Fp conferencia espinos

304 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fp conferencia espinos

 1. 1. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS
 2. 2. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS• La part expositiva d’aquest acte s’organitza en cinc parts: p p q g p – La FP en alternança – Projecte FP. Cat (Integració de la FP) j ( g ) – FP a zones de baixa densitat de població – Nou model curricular dels Cicles formatius – Dades d’inserció laboral. Temps estimat 1hora i 30 minuts. Seguidament s obrirà un torn d intervencions. s’obrirà d’intervencions.
 3. 3. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATSLA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL EN ALTERNANÇAÇ
 4. 4. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA• Resolució EDU/2769/2008, 10 setembre, per l qual s’estableix, amb caràcter la l ’ t bl i b à t experimental, el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de f ió t b ll l t d formació professional inicial.• DOGC núm. 5218 de 18. 09. 2008
 5. 5. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA• La Resolució en règim d’alternança pretén donar resposta a: d t– Les de a des de l’empresariat de recuperar la figura de es demandes e p esa at ecupe a a gu a l’aprenent.– Potenciar les professions amb menys demanda per part de l’alumnat, en general les industrials.– Evitar les desercions de l’alumnat per anar treballar en feines de baixa qualificació
 6. 6. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA ÓCON NGUCONTINGUT DE L’EXPERIÈNCIA. NC . Impartir un cicle formatiu a partir de la formalització d’un conveni entre empreses o entitats i titulars de centres que imparteixen formació professional. Aquest conveni el poden portar a terme varies empreses de forma conjunta i un centre docent. Comporta els següents compromisos: j t t d t C t l ü t i  Tot l’alumnat del grup ha de disposar d’un lloc de treball mitjançant un contracte laboral en formació i a temps parcial.  El procés de seguiment de l’aprenentatge de l’alumne es fa de forma conjunta entre é d i d l’ d l’ l f d f j un tutor de l’empresa i un tutor del centre docent.  L durada del cicle formatiu, podrà ser de dos o tres anys segons s’acordi. La d d d l i l f ti dà d d t ’ di Destinant aquest temps a la formació i a l’activitat laboral alhora. El cicle formatiu i l’activitat laboral associada han d’estar relacionats.
 7. 7. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇAINFORMACIÓ A L’ALUMNAT DE L’EXPERIÈNCIA. En l’oferta del cicle formatiu en règim d’alternança el centre docent exposarà explícitament, les característiques del curs.  Durada del cicle  Horaris de classes  Disposar de lloc escolar i lloc de treball a l’hora.  Empreses participants en l’oferta formativa. p p p Cal un compromisos explícit per part de l’alumne, El centre docent i les empreses formalitzen el conveni.
 8. 8. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇACONTINGUT DE L’EXPERIÈNCIA. L’empresa i el centre docent hauran de definir el projecte de treball de cada alumne on s’explicitaran les activitats que es realitzin a l’empresa que estiguin directament relacionades amb les activitats formatives per f ili el seu seguiment. f i facilitar l i La qualificació de l’avaluació de l alumnat podrà ser millorada a partir l avaluació l’alumnat de l’informe dels tutors sobre l’aprenentatge a l’empresa. Les empreses hauran de disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc de treball que ocuparà l’aprenent d’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 9. 9. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA CARACTERÍSTIQUES DE L’ALTERNANÇA ENTRE LA FORMACIÓ I EL TREBALL. El primer trimestre del primer curs l’alumnat únicament rebrà formació al centre docent, els altres trimestres del primer curs i el segon i tercer curs compartiran formació i treball. p L’adjudicació dels llocs de treball oferts per les empreses es portarà a terme de forma participada entre les empreses i el centre docent a partir d’un procés formatiu de selecció per part de l’alumne i de l’empresa. S’establirà u mecanisme de co u c c ó i segu e de l’alternança entre el S es b un ec s e comunicació seguiment e ç e ee centre i les empreses per garantir el desenvolupament del projecte. Per a portar-ho a terme cada part designarà la persona responsable.
