Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e-Visie

833 views

Published on

e-Visie 2011-2015: Richting en sturing betere e-Dienstverlening

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e-Visie

 1. 1. e-Visie 2011-2015 Richting en sturing betere e-DienstverleningProgramma Digitale Dienstverlening > e-Visie 2011-2015
 2. 2. Richting en sturingHet Ministerie van Econonmische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) timmert het laatste decenniumhard aan de weg bij de ontwikkeling van e-dienstverlening. Via de programma’s EDV (ElectronischeDienstverlening) en, nu DDV (Digitale Dienstverlening) wordt een basisinfrastructuur neergezet enuitgebouwd. Het doel van 100% digitale dienstverlening voor ondernemers is, op het gebied vansubsidieverstrekking en vergunningverlening, behaald. Na de fase van consolidatie, ofwel één loket vooralle vormen van dienstverlening, wordt nu de elektronische inwinning van gegevens via e-formulierennaar een hoger peil gebracht.De komende jaren gaan we alles in het werk stellen om het ´zakendoen´ met EL&I nog makkelijker temaken. Daarom ontwikkelen we momenteel geavanceerde e-formulieren met vooringevulde gegevens,geo-functionaliteit en controle functies. Daarnaast wordt hard gewerkt aan mogelijkheden om het voorde ondernemer makkelijker te maken om het afnemen van diensten uit te besteden, het zogenaamdemachtigen. We onderzoeken of er meer en bredere mogelijkheden zijn om de ondernemer meer en beterinzage te laten krijgen in zijn eigen persoonlijke dossier, MijnDossier. Daarbij werken we samen metbedrijfsleven en andere overheidsorganisaties aan het realiseren van administratieve lastenverlichtingvan de ondernemer en werken we aan een kleinere, efficiëntere overheid.Om richting en sturing te kunnen geven aan activiteiten voor het realiseren van een stap voorwaartshebben we de eVisie 2011–2015 ontwikkeld. Hiermee kunnen we de voor wat betreft de doelen ‘BetereDienstverlening’, ‘Efficiëntere Overheid’ en ‘Efficiënt gebruik van Bouwstenen’ nieuwe wegen in gaanslaan. In dit document worden deze wegen verkend. 3
 3. 3. Drijfveren en richting- gevende principes voor de visie op e-Dienstverlening Vanuit verschillende hoeken in de samenleving Vanuit de samenleving Belangenorganisaties als VNO-NcW, LtO en ZLtO maar werken er krachten die aanleiding zijn om de EL&I ook het agro-bedrijfsleven vragen om ‘ketenomkering’, visie op e-Dienstverlening bij te stellen. lastendrukvermindering en standaardisatie. concreet vraagt men om gegevens daar te halen waar ze ontstaan. Met de ondernemer als eigenaar en regisseur. Vanuit de politiek Een kleinere, efficiëntere overheid die de ondernemer betere diensten verleent. Op zich zijn deze krachten niet nieuw. Maar zowel afspraken tussen EL&I en VNO-NcW als concrete vragen van het agro-bedrijfsleven zetten deze drijfveren promi- nenter dan tevoren op de agenda. Het huidige kabinet heeft ‘kleiner’, ‘beter’ en lastenreductie hoog op de politieke agenda geplaatst. Rijksbreed en ook binnen EL&I is de afgelopen periode een aantal richtinggevende principes ontwikkeld voor de ontwikkeling van digitale diensten:4 E-VIsIE 2011-2015 - RIcHtINg EN stuRINg BEtER E-DIENstVERLENINg
