SlideShare a Scribd company logo
www.deboomkwekerij.nl

                    Starters                                Een boomkwekerij als studieproject

                    Jolanda studeert Commerciële                              De boomkwekerijsector kampt met                                  tieproces in eigen hand wordt ge-  tuincentra die zelf inkopen. Het is leuk om   voor.’’ Volgens haar heeft dat onder meer te
                    Economie aan de Noordelijke                                                                               houden, zijn de bomen van hoge   te doen en ik leer er ontzettend veel van.’’   maken met het gebrek aan marketing van-
                    Hogeschool in Leeuwarden.                               een enorm tekort aan hoger opgelei-                                kwaliteit. Er worden bovendien    Maar ook de particulier is welkom. Voor    uit de branche. „De boomkwekerijsector
                    „Ik ben nu aan het afstuderen.                                                                              geen schadelijke meststoffen bij  de consument speelt internet een grote rol    moet op een andere manier worden gepro-
                    Dit jaar heb ik een minor ‘On-                           den. Veel te weinig leerlingen stromen                                het telen gebruikt en ook pesti-  bij de verkoop van de bomen, meent Jolan-    moot, ook richting studenten van commer-
                    dernemen’ gevolgd waarbij je                                                                               ciden zijn uit den boze.’’     da. „De verkoop via internet is een groeien-   ciële opleidingen. Je kunt dat bijvoorbeeld
                    een eigen onderneming mag                               het boomteeltonderwijs in. Jolanda                                 Bij eventuele epidemieën doen   de markt voor de boomteelt.’’ Hier wordt     doen door naar scholen toe te gaan en gast-
                    opstarten.’’ Over de inhoud                                                                               natuurlijke vijanden hun intre-   op ingespeeld met internetmarketing. „In     colleges aan te bieden. We willen allemaal
                    van de onderneming hoefde ze                               Postma is een uitzondering op de                                de. „De grond is een heel eco-   onze omgeving zal de particuliere verkoop    dat de sector blijft voortbestaan, dus dan
                    niet lang na te denken. „Mijn                                                                              systeem; het is belangrijk dat in  waarschijnlijk minder opleveren dan de      moeten er ook nieuwe boomkwekers en
                    grote passie is het stekken en
                                                              regel. Ze is bezig met het opzetten van                               stand te houden voor de boom.    zakelijke. Ik wil dan ook zoveel mogelijk    medewerkers komen.’’
                    zaaien van bomen. Dat doe ik                              haar eigen boomkwekerij ‘Ginkgo’.                                 Ik probeer beestjes met beestjes  energie steken in de meest winstgevende
                    al sinds mijn jeugd. Ik was so-                                                                             te bestrijden. Lieveheersbeestjes  doelgroep. In het bedrijfsleven worden
                    wieso al van plan om een eigen                                                                              eten bijvoorbeeld bladluis. Er   meteen 20 bomen besteld. De consument      Verkeerd beeld
                    boomkwekerij te starten. Nu
                    kan ik mijn studie en hobby
                                                             „Het wordt een trendy                                         zijn zakjes te koop met larven
                                                                                                                 van lieveheersbeestjes en die
                                                                                                                                   neemt er ‘slechts’ een af.’’
                                                                                                                                    Voor de consument probeert ze een leuke
                                                                                                                                                           Volgens Jolanda bestaat er nu een verkeerd
                                                                                                                                                           beeld van de boomkwekerijsector. „Veel
                    goed combineren.’’
