Successfully reported this slideshow.

Slutrapport örebro kommun fisktorget 2016.pdf

0

Share

1 of 61
1 of 61

More Related Content

Slutrapport örebro kommun fisktorget 2016.pdf

 1. 1. Slutrapport 2016-10-28
 2. 2. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 2 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Örebro Kommuns förändring av gaturummet kring Fisktorget sommaren 2016 mottas mest positivt av besökare på området, jämfört med boende resp. näringsidkare kring Fisktorget. 58 % av besökare och 50 % av de boende, tycker att förändringen är ganska eller mycket positiv. Endast 22 % av näringsidkarna är positivt inställda till sommarens satsning på ”Gröna Gatan”. Samtliga tre utvärderingar visar även att förra sommarens satsning på ”Rosa Gatan” föredras av samtliga målgrupper om valet ges mellan gatans utformning sommaren 2016, sommaren 2015 eller jämfört med hur det normalt ser ut på området med biltrafik/parkeringar, d.v.s. som sommaren 2014 och tidigare. De positiva effekter som nämns med gatans delvisa avstängning, är enligt besökarna främst mindre biltrafik och att det blir lugnare på området. Bland boende och näringsidkare ser man i princip inga positiva effekter med att delvis stänga av gatan. Vi ser även att omsättningen är ca 10 % lägre sommaren 2016 jämfört med 2015, men i jämförelse med 2014 ser vi istället en svag ökning. Två tredjedelar av näringsidkarna bedömer dock att omsättningen varit något eller mycket sämre denna sommar jämfört med en genomsnittlig sommar. Den nackdel som nämns av flest besökare, är att det blir längre transporter/omvägar för motortrafik. De boende och näringsidkarna påpekar att enkelriktningen försvårar av-/pålastning, att tillgängligheten har försämrats med färre parkeringsmöjligheter och smalare trottoar, vilket även påpekas av de boende kring Fisktorget. Bland boende och näringsidkare är merparten negativt inställda till att permanent minska gatans ytor för biltrafik ifall detta skulle bli aktuellt. Som förslag så nämns från samtliga målgrupper att fler aktiviteter behövs för att locka folk till området. Exempelvis nämns evenemang, torghandel, marknadsplats, lekplats etc. som förslag på aktiviteter. Besökarna saknar även ett café/glasscafé sommartid. De boende framför även att sittytor behövs såväl som cykelparkeringar. Ett konkret förslag som flertalet näringsidkare nämner, är att om trafiken skall vara enkelriktad, är det bättre att den leds utmed Svartån istället för utanför uteserveringarna. På så sätt kan ett brett gångstråk/torgyta skapas i direkt anslutning utanför uteserveringarna. Flertalet av både näringsidkare och de boende nämner även att det är bättre att antingen stänga av trafiken helt eller inte alls.
 3. 3. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 3 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 1 INLEDNING ............................................................................................................... 4 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE................................................................................................4 2 METOD OCH GENOMFÖRANDE ................................................................................. 6 2.1 TIDSPERIOD..................................................................................................................6 2.2 MÅLGRUPP...................................................................................................................7 2.3 FRÅGEKONSTRUKTION.................................................................................................7 2.4 SEKRETESS FÖR DELTAGARE .......................................................................................7 2.5 TILLFÖRLITLIGHET.......................................................................................................8 3 RESULTAT OCH SAMMANFATTNING.......................................................................... 9 3.1 RESULTAT FRÅN ENKÄT TILL BESÖKARE - PER FRÅGA..............................................10 3.2 RESULTAT FRÅN ENKÄT TILL BOENDE - PER FRÅGA..................................................25 3.3 RESULTAT FRÅN ENKÄT TILL NÄRINGSIDKARE - PER FRÅGA ....................................36 4 JÄMFÖRELSE BESÖKARE/BOENDE/NÄRINGSIDKARE .................................................50 5 SUMMERING ...........................................................................................................54 5.1 BESÖKARE..................................................................................................................54 5.2 BOENDE......................................................................................................................55 5.3 NÄRINGSIDKARE........................................................................................................56 5.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER ..................................................................................57 6 BILAGOR..................................................................................................................58 6.1 ENKÄTFRÅGOR BESÖKARE FISKTORGET ...................................................................58 6.2 ENKÄTFRÅGOR BOENDE FISKTORGET .......................................................................59 6.3 ENKÄTFRÅGOR NÄRINGSIDKARE FISKTORGET..........................................................60
 4. 4. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 4 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Örebro har godkänt ett nytt trafikprogram, med planering och riktlinjer för trafiken i Örebro kommun. Målet är att skapa en hållbar stad genom att få fler människor att gå, cykla och åka kollektivt. För att trafiksystemet då ska fungera effektivt, och för att stadens centrala delar ska vara attraktiva att vistas i och ge möjlighet till ett rikt stadsliv, måste den andel av våra förflyttningar som sker med bil minska. Stadens gator ska ge rum åt många olika funktioner och intressen. Människor ska kunna förflytta sig med flera olika sorters färdmedel, gods ska transporteras, det ska finnas plats för affärer, möten och andra sociala funktioner samt för parkering, lastning och lossning, städning m.m. Vid alla förändringar i stadskärnan och i Örebros centrala delar ska det prövas hur attraktivitet, tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter kan förbättras. Tillgängligheten för bil är också viktig. Biltransporter ska dock, så ofta som är praktiskt möjligt, ske i låg hastighet och på gåendes och cyklisters villkor. Under sommaren 2015 omprioriterades på tillfälligt försök, Engelbrektsgatan vid Fisktorget från att gatan var öppen för biltrafik till att enbart vara öppen för gående och cyklister. Målet för projektet ”Rosa gatan” var bland annat att genom att tillfälligt förändra gaturummet, göra staden mer attraktiv, mer säker och mer tillgänglig för alla. Mindre biltrafik skulle ge färre olyckor, renare luft, högre omsättning hos handeln och ett ökat flöde av människor. Utvärderingen som genomfördes 2015 av AQ Analys AB visade på att en majoritet av de som besökte, bor och verkar vid gatan upplevde det som en generellt positiv förändring. Mest positiva var besökarna, följt av näringsidkarna. De boende var inte positiva i lika hög utsträckning som de andra två målgrupperna, bl.a. på grund av minskad tillgänglighet. Inför sommaren 2016 beslutades att göra ett nytt tillfälligt försök med annan inriktning på ytan, där målet var att gatan skulle omvandlas för mer aktivitet och mindre biltrafik. Konceptet för sommaren 2016 byggde på mjuka naturliga material och innebar ett grönt tema i kontrast till 2015 års tema med Rosa Gatan som byggde på en mer artificiell upplevelse. Bl.a. innehöll Gröna Gatan följande: ‒ Större delen av gaturummet (mellan trottoarerna) blev grönt med en tillfällig gräsmatta som kunde nyttjas för picknick eller bara för en paus med utsikt för stans besökare. ‒ Biltrafik tilläts enbart i östlig färdriktning medan cykeltrafik tilläts i båda färdriktningarna under perioden 16 maj–7 september. Under den tiden var också bilparkeringsplatserna borttagna. ‒ Utökad cykelparkering med 50 gröna cykelställ som tillkom. ‒ Utökat antal bänkar och papperskorgar. ‒ Blomsterurnor och annan utsmyckning. ‒ Möjlighet fanns för restauranger och verksamheter att sälja anpassade produkter att förtära eller nyttja vid uppehälle på grönytorna, dock ej utökade zoner riktade till en viss restaurang.
 5. 5. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 5 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Fisktorget är en del av Å-rummet och hänger samman med en utveckling av området runt slottet. Försöken med tillfällig omvandling av Engelbrektsgatan/Fisktorget är en del av arbetet med att på sikt hitta en bättre utformning av gatan och platsen. I samband med dessa förändringar och för att få ytterligare underlag till beslut om framtida förändringar av gaturummet, ville Örebro Kommun även i år kartlägga vad besökarna på området, boende kring Fisktorget samt näringsidkarna runt den delvis avstängda ytan, tyckte om årets åtgärd. Utvärderingen skulle vara så lik i metod och utformning som möjligt som utvärderingen 2015, för att möjliggöra eventuella jämförelser mellan de olika utvärderingarnas resultat. AQ Analys har även i år varit ansvarig för projektledning, datainsamling och sammanställning. Denna rapport avser de undersökningar som genomförts under sommaren 2016 riktade mot de tre olika målgrupperna; besökare, boende och näringsidkare. 1.1.1 Kontaktpersoner Undersökningsledare på AQ Analys var Kristina Nilsson och intervjuare var Sylva Schaefer. Uppdragsgivarnas kontaktpersoner gentemot AQ Analys var Andreas Ahlstam, Trafikplanerare på Stadsbyggnad – Örebro Kommun.