 4. 4. 1 De vraag staat centraal 4 Eenmalige uitvraag gegevens• De vraag van ondernemers staat centraal in het • gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen handelen van overheden. en informatie die binnen onze eigen organisatie• Er wordt oplossingsgericht gewerkt en aangesloten bij beschikbaar is wordt niet nogmaals gevraagd. de ondernemersbehoeften, processen en systemen. Er worden geen overbodige vragen gesteld.• Overbodige regels worden geschrapt, onnodige • Diensten worden (waar mogelijk) pro-actief aan voorwaarden opgeheven en overbodige nieuwe regels ondernemers geleverd. voorkomen.• Ondernemers worden snel, vriendelijk en goed 5 Transparant en aanspreekbaar geholpen. • De servicenormen zijn duidelijk en worden uitgedragen. • Prestaties ten aanzien van dienstverlening worden2 Snel en zeker gemeten, vergeleken (overheidsbreed) en openbaar• Ondernemers kunnen hun zaken snel en zeker regelen. gemaakt.• Er wordt begrijpelijke taal gebruikt. • Open data: openbare overheidsinformatie wordt actief• Ondernemers hebben online inzicht in de gegevens die gratis online beschikbaar gesteld, zodat derden deze de overheid van hen heeft. informatie kunnen hergebruiken of eenvoudig kunnen• Ondernemers kunnen hun eigen gegevens (laten) integreren in hun eigen informatie of diensten. wijzigen als deze onjuist zijn.• Burgers, bedrijven en instellingen kunnen transacties 6 Efficiënt werken met de overheid online uitvoeren en de voortgang • Dienstverlening wordt, rekening houdend met de hiervan online volgen. behoeftes, zo efficiënt mogelijk ingericht.• Ondernemers kunnen zelf beslissen aan wie zij hun • Het elektronische communicatiekanaal is het gegevens (digitaal) ter beschikking stellen. voorkeurskanaal.• Ondernemers kunnen 24 ∕ 7 via internet algemene • Het papieren kanaal wordt op termijn, in elk geval voor informatie opvragen, vragen stellen, persoonlijke bedrijven en instellingen, afgeschaft. gegevens en statusinformatie inzien en aanvragen • Waar persoonlijk contact met de overheid noodzakelijk indienen. of bevorderlijk is voor de kwaliteit van de dienst-• Ondernemers kunnen rekenen op goede beveiliging van verlening, wordt dat mogelijk gemaakt. hun gegevens en zorgvuldig omgang met (persoons) gegevens. De afgelopen jaren heeft EL&I deze principes al bewust als kader voor de ontwikkeling van haar digitale diensten3 Eén overheid gehanteerd.• Ondernemers merken niets van de verschillen tussen overheidsorganisaties: er is één overheid en ‘no wrong door’.• Overheidsdienstverlening is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.• Ondernemers hebben één aanspreekpunt voor één vraag of proces waarin bij de behandeling meerdere overheidsorganisaties tegelijk betrokken zijn.• Publiek-private samenwerking bij overheidsdienst- verlening verloopt eenvoudig. 5
 5. 5. Doelen van de visie op e-Dienstverlening Gegeven de drijfveren in de samenleving en politiek en de richtinggevende principes dient e-Dienstverlening van EL&I een bijdrage te leveren aan de volgende drie doelen. 1 Betere dienstverlening Deze doelen zijn niet nieuw, echter door nieuwe accenten • Vermindering van regeldruk waaronder administratieve (gegevens bij de bron, ondernemer als regisseur over zijn lasten. gegevens) en nieuwe ontwikkelingen binnen politiek en • tegemoet te komen aan het ‘recht op elektronische samenleving (nieuwe efficiency operatie) ontstaat een communicatie’ van burgers en bedrijven. nieuwe uitdaging. Alleen door vergaande automatisering • Open data: het openstellen van EL&I-registers voor van zowel gegevenslevering door de ondernemer als de andere overheden én de samenleving (burgers en gegevensinwinning en uitvoeringsproces van de overheid bedrijfsleven). zijn deze doelen te halen. Binnen de termijn van de visie zal dit moeten leiden tot elektronische gegevensuitwisse- 2 Kleinere overheid ling tussen ondernemer en overheid gebaseerd op (open) • Realisatie van het EL&I-deel van de krimptaakstelling standaarden met de ondernemer als regisseur van zijn door ondermeer het: gegevens. De visie biedt een gemeenschappelijk en - uitfaseren van papieren processen, eerst het inwinnen samenhangend kader dat houvast biedt en richting geeft van gegevens, maar later ook de terugkoppeling bij de verdere inrichting van de eDienstverlening