Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Invånarna i örebro och trafiken i innerstaden 2005 04-28

80 views

Published on

Powerpoint-presentation om den enda undersökning som faktiskt gjorts (på senare år) om hur örebroarna ser på trafiken och hur staden borde vara utformad visar ett rejält stöd för den "mellanväg" vi arbetar efter: vi ska inte anpassa staden efter bilen - men vi ska inte heller göra innerstaden bilfri. Den linjen har faktiskt det största stödet även hos dem som kör bil ofta (eller alltid). Och så ser det ut i alla de städer där VTI (sedan dess) gjort liknande undersökningar.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Invånarna i örebro och trafiken i innerstaden 2005 04-28

 1. 1. Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden Resultat från en enkätundersökning Tomas Svensson, forskare tomas.svensson@vti.se www.vti.se
 2. 2. Trafikens utformning i centrum » Många anspråk och intressen » Balans och avvägning » Rätt utformning – efterfrågas av en majoritet
 3. 3. Problembilden » ”Marknadslösning” ej möjlig » Sociala dilemman » Fördelar – nackdelar: samma individer
 4. 4. Beslutsunderlag för kommunen » Strategisk inriktning – välja rätt » Beräkningsmodeller » Folkomröstning » ”Simulerad folkomröstning” - enkätundersökning
 5. 5. Enkäten » Olika scenarier för trafikens utformning i innerstaden » Fokus på trafiken » Beskrivs i text och bild
 6. 6. Ett exempel: Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro En större del av utrymmet på gatorna ges till fotgängare och cyklister för att de ska kunna ta sig fram bekvämt och säkert. På Storgatan och Drottninggatan ökar antalet bussar. De större gatorna i centrala Örebro har ett ganska smalt körfält i varje riktning för bilarna, för att få plats med både cykel- och gångbanor. Lägre hastighets- gränser är till fördel för cyklister och fotgängare, men till nackdel främst för yrkes- trafiken. På smågatorna får bilar bara köra i 30 km/h för att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig fritt. Bil: Bilarna får köra på lika många gator i centrala Örebro som idag. Hastighetsgränsen är högst 30 km/tim. Det tar längre tid att köra bil i innerstaden än det gör nu. Bilparkering: Bilar får parkeras i p-hus och på större p-platser på samma sätt som idag. Vissa p-platser längs gatorna tas bort. Det blir längre att gå från bilen till butiker och arbetsplatser i centrum. Buss: Bussarna får egna körfält genom centrala Örebro och på anslutande gator. Då kan de komma fram snabbare. Gång: De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator. Cykel: Längs infarterna till centrala Örebro finns breda cykelbanor som gör det enkelt att ta sig till centrum med cykel. Fler cykelställ som gör det lättare att låsa fast cykeln har satts upp.
 7. 7. Valfrågan: 1. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtiden för centrala Örebro genom att rösta på en av de framtidsbilder A, B eller C som beskrivits på föregående sidor. Vilken av framtidsbilderna skulle Du då välja? (endast ett kryss)  A ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna…”  B ”Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro”  C ”En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik”
 8. 8. Två frågeblock till: » Resvanor i undersökningsområdet » Sociala och ekonomiska faktorer – individ och hushåll
 9. 9. K u ng sg a ta n Stor- R ud be ck s- T räd gå rd s - Bredgatan M a n illa ga tan M og ata n Eyra gatan torget g ata n Sveaparken K u ng sg a ta n Oskars- parken Engel brekts- skol an Eyrabadet Idrottshus Rudbecks- skolan H am n g a ta n Väståparken Eugénparken Drottningparken Sveaparken H ed vigs g ata n B o nd eg at an F a b r ik s g a t a n Krämar- B a d h u s g a ta n N yg a ta n R ud be c ks ga ta n Ä n g g a t a n T u n n b in d a rg r ä n d Våghus- K yrko ga ta n D rottning ga ta n F ab riks g a ta n Nikolaigatan Ä n g g a t a n K u ng sga ta n Palmes torget J o rd g a ta n K ö pm a ng ata n B o nd eg atan S k o m a k a re g a ta n torget Ol of V ä stra G a ta n K u n g s g a ta n Ö s t ra B a n g a t a n S ö d r a A llé n torg N ä b b - to rg s - g a ta n Kungs- plan Södra kyrkogården Kri stina skolan Teater Stads- bibliotek Borgm äst arga tan Conventum Conventum Gatan S lo ttsg a ta n S t rö m er sga tan S lo ttsg a ta n S ko lga ta n O la ig at an F re d s ga tan A ln än gsg a ta n En ge lbrekt sgatan Kansl i- Gamla K lo sterg ata n Jä rn v äg sga tan S torga ta n G a m la G a ta n Ö st ra N ob elg ata n N orra G re v R os e n g a t a n g a ta n H a m n b ro n K anslibron S to rb ro n O laiplan parken Slotts - Allards Förs.kassa Skattehuset s kolan Karol inska Polis huset S v a rtå nSlottet Länsmus