 6. 6. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 6 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Själva datainsamlingen har genomförts med hjälp av olika metoder till de olika målgrupperna.  Besökarna på området intervjuades med s.k. på-platsintervjuer. Metoden som användes för att få ett så slumpmässigt urval som möjligt, var att intervjuaren ska stå med ryggen mot målgruppen och vända sig om och fråga den första person som passerar och som man bedömer är minst 18 år. Intervjuaren gjorde en bedömning av vädret vid varje intervjudag. Regn möjliggjorde inte intervjuarbete med pappersenkäter, varför merparten av intervjuerna gjordes då vädret var stabilt med uppehåll eller sol. Flera personer i samma sällskap tillfrågades ej. Alla intervjuer har genomförts av samma intervjuare. 201 intervjuer genomfördes under perioden 4 juli – 26 aug. 95 intervjuer genomfördes i juli och 106 intervjuer i augusti.  Till de boende i området skickades en anonym enkät ut, som de boende själva fick besvara, antingen digitalt eller genom att fylla i på papper och skicka in till AQ Analys. Framtagning av målgrupp/adresser (44 lägenheter) ombesörjdes av Örebro Kommun medan AQ Analys ansvarade för utskick, genomförande och bearbetning av enkäten. 24 svar/enkäter inkom. Enkäten skickades ut den 22 augusti och en påminnelse skickades den 7 september till de som ej svarat. Svarsperioden pågick fram till den 19 september.  Näringsidkarna informerades i slutet av juni om undersökningen och intervjuades på plats/via telefon efter att gatans avstängning upphävts. 9 intervjuer genomfördes under perioden v37-v40. Enkäterna har registrerats digitalt i efterhand. 2.1 Tidsperiod Projektet genomfördes enligt följande arbetsmodell och tidsperiod: Steg 1 – Förberedelser (juni 2016) o Startmöte/behovsanalys (9 juni 2016) o Framtagning av tidsplan o Översyn av frågor från 2015 års utvärdering inkl. justering/tillägg Steg 2 – Datainsamling (juli-sep 2016) o På-platsintervjuer med besökare på Fisktorget v27-34 o Enkäter till boende, utskick v34 + påminnelse v36 o Intervjuer med näringsidkare v37-40 Steg 3 – Resultat och analys (aug-okt 2016) o Registrering av enkäter digitalt löpande t.o.m. v40 o Analys och rapportarbete v39-42 o Presentation och leverans av rapport v43
 7. 7. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 7 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 2.2 Målgrupp Undersökningen har riktat sig till:  Besökarna på området - en avgränsning gjordes att de skulle vara boende i Örebro kommun samt 18 år eller äldre.  Boende i området (Engelbrektsgatan 4, 6, 10, Köpmangatan 1 och Kungsgatan 2) - samtliga inom området.  Näringsidkarna - samtliga inom området, se nedan. När det gäller näringsidkarna valdes dessa ut baserat på verksamhet och placering på Fisktorget: 1. The Bishops Arms 2. Embrace Design 3. Babyproffsen (utökad butiksyta jmf. med 2015) 4. Törnqvist Hattar och Mode 5. Pitcher’s 6. Restaurang EastWest Sushi 7. Mingla 8. Buono Bistro (ny ägare 2016 jmf. med 2015) 9. Boomerang (ny outletverksamhet 2016 jmf. med 2015) 2.3 Frågekonstruktion Konstruktion/formulering av frågor och enkät har skett av AQ Analys i samarbete med Andreas Ahlstam, Stadsbyggnad. Frågeformulären har behållits så lika som möjligt jämfört med 2015 för jämförbarhetens skull, endast mindre justeringar/tillägg har gjorts. I enkäterna har vi använt en 5-gradig skala, där endast ändpunkterna är förklarade och där 1 är det lägsta betyget och 5 det högsta betyget. 2.4 Sekretess för deltagare Respondenterna är anonyma i undersökningen och enskilda respondentsvar lämnas inte ut med undantag för näringsidkarna. Resultatet redovisas inte på en sådan nivå att svar från enskilda personer kan utläsas. 2.4.1 Bortfall Bortfallsfel beror på att mätvärden/svar saknas för vissa respondenter av de som man tagit med i urvalet och detta kan ha en snedvridande effekt på resultaten. Bortfallet utgörs dels av objektsbortfall, det vill säga att respondenter helt uteslutits (i det här fallet genom ovilja att svara eller att respondenterna inte kunnat nås), dels av partiellt bortfall, då vissa frågor inte har besvarats, eller ”vet ej-svar” har avgivits. Vi har inte fått svar från alla i målgruppen och vi har därför fått ett objektsbortfall, se bortfallsredovisning nedan. Någon bortfallsanalys eller viktning av resultatet har inte gjorts.
 8. 8. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 8 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 2.4.2 Bortfallsredovisning och svarsfrekvens För intervjuer med besökare kan inte en bortfallsredovisning göras då bruttopopulationen är okänd. Intervjuarbetet avbröts då planerat antal intervjuer uppnåtts (201 st.). Utmaningar i intervjuarbetet var bl.a. att väldigt många besökare på området var turister och inte boende i Örebro kommun, samt att intervjuarbetet fick avbrytas eller ställas in vid regn/blåst etc. För att nå 201 intervjuer tillfrågades även 217 st. som kategoriserades som ”Ej representativa” (såsom boende utanför Örebro kommun eller under 18 år). Bland de boende inkom totalt 24 enkäter av 44 utdelade, vilket ger en svarsfrekvens på 55 %. Bland näringsidkarna genomfördes 9 intervjuer på 9 verksamheter och svarsfrekvensen blev därmed 100 %. Enligt vår bedömning är minst två av verksamheterna inte jämförbara med föregående års utvärdering när det t.ex. gäller periodens omsättning. Orsaken är bl.a. att ägarbilden har förändrats för Buono Bistro, samt att Boomerang har förändrat sin verksamhet/utbud. 2.4.3 Mätfel Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då uppgiftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. Svårigheter att förstå frågorna pga. att man inte kan svenska språket tillräckligt väl, är ett exempel. Överlag bedöms mätfelen vara små i dessa enkäter, men vissa faktorer kan ändå ha inverkat på resultatet. Liknande frågeställningar har använts under flera tidigare undersökningar och har då visat sig fungera tillsynes mycket väl. 2.5 Tillförlitlighet Validitet och Reliabilitet är två mycket viktiga faktorer för att undersökningen ska vara tillförlitlig. Validiteten handlar om att vi mäter det vi avser att mäta, dvs. ställer vi rätt frågor med avseende på syftet. Reliabiliteten handlar om pålitlighet, dvs. om undersökningen skulle ge samma resultat om förutsättningarna var desamma. AQ Analys jobbar ständigt med dessa faktorer när vi konstruerar frågor och vid val av metod/genomförande. Mellan de olika enkäterna finns skillnader i metod som kan påverka resultatet när man jämför de olika målgrupperna. Några frågor är exakt lika formulerade i de olika enkäterna, ett fåtal frågor har marginella skillnader mellan de olika formulären/enkäterna, vissa frågor är helt unika för respektive enkät och riktade till den specifika målgruppen. Exempel på skillnader i metod är att besökarna fick frågorna ställda till sig av en intervjuare, liksom näringsidkarna även fick. Näringsidkarna fick även information om enkäten i förväg för att kunna tänka på frågeställningarna under sommaren, främst för att kunna uppskatta omsättningen under perioden. Enkäten till de boende i området skickades ut per post vilket innebär att respondenterna fick se och läsa frågorna själva samt fylla i enkäten själv och hade därmed avsevärt mycket längre tid på sig att fundera och formulera svaren (främst gällande de öppna frågorna). Flertalet av de boende och näringsidkarna är samma personer som deltog i utvärderingen 2015, vilket innebär att dessa redan besvarat ett liknande frågeformulär 2015.
 9. 9. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 9 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se I denna rapport finns inget förslag på hur resultaten i praktiken ska användas för att utveckla och omprioritera Örebros gaturum. Det har inte heller ingått i AQ Analys uppdrag att ta fram ett sådant förslag. Nedan redovisas samtliga frågor per enkät i samma ordning som i respektive frågeformulär och kommenteras/sammanfattas löpande. Resultatet redovisas på totalnivå, på några av frågorna redovisas dock resultatet nedbrutet. Vissa jämförelser görs med resultatet från utvärderingen av Rosa Gatan 2015 i form av kommentarer om föregående års resultat under respektive fråga/diagram. Samtliga frågor redovisas i procent och vissa även med antal svar. Vissa avrundningsfel i den procentuella redovisningen kan förekomma. Resultat för betygsfrågor redovisas även med hjälp av medelvärden. På betygsfrågor har respondenterna kunnat lämna ett svar mellan 1 och 5, där 1 är det lägsta (mycket dåligt/mycket negativ) och 5 det högsta betyget (mycket bra/mycket positiv).
 10. 10. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 10 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1 Resultat från enkät till besökare - per fråga Nedan presenteras resultatet av undersökningen. 3.1.1 Fråga 1 - Besökare. Kön: Procent Antal Man 38 % 76 Kvinna 62 % 125 Vet ej/ej svar 0 % 0 Svarande 201 En jämn könsfördelning eftersträvades, dock visade det sig att besökarna som vistades på området bestod till större del av kvinnor än män. Andelen kvinnor i förra årets utvärdering av ”Rosa Gatan” var 57 % jämfört med årets 62 %.
 11. 11. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 11 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.2 Fråga 2 - Besökare. Bor du i Örebro (Kommun)? Procent Antal Ja 100 % 201 Nej 0 % 0 Svarande 201 Intervjuer genomfördes endast med boende inom Örebro kommun. Alla påbörjade intervjuer med respondenter som inte bodde inom Örebro kommun, avbröts och markerades som ”Ej representativa”.
 12. 12. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 12 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.3 Fråga 3 - Besökare. Vilken är din generella inställning till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik? Procent Antal 1=Mycket dåligt 1 % 1 2 4 % 7 3 17 % 33 4 33 % 66 5=Mycket bra 46 % 92 Medel 4,2 Svarande 199 Vet ej 2 Majoriteten av besökarna var generellt positiva till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik, 79 % angav betyg 4–5 (jmf 91 % år 2015). 5 % var negativa och gav betyg 1–2 (jmf 2 % år 2015).
 13. 13. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 13 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.4 Fråga 4 - Besökare. Vad tycker du om att Örebro Kommun förändrar det här området i sommar, till förmån för folkliv istället för biltrafik? Procent Antal 1=Mycket dåligt 10 % 19 2 12 % 24 3 21 % 41 4 32 % 64 5=Mycket bra 26 % 52 Medel 3,5 Svarande 200 Vet ej 1 Färre besökare var positiva till att förändra det avgränsade området kring Fisktorget, till förmån för folkliv istället för biltrafik, jämfört med hur många som var positiva till att generellt förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik. 58 % gav betyg 4 eller 5 (jmf 95 % år 2015). 22 % var negativa till förändringen och gav betyg 1–2 (jmf 1 % år 2015).
 14. 14. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 14 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.5 Fråga 5 - Besökare. Om du jämför det här området (Gröna Gatan) idag, med hur det normalt ser ut med biltrafik i båda riktningarna och parkeringar, vilket alternativ föredrar du/tycker du är bättre? Är det…? Procent Antal Bättre denna sommar (2016) 27 % 55 Bättre förra sommaren (2015) 58 % 116 Bättre tidigare somrar (≤2014) 5 % 10 Spelar ingen roll 10 % 20 Vet ej 0 % 0 Svarande 201 När besökarna fick ta ställning till om området var bättre denna sommar (2016), förra sommaren (2015) eller tidigare somrar, så föredrog 58 % området så som det var under sommaren 2015 (Rosa Gatan). 27 % föredrog området som det vad denna sommar (2016) och endast 5 % föredrog området så som det normalt är med biltrafik/parkeringar (≤2014). Bland besökarna som tillfrågades sommaren 2015 på ”Rosa gatan”, så föredrog hela 71 % området så som det var den sommaren (2015).
 15. 15. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 15 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.6 Fråga 6 - Besökare. Ser du några fördelar eller positiva effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? Procent Antal Mindre biltrafik 63 % 127 Lugnare 63 % 126 Färre olyckor 0 % 1 Renare luft/mindre avgaser 43 % 87 Bättre för miljön/hållbarhet 34 % 69 Bättre för barn/familjer 44 % 89 Bättre framkomlighet/tillgänglighet 17 % 34 Större uteserveringar/fler platser 28 % 57 Gynnar handeln 14 % 28 Ökat folkliv/vimmel 47 % 95 Mer levande stadskärna 43 % 86 Annat: 3 % 7 Nej, ser inga fördelar 5 % 11 Svarande 201 Frågan ställdes spontant, dvs. respondenterna fick inte se de förkodade alternativen utan intervjuaren markerade det eller de alternativ som passade bäst in utifrån respondentens svar. Det som respondenterna svarade mest frekvent som fördel eller positiv effekt med gatans delvisa avstängning var ”Mindre biltrafik” resp. ”Lugnare” som 63 % angav. Bland besökarna som tillfrågades sommaren 2015 på ”Rosa gatan”, var det mest frekventa svaret ”Ökat folkliv/vimmel” som 75 % angav som fördel/positiv effekt.
