Burgerjaarverslag Lochem 2008

767 views

Published on

productie en teksten voor het Burgerjaarverslag van de gemeente Lochem

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Burgerjaarverslag Lochem 2008

  1. 1. Burgerjaarverslag 2008 Burgers positief over Beste mensen, nieuw vergadermodel gemeenteraad We stellen de klant centraal. Dat is de belangrijkste prioriteit voor de gemeente. Ik vind het erg leuk om hier nog te vermelden dat mijn vrouw en ik na drie jaar tij- Ongeacht of dat een individuele burger is, of een vertegenwoordiger van een bedrijf, delijke woonruimte in Eefde sinds 1 maart van dit jaar onze vaste plek hebben ge- Burgers die hebben meegepraat in instelling of vereniging. We willen een klantvriendelijke, oplossingsgerichte en mee- vonden in Almen. Ik hoop dat we daar nog lang zullen genieten van al het moois dat een Rondetafelgesprek (RTG) zijn denkende organisatie zijn in plaats van een organisatie die gericht is op producten onze gemeente te bieden heeft. daarover veelal zeer positief. Dat geldt en eigen procedures. Ik weet dat zoiets niet in één jaar lukt, maar elk jaar zetten we zeker voor degenen die het oude ver- flinke stappen. gadermodel met commissievergade- ringen hebben meegemaakt. Dat blijkt Gezien het belang van goede dienstverlening, is daarover in dit Burgerjaarverslag uit een tussentijdse beoordeling van over 2008 veel te lezen. Maar ook zaken als burgers betrekken bij het beleid - wat het nieuwe vergadermodel van de ge- we ‘burgerparticipatie’ noemen - en het omgaan met klachten en bezwaarschriften meenteraad. Bij de raadsleden was de komen hier aan de orde. Net als een aantal belangrijke gebeurtenissen in 2008. tevredenheid minder. Dat wordt mede veroorzaakt doordat zij bij een RTG Website alleen vragen mogen stellen en geen Belangrijk in de dienstverlening is onder andere dat we steeds meer diensten aan- standpunt mogen weergeven. bieden via onze website. Dan kunnen mensen als het hen zelf uitkomt zaken rege- len met de gemeente. Maar ook mensen die een brief sturen - ongeacht of het een De gemeenteraad voerde op 1 de- aanvraag, een klacht of verzoek is - kunnen rekenen op een goede afhandeling. cember 2007 een nieuw model in Mensen krijgen in elk geval een ontvangstbevestiging. Daar staat ook in welke amb- voor haar vergaderingen. Daarbij zijn tenaar verantwoordelijk is voor de afhandeling en binnen welke termijn we verwach- de discussie over onderwerpen en ten dat de brief wordt afgehandeld. het nemen van besluiten daarover uit elkaar getrokken. Dat stimuleert de Wat ik ook belangrijk vind is dat we inwoners betrekken bij het beleid en ontwik- discussie in de raad. kelingen; de zogeheten burgerparticipatie. Over het algemeen gaat dit goed, maar hier geldt, net als bij de dienstverlening, dat we nog meer willen openstaan voor de Lochem kent sindsdien geen commis- wensen van onze inwoners. We stimuleren dat mensen meer verantwoordelijkheid sievergaderingen meer. In het nieuwe nemen voor hun woonomgeving, onder andere in het groenbeheer. Ik ben blij dat model met Rondetafelgesprekken onze wethouders bij hun aantreden meteen kernwethouders zijn geworden. De lij- kunnen vertegenwoordigers van de nen met dorpsraden en verenigingen zijn kort. De dorpen willen vaak meer en snel- fracties vragen stellen aan de wethou- ler dan kan. Maar ze hebben het recht te weten wanneer iets gaat gebeuren. der en de ambtenaar die het onder- werp heeft behandeld. Bij dat gesprek Gesprekken kunnen burgers aanschuiven en hun Een andere manier voor burgers om invloed uit te oefenen zijn de Rondetafelge- mening over het onderwerp geven. sprekken van de gemeenteraad. Deze nieuwe manier van vergaderen gaat goed. Ze kunnen ook reageren op wat door Inwoners kunnen niet meer ‘inspreken’ in een commissie, waarbij we zeggen: ‘dank andere burgers, de wethouder of de u voor uw bijdrage’ om vervolgens met elkaar verder te gaan. Mensen kunnen bij de ambtenaar erover wordt gezegd. De Rondetafelgesprekken echt meepraten over onderwerpen die zij van belang vinden. spreektijd wordt, als er niet al te veel Dat wordt erg gewaardeerd en dit nieuwe model laten we verder groeien. meesprekers zijn, niet strak gehan- Frans Spekreijse teerd. 