Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unidade DidáCtica Xogos Estupendos Con Material De Escoura

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Unidade DidáCtica Xogos Estupendos Con Material De Escoura

 1. 1. UNIDADE DIDÁCTICA “XOGOS ESTUPENDOS CON MATERIAL DE ESCOURA”Educación Física noc.e.i.p.dopindoMestra Eva Domínguez Cortiñas<br />
 2. 2. Cajas, latas y alegría<br />pintura, cola y poesía<br />muchos niños por doquier<br />y tantas ganas "de hacer"<br />Bolsas, lápiz y pincel<br />muchas hojas de papel<br />instrumentos... una canción<br />y un niño en el corazón.<br />No es difícil, ya verás<br /> <br />si te lanzas a jugar<br />y pronto organizarás<br />Ludotecas en cada lugar.<br />Y... aunque te queden dudas<br />inténtalo, por favor,<br />hay muchos niños que esperan<br />de tu alegría y de tu amor.<br /> <br />CECILIA DE SIMONE<br />
 3. 3. 1. introducción-justificación<br />Esta unidad didáctica de seis sesións, leveina a cabo no 2º e 3º ciclo (3º,4º, 5º e 6º).<br />Con esta unidade busquei que por riba de todo vos, os meus alumn@s, disfrutedes e vos desinhibades, cooperendes, e desenvolvandes a vosa creatividade e por suposto que aprendandes cómo o material de desfeito ou escoura se pode convertir nun excelente recurso de traballo nas nosas sesións xa que é imaxinativo, útil e barato. <br />http://efopindo.blogspot.com/2010/02/xogos-estupendos-con-material-de.html<br />
 4. 4. 2. Obxectivos da unidade<br />1.-Recoñecer diferentes materiais de desfeito con posibilidade de ser reciclado e reempregando, manifestando una actitude responsable cara ó medio.<br />2.-Coñecer las regras básicas dos xogospropostos e xogar de acordo con elas<br />3.- Ser capaz de inventar xogos e construírse os seus propios xoguetes de material reciclado e de escoura, facéndolles ver, o interesante que resulta participar no deseño de estes, sennecesidade de compralos.<br />4.- Empregar o seu tempo libre na práctica da actividade física, a través da utilización de materiais de escoura.<br />5.- Colaborar naspropostas da profesora para elaborar os seus propios materiais de xogo.<br />6.- Concienciar ósalumn@s do excesivo lixo que se crea, nas posibilidades de reutilización para xogar e realizar actividade física nassesións de Educación Física.<br />7.- Participar activamente durante as sesións, mostrando unha disposición favorable e de respeto áspropostas e creacións propias e a dos seuscompañeiros.<br />8.- Desenvolver a creatividade motora a través das tarefaspropostas e coa axuda dos materiais de desfeito.<br />
 5. 5. 3. Competencias básicas<br />Das oito competencias básicas, as que máis relación son:<br />Competencia cultural e artística.-Disfrutar do reciclaxe como actividade artística, potenciar a creatividade, a imaxinación, o gusto por o estético, a expresión.<br />Competencia dixital.-Empregar as TIC (actividades jclic de repaso e como poderedes ver un vídeo final de resumo da unidade).<br />Competencia social e cidadá.- Integración, respeto, cooperación, coeducación, diálogo... <br />Aprender a aprender.- Desenvolver a capacidade crítica ante o consumismo.<br />