 16. 16. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 16 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Svar under ”Annat”: Främjar innovation. Förändringen är inte genomtänkt. Graffitti på blomurnorna, visuell plats. Gräsmattan borde vara utanför restaurangerna. Hela gatan som en grön oas. Lite mysigare. Turistvänligt. 3.1.7 Fråga 7 - Besökare. Ser du några nackdelar eller negativa effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? Procent Antal Längre transporter/omvägar för motortrafik 39 % 79 Mer biltrafik (längre resa/omvägar) 16 % 32 Mer avgaser (längre resa/omvägar) 11 % 23 Sämre för miljön 5 % 10 Sämre framkomlighet/tillgänglighet 27 % 54 Mer fylla/oroligheter/bråk på stan 1 % 2 Handeln missgynnas 11 % 22 Färre parkeringar 26 % 52 Slöseri med skattemedel 4 % 8 Annat: 2 % 5 Nej, ser inga nackdelar 28 % 57 Svarande 201
 17. 17. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 17 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Frågan ställdes spontant, dvs. respondenterna fick inte se de förkodade alternativen utan intervjuaren markerade det eller de alternativ som passade bäst in utifrån respondentens svar. Det som respondenterna svarade mest frekvent som nackdel eller negativ effekt med gatans delvisa avstängning, var ”Längre transporter/omvägar för motortrafik” som 39 % angav. 28 % angav att de inte såg några nackdelar med att stänga av gatan delvis. Bland besökarna som tillfrågades sommaren 2015 på ”Rosa gatan”, svarade flertalet (62 %) att de inte såg några nackdelar med att helt stänga av gatan. Svar under ”Annat”: Det hade varit bättre att stänga av hela gatan för biltrafik. Mera rörigt. Bilister har svårt att hitta. Saknar cykelbana, svårt att samsas med bilar. Stan tål inte att stänga av för många gator för biltrafik. Svårigheter för synskadade och handikappade att ta sig fram. 3.1.8 Fråga 8 - Besökare. Om du skulle ge ett förslag till Örebro Kommun, har du några egna idéer för gatans framtida utformning (permanent eller sommartid)? (Ny fråga 2016) Frågan ställdes helt öppen endast med fritextsvar. Flertalet svar (ca 60 st.) handlar om att helt stänga av gatan för biltrafik varav ett tiotal tycker att det räcker om avstängningen endast gäller sommartid. Andra frekventa svar rör att det måste hända mer på ytan i form av aktiviteter/evenemang etc. för att locka folk. Flertalet nämner även att de saknar ett café/glasscafé sommartid och att det är bra om uteserveringarna får utökat utrymme. Svar:  Aktiviteter för barn så det blir lite livligare, typ popcornen.  Aktiviteter som inte kräver underhåll (som tex gräsmattan gjorde). Flera aktiviteter för barn.  Använd resurserna på andra platser istället, på befintliga parker och grönområden.  Att de får bestämma sig för bilfritt eller ej.  Behöver inte utformas. Vi har redan så många parker omkring = Slottsparken, vid muséet, Järntorgets omgivningar.  Bilfritt permanent.  Bilfritt året om.  Bilfritt!  Bilfritt.  Bilparkeringar som förut.  Biltrafik växelvis åt båda håll reglerad av trafikljus.  Bort med biltrafik.  Bort med biltrafiken!  Bort med biltrafiken.  Bort med biltrafiken.  Bortsett från Open art, mera konst!
 18. 18. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 18 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se  Bra med mingelplats.  Bytesplats för böcker (för hela familjen).  Café, ”ståcafé”.  Det är få som sitter på bänkarna, det behövs mera aktiviteter.  Eloge till parken + blommor i stan.  En aktiv mingelplats sommartid.  En "mingelplats", bilfritt, plats för olika aktiviteter tex musikskolans elever som spelar lite spontant. Permanent på denna sträcka.  Ett rum (fantasirum). Ingen biltrafik.  Fler sittplatser och papperskorgar vid bänkarna.  Flera aktiviteter, tex boulebana.  Flera aktiviteter.  Flera bänkar längs hela sträckan. konstgjort gräs.  Flera sittplatser. Avstängd för trafik.  Flytta ut uteserveringarna, ingen biltrafik, större mingelplats.  Fortsätt med "grön oas", bra med sittplatser.  Fortsätt med att ändra gatubilden. Kommer ej på konkreta förslag.  Fortsätt utveckla gatan med aktiviteter.  Försäljning, glasskiosk osv.  Glasscafé, flera bänkar, permanent avstängning av trafik, större yta för uteserveringarna.  Glasseria med café, liten vattenbassäng för barn.  Glasskiosk, cykelställ på Fiskartorget.  Gröna gatan blev inte så effektfull som man hade tänkt sig.  Gågata permanent.  Gärna typ Open Art sommartid, en levande plats med olika inslag som lockar folk.  Gör en inglasad/takad del till förmån för olika event.  Gör området till gågata och restauranggata.  Häftig lekplats för barn som gynnar handel och centrum.  Inga förändringar, trafik som förut.  Ingen biltrafik - sommar + vinter.  Ingen biltrafik (permanent).  Ingen biltrafik permanent.  Ingen biltrafik sommartid. Café med små bord. Det är många restauranger här men inget café där man kan ta snabbfika.  Ingen biltrafik sommartid. Stäng av Kungsgatan också.  Ingen biltrafik sommartid. Utöka restaurangplatserna. Flera aktiviteter som lockar alla åldrar.  Ingen biltrafik, färre cykelställ på gatan. Placera cykelställen på Fisktorget istället.  Ingen biltrafik, gör det till ett grönområde med blommor och bänkar. Lägg gatsten som på Fiskartorget (ej gräsmatta).  Ingen biltrafik, konstverk.  Ingen biltrafik, större mingelplats.  Ingen biltrafik, större utrymme för restaurangerna. Konst (bortsett från Open Art).  Ingen biltrafik.  Ingen biltrafik. Gör ett torg med olika innehåll.  Ingen biltrafik. Mer centrum evenemang.
 19. 19. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 19 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se  Ingen trafik och uteserveringar över hela platsen.  Ingen trafik, glasskiosk, utveckla "mingelytan".  Ingen trafik, större uteserveringar, mera plats för "mingel".  Komma närmare vattnet. Stänga av gatan helt.  Konst, ta bort konstverket på Fisktorget, använd utrymmet till glasscafé (enkelt sådant).  Konstgräs istället för grönt, levande gräs om man ska ha en grön yta.  Liten lekpark för barn, med mer kreativa lekmöjligheter.  Markerad cykelbana, ingen parkering längs stråket. Cykelställ bra men ej under träd = fågelbajs.  Mer aktiviteter - för lugnt som det är i år.  Mer bänkar, ingen trafik, solstolar. Bra med gräs, tätare staket mot Svartån eller glasvägg med tanke på barnen.  Mer konst och aktiviteter.  Mera konst, som Open Art.  Mingelplats, ingen trafik, flera sittplatser.  Minuspoäng för det gröna bänkarna som är obekväma. Ingen biltrafik eller gör en tunnel för trafiken. Spårvagnslinje inne i stan, bort med bilarna.  Mysiga torgstånd med tex blommor till försäljning.  Olika aktiviteter och utformning, bilfritt.  Olika aktiviteter varje år.  Om trafik, se till att spärra av mot gatan. Farligt för barnen.  Permanent avstängning av biltrafik, som Rosa Gatan.  Permanent avstängning av biltrafik.  Permanent avstängning av trafik.  Permanent avstängning för biltrafik.  Permanent bilfritt på sommaren.  Permanent bilfritt, familjeaktiviteter.  Permanent bilfritt, större utrymme för restauranger. Utnyttja Strömpis f.d. uteservering även till mingelplats.  Permanent bilfritt.  Permanent ingen biltrafik.  Riv upp asfalten och gör gräsmatta på hela ytan. Om biltrafiken ska finnas, gör ett farthinder för bilarna åker förbi i hög fart.  Samlingsplats för fika + glass.  Scen med musik och uppträdande.  Se till att handeln i City inte missgynnas. Gratis parkeringar. Glasscafé på Fisktorget.  Släpp fram biltrafiken. Gör i ordning parkerna runt om området. Mer belysning. Bättre picknick-arena.  Solstolar på rad, som på Sergels torg. Glasscafé. Infostolpe med aktuella, turistiska evenemang.  Sommartid bilfritt, mer konst, speakers corner (berätta historier, poesi) bjuder in till kommunikation.  Sommartid en "mingelplats" utan trafik med inslag av happenings.  Sommartid helt bilfritt.  Sommartid ingen biltrafik - gäller hela city.  Sommartid OK att göra något kul med gatan.
 20. 20. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 20 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se  Sommartid större utrymme för restaurangerna. Liten scen för musikuppträdanden.  Sommartid är det bra med s.k. minipark.  Sommartid: bilutställning med olika äldre modeller olika veckor.  Sommartid: Glasseriet (glasscafé). Om trafik är det viktigt med staket mot trafiken, nu är det riskabelt för barn.  Sommartid: mer lekvänligt och ingen biltrafik.  Sommartid: utställningsyta. Vintertid: Food truck, marknadsaktiviteter.  Staket mot gatan.  Ställ upp spelbord (som man ofta ser utomlands), stora schackpjäser, det lockar våra nya medborgare. Loppis varje lördag på Fisktorget.  Stäng av biltrafiken helt.  Stäng av biltrafiken, ha uteserveringar hela vägen från hörnet vid Stora hotellet till Kungsgatan.  Stäng av biltrafiken.  Stäng av för biltrafik! Vänd sofforna så att man kan njuta av slottet. Var är glasskiosken och kaffet?  Stäng av för biltrafik.  Stäng av för biltrafik. Göra om till "mingelplats", utställningar.  Större plats för uteserveringar. Musik. Ingen biltrafik sommartid.  Större utrymme för uteserveringarna, lekplatser mitt i, klätterställning, glasscafé.  Ta bort all trafik i innerstan.  Trafik som 2014 och tidigare.  Utnyttja området till torghandel! För litet utbud på Stortorget.  Utöka uteserveringarna, bilfritt.  Varför vända bänkarna mot trafiken, bättre mot slottet.  Öppna upp hela området=Strömpis uteservering mot ån, fräscha upp bänkområdet vid Svartån, vid Slottet, mingelplats.
 21. 21. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 21 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.9 Fråga 9 – Besökare. Var i Örebro bor du? Bor du i… Procent Antal Centrum (centrala Örebro stad) 61 % 122 Utanför centrum (utkanten av Örebro stad) 34 % 68 Övriga Örebro Kommun (utanför Örebro stad) 5 % 10 Vill ej svara 0 % 1 Svarande 201 En större andel av de intervjuade bodde i centrala Örebro (61 %). 34 % bodde utanför centrala Örebro och övriga (5 %) bodde utanför Örebro stad.
