 18 12 49 18 70 0 21 50 27 181 52 78 30 26 43 54 181 0 0 6 945 Yrkeshögskolan Arcada 45 0 65 0 20 10 20 10 15 65 15 45 120 35 40 5 5 65 90 30 0 125 825 Yrkeshögskolan Novia 3 5 0 0 32 6 21 4 8 22 8 5 39 6 4 3 0 30 25 3 0 0 224 Koko Suomi 3 688 282 4 654 1 020 10 074 5 621 7 916 1 629 4 465 15 697 5 742 16 144 14 145 6 399 5 450 2 162 4 075 6 806 17 130 4 350 742 831 139 023 Ammattikorkeakoulujen 5/2018 - 8/2019 tuottamien CampusOnline-opintopisteiden jakautuminen opiskelijan kotiammattikorkeakoulun mukaan (kpl) Kajaanin ammattikorkeakoulun vuonna 2019 tuottamien yhteistyöopintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain ei ole tiedossa. Ne on jaettu vuoden 2018 toteuman mukaisen osuuden mukaisesti.
 35. 35. Opintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain 2/4 28.10.2019 Toteuttaja-ammattikorkeakoulu (riveillä) Centria-ammattikorkeakoulu 0 % 7 % 9 % 8 % 6 % 5 % 6 % 5 % 7 % 5 % 11 % 5 % 7 % 8 % 6 % 10 % 4 % 6 % 8 % 6 % 1 % 6 % 6 % Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % Humanistinen ammattikorkeakoulu 4 % 7 % 4 % 0 % 3 % 3 % 4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 6 % 4 % 4 % 3 % 0 % 4 % 4 % Hämeen ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 2 % 1 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 0 % 2 % Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4 % 0 % 3 % 1 % 5 % 0 % 4 % 5 % 3 % 3 % 4 % 2 % 6 % 4 % 5 % 11 % 3 % 5 % 5 % 4 % 6 % 7 % 4 % Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 11 % 9 % 7 % 18 % 15 % 12 % 0 % 8 % 14 % 19 % 14 % 20 % 12 % 11 % 11 % 23 % 15 % 8 % 12 % 11 % 16 % 17 % 13 % Kajaanin ammattikorkeakoulu 14 % 0 % 9 % 2 % 7 % 6 % 6 % 0 % 8 % 7 % 9 % 6 % 5 % 6 % 8 % 7 % 7 % 12 % 8 % 11 % 1 % 4 % 7 % Karelia-ammattikorkeakoulu 6 % 15 % 4 % 15 % 9 % 9 % 10 % 11 % 0 % 11 % 8 % 14 % 9 % 11 % 8 % 9 % 12 % 7 % 10 % 5 % 16 % 6 % 9 % LAB-ammattikorkeakoulu 3 % 10 % 3 % 4 % 4 % 3 % 6 % 2 % 6 % 3 % 4 % 4 % 3 % 5 % 4 % 3 % 5 % 4 % 5 % 4 % 2 % 5 % 4 % Lapin ammattikorkeakoulu 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Laurea-ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 2 % 1 % Metropolia Ammattikorkeakoulu 14 % 0 % 21 % 0 % 9 % 7 % 8 % 6 % 7 % 5 % 4 % 2 % 0 % 16 % 9 % 6 % 1 % 9 % 10 % 15 % 14 % 10 % 7 % Oulun ammattikorkeakoulu 5 % 8 % 3 % 1 % 3 % 4 % 5 % 8 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % 3 % 4 % 3 % 3 % 4 % 6 % 0 % 1 % 3 % Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % Savonia-ammattikorkeakoulu 20 % 34 % 23 % 32 % 27 % 35 % 33 % 37 % 37 % 27 % 28 % 27 % 33 % 21 % 27 % 0 % 35 % 25 % 23 % 18 % 35 % 13 % 27 % Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 % 5 % 3 % 6 % 5 % 4 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 8 % 0 % 5 % 5 % 5 % 2 % 4 % 4 % Tampereen ammattikorkeakoulu 1 % 3 % 0 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % Turun ammattikorkeakoulu 3 % 1 % 5 % 5 % 3 % 5 % 4 % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % 5 % 3 % 3 % 8 % 3 % 4 % 0 % 4 % 3 % 4 % 3 % Vaasan ammattikorkeakoulu 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % Yrkeshögskolan Arcada 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 15 % 1 % Yrkeshögskolan Novia 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Koko Suomi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Ammattikorkeakoulujen 5/2018 - 8/2019 tuottamien CampusOnline-opintopisteiden jakautuminen opiskelijan kotiammattikorkeakoulun mukaan (% opiskelijan kotiammattikorkeakoulun CO-opintopisteistä) Kajaanin ammattikorkeakoulun vuonna 2019 tuottamien yhteistyöopintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain ei ole tiedossa. Ne on jaettu vuoden 2018 toteuman mukaisen osuuden mukaisesti.
