Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Bukvar 1 razred

Ad

BUKVARza prvi razred osnovne {kole

Ad

VODI^ KROZ BUKVAR
ZADATAK
CRTAMO I BOJIMO
NAU^ILI SMO
GLUMIMO
PI[EMO
U^IMO I VE@BAMO
GOVORNA VE@BA
OTKRIVAMO
RE[AVAMO
SMIS...

Ad

4
UPUTSTVO
OVA KWIGA TEBE ZOVE
DA JOJ DODA[ [ARE NOVE.
NEKA SVAKA WENA STRANA
BUDE LEPO NA[ARANA.
KAKO TO?
TO JE LAKO. EVO...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Cirilijada 2
Cirilijada 2
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 160 Ad
1 of 160 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Bukvar 1 razred

 1. 1. BUKVARza prvi razred osnovne {kole
 2. 2. VODI^ KROZ BUKVAR ZADATAK CRTAMO I BOJIMO NAU^ILI SMO GLUMIMO PI[EMO U^IMO I VE@BAMO GOVORNA VE@BA OTKRIVAMO RE[AVAMO SMISLI, ISPRI^AJ I NAPI[I RE^NIK
 3. 3. 4 UPUTSTVO OVA KWIGA TEBE ZOVE DA JOJ DODA[ [ARE NOVE. NEKA SVAKA WENA STRANA BUDE LEPO NA[ARANA. KAKO TO? TO JE LAKO. EVO KAKO: PO^ELI SMO NEKU [ARU ‡ TI ZAVR[I, PO^ELI SMO DA PI[EMO ‡ TI DOPI[I. [TO JO[ NIJE OBOJENO ‡ OBOJ TI, ALI GLEDAJ DA TE BOJE LEPO STOJE.
 4. 4. 5 MALU PRI^U O SLOVIMA GLASNO ^ITAJ, PA JE ONDA TI PREPI[I IL’ PREPRI^AJ ILI NEKU SLI^NU SMISLI I NAPI[I. ODGOVORI, AKO UME[, NA PITAWA DATA OVA; AKO MISLI[ DA TO TREBA, TI POSTAVI NEKA NOVA. AKO TI SE JO[ U^INI DA SU NEKA MESTA PRAZNA, TU NACRTAJ [TA TI VOLI[ IL’ NAPI[I SLOVA RAZNA.
 5. 5. POZDRAV PRVACIMA 6
 6. 6. 7 DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, POSTALI STE SADA ACI. NEKA VA[E [KOLOVAWE BUDE LEPO PUTOVAWE. SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, ^EKA VA[E RE^I SJAJNE. BUDITE MI VESEQACI KÔ NA GRANI MALI VRAPCI.
 7. 7. 8 SADA JE VE] VELIKA [TA OVA DEVOJ^ICA UME DA URADI SAMA? KAKO SE ONA ZBOG TOGA OSE]A? ISPRI^AJ [TA TI UME[ DA URADI[ SAM(A). ETO VIDI[, MATI MILA, SAMA SAM SE PROBUDILA, SAMA SAM SE JU^E SVUKLA, A SAMA SE SAD OBUKLA. JE LI, SAD SAM VELIKA? A KAD DIGNEM RUKE GORE, ONE ODU PREKO GLAVE; KAD BIH STALA NA KLUPICU, VIDELA BIH PREKO SAVE. VELIKA SAM, VELIKA. SAD ]U I JA, KAO SEKA, DOBIT’ VE]U ^A[U MLEKA I ZEMI^KU ZDRAVO BELU, AL’ NE POLAK, NEGO CELU. JE LI, MATI, TO SE ZNA? JOVAN JOVANOVI] ZMAJ ZNA^EWE RE^I POLAK PRONAI U RE^NIKU NA KRAJU KWIGE.
 8. 8. 9 OVO SAM JA OVDE NACRTAJ SEBE. KOJE SU BOJE TVOJE O^I? KOJE JE BOJE TVOJA KOSA? [TA VOLI[ DA OBU^E[? AKO UME[, NAPI[I ISPOD CRTE@A SVOJE IME. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. OBOJ GA.
 9. 9. 10 MOJA KU]A ISPRI^AJ [TA SVE VIDI[ NA OVOJ SLICI. KAKO IZGLEDA TVOJA KU]A? ZAVR[I BOJEWE OVE SLIKE.
 10. 10. 11 MOJE IGRA^KE NACRTAJ IGRA^KE KOJE VOLI[. ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 11. 11. MOJA U^IONICA 12 POGLEDAJ OVU U^IONICU. ISPRI^AJ [TA SVE U WOJ VIDI[. ISPRI^AJ KAKVA JE TVOJA U^IONICA. PO ^EMU SE ONA RAZLIKUJE OD U^IONICE NA SLICI? UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 12. 12. OD KU]E DO [KOLE 13 ZAOKRU@I NA OVOJ SLICI SLOVA KOJA ZNA[. AKO MO@E[, PRO^ITAJ OVE NATPISE. ISPRI^AJ KAKO DOLAZI[ OD KU]E DO [KOLE.
 13. 13. JESEN U VO]WAKU 14 POSMATRAJ OVU SLIKU I ISPRI^AJ [TA KO RADI. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 14. 14. SLOVO, RE^, RE^ENICA 15 SLOVO RE^ RE^ENICA [TA RADI OVAJ PAS? DA LI UME[ OVO DA PRO^ITA[?
 15. 15. RE{ . RE{ENIC NAU^ILI SMO 16 PRO^ITAJ [TA PI[E NA TABLI. POKA@I SLOVO. POKA@I RE^. POKA@I RE^ENICU.