 22. 22. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 22 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.10 Fråga 10 – Besökare. Hur länge har du bott i Örebro? Procent Antal Mindre än 1 år 1 % 3 1–5 år 14 % 28 6–10 år 8 % 16 11–20 år 12 % 24 Mer än 20 år 65 % 130 Vill ej svara 0 % 0 Svarande 201 De flesta av de intervjuade (65 %) hade bott mer än 20 år i Örebro och endast 1 % hade bott mindre än 1 år i Örebro. Respondenterna bedöms därför ha stor erfarenhet att kunna bedöma området sommaren 2016 jämfört med tidigare år.
 23. 23. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 23 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.11 Fråga 11 – Besökare. Hur gammal är du? Procent Antal Yngre än 20 år 2 % 4 20–35 år 22 % 44 36–50 år 25 % 51 51–65 år 23 % 47 Äldre än 65 år 27 % 55 Vill ej svara 0 % 0 Svarande 201 Väldigt få personer yngre än 20 år intervjuades (nedre gräns för intervju var dock 18 år). Övriga åldersgrupper var jämnt representerade.
 24. 24. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 24 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.1.12 Fråga 12 – Besökare. Är du…(vanligtvis)? Procent Antal Studerande 7 % 14 Arbetande/Företagare 62 % 124 Arbetssökande 2 % 5 Pensionär 29 % 58 Vill ej svara 0 % 0 Svarande 201 Merparten (62 %) av de intervjuade var ”Arbetande/Företagare” och 29 % uppgav att de var pensionär. 3.1.13 Övriga Kommentarer Möjlighet fanns att i slutet av intervjun lämna en frivillig kommentar: Kommentarer från besökarna: Jag har många bra idéer om ni vill ringa mig: Roger Sargent 019–183390 Trottoaren är underminerad, bör ses över. Vill gärna bidra mer med idéer och tankar, kontakta mig: Madeleine Villanyi på 0705–576113.
 25. 25. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 25 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2 Resultat från enkät till boende - per fråga Nedan presenteras resultatet av undersökningen. 3.2.1 Fråga 1 - Boende. Vilken är din generella inställning till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik? Procent Antal 1=Mycket dåligt 30 % 7 2 4 % 1 3 13 % 3 4 30 % 7 5=Mycket bra 22 % 5 Medel 3,1 Svarande 23 Vet ej 1 Drygt hälften av respondenterna var generellt positiva till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik, 52 % angav betyg 4 eller 5 (jmf 50 % år 2015). 34 % var negativa och gav betyg 1 eller 2 (jmf 28 % år 2015). 13 % var neutrala. Kommentarer från de boende: Beror helt och hållet på vilken gata det gäller, och om det förenklar eller försvårar det dagliga livet.
 26. 26. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 26 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.2 Fråga 2 - Boende. Vad tycker du om att Örebro Kommun har förändrat en del av Engelbrektsgatan (Fisktorget) i sommar, till förmån för folkliv istället för biltrafik? Procent Antal 1=Mycket dåligt 38 % 9 2 4 % 1 3 8 % 2 4 25 % 6 5=Mycket bra 25 % 6 Medel 3 Svarande 24 Vet ej 0 Hälften var positiva till att förändra del av det avgränsade området kring Fisktorget, till förmån för folkliv istället för biltrafik. 50 % angav betyg 4 eller 5 (jmf 73 % år 2015). 42 % var negativa och angav betyg 1 eller 2 (jmf 28 % år 2015). Kommentarer från de boende: Ett helt idiotiskt projekt som dels inte gått att utnyttja, och dels kraftigt försämrat framkomligheten. Inte så bra ide att lägga gräs på asfalt. Kaos i trafiken och för oss som bor där har ingen plats för av -och ilastning vilket medför kraftiga problem för oss, dessutom i detta fall finns ju slottsparken bara 100 meter bort och gratis samt bättre. Stäng av hela gatan i båda riktningar.
 27. 27. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 27 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.3 Fråga 3 - Boende. Om du jämför området (Fisktorget/Engelbrektsgatan) denna sommar, med hur det normalt ser ut med biltrafik i båda riktningarna och parkeringar, vilket alternativ föredrar du/tycker du är bättre? Är det… Procent Antal Bättre denna sommar (2016) 17 % 4 Bättre förra sommaren (2015) 42 % 10 Bättre tidigare somrar (≤ 2014) 38 % 9 Spelar ingen roll 4 % 1 Svarande 24 Vet ej 0 När de boende fick ta ställning till om området var bättre denna sommar (2016), föregående sommar (2015) eller tidigare somrar (≤ 2014), så föredrog störst andel (42 %) så som det var föregående sommar (dvs. Rosa Gatan 2015). Bland de boende som tillfrågades sommaren 2015, så föredrog 58 % området så som det var den sommaren (2015). Kommentarer från de boende: Betydligt mindre olycksrisker så som det var förra sommaren. Antingen helt avstängt eller inte alls. Såg från balkongen vid massor med tillfällen i sommar stora olycksrisker med trafik i en riktning där de gående/cyklande måste gå ut på gatan då trottoarerna var för smala för att mötas på då uteserveringarna byggt ut så mycket på trottoaren. Gatan är för smal för trafik ens i en riktning.
 28. 28. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 28 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Bättre med fungerande trafik. Då fungerade Engelbrektsgatan bättre trots att man tog bort ett antal parkeringsplatser för extra cykelställ trots att det fanns gott om cykelställ. Ingen biltrafik alls vore bäst. Om den ändå ska stängas av så stäng av helt och hållet som förra året. Stäng av trafiken helt, nu missbrukas det bara av folk som kör mot färdriktningen. Livsfarligt. 3.2.4 Fråga 4 - Boende. Ser du några fördelar eller positiva effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? Om ja, vilka? Frågan ställdes helt öppen, dvs. endast med fritextsvar. Flertalet svarar att de inte ser några fördelar alls med att delvis stänga av gatan.  Absolut inte.  Ja det blir en trevligare tryggare och mysigare miljö.  Ja, om ni hade stängt av andra sidan, mot uteserveringarna. Och inte med gräs. Som nu blev det för smal trottoar att gå på.  Kul att det händer något i Örebro.  Möjligen lite mindre biltrafik. Trevligt att det görs något kul med gatan som ju ligger i en fin miljö med slottsutsikten.  Nej  Nej  Nej  NEJ ABSOLUT INTE. Stäng av hela gatan sommartid!  NEJ! Ställer bara till med massa problem.  Nej, inga fördelar.  Nej, inga positiva effekter. Endast nackdelar för oss boende vid Engelbrektsgatan 10A och B.  Nej, osäkerhet kring vad som gäller och gräsmattan kunde inte utnyttjas av barn då de riskerade att kliva rakt ut i vägen. God idé men inte 100 % i genomförandet.  Nej, ser inge fördelar. Men av två onda ting är det bra att åka i en riktning.  Renare luft, mindre damm och buller.
 29. 29. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 29 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.5 Fråga 5 - Boende. Ser du några nackdelar eller negativa effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? Om ja, vilka? Frågan ställdes helt öppen, dvs. endast med fritextsvar. Flertalet svar rör tillgänglighet, färre parkeringar och att det blir omvägar och längre restid.  Av- och pålastning.  Bättre med biltrafik + parkering!  Cityhandel - Kontorsverksamhet - Dör ytterligare.  Eftersom den bara delvis stängdes av så blir det inte så stor skillnad mot att ha den helt öppen. Fortfarande bilar som kör förbi konstant. Har inte sett någon som velat sitta på gräsmattan och ha picknick som det talades om innan stängningen. Ingen vill sitta mitt bland trafiken oavsett om den bara går åt ett håll. Dessutom var det kanske inte en bra idé med riktig gräsmatta. Varför inte ha konstgräs? Nu har ju gräsmattan varit avspärrad till och från hela tiden.  Enbart besvär.  Engelbrektsgatan är matargata från väster till öster i stan så detta tilltag betyder att trafiken får ta sig fram på annat sätt, miljövänligt? Som påpekat är det enbart problem för oss som bor i fastigheten Engelbrektsgatan 10.  Gatan höll dåligt, gräset vissnade.  Inga parkeringsmöjligheter för boende, turister, färdtjänst, taxi p g a enkelriktning. Dessutom mycket farligt för cyklister och gående. Ett barn var nära att bli påkörd när han sprang från trottoaren över gatan till gräsmattan där övriga familjen satt på en soffa. Gräsmattan har kostat alldeles för mycket och använts alldeles för lite! Vi boende har endast sett nytta med cykelställen och sofforna.  JA! Finns ingen möjlighet att lasta och lossa gods. Lastplatsen på Kungsgatan är dessutom belamrad med cyklar.  Ja, barn vandrar lätt ut från gräset i vägen. Bilar kör mot färdriktningen för att slippa åka runt och för att inte riskera att bli påkomna kör de extra snabbt.  Ja, fel sida så bilar passerar mellan två gångbanor, samt för smal gångbana/trottoar.  Ja, framkomlighet.  Ja, ingen parkering.  Ja, skapar onödig trafik på andra gator och gör det onödigt komplicerat att ta sig fram i trafiken  JAAAA! Såg från balkongen vid massor med tillfällen i sommar stora olycksrisker med trafik i en riktning där de gående/cyklande måste gå ut på gatan då trottoarerna var för smala för att mötas på då uteserveringarna byggt ut så mycket på trottoaren. Gatan är för smal för trafik ens i en riktning.  Krångligt att åka hem med bil, får ta en omväg, dvs längre körtid. Försöker cykla.  Mer trafik på Kungsgatan.  Nej.  Svårt med p-plats för boende, speciellt vid i och ur lastning.  Vi har varit tvungna att varje dag åka runt och komma in via konserthuset. vår restid till arbete och liknande har ökat med 10 minuter.  Öppen gata för trafik eller stängt för biltrafik.
 30. 30. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 30 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.6 Fråga 6 - Boende. Vilken är din inställning till att permanent minska gatans ytor för biltrafik om detta skulle bli aktuellt? Procent Antal 1=Mycket negativ 59 % 13 2 5 % 1 3 9 % 2 4 14 % 3 5=Mycket positiv 14 % 3 Medel 2,2 Svarande 22 Vet ej 2 Flertalet är negativt inställda till att permanent minska gatans ytor för biltrafik, 64 % anger betyg 1 eller 2 (jmf 44 % år 2015 (då avsåg frågan=att permanenta gatans avstängning)). 28 % är positiva och ger betyg 4–5. Kommentarer från de boende: Jag är positiv trots att det för oss boende inte ger möjlighet att stanna utanför dörren om man har tunga saker att bära in. För miljön blir det mycket trevligare med gatan avstängd. Låt folk använda de närliggande parker som finns, istället för att helt vansinnigt bygga park på våra gator. Den har dessutom inte utnyttjats. Tar bort väldigt många parkeringsmöjligheter för oss som bor i byggnaden i direkt angränsning till gatan. Varför, ställer bara till problem och det finns ju gott om både gräsytor, parker och soffor i nära anslutning till Engelbrektsgatan där gräset finns. Jag kan inte förstå vad det skulle leda till. Vi boende ser all den yrkestrafik som får köra runt och backa och krångla för att komma dit man ska. Även turister är vilse i anslutning till Slottet. Det är ju inte turistvänligt att stänga av eftersom det är en matargata och alla turistbussar brukar släppa av sina passagerare här.
