Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Advertising and culture

5,656 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Advertising and culture

 1. 1. ADVERTISING AND CULTURE
 2. 2. Advertising and Culture-What is advertising ?-What is culture ?-What about the audience ?-What does advertising tell the audience ?-What does advertising affected to the audience in cultural field ? -Audiences consuming behavioral. -Audiences critical thinking -Audiences decision-What does advertising affected to the culture ? – Case study : Korean culture spreading. – Cross cultural advertising. – Trends & Lifestyle changed.
 3. 3. What is advertising ?AdvertisingAdvertising is a deeply pervasive part of all lives lived in consumerist economies.The average individual in Western society is bombarded with several hundred adverts per day -- billboards, TV commercials, film trailers and product placement in films, Internet ads, radio blurbs,newspaper and magazine ads, and more. Advertising both is a kind or popular culture, and it is a major waythat we learn about and learn how to interpret other kinds of popular culture. Film trailers, for instance,not only seek to sell their cinematic product, but they also hope to shape the way we think about the movie.Advertising is a major mode of socialization, telling us how to think and feel(whats hip, whats sexy,whats normal), and what problems we need to worry about (lack of the latest e-gadget, insufficientlywhite teeth, mammary magnitude, etc.).Advertising is as old as commercial popular culture,and viewing older ads can tell us a great deal about past erasand our own.One thing revealed by studying older ads is the ways in which aesthetic styles change over time. Fro example,it is clear once avant garde techniques become domesticated over time such that some shocking bit of 1930surrealism is now seamlessly accepted into an ad for a mainstream cleaning product or automobile.Or note how, on the one hand most advertising has become less verbal and more visual free association,while on the other hand the rise of the mute button has led to an increasing amount of written language in TV ads.
 4. 4. What is advertising ?1925 1936
 5. 5. What is advertising ?1937 1936
 6. 6. What is advertising ? 1954
 7. 7. What is advertising ?ความหมายของการโฆษณา  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 โฆษณา หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน การป่าวร้องการป่าวประกาศพจนานุกรมสแตนดาร์ด โฆษณา คือ ระบบหรือวิธีการในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือดึงดูดให้สนใจทีจะซื้อสิ้นค้าหรือบริการต่างๆ ่สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association หรือ AMA)การโฆษณา คือ รูปแบบของการนำาเสนอของสินค้าหรือบริการ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความคิดเห็นเกียวกับสินค้าและบริกา ่ต่างๆผ่านสื่อทีไม่ใช่ตัวบุคคลโดยต้องชำาระเงินจากผู้อุปถัมภ์ทระบุไว้นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการทีให้ความหมายของการโฆษณา ่ ี่ ่ตามทัศนะไว้หลายท่านดังนี้มอ ริช ไอ แมนเดลล์ (Maurice I. Mandell) กล่าวว่า การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการส่งเสริมทีผ่านสื่อโฆษณามิใช่ตัวบุค ่และต้องชำาระเงินค่าโฆษณาโดยผู้อุปถัมภ์เอส ดับบลิว วิลเลียม แพททิส (S.W. William Pattis) กล่าวว่า การโฆษณา หมายถึง การขายหรือเสนอความคิดเห็นจากหลายสาเหตุและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆทังด้าน การส่งเสริมการจำาหน่ายสินค้าและบริการเจตนาทีจะกระตุ้นผู้ทมี ้ ่ ี่ศักยภาพใน การซื้อ หรือเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นคล้อยหรือปฏิบัติไปในแนวทางใดแนวทางหนึงทีนก โฆษณาประสงค์ รวมทังการสร้างประชามติกา ่ ่ ั ้ระทำาเพือก่อให้เกิดการสนับสนุนทางการเมืองด้วย ่ โดยสรุป การโฆษณา เป็นการสื่อสารจูงใจเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าและบริการซึ่งมุ่งทีจะสื่อสารโน้ม น้าวใจ ความคิดเห็น ่ภาพข้อความทีเป็นโฆษณาจะต้องระบุชื่อของสินค้าและบริการผ่านสื่อโฆษณาทีไม่ ใช่ตัวบุคคล โดยมีการชำาระเงินสำาหรับค่าซื้อ ่ ่
