Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONTABILITATE  FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE –    O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ   ÎNCEPÂND ...
CONTABILITATE   - de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.   • Pent...
CONTABILITATEautorităţi centrale şi instituţii subordonate finanţate din bugetul de stat, Casa Naţională de Pensiişi alte ...
CONTABILITATE 401 Furnizori                =   409 Furnizori - debitori               9....
CONTABILITATE 4481     Alte datorii faţă de buget       Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certifi...
CONTABILITATE 560/45.10.01-03.03 Disponibil al       =  4585 Avansuri primite de la Autorităţile         5....
CONTABILITATE          - total TVA                           11.975 lei       ...
CONTABILITATE    b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare 3.000 lei, TVA 2.280 lei 4583.2.2 Sume de ...
CONTABILITATE 4583.1.2 Sume de primit de la       =  775/cap. 45.10.01-03.02 Finanţare din        3.000 lei...
CONTABILITATE    10. Înregistrarea obligaţiei de plată la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoareaadăuga...
CONTABILITATE   VIII. BIBLIOGRAFIE    1. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice (M.O. nr. 597/13.08.2002...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

monografie

 • Login to see the comments

monografie

 1. 1. CONTABILITATE FONDURILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE – O NOUĂ ABORDARE BUGETARĂ ŞI CONTABILĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2009. MONOGRAFII CONTABILE Şef serviciu Georgeta ALECU Consilier superior Liliana REPANOVICI Direcţia Generală de Metodologie Contabilă Instituţii Publice Ministerul Finanţelor Publice Rezumat Abstract Monografia contabilă este bazată pe o nouă The accounting monography is based on a newabordare bugetară, astfel: budgetary approach, thus: - cheltuielile aferente proiectelor sunt finanţate - the expenditures related to the project are finan-din propriul buget al instituţiei; ced from the own budget of the institution; - fondurile rambursate de la Uniunea Euro- - the reimbursed funds from European Union arepeană sunt tratate ca venituri ale bugetului de stat, treated like revenue of the state budget, social securitybugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fon- budget, special funds (health and unemployment),durilor speciale (sănătate şi şomaj), bugetului local local budget (in case of institutions totally financed(în cazul instituţiilor finanţate integral din buget) şi from these budgets) and revenue of institutionsvenituri ale bugetelor instituţiilor (în cazul institu- budget (in case of institutions totaly financed fromţiilor finanţate integral din venituri proprii şi/sau veni- own revenue and/or own revenue and subsidies).turi proprii şi subvenţii). The amounts represent prefinancing are treated Sumele primite ca prefinanţare sunt tratate ca as prepayments and it are recognized as liability inavansuri şi sunt recunoscute ca o datorie în con- romanian accounts and as a debt in European Unionturile româneşti şi ca o creanţă în conturile Uniunii accounts.Europene. Cuvinte cheie Key words Rambursarea cheltuielilor, prefinanţare, FEN Reimbursed expenditures, prefinancing, NREFpostaderare, UE post-accession, EU I. Fondurile externe nerambursabile postaderare sunt: 1. INSTRUMENTE STRUCTURALE: - Fondul European de Dezvoltare Regională; - Fondul Social European; - Fondul de coeziune; 2. FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ: - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală; - Fondul European de Garantare Agricolă; - Fondul European pentru Pescuit; 3. ALTE FONDURI: - Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat; - Fondul European pentru Refugiaţi; - Fondul European de Returnare; - Fondul European de integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe; - Fondul Frontierelor Externe etc. II. Legea bugetului de stat nr. 18/16.02.2009 – o nouă abordare bugetară • Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întru- nesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare, funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari; • Fondurile se asigură de la: - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte; - de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;RFPC nr. 10/2009 3