 31. 31. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 31 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.7 Fråga 7 - Boende. Om du skulle ge ett förslag till Örebro Kommun, har du några egna idéer för gatans framtida utformning (permanent eller sommartid)? (Ny fråga 2016) Frågan ställdes helt öppen endast med fritextsvar. Svaren är mycket varierande, en del kommenterar att det är bra med enkelriktning på gatan, andra tycker en permanent avstängning är att föredra medan vissa vill behålla trafiken i båda riktningar. En del kommenterar fördelen med konst/utsmyckning av ytan, att utrymme för cykelparkeringar behövs samt att en tillräckligt bred trottoar är viktigt. Svar:  Bredda ytan vid uteserveringarna, skapa sittyta, inte gräs samt fixa bra cykelställ/plats.  Detta med gräs var en mycket god idé. Men som i sitt utförande kanske inte var fullt lika bra då jag upplever att gräset varit avstängt mycket. Jag gillar idén med skulpturer och sittplatser. Men man behöver inte göra det mer avancerat än att behålla detta men minus gräset. Jag uppskattade mycket när gatan var färgad.  En del av gatan kan användas till parkering/cykelparkering. Bra att det är enkelriktat!  Enkelriktat till Hamnplan.  Förändra med olika teman sommartid är spännande. (Inga egna idéer just nu)  Gatan behövs för att få bättre flyt i trafiken.  Gärna utsmyckningar, men Engelbrektsgatan måste vara körbar i båda riktningarna.  Låt bli att förstöra city ytterligare.  Man måste kunna ta sig till Köpmangatan från Strömpis-hållet (öster ifrån). skall ni stänga av fisktorget permanent måste ni öppna upp via stortorget.  Positiv till att stänga av i båda riktningarna, då det minskar risken för att de som utnyttjar gatan ska hamna i en olycka med bil/cykel. Dock är parkeringsutrymme redan ett problem för boende, finns inga alternativ om det görs permanent. Är redan en utmaning för oss som barnfamilj när man har veckohandlat, att få in alla kassar på ett smidigt sätt.  Sluta med dessa dumheter! Permanent!  Sommartid helt avstängd som det var år 2015.  Stäng av permanent. Färga gatan i en trevlig färg som tidigare och anordna arrangemang som lockar folk att komma hit. Typ Open Art igen. Mycket bänkar och sittplatser. Ingen kommer hit till gatan om det inte anordnas något som man kan gå och titta på eller lyssna på.  Stäng inte Örebro, alla vill inte till Marieberg.  Stöka inte till det låt det vara som det varit i all tid. Vi som bor där ser ju hur dåligt det har varit med avstängd gräsmatta och dessutom så har jag i princip inte sett några som utnyttjat som det var idé om, picknic i stan hur man kan komma på något liknande.  Ta bort gräsmattan. Den fungerar inte om det regnar mycket.  Trottoarerna måste ha ett utrymme på minst 1,5 m med tanke på barnvagnar och handikappade som tar mer plats än kommunens beräknade 40 cm/person. I sommar går massor av människor ut i gatan för att kunna mötas. Byt ut gräsmattan mot en separat cykelbana närmast restauranger och fastigheter så att cyklisterna inte åker på trottoarerna som sker i alltför stor utsträckning nu och om barn springer ut på gatan blir dom inte påkörda av bilar i alla fall!!! Vänd sofforna mot Slottet!
 32. 32. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 32 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.8 Fråga 8 – Boende. Är du…? Procent Antal Man 57 % 13 Kvinna 43 % 10 Svarande 23 Ej svar 1 Något fler män än kvinnor har besvarat enkäten.
 33. 33. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 33 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.9 Fråga 9 – Boende. Hur gammal är du? Procent Antal Yngre än 20 år 0 % 0 20–35 år 17 % 4 36–50 år 13 % 3 51–65 år 22 % 5 Äldre än 65 år 48 % 11 Svarande 23 Ej svar 1 En större andel (48 %) av de som besvarat enkäten uppger att de är äldre än 65 år.
 34. 34. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 34 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.10 Fråga 10 – Boende. Hur länge har du bott i Örebro? Procent Antal Mindre än 1 år 0 % 0 1–5 år 13 % 3 6–10 år 4 % 1 11–20 år 13 % 3 Mer än 20 år 70 % 16 Svarande 23 Ej svar 1 De flesta av de boende som besvarat enkäten (70 %) har bott mer än 20 år i Örebro och ingen hade bott mindre än 1 år i Örebro. Respondenterna bedöms därför ha stor erfarenhet för att kunna bedöma området denna sommar jämfört med tidigare år.
 35. 35. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 35 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.2.11 Fråga 11 – Boende. Är du…(vanligtvis)? Procent Antal Studerande 0 % 0 Arbetande/Företagare 61 % 14 Arbetssökande 0 % 0 Pensionär 39 % 9 Svarande 23 Ej svar 1 Merparten (61 %) av respondenterna var ”Arbetande/Företagare” och resterande 39 % uppgav att de var pensionär. 3.2.12 Övriga Kommentarer Möjlighet fanns i slutet av enkäten att lämna en frivillig kommentar:  Gör Slottsparken mer attraktiv för barnfamiljer och övriga turister. Den är inte inbjudande! Den skämmer Slottet! Mest A-lagare och knarkare som trivs där.  Har inte sett så många som har haft picknick i det "gröna". Det blev väl ett fiasko...? Eller? Gräset vått. Finns väl annat att lägga pengar på.  Projekt som försvårar för trafik till och från city, bidrar också till att utarma cityhandeln. Och det är definitivt inte bra för Örebro.
 36. 36. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 36 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3 Resultat från enkät till näringsidkare - per fråga Nedan presenteras resultatet av undersökningen. 3.3.1 Fråga 1 till 4 - Näringsidkare. Om verksamheterna: 1. Vilket företag representerar du? 2. Vilken bransch verkar ni inom? 3. Ant. årsanställda: 4. Omsättning/år Babyproffsen Baby-/Barntillbehör 2 4 milj. Bishop Arms Restaurang/Pub Ca 7 20,7 milj. (2015) Boomerang (Johnells) Kläder 1 3 milj. Buono Bistro/Café Bellas Restaurang 2 + timanställda Övertog restaurangen 15 nov 2015. East West Sushi AB Restaurang 20 Ca 12 milj. Embrace Design AB Smyckesbranschen/Handel 2,5 3,6 milj. Mingla i Örebro AB Restaurang och Bar 12 st. 6 milj. (2015) Pitchers Restaurang/Pub Ca 25 st. Ca 40 milj. Törnqvist Hattar om Mode Klädbranschen 2 1,2 milj. 3.3.2 Fråga 5 - Näringsidkare. Vilken är din roll/position i företaget? Procent Antal Ägare 33 % 3 Ägare och VD 44 % 4 Anställd VD/Platschef/Operativt ansvarig 22 % 2 Svarande 9 Intervjuerna genomfördes med den som bäst kunde representera verksamheten, hos 7 av 9 verksamheter intervjuades ägare eller ägare/VD.
 37. 37. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 37 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.3 Fråga 6 - Näringsidkare. Vilken är din generella inställning till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik? Procent Antal 1=Mycket dåligt 0 % 0 2 11 % 1 3 11 % 1 4 33 % 3 5=Mycket bra 44 % 4 Medel 4,1 Svarande 9 Majoriteten av näringsidkarna var generellt positiva till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik, 77 % angav betyg 4 eller 5 (jmf 67 % år 2015). 11 % var negativa och gav betyg 1–2 (jmf 11 % år 2015).
 38. 38. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 38 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Jämförelse per bransch: 4 av 5 näringsidkare i branschen ”Restaurang/pub” gav betyg 5. Medelbetyget per bransch tyder på att inställningen bland de som driver restauranger/pubar är mer positiv (medelbetyg 4,6) än bland de som driver handel (medelbetyg 3,5).
 39. 39. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 39 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.4 Fråga 7 - Näringsidkare. Vad tycker du om att Örebro Kommun har förändrat en del av Engelbrektsgatan (Fisktorget) i sommar, till förmån för folkliv istället för biltrafik? Procent Antal 1=Mycket dåligt 78 % 7 2 0 % 0 3 0 % 0 4 0 % 0 5=Mycket bra 22 % 2 Medel 1,9 Svarande 9 En stor del av näringsidkarna var negativa till att Örebro Kommun förändrat en del av området kring Fisktorget, till förmån för folkliv istället för biltrafik. Hela 78 % gav betyg 1 (jmf 11 % år 2015). 22 % var positiva till förändringen denna sommar och gav betyg 4–5 (jmf 89 % år 2015). Skillnaderna mellan de olika branscherna var marginell. 3 av 4 näringsidkare i branschen ”Handel” gav betyg 1=Mycket dåligt och 4 av 5 näringsidkare i branschen ”Restaurang/pub” gav betyg 1=Mycket dåligt. En näringsidkare i respektive bransch gav betyg 5=Mycket bra.
 40. 40. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 40 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.5 Fråga 8 - Näringsidkare. Ser du några fördelar eller positiva effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? Om ja, vilka? Frågan ställdes helt öppen med frisvar. Ett par svar är positiva, annars ser man inte några fördelar med att delvis stänga av gatan.  Det blir en trevlig plats att mötas på. Mer plats kan ges till restaurangernas uteserveringar.  Jag ser inga som helst fördelar i lösningen med en delvis avstängd gata under begränsad tid. Antingen stänger man av gatan helt (som 2015 = mycket lyckat) eller så rör man den inte alls.  Nej, inga fördelar alls. Antingen ska det vara helt avstängt eller inte alls.  Det som var positivt förra året var att avstängningen och Rosa Gatan gjorde att staden/centrum knöts ihop på ett bra sätt, det blev ett naturligt gångstråk från stortorget mot slottet. Konstverken lockade folk på ett annat sätt än årets konstverk. Känslan fanns helt enkelt inte i år.  Våra gäster kommer ju inte med bil så det är bara positivt. 3.3.6 Fråga 9. Ser du några nackdelar eller negativa effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? Om ja, vilka? Frågan ställdes helt öppen med frisvar. Flertalet svar rör att det är negativt med färre parkeringsplatser, sämre tillgänglighet för bilar/transportörer/funktionshindrade, för smal trottoar, skapar omvägar för biltrafik samt att det varit farligt för barnen genom att delvis stänga av gatan och erbjuda en ”lekplats” i närhet av biltrafik.  Minskade parkeringsplatser. Minskad avhämtningsförsäljning. Lösningen med en delvis avstängd gata är nog värsta tänkbara. Vi vill se en långsiktig lösning där gatan stängs av helt under sommaren, det var mycket lyckat under förra året.  Har inte alls varit så bra som förra året. Livsfarligt för barn att leka på gräsmattan. Bilar kör mot färdriktningen trots enkelriktat.  Inga parkeringsmöjligheter, varken för bilar eller turistbussar. För smal trottoarframkomlighet, framförallt för funktionshindrade. Svårt för varutransporterna att leverera varor till butiker och restauranger. Problem med "vild" cykelparkering och ingen ordning på fisktorget. Stor omväg för oss med garageplats i fastigheten vilket orsakar större utsläpp på miljön.  Irritation, bilköer (i hörnet Engelbrektsgatan - Kungsgatan). Färre parkeringsmöjligheter i närheten. Väldigt få personer på "gröna gatan".  Största nackdelen med att DELVIS stänga av gatan i år var att vi fick 60 st. mindre platser på vår uteservering jämfört med förra året (Rosa Gatan). Vi tappade stor omsättning pga. detta. Vi tycker att hela gatan bör stängas av om en förändring skall göras. Gatan i sig är ju ganska tråkig utan sol på kvällarna. Förra sommaren fanns även sol på vår uteservering eftersom den var mycket större och längre ut då. Att delvis stänga av gatan var inte bra, bilarna åkte åt båda hållen trots enkelriktning, trottoaren var för smal. Gröna gatan gav ingen positiv effekt, det kom många kommentarer från våra gäster om att gräset var avstängt och gult etc.  Svårare för våra transportörer att leverera våra varor.  Svårt för bilarna att ta sig fram. Minskat antal parkeringsplatser.  Uteserveringaren för nära trafiken. Trottoaren för smal. Farligt för gäster med barn med trafiken intill uteserveringen. Mer positivt att stänga av biltrafiken helt och utnyttja ytan för "mingelplats".
