Successfully reported this slideshow.

07 food trucks tjänsteskrivelse till nämnd.doc

0

Share

Upcoming SlideShare
07 villkor version 1.1.doc
07 villkor version 1.1.doc
Loading in …3
×
1 of 2
1 of 2

More Related Content

07 food trucks tjänsteskrivelse till nämnd.doc

  1. 1. 2016-02-24 Tn 842/2016 Tekniska nämnden Nyttoparkeringstillstånd för Food trucks Sammanfattning Efterfrågan från näringsidkare att Örebro kommun ska införa samma möjlighet för food trucks som andra städer i Sverige har under några år inkommit till kommunen. Varför det nu är av stor vikt att kommunen tar fram ett nyttoparkeringstillstånd för food trucks för att möjliggöra detta. Beslutsunderlag Villkor för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Örebro kommun. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att: - Besluta om införande av nyttoparkeringstillstånd för food truck. - Godkänna villkor för food trucks i Örebro kommun. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige Ärendet Under ett par år har kommunen fått allt fler frågor från näringsidkare om möjligheten att bedriva matförsäljning från så kallade food trucks. I dagsläget har kommunen inget som ger stöd för detta då det helt enkelt har saknats regler och villkor för en sådan försäljning. Allt fler både större och mindre städer i Sverige har idag regler och villkor för denna typ och trycket har därför ökat på att Örebro ska komma fram till en lösning. Stockholm var bland de första ut och fler har följt i spåren. Villkoren för food trucks i Örebro grundar sig i stort på de villkor som gäller i Stockholm med vissa ändringar och förtydliganden som passar för Örebro. Kostnaden för ett nyttoparkeringstillstånd är satt till 25000 kronor för ett år. Beredning I beredningen av ärendet har trafikingenjörer på gata och trafik, tekniska förvaltningen deltagit samt att villkoren har remitterats till miljökontoret och socialförvaltningen (handläggarna för alkoholtillstånd), deras synpunkter har lagts in som villkor eller som information. Inkomna synpunkter Miljökontoret hade följande synpunkter i ärendet. 1. Om fett uppstår från stekbord och fritering så måste ett avtal tecknas med svenska fettåtervinning eller Stena. Verksamhetsutövaren ska kunna visa upp avtalet och kvitton.
  2. 2. 2016-02-24 Tn 842/2016 2. Vatten inklusive fett från diskning och dylikt som uppstår och som samlas upp ska hällas i ett avlopp som är kopplat till en fettavskiljare. Avtal och kvitton som styrker att fettavskiljaren kontinuerligt töms av tekniska förvaltningen/ÖSAB/Voav sak kunna visas upp. Verksamhetsutövaren förväntas inte ha någon fettavskiljare i sin food truck, dock i sitt prepareringskök, om inte måste avtal tecknas med lämplig mottagare som kan ta hand om vattnet/fettet=avfallet 3. Hushållsavfall ska finnas tecknat för prepareringsköket så att avfallet kan lämnas i ett kärl som kommunen kan tömma. 4. Företagskort ska tecknas med Tekniska, avfall. (kostar 300kr per lämningstillfälle) Papper, kartong, plast, metal, glas etc ska lämnas på återvinningscentralerna (får absolut inte lämnas på stationerna av företagare). Avfallet ska sorteras i möjligaste mån och lämnas i FTI´s behållare. Frityroljedunkar ska rengöras och skäras isär så att de kan lämnas i insamlingscontainrarna (alternativet är att de lämnas på IL´s inlämningsstation i Törsjö). Större konservburkar kan lämnas uppe på rampen i metallfraktionen. Vidare får avfall som inte kan sorteras lämnas uppe på rampen. Socialförvaltningen hade inga synpunkter mer än att det ska stå att inga alkoholhaltiga drycker får säljas då de inte kommer bevilja utskänkningstillstånd för denna typ av verksamhet. Konsekvenser Förvaltningen kan inte se att införandet av nyttoparkeringstillstånd skulle påverka park och gatas verksamhet med tillståndsgivningen några negativa följder då det handlar initialt om fem tillstånd. Kontroll av efterlevnaden av utfärdade tillstånd klarar man inom ramen för ordinarie verksamhet. Nyttoparkeringstillstånd kommer bidra till ett ökat utbud av mat och även underlätta för dem som vill ha god mat men saknar tiden att besöka någon av stadens restauranger. Man ska heller inte se food trucks som en konkurrent till de restauranger som är etablerade idag utan som ett komplement och att de bidrar till en ökad mångfald till dessa. I ett miljöperspektiv då vi eftersträvar mindre fordon i city och sänkta värden av farliga växthusgaser för att klara våra miljömål kan dessa fordon ses bidra till en ökning, men den kan ses som försumbar. Förvaltningen kan heller inte se att food trucks skulle verka menligt utifrån ett genus-, barn- och folkhälsoperspektiv. Fredrik Millertson, förvaltningschef Tekniska förvaltningen Magnus Eriksson, enhetschef Gata och Trafik

×