SlideShare a Scribd company logo
1 of 37
Download to read offline
1 
Els estadis 
Un nou concepte retributiu 
FECC, APECC, 2006
2 
Antecedents: 
 Com a conseqüència de l’acord per a 
l’analogia retributiva. 
Com un afegit als pactes de maig del 
2001 (de reestructuració dels centres 
privats concertats) i prorrogats al maig 
del 2005. 
 .... S’arriba a l’acord per a l’analogia, del 
qual els estadis en són un element.
3 
1. Definició: 
 És un complement específic ... 
 ... que retribueix l’experiència en l’exercici de la 
funció docent ... 
 ... en els nivells concertats ... 
 ... condicionat a la promoció i especialització de la 
trajectòria professional ... 
 ... per a la millora qualitativa de l’educació i estímul 
del professorat. 
 Es concreta en 5 estadis (que comporten diferents 
nivells retributius) que el professor podrà anar 
assolint al llarg de la seva carrera professional. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
4 
2. Com s’assoleix cada 
estadi? 
 S’estableixen uns elements definidors del 
sistema de promoció docent ... 
 En funció dels quals es podrà assolir un 
estadi i la conseqüent promoció retributiva. 
 Els elements definidors són: 
a) La permanència en servei actiu impartint 
ensenyaments concertats en el mateix centre. 
b) La formació docent i la seva projecció en la 
millora docent (formació permanent). 
c) L’exercici de la funció docent en àmbits 
d’especial responsabilitat o representativitat ... 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
5 
3. La meritació: 
 A l’assoliment d’unes condicions que li fan 
merèixer un estadi li diem meritació. 
 Condició: 
1. Haver exercit la docència* almenys durant 6 
cursos complerts (però no necessàriament el 
100 % del temps) i ... 
2. ... haver obtingut 110 punts durant aquest 
període, dels quals: 
60 punts de 
serveis prestats (docència) 
50 punts de 
formació funcions 
* Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les 
diverses tasques reconegudes a pagament delegat. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
6 
3. La meritació: entre 
setembre 2007 i agost 2011: 
60 
Serveis prestats 
50 
formació funcions 
Docència a l’ed. Infantil i Primària* Docència a l’Ed. Secundària* 
En els darrers 6 anys una 
mitjana del 50 % del temps de 
dedicació docent o 
... o bé, en els darrers 3 anys, 
del 100% 
en ensenyament concertat 
En els darrers 6 anys una 
mitjana del 40 % del temps de 
dedicació docent o 
... o bé, en els darrers 3 anys, 
del 100% 
en ensenyament concertat 
* Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les 
diverses tasques reconegudes a pagament delegat. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
7 
3. La meritació: a partir del 
setembre del 2011: 
60 
Serveis prestats 
50 
formació funcions 
Ed. Infantil i Primària Ed. Secundària 
En els darrers 6 anys una 
mitjana del 80 % del temps de 
dedicació docent, 
... o bé, en els darrers 4 anys, 
del 100% 
... en ensenyament concertat 
En els darrers 6 anys una mitjana 
del 60 % del temps de dedicació 
docent, 
... o bé, en els darrers 4 anys, del 
100%* 
... en ensenyament concertat. 
* En el cas dels professors de formació professional podrà haver-hi correccions tècniques 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
8 
3. La meritació: 
Ed. Infantil i 
primària 
Educació 
Secundària 
Setembre 
2007 i 
agost 2011 
En els darrers 6 
anys 
Mitjana del 
50 % 
Mitjana del 
40 % 
O bé en els 
darrers 3 anys Del 100 % Del 100 % 
A partir del 
setembre 
2011 
En els darrers 6 
anys 
Mitjana del 
80 % 
Mitjana del 
60 % 
O bé en els 
darrers 4 anys Del 100 % Del 100 % 
Caldrà vetllar, en la mesura del possible, perquè els 
professors no tinguin una dedicació inferior. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
9 
3. La meritació 
60 
Serveis prestats 
Activitats de formació: 
50 
formació funcions 
D’acord amb la Programació general del centre i en funció de les seves 
línies estratègiques. 
La titularitat proposarà les activitats de formació que prioritàriament hagi de 
realitzar el professorat (d’acord amb el que disposa el conveni). 
En el cas que el titular no proposi el professor podrà notificar la formació. 
Fora de la jornada el professor podrà fer formació relacionada amb la seva 
activitat que podrà ser al·legada si és notificada i justficada. 
Les activitats seran les que estiguin incloses o reconegudes pel 
departament, o d’altres reconegudes per qualsevol de les entitats signants 
que estaran concretades en el pla de formació a l’inici del curs. 
La formació ha de haver estat realitzada a partir del darrer estadi. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
10 
3. La meritació: 
60 
Serveis prestats 
Funcions: 
50 
formació 
funcions 
En relació a l’exercici de la funció docent en àmbits 
d’especial responsabilitat o representativitat, en tractar-se 
d’activitats realitzades en el si del centre educatiu, cada 
titularitat arbitrarà el mecanisme de justificació adient. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
11 
3. La meritació: 
60 
Serveis prestats 
50 
formació funcions 
 Si arribat el període de sis anys el professor no ha assolit els 
punts necessaris pels servies prestats i/o per la formació realitzada 
i/o per les funcions, el període s’allargarà fins que els assoleixi. 
 Formació i funcions es poden “compensar” mútuament però no 
amb els serveis prestats. 
 Un cop assolit un estadi, comença a comptar els punts per al 
següent estadi. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
12 
3. La meritació: peculiaritats: 
 Encara que l’educació infantil no ha estat concertada fins els 
darrers anys, el departament d’Educació es farà càrrec dels estadis 
vençuts des de la data d’antiguitat del treballador. 
 Com si haguessin estat concertats des de sempre. 
 Pel que fa als estadis ja meritats, el departament d’Educació es 
farà càrrec de tots els estadis meritats de tots els treballadors 
que hagin tingut com a mínim 1 hora a pagament delegat, en la 
proporció que en l’actualitat tinguin a pagament delegat. 
 Reconeixerà els estadis vençuts de la part concertada i de la 
part no concertada. El titular s’haurà de fer càrrec de les hores 
no curriculars dels nivells concertats. 
 Pel que fa als estadis futurs, el titular s’haurà de fer càrrec del 
pagament de la part d’ensenyaments no concertats en els nivells 
concertats. 
 Això incrementarà el cost de les activitats complementàries. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
13 
4. Procediment per al 
reconeixement d’un estadi: 
 És competència del titular. 
 Quan un professor consideri que reuneix les 
condicions, ho sol·licitarà per escrit, tot aportant els 
justificants. La titularitat resoldrà, prèvia informació 
als representants dels treballadors. 
 El titular comunicarà al servei de pagament delegat 
el professorat al qual hagi reconegut un estadi. 
Aquesta comunicació es farà mitjançant una relació 
del professorat i una certificació en la qual es detallin 
les activitats valorades. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
14 
5. Import dels estadis: 
 El que es fixi per al professorat del sector públic. 
 L’import es determinarà en funció de la dedicació horària que 
consti en el moment de confeccionar la nòmina de pagament 
delegat. 
 L’import dels estadis (segons ens ha comunicat el departament 
d’Educació) és de: 
2005 2006 
1r estadi 98,94 101,62 
2n estadi 104,04 106,86 
3r estadi - 121,18 
4t estadi - 131,22 
5è estadi - 77,35 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
15 
6. Calendari: 
 La posada en marxa d’aquest complement 
retributiu es farà en dues fases: 
1. Estadis “vençuts” (que el professor pot 
haver meritat fins a l’actualitat): aquest 
