เทคโนโลยีและการตลาดยกระดับความป๊อปปูล่าให้แบรด์ "K-Beauty"

775 views

Published on

K-beauty popular

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
775
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
107
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีและการตลาดยกระดับความป๊อปปูล่าให้แบรด์ "K-Beauty"

  1. 1. 1   เทคโนโลยีและการตลาดยกระดับปอปปูลา ใหแบรนด “K‐Beauty”   ดร.ดนัย เทียนพุฒ  นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ  อาจารยพิเศษหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา   ม.เซนตจอหน     ความจริงผูเ ขียนเริ่มเห็นกระแสดานเครื่องสําอางค (Cosmetic) ของเกาหลีมาแรงขึน ้เรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเปน “ปอปปูลา (Popular)” หรือโดงดังเพราะเห็นคณะที่ไปศึกษาดูงานหรือทัวร เกาหลีมีแตการฝากซื้อ Etude’ Skinfood Rojukiss และอื่นๆ บรรดาทอปแบรนดของโลกในกลุมผลิตภัณฑความงามเชน Olay, Avon, LOre’al,Neutrogena, Nivea, Lancôme, Dove, Estee Lauder, Biore และ Shiseido (10 อันดับทอปแบรนดป2012, http://www.brandirectory,.com) ไมไดคิดวาจะมีผลกระทบอะไรมากมายนัก แตปจจุบันเราไดพบแลววา บรรดาสินคาความงามจากทวีปออสเตรเลีย ทั้งรกแกะและครีมเดวิดโจน ฯลฯ ไดถกกระแสใหมของเกาหลี (The New Korean Wave) พัดกระหน่ําจนไมอาจขึ้นฝง ูเอเชียได ขณะที่โซลกําลังเติบโตและกาวขึนมาเปน “ฮับแหงศัลยกรรมความงามในเอเชีย” ้ ....ลูกคาที่มาเกาหลีดวยเวลา 1 สัปดาหเพื่อทําทรีตเมนตและการทําศัยกรรม จะมีคาใชจายอยูระหวาง 1 ลานวอนถึง 3 ลานวอน (10,000วอนเทากับ 300 บาท) ซึงการทําศัลยกรรม ่พลาสติกของเกาหลีสาหรับชาวเอเซียสามารถเรียกไดวาเปน “กระแสเกาหลี (Korean Wave)” (the ํ Chosunilbo, Feb, 26, 2013)…  K‐Beauty Popular ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
  2. 2. 2       www.edutehouse.com www.theskinfood.com www.rojukiss.co.kr    การเปลี่ยนกระบวนทัศนของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคเกาหลี    ธุรกิจเครื่องสําอางคเกาหลีมขนาดตลาดทีเ่ ติบโตอยางไมหยุดยังโดยในป 2011 เติบโตถึง ี ้8.9 หมืนลานวอนจากป 2006 มียอดอยูที่ 5.6 หมื่นลานวอน และในแตละปมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่ 10.4%  ่ สิ่งที่ผลักดันใหอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคมีพลวัตของการเติบโตที่รวดเร็วคือ  - ชวงชีวิตทียืนยาวมากขึนและความตองมีคุณภาพชีวตที่ดีกวา ทําใหทกคนตองการ ่ ้ ิ ุความเปนอยูที่ดีและตองการผลิตภัณฑชะลอวัย (Anti-aging products)  - การรับรูโดยทัวๆ ไปวา ความเปนวัยหนุมสาวและสุขภาพดีจะมีความไดเปรียบอยางสูง ่ทางสังคมในเกาหลี - ขณะที่คนเกาหลีนอกจากผูหญิงแลวไมวาจะเปนคนหนุมสาว คนสูงอายุ ผูชายและวัน  ทีนก็ใชเครื่องสําอางคจนเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะเซ็กเมนตดแลผิวพรรณก็มอัตราการเติบโตเชนกัน เชน “Skin Care” เติบโตถึง ู ี48% ของตลาดเครื่องสําอางคโดยรวมของเกาหลีและโตมากกวาเซ็กเมนตอื่นๆ เชน น้ําหอมและเมคอัพ(แตงหนา) ยิงไปกวานั้น อุตสาหกรรมบํารุงผิวพรรณสวนบุคคลก็กําลังกาวไปสูความเปนไฮ-เทค  ่ สรุปแลวอุตสาหกรรมไฮ-เทคกําลังเกิดการเผชิญกับตลาดและเทคโนโลยีที่ไมแนนอนและอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคกกําลังเรงไปสูการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ็ K‐Beauty Popular ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