 36. 36. Opintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain 3/4 28.10.2019 Toteuttaja-ammattikorkeakoulu (riveillä) Centria-ammattikorkeakoulu 0 % 0 % 5 % 1 % 7 % 3 % 5 % 1 % 4 % 8 % 7 % 10 % 11 % 5 % 4 % 2 % 2 % 5 % 17 % 3 % 0 % 1 % 100 % Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 2 % 6 % 5 % 7 % 1 % 0 % 9 % 12 % 6 % 12 % 13 % 2 % 3 % 0 % 3 % 0 % 13 % 1 % 1 % 1 % 100 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 8 % 0 % 0 % 0 % 3 % 5 % 4 % 0 % 4 % 12 % 5 % 6 % 17 % 6 % 5 % 1 % 2 % 7 % 9 % 5 % 0 % 0 % 100 % Humanistinen ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 4 % 0 % 6 % 3 % 6 % 1 % 2 % 10 % 4 % 14 % 12 % 4 % 3 % 1 % 5 % 5 % 14 % 2 % 0 % 1 % 100 % Hämeen ammattikorkeakoulu 4 % 0 % 4 % 0 % 0 % 4 % 7 % 1 % 4 % 14 % 5 % 7 % 10 % 6 % 6 % 2 % 3 % 7 % 12 % 4 % 0 % 0 % 100 % Jyväskylän ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 2 % 0 % 9 % 0 % 6 % 1 % 2 % 9 % 4 % 6 % 15 % 5 % 5 % 4 % 2 % 6 % 16 % 3 % 1 % 1 % 100 % Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 2 % 1 % 8 % 4 % 0 % 1 % 3 % 16 % 5 % 18 % 10 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 11 % 3 % 1 % 1 % 100 % Kajaanin ammattikorkeakoulu 5 % 0 % 4 % 0 % 7 % 4 % 5 % 0 % 4 % 10 % 5 % 10 % 7 % 4 % 4 % 2 % 3 % 8 % 13 % 5 % 0 % 0 % 100 % Karelia-ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 1 % 1 % 7 % 4 % 6 % 1 % 0 % 13 % 3 % 17 % 10 % 6 % 3 % 2 % 4 % 4 % 13 % 2 % 1 % 0 % 100 % LAB-ammattikorkeakoulu 2 % 1 % 2 % 1 % 6 % 3 % 8 % 1 % 5 % 9 % 4 % 12 % 8 % 5 % 4 % 1 % 4 % 5 % 14 % 3 % 0 % 1 % 100 % Lapin ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 4 % 0 % 8 % 7 % 6 % 0 % 4 % 8 % 0 % 19 % 14 % 2 % 4 % 2 % 1 % 2 % 13 % 3 % 0 % 0 % 100 % Laurea-ammattikorkeakoulu 10 % 0 % 6 % 0 % 5 % 4 % 8 % 1 % 2 % 11 % 7 % 0 % 11 % 3 % 2 % 3 % 2 % 4 % 13 % 6 % 0 % 1 % 100 % Metropolia Ammattikorkeakoulu 