SlideShare a Scribd company logo
www.deboomkwekerij.nl
                                       Bedrijf
                                      Personeel
                                                                                                                                                                                                                            Foto’s: Anneke Blok, Veessen
                                                                                                                                                                                                                                                            Aart ten Have van Gresbo Boomkwekerijen:
                                                                                                                                                                                                                                                           “Je bent soms ook een beetje
                                                       ‘Zet mensen met een beperking                                                                                                                                                                               psycholoog”
                                                       niet achter de geraniums’
                                                       Door de economische crisis komen bedrijfsresultaten onder druk
                                                       te staan. Hierdoor wordt het moeilijker voor werknemers met een
                                                       arbeidsbeperking om een baan te vinden. Twee boomkwekerijen met
                                                       medewerkers met een beperking doen het echter opmerkelijk goed.                                       Werknemers met een arbeidsbeperking zijn      tot de arbeidsmarkt. Zij werken bij ons in     tot de arbeidsmarkt. Dit
                                       vaak enorm gemotiveerd en trots op hun        een tempo dat past bij hun beperking.”         zijn over het algemeen
                                       werk. Dat is althans de ervaring bij Gresbo     De boomkwekerij is onderdeel van de In-      personen die al heel lang
                                       Boomkwekerij in Elburg en De Biesplan-        clusief Groep, waartoe diverse bedrijven       niet meer hebben ge-
                                       ken Kwekerijen in Horst aan de Maas.          horen die mensen met een achterstand op        werkt.”
                                       Zij doen werkzaamheden waar reguliere         de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk
                                       arbeidskrachten minder interesse of moti-     werk helpen. „De boomkwekerij wordt
                                       vatie voor kunnen opbrengen. Door hun         aangestuurd door de unitmanager groen,         Affiniteit                                             Een medewerker van Gresbo
                                       inzet en enthousiasme zijn mensen met een                                       „Als mensen eenmaal
                                                                                     de uitvoerder kwekerij en de commerciële                                                              Boomkwekerij is wortelstek aan
                                                                                                                                                                                           het oppotten.
                                       zogeheten SW-indicatie (sociale werkvoor-                                       werkzaam zijn bij onze
                                                                                     man”, vertelt Ten Have. Verder zijn er nog
                                       ziening) in veel gevallen een toegevoegde                                       boomkwekerij, blijven
                                                                                     een trainer en drie voormannen, die zelf ook
                                       waarde voor een onderneming.                                                    ze lang zitten”, vertelt
                                                                                     een indicatie hebben voor de sociale werk-
                                                                                     voorziening.                      Ten Have. „Ze hebben allemaal affiniteit met                        een ander juist een ‘schop onder de kont’ moet                      manier dat ook uitstroom mogelijk is. We        zijn, bestaat bijvoorbeeld uit drie niveaus:
                                                                                                                       groen. Bovendien hebben de medewerkers
                                                                                       Twee van de drie voormannen geven leiding                                                           krijgen.”                                                           besteden heel veel tijd aan het opleiden van    mensen die zorgen dat de tafel functioneert,
                                       Gresbo Boomkwekerij                                                             hier een beschermde werksituatie en er is min-
                                                                                     aan de stekafdeling en de buitenafdeling. De                                                            In de stekploeg werken vooral mensen met                          mensen.”                                        mensen die goed zelfstandig kunnen werken
                                       Met veel zorg en aandacht is de stekploeg van                                   der druk. Het gaat allemaal op een aangepast
                                                                                     derde voorman geeft leiding aan de ‘inten-                                                            een lichamelijke beperking waarvoor het werk                                                                        en mensen die begeleiding nodig hebben.”