2009 is een belangrijk jaar. Het is het laatste volledige jaar van dit gemeentebe- Uw burgemeester stuur. Het wordt een jaar van uitvoeren en oogsten van wat we de afgelopen jaren in Rond de zomer van 2009 wordt defini- gang hebben gezet. Daarnaast heb ik er nu de eerste helft van mijn eerste zesjarige tief bekeken of het nieuwe vergader- ambtsperiode als burgemeester opzitten. Ik ben erg enthousiast over de gemeente Vragen of opmerkingen? model bevalt. Lochem. Het is een mooie gemeente om te wonen, te werken en te verblijven. Dit burgerjaarverslag 2008 is een speciale bijlage in Extra Nieuws. Heeft u vragen of opmerkingen over dit verslag, dan kunt u zich per e-mail wenden tot burgemeester@lochem.nl. Of u belt met het algemene nummer van Lochem 0573 - 28 92 22. Als burgemeester kan ik wellicht niet alle vragen zelf Het college van burge- Vraag van klant centraal in beantwoorden. In dat geval zal een van onze medewerkers u zo goed mogelijk meester en wethouders van dienst zijn. dienstverlening staat u graag te woord De gemeente Lochem werkt er Klant Contact Centrum zevende op een lijst van 91 gemeenten. Burgers kunnen het bestuur van de hard aan om meer vraaggericht Met het zogeheten Klant Contact Centrum Deskundigheid, wachttijd en vriendelijk- gemeente Lochem, het college van te werken en de tevredenheid van (KCC) wil de overheid de dienstverlening heid (daar hechten de baliebezoekers Kernwethouder- burgemeester en wethouders (B&W), onze klanten te verhogen.De wens en informatievoorziening aan burgers ver- de meeste waarde aan) scoorden aanspreken op het gevoerde beleid en de vraag van de klant staan beteren. Iedere burger kan op termijn bij respectievelijk een 8,4, 8,6 en 8,7. De schap en het toekomstige beleid. Bij voor- centraal en niet de regels en pro- de gemeente terecht voor alle vragen aan gemiddelde wachttijd bedroeg 3,2 minu- keur maakt u hiervoor gebruik van het cedures. De gemeente ontwikkelt de hele overheid. Lochem heeft de eerste ten. Van de publieksbalie in Gorssel zijn De vier wethouders van de ge- spreekuur van het college. Om wacht- normen, zodat de klant kan zien stappen naar een KCC gezet. Er wordt geen betrouwbare bezoekersaantallen. meente Lochem zijn elk kern- tijden te voorkomen, vragen wij u een hoelang de gemeente over bijvoor- volop gewerkt aan de digitalisering van wethouder van één of meerdere afspraak te maken voor dit spreekuur. beeld een vergunning of paspoort alle beschikbare gegevens, lopende zaken Telefonisch contact kernen. Het doel van het kern- Afspraken lopen via het bestuurssecre- doet. De informatie-uitwisseling en historie. In 2009 worden die beter be- Dit jaar is begonnen met het verbeteren wethouderschap is dat er korte tariaat. gaat daarnaast zoveel mogelijk schikbaar gemaakt. van de telefonische dienstverlening. Het lijnen zijn tussen het bestuur, de via internet en e-mail (het ‘digitaal streven is dezelfde hoogwaardige kwa- dorpsraden en andere belangen- loket’). Inwoners van Lochem kun- Persoonlijk contact aan de balie liteit aan informatie te bieden als nu met verenigingen. nen steeds meer transacties met Bij de publieksbalie in Lochem kwamen in de persoonlijke contacten aan de balie Inwoners van de gemeente Lochem de gemeente via internet doen met 2008 ruim 35.000 bezoekers, gemiddeld wordt gegeven. kunnen met vragen of opmerkingen over hun kern naar hun dorpsraad of belan- behulp van DigiD. DigiD is de spe- zo’n 140 per dag. De bezoekers beoor- genvereniging gaan, of de kernwethouder rechtstreeks benaderen. De dorpsra- ciale persoonlijke inlogcode voor deelden de baliedienstverlening in het in Schriftelijk contact den nemen vervolgens contact op met de gemeente. In