 41. 41. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 41 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.7 Fråga 10 - Näringsidkare. Hur bedömer du verksamhetens omsättning denna sommar (om du tänker på perioden för gatans omprioritering, från vecka 20 (mitten av maj) till vecka 35 (i början av september)) jämfört med en genomsnittlig sommar? Jämför inte med sommaren 2015. Procent Antal Mycket sämre i år (2016) 29 % 2 Något sämre i år (2016) 57 % 4 Oförändrat 0 % 0 Något bättre i år (2016) 0 % 0 Mycket bättre i år (2016) 14 % 1 Medel 2,1 Svarande 7 Vet ej/kan ej uppge 2 Flertalet av näringsidkarna (86 %) uppgav att de haft en något sämre eller mycket sämre omsättning detta år jämfört med en genomsnittlig sommar. En verksamhet (14 %) har haft mycket bättre omsättning denna sommar och två verksamheter avböjer att svara på frågan pga. att de inte har något tidigare verksamhetsår att jämföra med (pga. ny ägarbild/förändrad verksamhet 2016 jämfört med tidigare år).
 42. 42. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 42 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Jämförelse per bransch: Endast en verksamhet (i branschen ”Handel”) uppgav att de haft en ”Mycket bättre” omsättning denna sommar jämfört med en genomsnittlig sommar (kan eventuellt förklaras med utökad butiksyta 2016 jämfört med tidigare år). En verksamhet i respektive bransch kan inte göra bedömningen eftersom de är nya näringsidkare alternativt har en annan verksamhet 2016 som inte går att jämföra med tidigare år. Resterande 6 st. näringsidkare (oavsett bransch) uppgav att de haft en något eller mycket sämre omsättning detta år jämfört med en genomsnittlig sommar (≤2014).
 43. 43. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 43 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.8 Fråga 11 - Näringsidkare. Vi ber dig även uppskatta periodens omsättning (juni, juli, aug) i tusentals kronor i år samt för två år bakåt. Avrunda till närmaste tusental: Nedan redovisas en sammanställning av näringsidkarnas inrapporterade omsättningssiffror totalt per månad och för hela sommarperioden/per år. Alla näringsidkare har inte kunnat/velat uppge sina omsättningssiffror. Vi har valt att redovisa omsättningen per bransch istället för att redovisa enskilda näringsidkare. När det gäller branschen ”Handel/Butik” så baseras nedanstående omsättningssiffror på följande verksamheter; Embrace Design, Babyproffsen samt Törnqvist hattar och Mode. Förra årets utvärdering omfattade även butiken Billingmark Herrmode som inte längre har kvar sin verksamhet och vars lokal nu Babyproffsen tagit över och därmed utökat sin befintliga lokalyta. Detta kan ha påverkat Babyproffsens omsättningssiffror positivt men vi har ändå valt att ta med dem i jämförelsen. Vi har däremot valt att inte ta med Boomerangbutikens omsättningssiffror i jämförelsen nedan, då årets verksamhet bestått av ”outlet-försäljning” jämfört mot tidigare år då butiken haft ordinarie sortiment och därmed anser vi inte att verksamheten är helt jämförbar då omsättningen var avsevärt lägre i år (närmare hälften jämfört med tidigare år). När det gäller branschen ”Restaurang/Pub” så baseras nedanstående omsättningssiffror på följande verksamheter; The Bishops Arms, Restaurang EastWest Sushi och Mingla. Buono Bistro drevs tidigare av samma ägare som driver Mingla, men fr o m nov 2015 har Buono Bistro en ny ägare som därmed inte kunnat lämna in omsättningssiffror som går att jämföra. När det gäller Pitcher's omsättningssiffror har vi inte fått ta del av dessa då de ej var tillgängliga vid tidpunkten för intervjun. Omsättningen redovisas i Tkr (avrundat). År: 2014 2015 2016 Periodens väder: Varmt/sol/värmebölja Juni hyfsat, juli regn, Juni-juli växlande regn/sol, (Juni något växlande) aug övervägande sol aug övervägande sol Månad: Juni Juli Aug Juni Juli Aug Juni Juli Aug Bransch restaurang/ pub (3 st.) Per månad 2 989 3 947 3 570 3 293 4 285 4 247 3 131 3 849 3 269 Summa 10 506 Tkr 11 825 Tkr 10 249 Tkr Bransch handel/butik (3 st.) Per månad 738 595 504 789 697 604 839 722 681 Summa 1 837 Tkr 2 090 Tkr 2 242 Tkr Totalt (6 st.) Per månad 3 727 4 542 4 074 4 082 4 982 4 851 3 970 4 571 3 950 Summa 12 343 Tkr 13 915 Tkr 12 491 Tkr Jämför man omsättningen för juni-aug 2016 med juni-aug 2014 så ligger den på nästan samma nivå båda åren. En liten ökning på 1,2 % totalt för samtliga verksamheter 2016 jämfört med 2014, att jämföra med inflationstakten motsvarande period på +0,59 %.
 44. 44. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 44 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Motsvarande ökning för branschen handel är 22 % medan restaurangerna backar i omsättning 2016 med 2,4 % jämfört med 2014. Sommaren 2015 hade verksamheterna totalt en högre omsättning jämfört med 2016 och verksamheternas omsättning var 10,2 % lägre 2016 jämfört med sommaren 2015. Även här är det stor skillnad mellan de olika branscherna. Handelns omsättning ökar med 7,3 % 2016 jämfört med 2015 medan restaurangernas omsättning minskar med 13,3 % 2016 jämfört med 2015 (inflationstakten under perioden var +1,03 %). Under föregående sommar (2015) pågick både 750-års jubiléet, Open Art och Rosa Gatan med gatan helt avstängd för biltrafik, varför sommaren 2014 kan anses vara ett bättre jämförelseår än sommaren 2015. Konsumentprisindex Enligt SCB och konsumentprisindex (KPI), har inflationen sedan 2014 inneburit följande: 100 kr år 2014 (Juni) motsvarar 99,57 kr år 2015 (Juni) vilket innebär en förändring med -0,43 %. 100 kr år 2015 (Juni) motsvarar 101,03 kr år 2016 (Juni) vilket innebär en förändring med +1,03 %. 100 kr år 2014 (Juni) motsvarar 100,59 kr år 2016 (Juni) vilket innebär en förändring med +0,59 % (två års sammanlagd inflation). Källa: http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar. Källa: http://www.scb.se/pr0101/
 45. 45. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 45 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.9 Fråga 12 - Näringsidkare. Om du jämför det här området (Fisktorget/Engelbrektsgatan) denna sommar, med hur det normalt ser ut (med biltrafik i båda riktningarna och parkeringar), vilket alternativ föredrar du/tycker du är bättre med tanke på er verksamhet? Är det…? Procent Antal Bättre denna sommar (2016) 22 % 2 Bättre förra sommaren (2015 – Rosa Gatan) 67 % 6 Bättre tidigare somrar (≤ 2014) 11 % 1 Spelar ingen roll 0 % 0 Svarande 9 När näringsidkarna fick ta ställning till om området var bättre denna sommar med en delvis avstängning av gatan, förra sommaren med hela gatan avstängd, eller hur det normalt ser ut, så föredrog 67 % Fisktorget/Engelbrektsgatan så som det var under sommaren 2015 med hela gatan avstängd. Resultatet från förra årets utvärdering av ”Rosa Gatan” visade även då att 67 % av näringsidkarna föredrog gatan helt avstängd. Kommentarer från näringsidkarna: Bättre 2015 med Rosa gatan tillsammans med Open art! Bättre denna sommar för transportörerna och bättre förra sommaren för gästerna. Det var bättre med tanke på att det var bilfritt.
 46. 46. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 46 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Jämförelse per bransch: Flertalet av restaurangerna/pub (4 av 5) svarar att det var bättre förra sommaren. Ingen av restaurangerna/pub föredrar området så som det normalt ser ut (2014 och tidigare). När det gäller näringsidkarna inom branschen handel är svaren något mer spridda, men 2 av 4 föredrar området förra sommaren (2015). Endast en verksamhet föredrog området så som det normalt är med biltrafik/parkeringar (2014 och tidigare).
 47. 47. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 47 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.10 Fråga 13 - Näringsidkare. Vilken är din/er inställning till att permanent minska gatans ytor för biltrafik om detta skulle bli aktuellt? Procent Antal 1=Mycket negativ 44 % 4 2 11 % 1 3 0 % 0 4 11 % 1 5=Mycket positiv 33 % 3 Medel 2,8 Svarande 9 Något fler av näringsidkarna (55 %) är negativa till att permanent minska gatans ytor för biltrafik (ger betyg 1–2). 44 % är positiva till att minska gatans ytor för biltrafik om detta skulle bli aktuellt (betyg 4–5). Kommentarer från näringsidkarna: Mycket positiv till att förändra gatan och att stänga av den helt som det var 2015. Det knöt ihop staden. Även positiv till att delvis stänga av gatan om bilarna istället får åka ut mot ån istället för mot uteserveringarna. Mycket positiv till en långsiktig lösning, med förutsättningen att körbanan behålls ut mot vattnet, dvs torgytan utökas. Detta ger även en rättvis konkurrenssituation gentemot Stortorget. Betyg 1 = Mycket negativ om körbanan läggs direkt mot torgytan som den gjordes nu sommaren 2016.