 2. 2. CONTABILITATE - de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii. • Pentru plăţile efectuate din cheltuielile prevăzute în buget, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita Autorităţii de Management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea cheltuielilor efectuate; • Autorităţile de Management vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimen- tare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură şi/sau către alte autorităţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare; • Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează de către autorităţile de management/gestiune a fon- durilor/instrumentelor/facilităţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale; • Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuţia Uniunii Europene, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rul- ment, şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective. III. Cuprinderea în buget a fondurilor externe nerambursabile (FEN) postaderare CHELTUIELI 1. Cheltuieli efectuate de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile-instituţii publice: - Anexa I - Clasificaţia economică, la Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambur-sabile (FEN) postaderare”: - art. 01 - 20, pe programe şi fonduri; - alin. 01 - “Finanţare naţională”, 02 - “Finanţare de la Uniunea Europeană”, 03 - “Cheltuieli neeligibile”; - cheltuielile efective (ct. 6xx după natură) se dezvoltă pe structura clasificaţiei bugetare. 2. Contribuţia publică naţională - în bugetul Ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritatede Management şi Autoritate de Certificare şi Plată: Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”: - art. 21 - 23, transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, ONG, societăţi comerciale, insti-tuţii publice finanţate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii (cofinanţare, TVA etc.): 21 - “Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriiproiectelor finanţate din FEN postaderare”; 22 - “Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţateparţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat, necesare susţineriiderulării proiectelor finanţate din FEN postaderare”; 23 - “Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN”; - contul 678 “Transferuri pentru proiecte finanţate din FEN postaderare şi fonduri de la bugetul de stat”. VENITURI DIN RAMBURSĂRI FEN POSTADERARE (ct. 775 “Finanţare din fonduri externenerambursabile postaderare”) - capitolul 45 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şiprefinanţări”; - sursa de finanţare 01-10, pe fiecare buget; - subcapitolul 01-18, cu detaliere pe fonduri; - paragrafele: 01 - “Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent”, 02 - “Sume primite încontul plăţilor efectuate în anii anteriori”, 03 - “Prefinanţare”/”Sume primite în avans”. VENITURI DIN COFINANŢARE ŞI TVA (ct. 7721 “Subvenţii de la bugetul de stat”) la bugetelocale/instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii: - Capitolul 42.02.20 “Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii deru-lării proiectelor finanţate din FEN postaderare”; - Capitolul 42.10.39 “Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau inte-gral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare”. IV. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral de la bugetulde stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale pentru proiectelefinanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structurale-obiectivul con-vergenţă) şi fonduri de la buget (exemple de instituţii finanţate integral din buget: ministere, alte4 RFPC nr. 10/2009
 3. 3. CONTABILITATEautorităţi centrale şi instituţii subordonate finanţate din bugetul de stat, Casa Naţională de Pensiişi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul asigurărilorsociale de stat, Casa Naţională de Asigurări de Sanătate şi instituţiile subordonate finanţate dinbugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, Agenţia Naţională pentru Ocupa-rea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul fondului asigurărilor de şomaj) 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 401 Furnizori 404 Furnizori de active fixe 409 Furnizori - debitori 4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 770 Finanţarea de la buget 7701 Finanţarea de la bugetul de stat 7703 Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat 7704 Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj 7705 Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 8077 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget V. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finan-ţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilorspeciale a operaţiunilor aferente derulării proiectelor din fonduri externe nerambursabilepostaderare (instrumente structurale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget 1. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru executări de lucrări sau prestări de servicii. Documente:extras de cont, factură. 409 Furnizori - debitori = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 9.000 lei 56.01-03.01-03 Finanţarea de la buget 2. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru livrări de active fixe corporale. Documente: extras decont, factură. 232 Avansuri acordate pentru active = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 18.000 lei fixe corporale 56.01-03.01-03 Finanţarea de la buget 3. Achiziţii de bunuri şi servicii: a) înregistrarea activelor fixe corporale. Document: factură. 2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 60.000 lei b) înregistrarea stocurilor achiziţionate. Document: factură. 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.000 lei c) înregistrarea lucrărilor şi serviciilor prestate. Document: factură. 6xx/proiect/titlul 56.01-03.01-03 = 401 Furnizori 30.000 lei Conturi de cheltuieli 4. Decontarea avansurilor acordate pentru prestarea lucrărilor şi serviciilor. Documente: notăcontabilă, factură.RFPC nr. 10/2009 5
 4. 4. CONTABILITATE 401 Furnizori = 409 Furnizori - debitori 9.000 lei 5. Decontarea avansurilor acordate la primirea bunurilor de natura activelor fixe. Documente: notăcontabilă, factură. 404 Furnizori de active fixe = 232 Avansuri acordate pentru active 18.000 lei fixe corporale 6. Plata furnizorilor pentru lucrări executate şi servicii prestate. Documente: extras de cont, factură. 401 Furnizori = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 21.000 lei 56.01-03.01-03 Finanţarea de la buget 7. Plata furnizorilor pentru stocurile livrate. Documente: extras de cont, factură. 401 Furnizori = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 15.000 lei 56.01-03.01-03 Finanţarea de la buget 8. Plata furnizorilor de active fixe corporale. Documente: extras de cont, factură. 404 Furnizori de active fixe = 7701 (7703, 7704, 7705)/proiect/titlul 42.000 lei 56.01-03.01-03 Finanţarea de la buget 9. Înregistrarea sumelor solicitate autorităţilor de management reprezentând cota-parte din cheltu-ieli eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile, în debitul contului 8077 "Sume solicitate larambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" - cont înafara bilanţului - 66.737 lei. 60.000 + 15.000 + 30.000 = 105.000 – 16.765 (TVA) = 88.235 x 75% (procent cofinanţare UE) =66.176 lei (suma aferentă finanţării din FEN postaderare pentru cheltuieli eligibile). 10. Corectarea sumelor solicitate autorităţilor de management urmare a autorizării/certificării parţi-ale a cheltuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, în debitul contului 8077 "Sumesolicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare labuget" - cont în afara bilanţului - în roşu - 4.000 lei. 11. Înregistrarea sumelor virate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management la bugetreprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare,în contul plăţilor efectuate, în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilorexterne nerambursabile postaderare în curs de virare la buget" - cont în afara bilanţului - 62.176 lei. VI. Planul de conturi utilizat de beneficiarii - instituţii publice finanţate integral din venituriproprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare (instrumente structu-rale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget (exemple de instituţii publice finanţate integraldin venituri proprii: spitale, universităţi etc.) 117.10 Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 121.10 Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii 232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale 401 Furnizori 404 Furnizori de active fixe 409 Furnizori - debitori6 RFPC nr. 10/2009
 5. 5. CONTABILITATE 4481 Alte datorii faţă de buget Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Manage- 458 ment - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 4583 Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI 4583.1 EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul 4583.1.1 plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul 4583.1.2 plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI 4583.2 DE LA BUGET Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul 4583.2.1 plăţilor efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management în contul 4583.2.2 plăţilor efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de 4584 Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI 4584.1 EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE 4584.2 LA BUGET Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de 4585 Plăţi reprezentând prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 560 Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 7721 Subvenţii de la bugetul de stat 775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare VII. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor - instituţii publice finan-ţate integral din venituri proprii pentru operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile postaderare(instrumente structurale-obiectivul convergenţă) şi fonduri de la buget 1. Înregistrarea sumelor primite în anul n-1 de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management,reprezentând prefinanţare. Document: extras de cont.RFPC nr. 10/2009 7