 16. 16. [TAMPANA SLOVA
 17. 17. 18 AVION Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Aa OBOJ SLOVA OD CVETOVA.
 18. 18. IGLA MA^KA 19 Ii MmOBOJ SLIKU PREMA UPUTSTVU. OBOJ SLI^ICE ODGOVARAJU]OM BOJOM. CRVENOM ‡ SVE [TO PO^IWE SLOVOM A ZELENOM ‡ ONO [TO PO^IWE NA I PLAVOM ‡ SVE RE^I SA PO^ETNIM M A I M
 19. 19. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ TORTA 20 Tt DOPI[I SLOVA KOJA NEDOSTAJU. PRO^ITAJ. • • Tata ima Toma ima Tata i Toma imaju •
 20. 20. OKO NOS 21 Oo NnPREPI[I. NACRTAJ SEBE I SVOJU PORODICU. T O N Mama i Moma. Moma i mama. Ana i Toma. Toma i Ana.
 21. 21. 22 PRONAI KOJA SE IMENA KRIJU U LOPTAMA. NAPI[I IH U OBLA^I]IMA. IMAMO TIM ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU DECA NA SLICI. PREDLO@I KAKO BI OVA DECA MOGLA DA SE IGRAJU. A N A N A N A N A T A T O M A M I T A M I M A
 22. 22. 23 OVDE NACRTAJ SVOJ TIM ZA IGRU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. ISPRI^AJ KAKO SE NAJ^E[]E IGRATE. IGRAMO SE
 23. 23. DEDA I REPA 24
 24. 24. 25 POSMATRAJ OVE SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. ODGLUMI S DRUGOVIMA OVU PRI^U.
 25. 25. SUNCE 26 Ss Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ PRO^ITAJ POMO]U SLIKA I RE^I. je je je je na je na
 26. 26. EKSER 27 JABUKAEe Jj [TA JE SAWAO SIMA? UPI[I ZNAK PORED SLIKA. S E J Snio Sima san. Toma noja ima. Osa noja snima. Som jaje sneo. Sat je testo jeo. SIMIN SAN
 27. 27. RIBA 28 1. 3. 4.2. S E I S 3. 4. 2. 1. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Rr UPI[I RE^I ISPOD SLIKA I UNESI IH U UKR[TENICU.
 28. 28. UVO [AL 29 Jasna i Sa{a {etaju. Miri{e {uma. Ne{to {u{nu. [ta je to? Joj! To mi{ juri {umom. Ma{e Jasni. Jasna mu se smeje. U [UMI Uu [{ R U [ KO JE UPLA[IO JASNU I SA[U? PORED ODGOVORA ZA KOJI MISLI[ DA JE TA^AN UPI[I ZNAK .
 29. 29. 30 NA JEDNOJ LIVADI SELI SU DA SE ODMORE. „HAJDE DA SE IGRAMO GLUVOG TELEFONA!“, PREDLO@I MEDVED. SVI SE SLO@I[E: „TELEFONA! VA@I. ONDA PRVI KA@I“. NA IZLETU BILA JE JESEN I LEPO VREME. JEDNA DRU@INA JE PO[LA NA IZLET. TO SU MEDVED, MA^KA, VUK, VEVERICA I ZEC. PONELI SU I KOLA^E. KAD OGLADNE, DA SE ZASLADE. PREPRI^AJ [TA SE DOGODILO OVOJ DRU@INI NA IZLETU.
 30. 30. 31 ODGLUMI PRI^U S DRUGOVIMA. MEDVED [APNU MA^KI: „MEDVED VOLI MEDVEDA DA GLEDA“. MA^KA NIJE DOBRO ^ULA, PA [APNU VUKU: „MA^KA VOLI MA^KA I TA^KA“. VUK [APNU VEVERICI: „MA^KA BI VOLELA KOLA^A“. VEVERICA [APNU ZECU: „JA BIH VOLELA KOLA^A“. ZEC SE OKRENU TORBI SA KOLA^IMA I RE^E: „JA ]U DA VAS POJEDEM“. KOLA^I SE UPLA[I[E, PA IZ TORBE POBEGO[E. SIMEON MARINKOVI]
 31. 31. LAV 32 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Ll RE[I UKR[TENICU. LA N NE STA LALAN SASTAVI RE^I I UPI[I IH NA LINIJE.
 32. 32. QUBI^ICA GOLUB 33 IGRA Qq Gg Qiqa, Lela, Lana i Goran se igraju. „[iri, {iri, {areni , veseli .“ KAKO SE ZOVU DECA KOJA SE IGRAJU? OPI[I KAKO SE IGRA OVA IGRA. L Q G
 33. 33. PISMO 34 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Pp OBOJ SVAKU SLI^ICU ODGOVARAJU]OM BOJOM. PLAVOM RE^I NA P, CRVENOM RE^I KOJE PO^IWU NA V, A @UTOM RE^I NA Z.
 34. 34. ZEC VEVERICA 35 Zoranov zmaj leti. Ima {areni rep. Vetar nosi zmaja. Zmaj nosi pismo: „Ne pla{ite se, avioni. Ne pla{ite se, laste. Moj zmaj vas voli“. ZMAJ Zz Vv ISPRI^AJ [TA PI[E U ZORANOVOM PISMU. P Z V
 35. 35. 36 KI[OBRAN GLEDAJ SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. KAKAV JE BIO DAN? [TA JE URADILA DEVOJ^ICA? [TA SU URADILI MRAVI? [TA MISLI[ O POSTUPKU OVE DEVOJ^ICE? OBOJ SLIKE. 3 1 2 4
 36. 36. 37 SASTAVI RE^I SASTAVI RE^ I OBOJ SLI^ICU BOJOM LINIJE. PI JA [U VRA [E PI LE MA TA JE SMO [IR
 37. 37. kow 38 Tajna poruka Kk Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Upi{i prvo slovo re~i koja se krije iza sli~ice. Otkri}e{ poruku.