 48. 48. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 48 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Jämförelse per bransch: Restaurang/pub-verksamheterna är mer positiva än handeln till att permanent minska gatans ytor för biltrafik. Ingen av näringsidkarna i branschen Handel är positiva till en permanent minskning av gatans ytor för biltrafik om detta skulle bli aktuellt.
 49. 49. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 49 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 3.3.11 Fråga 14 - Näringsidkare. Om du skulle ge ett förslag till Örebro Kommun, har du några egna idéer för gatans framtida utformning (permanent eller sommartid)? Frågan som är ny för 2016, ställdes helt öppen endast med fritextsvar. Fyra svar berör att biltrafiken bör vara kvar varav två anser att trafiken kan vara enkelriktad - dock utmed Svartån istället för längs uteserveringarna. De flesta kommer med idéer om att något ytterligare bör tillföras ytan såsom glasscafé, marknadsplats, konstverk etc.  Biltrafiken kvar, men utveckla Fisktorget med tex glasscafé eller något som kan samla folk.  En permanent lösning med utökad torgyta och enkelriktad körbana placerad ut mot vattnet. Dvs torgytan utökas till förmån för större uteserveringsytor och gångstråk. Med körbanan ut mot vattnet skapas även luftighet gentemot uteserveringarna, förutsatt att man inte tillåter uteserveringarna helt fram. Jag tror det finns fördelar att skapa ett brett gångstråk/en torgyta framför uteserveringarna, dvs de tillåts vara något större men tillåts inte ta hela ytan I anspråk. Detta ger även en möjlighet för oss restauranger att investera långsiktigt och stilrent likt de uteserveringar som gjorts på Stortorget. Tänk vilket härligt restaurangstråk det kunde bli med utsikt mot slottet! Den enkelriktade gatan (ut mot vattnet) skulle även kunna vara av formen gårdsgata, som kanske till och med är avstängd kvällstid under sommaren, men öppen för transporter dagtid.  Jag tycker Gröna gatan var en bra idé, men att det kunde ha varit konstgräs eller trätrall. Roligt med statyer som barnen kan leka med. Vi behöver dock få tillbaka cykelställ nu på hösten.  Låt gatan vara biltrafikerad (ev. avstängd mellan lördag em. och söndag kväll) för att använda gatan som mötesplats. Aktiviteter på det befintliga fisktorget, såsom glasskiosk, en mindre scen (som på stallbacken), tillfällig marknadsplats (böcker, grönsaker, blommor mm.). Ta ner (eller flytta) befintligt konstverk och ersätt med fontän med fiskmotiv. Mycket bänkar och blommor. När nya projekt ska jobbas fram, bjud in oss företagare som finns i området i god tid så vi kan ge idéer förankrade i vardagslivet. Samarbete är toppen för alla.  Pga. transportörerna som kommer så är det bättre att ha en öppen gata för biltrafik. Hade vi inte haft de problemen så hade ni gärna fått ha stängt för biltrafik hela tiden.  Sommartid: Konst, typ Open art eller annan konst. Carioca som samlar folk, plats för gemensamhet tex stickhörna, spelbord som i utlandet. Målarhörna där kreativiteten sprudlar för både unga och äldre.  Stäng helst av gatan helt förutom för utryckningsfordon. Möjliggör ytan för utställningar/en utställningsyta, arrangemang/event av olika slag, bygg helst bort vägen helt. Alla restauranger skulle främjas. Vi vill göra ordning en uteservering, som det är nu upplever vi att det är olika regler för olika restauranger. Exempelvis får vissa ha markis och vissa inte vilket skapar olika fördelar och gynnar vissa näringsidkare. Kommunen bör främja alla genom samma villkor. Om man inte stänger av gatan helt, bör trafiken istället ledas utmed ån (dvs där gräset var i år). 3.3.12 Övriga kommentarer: Möjlighet fanns i slutet av intervjun att lämna en frivillig kommentar:  Det är bra att det händer något i Örebro. Alla evenemang som Open Art mm främjar turism vilket är bra.  Med tanke på 750-års jubileum och Open Art blev omsättningen något sämre i år. Om det inte hade varit för 2015 hade 2016 varit en fantastisk sommar i omsättning.
 50. 50. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 50 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se För de frågor som är likadana i två eller fler enkäter, har vi valt att jämföra resultatet. 4.1.1 Vilken är din generella inställning till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik? Besökare Boende Näringsidkare 1=Mycket dåligt 1 % 30 % 0 % 2 4 % 4 % 11 % 3 17 % 13 % 11 % 4 33 % 30 % 33 % 5=Mycket bra 46 % 22 % 44 % Medel 2016 4,2 3,1 4,1 Jmf medel 2015 3,9 3,3 4,0 Inställningen till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik, är mest positiv bland besökare (4,2) och näringsidkare (4,1) om man ser till medelvärdet på frågan. Medelvärdet för båda dessa kategorier är högre 2016 jämfört med 2015, medelvärdet för de boende är dock lägre 2016 än 2015. Tittar man på andelen som svarat betyg 4 och 5 är det 79 % som tycker att det är positivt bland besökarna (jmf 91 % år 2015). Motsvarande andel bland näringsidkarna är 77 %. 34 % av de boende tycker att det är ganska eller mycket dåligt.
 51. 51. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 51 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 4.1.2 Vad tycker du om att Örebro Kommun har förändrat en del av Engelbrektsgatan (Fisktorget) i sommar, till förmån för folkliv istället för biltrafik? Besökare Boende Näringsidkare 1=Mycket dåligt 10 % 38 % 78 % 2 12 % 4 % 0 % 3 21 % 8 % 0 % 4 32 % 25 % 0 % 5=Mycket bra 26 % 25 % 22 % Medel 2016 3,5 3,0 1,9 Jmf medel 2015 4,6 3,8 4,4 Inställningen till att Örebro Kommun förändrar del av Engelbrektsgatan (Fisktorget) under sommaren, till förmån för folkliv istället för biltrafik, är mest positiv bland besökare (3,5) och boende (3,0) om man ser till medelvärdet på frågan. Alla grupper/kategorier är dock mindre positiva till förändringen denna sommar jämfört med förra årets utvärdering av Rosa Gatan. Tittar man på andelen som svarat betyg 4 och 5 är det 58 % som tycker att det är positivt bland besökarna (jmf 95 % 2015). 78 % av näringsidkarna tycker att det är mycket dåligt (jmf 11 % år 2015).
 52. 52. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 52 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 4.1.3 Om du jämför det här området (Fisktorget/Engelbrektsgatan) denna sommar, med hur det normalt ser ut (med biltrafik i båda riktningarna och parkeringar), vilket alternativ föredrar du/tycker du är bättre? Besökare Boende Näringsidkare Bättre denna sommar (2016) 27 % 17 % 22 % Bättre förra sommaren (2015) 58 % 42 % 67 % Bättre tidigare somrar (≤2014) 5 % 38 % 11 % Spelar ingen roll 10 % 4 % 0 % Störst andel svar i samtliga grupper får alternativet ”Bättre förra sommaren (2015)”, framförallt näringsidkarna där 2 av 3 svarar detta. En dryg tredjedel av de boende (38 %) tycker att det är bättre som det normalt är på området, med biltrafik/parkeringar, dvs. ”Bättre tidigare somrar (≤2014)”.
 53. 53. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 53 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 4.1.4 Vilken är din inställning till att permanent minska gatans ytor för biltrafik om detta skulle bli aktuellt? Boende Näringsidkare 1=Mycket negativ 59 % 44 % 2 5 % 11 % 3 9 % 0 % 4 14 % 11 % 5=Mycket positiv 14 % 33 % Medel 2016 2,2 2,8 Jmf medel 2015* 2,9 3,0 Inställningen till att permanent minska gatans ytor för biltrafik, är tämligen likartad bland boende och näringsidkare med något övervägande negativa svar. Framförallt är de boende mer negativt inställda till att permanent minska gatans ytor för biltrafik. Frågan ställdes ej till besökare. *) Frågan var något annorlunda formulerad 2015: ”Vilken är din inställning till att permanenta gatans avstängning för biltrafik om detta skulle bli aktuellt?”
 54. 54. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 54 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 5.1 Besökare Om besökarna:  De intervjuade besökarna bestod till 62 % av kvinnor och 38 % män.  61 % bodde i centrala Örebro och 34 % utanför centrum, ett fåtal bodde i övriga kommunen.  65 % av de intervjuade besökarna hade bott i Örebro i mer än 20 år och 62 % var arbetande/företagare. Attityder:  Bland besökarna som vistades på området för gatans avstängning, var 8 av 10 generellt positiva till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik.  Något färre, ca 6 av 10 var positiva till att Örebro Kommun förändrade området kring Fisktorget sommaren 2016, till förmån för folkliv istället för biltrafik. Preferens:  Bland besökarna föredrog knappt 6 av 10 Fisktorget/Engelbrektsgatan så som den var sommaren 2015, dvs helt avstängd för trafik. En dryg fjärdedel föredrog området så som det var denna sommar (2016). Endast 5 % föredrog området så som det normalt ser ut med biltrafik/parkeringar (2014 och tidigare). Effekter:  De fördelar som besökarna ser med att delvis stänga av gatan från biltrafik är främst att det blir ”Lugnare” på gatan och ”Mindre biltrafik” som drygt 6 av 10 nämnde som positiva effekter. Ca varannan besökare nämnde även ”Ökat folkliv/vimmel” som är den tredje mest nämnda fördelen.  Den nackdel som flest besökare nämnde var ”Längre transporter/omvägar för motortrafik” som ca 4 av 10 nämnde. Dryga fjärdedelen nämnde ”Sämre framkomlighet/tillgänglighet” resp. ”Färre parkeringar”. Knappt 3 av 10 såg inga nackdelar med att delvis stänga av gatan från biltrafik. Förslag/idéer för gatans framtida utformning (urval):  Biltrafik växelvis åt båda håll reglerad av trafikljus.  Glasseria med café, liten vattenbassäng för barn.  Häftig lekplats för barn som gynnar handel och centrum.  Ingen biltrafik, gör det till ett grönområde med blommor och bänkar. Lägg gatsten som på Fiskartorget (ej gräsmatta).  Konst, ta bort konstverket på Fisktorget, använd utrymmet till glasscafé (enkelt sådant).  Minuspoäng för det gröna bänkarna som är obekväma. Ingen biltrafik eller gör en tunnel för trafiken. Spårvagnslinje inne i stan, bort med bilarna.  Solstolar på rad, som på Sergels torg. Glasscafé. Infostolpe med aktuella, turistiska evenemang.  Sommartid större utrymme för restaurangerna. Liten scen för musikuppträdanden.  Utnyttja området till torghandel! För litet utbud på Stortorget.