de praktijk werkt dit erg zakendoen met overheidsinstel- 2008 gehouden klanttevredenheidsonder- In 2008 zijn er in totaal 10.150 ingeko- prettig. De dorpsraden stellen het systeem op prijs en willen ermee doorgaan. lingen. zoek met een 7,9. Hiermee werd Lochem men stukken ingeboekt. Als een brief Natuurlijk kunt u met vragen of opmerkingen ook altijd via het algemene infor- niet binnen twee weken kan worden matienummer contact opnemen met de gemeente. beantwoord, krijgt de schrijver een ont- vangstbevestiging. Dat laatste blijkt niet in alle gevallen te gebeuren. Daarom komen er maatregelen om iedereen een ontvangstbevestiging te sturen. Verdeling kernen Digitaal loket Kern Kernwethouder Via de website www.lochem.nl zijn in 2008 ruim 1550 transacties uitgevoerd Lochem Wethouder Thijs de la Court voor het verstrekken van informatie of formulieren en voor het leveren van Epse, Eefde en Harfsen Wethouder Gudrun Kreeft producten. Dat is een stijging van ruim 144% ten opzichte van 2007. Voorbeel- Almen, Laren en Exel Wethouder Jan Kottelenberg den zijn het doen van meldingen over de woon- en leefomgeving, ontheffingen Gorssel, Barchem en Zwiep Wethouder Berend Jan Bussink van het stookverbod, uittreksels bevol- kingsregister, bezwaar en beroep belas- tingen en de Woz-beschikking.
  2. 2. Burgerjaarverslag 2008 Scholierenraden kiezen voor energiebesparing Communicatie de website. De gemeentegids krijgt tingsbijeenkomsten bezochten, zijn een 6,8. De gemeentepagina’s en de daar positief over. Wel willen ze meer met inwoners kan gemeentegids zijn heel bekend en informatie over wat er nadien met hun worden het meest gebruikt. inbreng gebeurt. De gemeente werkt beter ook samen met dorpsraden. De meer- Maar het kan beter. De informatie derheid van de inwoners heeft echter Wat is uw mening over de manier moet begrijpelijker en beter aanslui- weinig contact met hun dorpsraad en waarop de gemeente u informeert en ten bij wat mensen willen weten. Zo voelt zich onvoldoende vertegenwoor- met u samenwerkt? Hierover hield de willen burgers vooral informatie over digd. gemeente Lochem in 2008 een en- bouwbesluiten, ruimtelijke ordening, quête bij haar inwoners. wegwerkzaamheden en dergelijke. Aan de slag We danken iedereen die de enquête Ruim de helft van de ondervraagden Samenwerking heeft ingevuld. We gaan met deze is tevreden over de informatie die ze Ruim de helft van de ondervraagden resultaten aan de slag en willen over krijgt van de gemeente. Een derde is is neutraal over de samenwerking met twee jaar op al deze punten beter hierover neutraal. De inwoners geven de gemeente. Ongeveer een kwart scoren. gemiddeld een 6,5 voor de gemeen- voelt zich onvoldoende betrokken. tepagina’s in de Extra Nieuws en voor Mensen die inspraak- en voorlich- Behandeling van bezwaren In 2008 heeft de commissie bezwaarschriften 136 bezwaren voorgelegd gekregen en behandeld. Dat zijn er 21 meer dan in De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke advies- 2007: toen waren er 115 bezwaren. Meerdere bezwaren waren commissie. Wanneer iemand bezwaar maakt tegen een besluit het gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke on- van de burgemeester, het college of de gemeenteraad, advi- dersteuning (Wmo). De commissie, bestaande uit een voorzitter seert deze commissie het college over dat bezwaar. De com- en twee leden, kwam in 2008 21 keer bijeen. In april 2008 werd twee keer een scholieren- Uitkomst: De scholieren kozen uit drie voor- missie hoort de bezwaarmaker, de verweerder (de gemeente) raad gehouden: in Harfsen en in Lochem. stellen het lespakket over energiebesparing en eventuele betrokkenen. Daarna brengt de commissie advies Niet alle bezwaren hoefden te worden voorgelegd aan de com- Leerlingen van groep 8 uit alle kernen op scholen. De gemeente stelde 1500 euro uit aan de gemeenteraad of het college. De commissie kan ook missie: door nadere toelichting en door overleg is een behoorlijk