binnen richting ondernemer en; EL&I. De onderscheiden doelen worden voorzien van een - het volledig digitaal afhandelen van processen (zowel globaal invoeringsplan, gericht op de verschillende het inwinproces als het dienstverleningsproces). ambities die bij de doelen worden genoemd. Om de visie te operationaliseren biedt technologie, en 3 Efficiënt gebruik binnen en buiten de overheid onze groeiende kennis en vaardigheid om deze toe te van beschikbare (basis)componenten passen, steeds meer mogelijkheden. Deze mogelijkheden • standaardisatie van gegevensuitwisseling via zijn vertaald in zogenaamde ‘varianten in dienstverlening’. gegevenswoordenboeken/taxonomieën in overleg Welke variant op welk moment en voor welk soort en afstemming met de sector. dienstverlening de meest optimale is, is een afweging die • Borging van investeringen in generieke producten en beleidsdirecties, uitvoerende organisaties en informatie- daarop voortbouwen. beleid (cIO) gezamenlijk moeten maken: kortweg • Hergebruik van bouwstenen binnen én buiten is ‘uitvoeringsmix’. De trend is dat de uitvoeringsmix uitgangspunt (comply or explain). langzamerhand verschuift naar de meer geavanceerde en verregaand geautomatiseerde varianten. Deze varianten stellen nieuwe eisen aan bedrijfsleven en overheid: samenwerking rond standaarden, governance e.d.6 E-VIsIE 2011-2015 - RIcHtINg EN stuRINg BEtER E-DIENstVERLENINg
 6. 6. Varianten in dienstverlening: Deze tendens is in onderstaand figuur weergegeven. de uitvoeringsmix Proces- versus gegevensgebaseerde dienstverlening De essentie van de huidige dienstverleningspraktijk is dat deze gebaseerd is op het uitgangspunt dat er tussen bedrijfsleven en EL&I gegevens worden uitgewisseld. Er is dus sprake van gegevensgebaseerde dienstverlening. Hoewel ook in deze vorm van dienstverlening nog valt te innoveren is het, gegeven de tijdgeest, reëel om te veronderstellen dat de overheid meer en meer aan de markt zal en wil overlaten. Omvang gegevensinwinning wordt (deels) vervangen door het outsourcen van overheidsprocessen. Wij noemen dit Tijd procesgebaseerde dienstverlening. Procesgebaseerde Gegevensgebaseerde dienstverlening dienstverlening wil zeggen dat niet alleen gebruik gemaakt Procesgebaseerde dienstverlening wordt van gegevens die reeds in de sector en bij de ondernemer aanwezig zijn, maar dat tevens de logica die Binnen dit kader zijn er, mede ingegeven door de huidige de overheid gebruikt om de (voorheen) ingewonnen digitale dienstverleningspraktijk, grofweg 5 varianten gegevens te behandelen aan de sector beschikbaar wordt denkbaar: de zogenaamde uitvoeringsmix. De essentie gesteld. Zodat de overheid delen van het proces aan de van deze uitvoeringsmix is niet het streven naar één sector zelf kan overlaten (of wel transactie aan de bron). optimale situatie. De essentie is dat: technologische ontwikkelingen bieden een mix van oplossingsrichtingen voor communicatie/ interactie tussen samenleving en overheid. Afhankelijk van beleidsdoelen, beleidsprioriteiten en de mogelijkheden binnen een sector kunnen beleidsmakers en uitvoerders de gewenste mix van oplossingsrichting kiezen.Van papier naar business proces outsourcing SAMENLEVING SAMENLEVING SAMENLEVING SAMENLEVING SAMENLEVING Bedrijfs- PAPIER Bedrijfs- management management E-FORMULIEREN systeem systeem PAPIER Index Index OVERHEID OVERHEID OVERHEID OVERHEID OVERHEIDOntwikkeling in de tijd In bovenstaand figuur is deze mix weergegeven waarbij links de traditionele vorm van dienstverlening is weer- gegeven (gegevensgebaseerde diensten via papier) en uiterst rechts de meest innovatieve vorm van dienst- verlening (transacties aan de bon). De vijf varianten worden daarna kort toegelicht. 7