reconeixement es farà per un sistema 
de criteri únic: 1 estadi cada 9 anys. 
2. Estadis “futurs”: estadis que el 
professor pugui aconseguir en funció 
dels sistema descrit. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
16 
6.1. Els estadis “vençuts” 
Els estadis vençuts s’abonaran en dos períodes: 
Gener 
del 2006 
El professor que a 1 
de setembre del 2006 
i en PD tingui ... 
9 anys de docència: 1 estadi 
18 anys de docència: 2 estadis 
Gener 
del 2007 
El professor que a 1 
de setembre de 2007 
9 anys de docència: 1 estadi 
18 anys de docència: 2 estadis 
27 anys de docència: 3 estadis 
36 anys de docència: 4 estadis 
El titular haurà de seguir el mateix calendari dels professors 
que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats. 
Això implica que els “estadis vençuts” només es reconeixen l’1 
de setembre. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
17 
6.1. Els estadis “vençuts” 
 Els estadis vençuts es pagaran “a poc a poc” segons un 
calendari: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Set-Des Gen Set 
1r 5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 
2n 5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 
3r 25% 45% 60% 80% 100% 100% 
4t 25% 45% 60% 80% 100% 100% 
5è 25% 45% 60% 80% 100% 100% 
 Els titular haurà de segui el mateix calendari dels professors 
que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
18 
6.2. Els estadis futurs: 
 La meritació s’iniciarà a partir de l’1 de setembre del 2007. 
 S’aplicaran els criteris de meritació descrits en l’apartat 3. 
 Per a la primera aplicació del procediment definitiu, els anys 
de docència restants després del període inicial, computaran 
als efectes de completar els 6 cursos exigits amb caràcter 
general. Es tindran en compte també els altres mèrits 
al·legats. 
1996 
Anys de docència 
Restants. Computaran 
pel 2n estadi 
Alta en l’escola: 
set. 1996 
Estadi vençut: 
Període inicial: 
1 estadi cada 9 anys 
Inici de la meritació: 
procediment definitiu 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
L’1 de setembre del 2011 s’arribarà 
al 100 % de l’import del complement 
19 
6.3 Calendari: resum 
dels estadis vençuts 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Període inicial: reconeixement 
d’ofici per un procediment automàtic. 
Criteri únic: 1 estadi cada 9 anys 
Procediment definitiu: 
Inici de la meritació: 
setembre del 2007 
Gener 2006-Setembre 2011: 
Període d’abonament dels estadis 
vençuts (diverses proporcions) 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
20 
7. Barem: 
 Serveis prestats: 
 Per cada curs complert exercint la docència en 
ensenyaments concertats amb una dedicació horària 
d’acord amb l’apartat 3: 10 punts. 
 Per cada curs complert exercint la docència en 
ensenyaments concertats amb una dedicació horària 
inferior a la requerida però superior al 25 %: 5 punts. 
(això podria passar a alguns professors amb 
dedicacions molt baixes, per exemple els professors 
de música a l’ESO). 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
21 
7. Barem: 
 Activitats de formació: 
 Activitats valorades en funció de la durada: per cada 
15 hores 5 punts. 
 Encara que no es diu explícitament, l’esperit d’aquest 
punt és que, en fer el càlcul de la formació per a la 
meritació, es sumin totes les hores fetes i es 
divideixi entre 15. Així, finalment es tindria en compte 
tota la formació rebuda o impartida. 
 Activitats que es valoren per la titulació obtinguda: 
a) Postgrau i màsters; 50 punts. 
b) Titulacions universitàries de 1r i 2n cicle: 50 punts. 
c) Titulacions universitàries de 3r cicle: 50 punts. 
d) Llengües estrangeres (EOI): 20 punts. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
22 
7. Barem: 
 Desenvolupament de funcions d’especial 
responsabilitat o representativitat: 
 Per cada curs complert i per cadascuna de les activitats 
següents, s’obtindran 5 punts. 
• Tasques de representativitat sindical. 
• Delegats de personal i membres del comitè d’empresa. 
• Tasques de coordinació en el centre (direcció, etc.). 
• Coordinació d’intercanvi d’alumnes, viatges colònies, ... 
• Participació en l’elaboració de plans estratègics, 
projectes i materials de desenvolupament curricular ... 
 Encara que no es diu explícitament, l’esperit d’aquest punt 
és que el titular pugui fer una interpretació àmplia de les 
diverses responsabilitats i projectes que compten a efectes 
de meritació, encara que no estiguin citades explícitament 
en l’acord. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
23 
7. Barem: algunes proves: 
 Serveis prestats: només es pot accedir a l’estadi si el professor pot 
sumar els 60 punts. Si no els suma, caldrà esperar més temps a 
que sumi els punts. 
 Per a que tothom pugui sumar els 60 punts cap professor 
hauria de ...: 
 Formació (15 hores = 5 punts): 
 Si el professor fa “només” un curset de 15 hores cada un 
dels 6 anys, tindrà ja 30 punts. 
 És possible que els primers anys tots els professors 
vulguin fer formació. 
 Funcions de responsabilitat: 
 Director, sotsdirector, coordinador de cicle, tutor, etc. en un 
període de 3 anys = 15 punts. 
 Participació cada 2 anys en les colònies: 15 punts. 
 Participació en un projecte de FEAC ... durant 3 cursos = 
15 punts. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
24 
8. Casuística: 
 N’hi ha molta. Probablement alguns casos caldrà 
resoldre’ls a partir del que es plantegin. 
8.1 Cas 1: el cas més senzill 
 Va ser alta en l’escola al setembre de 1998. Al setembre 
de 2007 tindrà el primer estadi vençut pel procediment 
inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi 
pel procediment definiu. 
Alta en l’escola: 
set. 1998 
1 estadi vençut: 
9 anys 
Inici de la meritació: 
procediment general 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inici de la meritació 
pel 2n estadi 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
25 
 Va ser alta en l’escola al setembre de 1996. Al setembre del 
Alta en l’escola: 
set. 1996 
2005 tindrà el primer estadi vençut pel procediment 
inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi pel 
procediment definitiu. 
1 estadi vençut: 
9 anys 
Inici de la meritació: 
procediment general 
8.2 Cas 2: 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Meritació 
pel 2n estadi 
Període que es 
sumarà al 2n estadi 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
26 
 Va ser alta en l’escola antiga al setembre del 1993. 
 Al setembre del 2002 va ser recol·locat. 
 Tenen un procediment especial de reconeixement dels 
estadis a l’escola antiga en el que s’aplica una fórmula. 
 Al setembre del 2006 començarà la meritació del 1r 
Recol·locat: en 
l’escola nova 
Inici de la meritació: 
procediment general 
8.3 Cas 3: recol·locat: 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Meritació 
pel 1r estadi 
estadi pel procediment general. 
Serveis prestats a 
l’escola antiga 
Dins del “complement ad personam.” Nombre d’anys 
(superior a 9) en el centre anterior (9 en aquest cas) 
dividit per 9 i multiplicat per l’import del 1r estadi 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
27 
2 estadi vençut: 
Inici de la meritació: 
procediment general 
8.4 Cas 4: 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Meritació 
pel 3r estadi 
 Va ser alta en l’escola al setembre de 1990. 
 Al setembre de 1999 tindrà el primer estadi vençut pel 
procediment inicial i començarà a comptar els mèrits 
pel 2n estadi pel procediment definitiu. 
 Com que no suma un altre període de 9 any per al 
procediment inicial, els 8 anys restants computaran per 
al 2 estadi. 
 Iniciarà el còmput per al 3r estadi al setembre del 2007. 
Alta en l’escola: 
set. 1990 