                                       Gresbo Boomkwekerij bezig met het werk.                                         tempo. Zij passen moeilijker in het reguliere
                                                                                     siefgroep’. „Dat is een zwakkere doelgroep                                                            buiten te zwaar is. „Maar als het druk is bij
                                       Op de kwekerij werken mensen met een                                            bedrijfsleven. En dat moet je eigenlijk ook niet
                                                                                     die meer aandacht nodig heeft dan de andere                                                           de buitengroep, helpt een aantal mensen uit de                      Kassencomplex
                                       verstandelijke, lichamelijke of psychische                                      willen.” Er worden regelmatig leuke activitei-
                                                                                     twee groepen.” De trainer begeleidt mede-                                                             stekploeg mee. In de winter is dat andersom.                        De Biesplanken Kwekerijen beschikken            Breed pakket
                                       beperking, of een combinatie hiervan. „Ons                                      ten georganiseerd, zoals een barbecue of een
                                                                                     werkers die op andere activiteiten binnen de                                                          Dan halen we mensen naar binnen. We doen                            over een kassencomplex van 14.000 m2            Bij Gresbo Boomkwekerij toont accountma-
                                       bedrijf is een sociale werkvoorziening”, legt                                   uitje. „En er komen hier wekelijks een patat-
                                                                                     holding niet meer voldoen in het normale                                                              dan handmatig oppotwerk voor derden en                              en 6 ha grond. Jaarlijks worden ruim 12         nager Ten Have trots de nieuwe kassen. „Wij
                                       accountmanager Aart ten Have uit. „Wij                                          kraam en een visboer langs. Ook als mensen
                                                                                     arbeidsproces van de kwekerij. „Daarnaast                                                             verwerken een aantal grote stekopdrachten.                          miljoen stekken van heesters, coniferen en      kweken voornamelijk grootgroenmateriaal
                                       bieden continuïteit aan mensen met afstand                                      naar de dokter moeten of er zijn problemen
                                                                                     traint hij mensen met een zeer grote afstand                                                          Die worden begeleid door de boomkwekers                             vaste planten geproduceerd.                     voor omliggende gemeenten als Elburg, Ol-
                                                                                                                                          thuis, zijn we heel flexibel.                    zelf. Zij komen regelmatig naar de kwekerij                           Op de kwekerij werken behalve de be-          debroek en Nunspeet, voor hoveniers, cash
                                                                                                                                          Tot een bepaalde grens na-                       om de voortgang van het kweekproces te be-                          drijfsleider, twee afdelingsmanagers en vijf    & carry’s en tuincentra. Daarbij veilen we
                                                                                                                                          tuurlijk.”                                       kijken en zonodig bij te sturen.”                                   meewerkend voormannen. „Zij geven lei-          momenteel ook.” Ten Have wijst om zich
                                                                                                                                            De loonkosten van de                                                                                               ding aan onze werknemers. We hebben me-         heen. „Het hele jaar door kweken we mate-
                                                                                                                                          medewerkers worden deels                                                                                             dewerkers die stek knippen en wegsteken         riaal in de kas voor derden en voor de eigen
                                                                              René van Belkum van De Biesplanken Kwekerijen:              gesubsidieerd door het Rijk.                     De Biesplanken Kwekerijen                                           en mensen die de teelt verzorgen. We probe-     handel. Dat zijn onder meer Hedera, Buxus,
                                                                                                                                          „Onze mensen zijn in dienst                      De Biesplanken Kwekerijen in Horst is onder-                        ren daar ook wat variatie in aan te brengen.    Vinca en Pachysandra. We hebben bewust
                                                                          “Wij houden rekening met het                                    van de holding. Ze worden                        deel van NLW Groep, het sociale werkvoorzie-                        Ook willen we mensen zo ver laten ontwik-       voor een heel breed pakket gekozen, want