 10. 10. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA Funció del primer trimestre del cicle. El primer trimestre del primer curs l’alumnat únicament rebrà formació al centre docent en horari de 6 hores intensives en torn de matí o tarda. En aquest període de temps rebrà una formació bàsica en la professió, la professió recerca de feina i la prevenció de riscos. L’empresa definiran les activitats en cada lloc de treball p p p per poder extreure aquelles directament relacionades amb la formació que rebrà l’alumne al centre docent amb la finalitat de ser avaluades de forma específica. Es farà el procés de selecció per part de l alumne i de l empresa del lloc de l’alumne l’empresa treball que s’ocuparà a partir del segon trimestre. Elaboració de currículum vitae. Entrevistes Entre istes per b scar feina buscar Adjudicació del lloc de treball
 11. 11. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA ÓExemple d’organització de l’alternança al centre p g çL’oferta de la formació en alternança serà de 40 hores setmanals repartidesL’ f d l f ió l àd h l idsegons convingui, en funció de l’activitat laboral : Diària  4hores al centre docent i 4 hores al centre de treballSetmanal  primer curs: tres dies al centre docent i dos dies al de treball p  segon curs: dos dies al centre docent i tres dies al de treball  tercer curs : un dia al centre docent i quatre dies al de treball q La decisió de fer l’activitat laboral en horari de matí o tarda o de de fer la modalitat diaria o setmanal serà de l’empresa
 12. 12. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇASeguiment del procés formatiu de l’alumne l alumne Periòdicament (mensualment) els dos tutors faran reunions de seguiment de iò i ( ) f i i l’alumne al lloc de treball prestant especial atenció als aspectes relacionats amb la formació al centre docent. Faran un registre escrit d’aquestes entrevistes Elaboraran un informe per la junta d’avaluació de cada trimestre on explicitaran l’evolució de l’aprenentatge de l’alumne, com a mínim, en els aspectes acordats p tal q p g p per que puguin incidir en la millora de la nota, si és el cas. En cas de sorgir problemes en el lloc de treball, l’equip docent j g p q p juntament amb l’empresa decidiran que fer:  Canvi de lloc de treball , si és possible. (l’empresa decideix)  Deixar el lloc de treball i continuar únicament amb el lloc escolar.
 13. 13. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇA Aquesta experiència s’ha iniciat el curs 2008- 2009 amb l’oferta de 200 llocs de treball. La seva durada, com a experiència és de tres cursos 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011. ; ; L’objectiu de l’experiència és recollir informació per generalitzar-la posteriorment. Per poder portar-la a terme es necessita l’autorització de la Direcció General d’Ensenyaments P f i G l d’E t Professionals, A tí ti i E l Artístics Especialitzats. i lit t Està adreçada a tots els centres autoritzats a impartir cicles formatius p públics i privats de Catalunya.