1 estadi vençut 
al setembre del 1999 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
28 
9. Alguns càlculs econòmics: 
 1 estadi vençut: 
 Durant l’any 2006 cobrarà el 10% del 1r estadi 
 Aproximadament, 10,16 € cada mes. 
 Durant l’any 2007 cobrarà el 25% del 1r estadi. 
 Aproximadament, 25,40 € cada mes. 
 Si en l’actualitat (2006) està a pagament delegat en un 80% 
de la jornada, l’import serà també del 80 % del que li 
correspongui. 
 Aproximadament, 8,13 € cada mes (el primer mes -abril?- 
pagaran les quantitats corresponents a setembre-desembre 
del 2005 i gener-abril del 2006). 
 3 estadis vençuts: 
 Durant l’any 2006 cobrarà el 10% del 1r i 2n estadi. 
 Aproximadament, 20,80 € cada mes. 
 Durant l’any 2007 cobrarà el 25% del 1r, 2n i 3r estadi. 
 Aproximadament, 82,21 € cada mes. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Set-Des Gen Set 
1r 5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 
10,16 25,40 40,65 55,90 71,13 86,38 101,62 
En la mensualitat de l’abril del 2006 l’Administració pagarà les 
quantitats corresponents a setembre-desembre del 2005 i a 
gener-abril del 2006. En aquest cas es tracta de 60,97 €. 
L’Administració pagarà la proporció que correspongui segons la 
proporció de la jornada que tingui aquest professor a pagament 
delegat en aquest curs. 
29 
9. Alguns càlculs econòmics: 
 Imaginem un professor que té 1 estadi vençut. 
 Com s’incrementarà la seva nòmina els propers anys? 
 Per 12 pagues ! 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
10. Els compromisos del titular: 
30 
 Els estadis afecten només als professors que 
imparteixen la docència en els nivells concertats. 
 Res no impedeix, però, aplicar-lo també a altres 
etapes no concertades o a altres tasques no docents. 
 L'Administració es fa càrrec dels estadis vençuts però 
només en la proporció que en l’actualitat tingui el 
professor en pagament delegat. 
 El titular s’haurà de fer càrrec de l’altra proporció 
del professor que, estant en un nivell concertat, 
dedica hores a fer tasques lectives no curriculars. 
 S’hauran de fer les previsions econòmiques 
oportunes. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
10. Els compromisos del titular: 
31 
 Un exemple: un professor d’EP que al llarg dels 9 anys anteriors 
(1 estadi vençut) ha tingut una diferent proporció d’hores diferent 
a pagament delegat (PD)i pagament directe. 
 PD es farà càrrec d’aquest estadi però només en la proporció 
que en l’actualitat tingui a PD. 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
AACC Currículum 
En 
l’actualitat 
està al 
80 % a 
PD 
20% AACC 
PD es farà 
càrrec d’aquesta 
part de l’estadi 
ja meritat 
La titularitat 
s’haurà de fer 
càrrec de l’altra 
part 
 L’Administració i el titular hauran de seguir el calendari de 
pagament pactat. I si, en el futur, canvia la proporció d’hores la 
titularitat i PD hauran d’assumir els estadis ja meritats. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
10. Els compromisos del titular: 
32 
 Quins seran aquests compromisos? 
 A l’educació infantil i primària la proporció mitjana 
d’hores curriculars i d’hores d’activitats complementàries 
és de 80 –20. A l’educació secundària (amb algunes 
diferències), és de 94 – 6. Podem suposar que, en 
general, el titular s’haurà de fer-se càrrec d’aquesta 
proporció dels estadis vençuts ... 
 ... en el calendari i en les proporcions pactades. 
 Un exemple: una escola de 2 línies, que té 24 mestres a 
l’educació infantil i primària i 15 a l‘ESO. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
10. Els compromisos del titular: 
Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Set. 2011 
Estadis 1 1 1 1 1 1 1 
Proporció 10 25 40 55 70 85 100 
Preu 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 
Proporció EI-EP 20 20 20 20 20 20 20 
Proporció ES 6 6 6 6 6 6 6 
1 est. 1 mestre 2,0324 5,081 8,1296 11,1782 14,2268 17,2754 20,324 
EI-EP 24 48,78 121,94 195,11 268,28 341,44 414,61 487,78 
ES 15 30,49 76,22 121,94 167,67 213,40 259,13 304,86 
cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes 
Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Set. 2011 
Estadis 2 2 2 2 2 2 2 
Proporció 10 25 40 55 70 85 100 
Preu 208,30 208,30 208,3 208,30 208,30 208,30 208,30 
Proporció EI-EP 20 20 20 20 20 20 20 
Proporció ES 6 6 6 6 6 6 6 
1 est. 1 mestre 4,166 10,415 16,664 22,913 29,162 35,411 41,66 
EI-EP 24 99,98 249,96 399,94 549,91 699,89 849,86 999,84 
ES 15 62,49 156,23 249,96 343,70 437,43 531,17 624,90 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords. 
33 
 Què suposaria gratificar els estadis en la proporció 
acordada (escola de dues línies)?
11. I en cas de desacord què? 
 L’acord pels estadis és complex. Probablement hi ha casos no 
34 
contemplats que caldrà resoldre sobre la marxa. 
 En primera instància és el titular el que ha de reconèixer els 
estadis i resoldre les sol·licituds que facin els professors. Per 
tant, en principi, serà ell el que interpretarà l’acord en allò que no 
quedi prou clar. 
 El titular informarà de la seva resolució als representants dels 
treballadors. 
 Si no hagués acord en el centre, probablement es podrà recórrer 
a una comissió que es constituirà. Estarà formada per 
representants de l’Administració, de les organitzacions dels 
treballadors (sindicats) i dels representants dels titular. Aquesta 
comissió haurà de solucionar els problemes d’interpretació i 
aquells no recollits en l’acord. 
1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 
7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
35 
IV conveni col·lectiu 
 Article 39.2 del conveni: 
 Es podran utilitzar un màxim de 30 hores no lectives durant els 
primers 6 dies hàbils del mes de juliol per realitzar la formació 
especificada a l’article 57 de la LOCE i el seu desplegament. 
Aquests cursos de formació es podran realitzar dins la primera 
quinzena, sempre i quan existeixi la possibilitat de dos torns 
consecutiu de sis dies com a màxim cadascun, que els docents 
podran realitzar de forma alternativa si la programació dels 
cursos ho permet.
36 
IV conveni col·lectiu 
 Article 51 del conveni: 
 La titularitat dels centres, escoltada la direcció pedagògica i el 
claustre (...), dintre del còmput anual, contemplarà, en la programació 
(...) les hores per activitats de formació (...) entre l’1 de setembre i 
el 30 de juny (centres amb algun nivell concertat) i entre l’1 de 
setembre i la 1a. setmana de juliol (altres centres). 
 En l'elaboració d'aquest programa la titularitat tindrà en 
consideració la capacitat actual, les possibilitats i el desig 
d'especialització, els recursos humans i materials que l'Administració 
posi a disposició (...) 
 La formació es podrà dur a terme tant en el propi centre com fora 
d'aquest, utilitzant tant recursos propis com procedents del 
Departament (...) o de terceres institucions. 
 Les despeses de matrícula, desplaçament, residència i manutenció, 
si s'escau, derivades de l'assistència a activitats englobades dins el 
projecte de formació del centre, seran assumides per aquest. 
 Els centres facilitaran l'accés a cursos al personal contractat que 
desitgin l'aprenentatge de la llengua catalana (...).
Import dels estadis que es pagarà 
segons la proporció pactada en cada 
període: 
SetDes2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gen 2011 Set 2011 
5 10 25 40 55 70 85 100 
1 estadi 101,62 5,08 10,16 25,41 40,65 55,89 71,13 86,38 101,62 
2 estadis 106,86 10,42 20,85 52,12 83,39 114,66 145,94 177,21 208,48 
3 estadis 121,18 82,42 131,86 187,37 242,88 298,39 329,66 
4 estadis 131,22 115,22 184,35 266,10 347,86 429,61 460,88 
5 estadis 77,35 134,56 215,29 312,51 409,74 506,96 538,23 
37 
Import