eet Henr y park Hamn - p lan torget Ring ga tan torget V a s a g a t a n V a s a - D ro ttn ing ga ta n F red sga tan Ja kob sgatan K ils g ata n Norrgatan O l a ig at an P r in s g a t a n H a g a g a t a n A n g e lg a ta n Vasa- V a s a g a t a n Eke rsga tan Ka rlsg at an T u le g a ta n T ule g a ta n Lövstagatan Ja kob sgatan strand M ag asin sga ta n Järntorg sgatan Teaterplan Trädgårds- Å g a ta n E k e r s g a ta n Malmga tan Malm ga tan Ö stra B a ng atan S t ra n d g . Ring- g a ta n V ä s tra B an ga ta n Strandg. N. S . Kyrkogatan V ä stra B a n g a ta n Malmplan Karl Johans park holmen Frimurar- Kilsplan Malmplan SCB stn. Central T eatern Gaml a huset Konsert- Rådhus Badhus- V a s a b r o n bron Hagaparken Jä rn torg et Res ecentrum J ä rn v ä g s- b ro n
 10. 10. Tre scenarier - Framtidsbilder » A - Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i centrala Örebro » B - Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro » C - En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik
 11. 11. Resultat 0 10 20 30 40 50 60 Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i centrala Örebro Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik Procent
 12. 12. Resultat » 17 % (16,8) för en ökad biltillgänglighet » En majoritet (54 %) väljer framtidsbild B » 30 % (29,2) väljer framtidsbild C » Drygt 80 % (83,2) för en förändrad avvägning till förmån för G/C- och busstrafik
 13. 13. Analys » Metod: korstabellering » Delar in individer i kategorier » Samband mellan kategori och val av framtidsbild
 14. 14. Exempel Tabell 16 Män och kvinnor och val av alternativ, andelar i procent Kvinna Man Totalt Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna (A) 12,7 21,9 16,8 Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro (B) 57,4 49,6 53,9 En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik (C) 29,9 28,4 29,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 p = 0,003
 15. 15. Stabil majoritet och rangordning » Framtidsbild B väljs av den största andelen i nästan samtliga fall » Skillnader: varierande andelar som väljer framtidsbild A eller C
 16. 16. Resvanor och val av alternativ » Förväntade samband » Cykel, gång och buss – B eller C » Bil och bilparkering – A
 17. 17. Tabell 5 Använder bil i centrala Örebro och val av alternativ Ja Nej Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna (A) 20,1 6,3 Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro (B) 56,0 47,8 En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik (C) 23,9 46,0 Totalt 100 100 p=0,000
 18. 18. Tabell 6 Bilkörning vinter (och sommar) och val av alternativ, andelar i procent. Nästan varje dag Varje vecka Varje/varannan månad Aldrig eller någon enstaka gång Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna (A) 35,4 (40,4) 18,8 (20,0) 7,8 (8,6) 5,1 (4,8) Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro (B) 46,9 (45,6) 61,3 (60,0) 58,9 (59,1) 52,0 (53,1) En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik (C) 17,7 (14,0) 19,9 (20,0) 33,3 (32,3) 42,9 (42,1) Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) p=0,000 (0,000)
 19. 19. Slutsats » Framtidsbild B är majoritetens val bland de som kör och parkerar sin bil i centrala Örebro » Gäller även för de som kör bil i området nästan varje dag eller varje vecka
 20. 20. Sociala och ekonomiska faktorer » Kvinnor och män » Inkomst » Var man bor i Örebro » Bostadstyp » Körkort, bilinnehav, årlig körsträcka
 21. 21. Tabell 22 Antal bilar i respondentens hushåll och val av alternativ, andelar i procent. Ingen bil 1 bil 2 bilar 3 bilar el. fler Totalt Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna (A) 7,5 14,8 24,2 41,0 16,8 Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro (B) 47,1 54,9 58,1 41,0 54,0 En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik (C) 45,5 30,3 17,8 17,9 29,2 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 p=0,000
 22. 22. Tabell 23 Antal körda mil per år och val av alternativ, andelar i procent. 0 1-500 501- 1 000 1 001- 1 500 1 501- 2 000 Mer än 2 000 Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna (A) 8,3 7,5 12,4 17,1 29,4 35,3 Lägre hastighetsgränser inom centrala Örebro (B) 49,4 60,7 55,3 53,5 52,9 48,7 En innerstad utan besökande bilar och genomfartstrafik (C) 42,3 31,8 32,3 29,5 17,6 16,0 Totalt 100 100 100 100 100 100 p=0,000
 23. 23. Slutsats » Stabil majoritet för framtidsbild B » Gäller även för hushåll och individer som använder bil ofta
 24. 24. Sammanfattande slutsats » Trafikens utformning i centrala Örebro: » Bättre förutsättningar för gång, cykel och buss » Mindre utrymme för biltrafik och lägre hastigheter » Mindre utrymme för bilparkering

×