                                                                                   individu”                                              ingeschaald afhankelijk van
                                                                                                                                          leeftijd, dienstjaren et ce-
                                                                                                                                                                                           ningbedrijf in Noordwest-Limburg. Het is een
                                                                                                                                                                                           bedrijf dat marktconform werkt. „Wij maken
                                                                                                                                                                                                                                                               kelen dat ze een stap maken van stek naar
                                                                                                                                                                                                                                                               teelt en van daaruit weer verder. Binnen de
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               als de ene markt slecht gaat, houdt de ander
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               je overeind. We zorgen altijd voor spreiding
                                                                                                                                          tera. De overige loonkosten                      voor diverse opdrachtgevers in de reguliere                         NLW Groep houden we rekening met hun            van de risico’s.”
                                                                                                                                          moeten we verdienen met                          markt de wortelstek. De jonge plantjes worden                       mogelijkheden en onmogelijkheden.”                Bij Gresbo Boomkwekerij wordt veel geïn-
                                                                                                                                          de productie. Men verdient                       door de kwekers afgenomen en verder opge-                             In samenwerking met het Citaverde Colle-      vesteerd. „We hebben sinds september 2008
                                                                                                                                          hier meer dan het mini-                          kweekt”, vertelt René van Belkum, bedrijfs-                         ge worden opleidingen op locatie verzorgd.      7.000 m2 kas (waarvan 5.000 nieuwbouw),
                                                                                                                                          mumloon.”                                        leider kwekerijen. „Onze kwekerij maakt geen                        „Waar we ons in onderscheiden, is de ruim-      3 ha containerveld, 1,5 ha moeren op volle
                                                                                                                                            De werknemers van Gres-                        winst, maar werkt wel kostendekkend. Wij                            te die we bieden aan mensen om zich te ont-     grond, 1 ha braak en er werken in totaal
                                                                                                                                          bo hebben bijna allemaal                         houden rekening met het individu. Er is veel                        wikkelen. Van het maken van stappen bin-        75 medewerkers. In 2000 werkten hier nog
                                                                                                                                          een SW-indicatie. „Hier                          verschil tussen een reguliere boomkwekerij en                       nen de NLW tot het uitstromen van mensen        maar 25 medewerkers en hadden we de be-
De Boomkwekerij 27/28 (3 juli 2009)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                De Boomkwekerij 27/28 (3 juli 2009)
                                                                                                                                          werken mensen met ernstige                       ons bedrijf.”                                                       naar de reguliere arbeidsmarkt.”                schikking over 2 ha grond en 1.200 m2 kas.”
                                                                                                                                          rugklachten, doven, slecht-                        Bij De Biesplanken werken circa 100 mensen                          Bij De Biesplanken Kwekerijen werken            Ook op het gebied van machines wordt
                                                                                                                                          zienden, blinden maar ook                        met een arbeidsbeperking of een grote afstand                       de medewerkers met een verstandelijke,          flink geïnvesteerd. „We hebben echt een
                                                                                                                                          mensen met een verstan-                          tot de arbeidsmarkt. „Het zijn mensen die                           lichamelijke of psychische beperking al-        flinke groei doorgemaakt. We hebben een
                                                                                                                                          delijke beperking of psy-                        moeite hebben een passende arbeidsplaats te                         lemaal samen. „Dat gaat heel goed. De           nieuwe oppotlijn met een potmachine, een
                                                                                                                                          chische klachten.” Voor de                       vinden”, legt Van Belkum uit. „Dat kan legio                        medewerkers worden onderverdeeld in             bigbale-kantelaar, een barkstrooier en trans-
                                                                                                                                                   Foto: Gé Hirdes, Venray
                                                                                                                                          leiding is dat niet altijd even                  oorzaken hebben.”                                                   een aantal groepjes. Op de stekafdeling         portkarren. Verder hebben we onder meer
                                                                                                                                          makkelijk. „Je bent soms                           De kwekerij biedt onder meer plaats aan men-                      werken zij aan diverse tafels. Het is de taak   een nieuwe veldspuit, een aftopmachine en
                                                                                                                                          ook een beetje psycholoog.                       sen die uit het bedrijfsleven komen. „Dat kan                       van de afdelingsmanager om te kijken of de      een extra heftruck. Het bespaart heel veel ar-
                                                                                                                                          De een heeft behoefte aan                        bijvoorbeeld iemand zijn die last heeft van zijn                    mensen een goed team kunnen vormen. De          beidsuren en arbotechnisch is het een grote
                                                                                                                                          een aai over z’n bol, terwijl                    rug of psychische klachten. Wij werken op zo’n                      tafel waaraan mensen aan het stekknippen        vooruitgang.”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               21
www.deboomkwekerij.nl