 55. 55. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 55 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 5.2 Boende Om de boende:  De boende i området som besvarat enkäten, bestod till 43 % av kvinnor och 57 % män.  48 % var äldre än 65 år och 70 % av de boende hade bott i Örebro i mer än 20 år.  61 % var arbetande/företagare och resterande pensionär. Attityder:  Bland de boende i området för gatans delvisa avstängning, var drygt hälften positiva generellt sett, till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik.  Varannan av de boende som besvarat enkäten, var positiva till att Örebro Kommun förändrade del av Engelbrektsgatan sommaren 2016, till förmån för folkliv istället för biltrafik. 38 % tyckte att det var mycket dåligt. Preferenser:  Bland de boende föredrog 42 % Fisktorget/Engelbrektsgatan så som det var sommaren 2015, dvs helt avstängd för trafik. 38 % föredrog området så som det normalt ser ut med biltrafik/parkeringar (2014 och tidigare) och 17 % föredrog området så som det var denna sommar (2016).  På frågan om att permanent minska gatans ytor för biltrafik, så var 59 % mycket negativa ifall detta skulle bli aktuellt. Effekter:  De flesta ser inte att det finns några positiva effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik. Bland de få positiva kommentarer som finns, nämns att det blir en trevligare/tryggare miljö, lite mindre biltrafik, renare luft, mindre damm och buller.  Det som framkommer som nackdelar från de boende, är att det försvårar av/pålastning, färre parkeringsmöjligheter, säkerhetsrisk med barn som springer rätt ut i gatan, för smal gångbana/trottoar, försämrad framkomlighet och att det skapar mer trafik på andra gator. Förslag/idéer för gatans framtida utformning (urval):  Bredda ytan vid uteserveringarna, skapa sittyta, inte gräs samt fixa bra cykelställ/plats.  Detta med gräs var en mycket god idé. Men som i sitt utförande kanske inte var fullt lika bra då jag upplever att gräset varit avstängt mycket. Jag gillar idén med skulpturer och sittplatser. Men man behöver inte göra det mer avancerat än att behålla detta men minus gräset. Jag uppskattade mycket när gatan var färgad.  En del av gatan kan användas till parkering/cykelparkering. Bra att det är enkelriktat!  Positiv till att stänga av i båda riktningarna, då det minskar risken för att de som utnyttjar gatan ska hamna i en olycka med bil/cykel. Dock är parkeringsutrymme redan ett problem för boende, finns inga alternativ om det görs permanent. Är redan en utmaning för oss som barnfamilj när man har veckohandlat, att få in alla kassar på ett smidigt sätt.  Stäng av permanent. Färga gatan i en trevlig färg som tidigare och anordna arrangemang som lockar folk att komma hit. Typ Open Art igen. Mycket bänkar och sittplatser. Ingen kommer hit till gatan om det inte anordnas något som man kan gå och titta på eller lyssna på.
 56. 56. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 56 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 5.3 Näringsidkare Om verksamheterna:  Fyra butiker och fem restauranger/pubar deltog i utvärderingen. Som representant för verksamheterna intervjuades på 7 av 9 verksamheter ägare och på två verksamheter intervjuades anställd platschef/operativt ansvarig.  Verksamheterna sysselsätter totalt ca 74 personer per år. Omsättningen totalt är över 90 miljoner kr per år. Attityder:  Bland näringsidkarna i området för gatans avstängning, var 7 av 9 positiva generellt sett till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik.  7 av de 9 verksamheterna var mycket negativa till att Örebro Kommun förändrade en del av området kring Fisktorget sommaren 2016, till förmån för folkliv istället för biltrafik. Två verksamheter tyckte att det var mycket bra. Preferens:  Bland näringsidkarna föredrog 6 av 9 Fisktorget/Engelbrektsgatan så som den var sommaren 2015, dvs helt avstängd för trafik. Två verksamheter föredrog området så som det var denna sommar (2016) jämfört med hur det normalt ser ut på området med biltrafik/parkeringar.  På frågan om att permanent minska gatans ytor för biltrafik, så var 5 av 9 näringsidkare negativa och 4 av 9 var positiva. Bland restaurangerna var 4 av 5 positiva jämfört med handeln där inga näringsidkare var positiva. Effekter:  6 av 9 näringsidkare bedömer att omsättningen varit något eller mycket sämre denna sommar jämfört med tidigare år.  En beräkning på periodens omsättning visar att den totalt var ca 10 % lägre 2016 jämfört med sommaren 2015. Faktorer som kan ha påverkat omsättningen till det sämre är exempelvis festligheterna kring Örebro 750-år och Open Art 2015 som genererade en högre omsättning denna sommar. Jämför man istället med samma period 2014 är ökningen marginell på +1,2 %.  Den fördel som nämns av näringsidkarna med att delvis stänga av gatan från biltrafik, är att uteserveringarna kan utökas. Övriga svar rör mestadels att det är bättre att stänga av gatan helt, eller inte alls.  Det som det flesta av näringsidkarna nämner som nackdel är att tillgängligheten har försämrats (varutransporter) och att möjligheten att parkera i området var sämre. Framkomligheten har varit mindre och bilar har kört åt båda riktningarna trots förbud, vilket inneburit en säkerhetsrisk. Trottoaren har varit för smal och uteserveringarna har kommit för nära trafiken. Förslag/idéer för gatans framtida utformning (urval):  Biltrafiken kvar, men utveckla Fisktorget med tex glasscafé eller något som kan samla folk.  En permanent lösning med utökad torgyta och enkelriktad körbana placerad ut mot vattnet. Dvs torgytan utökas till förmån för större uteserveringsytor och gångstråk. Med körbanan ut mot vattnet skapas även luftighet gentemot uteserveringarna, förutsatt att man inte tillåter uteserveringarna helt fram. Jag tror det finns fördelar att skapa ett brett gångstråk/en torgyta framför uteserveringarna, dvs de tillåts vara något större men tillåts inte ta hela ytan I anspråk.
 57. 57. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 57 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se Detta ger även en möjlighet för oss restauranger att investera långsiktigt och stilrent likt de uteserveringar som gjorts på Stortorget. Tänk vilket härligt restaurangstråk det kunde bli med utsikt mot slottet! Den enkelriktade gatan (ut mot vattnet) skulle även kunna vara av formen gårdsgata, som kanske till och med är avstängd kvällstid under sommaren, men öppen för transporter dagtid.  Låt gatan vara biltrafikerad (ev. avstängd mellan lördag em. och söndag kväll) för att använda gatan som mötesplats. Aktiviteter på det befintliga fisktorget, såsom glasskiosk, en mindre scen (som på stallbacken), tillfällig marknadsplats (böcker, grönsaker, blommor mm.). Ta ner (eller flytta) befintligt konstverk och ersätt med fontän med fiskmotiv. Mycket bänkar och blommor. När nya projekt ska jobbas fram, bjud in oss företagare som finns i området i god tid så vi kan ge idéer förankrade i vardagslivet. Samarbete är toppen för alla.  Stäng helst av gatan helt förutom för utryckningsfordon. Möjliggör ytan för utställningar/en utställningsyta, arrangemang/event av olika slag, bygg helst bort vägen helt. Alla restauranger skulle främjas. Vi vill göra ordning en uteservering, som det är nu upplever vi att det är olika regler för olika restauranger. Exempelvis får vissa ha markis och vissa inte vilket skapar olika fördelar och gynnar vissa näringsidkare. Kommunen bör främja alla genom samma villkor. Om man inte stänger av gatan helt, bör trafiken istället ledas utmed ån (dvs där gräset var i år). 5.4 Avslutande kommentarer AQ Analys rekommenderar att ni återkopplar resultatet till främst de boende och näringsidkarna. Reflektioner från intervjuaren är följande:  Många besökare kommenterade själva ”Gröna gatan” som en ”flopp” med tanke på svårigheterna att sköta gräset och att just hålla det grönt, det blev istället brunt och tyckte att 2016 års projekt inte verkade riktigt genomtänkt, d.v.s. vad man ville uppnå med ytan.  I och med upprepade avspärrningar under sommaren, kunde inte ytan alltid utnyttjas, och dessutom stod bänkarna bitvis innanför avspärrningarna.  Flertalet besökare tyckte även att det var onödigt med ytterligare en grön yta (Gröna Gatan) då flera grönområden redan finns i city, bättre att utveckla dessa och fräscha upp de som redan finns, exempelvis Slottsparken.  Barnfamiljer som besökte området tyckte att det var farligt med trafiken så tätt intill den s.k. picknickplatsen, det borde ha funnits en bättre avgränsning/spärr. Trots biltrafikförbud västerut, bröt en hel del lastbilar och även privatbilar mot detta förbud. Detta konstaterades även av näringsidkarna och boende.  Det var väldigt lite folk i omlott på området för Gröna Gatan, om man vill göra en yta för folkliv måste det finnas fler aktiviteter som lockar människor.  Positivt var de nya cykelställen vid Gröna Gatan, men själva Fiskartorget saknade sådana och där blev det ett virrvarr av cyklar.
 58. 58. Dokumentnamn Projekt Sida Slutrapport Örebro Kommun – Fisktorget 2016 Gröna Gatan 58 (61) Upprättad av Datum Version Kristina Nilsson, Projektledare - AQ Analys AB 2016-10-28 1.0 AQ Analys AB • Olaigatan 2 • 703 61 ÖREBRO • 019-12 84 10 info@aqanalys.se • www.aqanalys.se 6.1 Enkätfrågor besökare Fisktorget 1. Notera kön:  Man  Kvinna  Kan ej bedöma 2. Bor du i Örebro (kommun)?  Ja  Nej (avsluta intervjun, ej representativ) 3. Vilken är din generella inställning till att förändra nyttjandet av en väg/gata till en yta för folkliv istället för biltrafik? (Skala 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra + Vet ej) 4. Vad tycker du om att Örebro Kommun förändrar det här området i sommar, till förmån för folkliv istället för biltrafik? (Skala 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra + Vet ej) 5. Om du jämför det här området (Gröna Gatan) idag, med hur det normalt ser ut med biltrafik i båda riktningarna och parkeringar, vilket alternativ föredrar du/tycker du är bättre? Är det…  Bättre denna sommar (2016)  Bättre förra sommaren (2015  Bättre tidigare somrar (≤2014)  Spelar ingen roll 6. Ser du några fördelar eller positiva effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? (Läs ej upp svarsalternativen! Fler svar möjliga.)  Mindre biltrafik  Lugnare  Färre olyckor  Renare luft/mindre avgaser  Bättre för miljön/hållbarhet  Bättre för barn/familjer  Bättre framkomlighet/tillgänglighet  Större uteserveringar/fler platser  Gynnar handeln  Ökat folkliv/vimmel  Mer levande stadskärna  Annat:  Nej, ser inga fördelar 7. Ser du några nackdelar eller negativa effekter med att delvis stänga av gatan från biltrafik? (Läs ej upp svarsalternativen! Fler svar möjliga.)  Längre transporter/omvägar för motortrafik  Mer biltrafik (längre resa/omvägar)  Mer avgaser (längre resa/omvägar)  Sämre för miljön  Sämre framkomlighet/tillgänglighet  Mer fylla/oroligheter/bråk på stan  Handeln missgynnas  Färre parkeringar  Slöseri med skattemedel

×