5 % 0 % 10 % 0 % 9 % 4 % 6 % 1 % 3 % 9 % 2 % 3 % 0 % 10 % 5 % 1 % 1 % 6 % 16 % 6 % 1 % 1 % 100 % Oulun ammattikorkeakoulu 4 % 0 % 3 % 0 % 6 % 4 % 8 % 3 % 2 % 12 % 4 % 11 % 10 % 0 % 4 % 2 % 3 % 5 % 14 % 5 % 0 % 0 % 100 % Satakunnan ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 3 % 0 % 11 % 4 % 9 % 3 % 4 % 6 % 8 % 9 % 4 % 3 % 0 % 3 % 2 % 4 % 20 % 4 % 1 % 0 % 100 % Savonia-ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 3 % 1 % 7 % 5 % 7 % 2 % 4 % 11 % 4 % 11 % 12 % 4 % 4 % 0 % 4 % 5 % 10 % 2 % 1 % 0 % 100 % Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2 % 0 % 2 % 1 % 8 % 3 % 8 % 1 % 3 % 12 % 3 % 9 % 10 % 5 % 5 % 3 % 0 % 6 % 13 % 4 % 0 % 1 % 100 % Tampereen ammattikorkeakoulu 3 % 1 % 1 % 3 % 6 % 5 % 7 % 1 % 4 % 8 % 1 % 9 % 14 % 7 % 7 % 2 % 2 % 0 % 16 % 5 % 0 % 0 % 100 % Turun ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 5 % 1 % 8 % 7 % 7 % 1 % 3 % 12 % 2 % 10 % 15 % 5 % 4 % 4 % 3 % 6 % 0 % 4 % 0 % 1 % 100 % Vaasan ammattikorkeakoulu 3 % 0 % 2 % 1 % 5 % 2 % 7 % 0 % 2 % 5 % 3 % 19 % 6 % 8 % 3 % 3 % 5 % 6 % 19 % 0 % 0 % 1 % 100 % Yrkeshögskolan Arcada 5 % 0 % 8 % 0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 8 % 2 % 5 % 15 % 4 % 5 % 1 % 1 % 8 % 11 % 4 % 0 % 15 % 100 % Yrkeshögskolan Novia 1 % 2 % 0 % 0 % 14 % 3 % 9 % 2 % 4 % 10 % 4 % 2 % 17 % 3 % 2 % 1 % 0 % 13 % 11 % 1 % 0 % 0 % 100 % Koko Suomi 3 % 0 % 3 % 1 % 7 % 4 % 6 % 1 % 3 % 11 % 4 % 12 % 10 % 5 % 4 % 2 % 3 % 5 % 12 % 3 % 1 % 1 % 100 % Ammattikorkeakoulujen 5/2018 - 8/2019 tuottamien CampusOnline-opintopisteiden jakautuminen opiskelijan kotiammattikorkeakoulun mukaan (% toteuttaja-ammattikorkeakoulun CO-opintopisteistä) Kajaanin ammattikorkeakoulun vuonna 2019 tuottamien yhteistyöopintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain ei ole tiedossa. Ne on jaettu vuoden 2018 toteuman mukaisen osuuden mukaisesti.