More Related Content

What's hot

Poetas Modernistas
Poetas ModernistasPoetas Modernistas
Poetas Modernistasplrimieri
 
Río duero, río duero power point
Río duero, río duero power pointRío duero, río duero power point
Río duero, río duero power pointnnaauu
 
Plantilla para recrear el poema: texto, música e imágenes
Plantilla para recrear el poema: texto, música e imágenesPlantilla para recrear el poema: texto, música e imágenes
Plantilla para recrear el poema: texto, música e imágenesCEDEC
 
Plantilla para caracterizar el texto poético
Plantilla para caracterizar el texto poéticoPlantilla para caracterizar el texto poético
Plantilla para caracterizar el texto poéticoCEDEC
 
Plantilla para interpretar el lenguaje figurado
Plantilla para interpretar el lenguaje figuradoPlantilla para interpretar el lenguaje figurado
Plantilla para interpretar el lenguaje figuradoCEDEC
 
La poesía lírica
La poesía líricaLa poesía lírica
La poesía líricaPaqui Ruiz
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pasPsicoreeduca
 
Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...
Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...
Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...Ernest Bombí Garcia
 
Balear, nord-occidental, alguerès i rossellonès
Balear, nord-occidental, alguerès i rossellonèsBalear, nord-occidental, alguerès i rossellonès
Balear, nord-occidental, alguerès i rossellonèsEsteve Torres Rubió
 
Tópicos literarios en la música actual
Tópicos literarios en la música actualTópicos literarios en la música actual
Tópicos literarios en la música actualAna Ovando
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOlurdessaavedra
 
Cantigas de escarnio[1]
Cantigas de escarnio[1]Cantigas de escarnio[1]
Cantigas de escarnio[1]Loli Cid Cid
 
El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2
El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2
El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2Fer
 
Los tópicos literarios
Los tópicos literariosLos tópicos literarios
Los tópicos literariosSilvia Lugilde
 

What's hot (20)

Poetas Modernistas
Poetas ModernistasPoetas Modernistas
Poetas Modernistas
 
Río duero, río duero power point
Río duero, río duero power pointRío duero, río duero power point
Río duero, río duero power point
 
Plantilla para recrear el poema: texto, música e imágenes
Plantilla para recrear el poema: texto, música e imágenesPlantilla para recrear el poema: texto, música e imágenes
Plantilla para recrear el poema: texto, música e imágenes
 
Topicos Literarios
Topicos LiterariosTopicos Literarios
Topicos Literarios
 
Plantilla para caracterizar el texto poético
Plantilla para caracterizar el texto poéticoPlantilla para caracterizar el texto poético
Plantilla para caracterizar el texto poético
 
Plantilla para interpretar el lenguaje figurado
Plantilla para interpretar el lenguaje figuradoPlantilla para interpretar el lenguaje figurado
Plantilla para interpretar el lenguaje figurado
 
La poesía lírica
La poesía líricaLa poesía lírica
La poesía lírica
 
La redacció pas a pas
La redacció pas a pasLa redacció pas a pas
La redacció pas a pas
 
Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...
Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...
Els trobadors: Context Històric, Caràcterístiques generals, específiques, gèn...
 
Balear, nord-occidental, alguerès i rossellonès
Balear, nord-occidental, alguerès i rossellonèsBalear, nord-occidental, alguerès i rossellonès
Balear, nord-occidental, alguerès i rossellonès
 
Cançoneta incerta
Cançoneta incertaCançoneta incerta
Cançoneta incerta
 
Tópicos literarios en la música actual
Tópicos literarios en la música actualTópicos literarios en la música actual
Tópicos literarios en la música actual
 
Luis Cernuda
Luis CernudaLuis Cernuda
Luis Cernuda
 
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
 
Josep Maria de Sagarra
Josep Maria de SagarraJosep Maria de Sagarra
Josep Maria de Sagarra
 
Cantigas de escarnio[1]
Cantigas de escarnio[1]Cantigas de escarnio[1]
Cantigas de escarnio[1]
 
El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2
El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2
El terrorismo blanco. barcelona 1917 1923-2
 
Los tópicos literarios
Los tópicos literariosLos tópicos literarios
Los tópicos literarios
 
Caligramas
CaligramasCaligramas
Caligramas
 
Soledades
SoledadesSoledades
Soledades
 

Viewers also liked

家族の状態を共有する「familu」
家族の状態を共有する「familu」家族の状態を共有する「familu」
家族の状態を共有する「familu」CREATIVEHOPE / C-LAB
 
Performance evaluation & portfolio management
Performance evaluation & portfolio managementPerformance evaluation & portfolio management
Performance evaluation & portfolio managementQuantInsti
 
Wissenswertes ueber pizza
Wissenswertes ueber pizzaWissenswertes ueber pizza
Wissenswertes ueber pizzaZaunkoenig
 
Programación diaria tema 1
Programación diaria tema 1Programación diaria tema 1
Programación diaria tema 1colegiolasnieves
 
TXDWW - Tổng quan về CMS WordPress
TXDWW - Tổng quan về CMS WordPressTXDWW - Tổng quan về CMS WordPress
TXDWW - Tổng quan về CMS WordPressclbinternet.info
 
Fundamento de las tics
Fundamento de las ticsFundamento de las tics
Fundamento de las ticsZully Guzman
 
Photoshop pixel explosion tutorial
Photoshop pixel explosion tutorial Photoshop pixel explosion tutorial
Photoshop pixel explosion tutorial Lisa Parker
 
How characters are presented and the use of mise en scene for characterisation
How characters are presented and the use of mise en scene for characterisationHow characters are presented and the use of mise en scene for characterisation
How characters are presented and the use of mise en scene for characterisationSt Peters RC Comprehensive
 
Escritura p blica_no vp
Escritura p blica_no vpEscritura p blica_no vp
Escritura p blica_no vpvictorjm10
 
PALESTRA SAUR 2ª ETAPA
PALESTRA SAUR 2ª ETAPAPALESTRA SAUR 2ª ETAPA
PALESTRA SAUR 2ª ETAPAemefbompastor
 

Viewers also liked (20)

A festa da matinta
A festa da matintaA festa da matinta
A festa da matinta
 
Fxs fxo
Fxs fxoFxs fxo
Fxs fxo
 
家族の状態を共有する「familu」
家族の状態を共有する「familu」家族の状態を共有する「familu」
家族の状態を共有する「familu」
 
Unidad 2
Unidad 2Unidad 2
Unidad 2
 
Effective teacher slide
Effective teacher slideEffective teacher slide
Effective teacher slide
 
Performance evaluation & portfolio management
Performance evaluation & portfolio managementPerformance evaluation & portfolio management
Performance evaluation & portfolio management
 
Wissenswertes ueber pizza
Wissenswertes ueber pizzaWissenswertes ueber pizza
Wissenswertes ueber pizza
 