 6. 6. CONTABILITATE 560/45.10.01-03.03 Disponibil al = 4585 Avansuri primite de la Autorităţile 5.000 lei instituţiilor publice finan- de Certificare/Autorităţile de Ma- ţate integral din venituri nagement/Agenţiile de Plăţi repre- proprii zentând prefinanţare - INS- TRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICUL- TURĂ ŞI ALTE FONDURI 2. Acordarea de avansuri în anul n-1 furnizorilor pentru executări de lucrări sau prestări de servicii.Documente: extras de cont, factură. 409 Furnizori - debitori = 560/proiect/titlu 56.01-03.01-03 5.000 lei Disponibil al instituţiilor publice finan- ţate integral din venituri proprii 3. Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizori în anul n-1 şi în anul n.Document: notă contabilă. a) înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale 2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 25.000 lei b) înregistrarea bunurilor achiziţionate în anul n-1 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.000 lei c) înregistrarea bunurilor achiziţionate în anul n 3xx Conturi de stocuri = 401 Furnizori 15.000 lei d) înregistrarea serviciilor prestate 6xx/proiect/titlul 56.01-03.01-03 = 401 Furnizori 20.000 lei Conturi de cheltuieli 4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor. Document: notă contabilă. 401 Furnizori = 409 Furnizori - debitori 5.000 lei 5. Plata furnizorilor din sursele proprii. Document: extras de cont. 401 Furnizori = 560/proiect/titlu 56.01-03.01-03 45.000 lei Disponibil al instituţiilor publice finan- ţate integral din venituri proprii 404 Furnizori de active fixe = 560/proiect/titlu 56.01-03.01-03 25.000 lei Disponibil al instituţiilor publice finan- ţate integral din venituri proprii 6. Înregistrarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari Autorităţilor de Management. Totalul cheltuielilor efectuate pentru derularea proiectului 75.000 lei din care: - cheltuieli totale fără TVA 63.025 lei din care: - cheltuieli eligibile 60.000 lei - FEN POSTADERARE (instrumente structurale-obiectivul convergenţă 75%) 45.000 lei - cofinanţare 25% 15.000 lei - alte cheltuieli decât cele eligibile 3.025 lei8 RFPC nr. 10/2009
 7. 7. CONTABILITATE - total TVA 11.975 lei din care: aferent cheltuielile eligibile 11.400 lei aferent cheltuielile neeligibile 575 lei 6.1 Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate înanul n. Document: notă contabilă. Totalul cheltuielilor efectuate în anul curent pentru derularea proiectului 60.000 lei din care: - cheltuieli totale fără TVA 50.420 lei din care: - cheltuieli eligibile 48.000 lei - FEN POSTADERARE 36.000 lei - cofinanţare 12.000 lei - alte cheltuieli decât cele eligibile 2.420 lei - TVA 9.580 lei din care: aferent cheltuielile eligibile 9.120 lei aferent cheltuielile neeligibile 460 lei a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE (75% din totalul cheltuielilor eligibile, mai puţin TVA) 4583.1.1 Sume de primit de la = 775/cap. 45.10.01-03.01 Finanţare din 36.000 lei Autorităţile de Certificare/Auto- fonduri externe nerambursabile rităţile de Management în con- postaderare tul plăţilor, efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare 12.000 lei, TVA 9.120 lei 4583.2.1 Sume de primit de la = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 21.120 lei Autorităţile de Certificare/Auto- Subvenţii de la bugetul de stat rităţile de Management în con- tul plăţilor, efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET 6.2 Înregistrarea cererii de rambursare, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate înanul n-1. Document: notă contabilă. Totalul cheltuielilor efectuate în anul anterior pentru derularea proiectului 15.000 lei din care: - cheltuieli totale fără TVA 12.605 lei din care: - cheltuieli eligibile 12.000 lei - FEN POSTADERARE 9.000 lei - cofinanţare 3.000 lei - alte cheltuieli decât cele eligibile 605 lei - total TVA 2.395 lei din care: aferent cheltuielile eligibile 2.280 lei aferent cheltuielile neeligibile 115 lei a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 4583.1.2 Sume de primit de la = 775/cap. 45.10.01-03.02 Finanţare din 9.000 lei Autorităţile de Certificare/Auto- fonduri externe nerambursabile rităţile de Management în con- postaderare tul plăţilor, efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARERFPC nr. 10/2009 9