 14. 14. FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ALTERNANÇACentres que han iniciat l’experiència curs 2008/09 q p IES Caparrella (Lleida) GM Electromecànica de vehicles IES Montsoriu (Arbúcies) GM Manteniment electromecànic IES A. Costafreda (Tàrrega) GM Manteniment electromecànic GS Manteniment equips industrials q p IES Badia (Badia del Vallès) GS Instal·lacions electrotècniques IES S t E è i (Gi Santa Eugènia (Girona)GM Mecanització )GM M it ió IES Garrotxa (Olot) GM Mecanització IES Guillem Catà (Manresa) GM Fusteria a mida IES Castellet (St. Vicens de C) GM Obres de la Construcció IES Llobregat (Hospitalet LL.) GS Prod Mecanització / D. Projectes M)
 15. 15. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS PROJECTE F.P. CAT (INTEGRACIÓ DE LA FP)
 16. 16. PROJECTE FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRADA FP.cat ESQUEMA DE LA RESOLUCIÓ En el grup classe ordinari Institucions En un grup a banda EmpresarialsCertifica Incorporació de nous Formalitza conveni Cambres deformació Formació dins l’IES col·lectius amb Comerç IES Dades Promotor Sindicats Per unitats formatives ProgramaFP inicial Per mòduls Ajuntaments InstitucionsRegistraR it Validació d l V lid ió de la Formalitza conveni F li i Empresarialsexpedient Formació fora l’IES Formació ambacadèmic Cambres de Currículum fora títol Dades Promotor Comerç Per unitats formatives Per mòduls Programa Seguiment Sindicats Prova Ajuntaments
 17. 17. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS LA FP. A ZONES DE BAIXA DENSITAT DE POBLACIÓ
 18. 18. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS La F.P. a zones de baixa densitat de poblacióObjectius:• Ampliar l’accés dels Cicles formatius a persones residents a zones de baixa densitat de població per afavorir la incorporació al mercat de treball. p p p• Impartir oferta combinant la formació presencial i a distànciaCce pCicle impartit: :• CFGM Sistemes microinformàtics i xarxesNesessitats d’equipament: d equipament:• Aula informàtica amb accés a internet per 30 alumnes• Aula de pràctiques, tipus ATESO
 19. 19. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS La F.P. a zones de baixa densitat de població• Organització curricular: – Mòd l i Mòduls impartits des de l’IOC. tit d d l’IOC – Mòduls impartits des de l’IES – Mòduls de FCT a empreses i institucions de l entorn l’entorn – Sempre hi ha un professor/tutor amb l’alumnat.• Situació administrativa de l alumnat: l’alumnat:  L’alumne està matriculat a l’IES del territori  L’alumne està a jornada completa a l’IES
 20. 20. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS La F.P. a zones de baixa densitat de població• Seguiment i avaluació: – El tutor del grup fa el seguiment personal i grupal. t t d l f l i t l l – En els mòduls presencials avalua el professor de l’IES – En els mòduls telemàtics avalua el tutot de l IOC l’IOC• La FCT:  Comença el tercer trimestre del primer curs. 100 hores curs  Al segon, 100 hores horari ordinari.  La resta, horari complementari.
 21. 21. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS NOU MODEL CURRICULAR DELS CICLES FORMATIUS
 22. 22. Nou model curricular dels cicles formatius•El Ministeri d’Educació ha decidit fer un canvi en elstítols de formació professional amb l’objectiu d’actualitzarl’oferta•Aquest canvi s’ha iniciat experimentalment el curs 2008-2009•Es generalitzarà el curs 2009-2010 en els títols que s’hanpublicat•Es preveu que el procés de canvi durarà fins el curs2011-2012.
 23. 23. El model de Formació Professional a la LOE Famílies professionals i títols Els títols de tècnic i tècnic superior s’agruparan en les 26 famílies professionals que estableix el RD 1128/2003, que regula el catàleg de qualificacions professionals:  Activitats físiques i esportives  Imatge personal  Administració i gestió g  Indústries alimentàries  Agrària  Indústries extractives  Arts i artesanies  Informàtica i comunicacions  Arts gràfiques  Instal·lació i manteniment  Comerç i màrqueting  Marítim pesquera  Edificació i obra civil  Química  Electricitat i electrònica  Sanitat  Energia i aigua  Seguretat i medi ambient F bi Fabricació mecànica ió à i SServeis socioculturals i a l comunitat i i lt l la it t  Fusta, moble i suro  Tèxtil, confecció i pell  Hoteleria i turisme  Transport i manteniment de vehicles  Imatge i so  Vidre i ceràmica
 24. 24. El model de Formació Professional a la LOE Què implicarà el nou catàleg de títols? Actualització dels títols existents a nous requeriments tecnològics i necessitats del perfil professional. professional Exemple: TS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (TS en Anàlisi i control) incorpora la qualificació d’Assajos d Assajos microbiològics i biotecnològics