  3. 3. 3   รูปที่ 1 : การจัดประเภทอุตสาหกรรมโดยตลาดและเทคโนโลยีที่ไมแนนอน*Chan-Koo, K. (2012). “Cosmetics : High-Tech meets emotion”. SERIWorld, p.9  3 แรงผลักดันของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางค อุตสาหกรรมเครื่องสําอางคของเกาหลีไดเปลี่ยนพาราไดมผลิตภัณฑจากการวิจัยพืนฐาน ้ไปสูการพัฒนาและกาวไปสูการตลาด   การวิจยพืนฐาน (Basic Research) โดยเฉพาะไบโอเทคโนโลยีกําลังจะเพิ่มความสําคัญ ั ้มากขึ้นในการกาวไปสูการวิจัยขั้นสูงดานการปกปองผิวจากการสูงอายุ ในขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑและโซลูชั่น สุดทายการตลาดไดเพิ่มขึ้นในดานความรูของผูบริโภค การโฆษณาที่เนนดาน R&D และจุดเนนที่วัสดุไฮเทคจะเปนสิ่งนํามาซึงความสนใจมากกวาการเนนที่ภาพลักษณของผลิตภัณฑ ่ 1) ไบโอเทคโนโลยี บริษัทระดับโลกอยาง L’Ore’al ไดกาวเลยขั้นการพัฒนาเครื่องสําอางคตามหนาที่ใชสอยไปสูการเนนไบโอเทคโนโลยี บริษททุมการวิจัยนับ 10 ปเกี่ยวกับยีนสจํานวน 4,400 ยีนสและโปรตีน 1,300 ัชนิดในดานการเสื่อมสลายของผิวหนัง ผลที่ไดคอ มีเซรัมที่ไปกระตุนยีนส (Ge’nifique) ซึ่งไดกลายเปน ื ่สิ้นคาที่ขายไดทุกๆ 4 วินาที (Ge’nfique product) K‐Beauty Popular ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
  4. 4. 4   รูปที่ 2 : 3 แรงผลักดันของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคเกาหลี*Chan-Koo, K. (2012). Ibid. p.10 2) โซลูชั่นคอนเวอรเจน ในการสงมอบประสิทธิผลและคุณภาพของการแพทยและโซลูชั่นที่เนนเทคโนโลยีเปนสิ่งที่กําลังเพิ่มขึนในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ้ ผลิตภัณฑที่ลาหนาในดานนี้ไดแก “Cosmetic patches” ซึ่งในอดีตไมสามารถใส ํ้สวนผสมปกปองและดูแลผิวพรรณได เครื่องสําอางคลบเลือนริ้วรอยชั้นสูงไดพฒนาใหรวมเขากับอุปกรณอเิ ลคทรอนิกสถอมือ ั ืและอาหารสุขภาพพวงเขามาดวยกัน ทําใหไดรับความนิยมมากขึ้น เชน Derma Scan (เครื่องเช็คผิวหนังผานมือถือ) หรือการรวมระหวางเครื่องสําอางคกบอาหาร เชน ในป 2010 Shiseido ของญี่ปุนไดลอนซ ั“In&On” ดวยสูตรการดูแลผิวพรรณที่รวมระหวางเครื่องสําอางคกับเครื่องดื่มและอาหารเสริมความงาม K‐Beauty Popular ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 
  5. 5. 5   ผลิตภัณฑใหมๆ กําลังสรางแบรนดที่รวม “Whitening” “Anti-wrinkle” “Neck care”และ “Body slimming” 3) เทคโนโลยี/การตลาดผสมผสาน ขอบเขตของสารสนเทศในความงามที่อยูบนชองทางอินเตอรเน็ตเชน TV ความรูดาน เครื่องสําอางคมีเพิ่มขึ้นสําหรับการใหความรูกับผูบริโภคสูงมาก เชน “Powder Room” ไซทระดับแนวหนาของชุมชนความงามในเกาหลี มีสมาชิก230,000 คน แลกเปลี่ยนประสบการณและเคล็ดลับดานความงามในแตละวัน “Get it Beauty” รายการเคเบิลทีวีของเกาหลีไดรับความนิยมสูงมาก ทําการทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑดานความงามออกอากาศมากกวาขายแบรนดหรือภาพลักษณ และผลิตภัณฑใดอยูในรายการโชวอันดับ 1 หรือ 2 จะกลายเปนสินคาขายดี ดวยวิธการนี้ การพูดตอจากปากตอปาก การรีววโดยผูเ ชี่ยวชาญและการทดสอบ ี ิผลิตภัณฑไดกลายเปนสิงทีมีอิทธิพล การเนนที่เทคโนโลยีและนํามาผูกเขากับผลิตภัณฑอยางมี ่ ่ประสิทธิผล จึงเปนความสําเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางคของเกาหลี สรุปแลวเปนบทเรียนในอุตสาหกรรม “K-Beauty” มีอะไรที่นาเรียนรูและนาศึกษาเปน อยางยิ่งสําหรับธุรกิจความงามในประเทศไทยนอกจากเพียงฝากซื้อและชื่นชม อีกคงไมนานนักที่“โซลจะกลายเปนฮับดานไบโอสุขภาพและชีวิตที่สวยงามของชาวเอเซีย” ทานใดสนใจงาน “Osong Cosmetic and Beauty Expo” ที่จะจัดขึ้นในประเทศเกาหลีระหวางวันที่ 3-26 พฤษภาคม 2556 นี้ เตรียมแพ็คกระเปาไปไดครับ K‐Beauty Popular ดร.ดนัย เทียนพุฒ สงวนลิขสิทธิ์ 2556 

×