 37. 37. Opintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain 4/4 • Ensimmäisessä taulukossa näytetään, miten CampusOnline-opintopisteet jakautuvat opiskelijan kotiammattikorkeakoulun mukaan kappalemäärittäin • Taulukosta pystyy havaitsemaan, miten epätasaisesti sekä opintopisteiden tuotanto että niiden kulutus on jakautunut ammattikorkeakoulujen kesken • Toisessa taulukossa esitetään samat tiedot prosentteina opiskelijan kotiammattikorkeakoulun kaikista CampusOnline-opintopisteistä • Prosentteina ilmaistuna taulukko kertoo, että suoritusmäärät eroavat varsin vähän – yksittäisten ammattikorkeakoulujen prosentti on lähellä koko maan keskiarvoa • Esimerkiksi Savonia tuottaa 27 % koko maan CampusOnline-opintopisteistä ja 15 ammattikorkeakoulun kohdalla tämä prosentti on välillä 23 % - 35 % pienimmän ollessa 13 % ja suurimman 37 % • Eniten opintopisteitä kuluttanut TUAMK on prosentin sisällä tuottaja-ammattikorkeakoulun koko maan keskiarvosta lähes jokaisen ammattikorkeakoulun kohdalla • Kolmannessa taulukossa raportoidaan samat tiedot prosentteina tuottaja-ammattikorkeakoulujen kaikista CampusOnline-opintopisteistä • Vertikaaliset luvut ovat hyvin yhdenmukaisia, mikä kertoo siitä, että opiskelijat ovat tilastojen mukaan valikoituneet varsin satunnaisesti eri ammattikorkeakoulujen opintojaksoille • Tulokset viittaavat siihen, että CampusOnline-portaali antaa varsin tasa-arvoisen näkyvyyden kaikkien ammattikorkeakoulujen tarjoamille opintojaksoille: yksittäisen ammattikorkeakoulun opintojaksot ovat suhteessa kutakuinkin yhtä suosittuja kaikkien kuluttaja-ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden näkökulmasta 28.10.2019
 38. 38. CampusOnline-opintopisteet ISCED-koreittain • CampusOnline-opintopisteille on tehty laskelma, minkä avulla pystytään arvioimaan, miten suuri osa kunkin ISCED-korin opintopisteistä on suoritettu CampusOnlinessa • Laskelma on tehty siten, että useaan kategoriaan (ISCED-korit sekä ”kaikki” ja ”kielet”) kuuluvista opintojaksoista tulleet opintopisteet on ensin jaettu näiden prosenttiosuuksien suhteessa ammattikorkeakouluittain • Tämän jälkeen kategorioiden ”kaikki” ja ”kielet” opintopisteet on jaettu ISCED-korien opintopisteiden suhteessa ammattikorkeakouluittain • Näin on saatu suuntaa-antava arvio CampusOnline-opintopisteiden osuudesta ISCED-koreittain sekä ammattikorkeakouluittain että koko Suomen tasolla • Koko Suomen tasolla laskelma viittaa siihen, että kulttuurin ja soten opiskelijat hyödyntävät CampusOnlinea hieman talouden ja tekniikan opiskelijoita ahkerammin 28.10.2019