                                      Personeel


                                                                                                                              Bij Gresbo Boom­
                                                                                                                              kwekerij werken
                                                                                                                              vooral mensen
                                                                                                                              met een lichame­
                                                                                                                              lijke beperking in
                                                                                                                              de stekploeg. Als
                                                                                                                              het elders druk
                                                                                                                              is, kunnen ze ook
                                                                                                                              bijspringen.
                                                                                               Foto’s: Anneke Blok, Veessen
                                                                                                     voorbij. „Opdrachtgevers zijn         Boomkwekerij. „Iedereen had wel een
                                                                                                     wat terughoudend in het plaat-        plekje voor deze mensen. Maar je ziet dit
                                                                                                     sen van orders, dat merken we         helemaal omslaan door alle ontslagen.
                                                                                                     wel. Nieuwe klanten zijn dus          Daarom hebben wij gezegd dat we op de
                                                                                                     van harte welkom.”                    sociale werkvoorziening in ieder geval de
                                                                                                       De NLW Groep voert de               rug recht moeten houden.”
                                                                                                     Wet Sociale Werkvoorziening
                                                                                                     (WSW) uit voor een aantal ge-
                                                                                                     meenten in Nederland. Sinds           Enorm gemotiveerd
                                                                                                     kort is daar een groep bijstands-     Mensen met een arbeidsbeperking zijn juist
                                                                                                     gerechtigden bij gekomen.             enorm gemotiveerd. „Dat merken we hier
                                                                                                     Deze doelgroep heeft – net als        ook”, bevestigt Ten Have. „Onze medewer-
                                         Bij Gresbo worden – net als bij De Bies-       de SW-medewerkers – moeite om via de re-           kers zijn heel trots op het bedrijf. Het komt
                                       planken Kwekerijen – diverse opleidingen         guliere weg werk te vinden. Van Belkum:            nogal eens voor dat ze veel verlof overhou-
                                       georganiseerd. „Wij zijn een ‘mensontwik-        „Gemeenten zijn dus ook opdrachtgevers             den; ze zijn niet weg te branden. Ze nemen
                                       kelbedrijf’. De cursussen worden verzorgd        van ons. Daar hebben we afspraken mee              ook maar twee weken zomervakantie op;
                                       in samenwerking met het opleidingsinstituut      gemaakt. Zij zitten in het bestuur van ons         verder niet. Ze zien het vaak als hun eigen
                                       Landstede en het Deltion College in Zwolle.”     bedrijf; zij zijn aandeelhouder. Aan ons           bedrijf en zetten zich voor 200% in. Deze
                                       De scholing van de medewerkers gebeurt op        wordt gevraagd deze mensen ergens te               mensen mag je wat ons betreft nooit achter
                                       locatie. „Ze hoeven dus niet in het busje naar   plaatsen. Wij moeten vervolgens bekijken           de geraniums zetten. Wat er ook gebeurt
                                       school; de leraar komt hier naar toe.” De les-   welke werkzaamheden geschikt voor hen              met de economie.”                          
                                       sen bestaan onder meer uit onderhoud van         zijn. Zij kunnen dus ook geplaatst worden
                                       beplanting, spuitwerkzaamheden, herken-          op de boomkwekerij.”
                                       ning van soorten, en stekken. Het cursus-          Door de economische crisis wordt het             Ingrid Rompa      Rompa is freelancejournalist voor
                                       aanbod is heel divers. Een cursus Nederlands     voor mensen met een SW-indicatie aan-              De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl
                                       behoort ook tot de mogelijkheden.”               zienlijk moeilijker om aan een baan te
                                                                                        komen. „Twee jaar geleden schoten de                       Kijk voor meer informatie over sociale werkvoorzie-
                                                                                                                                                   ning op www.deboomkwekerij.nl
                                                                                        re-integratiebedrijven als paddenstoelen
                                       Verantwoord                                      uit de grond”, weet Ten Have van Gresbo                        Sociale werkvoorziening
                                       Gresbo Boomkwekerij en De Biesplanken
                                       Kwekerijen werken beide intensief samen
                                       met de reguliere markt. „Wij krijgen op-
                                       drachten van grote boomkwekerijen uit
                                       Boskoop. Dat is essentieel om een bedrijf
                                       als dit te laten draaien”, vertelt Van Belkum
                                       gedreven. „De klanten komen ook regelma-
                                       tig op bezoek op ons bedrijf in Horst, om te
                                       kijken hoe het met het product gaat en hoe
                                       wij hier werken. Veel van hen hebben af-
                                       finiteit met onze doelgroep. Ik weet zeker
                                       dat maatschappelijk verantwoord onder-
                                       nemen een rol speelt bij een aantal van onze
                                       opdrachtgevers. Een keer per jaar worden
                                       onze medewerkers op hun bedrijven uitge-
De Boomkwekerij 27/28 (3 juli 2009)
                                       nodigd, zodat zij kunnen zien waar de pro-
                                       ducten uiteindelijk naar toe gaan.”
                                         De Biesplanken Kwekerijen heeft zich ge-
                                       specialiseerd in het stekken en telen. „Onze
                                                                                                                                                                                                         Foto: Gé Hirdes, Venray
                                       opdrachtgevers hebben daar helemaal geen
                                       omkijken meer naar. De stekken blijven hier
                                       soms ook een jaar staan. Dat scheelt hen
                                       ook weer ruimte. De relatie die wij met onze
                                       klanten hebben, is een langdurige, op basis
                                       van vertrouwen.” De economische crisis           Bij De Biesplanken Kwekerijen wordt op de stekafdeling met verschillende niveaus
                                       gaat bij De Biesplanken niet onopgemerkt         gewerkt.
  22