 8. 8. CONTABILITATE b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare 3.000 lei, TVA 2.280 lei 4583.2.2 Sume de primit de la = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 5.280 lei Autorităţile de Certificare/Auto- Subvenţii de la bugetul de stat rităţile de Management în con- tul plăţilor, efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET 7. Diminuarea sumelor de primit de la Autoritatea de Certificare şi Plată/Autorităţile de Managementcu sumele primite în avans sub formă de prefinanţare prin aplicarea procentului de 10% din valoareaîncasată reprezentând prefinanţare stabilit în contractul/decizia/ordinul de finanţare. Document: notăcontabilă. 7.1 Diminuarea sumelor de primit pentru plăţile efectuate în anii anteriori. 4585 Avansuri primite de la Autori- = 4583.1.2 Sume de primit de la Autorită- 500 lei tăţile de Certificare/Autorităţile de ţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi Management în contul plăţilor, reprezentând prefinanţare – efectuate în anii anteriori - INSTRUMENTE STRUCTURA- FONDURI EXTERNE NERAM- LE, FONDURI PENTRU AGRI- BURSABILE POSTADERARE CULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 7.2 Diminuarea sumelor de primit pentru plăţile efectuate în anul curent. 4585 Avansuri primite de la Autori- = 4583.1.1 Sume de primit de la Autorită- 500 lei tăţile de Certificare/Autorităţile de ţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi Management în contul plăţilor, reprezentând prefinanţare – efectuate în anul curent - INSTRUMENTE STRUCTURA- FONDURI EXTERNE NERAM- LE, FONDURI PENTRU AGRI- BURSABILE POSTADERARE CULTURĂ ŞI ALTE FONDURI 8. Corectarea sumelor de primit de la Autorităţile de Management/Autorităţile de Certificare şi Pla-tă, urmare autorizării parţiale de către Autorităţile de management a cererilor de rambursare – în roşu. 8.1 Corectarea cererii de rambursare aferentă sumelor de primit în contul plăţilor efectuate în anulcurent – în roşu. Document: notă contabilă. a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE 4583.1.1 Sume de primit de la = 775/cap. 45.10.01-03.01 Finanţare din 1.500 lei Autorităţile de Certificare/Auto- fonduri externe nerambursabile rităţile de Management în con- postaderare tul plăţilor, efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE b) sume de rambursat din Fonduri de la buget - cofinanţare 500 lei, TVA 380 lei 4583.2.1 Sume de primit de la = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 880 lei Autorităţile de Certificare/Auto- Subvenţii de la bugetul de stat rităţile de Management în con- tul plăţilor, efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET 8.2 Corectarea cererii de rambursare aferentă sumelor de primit în contul plăţilor efectuate în anulanterior – în roşu. Document: notă contabilă. a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE10 RFPC nr. 10/2009
 9. 9. CONTABILITATE 4583.1.2 Sume de primit de la = 775/cap. 45.10.01-03.02 Finanţare din 3.000 lei Autorităţile de Certificare/Auto- fonduri externe nerambursabile rităţile de Management în con- postaderare tul plăţilor, efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE b) sume de rambursat din Fonduri de la buget – cofinanţare 1.000 lei, TVA 760 lei 4583.2.2 Sume de primit de la Auto- = 7721/cap. 42.10 subcap. 42.10.39 1.760 lei rităţile de Certificare/Autorităţile Subvenţii de la bugetul de stat de Management în contul plă- ţilor, efectuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGET 9. Încasarea sumelor rambursate de către Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management. 9.1 Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate înanul curent. Document: extras de cont. a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (36.000 lei – 500 lei – 1.500 lei = 34.000 lei) 560/cap. 45.10.01-03.01 Disponibil = 4583.1.1 Sume de primit de la 34.000 lei al instituţiilor publice finanţate Autorităţile de Certificare/Autorităţile integral din venituri proprii de Management în contul plăţilor, efectuate în anul curent - FONDURI EXTERNE NERAM- BURSABILE POSTADERARE b) sume rambursate din Fonduri de la buget – cofinanţare (12.000 lei – 500 lei = 11.500 lei), TVA(9.120 lei – 380 lei = 8.740 lei) 560/cap. 45.10.01-03.01 Disponibil = 4583.2.1 Sume de primit de la Autorită- 20.240 lei al instituţiilor publice finanţate ţile de Certificare/Autorităţile de integral din venituri proprii Management în contul plăţilor, efectuate în anul curent - FONDURI DE LA BUGET 9.2 Înregistrarea sumelor rambursate, reprezentând sume de primit în contul plăţilor efectuate înanul anterior. Document: extras de cont. a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (9.000 lei – 500 lei – 3.000 lei = 5.500 lei) 560/cap. 45.10.01-03.02 Disponibil = 4583.1.2 Sume de primit de la Autorită- 5.500 lei al instituţiilor publice finanţate ţile de Certificare/Autorităţile de integral din venituri proprii Management în contul plăţilor, efectuate în anii anteriori - FONDURI EXTERNE NERAM- BURSABILE POSTADERARE b) sume rambursate din Fonduri de la buget – cofinanţare (3.000 lei – 1.000 lei = 2.000 lei), TVA(2.280 lei – 760 lei = 1.520 lei) 560/cap. 42.10. subcap. 42.10.39 = 4583.2.2 Sume de primit de la Autorită- 3.520 lei Disponibil al instituţiilor publice ţile de Certificare/Autorităţile de finanţate integral din venituri Management în contul plăţilor, efec- proprii tuate în anii anteriori - FONDURI DE LA BUGETRFPC nr. 10/2009 11