 6. 6. 4.contidos<br />Os dúos grandes bloques de contidos que se abordan nestaUnidade Didáctica son: O Bloque II: Habilidades Motrices e El bloque V: Xogos e deportes.<br />4.1.- ContidosConceptuais<br />O material de desfeito (papeis, cartón, plástico).<br />Reciclaxe, reutilización. A creación a partir de desfeito.<br />As aptitudes e habilidades.<br />O coñecemento das normas e regras: a súa importancia no funcionamento do xogo.<br />4.2.- ContidosProcedimentais.<br />Uso das habilidades básicas (desprazamentos, manexo de obxectos, etc) con material diferente ó que estamos acostumados.<br />Creación e realización de xogos educativos: regras, desenrolo, variantes.<br />Utilización dos materiais de desfeitonas clases de Educación Física.<br />Desenvolvemento da creatividade motora a través do uso de materiais de desfeito.<br />4.3.- ContidosActitudinais.<br />Autonomía e confianza nas propias habilidades motoras ante diversas situacións.<br />Responsabilidade ante a degradación do medio.<br />Respecto polascreacións propias e as dos compañeiros.<br />Valoración das posibilidades que nos proporcionan os materiais de desfeitona práctica da actividade física.<br />
 7. 7. 5. EDUCACIÓN EN VALORES<br />Educación ambiental.-Educar na importancia de coidar o medio, valorando a utilidade dos materiais de desfeito para a práctica da actividade física.<br />Educación para o consumidor.-Facéndolles ver que podemos gozar, sennecesidade de comprar xoguetes. Transmitir que no momento da construción podemos poñer en práctica a imaxinación.<br />
 8. 8. 6. TEMPORALIZACIÓN (Sesións)<br />SESIÓN Nº1<br />EL XORNAL SERVE PARA XOGAR.  <br />SESIÓN Nº: 2ª<br />XOGAMOS COS RECEPTÁCULOS<br />SESIÓN Nº: 3ª<br />XOGAMOS COS YOGURCESTO.-<br />SESIÓN Nº: 4<br />OS MOCHILEROS<br />SESIÓN Nº: 5ª<br />LOS ARQUITECTOS<br />SESIÓN Nº: 6ª<br />CUANTO TEMOS APRENDIDO! (Sesión Tics).<br />
 9. 9. 1ª SESIÓN O XORNAL SERVE PARA XOGAR<br />SESIÓN Nº: 1ª <br />1º Presentación da unidade (obxectivos, contidos, materiais...). <br />2º Entrevista colectiva: Sírveme para coñecer o punto de partida, para abordar novosaprendizaxes (Avaliación inicial). ¿Qué son os materiais de desfeito?, ¿Para qué serven?.<br /> QUECEMENTO: <br />“Cú que vexo…. Xornalazo que arreo” Consiste en intentar darlle no cu os compañeirocoxornal e intentar que non nos den.<br />PARTE PRINCIPAL DA SESIÓN:<br />Expónselles o seguinte: “Observade o chan, ¿de que cor é? Pois a partir de agora, non podedespisalo, posto que queima, e ti estás descalzo. Podedespisalo, se vades colocando follas de xornal e vos pousadesnelas. <br />“OS ESQUIADORES” no que colocamos os xornais a modo de esquís e coa axudaduncompañeiro que tira de nósdeslizabámonos por toda a pistas<br /> <br />Taménfixemoscarreiras transportando os xornais de diferentes xeitos e tivemos que argallar como chegardun sitio a outro do ximnasiosen tocar o chan só coa a axudadunXornal. <br />Sempre vos están dicindo “non fagasisto, non fagasaquelo”, poisagora: <br />Metédevos 5¨ minutos no mar de papeis e podedesfacer todo o que se vos ocorra, o que queráides…<br />Entre todos temos que conseguir en 5´, estar tapados con follas de xornal e non podo ver a ninguén. ¡A ver se o conseguimos!, ¡Xa!.<br />VOLTA A CALMA<br />XORNAIS FORA! Na que fixemos una loita con bolas de xornal. Consistía en que houbera o menor número de papeis posibles no campo de cada equipo.<br />Recollida de material, neste caso os papeis en bolsas de plástico e levaremos o seucontido ó colector axeitado /Posta en común e comentamos a experiencia /Aseo persoal (10 Min)<br />
 10. 10. O XORNAL SERVE PARA XOGARQUECEMENTO.- CU QUE VEXO…XORNALAZO QUE CHE PEGO<br />
 11. 11. O XORNAL SERVE PARA XOGARparte principal.- o chan queima…como acadaremoschegar?<br />
 12. 12. O XORNAL SERVE PARA XOGARQUECEMENTO.- ocorresenvos formas de desprazarnoscoxornal??<br />
 13. 13. Máis formas de desprazarse<br />
 14. 14. OS ESQUIADORES<br />
 15. 15. VOLTA A CALMAXORNAIS FORA!! E TODOS CONTRA TODOS<br />
 16. 16. 2ª sesión.- Xogamoscos receptáculos<br />OBXECTIVOS<br /><ul><li>Desenrolar a coordinación ocúlo-manual.
 17. 17. Familiarizarse coslanzamentos e recepcións.