Programación diaria tema 1
Programación diaria tema 1Programación diaria tema 1
Programación diaria tema 1
 
PERTOLONGAN PERTAMA
PERTOLONGAN PERTAMAPERTOLONGAN PERTAMA
PERTOLONGAN PERTAMA
 
Collage
Collage Collage
Collage
 
El sistema solar cami y juli
El sistema solar cami y juliEl sistema solar cami y juli
El sistema solar cami y juli
 
El sistema solar
El sistema solar El sistema solar
El sistema solar
 
TXDWW - Tổng quan về CMS WordPress
TXDWW - Tổng quan về CMS WordPressTXDWW - Tổng quan về CMS WordPress
TXDWW - Tổng quan về CMS WordPress
 
Fundamento de las tics
Fundamento de las ticsFundamento de las tics
Fundamento de las tics
 
Photoshop pixel explosion tutorial
Photoshop pixel explosion tutorial Photoshop pixel explosion tutorial
Photoshop pixel explosion tutorial
 
How characters are presented and the use of mise en scene for characterisation
How characters are presented and the use of mise en scene for characterisationHow characters are presented and the use of mise en scene for characterisation
How characters are presented and the use of mise en scene for characterisation
 
Genres of photography
Genres of photography Genres of photography
Genres of photography
 
Promoción otoño 2014
Promoción otoño 2014Promoción otoño 2014
Promoción otoño 2014
 
Escritura p blica_no vp
Escritura p blica_no vpEscritura p blica_no vp
Escritura p blica_no vp
 
PALESTRA SAUR 2ª ETAPA
PALESTRA SAUR 2ª ETAPAPALESTRA SAUR 2ª ETAPA
PALESTRA SAUR 2ª ETAPA
 

Similar to Estadis

Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 blocPresentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloccrp.valltenes
 
Resolucio funcionaris practiques 2010
Resolucio funcionaris practiques 2010Resolucio funcionaris practiques 2010
Resolucio funcionaris practiques 2010CCOO Ensenyament
 
Fp conferencia espinos
Fp conferencia espinosFp conferencia espinos
Fp conferencia espinosicenouni
 
Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formació
Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formacióDepartament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formació
Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formacióICE_URV_NU
 
Rols a desplegar per part dels equips directius
Rols a desplegar per part dels equips directiusRols a desplegar per part dels equips directius
Rols a desplegar per part dels equips directiusICE_URV_NU
 
Formacio permanent
Formacio permanentFormacio permanent
Formacio permanentsantsalvador
 
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2ICE_URV_NU
 
Exemple de programació
Exemple de programacióExemple de programació
Exemple de programaciómjosepa1960
 

Similar to Estadis (20)

1819 nofc quercus
1819 nofc quercus1819 nofc quercus
1819 nofc quercus
 
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 blocPresentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
Presentació centres criteris i instruccions 2013 2014 bloc
 
1920 nofc quercus
1920 nofc quercus1920 nofc quercus
1920 nofc quercus
 
1819 nofc quercus
1819 nofc quercus1819 nofc quercus
1819 nofc quercus
 
Fasepractiques
FasepractiquesFasepractiques
Fasepractiques
 
Resolucio funcionaris practiques 2010
Resolucio funcionaris practiques 2010Resolucio funcionaris practiques 2010
Resolucio funcionaris practiques 2010
 
1718 nofc quercus
1718 nofc quercus1718 nofc quercus
1718 nofc quercus
 
Fp conferencia espinos
Fp conferencia espinosFp conferencia espinos
Fp conferencia espinos
 
Procediments
ProcedimentsProcediments
Procediments
 
Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formació
Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formacióDepartament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formació
Departament d'ensenyament avaluació de la transferència de la formació
 
Nofc 1415
Nofc 1415Nofc 1415
Nofc 1415
 
Rols a desplegar per part dels equips directius
Rols a desplegar per part dels equips directiusRols a desplegar per part dels equips directius
Rols a desplegar per part dels equips directius
 
Pga 1920
Pga 1920Pga 1920
Pga 1920
 
Pga 1920
Pga 1920Pga 1920
Pga 1920
 
Formacio permanent
Formacio permanentFormacio permanent
Formacio permanent
 
Projecte d'innovacio
Projecte d'innovacioProjecte d'innovacio
Projecte d'innovacio
 
Projecte d'innovacio
Projecte d'innovacioProjecte d'innovacio
Projecte d'innovacio
 
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
Avaluació de la transferència en la formació permanent 2
 
Nofc 1314
Nofc 1314Nofc 1314
Nofc 1314
 
Exemple de programació
Exemple de programacióExemple de programació
Exemple de programació
 

More from Carola Gomez Villena

G2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif Gómez
G2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif GómezG2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif Gómez
G2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif GómezCarola Gomez Villena
 
G1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok Agudo
G1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok AgudoG1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok Agudo
G1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok AgudoCarola Gomez Villena
 
Grup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya Rangel
Grup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya RangelGrup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya Rangel
Grup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya RangelCarola Gomez Villena
 
Grup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula León
Grup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula LeónGrup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula León
Grup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula LeónCarola Gomez Villena
 
Grup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula Cuervo
Grup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula CuervoGrup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula Cuervo
Grup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula CuervoCarola Gomez Villena
 
Grup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola Lara
Grup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola LaraGrup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola Lara
Grup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola LaraCarola Gomez Villena
 
Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...
Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...
Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...Carola Gomez Villena
 
Presentación Compilatorio Musical Equipo 3
Presentación Compilatorio Musical Equipo 3Presentación Compilatorio Musical Equipo 3
Presentación Compilatorio Musical Equipo 3Carola Gomez Villena
 
Presentación Compilatorio Musical Equipo 2
Presentación Compilatorio Musical Equipo 2Presentación Compilatorio Musical Equipo 2
Presentación Compilatorio Musical Equipo 2Carola Gomez Villena
 
Presentación Compilatorio Musical Equipo 1
Presentación Compilatorio Musical Equipo 1Presentación Compilatorio Musical Equipo 1
Presentación Compilatorio Musical Equipo 1Carola Gomez Villena
 
EJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALES
EJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALESEJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALES
EJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALESCarola Gomez Villena
 

More from Carola Gomez Villena (12)

Calendari personal docent 2015 16
Calendari personal docent 2015 16Calendari personal docent 2015 16
Calendari personal docent 2015 16
 
G2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif Gómez
G2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif GómezG2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif Gómez
G2 Monstres Marc Sánchez, Sebastián Portilla i Iosif Gómez
 
G1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok Agudo
G1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok AgudoG1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok Agudo
G1 Monstres Deisy Pallasco, Celia Buenaño, David Tapia i Henok Agudo
 
Grup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya Rangel
Grup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya RangelGrup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya Rangel
Grup 1 Top 2015 Alba Romero, Irene Bergillos, Alba Ferré y Kenya Rangel
 
Grup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula León
Grup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula LeónGrup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula León
Grup 2 Top 2015 Dayanne López, Maria Usieto, Nerea Fernández y Paula León
 
Grup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula Cuervo
Grup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula CuervoGrup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula Cuervo
Grup 4 Top 2015 Yeray Carranza, Giselle Araujo, Elena Gómez y Paula Cuervo
 
Grup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola Lara
Grup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola LaraGrup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola Lara
Grup 3 Top 2015 Núria Alegre, Mario Muñoz, Carlota Juárez y Paola Lara
 
Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...
Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...
Avantguardisme a Catalunya (Futurisme i Surrealisme) - Treball alumnes Batx P...
 