 8. 8. What is advertising ?สรุปความหมายการโฆษณา  การเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ของสินค้าและบริการ  สร้างแรงจูงใจต่อตรายี่ห้อที่โฆษณา  ส่งเสริมให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการนั้น  เป็นสื่อสะท้อนวิถีการดำาเนินชีวิตในแต่ละยุคสมัย
 9. 9. What is culture ? วัฒนธรรมคืออะไรวามหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบแผนในความคิด และการกระทำาทีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนความรู้ และเทคโนโลยีตาง ๆ ในการควบคุม และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพัตรา สุภาพ, 2528) ่ละ Zelznick (1969) อธิบายว่า วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมที่ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ละความชำานิชำานาญทีคนเราได้มาในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม ่ เป็นศัพท์ทางวิชาการ (Technical Vocabulary) ซึ่งในทรรศนะของสังคมวิทยา หมายถึง วิถีการดำาเนินชีวิต พฤติกรรม และบรรดาผลงานทังมวลทีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนความคิด ความเชือ และความรู้ เป็นต้น ้ ่ ่ pedia of Social Science หน้า 621 ได้อธิบายคำาว่า วัฒนธรรม (Culture) ว่า เป็นคำาที่ใช้ในวิชามานุษยวิทยาสมัยใหม่pology)และในทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) หมายถึง มรดกของสังคม (Social Heritage)ฉพาะในการดำารงชีวิต ของกลุมคนที่มาอยู่ร่วมกัน และได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เจริญตา ่ 28)
 10. 10. What is culture ? สรุปความหมายของวัฒนธรรมยถึง วิถีการดำาเนินชีวิต (The way of life) ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีออน วิธแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ วิธีแสด ีรดำาเนินชีวิต ารแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลทำาเป็นตัวแบบใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา เปลี่ยนแปลง ไปตามเงือนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ ่ หาและตอบสนองความ ต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจทำาให้สมาชิกของสังคมเก กใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนันการรักษาหรือธำารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมีการปรับปรุง ้รรมให้ เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย
 11. 11. What about the audience ?โฆษณามีผลทางวัฒนธรรมต่อผู้รับสารอย่างไร
 12. 12. What about the audience ? Audiences consuming behavior.ทอดแนวความคิ ด เห็ น ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ น ำ า ความคิ ด เห็ น (Two-step Infoชน์ แ ละการได้ ร ั บ ความพึ ง พอใจจากสื ่ อ มวลชน (The Uses and Gratช่ อ งว่ า งทางการสื ่ อ สาร (Information Gaps) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร
 13. 13. What about the audience ? Audiences consuming behavior.ทอดแนวความคิ ด เห็ น ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ น ำ า ความคิ ด เห็ น (Two-step Infoชน์ แ ละการได้ ร ั บ ความพึ ง พอใจจากสื ่ อ มวลชน (The Uses and Gratช่ อ งว่ า งทางการสื ่ อ สาร (Information Gaps)
 14. 14. What about the audience ? Audiences consuming behavior.ทอดแนวความคิ ด เห็ น ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ น ำ า ความคิ ด เห็ น (Two-step Infoชน์ แ ละการได้ ร ั บ ความพึ ง พอใจจากสื ่ อ มวลชน (The Uses and Gratช่ อ งว่ า งทางการสื ่ อ สาร (Information Gaps) http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1740700&show=html