 39. 39. CampusOnline-opintopisteet ISCED-koreittain 28.10.2019 Kohdennetut opintopisteet (kpl) Kaikille tarjotut opinnot 674 60 978 233 1 722 1 056 1 809 410 742 2 572 1 006 3 106 2 651 916 1 143 358 778 1 455 3 188 816 60 112 25 848 Kieliopinnot 243 16 355 67 467 240 402 94 251 787 349 660 966 337 379 86 267 437 1 138 272 9 48 7 871 Kulttuurin ISCED-korin opinnot 221 24 363 113 579 307 661 73 284 861 342 810 1 038 306 314 85 310 425 1 081 202 16 46 8 460 Talouden ISCED-korin opinnot 919 27 986 80 1 251 982 1 214 301 690 2 490 1 314 2 523 2 178 643 952 418 674 1 321 2 813 748 48 170 22 743 Soten ISCED-korin opinnot 664 147 342 484 3 460 1 761 1 990 438 1 661 6 673 1 805 7 619 4 464 2 027 1 130 587 1 499 1 194 4 424 618 475 247 43 707 Tekniikan ISCED-korin opinnot 967 8 1 629 42 2 595 1 275 1 840 313 837 2 313 927 1 425 2 849 2 170 1 532 628 547 1 974 4 487 1 694 134 208 30 394 ISCED-aloittain kohdennetut opintopisteet (kpl ja %) Kulttuurin ISCED-korin opinnot 294 33 509 160 740 399 917 105 365 1 096 447 1 056 1 394 381 436 107 417 589 1 446 270 18 57 11 235 Talouden ISCED-korin opinnot 1 223 36 1 382 113 1 598 1 277 1 685 436 888 3 169 1 720 3 291 2 926 800 1 321 526 907 1 829 3 763 997 53 211 30 151 Soten ISCED-korin opinnot 884 202 480 687 4 420 2 289 2 761 634 2 136 8 490 2 362 9 937 5 998 2 520 1 568 738 2 016 1 654 5 919 824 523 306 57 347 Tekniikan ISCED-korin opinnot 1 287 11 2 283 59 3 316 1 657 2 553 453 1 077 2 943 1 213 1 859 3 828 2 698 2 125 791 735 2 735 6 002 2 259 148 257 40 290 Kulttuurin ISCED-korin opinnot 8 % 12 % 11 % 16 % 7 % 7 % 12 % 6 % 8 % 7 % 8 % 7 % 10 % 6 % 8 % 5 % 10 % 9 % 8 % 6 % 2 % 7 % 8 % Talouden ISCED-korin opinnot 33 % 13 % 30 % 11 % 16 % 23 % 21 % 27 % 20 % 20 % 30 % 20 % 21 % 12 % 24 % 24 % 22 % 27 % 22 % 23 % 7 % 25 % 22 % Soten ISCED-korin opinnot 24 % 72 % 10 % 67 % 44 % 41 % 35 % 39 % 48 % 54 % 41 % 62 % 42 % 39 % 29 % 34 % 49 % 24 % 35 % 19 % 71 % 37 % 41 % Tekniikan ISCED-korin opinnot 35 % 4 % 49 % 6 % 33 % 29 % 32 % 28 % 24 % 19 % 21 % 12 % 27 % 42 % 39 % 37 % 18 % 40 % 35 % 52 % 20 % 31 % 29 % ISCED-aloittain kohdennetut opintopisteet (% kaikista suoritetuista) Kulttuurin ISCED-korin opinnot 3,84 % 3,23 % 0,69 % 5,34 % 2,88 % 2,40 % 2,48 % 1,90 % 6,06 % 1,40 % 1,24 % 6,05 % 0,31 % 1,91 % 1,34 % 2,72 % 0,12 % 0,28 % 2,17 % Talouden ISCED-korin opinnot 2,42 % 0,32 % 2,26 % 1,30 % 1,49 % 0,87 % 1,96 % 2,49 % 2,04 % 1,65 % 3,32 % 1,19 % 1,38 % 0,68 % 1,56 % 1,71 % 3,50 % 2,21 % 0,15 % 0,55 % 1,51 % Soten ISCED-korin opinnot 1,78 % 0,11 % 1,28 % 5,35 % 2,26 % 1,40 % 2,23 % 2,37 % 4,94 % 2,02 % 4,71 % 2,06 % 1,86 % 1,70 % 0,53 % 2,57 % 1,01 % 3,25 % 1,72 % 0,88 % 0,42 % 2,25 % Tekniikan ISCED-korin opinnot 3,20 % 2,21 % 1,58 % 1,10 % 1,63 % 0,95 % 1,81 % 2,86 % 1,14 % 4,94 % 0,97 % 1,51 % 2,30 % 0,63 % 0,83 % 1,14 % 3,06 % 2,92 % 0,80 % 0,37 % 1,61 % Koko Suomi 2,49 % 0,15 % 0,84 % 1,33 % 2,67 % 1,54 % 1,57 % 1,29 % 2,13 % 3,42 % 1,82 % 3,61 % 1,62 % 1,55 % 1,89 % 0,58 % 1,65 % 1,23 % 3,18 % 2,56 % 0,58 % 0,42 % 1,84 % Ammattikorkeakoulujen 5/2018 - 8/2019 tuottamien yhteistyöopintopisteiden suuntaa antava jakautuminen ISCED-koreittain opiskelijan kotiammattikorkeakoulun mukaan (kpl) Kajaanin ammattikorkeakoulun vuonna 2019 tuottamien yhteistyöopintopisteiden jakautuminen ammattikorkeakouluittain ei ole tiedossa. Ne on jaettu vuoden 2018 toteuman mukaisen osuuden mukaisesti.