kwamen bijeen om met eigen ‘politieke par- beschikbaar om acties uit te voeren. bemiddelen tussen bezwaarmaker en gemeente zodat zij samen aantal bezwaren ingetrokken. Het jaarverslag van de commissie tijen’ een gemeenteraadszitting te houden. tot een oplossing kunnen komen. bezwaarschriften wordt in juni aangeboden aan het college. Buurtbemiddeling komt op gang Aantal klachten blijft laag Veertien speciaal opgeleide vrijwilligers begonnen in het najaar Bewoners kunnen zelf om bemiddeling vragen, maar ook me- In 2008 zijn elf klachten ingediend bij de gemeente, twee meer dan in 2007. Vier van 2007 met het project buurtbemiddeling. Zij hebben zich dewerkers van politie, gemeente of de woningbouwcorporaties klachten bleken gegrond, één klacht was ongegrond, drie klachten zijn ingetrokken sindsdien, onder professionele begeleiding van een coördinator, kunnen (buurt)problemen melden. Het project loopt inmiddels en bij één klacht zijn naar tevredenheid van de klager goede afspraken gemaakt. Twee klachten zijn nog in behandeling. vol enthousiasme ingezet om te bemiddelen in buurtconflicten. ruim een jaar en inwoners lijken nu ook echt hun weg naar de Tot op heden zijn er 38 meldingen binnengekomen en in behan- buurtbemiddelaars te hebben gevonden. De klachten gingen onder andere over de handelwijze van ambtenaren, het niet deling genomen. nakomen van toezeggingen en onheuse bejegening van inwoners, zoals niet terug- bellen of iemand onaardig te woord staan. De gemeente heeft voor de gegronde klachten haar excuses aangeboden. In 2008 zijn - net als in 2007 - drie verzoeken bij de Nationale Ombudsman binnen- gekomen. Twee verzoeken zijn terugverwezen naar de gemeente, omdat de interne klachtenprocedure niet was gevolgd. Het derde verzoek is door de Nationale Om- budsman getoetst. De gemeente heeft hierover nog geen eindconclusie ontvangen. Wie zich benadeeld voelt door de gemeente, kan schriftelijk of telefonisch een klacht indienen. Als de indiener het niet eens is met de uitkomst, dan kan die naar de Nationale Ombudsman stappen. Die beoordeling is definitief. Meldingen Gudulatoren Naast formele klachten over procedures of de bejegening ontvangt de gemeente vaak meldingen of klachten over de woon- of leefomgeving. Het gaat om zaken als het groenonderhoud, rondslingerend afval, beschadigde bestrating en overlast. In 2008 kwamen bij de gemeente 739 meldingen binnen. Vrijwel alle binnengekomen meldingen zijn succesvol afgehandeld. in oude Klacht of melding doorgeven Klachten of meldingen kunt u aan de gemeente doorgeven via het algemene tele- foonnummer 0573-289222. Ook kunt u het speciale formulier op de website invullen glorie hersteld (via digitaal loket - meldingen en klachten). Elke melding is voor de gemeente een kans om de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving te verbeteren. Gudulatoren in oude glorie hersteld In augustus 2008 werd in hartje Lochem een gedenkwaardige stap gezet: na jaren van voorbereidingen begon daadwerke- lijk de grondige opknapbeurt van de Gudulatoren. Na maanden van hard werken zijn in januari 2009 de gevels, het houtwerk, de omloop, het dak en ook het uurwerk en de haan weer in oude luister hersteld. De historische luidklokken zul- len weer luiden. De Gudulatoren stond jaren in de steigers om het wandelend publiek te beschermen tegen vallende stenen. De toren zou her- steld worden van het slechte voegwerk. Na grondig onderzoek bleek de toren er slechter aan toe te zijn dan voorzien. Het steigerwerk werd meerdere malen opnieuw bevestigd, omdat de muren van de toren aan de buitenzijde onvoldoende samenhang hadden. Door het werk binnen een bouwteam aan te besteden, kon de opknapbeurt efficiënt en vakkundig worden uitgevoerd. De restauratie bleef binnen de begroting. Het bleek ook nog mogelijk binnen het budget het carillon te restaureren. Voorbijgan- gers kunnen nu genieten van de prachtig gerestaureerde toren en de klanken van het carillon.
