Energies

474 views

Published on

Energies Renobables i no renobables

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energies

  1. 1. L’ENERGIALenergia, en general, és un concepteabstracte que no es pot visualitzarfàcilment. En física, la quantitat d’energíaés la que determina la quantitat detreball físic que pot fer un sistema (unapersona, per exemple). Les formesd’energia que existeixen són diverses:elèctrica, tèrmica, mecànica (cinètica,gravitatòria, etc.) i d’altres; però elconcepte social d’energia l’associem, engeneral, amb l’ús que d’aquesta en fem,com ara l’electricitat que necessitem peril·luminar els carrers. Quan parlem d’energia, sempre ho fem pensant en la utilitat que enpodem treure amb les màquines o equips que inventem i que funcionen amb aquesta, però nopensem mai en allò què la produeix ni en com la produïm. Els aliments que mengem, perexemple, són el “carburant” indispensable per a que el nostre cos “funcioni” i sigui capaç deproduir l’energia suficient per a que aquest realitzi un treball, no ens interessa tant el com hofa el cos, sinó que funcioni. Aprofitem l’energia per a la construcció de cases i parcs, ciutats,centrals nuclears, carreteres, lús de vehicles, rentadores, ipads, etc. En contrapartida tant elsrecursos utilitzats (cost mediambiental i econòmic) com els residus generats són elevats i hi harisc de contaminació.Així doncs, lús de l’energia forma part de la cultura humana des dels orígens. L’home sempreha sigut conscient de la necessitat de disposar de sistemes capaços de generar treball i facilitarla seva estada al món. L’ús i el control de la energia ha estat el tret característic de l’evolucióde l’home, de la creació i l’hegemonia de les societats. Tanmateix, des del primer ús del foc alpaleolític (per a cuinar, obtenir llum, escalfar-se, protegir-se), la tecnologia, la societat, elconsum i la manera de viure ha canviat molt, especialment a la cultura occidental. A la societatcontemporània occidental lús denergia ha assolit dimensions espectaculars, augmentant unes110 vegades més respecte al paleolític.FONTS D’ENERGIANecessitem l’energia per obtenir millor qualitat de vida o per crear riquesa, es a dir, per anosaltres l’energia a allò que generem o produïm i que ens és útil per fer que els aparellstreballin. El següent pas, doncs, és trobar les fonts on es genera aquesta, emprantdeterminats combustibles o aprofitant les forces de la naturalesa.Parlem d’una font d’energia quan parlem dels productes, materials o altres energies queaprofitem de la naturalesa per generar les energies que fem servir a la vida quotidiana. Ésevident que per generar energia necessitem d’uns processos, més o menys complexos, pelsquals transformem uns materials, que anomenem combustibles, en energia, o bé, pels qualsaprofitem les energies de la naturalesa (el que anomenem “Les Forces” de la naturalesa) pertal de convertir-les en aquelles que som capaços de controlar i fer servir. Serveixi com exemple
  2. 2. la transformació de la fusta en energia a través d’un procés en el qual la “cremem” o “fem foc”per obtenir calor. Des d’aquest procés (que ara ens sembla tan simple) fins a la més complexainstal·lació d’una central nuclear, els científics han cercat noves fonts d’energia, es a dir, nouscombustibles o nous sistemes per tal d’aprofitar les “forces” de la naturalesa (l’energia que potalliberar un terratrèmol de força 8, per exemple, pot ser equivalent a la que alliberen 200tones de Dinamita esclatant simultàniament).Avui dia fem servir una sèrie de FONTS D’ENERGIA que classifiquem segons la seva capacitatde regenerar-se o “renovar-se”, en definitiva de “tornar-les a fer servir”.Segons això les classifiquem en ENERGIES RENOVABLES I NO RENOVABLES:NO RENOVABLES RENOVABLESENERGIES DE COMBUSTIBLES FÒSSILS:• PETROLI• CARBÓ• GAS NATURAL• ALTRESSOLARHIDRÀULICAEÒLICAMAREOMOTRIUONADES MARINESENERGIA BLAU (RIUS)ENERGIA NUCLEAR (FISSIÓ)BIOMASSARESIDUS SÒLIDS URBANSGEOTÈRMICADe la taula anterior es pot deduir fàcilment que les RENOVABLES són aquelles que es podenconsiderar “INESGOTABLES” i que causen “menors” impactes en el medi ambient; mentre queles NO RENOVABLES són les que fan servir fonts d’energia que s’esgoten amb l’ús i que no espodran recuperar.Passem a descriure les unes i les altres:ENERGIES RENOVABLESHem dit que són les que podem tornar afer servir, ja que periòdicament estan adisposició dels humans. Les energiesrenovables són, per ara, l’alternativa a lesanomenades “Energies Tradicionals” decombustibles fòssils, tant per la sevadisponibilitat garantida (a diferència delscombustibles fòssils que necessiten milers