 40. 40. CampusOnlinen vaikutus opiskelijapalautteeseen 1/2 • Kolme valmistuneiden opiskelijoiden AVOP- kyselyn kysymystä liittyy läheisesti CampusOnlineen ja ristiinopiskeluun: • Minulla oli mahdollisuus jakaa opintoni tasaisesti opintojeni ajalle • Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko- oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia • Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun • Nämä kaikki kolme sijoittuvat 98 kysymyksestä 11 suhteellisesti eniten keskiarvoa vuodesta 2016 nostaneen joukkoon • CampusOnlineen liittyvät AVOP-kysymykset ovat siis nousseet lähes nopeimmin kaikista • Parannus on ollut kysymyksissä keskimäärin yli neljä prosenttia 28.10.2019 2016 2019 Valmistuneita ja jo työelämään siirtyneitä entisiä opiskelijoita (alumneja) hyödynnettiin onnistuneesti osana opintojani. 3,69 3,88 5,34 % 1 Tiedän hyvin mistä ja miten hakea minulle sopivia töitä tai miten työllistää itseni. 5,13 5,40 5,29 % 2 Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun. 4,00 4,20 5,19 % 3 Minulle tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa. 4,30 4,50 4,88 % 4 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani (HOPS) ohjasi ja edisti oppimistani. 4,70 4,92 4,85 % 5 Korkeakouluni henkilöstö on tukenut minua riittävästi työelämäsuhteiden rakentamisessa. 4,29 4,50 4,80 % 6 Olen tyytyväinen opintojeni kautta luomiini työelämäsuhteisiin. 4,80 5,02 4,77 % 7 Minulla oli mahdollisuus jakaa opintoni tasaisesti opintojeni ajalle. 5,11 5,33 4,31 % 8 Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. 5,23 5,45 4,18 % 9 Työelämän asiantuntijoiden osaamista hyödynnettiin onnistuneesti korkeakouluni toiminnassa. 4,60 4,77 3,90 % 10 Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun. 5,34 5,54 3,88 % 11 Yhteensä 5,01 5,10 1,81 % - Opinnoissani kehityin asioiden ja ideoiden esittämisessä yleisön edessä. 5,61 5,57 -0,70 % 96 Koin olevani osa opiskelijayhteisöä. 5,36 5,32 -0,79 % 97 Itsenäistä opiskelua oli sopivasti. 5,13 5,08 -1,02 % 98 Valmistuneiden opiskelijoiden AVOP-kyselyn tulokset 2016 ja 2019 (26.10.2019 tilanne), eniten parantuneet ja heikentyneet arviot kysymyksittäin Kysymys Keskiarvo Muutos Sijoitus
 41. 41. CampusOnlinen vaikutus opiskelijapalautteeseen 2/2 • Valmistuneiden tyytyväisyys CampusOnlineen keskeisesti liittyviin ilmiöihin on siis kiistattomasti parantunut, vieläpä selvästi enemmän kuin tyytyväisyys keskimäärin, mutta missä määrin tämä on CampusOnlinen ansiota? • Tätä pyritään selvittämään tarkastelemalla korrelaatioita ISCED-korin tasolla kahden ilmiön välillä: • Miten monta prosenttia tyytyväisyys on muuttunut vuosien 2016 ja 2019 välillä • Miten monta prosenttia kaikista suoritetuista opintopisteistä on ollut CampusOnlinessa suoritettuja (kalvo 39) • Laskelman taustalla on oletus, että vuonna 2019 valmistuneista