More Related Content

What's hot

Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.
Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.
Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.Gert Rebergen
 
ABU Cao krant uitzendkrachten
ABU Cao krant uitzendkrachtenABU Cao krant uitzendkrachten
ABU Cao krant uitzendkrachtenAllureOnline
 
Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...
Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...
Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...LBC_REALDOLMEN
 
Artikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterenArtikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterencaatje
 
Inkomensgevolgen bij werkloosheid
Inkomensgevolgen bij werkloosheidInkomensgevolgen bij werkloosheid
Inkomensgevolgen bij werkloosheidChristel Schoeman
 
Afvallen voor de baas?
Afvallen voor de baas?Afvallen voor de baas?
Afvallen voor de baas?Silke van Dijk
 
Onverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomOnverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomG Topics
 
Testimonial In Company Support NL
Testimonial In Company Support NLTestimonial In Company Support NL
Testimonial In Company Support NLacertanele
 
Artikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerk
Artikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerkArtikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerk
Artikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerkRaimond Takkenberg
 
Artikel Dadblad vh Noorden
Artikel Dadblad vh NoordenArtikel Dadblad vh Noorden
Artikel Dadblad vh NoordenCeesBuys
 

What's hot (17)

Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.
Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.
Nieuwsbrief Attent nr. 7: sociaal ondernemen.
 
Nrcsmw2007
Nrcsmw2007Nrcsmw2007
Nrcsmw2007
 
ABU Cao krant uitzendkrachten
ABU Cao krant uitzendkrachtenABU Cao krant uitzendkrachten
ABU Cao krant uitzendkrachten
 
Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...
Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...
Antwoord op minister van quickenborne die zegt dat de vakbonden met vuur spel...
 
Artikel Ginkgo
Artikel GinkgoArtikel Ginkgo
Artikel Ginkgo
 
Vds Mt500 Mei 2009
Vds Mt500 Mei 2009Vds Mt500 Mei 2009
Vds Mt500 Mei 2009
 
Artikel zelfroosteren
Artikel zelfroosterenArtikel zelfroosteren
Artikel zelfroosteren
 
My personal tags MvdV
My personal tags MvdVMy personal tags MvdV
My personal tags MvdV
 
DENK 2
DENK 2DENK 2
DENK 2
 
Inkomensgevolgen bij werkloosheid
Inkomensgevolgen bij werkloosheidInkomensgevolgen bij werkloosheid
Inkomensgevolgen bij werkloosheid
 
Afvallen voor de baas?
Afvallen voor de baas?Afvallen voor de baas?
Afvallen voor de baas?
 
Onverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomOnverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm Welkom
 
Interview Grafimedia
Interview GrafimediaInterview Grafimedia
Interview Grafimedia
 
S2 nwow case_sd_worx
S2 nwow case_sd_worxS2 nwow case_sd_worx
S2 nwow case_sd_worx
 
Testimonial In Company Support NL
Testimonial In Company Support NLTestimonial In Company Support NL
Testimonial In Company Support NL
 
Artikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerk
Artikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerkArtikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerk
Artikel : Het (ver)kopen van een onderneming, het is en blijft maatwerk
 
Artikel Dadblad vh Noorden
Artikel Dadblad vh NoordenArtikel Dadblad vh Noorden
Artikel Dadblad vh Noorden
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Artikel Zorgkwekerij