  3. 3. Burgerjaarverslag 2008 Burgerparticipatie: wat kunnen we Wethouders betrekken inwoners zoveel mogelijk bij plannen voor elkaar betekenen? ‘Verwachtingen en rolverdeling moeten duidelijk zijn’ De gemeente wil burgers betrekken bij het proces van gemeentelijke beleidsvor- ming. Dit onder het motto: “Wat kunnen we voor elkaar betekenen?” Daarvoor is in Bij grote projecten in de gemeente worden burgers nadrukkelijk betrokken. Denk aan het project Etalage naar de Toekomst, het oktober 2008 de nota Burgerparticipatie vastgesteld. Wij willen bereiken dat burger- bestemmingsplan buitengebied, de bestuursopdrachten welzijn en de ontwikkeling van nieuwbouwwijken. In het ene geval ver- participatie in 2010 een gewoon en bekend middel is om als inwoner mee te kunnen loopt het met elkaar praten en nadenken soepel, in het andere geval komen gemeente en burgers maar moeizaam of bijna hele- doen met de beleidsvormingsprocessen van de gemeente. maal niet op één lijn. Wethouders Gudrun Kreeft (o.a. welzijn, sport en cultuur) en Jan Kottelenberg (o.a. ruimtelijke ordening en Het doel van burgerparticipatie is: Etalage naar de Toekomst) vertellen over het belang van goede communicatie met de belanghebbenden. • Open staan voor de wensen van onze inwoners. • Inwoners betrekken bij het beleid van de gemeente. Jan Kottelenberg had in 2008 onder andere te maken met twee uiteenlopende projecten: de nieuwbouwplannen voor Reuve- • Stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. kamp-Zuid in Gorssel en de ontwikkeling van een nieuw centrumgebied ten noorden van de oude kern van Lochem ‘Etalage naar • De goede relatie met de kernvertegenwoordigingen (dorpsraden en belangen- de Toekomst’. “Bij Reuvekamp-Zuid stuitten we van meet af aan op veel weerstand. Dat ondanks de intensieve manier waarop we verenigingen) behouden en verbeteren. iedereen van tevoren hebben betrokken bij de discussie over nut en noodzaak van woningbouw in onze gemeente. Soms is het bijna onmogelijk om samen tot een breed gedragen resultaat te komen. Hoe bereiken we de doelen? Bij Etalage naar de Toekomst verloopt dat proces veel soepeler. Daar hebben we bedrijfsleven, instellingen en bewoners afgelo- We gaan de doelen bereiken door de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat pen najaar intensief betrokken bij het opstellen van een masterplan. Alleen bij bewoners van de Noorderbleek liggen de plannen we vraaggerichter kunnen werken. We zorgen ervoor dat burgerparticipatie een wat moeilijk, want zij komen van een rustige ‘achterafwijk’ straks midden in het levendige centrum van Lochem te liggen. Daarover plek krijgt in bestuursopdrachten van grote projecten en dat de aanpak geëvalueerd zijn we goed in gesprek. Van beide kanten is bereidheid te zoeken naar een goede oplossing.” wordt. We werken hard aan wijkaanpak. De gemeente gaat inwoners stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Verder neemt de gemeente Tijd nemen maatregelen om de relatie met de dorpsraden en belangenverenigingen te behou- Gudrun Kreeft stelt vast dat veranderingen vaak reacties oproepen bij burgers. “Daarom proberen we bij nieuwe plannen steeds den en te verbeteren. Ook zijn de subsidies aan dorpsraden verhoogd en is het de tijd te nemen om alles goed voor te bereiden. We steken veel energie in goede communicatie met betrokkenen en proberen de kernwethouderschap gecontinueerd. verwachtingen en de rolverdeling goed duidelijk te maken.” Kreeft was in 2008 onder meer betrokken bij de bestuursopdrachten welzijn die op zes deelterreinen zijn uitgewerkt. “Het jaar Trapveld en skatebaan voor Lochemse jongeren daarvoor hebben we bij het opstellen van het jeugdbeleid ook vele partijen intensief betrokken. In 2008 liepen zes trajecten te- gelijk, omdat we samenhang willen brengen in het welzijnsbeleid. Daardoor was het proces per traject wat minder intensief dan In 2008 kwamen groepen jongeren, de heid en onder luid applaus van tiental- in 2007 toen we alleen jeugdbeleid deden. We hebben alle instanties, instellingen, verenigingen en belangstellenden van harte jongerenwerkers van Carion en kern- len jongeren gaf de gemeenteraad de uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Op basis van al die inspraak hebben we actieplannen met concrete voorstellen wethouder Thijs de la Court regelmatig benodigde financiële steun. Inmiddels gemaakt. We koppelen