 7. 7. Uitvoeringsvariant 1: papier 1 Papieren formulieren per postDe eerste variant komt overeen met de ‘oude’ wijze van opgestuurd, verwerking en terug-dienstverlening: van papier naar papier. Daarbij digitaliseert koppeling op papier/post 2 Idem, maar papier door de overheidde overheid de inkomende papierstroom gedeeltelijk om gedigitaliseerd (datatypisten,de interne verwerking efficiënter te laten verlopen. scanstraat) Burger Bedrijf 3 Verwerking in Ict-systemen, terugkoppeling op papier/post Papier OverheidUitvoeringsvariant 2: e-formulieren 1 E-formulieren met steeds meerDe tweede variant is gebaseerd op digitalisering van de functionaliteit: vooringevuld, controle,formulierstroom en beslaat het grootste deel van de huidige geo-functies, terugkoppeling op papier/ postpraktijk. Voorbeelden zijn RLs en egDI. Relaties worden in 2 Idem, maar terugkoppeling dititaalstaat gesteld om hun diensten met EL&I via e-formulieren (e-mail, berichtenbox)af te wikkelen. Deze variant is vooral gericht op digitalise- 3 start hergebruik gegevens (NHR, gBA)ring van de gegevens inwinning, de communicatie met de Burger Bedrijf en e-doorlevering (cBs)relaties is nog niet 100% digitaal omdat berichtgevingvanuit EL&I aan de relatie voornamelijk via traditionelekanalen verloopt. Deze variant kan worden doorontwik-keld door ook de berichtgeving naar de relatie verder te @digitaliseren. E-formulieren Overheid8 E-VIsIE 2011-2015 - RIcHtINg EN stuRINg BEtER E-DIENstVERLENINg
 8. 8. Uitvoeringsvariant 3: systeemkoppeling 1 systeem koppeling via e-berichtenvia e-berichten 2 standaardisatie belangrijkDe derde variant is gebaseerd op publiek-private proces- en - structuur: overlegfora - Open standaards/taxonomieapplicatieintegratie. In dit geval wordt via elektronische - governance/financieringberichten (e-berichten) informatie uitgewisseld tussen 3 Ondernemer regisseur over zijn Burger Bedrijf(bedrijfsmanagement)systemen. Idee hierachter is dat gegevens:gegevens bij de bron worden verkregen De ondernemer - gegevensuitwisseling met derdenvoert daarbij de regie over de verstrekking van zijn - terugkoppeling via digitale certificaten (vergunningen,gegevens: wil hij ze wel verstrekken en zo ja aan wie. beschikkingen) en berichtenDe overheid slaat in deze situatie de verkregen gegevens 4 Pro-actieve dienstverlening mogelijk:nog steeds op in haar eigen domein. Indien relevant kan overheid kent actuele gegevens vande ondernemer gegevens uit de overheidsregisters via een de ondernemere-Bericht ophalen voor hergebruik in zijn bedrijfsmanage- 5 Hergebruik gegevens binnen de Bedrijfs Management overheid: van andere partijen (NHR,mentsysteem (b.v. perceelsgegevens). In de praktijk wordt Systeem gBA e.d.) en e-doorlevering (cBs)dit principe min of meer al toegepast bij de uitwisseling 6 Rule-based back-office mogelijk envan perceelsgegevens (geoBoer) en het elektronisch ‘verwachting’ van de relatieVisserij logboek. OverheidUitvoeringsvariant 4: indexatie gegevens 1 systeem koppeling via e-berichtenbij de bron 2 standaardisatie belangrijkDe kern van de vierde variant gaat uit van éénmalige opslag - structuur: overlegfora - Open standaards/taxonomieaan de bron, meervoudig gebruik. Net als in de vorige situatie - governance/financieringis de ondernemer regisseur van de gegevens verstrekking. 3 Ondernemer regisseur over zijnHet grote verschil is echter dat gegevens in deze variant in gegevens:beginsel alleen worden ‘ingezien’ wanneer nodig en niet Burger Bedrijf - gegevensuitwisseling met derdenbinnen het overheidsdomein worden opgeslagen. - terugkoppeling via digitale certificaten (vergunningen,Belangrijk in deze variant is de (lange termijn) kwaliteit van beschikkingen)de gegevensbron in termen van continuïteit, beschikbaar- 4 Pro-actieve dienstverlening mogelijk:heid, authenticiteit en integriteit. De bron hoeft niet perse overheid kent actuele gegevens vanhet bedrijfssysteem van de relatie zelf te zijn maar kan ook de ondernemereen (of meerdere) door de relatie aangewezen derde 5 Hergebruik gegevens en doorlevering binnen overheid blijft mogelijkpartij(-en) zijn. De overheid stelt eisen aan de kwaliteit vande gegevensbronnen. Bedrijfs Management Systeem Index 9