 38. 38. drvo 39 Kakav je deda Dd Koga deda najvi{e voli? k dJedan deda rado jede med. Drugi deda voli sladoled. Neki deda lepo pripoveda. Svaki deda najvi{e voli unuke svoje. Zato dede postoje.
 39. 39. 40 Patka Pola pliva preko neke reke. Ne{to nosi na glavi. [ta to nosi? Nosi jedno lepo pismo. Kakvo pismo? To je pismo u kome pi{e: „Volim te najvi{e“. [ta patka nosi na glavi? Oboj patku. Pliva patka
 40. 40. 41 Napi{i pravilno re~enice. Pazi na veliko i malo slovo. Pi{emo re~enice M __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. P __ __ i __ __ k __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Pasimakost. Medvedvolimed. Kozapasetravu. Sovajesiva. Listjezelen. Loptajeugolu.
 41. 41. balon 42 j a _ u _ a b _ e _ _ v a k r _ _ k a j _ _ o d a g r _ _ d { _ i _ a Bb Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Upi{i slova koja nedostaju.
 42. 42. ~a{a 43 Baloni ^ekaju baloni plavi. ^ekaju baloni beli. ^ekaju baloni zeleni. Koga ~ekaju? Jedno dete, pa da polete! ^~ Za{to baloni ~ekaju dete? b ~
 43. 43. 44 Za{to ma~ka nije znala da li je progutala mi{a? Kad je bio mrak, kad je bio mrak, pojurila ma~ka mi{a ~ak, ~ak, ~ak. Pojurila ma~ka mi{a ~ak, ~ak, ~ak, a da l’ ga je progutala, to ni ona nije znala ‡ jer je bio mrak, jer je bio mrak... Du{an Radovi} Kad je bio mrak
 44. 44. 45 Smisli i nacrtaj kako se mi{ spasao od ma~ke. Ukrasi okvir. Kako se mi{ spasao
 45. 45. }uran 46 asp ______ tkapa __________ ko{kako ______________ ~kama __________ Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ ]} Napi{i koje se re~i ovde kriju.
 46. 46. hleb 47 Miri{u hleb i ~aj. ^i~a }uti i ~eka. Da li da }uti? Da li da ~eka? „Molim vas, malo ~aja i hleba.“ „Izvolite, ~i~a.“ „Hvala vam.“ „Molim.“ Hvala Hh [ta je ~ekao ~i~a? } h
 47. 47. 48 Pro~itaj ovu pri~u. Na je zrela . Miri{e lepo. Medved proba da je dohvati . Nije uspeo. je visoko. se dosetio. Zatresao je . Na zemqu su pale zrele . i
 48. 48. 49 Medved i Upi{i re~i koje nedostaju u pri~i. Na ______________ je zrela ______________. Miri{e lepo. Medved ______________ da je dohvati ______________. ______________ uspeo. ______________ je visoko. ______________ se dosetio. Zatresao je ______________. Na ______________ su pale ___________ zrele ______________. Ispri~aj ovu pri~u druga~ije. Potrudi se da tvoja pri~a bude sme{na.
 49. 49. `aba 50 Tajno pismo Marko je dobio tajno pismo. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ @` Nacrtaj i ti jedno tajno pismo.[ta ovde pi{e? Marko je znao: Igramo ko{arku u tri kod na{eg drveta.
 50. 50. foka 51 @aba `eli haqinu. Ali u haqini ne mo`e da pliva. Lepo je imati `eqe, ali je pravo veseqe kada se svako brine da `eqe budu fine. @eqa Ff Ispri~aj i nacrtaj {ta `aba `eli. ` f
 51. 51. 52 Majka ~edu tepa: „Slatki, mali sine“, a on ima devet metara du`ine. Jo{ mu ona tepa: „Bebo moja mila“, a ta beba ima dve hiqade kila. Gvido Tartaqa [ta je sme{no u ovoj pesmi? Kitova beba
 52. 52. 53 Mame i bebe Upi{i kako se zovu mame i bebe. Dobro bi bilo da to bude jedna re~enica ‡ kao {to je zapo~eto. Ma~ka ima ma~e.
 53. 53. cipela 54 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Cc Napi{i ispod slike {ta ko radi.
 54. 54. wu{ka 55 Ko to wa~e? Magare. Ko to wi{ti? @drebe. A ko zuji? P~ela mala. Na cvetu se radovala. Ww Napi{i ko wa~e. c w
 55. 55. 56 Upla{i se Mi{a psa, pa ga gleda, be~i o~i: „[ta li ho}e ovo ku~e, ako lane, ako sko~i...?“ Upla{i se pas od Mi{e, pa ga gleda, be~i o~i: „[ta li ho}e ovaj de~ak, ako vikne, ako sko~i...?“ ^ini mi se shvatili su da je glupo {to se pla{e. Mi{a re~e: „Zdravo, kuco!“ Kuca wemu repom ma{e. Simeon Marinkovi} Susret Za{to se Mi{a boji psa? Za{to se pas boji Mi{e? be~iti o~i
 56. 56. 57 Ose}awa Pogledaj slike i napi{i kako se Mi{a ose}a. Zbog ~ega se tako ose}a?