merkittävällä osalla on jo ollut ainakin tiedossa mahdollisuus suorittaa CampusOnline-opintojaksoja, kun taas vuonna 2016 valmistuneista kenelläkään ei ollut vastaavaa mahdollisuutta • ISCED-korin tasoinen tarkastelu ajanjaksolta 5/2018 – 8/2019 tuo (käytössä 30kpl vastaajan minimi sekä 2016 että 2019 AVOP-vastauksille) yhteensä 76 datapistettä ja tekee datasta mielekkäämmän, sillä ISCED-alojen välillä on suuria eroja yksittäisten ammattikorkeakoulujen tasolla • Korrelaatio näiden ilmiöiden välillä on kaikkien kysymysten kohdalla joko lievästi tai kohtalaisesti negatiivinen, eli mitä suurempi osuus opintopisteistä on suoritettu CampusOnlinessa, sitä heikommin opiskelijaryhmän keskiarvo on kehittynyt AVOP-kyselyssä • Vastaavasti mitä vähemmän opiskelijat ovat CampusOnlinea hyödyntäneet, sitä paremmin heidän arvionsa ko. ilmiöistä on kehittynyt • Syitä tälle tulokselle on haastavaa löytää, mutta yksi voisi olla se, että AVOP-kyselyyn vastataan nimenomaan oman ammattikorkeakoulun näkökulmasta ja onnistuneet kokemukset CampusOnlinen verkko-opinnoista nostavat rimaa, kun arvioidaan omaa kotiammattikorkeakoulua • Tuloksista ei voida vetää varmoja johtopäätöksiä CampusOnlinen vaikutuksesta opiskelijatyytyväisyyteen, mutta löydetty negatiivinen korrelaatio on mielenkiintoinen tulos 28.10.2019 Minulla oli mahdollisuus jakaa opintoni tasaisesti opintojeni ajalle: Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia: Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun: Korrelaatiokerroin: -0,0823 Korrelaatiokerroin: -0,2733 Korrelaatiokerroin: -0,2147
 42. 42. CampusOnlinen vaikutus valmistuminopeuteen • CampusOnline-opintopisteitä suoritetaan paljon kesällä ja opiskelijoille tehdyissä kyselyissä moni on todennut pystyneensä suorittamaan CampusOnlinen avulla rästiin jääneitä opintoja • Näiden anekdoottien sekä CampusOnlinen varsin suuren volyymin perusteella voidaan olettaa sen vaikuttaneen opiskelijoiden valmistumisnopeuteen, mutta näkyykö tämä jo tilastoissa? • Analyysissa on tarkasteltu ISCED-koreittain valmistumisnopeuden kehitystä (määräajassa valmistunut = 1, enintään 12kk ylittänyt = 0,5, yli 12kk ylittänyt = 0) vuosien 2019 ja 2016 välillä • Tämän datan korrelaatio CampusOnlinessa suoritettuihin opintopisteiden kanssa (kalvo 39) on selvitetty viereisessä kuvaajassa siten että havainto on poistettu, mikä valmistuneita on ollut alle 30 kappaletta joko 2019 tai 2016 • Saatu korrelaatiokerroin on hyvin lievästi negatiivinen mutta kun siitä siivotaan kolme eniten poikkeavaa arvoa – joissa 2019 valmistuneiden määrä on ollut vain hieman yli 30 kpl – korrelaatiokertoimeksi tulee lähes tasan 0 • Kun korrelaatiokerroin otetaan koko ammattikorkeakoulun tasolla, on myös se lähellä nollaa, 0,0626 • Tuloksista voidaan todeta, ettei CampusOnlinen vaikutusta valmistumisnopeuteen