                     Haar bedrijf, dat ze Ginkgo                            boomkwekerij met                                          hang je in de boom. Helaas is er
                                                                                                                 niet voor elke epidemie een na-
                                                                                                                                   oplossing te bedenken die meteen enigszins
                                                                                                                                   onderscheidend is. Volgens Jolanda is een
                                                                                                                                                           mensen denken dat je alleen maar boom-
                                                                                                                                                           pjes staat te snoeien en onkruid staat te
                    heeft genoemd, is dit jaar van                                                                              tuurlijke oplossing aanwezig.’’   webshop met bomen een goed idee. „Men-      wieden. Ze realiseren zich niet dat er veel
                    start gegaan. Eind 2012 wor-
                    den de eerste bomen opgele-                               een eigen label.’’                                        Volgens Jolanda komt biologi-
                                                                                                                 sche teelt steeds vaker voor op
                                                                                                                                   sen bestellen van alles op internet, dus
                                                                                                                                   dat kan ook met bomen. Dit idee bestaat
                                                                                                                                                           meer is. Men denkt alleen aan lager op-
                                                                                                                                                           geleide mensen. Dat beeld hebben veel
                    verd. „Je moet er wel een lange                                                                             boomkwekerijen. „Het wordt     al wel, maar het is nog niet enorm winst-    mensen voor ogen, maar er zijn ook zoveel
                    adem voor hebben’’, lacht ze.                                                                              steeds meer geaccepteerd.      gevend. Het lijkt me hartstikke leuk wanneer   andere aspecten. Je kunt bijvoorbeeld een
                    „Pas na een paar jaar hebben de                                                                             Boomkwekers worden tegen-      iemand een boom bestelt en deze binnen      heel leuke marketingfunctie hebben als je
                    bomen een redelijk formaat en                                                                              woordig ook wel ‘gedwongen’.    drie dagen met een busje voor zijn huis     bij een boomkweker in dienst bent, of je
                    kan de verkoop beginnen.’’                                                                                Het gaat niet alleen om wat ze   staat. Het mooiste is dan wel dat de boom    kunt manager worden.’’
                     De studente heeft inmiddels                                                                              zelf willen produceren, maar    ook meteen wordt geplant.’’            Boomkwekers positioneren zich vol-
                    een ondernemingsplan en een                                                                               ook om wat de klant vraagt.’’     Jolanda loopt over van leuke plannen      gens Jolanda veel te weinig en bedenken
                    marketingplan    geschreven.                                                                             Volgens Jolanda kost het wel    voor haar bedrijf. „Ik ben ook ideeën aan    te weinig concepten. „Onderwerpen als
                    In februari heeft ze een stuk                                                                              meer tijd en energie om biolo-   het uitwerken voor een marketingbureau      duurzaamheid, milieu en wellness zijn heel
                    grond gehuurd in de gemeente                                                                               gisch te kweken. „En dat kan    in combinatie met de groensector. Wat de     belangrijk op dit moment.’’ Ook exoti-
                    Tytsjerksteradiel. Het moet een                                                                             naar buiten worden gebracht in   boomkwekerij betreft, wil ik naar mini-     sche en onderhoudsvrije tuinen zijn nu erg
                    boomkwekerij worden vol-                                                                                 een concept. Dan kun je er ook   maal 10.000 bomen toe in 2010. Ik heb      populair. „En daar doen bomen het ook
                    gens een eigentijds concept dat                                                                             meer geld voor vragen.’’      het kweken steeds beter door en het gaat     heel goed in. Ze zijn onderhoudsvriendelijk
                    naadloos aansluit op de nieuw-                                                                                                steeds sneller. Het aantal is in principe vrij  en goed voor het milieu. Dat zou meer kun-
                    ste tuintrends. „Ik sta nog niet                                                                                               klein, maar het gaat mij echt om de trends    nen worden benadrukt.’’
                    ingeschreven bij de Kamer van                                                                              Prijs                en de marketing en niet om de gigantische     Jolanda realiseert zich heel goed dat niet
                                                                                              Foto: Het Hoge Noorden, Leeuwarden
                    Koophandel, omdat het bestem-                                                                 Jolanda heeft inmiddels de                   productie.’’                   iedere boomkweker hiervoor de kennis en
                    mingsplan door de gemeente                                                                  derde prijs gewonnen met haar                                          middelen heeft. „Daar zouden kwekers dus
                    moet worden aangepast. Voor                                                                  idee bij de NHL Dragons Den:                                          marketingmensen voor kunnen aannemen.