 18. 18. Habilidades Básicas.</li></ul>QUECEMENTO<br />Libre exploración, cada alumno cunreceptaculo e unha pelota, lanzamoserecollemos de diversas formas.<br />PARTE PRINCIPAL<br />2. Lanzamos e recollemos por parellas de toda as formas que se nos ocurran. Primeiro un con receptáculo e o outrosen él e logo ambos con receptáculos.<br />3. Facemos un círculo e lanzamos sen avisar e hai que atrapalo.<br />4. O interceptador. Un no medio e os outrospasanse a pelota, o do medio tena que atrapar caaxuda do receptáculo, aquel que lanzou o paso interceptado pasa ó medio.<br />Os 10 pases con receptáculo. Dous equipos enfrentados hai que acadarchegarós 10 pases.<br />VOLTA A CALMA<br />6. ¿QUÉN FOI?<br />Cada grupo séntase en círculo. Un sitúase no centro e cosollos tapados e os demáis pasaran a pelota ata que un llo lance ó do medio. Se acertaquénfoi, cambia ó medio<br />
 19. 19. 2ª sesión.- XOGAMOS COS RECEPTÁCULOS<br />Lanzamos e recollemos por parellas.<br />
 20. 20. 2ª sesión.- XOGAMOS COS RECEPTÁCULOS<br />O interceptador<br />
 21. 21. 2ª sesión.- XOGAMOS COS RECEPTÁCULOS<br />10 Pases con receptáculo<br />
 22. 22. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />OBXECTIVOS<br />-Experimentación das habilidades manipulativas de forma lúdica.<br />Quecemento<br />Cada alumn@coseuyogurcesto elaborado por eles mesmosxoga libremente.<br />O conxelador. Un xogadorvaico papel de xornal enrolado que llefai de vara para pillar ósdemáis. O que toca coxelanselle os pés e non se pode mover ata que enceste o seuyougurcesto.<br />Parte Principal<br />Dousgrupos: <br />O rei. Cada grupo en fila. O primeiroserá orey, que di “encestamos”…(a continuación unhaforma de encestar: con dúas mans, dúas veces seguidas, coa manesquerda…) e van pasando unh@a unh@. <br />Empates. Dispoñemosun equipo frente a outro e o xogotermina cuando haiun empate a encestes entre ambos equipos.<br />Todos a la vez 1, 2 , 3. A ver cuántos encestan en cada grupo<br />Volta a calma<br />6. Adiante e atrás. Con diversos áros, facemosdous equipos. Para avanzar hai que encestar e se non se encesta retrocédese un aro. <br />
 23. 23. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />QUECEMENTO.- O CONXELADOR<br />
 24. 24. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />QUECEMENTO.- O CONXELADOR<br />
 25. 25. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />QUECEMENTO.- O CONXELADOR<br />
 26. 26. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />QUECEMENTO.- O CONXELADOR<br />
 27. 27. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />PARTE PRINCIPAL<br />
 28. 28. 3ª sesión.- Os yogurcestos<br />PARTE PRINCIPAL…TODOS A VEZ!!!!<br />
 29. 29. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />VOLTA A CALMA.-ADIANTE E ATRÁS<br />
 30. 30. 3ª sesión.- Xogamoscosyoguscestos<br />VOLTA A CALMA.-ADIANTE E ATRÁS<br />
 31. 31. 4º sesión.- OS MOCHILEROS<br />Primeiro de todo, elaboramos as mochilas na clase de plástica…a verdade e que foimoi divertido.<br />
 32. 32. 4º sesión.- OS MOCHILEROS<br />
 33. 33. 4º sesión.- OS MOCHILEROS<br />
 34. 34. 4º sesión.- OS MOCHILEROS<br />Obxetivos:<br />Reconocer y valorar la importancia del material construido como fuente de diversión y práctica de la actividad física<br />Participar de manera creativa en los juegos menos conocidos y con material no convencional.<br />Fase de animación: <br />Explicamos en que consiste o xogo e as regras básicas.<br />Parte Principal .- <br />ENCESTAMOS.- Dividese o grupo-clase en dousgrupos mixtos, cada un con unhamochila, o xogo consiste en encestar as bolas de papel namochila do equipo contrario. Amochila llevaiaun alumn@e vaise alternando. A) O mochileiroen estático. B) Omochileirosó pode moverse dentro dunhaárea de xogo(colchoneta). C) O mochileirodesplazándose polapista. <br /> Non se pode tocar ó mochileiro. Cando se encesta unha pelota hai que colleroutra, así ata que se rematen todas. Todos os alumn@s do mesmo equipo teñen que tocar a bola antes de encestar.<br />Vuelta á calma.- <br />O DUELO.- Costas contra costas… a sinal damos cinco pasos e lanzamos intentando darlle a parella. Recollidade material. Posta en común. Analizamos omaterial que utilizamos,<br />Plantexo ó obxectivo da nosavindeira sesión, tendes que organizarvosen grupos e crear un xoguetecon material de desfeito, e inventar un xogocon este, para a penúltima sesión. Aseo persoal(10 Min)<br />
 35. 35. 4º sesión.- OS MOCHILEROS<br />
 36. 36. 4º sesión.- OS MOCHILEROS<br />
 37. 37. OS MOCHILEROSVOLTA A CALMA:- O DUELO<br />
 38. 38. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />Materiais que elaborou cada un dos alumn@s e co que realizamos unha exposición<br />
 39. 39. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 40. 40. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 41. 41. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 42. 42. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 43. 43. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 44. 44. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 45. 45. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 46. 46. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 47. 47. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 48. 48. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 49. 49. 5ª sesión.-Os arquitectos<br />
 50. 50. Material empregadona sesión mochileros<br />
 51. 51. Material empregadona sesión de yogurcestos<br />
 52. 52. Material empregadona sesión de receptáculos<br />
 53. 53. Exposición do material de escoura elaborado<br />
 54. 54. 6ª sesión.-Canto temos aprendido!!<br />Sesión vinculada ca competencia dixitalna que buscamos elaborar un vídeo sobre a nosaunidade, experiencias… en canto o teñamos listo subiremolo ó blog.<br />Esperamos que vos gustara, nos disfrutamos moitolevandoia a cabo.<br />

×