  3. 3. danys per a la seva renovació) com pel seu menor impacte ambiental; no obstant això, enalguns casos aquest impacte pot ser molt més gran del que podríem pensar.Malgrat semblar les fonts d’energia perfectes, ens trobem que l’ús d’aquest tipus d’energiesés mínim, comparat amb les de combustibles fòssils. Això es pot deure, entre d’altres, a que, ahores d’ara, amb aquestes energies no és possible satisfer la gran quantitat de demanda quete la societat actual. Serveixi com a dada que l’ús d’energies renovables a Catalunya l’any 2007va ser del 2,8% del total del consum energètic, segons l’ Institut Català de l’Energia. No obstantaixò, el seu ús va en augment.Així doncs, quins podem dir que són els principals avantatges i els principals inconvenients quepresenten aquestes energies:AVANTATGESAbundància de les fontsLes fonts denergia renovables són diferents a les de les no renovables a causa de la sevaabundància. Avui dia considerem al Sol com a font inesgotable d’energia. El mateix esdevéamb l’energia del vent, de la calor de linterior de la terra, de lenergia dels salts daigua i de lesmarees o de la força del mar.Menor cost de les fontsLa irradiació solar, el vent, l’accés a capes més interiors de la terra i el fluir de laigua són fontsmés econòmiques que la fusta, el carbó, el gas, el petroli i lurani. Aquesta diferènciaeconòmica, es refereix a l’energia en si i, sobretot, al fet que les fonts puguin ser gratuïtes.Però en alguns casos, com a la hidràulica, no ho són tant si tenim en compte el cost detraslladar l’energia de les grans preses al consumidors, per exemple.Menor quantitat demissions i residusAlgunes fonts renovables no emetendiòxid de carboni addicional alatmosfera (no afavoreixen, per tant,el Canvi Climàtic), llevat delsnecessaris per a la construcció ifuncionament de les instal·lacions degeneració. Les fonts denergia nocombustibles no produeixen gasosdefecte hivernacle ni altres emissions,contràriament al que succeeix amb lescombustibles, siguin fòssils orenovables. La biomassa, per contra, genera més residus per caloria obtinguda que elscombustibles clàssics i de moment, algunes fonts denergies renovables en vies dinvestigaciótambé emeten una gran quantitat demissions en el procés dobtenció denergia. Les plaquessolars, un cop finalitzat el període de funcionament (25‐30 anys), esdevenen un residu al quecaldria donar una gestió mediambientalment acceptable.
  4. 4. Menys perill de les emissionsLes energies renovables "pures" no solen generar residus perillosos, com passa amb lesenergies de fissió nuclear, per exemple. Tanmateix, algunes delles, com ara la biomassa, perexemple, necessiten energia per a ser produïdes, i part daquesta prové de centrals nuclearsdurani. La biomassa, a més, genera cendres i pot generar també monòxid de carboni i altressubstàncies contaminants idèntiques a les generades com a residu pel carbó, el gas natural i elpetroli.INCONVENIENTSCost econòmic elevat de lenergiaEl preu per unitat denergia és més car si aquesta és renovable que si és dorigen fòssil onuclear, fins i tot sense tenir en compte els costos dinversió que representa una novainstal·lació per a una energia renovable i lenorme cost que pot representar adaptar certestecnologies, com per exemple els mitjans de transport, a l’ús d’aquest tipus d’energies. De lesenergies renovables, la més competitiva en quant a preu és la hidràulica, i efectivament el seuus és als Països Catalans superior a les altres.Energia difusaUn problema inherent a les energies renovables és la seva naturalesa difusa. Ja que certesfonts denergia renovable proporcionen una energia duna intensitat relativament baixa,distribuïda sobre grans superfícies, són necessàries nous tipus de "centrals" per convertir‐lesen fonts utilitzables. Serveixi com a exemple que una llar centreeuropea mitjana necessitariainstal·lar una superfície, com a mínim, de uns 8 metres quadrats de panells fotovoltaics pertenir l’electricitat suficient a la seva llar i uns 6 metres quadrats més per l’aigua calentasanitària.Quantitat irregular i incontrolable denergia obtingudaLes energies renovables són aleatòries, varien al llarg del temps duna manera que en principino és previsible i que gairebé mai coincideix amb la demanda o necessitat d’energia que volemobtenir. Un exemple clàssic és el de lenergia solar tèrmica, obtenim més quan fa més calor ipotser no en necessitem, i en canvi a lhivern, que és quan més ens interessa, obtenim sempremenys, ja que la radiació solar és menor. Aquest fet ens obliga a reduir el consum o anecessitar el suport d’energies norenovables (connexió a la xarxa de gasnatural per reforçar la calefacció, perexemple).Irregular distribució geogràficaÉs evident que la diversitat geogràficadels recursos renovables és tambésignificativa. Alguns països i regionsdisposen de rius aptes per a instal·lar