zo goed mogelijk terug wat we met alle suggesties en kritiekpunten hebben gedaan. Ondanks deze inten- bijeen. Onderwerp van gesprek was is aan de Graanweg een noodveldje in- sieve manier van werken houd je mensen die zich onvoldoende gehoord voelen. Dat kunnen we niet altijd voorkomen.” de opzet van een trapveldje en een gericht. Eind 2009 komt daar het defini- skatebaan in de kern van Lochem. Ge- tieve veld. Voorwaarde is wel dat Carion Spanningsveld zamenlijk werden locaties uitgezocht en de jongeren extra geld vinden. De Daarbij komt dat het gemeentebestuur het algemeen belang dient en burgers vaker naar individuele belangen kijken. “Natuur- en gevonden, ontwerpen besproken en zoektocht daarnaar is in volle gang. lijk is het niet leuk als precies achter jouw tuin een nieuwe wijk gaat komen. Maar daarvóór heeft de gemeenteraad al een keer een voorstel uitgewerkt. In aanwezig- vastgesteld dat er voldoende woonruimte moet blijven in de gemeente om bewoners te kunnen ‘vasthouden’. Daar zit een span- ningsveld. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Maar we proberen altijd in gesprek te blijven en naar de meest aan- vaardbare oplossingen te zoeken,” besluiten de wethouders eensgezind. Samenwerking met dorpsraden De gemeente Lochem streeft naar een goede relatie met de dorpsraden en be- langenverenigingen. Om deze relatie te behouden en verbeteren zijn in 2008 een nieuwe samenwer- kingsovereenkomst en nieuwe beleidsregels opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst werd op 28 april 2009 ondertekend met de dorpsraden. De dorpsraden beschikken nu over meer geld: voor de organisa- tie, om dorpsplannen te maken en zelf wensen uit de dorpsplannen uit te voe- ren. Ook is er een apart potje voor snelle maatregelen. Het samenwerken met de dorpsraden is een leerproces waarin beide partijen moeten groeien en waaraan we in 2009 verder willen werken. Dorpsplannen In 2008 waren verschillende dorpsraden druk bezig met het opstellen en uitvoeren van dorpsplannen. De dorpsplannen van Barchem en Harfsen zijn klaar en getoetst. De gemeente heeft hierbij aangegeven welke wensen uit de dorpsplannen uitgevoerd zullen worden en welke punten de dorpsraden zelf kunnen oppakken met behulp van een gemeentelijke bijdrage. Barchem heeft aangegeven dat de meeste punten zijn ver- wezenlijkt en toe te zijn aan het formuleren van nieuwe wensen. Almen, Exel en Gorssel zijn klaar met hun dorpsplannen en zitten nu in de toet- singsfase. De gemeente bekijkt hoe de punten in het dorpsplan kunnen worden opgepakt. Eefde en Laren zijn begonnen met het opstellen van een dorpsplan. Wethouders Jan Kottelenberg en Gudrun Kreeft bespreken hoe ze burgers betrekken bij grote projecten. Wijkaanpak: leefbaarheid vergroten Met de Wijkaanpak wil de gemeente waar nodig de sociale samenhang en leefbaarheid van kernen en wijken vergroten. Dit gebeurt door relaties en sociale banden te bevorderen tussen inwoners, gemeente en andere partijen. Wijkaanpak is een samenwerkingsverband van bewoners, gemeente, politie, woningcorporaties, straathoekwerker en het sociaal cul- tureel werk. Zij verzorgen wijkschouwen, signaleren problemen en werken aan oplossingen, zowel in Lochem als in de andere kernen. Wijkschouw Lochem In 2008 zijn zes wijkschouwen gehouden, waarbij telkens een rondgang is gemaakt door een deel van de oude binnenstad. Alle zaken die in de openbare ruimte opvallen of kapot zijn worden gemeld. De gemeente zoekt uit wie ervoor verantwoordelijk is en bericht wat er met de punten is gedaan. Zo worden lantaarnpalen gemaakt, verzakte bestrating aangepakt en graffiti verwijderd. Groenvoorzieningen Een specifiek project is gericht op de groenvoorziening. Het doel is meer betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en zeggen- schap van bewoners over de woon- en leefomgeving. De gemeente stelt samen met betrokkenen een lijst op met groenvlakken die in aanmerking komen voor een opknapbeurt. SCW Gorssel en/of Carion Lochem overleggen hierover met de bewoners. De gemeente geeft de bewoners een budget voor renovatie en onderhoud. Een groep bewoners van de Daslook in Lochem ging als eerste een overeenkomst aan met de gemeente om zelf het openbaar groen in de straat te onderhouden. Op 4 oktober werd dat fees- telijk gevierd. Wethouder Thijs de la Court overhandigde aan de bewonersvereniging symbolisch een ‘gouden schoffel’.