 25. 25. El model de Formació Professional a la LOE Què implicarà el nou catàleg de títols? Incorporació de nous títols Exemple: T. E T Emergències sanitàries è i ità i
 26. 26. El model de Formació Professional a la LOEQuè implicarà lQ è i li à el nou catàleg de títols? tàl d tít l ?Creació d’un nou títol a partir de dos títols anteriors: p Exemple: LOE LOGSE T. de Forneria, rebosteria i T. en Pastisseria i forneria confiteria (Hoteleria) (Indústries alimentàries) T. en panificació i rebosteria (Indústries alimentàries)
 27. 27. El model de Formació Professional a la LOEQuè implicarà el nou catàleg de títols?Eliminació d’alguns títols actuals: d alguns Exemple: Es preveu l’eliminació del Tècnic en Laboratori: l eliminació no hi ha qualificacions relacionades
 28. 28. El model de Formació professional a la LOE Característiques generals dels títols de FP Tots els títols tindran 2000 hores y excepcionalment algun en podrà tenir é (Exemple: per requeriments d l professió a E t i més (E l i t de la f ió Europa, perquè acrediti determinats carnets professionals, etc. ). En alguns títols es podran definir ESPECIALITATS ( formació afegida de 300-400 h. aprox. ). El RD estableix la durada total i la durada mínima de cada mòdul, que equival al 55% d l t t l i l l del total. Cada títol conté almenys una qualificació sencera del Catàleg de qualificacions. qualificacions Un títol pot tenir més d una qualificació sencera i pot duna incorporar unitats de competència d’un altra qualificació.
 29. 29. Implantació dels nous títolsGrau Denominació Família professional Implantació Centres Població IES Ronda Lleida IES Gaudí Reus IES Salvador Seguí Barcelona IES Montilivii M tili Girona GiTS Educació infantil Serveis socioculturals i a la comunitat 08-09 IES Montserat Roig Terrassa IES Gallecs Mollet del Vallès IES Can Vilumara C Vil LHospitalet de Llobregat LH it l t d Ll b t IES de lEbre Tortosa IES La Garrotxa Olot T Mecanitzat Fabricació mecànica 08-09 IES Lacetània Manresa IES Esteve Terradas Cornellà de Llobregat Sistemes i Illa T Informàtica i comunicació 08-09 microinformàtics i xarxes IES Nicolau Copèrnic Terrassa IES Carles Vallbona Granollers
 30. 30. Implantació dels nous títols Nom del títol Família Any Nom del títol Família Any Instal·lacions elèctriques i MantenimentT Electricitat i Electrònica 09-10 automàtiques TS d’instal·lacions tèrmiques Instal·lació i manteniment 09-10T Soldadura i caldereria Fabricació mecànica 09-10 i de fluids Construccions Laboratori d’anàlisi i de d anàlisi 09-10 TS Química 09-10TS Metàl·liques Fabricació mecànica control de qualitat T Cuina i Gastronomia Hoteleria i Turisme 09-10 TS Química Industrial* Química 09-10 Gestió d’allotjament T Planta Química Química 09-10 09-10TS turístic* Hoteleria i Turisme T Emergències sanitàries Sanitat 09-10 T Serveis en restauració* S i t ió* Hoteleria Turisme H t l i iT i 09-10 09 10 Farmàcia i parafarmàcia* 09-10TS Vitivinicultura Indústries alimentàries 09-10 T Sanitat Forneria, rebosteria i TS Audiologia protèsica Sanitat 09-10 09-10T confiteria* Indústries alimentàries T Confecció i Moda* Tèxtil, confecció i pell 09-10T Olis doliva i vins Indústries alimentàries 09-10 TS Patronatge i moda* Tèxtil, confecció i pell 09-10 Desenvolupament de Transport i manteniment Carrosseria 09-10TS projectes d’instal·lacions Instal·lació i manteniment 09-10 T de vehicles tèrmiques i de fluids Transport i manteniment Automoció 09-10 TS de vehicles* Passen de 1400 a 2000 hores
 31. 31. Model M d l curricular a Catalunya i l C t lEstructura del Decret•El Perfil ProfessionalEl referent del perfil professional són les qualificacions professionals iunitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals deCatalunya.•El CurrículumEls Objectius generalsEls Mòduls professionals organitzats en Unitats Formatives•Espais•Professorat : centres públics i privats Professorat•Convalidació entre mòduls LOGSE i LOE•Correspondència entre unitats de competència i mòduls
 32. 32. Model Curricular a Catalunya Organització Modular del títolmòduls professionals associats a una o més unitats de competència competència.mòduls de suport (formació de base de cada títol)mòduls transversals a tots el títols : Formació i orientació laboral (FOL): 99 h h. Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) : 66 h.mòdul de síntesi en CFGM i mòdul de projecte en CFGS:66-99 h.mòdul d’idioma: En la definició de cada currículum es valorarà d idioma:l’oportunitat dincorporar-lo adaptat a cada context professional, en aquellscasos en què el RD no el contempli:Primer curs: 66 hP i hores Estructures de comunicació en llengua estrangera. Convalidable.Segon curs: 66 - 99 hores Terminologia específica del sector. No convalidable.mòdul de FCT : 350-400 h.