Presentación Compilatorio Musical Equipo 3
Presentación Compilatorio Musical Equipo 3Presentación Compilatorio Musical Equipo 3
Presentación Compilatorio Musical Equipo 3
 
Presentación Compilatorio Musical Equipo 2
Presentación Compilatorio Musical Equipo 2Presentación Compilatorio Musical Equipo 2
Presentación Compilatorio Musical Equipo 2
 
Presentación Compilatorio Musical Equipo 1
Presentación Compilatorio Musical Equipo 1Presentación Compilatorio Musical Equipo 1
Presentación Compilatorio Musical Equipo 1
 
EJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALES
EJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALESEJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALES
EJEMPLO PPT TOP 2014 EXPOSICIONES ORALES
 

Recently uploaded

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdfLocucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdfsoniarovira1
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (8)

I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdfLocucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
Locucions i citacions llatines- PAU 2024.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 

Estadis

 • 1. 1 Els estadis Un nou concepte retributiu FECC, APECC, 2006
 • 2. 2 Antecedents:  Com a conseqüència de l’acord per a l’analogia retributiva. Com un afegit als pactes de maig del 2001 (de reestructuració dels centres privats concertats) i prorrogats al maig del 2005.  .... S’arriba a l’acord per a l’analogia, del qual els estadis en són un element.
 • 3. 3 1. Definició:  És un complement específic ...  ... que retribueix l’experiència en l’exercici de la funció docent ...  ... en els nivells concertats ...  ... condicionat a la promoció i especialització de la trajectòria professional ...  ... per a la millora qualitativa de l’educació i estímul del professorat.  Es concreta en 5 estadis (que comporten diferents nivells retributius) que el professor podrà anar assolint al llarg de la seva carrera professional. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 4. 4 2. Com s’assoleix cada estadi?  S’estableixen uns elements definidors del sistema de promoció docent ...  En funció dels quals es podrà assolir un estadi i la conseqüent promoció retributiva.  Els elements definidors són: a) La permanència en servei actiu impartint ensenyaments concertats en el mateix centre. b) La formació docent i la seva projecció en la millora docent (formació permanent). c) L’exercici de la funció docent en àmbits d’especial responsabilitat o representativitat ... 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 5. 5 3. La meritació:  A l’assoliment d’unes condicions que li fan merèixer un estadi li diem meritació.  Condició: 1. Haver exercit la docència* almenys durant 6 cursos complerts (però no necessàriament el 100 % del temps) i ... 2. ... haver obtingut 110 punts durant aquest període, dels quals: 60 punts de serveis prestats (docència) 50 punts de formació funcions * Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les diverses tasques reconegudes a pagament delegat. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 6. 6 3. La meritació: entre setembre 2007 i agost 2011: 60 Serveis prestats 50 formació funcions Docència a l’ed. Infantil i Primària* Docència a l’Ed. Secundària* En els darrers 6 anys una mitjana del 50 % del temps de dedicació docent o ... o bé, en els darrers 3 anys, del 100% en ensenyament concertat En els darrers 6 anys una mitjana del 40 % del temps de dedicació docent o ... o bé, en els darrers 3 anys, del 100% en ensenyament concertat * Encara que sempre es parla de docència, en realitat s’està parlant de temps dedicat a les diverses tasques reconegudes a pagament delegat. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 7. 7 3. La meritació: a partir del setembre del 2011: 60 Serveis prestats 50 formació funcions Ed. Infantil i Primària Ed. Secundària En els darrers 6 anys una mitjana del 80 % del temps de dedicació docent, ... o bé, en els darrers 4 anys, del 100% ... en ensenyament concertat En els darrers 6 anys una mitjana del 60 % del temps de dedicació docent, ... o bé, en els darrers 4 anys, del 100%* ... en ensenyament concertat. * En el cas dels professors de formació professional podrà haver-hi correccions tècniques 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 8. 8 3. La meritació: Ed. Infantil i primària Educació Secundària Setembre 2007 i agost 2011 En els darrers 6 anys Mitjana del 50 % Mitjana del 40 % O bé en els darrers 3 anys Del 100 % Del 100 % A partir del setembre 2011 En els darrers 6 anys Mitjana del 80 % Mitjana del 60 % O bé en els darrers 4 anys Del 100 % Del 100 % Caldrà vetllar, en la mesura del possible, perquè els professors no tinguin una dedicació inferior. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 9. 9 3. La meritació 60 Serveis prestats Activitats de formació: 50 formació funcions D’acord amb la Programació general del centre i en funció de les seves línies estratègiques. La titularitat proposarà les activitats de formació que prioritàriament hagi de realitzar el professorat (d’acord amb el que disposa el conveni). En el cas que el titular no proposi el professor podrà notificar la formació. Fora de la jornada el professor podrà fer formació relacionada amb la seva activitat que podrà ser al·legada si és notificada i justficada. Les activitats seran les que estiguin incloses o reconegudes pel departament, o d’altres reconegudes per qualsevol de les entitats signants que estaran concretades en el pla de formació a l’inici del curs. La formació ha de haver estat realitzada a partir del darrer estadi. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 10. 10 3. La meritació: 60 Serveis prestats Funcions: 50 formació funcions En relació a l’exercici de la funció docent en àmbits d’especial responsabilitat o representativitat, en tractar-se d’activitats realitzades en el si del centre educatiu, cada titularitat arbitrarà el mecanisme de justificació adient. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 11. 11 3. La meritació: 60 Serveis prestats 50 formació funcions  Si arribat el període de sis anys el professor no ha assolit els punts necessaris pels servies prestats i/o per la formació realitzada i/o per les funcions, el període s’allargarà fins que els assoleixi.  Formació i funcions es poden “compensar” mútuament però no amb els serveis prestats.  Un cop assolit un estadi, comença a comptar els punts per al següent estadi. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 12. 12 3. La meritació: peculiaritats:  Encara que l’educació infantil no ha estat concertada fins els darrers anys, el departament d’Educació es farà càrrec dels estadis vençuts des de la data d’antiguitat del treballador.  Com si haguessin estat concertats des de sempre.  Pel que fa als estadis ja meritats, el departament d’Educació es farà càrrec de tots els estadis meritats de tots els treballadors que hagin tingut com a mínim 1 hora a pagament delegat, en la proporció que en l’actualitat tinguin a pagament delegat.  Reconeixerà els estadis vençuts de la part concertada i de la part no concertada. El titular s’haurà de fer càrrec de les hores no curriculars dels nivells concertats.  Pel que fa als estadis futurs, el titular s’haurà de fer càrrec del pagament de la part d’ensenyaments no concertats en els nivells concertats.  Això incrementarà el cost de les activitats complementàries. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 13. 13 4. Procediment per al reconeixement d’un estadi:  És competència del titular.  Quan un professor consideri que reuneix les condicions, ho sol·licitarà per escrit, tot aportant els justificants. La titularitat resoldrà, prèvia informació als representants dels treballadors.  El titular comunicarà al servei de pagament delegat el professorat al qual hagi reconegut un estadi. Aquesta comunicació es farà mitjançant una relació del professorat i una certificació en la qual es detallin les activitats valorades. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 14. 14 5. Import dels estadis:  El que es fixi per al professorat del sector públic.  L’import es determinarà en funció de la dedicació horària que consti en el moment de confeccionar la nòmina de pagament delegat.  L’import dels estadis (segons ens ha comunicat el departament d’Educació) és de: 2005 2006 1r estadi 98,94 101,62 2n estadi 104,04 106,86 3r estadi - 121,18 4t estadi - 131,22 5è estadi - 77,35 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 15. 15 6. Calendari:  La posada en marxa d’aquest complement retributiu es farà en dues fases: 1. Estadis “vençuts” (que el professor pot haver meritat fins a l’actualitat): aquest reconeixement es farà per un sistema de criteri únic: 1 estadi cada 9 anys. 2. Estadis “futurs”: estadis que el professor pugui aconseguir en funció dels sistema descrit. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 16. 16 6.1. Els estadis “vençuts” Els estadis vençuts s’abonaran en dos períodes: Gener del 2006 El professor que a 1 de setembre del 2006 i en PD tingui ... 9 anys de docència: 1 estadi 18 anys de docència: 2 estadis Gener del 2007 El professor que a 1 de setembre de 2007 9 anys de docència: 1 estadi 18 anys de docència: 2 estadis 27 anys de docència: 3 estadis 36 anys de docència: 4 estadis El titular haurà de seguir el mateix calendari dels professors que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats. Això implica que els “estadis vençuts” només es reconeixen l’1 de setembre. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 17. 17 6.1. Els estadis “vençuts”  Els estadis vençuts es pagaran “a poc a poc” segons un calendari: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Set-Des Gen Set 1r 5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 2n 5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 3r 25% 45% 60% 80% 100% 100% 4t 25% 45% 60% 80% 100% 100% 5è 25% 45% 60% 80% 100% 100%  Els titular haurà de segui el mateix calendari dels professors que imparteixen hores no curriculars en els nivells concertats. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 18. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18 6.2. Els estadis futurs:  La meritació s’iniciarà a partir de l’1 de setembre del 2007.  S’aplicaran els criteris de meritació descrits en l’apartat 3.  Per a la primera aplicació del procediment definitiu, els anys de docència restants després del període inicial, computaran als efectes de completar els 6 cursos exigits amb caràcter general. Es tindran en compte també els altres mèrits al·legats. 1996 Anys de docència Restants. Computaran pel 2n estadi Alta en l’escola: set. 1996 Estadi vençut: Període inicial: 1 estadi cada 9 anys Inici de la meritació: procediment definitiu 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 19. L’1 de setembre del 2011 s’arribarà al 100 % de l’import del complement 19 6.3 Calendari: resum dels estadis vençuts 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Període inicial: reconeixement d’ofici per un procediment automàtic. Criteri únic: 1 estadi cada 9 anys Procediment definitiu: Inici de la meritació: setembre del 2007 Gener 2006-Setembre 2011: Període d’abonament dels estadis vençuts (diverses proporcions) 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 20. 20 7. Barem:  Serveis prestats:  Per cada curs complert exercint la docència en ensenyaments concertats amb una dedicació horària d’acord amb l’apartat 3: 10 punts.  Per cada curs complert exercint la docència en ensenyaments concertats amb una dedicació horària inferior a la requerida però superior al 25 %: 5 punts. (això podria passar a alguns professors amb dedicacions molt baixes, per exemple els professors de música a l’ESO). 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 21. 21 7. Barem:  Activitats de formació:  Activitats valorades en funció de la durada: per cada 15 hores 5 punts.  Encara que no es diu explícitament, l’esperit d’aquest punt és que, en fer el càlcul de la formació per a la meritació, es sumin totes les hores fetes i es divideixi entre 15. Així, finalment es tindria en compte tota la formació rebuda o impartida.  Activitats que es valoren per la titulació obtinguda: a) Postgrau i màsters; 50 punts. b) Titulacions universitàries de 1r i 2n cicle: 50 punts. c) Titulacions universitàries de 3r cicle: 50 punts. d) Llengües estrangeres (EOI): 20 punts. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 22. 22 7. Barem:  Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat:  Per cada curs complert i per cadascuna de les activitats següents, s’obtindran 5 punts. • Tasques de representativitat sindical. • Delegats de personal i membres del comitè d’empresa. • Tasques de coordinació en el centre (direcció, etc.). • Coordinació d’intercanvi d’alumnes, viatges colònies, ... • Participació en l’elaboració de plans estratègics, projectes i materials de desenvolupament curricular ...  Encara que no es diu explícitament, l’esperit d’aquest punt és que el titular pugui fer una interpretació àmplia de les diverses responsabilitats i projectes que compten a efectes de meritació, encara que no estiguin citades explícitament en l’acord. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 23. 23 7. Barem: algunes proves:  Serveis prestats: només es pot accedir a l’estadi si el professor pot sumar els 60 punts. Si no els suma, caldrà esperar més temps a que sumi els punts.  Per a que tothom pugui sumar els 60 punts cap professor hauria de ...:  Formació (15 hores = 5 punts):  Si el professor fa “només” un curset de 15 hores cada un dels 6 anys, tindrà ja 30 punts.  És possible que els primers anys tots els professors vulguin fer formació.  Funcions de responsabilitat:  Director, sotsdirector, coordinador de cicle, tutor, etc. en un període de 3 anys = 15 punts.  Participació cada 2 anys en les colònies: 15 punts.  Participació en un projecte de FEAC ... durant 3 cursos = 15 punts. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 24. 24 8. Casuística:  N’hi ha molta. Probablement alguns casos caldrà resoldre’ls a partir del que es plantegin. 8.1 Cas 1: el cas més senzill  Va ser alta en l’escola al setembre de 1998. Al setembre de 2007 tindrà el primer estadi vençut pel procediment inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi pel procediment definiu. Alta en l’escola: set. 1998 1 estadi vençut: 9 anys Inici de la meritació: procediment general 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Inici de la meritació pel 2n estadi 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 25. 25  Va ser alta en l’escola al setembre de 1996. Al setembre del Alta en l’escola: set. 1996 2005 tindrà el primer estadi vençut pel procediment inicial i començaran a comptar els mèrits pel 2n estadi pel procediment definitiu. 1 estadi vençut: 9 anys Inici de la meritació: procediment general 8.2 Cas 2: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meritació pel 2n estadi Període que es sumarà al 2n estadi 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 26. 26  Va ser alta en l’escola antiga al setembre del 1993.  Al setembre del 2002 va ser recol·locat.  Tenen un procediment especial de reconeixement dels estadis a l’escola antiga en el que s’aplica una fórmula.  Al setembre del 2006 començarà la meritació del 1r Recol·locat: en l’escola nova Inici de la meritació: procediment general 8.3 Cas 3: recol·locat: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meritació pel 1r estadi estadi pel procediment general. Serveis prestats a l’escola antiga Dins del “complement ad personam.” Nombre d’anys (superior a 9) en el centre anterior (9 en aquest cas) dividit per 9 i multiplicat per l’import del 1r estadi 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 27. 27 2 estadi vençut: Inici de la meritació: procediment general 8.4 Cas 4: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meritació pel 3r estadi  Va ser alta en l’escola al setembre de 1990.  