                    boomkwekers gelden ande-                                                                   een wedstrijd op de hogeschool,                Marktonderzoek                  Wanneer er een nieuwe trendverwachting
                    re regels dan voor ‘gewone’                                                                  naar het idee van het bekende                 Haar studie geeft Jolanda veel steun bij het   op komst is, moet daar meteen op worden
                    bedrijven. Ik ben daarom bezig                                                                tv-programma. „Ik heb de prijs                 opstarten van de onderneming, met name      ingespeeld. De trendverwachtingen zijn dik
                    een ander stuk grond te zoeken                                                                gewonnen, omdat mijn boom-                   bij de marketingkant en de marktonderzoe-    twee jaar voor aanvang van de trend merk-
                    dat groter is en toekomst kan                                                                 kwekerij een echt concept heeft.                ken. „Voor een boomkwekerij is het heel     baar. Het is dus belangrijk dat een boom-
                    bieden aan de kwekerij.’’                                                                   Ginkgo is een hippe en trendy                 belangrijk marktonderzoek te doen, onder     kweker daar bovenop zit.’’
                                                                                                   onderneming en zo wordt het                  meer naar tuintrends voor de komende        Zelf kijkt Jolanda vaak naar tv-program-
                                                                                                   bedrijf ook gepositioneerd. Het                jaren.’’ Dat gebeurt volgens haar nog veel    ma’s zoals ‘Eigen huis en tuin’ en neemt ze
                    Laan- en archibomen                                                                      is een boomkwekerij à la tuin-                 te weinig in de sector. „In vergelijking met   regelmatig een kijkje bij grote tuincentra.
De Boomkwekerij 42 (16 oktober 2009)
                                                                                                                                                                                      De Boomkwekerij 42 (16 oktober 2009)
                    Ginkgo produceert twee productgroepen:      Kweken doet Jolanda zelf. „Zelf zaaien is   gekozen. „De geselecteerde grond en de       centrum: gericht op particulieren maar ook                 tuincentra lopen de boomkwekers behoor-     „Dat zijn de trendsetters.’’ Marketing is
                    laanbomen en archibomen. „Archibomen      kwaliteit bewaken’’, vindt ze. „Ik kweek alle  containers zorgen ervoor dat een boom       op de zakelijke markt. Dat is het unieke aan                lijk achter met de rechtstreekse verkoop     bovendien een kwestie van jezelf onder-
                    zijn bomen die architectonisch zo mooi     bomen op uit zaad of geselecteerde stekken.   sterk wordt. De boom heeft hierdoor min-      mijn project.’’                              aan particulieren met een kleine tuin of     scheiden en dingen proberen, vertelt ze.
                    zijn, dat ze deze naam verdienen. Je moet   Er wordt geen enkele boom ingekocht.’’ Op    der kans op ziekten dan bij teelt in de volle    De klanten waar Ginkgo zich voorname-                  balkon. De boomkwekerijsector zou daar      „Als je de durf en de wil hebt, komt het
                    dan denken aan een prachtige bloeme-      deze manier houdt Ginkgo het volledige     grond. Doordat de boom in een grote pot      lijk op richt, zijn gemeenten, bedrijven en                beter op kunnen inspelen. De schakel tus-    meestal wel goed. En telkens innoveren en
                    tjesboom als een Magnolia. Vormbomen      productieproces in eigen hand. „Bovendien    staat, is hij bovendien het hele jaar door te   het mkb. „Er zal onder meer via veilingen                 sen particuliere klanten en boomkwekers     jezelf verbeteren; dat is héél belangrijk.’’ 
                    behoren eveneens tot deze categorie.’’     is het leuker en mooier. Het klinkt misschien  planten.’’                     worden verkocht, op mijn eigen locatie en                 kan sterk worden verbeterd.’’