 57. 57. |ak 58 Xip je zelene boje. Na stolu su tri |evreka. Gro`|e je zrelo. ak ima {areni xemper. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ | Nacrtaj i oboj.
 58. 58. 59 ak ide iz {kole. Miri{e |evrek. U xepu je xeparac. Sladak je |evrek. Sada je ulica puna sunca. xemperXx [ta je |ak imao u xepu? | x |evrek xeparac
 59. 59. 60 Molim, mama, maramicu da obri{em nos. Dobio sam kijavicu {to sam i{ô bos. Mamice, po`uri, iz nosa mi curi. Gvido Tartaqa [ta je dete tra`ilo od mame? Maramica
 60. 60. 61 Dva praseta Gledaj slike i napi{i {ta se dogodilo.
 61. 61. 62 Re~enice Sada je jesen. ki{ajepadalavetarjeduvaopticamajehladno 1. 2. 3. Ovo je jedna re~enica. Po~iwe velikim slovom. Na kraju je ta~ka. Napi{i pravilno slede}e tri re~enice.
 62. 62. 63 Re~i i slova Prona|i i napi{i skrivena slova i skrivene re~i.
 63. 63. 64 Ja sam Neda Doki}. @ivim u Beogradu. Moja mama se zove Qiqa, a tata Qubi{a. Imam brata Zorana. U subotu smo slavili Zoranov ro|endan. Do{li su nam tetka Mira i te~a Miroslav iz Ni{a. Ja sam se igrala sa sestrom od tetke Tawom. Pla{ili smo psa @u}u. Tetka je rekla da smo digli ku}u na glavu. Gde je veliko slovo Podvuci re~i koje po~iwu velikim slovom.
 64. 64. 65 Pisawe velikog slova Upi{i u tabelu imena svih qudi iz pri~e.
 65. 65. 66 A a B b V v G g D d | E e @ ` Z z I i J j K k L l Q q M m N n W w O o P p R r S s T t ] } U u F f H h C c ^ ~ X x [ { Nau~ili smo {tampana slova azbuke
 66. 66. PISANA SLOVA
 67. 67. 68 Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: SOK, AKTET, AVART. Aa Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ N=K ^=T K=T
 68. 68. Glava mi je crvene boje, zelene su o~i moje. Telo mi je `uto, qubi~asti imam rep, ja sam ma~ak lep. Noge su mi boje plave da se deca pozabave. 69 Postavi jedno pitawe ovom ma~ku. MmOboj ma~ka kao {to je re~eno u tekstu. A M [areni ma~ak Glava mi je crvena. O~i su mi zelene. Telo mi je `uto. Noge su mi plave. Rep mi je qubi~ast.
 69. 69. 70 Zbog ~ega ti je potreban drug? Dugme slu`i kaputu, Asfalt slu`i na putu, Drug da se dru`i, Sunce da kru`i, Sve ne~emu slu`i. ^amac da se rekom plovi, Mamac da se riba lovi, Pesma da se lepo peva, Muwa da kroz oblak seva, Molba da se ne{to moli, A majka je da se voli. Qubivoje R{umovi} Dugme slu`i kaputu asfalt, mamac, muwa
 70. 70. 71 Mamine o~i, mamine u{i. Mamina {apa {to jo{ kleca. Mamina wu{ka koja tek wu{i. Oni su prava mamina deca. Dibu Po ~emu su ova deca sli~na mami? Po ~emu se ova deca razlikuju od mame? Mamina deca klecati
 71. 71. 72 Ii Prepi{i. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 72. 72. 73 Tt Spoj slova po azbu~om redu i dobi}e{ sliku. I T
 73. 73. 74 U koga se zaqubila Cica? Seti se nekog svog zanimqivog sna i ispri~aj ga. Lepa princeza Cica iz Grivca srete na balu mladoga princa. I zaqubi se Cica u princa i zaqubi se princ u Cicu, i onda wena majka ‡ carica donese prekrasnu ven~anicu. I re~e Cici s rosom u oku: ‡ Ustani, k}eri, da pusti{ stoku! Dobrica Eri} Princeza
 74. 74. 75 Re{i ove zagonetke. Smisli i napi{i zagonetku o sladoledu. Brkata je, i repata, mlekopija, mi{olovac. Ko svoju ku}u na le|ima nosi? Igle ima ‡ kroja~ nije. Igle ima, al’ ne {ije. Igle ima, pa se brani wima. Kad se igra ‡ ska~e, laje, repom ma{e, {apu daje. Zagonetke
 75. 75. 76 Oo Prepi{i. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 76. 76. 77 Upi{i slovo koje nedostaje i dobi}e{ novu re~. AK AK AK LE LE LE UKA UKA UKA MA MA MA KA KA KA Nn O N
 77. 77. 78 Za{to se vuk stidi? Ma{u poveli u zoolo{ki vrt. Do|u do vuka. Ma{a ga je odmah poznala: ‡ A za{to si ti pojeo Crvenkapu? Vuk }uti. ‡ A za{to si tri praseta napao? ‡ opet qutito upita Ma{a. Vuk podvi rep. ‡ Onda sedi u zatvoru, zlo~esti sivi vu~e! Vuk se okrene. Zna~i, stidi se. Zna~i, ne}e vi{e. Jakov Tajc Ma{a i vuk podviti rep
 78. 78. 79 Re{i ukr{tenicu. Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: KARM, ATSILG, AVALG. M G A G A Zabavna strana
 79. 79. 12 3 6 9 s at om an 80 T ata oma esto Sastavi re~i i upi{i ih na linije pisanim slovima. Ss Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 80. 80. 81 EePrepi{i. Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: BUZ @UP TUP S E elisa
 81. 81. 82 Uzô de~ak jedan {tap, jednu muvu i kanap. Peca, ~eka, ~itav ~as, da zagrize morski pas. Pecawe Za{to su se smejale ribe?