 33. 33. Model curricular a CatalunyaEls mòduls professionals Unitats formatives Organització del mòdul en unitats més petites (aprox 30h.)  Amb valor i sentit en el treball treball.  Que puguin ser ofertades per a la formació contínua.  U i Unitats avaluables i certificables. l bl ifi bl  La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul.
 34. 34. Model curricular a CatalunyaEls mòduls professionalsDurada dels mòduls i hores de lliure disposició  El mòduls tenen durada variable  Es mantenen hores de lliure d spos c ó per a l’adaptació s a te e o es u e disposició pe adaptac ó del cicle a l’entorn o a necessitats específiques (aprox. 10% del currículum). Aquestes hores de lliure disposició ) q p s’assignen a determinats mòduls.  Els centres utilitzaran la durada màxima i només la mínima si ho sol·liciten i se’ls autoritza
 35. 35. Exemple: mòdul A Durada màxima: 132 h Durada mínima: 99 h Hores de lliure disposició: 33 h33 A Utilització • Creació d’un mòdul33 B hores lliure nou (A t it ió (Autorització DGEPAiE) disposició títol • Creació d’UF’s noves33 C (Autorització (A t it ió 165 hores DGEPAiE)33 D • Distribució de les hores entre les UF’s existents(a criteri del10 E centre)23 F
 36. 36. Exemple T. MecanitzacióMòdul 2: Mecanització per control numèricDurada: 264 horesHores de lliure disposició: 33 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: Programació de Torns de CNC. 33 hores.UF 2: Programació de Fresadores de CNC. 55 hores.UF 3: Preparació de Torns de CNC. 33 hores.UF 4. Preparació de Fresadores de CNC. 33 hores.UF 5 Mecanització en Torns de CNC 33 hores 5. CNC. hores.UF 6. Mecanització en Fresadores de CNC. 44 hores.