                    Ginkgo biloba, de boom waar de kwekerij    een beetje idealistisch, maar ik kan dan écht   Jolanda is ook bezig haar eigen ‘boom-      via het netwerk van hoveniers en tuinarchi-                 Jolanda merkt dat bij het hoger en middel-
                    haar naam aan te danken heeft, ontbreekt    zeggen: dit is mijn boom.’’           kwekerijmerk’ te ontwikkelen. Het Ginkgo      tecten waar ik nu aan bouw.’’ Daar hoort                  baar onderwijs weinig interesse is voor de
                    niet in het assortiment. „Dat is mijn lieve-   De bomen worden opgekweekt in con-      Label staat voor duurzaamheid, kwaliteit      uiteraard acquisitie bij. „Ik heb nu vooral                boomkwekerijsector. „In commerciële op-     Ingrid Rompa   Rompa is freelancejournalist voor
                    lingsboom.’’                  tainers. Jolanda heeft hier bewust voor     en milieu. „Doordat het volledige produc-     contact met lokale hoveniers en kleinere                  leidingen is er zelfs helemaal geen aandacht   De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl.
 22                                                                                                                                                                                     23

More Related Content

More from Global Green Connections

More from Global Green Connections (20)

Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 
Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)
 

Artikel Ginkgo

 • 1. www.deboomkwekerij.nl Starters Een boomkwekerij als studieproject Jolanda studeert Commerciële De boomkwekerijsector kampt met tieproces in eigen hand wordt ge- tuincentra die zelf inkopen. Het is leuk om voor.’’ Volgens haar heeft dat onder meer te Economie aan de Noordelijke houden, zijn de bomen van hoge te doen en ik leer er ontzettend veel van.’’ maken met het gebrek aan marketing van- Hogeschool in Leeuwarden. een enorm tekort aan hoger opgelei- kwaliteit. Er worden bovendien Maar ook de particulier is welkom. Voor uit de branche. „De boomkwekerijsector „Ik ben nu aan het afstuderen. geen schadelijke meststoffen bij de consument speelt internet een grote rol moet op een andere manier worden gepro- Dit jaar heb ik een minor ‘On- den. Veel te weinig leerlingen stromen het telen gebruikt en ook pesti- bij de verkoop van de bomen, meent Jolan- moot, ook richting studenten van commer- dernemen’ gevolgd waarbij je ciden zijn uit den boze.’’ da. „De verkoop via internet is een groeien- ciële opleidingen. Je kunt dat bijvoorbeeld een eigen onderneming mag het boomteeltonderwijs in. Jolanda Bij eventuele epidemieën doen de markt voor de boomteelt.’’ Hier wordt doen door naar scholen toe te gaan en gast- opstarten.’’ Over de inhoud natuurlijke vijanden hun intre- op ingespeeld met internetmarketing. „In colleges aan te bieden. We willen allemaal van de onderneming hoefde ze Postma is een uitzondering op de de. „De grond is een heel eco- onze omgeving zal de particuliere verkoop dat de sector blijft voortbestaan, dus dan niet lang na te denken. „Mijn systeem; het is belangrijk dat in waarschijnlijk minder opleveren dan de moeten er ook nieuwe boomkwekers en grote passie is het stekken en regel. Ze is bezig met het opzetten van stand te houden voor de boom. zakelijke. Ik wil dan ook zoveel mogelijk medewerkers komen.’’ zaaien van bomen. Dat doe ik haar eigen boomkwekerij ‘Ginkgo’. Ik probeer beestjes met beestjes energie steken in de meest winstgevende al sinds mijn jeugd. Ik was so- te bestrijden. Lieveheersbeestjes doelgroep. In het bedrijfsleven worden wieso al van plan om een eigen eten bijvoorbeeld bladluis. Er meteen 20 bomen besteld. De consument Verkeerd beeld boomkwekerij te starten. Nu kan ik mijn studie en hobby „Het wordt een trendy zijn zakjes te koop met larven van lieveheersbeestjes en die neemt er ‘slechts’ een af.’’ Voor de consument probeert ze een leuke Volgens Jolanda bestaat er nu een verkeerd beeld van de boomkwekerijsector. „Veel goed combineren.’’ Haar bedrijf, dat ze Ginkgo boomkwekerij met hang je in de boom. Helaas is er niet voor elke epidemie een na- oplossing te bedenken die meteen enigszins onderscheidend is. Volgens Jolanda is een mensen denken dat je alleen maar boom- pjes staat te snoeien en onkruid staat te heeft genoemd, is dit jaar van tuurlijke oplossing aanwezig.’’ webshop met bomen een goed idee. „Men- wieden. Ze realiseren zich niet dat er veel start gegaan. Eind 2012 wor- den de eerste bomen opgele- een eigen label.’’ Volgens Jolanda komt biologi- sche teelt steeds vaker voor op sen bestellen van alles op internet, dus dat kan ook met bomen. Dit idee bestaat meer is. Men denkt alleen aan lager op- geleide mensen. Dat beeld hebben veel verd. „Je moet er wel een lange boomkwekerijen. „Het wordt al wel, maar het is nog niet enorm winst- mensen voor ogen, maar er zijn ook zoveel adem voor hebben’’, lacht ze. steeds meer geaccepteerd. gevend. Het lijkt me hartstikke leuk wanneer andere aspecten. Je kunt bijvoorbeeld een „Pas na een paar jaar hebben de Boomkwekers worden tegen- iemand een boom bestelt en deze binnen heel leuke marketingfunctie hebben als je bomen een redelijk formaat en woordig ook wel ‘gedwongen’. drie dagen met een busje voor zijn huis bij een boomkweker in dienst bent, of je kan de verkoop beginnen.’’ Het gaat niet alleen om wat ze staat. Het mooiste is dan wel dat de boom kunt manager worden.’’ De studente heeft inmiddels zelf willen produceren, maar ook meteen wordt geplant.’’ Boomkwekers positioneren zich vol- een ondernemingsplan en een ook om wat de klant vraagt.’’ Jolanda loopt over van leuke plannen gens Jolanda veel te weinig en bedenken marketingplan geschreven. Volgens Jolanda kost het wel voor haar bedrijf. „Ik ben ook ideeën aan te weinig concepten. „Onderwerpen als In februari heeft ze een stuk meer tijd en energie om biolo- het uitwerken voor een marketingbureau duurzaamheid, milieu en wellness zijn heel grond gehuurd in de gemeente gisch te kweken. „En dat kan in combinatie met de groensector. Wat de belangrijk op dit moment.’’ Ook exoti- Tytsjerksteradiel. Het moet een naar buiten worden gebracht in boomkwekerij betreft, wil ik naar mini- sche en onderhoudsvrije tuinen zijn nu erg boomkwekerij worden vol- een concept. Dan kun je er ook maal 10.000 bomen toe in 2010. Ik heb populair. „En daar doen bomen het ook gens een eigentijds concept dat meer geld voor vragen.’’ het kweken steeds beter door en het gaat heel goed in. Ze zijn onderhoudsvriendelijk naadloos aansluit op de nieuw- steeds sneller. Het aantal is in principe vrij en goed voor het milieu. Dat zou meer kun- ste tuintrends. „Ik sta nog niet klein, maar het gaat mij echt om de trends nen worden benadrukt.’’ ingeschreven bij de Kamer van Prijs en de marketing en niet om de gigantische Jolanda realiseert zich heel goed dat niet Foto: Het Hoge Noorden, Leeuwarden Koophandel, omdat het bestem- Jolanda heeft inmiddels de productie.’’ iedere boomkweker hiervoor de kennis en mingsplan door de gemeente derde prijs gewonnen met haar middelen heeft. „Daar zouden kwekers dus moet worden aangepast. Voor idee bij de NHL Dragons Den: marketingmensen voor kunnen aannemen. boomkwekers gelden ande- een wedstrijd op de hogeschool, Marktonderzoek Wanneer er een nieuwe trendverwachting re regels dan voor ‘gewone’ naar het idee van het bekende Haar studie geeft Jolanda veel steun bij het op komst is, moet daar meteen op worden bedrijven. Ik ben daarom bezig tv-programma. „Ik heb de prijs opstarten van de onderneming, met name ingespeeld. De trendverwachtingen zijn dik een ander stuk grond te zoeken gewonnen, omdat mijn boom- bij de marketingkant en de marktonderzoe- twee jaar voor aanvang van de trend merk- dat groter is en toekomst kan kwekerij een echt concept heeft. ken. „Voor een boomkwekerij is het heel baar. Het is dus belangrijk dat een boom- bieden aan de kwekerij.’’ Ginkgo is een hippe en trendy belangrijk marktonderzoek te doen, onder kweker daar bovenop zit.’’ onderneming en zo wordt het meer naar tuintrends voor de komende Zelf kijkt Jolanda vaak naar tv-program- bedrijf ook gepositioneerd. Het jaren.’’ Dat gebeurt volgens haar nog veel ma’s zoals ‘Eigen huis en tuin’ en neemt ze Laan- en archibomen is een boomkwekerij à la tuin- te weinig in de sector. „In vergelijking met regelmatig een kijkje bij grote tuincentra. De Boomkwekerij 42 (16 oktober 2009) De Boomkwekerij 42 (16 oktober 2009) Ginkgo produceert twee productgroepen: Kweken doet Jolanda zelf. „Zelf zaaien is gekozen. „De geselecteerde grond en de centrum: gericht op particulieren maar ook tuincentra lopen de boomkwekers behoor- „Dat zijn de trendsetters.’’ Marketing is laanbomen en archibomen. „Archibomen kwaliteit bewaken’’, vindt ze. „Ik kweek alle containers zorgen ervoor dat een boom op de zakelijke markt. Dat is het unieke aan lijk achter met de rechtstreekse verkoop bovendien een kwestie van jezelf onder- zijn bomen die architectonisch zo mooi bomen op uit zaad of geselecteerde stekken. sterk wordt. De boom heeft hierdoor min- mijn project.’’ aan particulieren met een kleine tuin of scheiden en dingen proberen, vertelt ze. zijn, dat ze deze naam verdienen. Je moet Er wordt geen enkele boom ingekocht.’’ Op der kans op ziekten dan bij teelt in de volle De klanten waar Ginkgo zich voorname- balkon. De boomkwekerijsector zou daar „Als je de durf en de wil hebt, komt het dan denken aan een prachtige bloeme- deze manier houdt Ginkgo het volledige grond. Doordat de boom in een grote pot lijk op richt, zijn gemeenten, bedrijven en beter op kunnen inspelen. De schakel tus- meestal wel goed. En telkens innoveren en tjesboom als een Magnolia. Vormbomen productieproces in eigen hand. „Bovendien staat, is hij bovendien het hele jaar door te het mkb. „Er zal onder meer via veilingen sen particuliere klanten en boomkwekers jezelf verbeteren; dat is héél belangrijk.’’  behoren eveneens tot deze categorie.’’ is het leuker en mooier. Het klinkt misschien planten.’’ worden verkocht, op mijn eigen locatie en kan sterk worden verbeterd.’’ Ginkgo biloba, de boom waar de kwekerij een beetje idealistisch, maar ik kan dan écht Jolanda is ook bezig haar eigen ‘boom- via het netwerk van hoveniers en tuinarchi- Jolanda merkt dat bij het hoger en middel- haar naam aan te danken heeft, ontbreekt zeggen: dit is mijn boom.’’ kwekerijmerk’ te ontwikkelen. Het Ginkgo tecten waar ik nu aan bouw.’’ Daar hoort baar onderwijs weinig interesse is voor de niet in het assortiment. „Dat is mijn lieve- De bomen worden opgekweekt in con- Label staat voor duurzaamheid, kwaliteit uiteraard acquisitie bij. „Ik heb nu vooral boomkwekerijsector. „In commerciële op- Ingrid Rompa Rompa is freelancejournalist voor lingsboom.’’ tainers. Jolanda heeft hier bewust voor en milieu. „Doordat het volledige produc- contact met lokale hoveniers en kleinere leidingen is er zelfs helemaal geen aandacht De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl. 22 23