 15. 15. What about the audience ? Audiences consuming behavior. 3. ทฤษฏี ช ่ อ งว่ า งทางการสื ่ อ สาร (Information Gaps)ทอดแนวความคิ ด เห็ น ไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ น ำ า ความคิ ด เห็ น (Two-step Infoชน์ แ ละการได้ ร ั บ ความพึ ง พอใจจากสื ่ อ มวลชน (The Uses and Grat
 16. 16. What about the audience ?1. ทฤษฏีของการถ่ายทอดแนวความคิดเห็นไปยังกลุ่มผู้นำาความคิดเห็น (Two-step Information Flow)ทฤษฏีนี้แบ่งผูรับสารออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผูนำาความคิดกับ ้ ้สมาชิกที่คอยรับข่าวสารละความคิดเห็นจากตัวของผูนำา ้โดยตรงผู้ นำาความคิดเห็นส่วนใหญ่จะมีการศึกษา รายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมสูงกว่าเล็กน้อย แต่จะมีการเปิดรับสื่อมวลชน การติดต่อสื่อสารจะสูงกว่าทำาให้มีอิทธิพลในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการสำาหรับ การโฆษณา ทฤษฏีนี้จะมองว่าเมื่อนักโฆษณาถ่ายทอดสารโฆษณาไปยังผู้บริโภคแล้วเนื้อหาของ โฆษณาจะกลายเป็นหัวข้อสนทนาระหว่างกลุ่มผูบริโภค จึงต้องให้ ้ความสนใจและวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผูนำาความคิดเห็น ้2. ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และการได้รบความพึง ัพอใจจากสื่อมวลชน (The Uses and GratificationsApproach)ทฤษฏี นี้เน้นความสำาคัญของกลุ่มผู้บริโภค ในฐานะผู้อำานาจ
 17. 17. What about the audience ?Audiences critical thinkingAudiences decision
 18. 18. What does advertising affected to the audience in cultural field ? โฆษณามีผลกับการดำารงชีวิต ของเราอย่างไรบ้าง ?Image: Mike Baldwin on Shutterstock.com
 19. 19. What does advertising affected to the audience in cultural field ? โฆษณาบอกอะไรเรา
 20. 20. What does advertising affected to the audience in cultural field ? 1927
 21. 21. What does advertising affected to the audience in cultural field ? 1886
 22. 22. What does advertising affected to the audience in cultural field ?
 23. 23. What does advertising affected to the audience in cultural field ?วัตถุประสงค์การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารเกียวกับสินค้าและบริการ (To ่Inform)- การให้ข่าวสารเกี่ยวกับความสำาคัญของสินค้าและบริการ- การให้ข่าวสารเกี่ยวกับการแนะนำาสินค้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและใหม่บริการ (To Educate)-- การให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการา การให้ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้และบริการแนะนำาสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อยำ้าเตือนความทรงจำา (To Remind)- การให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้- การโฆษณาช่วยยำ้าเตือนผู้บริโภคถึงความจำาเป็นว่าต้องใช้สินค้าและบริการสินค้าและบริการในอนาคตอันใกล้- การโฆษณาช่วยยำ้ารักษาความทรงจำาของผู้บริโภคว่าสินค้าเพือการชักจูงใจให้ซื้อสินค้าและบริการ (To Persuade) ่เป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค- การชักจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความชอบพอในตัวสินค้าและบริการ- การชักจูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมมาบริโภคสินค้าและบริการ- การชักจูงใจให้ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าและบริการทันที
 24. 24. What does advertising affected to the audience in cultural field ?ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับวัฒนธรรมการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม โฆษณาเป็นศิลปะที่สะท้อนให้ เห็นความเปลียนแปลงของ ่ วัฒนธรรม หรือรูปแบบของการ ดำาเนินชีวิตของคนในยุคอดีต
 25. 25. โฆษณาทำาอะไรกับเราได้บ้าง
 26. 26. What does advertising affected to the audience in cultural field ?โฆษณาทำาอะไรได้บ้าง -เราเห็นโฆษณาแล้วได้อะไรจากมันบ้าง -เราเชื่อคำาโฆษณาแค่ไหน -อะไรในชีวิตเราทีเปลี่ยนไปหลังจากเห็นโฆษณาบ้าง ่ -โฆษณาทำาอะไรให้เรารู้สึกว่าต้องทำาทังที่ไม่เคยทำามาก่อนหรือไม่ ้
 27. 27. What does advertising affected to the audience in cultural field ? 1927
 28. 28. What does advertising affected to the audience in cultural field ?