 9. 9. Uitvoeringsvariant 5: (trans)actie bij de bron 1 Ondernemer / marktpartij voertDe vijfde variant gaat uit van het principe transactie bij de (delen van) uitvoeringsproces EL&I uitbron. Daar waar in de vorige varianten de nadruk ligt op 2 toezicht op uitvoering 3 Resultaat proces via systeemkoppe-het uitwisselen van gegevens wordt in deze variant de ling middels e-berichten naar EL&Idimensie ‘proces’ toegevoegd. Het idee daarbij is dat de 4 standaardisatie belangrijk Burger Bedrijfondernemer niet alleen over zijn gegevens beschikt maar - structuur: overlegforatevens de logica kent waartegen EL&I beoordeelt of hij - Open standaards/taxonomievoldoet aan de wettelijke regelingen (voor subsidies, - governance/financiering 5 Ondernemer regisseur over zijnvergunningen, etc.). De ondernemer is daarmee in staat gegevens:om te beoordelen waarvoor hij in aanmerking komt of dat - gegevensuitwisseling met derdenhij bepaalde regels aan het overtreden is. Ook deze variant - terugkoppeling via digitaleis feitelijk al in gebruik. De toezicht op controle arrange- certificaten (vergunningen,menten zijn daar een goed voorbeeld van. beschikkingen) 6 Hergebruik gegevens en doorlevering binnen overheid blijft mogelijk IndexGedegen afwegingIn de keuze voor een uitvoeringsmix dient in elk geval meegenomen te worden dat ook in de digitale wereld er earlyadapters, volgers en achterblijvers zijn. De keuze voorvariant 5 betekent niet dat daarmee variant 1 niet meerhoeft te worden onderhouden en doorontwikkeld. Immersniet alle relaties zullen in staat zijn om aan de eisen vanvariant 5 te voldoen. Een gedegen afweging van de inzetvan een uitvoeringsvariant of mix van varianten is daaromop zijn plaats.Altijd geldt dat ieder volgend scenario zich kenmerkt door:• Initiële kostentoename - Investeringen in nieuwe technologie en in mensen, nieuwe kanalen.• Afnemende kosten - Bij toenemend gebruik; - Vervangen en uitfaseren andere varianten.• Afnemende flexibiliteit - Ondersteunende Ict complexer en (dus) lastiger te wijzigen; - gegevens moeten wel beschikbaar zijn in de samen- leving: stelt eisen aan beleidsproces.10 E-VIsIE 2011-2015 - RIcHtINg EN stuRINg BEtER E-DIENstVERLENINg
 10. 10. Programma Digitale Dienstverlening Het programma Digitale Dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) optimaliseert de eDienstverlening voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkelt het programma voorzieningen die het online zakendoen met de overheid vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel van het programma is klantgerichter en efficiën- ter werken op het gebied van subsidieverstrekking, vergunningverlening, e-registratie en basisregistratie, zowel binnen EL&I als overheidsbreed. Volg de ontwikkelingen in het programma via blog of twitter: ddvprogramma.posterous.com – twitter.com/ddvprogramma.ColofonDeze brochure is een uitgave van:Ministerie van Economische Zaken,Landbouw en InnovatieProgramma Digitale DienstverleningBezoekadresPostbus 20401 | 2500 EK | Den Haagt 070 378 67 50 | E ddv@minlnv.nlMeer informatieVoor meer informatie over de e-Visie 2011-2015 enhet programma Digitale Dienstverlening kunt u contactopnemen met 070 378 67 50 of ddv@minlnv.nl.TekstHans van der Burght, tony Nolde, Marleen Peters,gijs van schouwenburg en Henk VroemenOplage30 exemplarenAugustus 2011

×