Successfully reported this slideshow.

Framräkning av taxa för food trucks.doc

0

Share

Upcoming SlideShare
170517 sveriges stadsbyggare
170517 sveriges stadsbyggare
Loading in …3
×
1 of 2
1 of 2

More Related Content

Framräkning av taxa för food trucks.doc

  1. 1. Framräkning av taxa för nyttoparkeringstillstånd (Food Trucks) Utdrag ur Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, mm. 2 § I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet. För upplåtelse på offentlig plats som står under kommunens förvaltning av särskilda uppställningsplatser för fordon, som används i yrkesmässig trafik för personbefordran eller i taxitrafik, får kommunen ta ut avgift med det belopp som behövs för att täcka kommunens kostnader för användningen. Lag (2012:212). Inom ett större område i tätorten Örebro råder parkering mot erläggande av avgift. I de centrala delarna är taxan fastställd till 15:-/h de 2 första timmarna för att sedan öka till 25:-/h. Om platsen upplåts enligt Ordningslag (1993:1617) tas en avgift ut med 93:-/dag eller för längre perioder 500:-/vecka alt. 2140:- /månad. För någon som önskar enbart parkera för att besöka de centrala delarna innebär ett besök på 2h en kostnad på 30:- innehavare av nyttoparkeringstillstånd har möjlighet att parkera 12h på de parkeringsplatser med högst taxa vilket skulle om man bara parkerade där ge en kostnad på ca. 220:-/dag Då ett nyttoparkeringstillstånd inte är en upplåtelse utav offentlig plats utan ett tillstånd att få parkera på avgiftsbelagda platser samt i det aktuella fallet även få rätten att parkera mot gällande parkeringsförbud bör taxan för offentlig plats enbart användas som ett riktmärke. Vid kontroll av andra städer som tillhandahåller nyttoparkeringstillstånd för food trucks har Tekniska förvaltningen fått fram följande: Stockholm: 30000:- Malmö: 48000:-
  2. 2. Göteborg: 60000:- Sigtuna: 8000:- Falun: 20000:- Vilket ger en snittkostnad för ett nyttoparkeringstillstånd av denna typ till 33200:-/år Nyttoparkeringstillståndet gäller i 1 år och innehavaren har rätten att bedriva verksamhet varje dag under året inom hela Örebro kommun under vissa givna regler gällande för parkeringstillståndet. I den av Tekniska förvaltningen föreslagna taxan ska även inräknas de kostnader förvaltningen kan tänkas få i samband med handläggning, kontroll mm. Bryter man ner den av Tekniska förvaltningen föreslagna avgiften på 25000 kronor blir kostnaden 2083:-/månad, 480:-/v och 68,50:-/dag En kostnad förvaltningen anser som rimlig för att få bedriva näringsverksamhet på offentlig plats, nyttja avgiftsbelagd parkering samt att få bryta mot gällande bestämmelser om parkeringsförbud inom hela Örebro kommun och handläggning. Avgiften för nyttoparkeringstillståndet kan även jämföras med vad en restaurangägare har i lokalhyra vilket inte förvaltningen gjort. Magnus Eriksson, enhetschef Park och gata, Tekniska förvaltningen Örebro kommun

×