 82. 82. 83 Smejale se ribe sve: ehehe ehehe. Dragan Luki} Nacrtaj u tri slike {ta se desilo u pesmi „Pecawe“.
 83. 83. 84 Re{i zagonetke. Bacim ga gore ‡ belo, bacim ga dole ‡ `uto. Vodeni stvor, al’ malo spor. Jj Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 84. 84. 85 RrPrepi{i. J R
 85. 85. 86 Gavran je negde na{ao pove}i komad sira i, stoje}i na grani drveta, dr`ao je ~vrsto sir u kqunu. Lisica to opazi i po{to se privukla drvetu, po~e da hvali gavrana. ‡ Ti si veoma lepa ptica ‡ re~e ona ‡ i ima{ prekrasno perje! Niko na svetu ne bi bio tako savr{en kao ti, samo kada bi umeo da peva{! Gavranu se nije svidelo da pored tolike svoje lepote ima i neki nedostatak. Da bi uverio lisicu da ume i da peva, on otvori kqun i zagrakta. Sir mu ispade iz kquna, lisica zgrabi plen i pobe`e. ‡ E, moj gavrane ‡ mislila je ona ‡ ima{ ti i sjaja i glasa, ali nema{ pameti. Narodna basna Lisica i gavran Za{to je gavranu ispao sir? Nastavi pri~u ‡ {ta se dogodilo kad su se ponovo sreli gavran i lisica. zagraktati, plen
 86. 86. 87 je bila gladna. Gavran je dr`ao par~e mesa. Drvo je reklo gavranu da se ~uva lisice. je pojeo . Sir je prijatno mirisao. Gavran je `eleo da se pohvali. je zgrabio sir. Gavran je snimio novi . [ta je ta~no, a {ta nije? Pro~itaj re~enice. Oboj krugove odgovaraju}om bojom. ta~no nisam siguran nije ta~no kompakt disk
 87. 87. 88 Re{i ukr{tenicu. Uu Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 88. 88. 89 [{Prepi{i. [ U [ta sve tata nema? Za{to?
 89. 89. 90 ‡ Ja kopam jamicu! ‡ ka`e Pa~e. ‡ Kopam i ja! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja sam na{ao crva! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja sam! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja sam uhvatio leptira! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja sam ‡ ka`e Pile. Odglumi ovu pri~u sa drugom ili drugaricom. Izleglo se iz jajeta Pa~e. ‡ Ja sam se izleglo! ‡ reklo je Pa~e. ‡ I ja sam! ‡ re~e Pile. ‡ Ja idem u {etwu! ‡ ka`e Pa~e. ‡ Idem i ja! ‡ ka`e Pile. Pile i Pa~e U ovoj pri~i re~i pile i pa~e pi{u se velikim po~etnim slovom zato {to su to li~na imena ovih `ivotiwa.
 90. 90. 91 [ta Pile ne}e? Za{to ne}e? Vladimir Sutejev preveli s ruskog: Vera Kusicki i Petar Antonovi} ‡ Ja }u da se kupam! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja }u! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja plivam! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja! ‡ vi~e Pile. ‡ Spasavaj! Pa~e izvadi Pile iz vode. ‡ Ja }u jo{ da se kupam ‡ ka`e Pa~e. ‡ A ja ne}u ‡ ka`e Pile. izle}i se
 91. 91. 92 Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ll Na koja te slova podse}aju ove slike? Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 92. 92. 93 Ko se nije quqao? Prepi{i. Qq L Q
 93. 93. 94 Kako se zove devoj~ica iz pri~e? U~iteq je pitao malu Mahalu: ‡ Koliko je pet i jedan? Devoj~ica je }utala, a u~iteq je hteo da joj pomogne: ‡ Zamisli da sam ti dao pet ze~i}a, a kasnije jo{ jednoga. Koliko }e{ imati ze~i}a? ‡ Sedam ‡ odgovorila je Mahala. ‡ Za{to sedam? ‡ Zato {to kod ku}e ve} imam jednog ze~i}a. Indijska narodna pri~a Koliko je pet i jedan
 94. 94. 95 Oboj pet ze~i}a plavom bojom. Jednog ze~i}a oboj zelenom bojom. Jednog ze~i}a oboj `utom bojom. Da li su svi ze~evi obojeni?
 95. 95. 96 Prona|i i zaokru`i napisane re~i. Gg Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 96. 96. 97 Pp Ko je dao gol? G PPrepi{i.
 97. 97. 98 Kako se ovca spasla od vuka? Pozvao vuk ovcu Da si|e u stari Dol Ima da joj ka`e Neke va`ne stvari Fol Nije ovca glupa Ume da koristi Um Poslala je lovca Da mangupa slisti DUM Dragomir or|evi} Promu}urna pesma promu}uran dol fol um mangup slistiti
 98. 98. 99 Ko je pozvao ? Gde je pozvao ovcu? Za{to je pozvao ovcu? [ta je koristila ovca? Koga je pozvala ? [ta je planirao kada se pravio neve{t? Odgovori na pitawa o pesmi. Ko, gde, za{to...
 99. 99. 100 Pove`i slova i prona|i re~enicu: Ja tra`im stra{nog zmaja. Zz Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ J r a ` i a t t s m { a r m a n o g z j a
 100. 100. 101 Z VPrepi{i.