  4. 4. Burgerjaarverslag 2008 Veiligheid integraal aangepakt ‘Grenzeloze’ samenwerking De gemeenteraad stelde in september 2008 de kadernota integrale veiligheid 2009-2012 vast. De nota beschrijft de In november 2008 kreeg de gemeente en ondersteund door een grote schare koers voor de komende jaren. Bij de kadernota hoort een jaarprogramma. In het jaarprogramma 2009 is aangegeven Lochem een delegatie uit Mutare (Zim- vrijwilligers. welke veiligheidsproblemen dit jaar voorrang hebben. De belangrijkste aandachtspunten zijn: babwe) op werkbezoek. Dit in het kader van een samenwerkingsprogramma Tijdens het werkbezoek is vooral - Jeugdoverlast; tussen Haarlem, Lochem en Mutare. onderzocht wat Lochem en Mutare van - Uitgaansgeweld/ evenementen in combinatie met alcohol; De vier gasten zijn gedurende vier elkaar kunnen leren en hoe samenwer- - Alcoholmatiging; weken op bezoek geweest bij scholen, king vorm kan krijgen. Het werkbezoek - Verkeersveiligheid; instellingen, bedrijven en uiteraard bur- is afgesloten met een bijeenkomst in - Inbraken; gers. Ook verbleven zeventien zoge- de Gudulakerk, waar de bevindingen - Huiselijk geweld. noemde buurtsportwerkers een kleine van de werkgroep zijn gepresenteerd. week in Lochem. Zij gaven onder meer In 2009 worden de resultaten verder Convenant hennepteelt gastlessen op Lochemse basisscho- uitgewerkt voor de thema’s scholen, De gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen (het politiedistrict IJsselstreek) besloten vergaand te gaan samenwerken len. Het werkbezoek werd enthousiast ouderen en jeugd. met de politie, woningcorporaties en de netwerkbeheerder Liander NV (voorheen Continuon) bij het opsporen van illegale hen- begeleid door Carion, locatie De Garve nepkwekerijen. In november 2008 tekenden de partijen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. In alle vier de gemeenten wordt de hennepteelt nu op dezelfde manier aangepakt. SMS-Alert Burgers betrekken bij de veiligheid in hun eigen wijk. Dat is het doel van het nieuwe communicatiemiddel SMS-Alert. Door mid- del van een groeps-sms informeert de politie burgers of roept hun hulp in. Bijvoorbeeld als een kind wordt vermist of net een inbraak is gemeld. SMS-Alert is op 1 november ingevoerd. Duurzaam onder- Wmo-raad adviseert college nemen loont in Op 4 juli 2008 is de Wmo-raad van burgers en belanghebbenden. Met het Lochem geïnstalleerd. De Wmo-raad installeren van de Wmo-raad laat de Lochem is een onafhankelijk adviesorgaan dat gemeente Lochem zien open te staan gevraagd en ongevraagd het college van voor inspraak bij het ontwikkelen van De gemeente Lochem, de Industriële burgemeester en wethouders adviseert. Wmo-beleid en de uitvoering daarvan. Kring Lochem en de provincie Gelder- De Wmo-raad komt op voor de belangen De Wmo-raad bestaat uit veertien leden land begonnen in september 2008 het van betrokkenen die te maken hebben en een onafhankelijk voorzitter. De gezamenlijke project ‘Duurzaam onder- met de Wet maatschappelijke onder- vergaderingen van de Wmo-raad zijn in nemen loont’ in Lochem. Doel van dit steuning (Wmo). principe openbaar. De eerste vergade- project is het duurzaam ondernemen bij De leden van de Wmo-raad onderhou- ring vond plaats op 8 oktober 2008. bedrijven verder vormgeven en bedrij- den nauwe contacten met cliëntenraden, ven hiervoor enthousiast maken. Vertegenwoordigers van zestien be- drijven volgden een cursus. De cursus bestond onder meer uit het meten van de eigen milieuprestaties, bespreken van subsidiemogelijkheden