 37. 37. Model M d l curricular a Catalunya i l C t lEls mòduls professionalsElements que configuren el currículum dels mòdulsprofessionals i les unitats formatives. Els Resultats d’aprenentatge (RA) Els Criteris d’avaluació (CA) Els Continguts de procediments, de conceptes i d’actituds associats a cada resultat d’aprenentatge
 38. 38. Mòdul A durada 132 d d Hores de lliure disposició en el mòdul 33 UF1 Nom / Durada 33 Resultats dAprenentatge 1 •Criteris d’Avaluació •--- •--- •Continguts •-- •-- UF2 Nom / Durada 66 Resultats d’Aprenentatge 2 •Criteris d’Avaluació •--- •--- •Continguts C i •-- •-- Resultats d’Aprenentatge 3 •Criteris d’Avaluació C it i d’A l ió •--- •--- •Continguts •-- •--
 39. 39. Model curricular a Catalunya Resultat UF: Instal·lacionsd’aprenentatge elèctriques interiors en (RA) edificis d’habitatges. RA 1:Munta circuits bàsics interpretant documentació tècnica p Criteri 1.1 Interpreta els esquemes elèctrics analitzant el seu funcionamentd’avaluació (CA) 1.2 Utilitza les eines adequades per a cada instal·lació 1.3 Verifica el funcionament de les instal·lacions 1.n … Resultats d’aprenentatge d aprenentatge + Criteris d’avaluacióConceptes que cal Actituds a saber en el RA desenvolupar per Procedimients a assolir el RA dominar en el RA
 40. 40. Exemple T. Mecanització TEspai formatiu Superfície m² Superfície m² Grau d’ús (30 alumnes) (20 alumnes)Aula polivalent 60 40 30%Laboratori d’assajos d assajos 120 90 5%Taller d’automatismes 90 60 10%Aula-taller de CNC 90 60 20%Taller de mecanització 300 240 25%Taller de mecanitzacions 250 200 10% especials
 41. 41. Exemple T. Mecanització Professorat de centres docents dependents del Departament dEducació MÒDUL PROFESSIONAL ESPECIALITAT DEL COS PROFESSORAT Processos de Organització i Projectes deProfessor dEnsenyament mecanització Fabricació Mecànica Secundari. Professorat del Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari. Mecanització per control M it ió t l Mecanització i M t i M it ió Manteniment P f t Professor Tè i d Tècnic de Numèric. de màquines. Formació Professional. Fabricació per abrasió, Mecanització i Manteniment Professor Tècnic de electroerosió, tall i de màquines. Formació Professional. conformat, i per processos especials. Fabricació per arrencament Mecanització i Manteniment Professor Tècnic de de ferritja. de màquines. Formació Professional. Sistemes Automatitzats Mecanització i Manteniment Professor Tècnic de de màquines. Formació Professional. Metrologia i assajos Organització i Projectes de Professor dEnsenyament Fabricació Mecànica. Secundari. Professorat del Cos de Anàlisi i Q Química industrials. C Catedràtics d’Ensenyament Secundari. Interpretació gràfica Organització i Projectes de Professor dEnsenyament Fabricació Mecànica. Secundari. Professorat del Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari. Secundari Formació i Orientació Formació i Orientació Laboral Professor dEnsenyament Laboral Secundari. Professorat del Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari. Empresa i iniciativa Formació i Orientació Laboral Professor dEnsenyament Emprenedora Secundari. Professorat del Cos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari.
 42. 42. Exemple T. Mecanització Professorat de centres de titularitat privada o de f titularitat pública diferent del Departament dEducació Mòduls professionals Titulacions Processos de mecanització Enginyer industrial i Enginyer Tècnic Industrial, en totes les especialitats. Interpretació gràfica. Enginyer de Mines i Enginyer Tècnic de Mines, en totes les especialitats. Enginyer Tècnic en Disseny Industrial. Enginyer Aeronàutic Aeronàutic. Enginyer Tècnic Aeronàutic, especialitat en: Aeronaus; Equips i Materials Aeroespacials, i Aeromotors. Enginyer Naval i Enginyer Tècnic Naval, en totes les seves especialitats especialitats. Llicenciat i Diplomat en Màquines Navals.