 101. 101. 102 Ko je sve posetio zeku? Ispri~aj po ~emu zakqu~uje{ da je neko dobar drug. Sre}ni zeka Usred {ume zeka seo, zbog bolesti nije jeo. Video ga prikan je`, pa doneo kupus sve`. Vuk ga spazi, pa se sjuri, salate mu xak doturi. Lija sti`e s brda, preko, i donese toplo mleko. Iz `buna se slavuj javi: ‡ Mora zeka da ozdravi. A zeka se sme{ka, mazi, sre}an {to ga dru{tvo pazi. Rusomir Arsi} prikan doturiti preko
 102. 102. 103 Potrebno: + + + Oqu{ti . Izgwe~i je . Zamoli nekog starijeg da iscedi . U sipaj izgwe~enu , sok od i jogurta. Dobro prome{aj. Na kraju sve zasladi meda. Zec }e u`ivati u vo}nom jogurtu. Napravi i za sebe jedan. Vo}ni jogurt za zeca
 103. 103. 104 Kk Prona|i {to vi{e re~i koje se ovde kriju. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 104. 104. 105 Prona|i: u Bukvaru se o dedi govori jo{ na stranama i . K DPrepi{i. Dd
 105. 105. 106 Ide mama ulicom i vodi ~etiri devoj~ice. Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu ta{nu. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri ta{nice! I ~etiri ta{nice! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jedan veliki ~e{aq. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri ~e{qi}a! I ~etiri ~e{qi}a! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu veliku maramu. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri male marame! I ~etiri male marame! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu riba}u ~etku. ^etiri devoj~ice nisu ni{ta rekle... Dragan Luki} [ta su devoj~ice `elele da im mama kupi? Za{to nisu tra`ile riba}e ~etke? ^etiri devoj~ice
 106. 106. 107 Ovde sastavi svoj spisak za kupovinu. Spisak za kupovinu
 107. 107. 108 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Bb Upi{i kakav se zvuk ~uje.
 108. 108. 109 ^~ B ^Prepi{i.
 109. 109. 110 Zec i vuk Na jednoj {umskoj stazi sretnu se vuk i zec. Zec se uspravi na zadwe noge i re~e vuku: ‡ Je li, mom~e, {ta tra`i{ ovde? Vuk se upla{i i po~e mucati: ‡ Ja... ovaj... izvinite... ‡ Ama {ta ti meni „ovaj, onaj“... Govori odmah, ili }u ti i{~upati u{i! ‡ re~e zec qutito. ‡ Po{ao sam da tra`im pe~urke za ru~ak ‡ jedva ~ujno re~e vuk. ‡ Jao, mustro, znam ja tebe... Daj li~nu kartu ‡ naredi zec. Vuk se jo{ vi{e upla{i i po~e mucati: ‡ Nemam, majke mi!
 110. 110. 111 ‡ A ima{ li bar |a~ku kwi`icu? ‡ pita zec daqe. ‡ Imao sam, ~asna re~, pojeo mi je poqski mi{! ‡ Mnogo la`e{, drugar! ‡ nakostre{i se zec. ‡ Jao, ne la`em, {kole mi! Nemoj me pojesti, bi}u dobar! ‡ molio je vuk. Zecu bi `ao, zato ga malo povu~e za uvo i re~e: ‡ Be`i mi s o~iju i da te vi{e nisam video! Sre}an {to je ostao `iv, vuk naglava~ke ulete u jedan `bun i izgubi se u {umi. Toma Slavkovi} Ko je pojeo vuku |a~ku kwi`icu? Odglumi sa dru{tvom ovu pri~u. mustra, nakostre{iti se
 111. 111. 112 ]} U svakom }upu skrivena je po jedna re~enica. Napi{i pravilno te re~enice. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 112. 112. 113 Hh [ta }e kupiti }uran i }urka? ] HPrepi{i.
 113. 113. 114 [ta je lisac rekao lisici? [ta je za tebe qubav? Razbole se lisica, su{i se kô grana. Le~ili je bri`qivo nekoliko dana. Ali bolest neznana sve je ja~e ste`e, zato lisac ze~eve u fijaker pre`e. „Da ti, draga, na|em lek pre}i }u sto gora i odva`no preplivat’ dvesta plavih mora...“ Krupne suze lisici pado{e u krilo: „Kad bih gusku pojela lak{e bi mi bilo...“ Mom~ilo Te{i} Lek neznan, fijaker, uprezati, gora
 114. 114. 115 Ko je crven? Ko je drven? Ko je qut? Ko je `ut? [ta je glatko? [ta je slatko? [ta je rumeno? [ta je gumeno? Ko je, {ta je Pogledaj crte`e i odgovori na pitawa.
 115. 115. 116 Prona|i i zaokru`i re~i: @` Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ PU@ FRULA FUDBALER ^AJNIK ^ARAPA @IR
 116. 116. 117 @ F Za{to je ova familija fina? Prepi{i. Ff
 117. 117. 118 Zdravo, Vesna! Zdravo, Leno! Igra{ se lutkama? Da. Za{to? To su moje lutke. Mogu li i ja? Ne. [ta je `elela Lena? Da li ti se dopada ovaj razgovor? Za{to? Jedan razgovor
 118. 118. 119 Smisli, ispri~aj i napi{i kako razgovaraju ova dva druga. Drugi razgovor
 119. 119. 120 l a s t a a u r j Cc Re{i ukr{tenicu sa nazivima ptica. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 120. 120. 121 Ww [ta wu{ka wu{ka? C WPrepi{i.