 29. 29. What does advertising affected to the audience in cultural field ?
 30. 30. What does advertising affected to the audience in cultural field ?
 31. 31. What does advertising affected to the audience in cultural field ?
 32. 32. What does advertising affected to the audience in cultural field ? แนวคิดทีเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ -เรื่องโฆษณาทำาให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรม -เรื่องโฆษณาทำาให้วัฒนธรรมมีการเคลื่อนไหว-Carey : Ad. As an institution-มุมมองโฆษณาในแง่สังคม ; มองว่าโฆษณาเป็นสาเหตุให้เกิดผลต่างๆต่อสังคมและเศรษฐกิจ Advertising (cause) → effects ; มองว่าโฆษณาคือผลทีเกิดจากสาเหตุต่างๆในสังคม ่ cause → Advertising (effects)-David potter ; social control โฆษณาควบคุมสังคม guideชีวิตของบุคคล พยายามมี message ทีชักจูงใจ ่-Three Powerful Idea System ; World views : Tradition → status hierarchy-Atomism ; สังคมและผูอื่นมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเกิดพฤติกรรม เช่น บรรทัดฐาน ้
 33. 33. What does advertising affected to the audience in cultural field ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรืองวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ :Advertising (cause) → effects Carey : Ad. As an institution "โฆษณาทำาให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรม”Advertising (cause) → effects
 34. 34. What does advertising affected to the audience in cultural field ? แนวคิดทีเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ :Advertising (cause) → effectsee Powerful Idea Systemrld views : Tradition → status hierarchy
 35. 35. What does advertising affected to the audience in cultural field ? แนวคิดทีเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต → effects ่ :Advertising (cause)sm ; สังคมและผู้อื่นมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเกิดพฤติกรรม เช่น บรรทัดฐาน
 36. 36. What does advertising affected to the audience in cultural field ? แนวคิดทีเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต → effects ่ :Advertising (cause)sm ; สังคมและผู้อื่นมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเกิดพฤติกรรม เช่น บรรทัดฐาน
 37. 37. What does advertising affected to the audience in cultural field ? แนวคิดทีเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต → effects ่ :Advertising (cause)sm ; สังคมและผู้อื่นมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเกิดพฤติกรรม เช่น บรรทัดฐาน
 38. 38. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรืองวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ :Cause → Advertising (effects)Case study : Korean culture spreading.
 39. 39. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรืองวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ :Cause → Advertising (effects)Case study : Korean culture spreading.
 40. 40. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรืองวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ :Cause → Advertising (effects)Case study : Korean culture spreading.
 41. 41. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรืองวัฒนธรรม การดำาเนินชีวิต ่ :Cause → Advertising (effects) Case study : Korean culture spreading.South Korea GDP (PPP) evolution from 1911 to 2008 in millions of 1990 International dollars. Source:Angus Maddison
 42. 42. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนิAdvertising (effects) :Cause → นชีวิตCross cultural advertising.
 43. 43. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำาเนิAdvertising (effects) :Cause → นชีวิต Cross cultural advertising.http://www.frontiersjournal.com/issues/vol9/vol9-02_anderson.htm
 44. 44. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดทีเกียวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำ→ Advertising (effects) ่ ่ :Cause าเนินชีวิต Trends & Lifestyle changed.http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2009-16971-010
 45. 45. What does advertising affected to the culture ? แนวคิดทีเกียวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม การดำ→ Advertising (effects) ่ ่ :Cause าเนินชีวิต Trends & Lifestyle changed.http://www.trueimpact.com/blog/?Tag=measuring%20social%20value
 46. 46. THANK YOU

×