 43. 43. Exemple T. Mecanització Convalidacions LOGSE LOECrèdits del decret del Mòduls Professionals Mòduls del reial Mòduls del decret delcurrículum. del reial decret. decret. currículum.Productes mecànics. Processos de Processos de mecanització. mecanització. Procediments deMitjans i processos Interpretació gràfica. Interpretació i mecanització.de mecanització mecanització. representació gràfica.Preparació i Preparació i Mecanitzat per Mecanitzat perprogramació de programació de control numèric. control numèric.màquines de màquines defabricació mecànica. fabricació mecànica. mecànica mecànicaSistemes auxiliars de Sistemes auxiliars de Sistemes Sistemesfabricació mecànica. fabricació mecànica. automatitzats automatitzatsFabricació per Fabricació per Fabricació per Fabricació perarrencament de arrencament de arrencament de arrencament deferritja.f itj ferritja. f itj ferritja. f itj ferritja. f itjFabricació per Fabricació per Fabricació per Fabricació perabrasió, conformació abrasió, conformació abrasió, eletroerosió, abrasió, eletroerosió,i procediments i procediments tall i conformat i tall i conformat iespecials. especials. processos especials. processos especials.Control de les Control de les Metrologia i assajos. Metrologia i assajos.característiques del característiques delproducte de producte demecanització. mecanització.Administració, gestió Administració, gestió Empresa i iniciativa Empresa i iniciativai comercialització en i comercialització en emprenedora. emprenedora.la petita empresa. la petita empresa.Formació en centres Formació en centres Formació en centres Formació en centresde treball. de treball. de treball. de treball.
 44. 44. El Reial Decret que estableix el títolTècnic Superior en Educació Infantil CORRESPONDÈNCIA D’UNITATS DE COMPETÈNCIA I MÒDULS PROFESSIONALS Unitats de competència acreditades Mòduls professionals Unitats de competència acreditables Mòduls Mòduls convalidables superats UC1027_3: Establir i mantenir 0017. Habilitats social UC1027_3: Establir i mantenir relacions relacions fluides amb la comunitat fluides amb la comunitat educativa i educativa i coordinar-se amb les coordinar-se amb les famílies, lequip famílies, lequip educatiu i amb educatiu i amb altres professionals. altres professionals. UC1028_3: Programar, organitzar, 0011. Didàctica de lEducació UC1028_3: Programar, organitzar, realitzar realit ar i a al ar avaluar processos Infantil realitzar a al ar realit ar i avaluar processos dinter enció dintervenció dintervenció educativa de centre i educativa de centre i de grup de nens i de grup de nens i nenes. nenes. UC1029_3: Desenvolupar 0012. Autonomia personal i salut UC1029_3: Desenvolupar programes programes dadquisició i mental dadquisició i entreteniment en hàbits entreteniment en hàbits dautonomia dautonomia i salut, i programes i salut, i programes dintervenció en 0018. Intervenció amb famílies i dintervenció en situacions de risc. situacions de riscrisc. atenció a menors en risc social social. UC1030_3: Promoure i implementar 0013. El joc infantil i la seva UC1030_3: Promoure i implementar situacions de joc com a eix de metodologia situacions de joc com a eix de lactivitat i lactivitat i del desenvolupament del desenvolupament UC1031_3: Desenvolupar els 0014. Expressió i Comunicació UC1031_3: Desenvolupar els recursos recursos expressius i comunicatius expressius i comunicatius del nen i la del nen i la nena com a mitjà de nena com a mitjà de creixement personal i creixement personal i social. social social. social UC1032_3: Desenvolupar accions 0016.Desenvolupament UC1032_3: Desenvolupar accions per per afavorir lexploració de lentorn a socioafectiu afavorir lexploració de lentorn a través del través del contacte amb els contacte amb els objectes, i les relacions objectes, i les relacions del nen o 0018. Intervenció amb famílies i del nen o nena amb seus iguals i amb les nena amb seus iguals i amb les atenció a menors en risc social. persones adultes. persones adultes. UC1033_3: UC1033 3: Definir, seqüenciar i 0015. Desenvolupament cognitiu i UC1033 3: Definir, seqüenciar i avaluar UC1033_3: avaluar aprenentatges, interpretant- motor aprenentatges, interpretant-los en el los en el context del context del desenvolupament infantil de desenvolupament infantil de zero a zero a sis anys. sis anys.