  • 1. www.deboomkwekerij.nl Bedrijf Personeel Foto’s: Anneke Blok, Veessen Aart ten Have van Gresbo Boomkwekerijen: “Je bent soms ook een beetje ‘Zet mensen met een beperking psycholoog” niet achter de geraniums’ Door de economische crisis komen bedrijfsresultaten onder druk te staan. Hierdoor wordt het moeilijker voor werknemers met een arbeidsbeperking om een baan te vinden. Twee boomkwekerijen met medewerkers met een beperking doen het echter opmerkelijk goed. Werknemers met een arbeidsbeperking zijn tot de arbeidsmarkt. Zij werken bij ons in tot de arbeidsmarkt. Dit vaak enorm gemotiveerd en trots op hun een tempo dat past bij hun beperking.” zijn over het algemeen werk. Dat is althans de ervaring bij Gresbo De boomkwekerij is onderdeel van de In- personen die al heel lang Boomkwekerij in Elburg en De Biesplan- clusief Groep, waartoe diverse bedrijven niet meer hebben ge- ken Kwekerijen in Horst aan de Maas. horen die mensen met een achterstand op werkt.” Zij doen werkzaamheden waar reguliere de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk arbeidskrachten minder interesse of moti- werk helpen. „De boomkwekerij wordt vatie voor kunnen opbrengen. Door hun aangestuurd door de unitmanager groen, Affiniteit Een medewerker van Gresbo inzet en enthousiasme zijn mensen met een „Als mensen eenmaal de uitvoerder kwekerij en de commerciële Boomkwekerij is wortelstek aan het oppotten. zogeheten SW-indicatie (sociale werkvoor- werkzaam zijn bij onze man”, vertelt Ten Have. Verder zijn er nog ziening) in veel gevallen een toegevoegde boomkwekerij, blijven een trainer en drie voormannen, die zelf ook waarde voor een onderneming. ze lang zitten”, vertelt een indicatie hebben voor de sociale werk- voorziening. Ten Have. „Ze hebben allemaal affiniteit met een ander juist een ‘schop onder de kont’ moet manier dat ook uitstroom mogelijk is. We zijn, bestaat bijvoorbeeld uit drie niveaus: groen. Bovendien hebben de medewerkers Twee van de drie voormannen geven leiding krijgen.” besteden heel veel tijd aan het opleiden van mensen die zorgen dat de tafel functioneert, Gresbo Boomkwekerij hier een beschermde werksituatie en er is min- aan de stekafdeling en de buitenafdeling. De In de stekploeg werken vooral mensen met mensen.” mensen die goed zelfstandig kunnen werken Met veel zorg en aandacht is de stekploeg van der druk. Het gaat allemaal op een aangepast derde voorman geeft leiding aan de ‘inten- een lichamelijke beperking waarvoor het werk en mensen die begeleiding nodig hebben.” Gresbo Boomkwekerij bezig met het werk. tempo. Zij passen moeilijker in het reguliere siefgroep’. „Dat is een zwakkere doelgroep buiten te zwaar is. „Maar als het druk is bij Op de kwekerij werken mensen met een bedrijfsleven. En dat moet je eigenlijk ook niet die meer aandacht nodig heeft dan de andere de buitengroep, helpt een aantal mensen uit de Kassencomplex verstandelijke, lichamelijke of psychische willen.” Er worden regelmatig leuke activitei- twee groepen.” De trainer begeleidt mede- stekploeg mee. In de winter is dat andersom. De Biesplanken Kwekerijen beschikken Breed pakket beperking, of een combinatie hiervan. „Ons ten georganiseerd, zoals een barbecue of een werkers die op andere activiteiten binnen de Dan halen we mensen naar binnen. We doen over een kassencomplex van 14.000 m2 Bij Gresbo Boomkwekerij toont accountma- bedrijf is een sociale werkvoorziening”, legt uitje. „En er komen hier wekelijks een patat- holding niet meer voldoen in het normale dan handmatig oppotwerk voor derden en en 6 ha grond. Jaarlijks worden ruim 12 nager Ten Have trots de nieuwe kassen. „Wij accountmanager Aart ten Have uit. „Wij kraam en een visboer langs. Ook als mensen arbeidsproces van de kwekerij. „Daarnaast verwerken een aantal grote stekopdrachten. miljoen stekken van heesters, coniferen en kweken voornamelijk grootgroenmateriaal bieden continuïteit aan mensen met afstand naar de dokter moeten of er zijn problemen traint hij mensen met een zeer grote afstand Die worden begeleid door de boomkwekers vaste planten geproduceerd. voor omliggende gemeenten als Elburg, Ol- thuis, zijn we heel flexibel. zelf. Zij komen