ole ainakaan toistaiseksi havaittavissa valmistuneiden datasta. Tämä ei tarkoita, etteikö vaikutusta olisi, mutta: • CampusOnline on niin uusi ilmiö, että verrattain harvalla vuonna 2019 valmistuneella on siitä vielä merkittävissä määrin kokemuksia, jolloin mahdollinen vaikutus ei vielä ilmene tilastoissa • CampusOnline-opintopisteet kattavat vain 1,8 % kaikista perustuskinto-opiskelijoiden suorittamista opintopisteistä, joten sen vaikutus jää hyvin helposti muiden tekijöiden varjoon 28.10.2019 Korrelaatiokerroin: -0,1394 Korrelaatiokerroin: -0,0403 Kolme eniten poikkeavaa varsin pienen opiskelijajoukon havaintoa poistetaan
 43. 43. Osio 4: Huomiot ja johtopäätökset 28.10.2019
 44. 44. Tärkeimmät huomiot ja johtopäätökset vaikuttavuusanalyysista 1. CampusOnlinessa tuotetaan hieman alle 2 % kaikista Suomen ammattikorkeakouluissa tuotetuista opintopisteistä (kalvo 9) 2. CampusOnlinessa tuotettujen opintopisteiden määrä ei ole enää ainakaan kesän osalta kasvussa: kesällä 2019 jäätiin kesän 2018 tasolle (kalvot 7 ja 8) 3. Viisi opintopistettä on vakiintunut koko CampusOnline-opintojaksolle (kalvo 10) 4. Peräti 93 % ilmoittautuneista hyväksytään CampusOnline-opintojaksolle, mutta näistä vain 38 % suorittaa opintojakson (kalvo 12) 5. Savonia on ylivoimaisesti suurin CampusOnline-opintojaksojen tuottaja (kalvot 16 ja 17) 6. CampusOnline-opintopisteiden ja korkeakoulujen yhteistyöopintopisteiden tilastoinnissa on epäselvyyksiä, millä saattaa olla vaikutusta myös rahoitukseen (kalvot 25 ja 26) 7. Ammattikorkeakoulujen välillä on suuria eroja tuotettujen CampusOnline-opintojaksojen ISCED-aloissa ja opiskelijamäärissä (kalvot 27 ja 28) 8. Osa ammattikorkeakouluista profiloituu vahvasti CampusOnline-opintojaksojen tuottajina, osa niiden kuluttajina (kalvo 33) 9. CampusOnline-opintojaksojen kysyntä noudattelee varsin tarkoin ammattikorkeakoulujen volyymia eikä selkeitä ”pareja” muodostu mikä viittaa siihen, että CampusOnline-portaali antaa varsin tasa-arvoisen näkyvyyden kaikkien ammattikorkeakoulujen tarjoamille opintojaksoille (kalvot 34-37) 10. On viitteitä, että CampusOnlinessa järjestetään suhteessa enemmän kulttuurin ja soten ISCED-korien opintojaksoja ja vähemmän talouden ja tekniikan ISCED-korien (kalvot 38 ja 39) 11. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opiskelijapalautteessa CampusOnlineen liittyvien kysymysten keskiarvot ovat eniten nousseiden joukossa kun tarkastellaan vuosia 2016-2019, mutta CampusOnlinen vaikutusta tähän kehitykseen ei pystytä varmentamaan (kalvot 40 ja 41) 12. CampusOnlinessa suoritetuilla opinnoilla ei vielä ole tilastoista todennettavissa olevaa positiivista vaikutusta valmistumisnopeuteen, mutta tämä voi selittyä mm. CampusOnlinen uutuudella, jolloin vain harva sitä hyödyntänyt on ehtinyt valmistua vuonna 2019 (kalvo 42) 28.10.2019

×