 45. 45. L’avaluació i certificació dels mòduls i UF L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en cada unitat formativa La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el composen. La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mòdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència als quals estan associats
 46. 46. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATSDADES D’INSERCIÓ LABORAL DEL CURS 2006-2007 2006 2007 Estudi 2008
 47. 47. INSERCIÓ LABORAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 47/19A CATALUNYA 2006-2007 INSERCIÓ LABORAL DE LA FP A CATALUNYA 2008 Alumnes que han aprovat un Cicle Formatiu durant el curs 2006- 2007 TOTALS: Feina Alumnes Busca Continua Estudia i Inserció Treballa relacionada finalitzats feina estudis treballa laboral amb estudis 23992 5,18 26,75 21,66 46,42 68,08 80,10
 48. 48. INSERCIÓ LABORAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 48/19A CATALUNYA 2006-2007 INSERCIÓ LABORAL DE LA FP A CATALUNYA 2008 GRAU DELS CICLES FORMATIUS: Feina Alumnes Busca Al mnes B sca Continua Estudia Contin a Est dia i Inserció Grau Treballa relacionada finalitz. feina estudis treballa laboral amb estudis Mitjà 11.813 6,48 6 48 30,09 30 09 20,52 20 52 42,91 42 91 63,43 63 43 77,78 77 78Superior 12.179 3,85 23,35 22,81 49,98 72,79 82,07
 49. 49. INSERCIÓ LABORAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 49/19 A CATALUNYA 2006-2007 INSERCIÓ LABORAL DE LA FP A CATALUNYA 2008 SEXE: Feina Alumnes Busca Continua Estudia i Inserció Sexe Treballa relacionada enquestats feina estudis treballa laboral amb estudis Dona 8839 5,65 26,60 22,33 45,42 67,76 79,43 Home 9046 4,73 26,88 20,99 47,39 68,38 80,67
 50. 50. INSERCIÓ LABORAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 50/19 A CATALUNYA 2006-2007 INSERCIÓ LABORAL DE LA FP A CATALUNYA 2008 GRAU I SEXE: Feina Alumnes Busca Continua Estudia i Inserció Grau i sexe Treballa relacionada enquestats feina estudis treballa laboral amb estudis Grau Mitjà Dona 4305 7,67 29,87 20,91 41,56 62,46 77,87 Home 4707 5,42 5 42 30,29 30 29 20,16 20 16 44,14 44 14 64,29 64 29 77,70 77 70 Grau Superior Dona 4534 3,73 3 73 23,49 23 49 23,69 23 69 49,10 49 10 72,78 72 78 80,70 80 70 Home 4339 3,99 23,19 21,90 50,92 72,82 83,51
 51. 51. INSERCIÓ LABORAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 51/28A CATALUNYA 2006-2007 INSERCIÓ LABORAL DE LA FP A CATALUNYA 2008 VIA D’OBTENCIÓ DE LA FEINA: Respostes Percentatge A través del centre on vaig realitzar el CF (borsa de treball, professors…) 18,33% A través de l’empresa o empreses on es va fer la FCT l empresa 19,74% 19 74% Una empresa de treball temporal (ETT) 4,90% Un servei de col·locació (OTG…) 1,92% Treballa en empresa familiar p 4,37% Treballa en la seva pròpia empresa 1,45% Responent a un anunci (premsa, Internet,…) 10,74% Tramesa d’un CV a una empresa 17,44% A través d’un amic, un conegut o un familiar 20,25% Mitjançant una oposició 0,87% TOTAL 100%
 52. 52. INSERCIÓ LABORAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 52/28 A CATALUNYA 2006-2007 INSERCIÓ LABORAL DE LA FP A CATALUNYA 2008 TIPOLOGIA DE CONTRACTE LABORAL: Percentatge Modalitat del contracte sobre el total Contracte temporal 56,27% Contracte indefinit 37,89% 37 89% Contracte per una ETT 2,47% Altres 3,37% TOTAL 100% Tipus de jornada A temps complert 66,99% A temps parcial 33,01% TOTAL 100%
 53. 53. DIRECCIÓ GENERAL D’ENSENYAMENTSPROFESSIONALS ARTÍSTICS I ESPECIALITZATS

×