regelmatig naar de kwekerij Op de kwekerij werken behalve de be- debroek en Nunspeet, voor hoveniers, cash Tot een bepaalde grens na- om de voortgang van het kweekproces te be- drijfsleider, twee afdelingsmanagers en vijf & carry’s en tuincentra. Daarbij veilen we tuurlijk.” kijken en zonodig bij te sturen.” meewerkend voormannen. „Zij geven lei- momenteel ook.” Ten Have wijst om zich De loonkosten van de ding aan onze werknemers. We hebben me- heen. „Het hele jaar door kweken we mate- medewerkers worden deels dewerkers die stek knippen en wegsteken riaal in de kas voor derden en voor de eigen René van Belkum van De Biesplanken Kwekerijen: gesubsidieerd door het Rijk. De Biesplanken Kwekerijen en mensen die de teelt verzorgen. We probe- handel. Dat zijn onder meer Hedera, Buxus, „Onze mensen zijn in dienst De Biesplanken Kwekerijen in Horst is onder- ren daar ook wat variatie in aan te brengen. Vinca en Pachysandra. We hebben bewust “Wij houden rekening met het van de holding. Ze worden deel van NLW Groep, het sociale werkvoorzie- Ook willen we mensen zo ver laten ontwik- voor een heel breed pakket gekozen, want individu” ingeschaald afhankelijk van leeftijd, dienstjaren et ce- ningbedrijf in Noordwest-Limburg. Het is een bedrijf dat marktconform werkt. „Wij maken kelen dat ze een stap maken van stek naar teelt en van daaruit weer verder. Binnen de als de ene markt slecht gaat, houdt de ander je overeind. We zorgen altijd voor spreiding tera. De overige loonkosten voor diverse opdrachtgevers in de reguliere NLW Groep houden we rekening met hun van de risico’s.” moeten we verdienen met markt de wortelstek. De jonge plantjes worden mogelijkheden en onmogelijkheden.” Bij Gresbo Boomkwekerij wordt veel geïn- de productie. Men verdient door de kwekers afgenomen en verder opge- In samenwerking met het Citaverde Colle- vesteerd. „We hebben sinds september 2008 hier meer dan het mini- kweekt”, vertelt René van Belkum, bedrijfs- ge worden opleidingen op locatie verzorgd. 7.000 m2 kas (waarvan 5.000 nieuwbouw), mumloon.” leider kwekerijen. „Onze kwekerij maakt geen „Waar we ons in onderscheiden, is de ruim- 3 ha containerveld, 1,5 ha moeren op volle De werknemers van Gres- winst, maar werkt wel kostendekkend. Wij te die we bieden aan mensen om zich te ont- grond, 1 ha braak en er werken in totaal bo hebben bijna allemaal houden rekening met het individu. Er is veel wikkelen. Van het maken van stappen bin- 75 medewerkers. In 2000 werkten hier nog een SW-indicatie. „Hier verschil tussen een reguliere boomkwekerij en nen de NLW tot het uitstromen van mensen maar 25 medewerkers en hadden we de be- De Boomkwekerij 27/28 (3 juli 2009) De Boomkwekerij 27/28 (3 juli 2009) werken mensen met ernstige ons bedrijf.” naar de reguliere arbeidsmarkt.” schikking over 2 ha grond en 1.200 m2 kas.” rugklachten, doven, slecht- Bij De Biesplanken werken circa 100 mensen Bij De Biesplanken Kwekerijen werken Ook op het gebied van machines wordt zienden, blinden maar ook met een arbeidsbeperking of een grote afstand de medewerkers met een verstandelijke, flink geïnvesteerd. „We hebben echt een mensen met een verstan- tot de arbeidsmarkt. „Het zijn mensen die lichamelijke of psychische beperking al- flinke groei doorgemaakt. We hebben een delijke beperking of psy- moeite hebben een passende arbeidsplaats te lemaal samen. „Dat gaat heel goed. De nieuwe oppotlijn met een potmachine, een chische klachten.” Voor de vinden”, legt Van Belkum uit. „Dat kan legio medewerkers worden onderverdeeld in bigbale-kantelaar, een barkstrooier en trans- Foto: Gé Hirdes, Venray leiding is dat niet altijd even oorzaken hebben.” een aantal groepjes. Op de stekafdeling portkarren. Verder hebben we onder meer makkelijk. „Je bent soms De kwekerij biedt onder meer plaats aan men- werken zij aan diverse tafels. Het is de taak een nieuwe veldspuit, een aftopmachine en ook een beetje psycholoog. sen die uit het bedrijfsleven komen. „Dat kan van de afdelingsmanager om te kijken of de een extra heftruck. Het bespaart heel veel ar- De een heeft behoefte aan bijvoorbeeld iemand zijn die last heeft van zijn mensen een goed team kunnen vormen. De beidsuren en arbotechnisch is het een grote een aai over z’n bol, terwijl rug of psychische klachten. Wij werken op zo’n tafel waaraan mensen aan het stekknippen vooruitgang.”  20 21