voor duur- zame investeringen en communicatie over duurzaam ondernemen. Ook de komende jaren zal duurzaam onderne- men in Lochem een belangrijke plaats Wethouder Thijs de la Court (rechts) ontvangt de delegatie uit Kartare. innemen. Koninklijke onderscheidingen In 2008 heeft de burgemeester een aantal Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners, verenigingen of organisaties uit de gemeente Lochem die zich verdienstelijk hebben gemaakt. De heren F.J.E. Dolleman, G.J. van Helvoort, A.J.W. Sigger en G.P. Voortman waren meer dan twintig jaar actief als vrijwil- lige brandweerlieden. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het bestuur van Advendo kreeg een Koninklijke Erepenning met oorkonde voor hun honderdjarig bestaan. Ook de volgende inwoners hebben zich op hun gebied onderschei- den: De heer P. Tollenaar, mevrouw M.A.M. de Groot, mevrouw G.J.H. Andriessen - ten Bokkel, mevrouw L.H. Zweverink en Wethouder Berend-Jan Bussink (links) installeert de Wmo-raad. de heren J. Dollekamp, G.J. Groothuis, G.J. Leferink, S. van Voorst en A.J. Gossink. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde De raad wordt voorgezeten door mevrouw Prins (rechts). van Oranje-Nassau. De heer mr. O.H.A. Regout is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ondernemersacademie Oost in Lochem Veteranenbijeenkomst in Lochem Lochem is met 14.500 arbeidsplaatsen en 145 hectare aan bedrijventerreinen een economisch dynamische gemeente. Lochem heeft ook een duidelijk regionale economische functie. Om dat te onderstrepen en te versterken, maakte de gemeente in 2008 de vestiging mogelijk van de Ondernemersacademie Oost in het oude stadhuis te Lochem. De Ondernemersacademie organiseert voor bedrijven in Oost Nederland professionele en op maat gemaakte counsels. Het be- drijfsleven bepaalt zelf de onderwerpen. Vele bedrijven hebben inmiddels een beroep op de Ondernemersacademie Oost gedaan. Met een ferme handdruk bezegelen wethouder Berend-Jan Bussink en directeur R. Boeijenga van de OndernemersAcademie Oost de tijde- lijke huisvesting van de academie in het oude stadhuis van Lochem. Links staat A. Leutscher, voorzitter van het bestuur van de academie. Ruim honderd veteranen kwamen op 24 juni 2008 bijeen op de eerste veteranenbijeenkomst van de gemeente Lochem. Bij het Indiëmonument op de Gorsselse begraafplaats stond het Kopzorgen om Belgisch hardsteen gezelschap samen met burgemeester Frans Spekreijse stil bij de gevallenen. De Hoofdstraat in Gorssel is in 2003 - 2004 opnieuw ingericht. De trottoirs zijn toen voorzien van Belgisch hardsteen. Afgelopen Colofon jaar kwamen klachten over de gladheid van deze trottoirs. Enkele valpartijen leidden tot schadeclaims. Dit was reden om een Dit is het burgerjaarverslag 2008 van de gemeente Lochem. onderzoek in te stellen. Er zijn metingen uitgevoerd en aan de hand daarvan is besloten het overgrote deel van de trottoirs op te Tekst: gemeente Lochem, Anne Tuerlings en Eric Boekel ruwen. Deze werkzaamheden zijn begin april 2008 uitgevoerd. Hiermee was vooralsnog het leed geleden. Aan het eind van het Foto’s: Wim Bieckman, Afke van den Hazel, Gea Laar jaar kwam de gladheid van het hardsteen opnieuw in de publiciteit, nadat er opnieuw iemand was gevallen op een niet opgeruwd Eindredactie: gemeente Lochem en Eric Boekel Tekst & Communicatie Deventer trottoir. Na nader onderzoek zag het college geen aanleiding de rest van de trottoirs alsnog op te ruwen. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding.

×