 121. 121. 122 Ura, baka nosi sladoled! Prona|i: o baki se govori i na stranama _____ i _____ . Razli~ite re~enice [ta baka nosi? Napi{i re~enice o slici koje na kraju imaju ta~ku. Napi{i jo{ neka pitawa o slici i stavi upitnik. Napi{i jo{ neke re~enice o slici koje na kraju imaju uzvi~nik. Baka je do{la.
 122. 122. A ^ K A T O R B A 123 Re{i zagonetke. Smisli zagonetku za |a~ku torbu. Zagonetke Dva lon~i}a, ~etiri zaklop~i}a. Puna tepsija zlatnih kola~i}a. Okrugla je, malena, mo`e i da ska~e, samo je o zemqu ti udari ja~e.
 123. 123. 124 Zameni brojeve slovima iz azbuke. Dobi}e{ skrivenu poruku. | a b v g d | e ` z i j k l q m n w o p r s t } u f h c ~ x { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ .
 124. 124. 125 Za{to se u ovom tekstu ka`e da „xemper ne voli gro`|e u xepu“? Objasni. Xx XPrepi{i.
 125. 125. 126 Nau~ili smo pisana slova azbuke A a B b V G g D d | E e @ ` Z z I i J j K k L l Q q M m N n W w O o P p R r S s T t ] } U u F f H h C c ^ ~ X x [ {
 126. 126. ^ITAMO PESME I PRI^E
 127. 127. 128 [ta je u ovoj pesmi sme{no? Legao Joca sino} u krevet. Probudio se jutros u devet. Zevnuo dvaput toga jutra, pa rekô: ‡ Neka, usta}u sutra. Dragan Luki} Svejedno
 128. 128. 129 krevet jutra zeva budi nos glava ruka Napi{i re~i koje se rimuju. Smisli i napi{i dva nova naslova za pesmu „Svejedno“. Re~i koje se rimuju
 129. 129. 130 Preko dubokog potoka namestili qudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca. ‡ Skloni se! ‡ viknu jedan. ‡ Skloni se ti, ja ne}u! ‡ re~e drugi. ‡ E, da vidimo ko }e se skloniti! ‡ re~e prvi i savi rogove spreman na bitku. I drugi se isto tako narogu{i. Grunu{e rogovima jedan drugoga i oba pado{e u vodu. Narodna pri~a Za{to su jarci pali u vodu? Dva jarca brvno
 130. 130. 131 Ova dva jarca su se dogovorila o tome kako da pre|u brvno. Napi{i u obla~i}ima {ta su oni rekli, pa su se dogovorili. Dva kulyturna jarca
 131. 131. 132 Neko je napisao: Sima ~ita: Zabuna Vita ~ita: Za{to su de~aci razli~ito pro~itali istu re~enicu? Koja su va`na pravila za pisawe re~enice?
 132. 132. 133 ime prezime Kada se pi{e veliko slovo nadimak nadimak mesto stanovawa ime prezime mesto stanovawa Napi{i pravilno svoje ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa: Napi{i ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa nekoga koga voli{:
 133. 133. 134 ‡ Kuda }e{ s torbom? ‡ Upita Miru ma~ka. ‡ U {kolu! ak sam! Ovo je torba |a~ka. ‡ I ja bih s tobom ‡ Ma~kine o~i mole. ‡ Ne mo`e{, draga, Nema za ma~ke {kole. Ma~ki je dosta Da zna presti, Da zna loviti, Da zna jesti, Da se zna verati I da mijau~e. A to sve ma~ke Kod ku}e nau~e. Grigor Vitez [ta je `elela ma~ka? Za{to Mira misli da ma~ka na treba da ide u {kolu? Kako izgledaju o~i koje mole? Opi{i neke qutite o~i. Kako izgledaju o~i koje te vole? Nema za ma~ke {kole
 134. 134. 135 Jesewa pesma Sve je po{lo naopa~ke za vrapce i ma~ke, kad je jesen oka~ila svoje `ute zna~ke, kad je vetar zapevao novembarske ta~ke... ‡ Pa`wa! Pa`wa! Velika jesewa kupoprodaja!! Prodajemo suncobrane ‡ kupujemo ki{obrane! Prodajemo staro li{}e ‡ kupujemo pahuqice! Prodajemo trotinete ‡ kupujemo sanke! Kupujemo {ubare ‡ prodajemo ma{ne! Proda}emo sokne ‡ kupi}emo rukavice. Proda}emo sejalice ‡ kupi}emo grejalice. Proda}emo sladoled ‡ popi}emo ~aj! Jer: Sve je po{lo strmoglavce za ptice i cve}e, kad je sunce odustalo na krov da nam sle}e. Kao da je `uto quto, kao da nas ne}e Du{an Radovi} Kakve su to `ute jesewe zna~ke? Kakve to novembarske ta~ke peva vetar? Jednom bojom podvuci sve letwe re~i u pesmi. Drugom bojom podvuci jesewe re~i, a tre}om zimske. ta~ka kupoprodaja sejalica strmoglavce
 135. 135. 136 Sveti Sava je bio i u~iteq. Jednom wegovom |aku jedanput nestane posuda meda. Da bi prona{ao kradqivca, sveti Sava uzviknu svojim |acima: „Ko je ukrao med, pa{}e mu danas p~ela na kapu“. Kad su |aci posle iza{li na ru~ak, onaj {to je bio ukrao med neprestano se pazio da mu p~ela ne padne na kapu, i tako je u kra|i uhva}en. Narodna pri~a Sveti Sava je prvi srpski kwi`evnik. Putovao je po zemqi i u~io qude dobru i napretku. Sveti Sava se u na{im {kolama slavi kao {kolska slava. Kako je sveti Sava uspeo da prona|e kradqivca? Kako se ose}ao onaj koji je ukrao med? Sveti Sava i |aci