Al setembre de 1999 tindrà el primer estadi vençut pel procediment inicial i començarà a comptar els mèrits pel 2n estadi pel procediment definitiu.  Com que no suma un altre període de 9 any per al procediment inicial, els 8 anys restants computaran per al 2 estadi.  Iniciarà el còmput per al 3r estadi al setembre del 2007. Alta en l’escola: set. 1990 1 estadi vençut al setembre del 1999 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 28. 28 9. Alguns càlculs econòmics:  1 estadi vençut:  Durant l’any 2006 cobrarà el 10% del 1r estadi  Aproximadament, 10,16 € cada mes.  Durant l’any 2007 cobrarà el 25% del 1r estadi.  Aproximadament, 25,40 € cada mes.  Si en l’actualitat (2006) està a pagament delegat en un 80% de la jornada, l’import serà també del 80 % del que li correspongui.  Aproximadament, 8,13 € cada mes (el primer mes -abril?- pagaran les quantitats corresponents a setembre-desembre del 2005 i gener-abril del 2006).  3 estadis vençuts:  Durant l’any 2006 cobrarà el 10% del 1r i 2n estadi.  Aproximadament, 20,80 € cada mes.  Durant l’any 2007 cobrarà el 25% del 1r, 2n i 3r estadi.  Aproximadament, 82,21 € cada mes. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 29. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Set-Des Gen Set 1r 5% 10% 25% 40% 55% 70% 85% 100% 10,16 25,40 40,65 55,90 71,13 86,38 101,62 En la mensualitat de l’abril del 2006 l’Administració pagarà les quantitats corresponents a setembre-desembre del 2005 i a gener-abril del 2006. En aquest cas es tracta de 60,97 €. L’Administració pagarà la proporció que correspongui segons la proporció de la jornada que tingui aquest professor a pagament delegat en aquest curs. 29 9. Alguns càlculs econòmics:  Imaginem un professor que té 1 estadi vençut.  Com s’incrementarà la seva nòmina els propers anys?  Per 12 pagues ! 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 30. 10. Els compromisos del titular: 30  Els estadis afecten només als professors que imparteixen la docència en els nivells concertats.  Res no impedeix, però, aplicar-lo també a altres etapes no concertades o a altres tasques no docents.  L'Administració es fa càrrec dels estadis vençuts però només en la proporció que en l’actualitat tingui el professor en pagament delegat.  El titular s’haurà de fer càrrec de l’altra proporció del professor que, estant en un nivell concertat, dedica hores a fer tasques lectives no curriculars.  S’hauran de fer les previsions econòmiques oportunes. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 31. 10. Els compromisos del titular: 31  Un exemple: un professor d’EP que al llarg dels 9 anys anteriors (1 estadi vençut) ha tingut una diferent proporció d’hores diferent a pagament delegat (PD)i pagament directe.  PD es farà càrrec d’aquest estadi però només en la proporció que en l’actualitat tingui a PD. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AACC Currículum En l’actualitat està al 80 % a PD 20% AACC PD es farà càrrec d’aquesta part de l’estadi ja meritat La titularitat s’haurà de fer càrrec de l’altra part  L’Administració i el titular hauran de seguir el calendari de pagament pactat. I si, en el futur, canvia la proporció d’hores la titularitat i PD hauran d’assumir els estadis ja meritats. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 32. 10. Els compromisos del titular: 32  Quins seran aquests compromisos?  A l’educació infantil i primària la proporció mitjana d’hores curriculars i d’hores d’activitats complementàries és de 80 –20. A l’educació secundària (amb algunes diferències), és de 94 – 6. Podem suposar que, en general, el titular s’haurà de fer-se càrrec d’aquesta proporció dels estadis vençuts ...  ... en el calendari i en les proporcions pactades.  Un exemple: una escola de 2 línies, que té 24 mestres a l’educació infantil i primària i 15 a l‘ESO. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 33. 10. Els compromisos del titular: Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Set. 2011 Estadis 1 1 1 1 1 1 1 Proporció 10 25 40 55 70 85 100 Preu 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 Proporció EI-EP 20 20 20 20 20 20 20 Proporció ES 6 6 6 6 6 6 6 1 est. 1 mestre 2,0324 5,081 8,1296 11,1782 14,2268 17,2754 20,324 EI-EP 24 48,78 121,94 195,11 268,28 341,44 414,61 487,78 ES 15 30,49 76,22 121,94 167,67 213,40 259,13 304,86 cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes cada mes Gener 2006 Gener 2007 Gener 2008 Gener 2009 Gener 2010 Gener 2011 Set. 2011 Estadis 2 2 2 2 2 2 2 Proporció 10 25 40 55 70 85 100 Preu 208,30 208,30 208,3 208,30 208,30 208,30 208,30 Proporció EI-EP 20 20 20 20 20 20 20 Proporció ES 6 6 6 6 6 6 6 1 est. 1 mestre 4,166 10,415 16,664 22,913 29,162 35,411 41,66 EI-EP 24 99,98 249,96 399,94 549,91 699,89 849,86 999,84 ES 15 62,49 156,23 249,96 343,70 437,43 531,17 624,90 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords. 33  Què suposaria gratificar els estadis en la proporció acordada (escola de dues línies)?
 • 34. 11. I en cas de desacord què?  L’acord pels estadis és complex. Probablement hi ha casos no 34 contemplats que caldrà resoldre sobre la marxa.  En primera instància és el titular el que ha de reconèixer els estadis i resoldre les sol·licituds que facin els professors. Per tant, en principi, serà ell el que interpretarà l’acord en allò que no quedi prou clar.  El titular informarà de la seva resolució als representants dels treballadors.  Si no hagués acord en el centre, probablement es podrà recórrer a una comissió que es constituirà. Estarà formada per representants de l’Administració, de les organitzacions dels treballadors (sindicats) i dels representants dels titular. Aquesta comissió haurà de solucionar els problemes d’interpretació i aquells no recollits en l’acord. 1. Definició. 2. Com s’assoleix?. 3. Meritació. 4. Procediment de reconeixement. 5. Import. 6. Calendari. 7. Barem. 8. Casuística. 9. Càlculs. 10. Compromisos de la titularitat. 11. Els desacords.
 • 35. 35 IV conveni col·lectiu  Article 39.2 del conveni:  Es podran utilitzar un màxim de 30 hores no lectives durant els primers 6 dies hàbils del mes de juliol per realitzar la formació especificada a l’article 57 de la LOCE i el seu desplegament. Aquests cursos de formació es podran realitzar dins la primera quinzena, sempre i quan existeixi la possibilitat de dos torns consecutiu de sis dies com a màxim cadascun, que els docents podran realitzar de forma alternativa si la programació dels cursos ho permet.
 • 36. 36 IV conveni col·lectiu  Article 51 del conveni:  La titularitat dels centres, escoltada la direcció pedagògica i el claustre (...), dintre del còmput anual, contemplarà, en la programació (...) les hores per activitats de formació (...) entre l’1 de setembre i el 30 de juny (centres amb algun nivell concertat) i entre l’1 de setembre i la 1a. setmana de juliol (altres centres).  En l'elaboració d'aquest programa la titularitat tindrà en consideració la capacitat actual, les possibilitats i el desig d'especialització, els recursos humans i materials que l'Administració posi a disposició (...)  La formació es podrà dur a terme tant en el propi centre com fora d'aquest, utilitzant tant recursos propis com procedents del Departament (...) o de terceres institucions.  Les despeses de matrícula, desplaçament, residència i manutenció, si s'escau, derivades de l'assistència a activitats englobades dins el projecte de formació del centre, seran assumides per aquest.  Els centres facilitaran l'accés a cursos al personal contractat que desitgin l'aprenentatge de la llengua catalana (...).
 • 37. Import dels estadis que es pagarà segons la proporció pactada en cada període: SetDes2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gen 2011 Set 2011 5 10 25 40 55 70 85 100 1 estadi 101,62 5,08 10,16 25,41 40,65 55,89 71,13 86,38 101,62 2 estadis 106,86 10,42 20,85 52,12 83,39 114,66 145,94 177,21 208,48 3 estadis 121,18 82,42 131,86 187,37 242,88 298,39 329,66 4 estadis 131,22 115,22 184,35 266,10 347,86 429,61 460,88 5 estadis 77,35 134,56 215,29 312,51 409,74 506,96 538,23 37 Import