 10. 10. CONTABILITATE 10. Înregistrarea obligaţiei de plată la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoareaadăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită de Autorităţile de Management/Autoritatea de Cer-tificare şi Plată (înregistarea se efectuează de către beneficiarii care îşi exercită dreptul de deducere ataxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile) (8.740 lei + 1.520 lei = 10.260 lei). Document:notă contabilă. 629 Alte cheltuieli autorizate prin = 4481 Alte datorii faţă de buget 10.260 lei dispoziţii legale 11. Virarea sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat. Document:extras de cont. 4481 Alte datorii faţă de buget = 560 Disponibil al instituţiilor publice 10.260 lei finanţate integral din venituri proprii 12. Înregistrarea sumelor datorate Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţile de Management înanul următor exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile, pentru plăţile efectuate eronat îna-intea certificării sumelor cuprinse în cererile de rambursare, de către Autoritatea de Certificare şi Plată.Document: notă contabilă. a) sume de rambursat aferente FEN POSTADERARE 117.10 Rezultatul reportat - instituţii = 4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de 4.500 lei publice şi activităţi finanţate Certificare/Autorităţilor de integral sau parţial din veni- Management - FEN POSTADE- turi proprii RARE b) sume de rambursat aferente Fondurilor de la buget – cofinanţare 1.500 lei, TVA 1.140 lei 117.10 Rezultatul reportat - instituţii = 4584.2 Sume de restituit Autorităţilor 2.640 lei publice şi activităţi finanţate de Certificare/Autorităţilor de integral sau parţial din veni- Management - FONDURI DE turi proprii LA BUGET 13. Virarea sumelor în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată/Autorităţilor de Management. Docu-ment: extras de cont. a) sume aferente FEN POSTADERARE 4584.1 Sume de restituit Autorităţilor = 560 Disponibil al instituţiilor publice finan- 4.500 lei de Certificare/Autorităţilor de ţate integral din venituri proprii Management - FEN POSTA- DERARE b) sume aferente Fondurilor de la bugetul de stat 4584.2 Sume de restituit Autorităţilor = 560 Disponibil al instituţiilor publice finan- 2.640 lei de Certificare/Autorităţilor de ţate integral din venituri proprii Management - FONDURI DE LA BUGET12 RFPC nr. 10/2009
 11. 11. CONTABILITATE VIII. BIBLIOGRAFIE 1. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice (M.O. nr. 597/13.08.2002), cu modificările şicompletările ulterioare; 2. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale (M.O. nr. 618/18.07.2006), cu modifi-cările şi completările ulterioare; 3. Legea nr. 18/26.02.2009 - legea bugetului de stat pe anul 2009 (M.O. nr. 121/27.02.2009), cu modi-ficările şi completările ulterioare; 4. Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul deDezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune; 5. Hotărârea Guvernului nr. 457/21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestio-nare a instrumentelor structurale (M.O. nr. 364/13.05.2008); 6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instru-mentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (M.O. nr. 413/17.06.2009); 7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodolo-gice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionareafinanciară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă (M.O. nr.619/15.09.2009); 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/16.12.2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicato-rilor privind finanţele publice (M.O. nr. 1.176/27.12.2005); 9. Ordonanţa Guvernului nr. 79/28.08.2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător (M.O. nr. 622/30.08.2003), cumodificările şi completările ulterioare; 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/26.06.2009 pentru modificarea şi completareaNormelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul deconturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministruluifinanţelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 513/27.07.2009); 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/03.04.2009 pentru aprobarea Normelor metodolo-gice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi aunor raportări financiare lunare în anul 2009 (M.O. nr. 242/10.04.2009), cu modificările şi completărileulterioare. (Continuare în numărul următor al revistei)RFPC nr. 10/2009 13

×