  • 2. www.deboomkwekerij.nl Personeel Bij Gresbo Boom­ kwekerij werken vooral mensen met een lichame­ lijke beperking in de stekploeg. Als het elders druk is, kunnen ze ook bijspringen. Foto’s: Anneke Blok, Veessen voorbij. „Opdrachtgevers zijn Boomkwekerij. „Iedereen had wel een wat terughoudend in het plaat- plekje voor deze mensen. Maar je ziet dit sen van orders, dat merken we helemaal omslaan door alle ontslagen. wel. Nieuwe klanten zijn dus Daarom hebben wij gezegd dat we op de van harte welkom.” sociale werkvoorziening in ieder geval de De NLW Groep voert de rug recht moeten houden.” Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor een aantal ge- meenten in Nederland. Sinds Enorm gemotiveerd kort is daar een groep bijstands- Mensen met een arbeidsbeperking zijn juist gerechtigden bij gekomen. enorm gemotiveerd. „Dat merken we hier Deze doelgroep heeft – net als ook”, bevestigt Ten Have. „Onze medewer- Bij Gresbo worden – net als bij De Bies- de SW-medewerkers – moeite om via de re- kers zijn heel trots op het bedrijf. Het komt planken Kwekerijen – diverse opleidingen guliere weg werk te vinden. Van Belkum: nogal eens voor dat ze veel verlof overhou- georganiseerd. „Wij zijn een ‘mensontwik- „Gemeenten zijn dus ook opdrachtgevers den; ze zijn niet weg te branden. Ze nemen kelbedrijf’. De cursussen worden verzorgd van ons. Daar hebben we afspraken mee ook maar twee weken zomervakantie op; in samenwerking met het opleidingsinstituut gemaakt. Zij zitten in het bestuur van ons verder niet. Ze zien het vaak als hun eigen Landstede en het Deltion College in Zwolle.” bedrijf; zij zijn aandeelhouder. Aan ons bedrijf en zetten zich voor 200% in. Deze De scholing van de medewerkers gebeurt op wordt gevraagd deze mensen ergens te mensen mag je wat ons betreft nooit achter locatie. „Ze hoeven dus niet in het busje naar plaatsen. Wij moeten vervolgens bekijken de geraniums zetten. Wat er ook gebeurt school; de leraar komt hier naar toe.” De les- welke werkzaamheden geschikt voor hen met de economie.”  sen bestaan onder meer uit onderhoud van zijn. Zij kunnen dus ook geplaatst worden beplanting, spuitwerkzaamheden, herken- op de boomkwekerij.” ning van soorten, en stekken. Het cursus- Door de economische crisis wordt het Ingrid Rompa Rompa is freelancejournalist voor aanbod is heel divers. Een cursus Nederlands voor mensen met een SW-indicatie aan- De Boomkwekerij, boomkwekerij@hortipoint.nl behoort ook tot de mogelijkheden.” zienlijk moeilijker om aan een baan te komen. „Twee jaar geleden schoten de Kijk voor meer informatie over sociale werkvoorzie- ning op www.deboomkwekerij.nl re-integratiebedrijven als paddenstoelen Verantwoord uit de grond”, weet Ten Have van Gresbo Sociale werkvoorziening Gresbo Boomkwekerij en De Biesplanken Kwekerijen werken beide intensief samen met de reguliere markt. „Wij krijgen op- drachten van grote boomkwekerijen uit Boskoop. Dat is essentieel om een bedrijf als dit te laten draaien”, vertelt Van Belkum gedreven. „De klanten komen ook regelma- tig op bezoek op ons bedrijf in Horst, om te kijken hoe het met het product gaat en hoe wij hier werken. Veel van hen hebben af- finiteit met onze doelgroep. Ik weet zeker dat maatschappelijk verantwoord onder- nemen een rol speelt bij een aantal van onze opdrachtgevers. Een keer per jaar worden onze medewerkers op hun bedrijven uitge- De Boomkwekerij 27/28 (3 juli 2009) nodigd, zodat zij kunnen zien waar de pro- ducten uiteindelijk naar toe gaan.” De Biesplanken Kwekerijen heeft zich ge- specialiseerd in het stekken en telen. „Onze Foto: Gé Hirdes, Venray opdrachtgevers hebben daar helemaal geen omkijken meer naar. De stekken blijven hier soms ook een jaar staan. Dat scheelt hen ook weer ruimte. De relatie die wij met onze klanten hebben, is een langdurige, op basis van vertrouwen.” De economische crisis Bij De Biesplanken Kwekerijen wordt op de stekafdeling met verschillende niveaus gaat bij De Biesplanken niet onopgemerkt gewerkt. 22