  5. 5. centrals hidràuliques i altres no, tampoc estan tots a la vora del mar, ni tenen la mateixaradiació solar o prou quantitat de vent com per a poder utilitzar leòlica.Contaminació atmosfèrica, aqüífera i del sòlMalgrat que per diferents motius tendim a identificar les energies renovables com a “EnergiesNETES”, en major o menor mesura, no deixen de plantejar-nos problemes de contaminació id’impactes nocius als ecosistemes. La biomassa, per exemple, aboca tant o més diòxid decarboni a l’atmosfera com els combustibles fòssils tradicionals. A més, provoca l’augment delconsum dels cereals per a generar energia, en comptes de per a l’alimentació mundial i la talaexcessiva d’arbres i boscos, per obtenir combustible. La energia geotèrmica no sol es trobamolt restringida geogràficament sinó que algunes de les seves fonts són consideradescontaminants. El impacte visual dels parcs eòlics i la contaminació acústica que provoquen elsaerogeneradors i les centrals hidràuliques, són altres factors contaminants. Tampoc cal insistiren el danys sobre el ecosistema que provoquen les centrals hidràuliques, mareomotrius oeòliques (preses als rius, impacte a les especies submarines o als ocells).Rendibilitat econòmicaLa posada en marxa duna instal·lació denergia renovable requereix, com per a qualsevol altrainstal·lació, fer-ne un balanç econòmic. Hi ha tecnologies que són viables (és a dir, possibles)des dun punt de vista purament tècnic però que no es poden dur a terme perquèeconòmicament no valen la pena. Un parc eòlic, per exemple, és un negoci, i no es durà aterme si les despeses de la inversió inicial més el manteniment són superiors als ingressoseconòmics que sesperen fet per la venda de lelectricitat obtinguda, incloses les ajudes delgovern.ENERGIES NO RENOVABLESSón les energies que no espoden recuperar, aquellesque s’esgoten i no lespodem fer servir de nou.Parlem de “NORENOVABLES” semprereferint-nos al temps del’home i de la presènciad’aquest a la terra, per això,tot i que les anomenen norenovables, no vol dir quesiguin limitades i que uncops’esgotin ja no hi tornarà a haver més, si no que són aquelles energies que es troben de formalimitada al planeta i les reserves disminueixen en ser consumides. Aquestes fonts denergia uncop exhaurides no es podran o seran molt costoses i difícils de tornar a formar. Les fontsdenergia no renovables convencionals són el carbó, el petroli i el gas natural, també
  6. 6. anomenats combustibles fòssils, perquè s’han creat a partir de restes de animals i plantes quedurant molts milions d’anys s’han anat “fermentant” i han creat uns “olis”i gasos dels que aran’aprofitem les propietats combustibles (especialment, encara que també unes altrespropietats) i , també, les de reaccions químiques entre determinats materials (bateries i piles,etc.).Les no convencionals són les provinents dels combustibles nuclears com urani i plutoni enreaccions de fissió nuclear. (Lenergia de fusió nuclear, en canvi, entraria dins la categoriadenergia renovable).S’ha de fer esment de lenergia geotèrmica, que aprofita les aigües calentes, també és norenovable en una localització determinada.L’impacte ambiental té unes conseqüències directes o bé indirectes que pateix l’entorn amb lautilització de recursos no renovables.AVANTATGESAbastablesSón fàcils d’extreure i relativament a l’abast de l’home. Produeixen molta energiacontínuament i a un preu força econòmic comparat amb altres processos industrials.Fàcils i econòmiques d’emprar en l’actualitatLa seva transformació és relativament barata, i el seu us i la tecnologia que fem servir peraprofitar-les estan molt desenvolupats i això fa que emprar-les ens sigui molt “còmode”.Qualitat i rendimentSón molt bons combustibles. Serveix per a molts àmbits domèstics i en indústries, i elrendiment energètic que proporcionen acostuma a ser molt bo.INCONVENIENTSContaminantsLocupació daquestes energies implica, per la sevaforma dús, lemissió a latmosfera de quantitats ingentsde gasos contaminants i defecte hivernacle, partículesen suspensió, residus en torrents i cabals de rius i mars,augment de les temperatures en aquests mateixos rius imars per necessitat de refrigerar els generadors, perillsde contaminació del sòl o lambient en cas daccident,incendis, etc.S’esgotenLes fonts per generar aquest tipus denergies es troben en mines, pous, etc. que sen van"buidant" conforme es necessiten per al seu ús. Això implica que quan aquestes mines, boscos,
  7. 7. pous, etc. sesgotin per excés dextracció de materials, no es podrà generar més energia ambaquest tipus de combustible.Localitzacions puntualsCom sha esmentat els combustibles es troben localitzats en zones concretes del planeta(mines, pous petrolífers, etc.) I en determinatspaïsos. Això implica diversos problemes, dunabanda la necessitat de desplaçar lextracció aaquestes localitzacions i transportar el combustibleals llocs del planeta on es necessita. Aquestasituació provoca conflictes econòmics, socials,desequilibris entre països i comunitats, problemesecològics en els llocs on sextreu i per on estransporta el combustible, guerres pel control delsubministrament, etc.Desgavell SocialSuposen un 80% de l’energia mundial i sobre aquestes s’ha construït el model econòmic ienergètic actual, sense tenir en compte les conseqüències del desastre que suposarà la sevadesaparició pel model de societat actual.Carles CardeloEnginyer Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya

×