 136. 136. 137 Jabuka Na brdu je raslo drvo. Na wemu je visila rumena jabuka. Nai{ao je lopov. Popeo se na drvo i kad je hteo da dohvati jabuku, grana se zatresla i jabuka je rekla: „Nisam ja za tebe“. Otkinula se, pala na zemqu i po~ela da se kotrqa nizbrdo. S proplanka su jabuku videli ~obani. „Gle, lepe jabuke!“ Nastala je sva|a oko toga ko ju je prvi ugledao. Svi potr~e prema woj. A jabuka re~e: „Nisam za vas“. Skrene naglo i otkotrqa se daqe. Kotrqala se tako jabuka, kotrqala i nai{la na dva putnika. Videli je i jedan i drugi, i pomislili: „Lepe li jabuke! Uze}u je, ali da ne vidi moj saputnik!“ A jabuka re~e: „Nisam za vas“. Skrene i otkotrqa se daqe preko livade. Na livadi je spavao de~ak, a devoj~ica je sedela pokraj wega. Ugledala je jabuku i rekla: „O, divne li jabuke! Probudi}u brata, pa }emo je zajedno pojesti“. A jabuka se nasme{ila: „Ja sam za vas“. I dokotrqala se devoj~ici u krilo. Dragan Luki} Za{to je jabuka putnicima rekla da nije za wih? Za{to je jabuka rekla ~obanima: „Nisam za vas“? [ta misli{ o postupku devoj~ice?
 137. 137. 138 Zima, zima ‡ e, pa {ta je, ako j’ zima, nije lav! Zima, zima ‡ pa neka je, ne boji se ko je zdrav! A {ta mo`e zima meni, {ta mi mo`e, {ta mi sme? Nek mi nosi} pocrveni, eto, to je, to je sve! Jovan Jovanovi} Zmaj Za{to se radujemo zimi? Zimska pesma
 138. 138. 139 Seti se ne~ega {to ti se dogodilo na snegu i napi{i ne{to o tome. Nacrtaj taj doga|aj.
 139. 139. 140 Ko je kriv Upitala baba unuku: ‡ Za{to ti je tako prqava keceqa? ‡ To su jagode krive, bako. Stavila sam ih u xep, a one su mi uprqale kecequ. ‡ Za{to su ti prqava kolena i ruke? ‡ To je Azorka kriva! Provukla se ispod tarabe i po~ela da laje na mene: „Av, av! Provuci se ispod tarabe!“ I ja sam se provukla. ‡ A, za{to si tako razbaru{ena? ‡ To je vetar kriv, bako. Tr~ala sam, a on je jurio za mnom. Sakrila sam se pod grmom, a on me je i tamo na{ao. Podvukla sam se pod stepenice, ali me je i tamo otkrio. Ja nimalo nisam kriva! A po va{em mi{qewu, deco, ko je svemu kriv? L. Vladesku Napi{i odgovor. taraba, razbaru{iti se
 140. 140. 141 Koje nesta{luke ti pravi{? Za{to se prave nesta{luci? Opi{i jedan svoj nesta{luk. O nesta{lucima...
 141. 141. 142 Godinama moj stric Laza Izigrava Deda Mraza Mada bane iznenada Izdaje ga la`na brada Kapu mu je dao tata Deda kaput od pre rata Brkove mu strina stavi Samo mu je stomak pravi Ja otkri}a svoja skrivam Pretvaram se da u`ivam I ne skidam osmeh s lica ‡ Mnogo volim moga strica. Dragomir or|evi} Kako se stric Laza preru{io u Deda Mraza? Deda Mraz
 142. 142. 143 Ovde napi{i spisak `eqa koje bi voleo da ti Deda Mraz ispuni u Novoj godini. Moje `eqe za Deda Mraza
 143. 143. 144 Bila je zima. Napoqu je padao sneg. Baka, {}u}urena pored pe}i, re~e dedi: ‡ Idi u {umu i nacepaj drva. Deda je obukao bundu, na glavu je stavio veliku {ubaru, na ruke vunene rukavice, a na noge obuo gumene ~izme. Sa sekirom na ramenu po{ao je u {umu. [uma je bila gusta, a sneg dubok. Deda je sekirom udarao po drve}u i sam govorio: „Ovo je tanko, ovo je predebelo, e ovo }u...“ I sekirom udari jako po drvetu. Odjednom se ~ulo neko mumlawe. ‡ Ko to tamo lupa? A deda }e na to: ‡ Ko to tamo mumla? Iza stabla se pojavio medved i zamumlao na dedu: ‡ Za{to me budi{ iz zimskog sna? Sad }u da te pojedem! Mudri dedica
 144. 144. 145 Kako je deda prevario medveda? Zaokru`i re~i: ~izma, rukavica i {ubara svuda gde se pojavquju u pri~i. ‡ Prvo me, medo, probaj da li sam ukusan, pa me onda pojedi! [ta }e{ prvo: nogu, ruku ili glavu? ‡ Daj ruku! ‡ Deda mu je bacio vunenu rukavicu. Medved je zagrizao rukavicu i bacio je. ‡ Ruka ti ni{ta ne vaqa! Daj glavu! Deda mu je bacio {ubaru. Medved je probao {ubaru, pa i wu bacio. ‡ I glava ti ni{ta ne vaqa, daj nogu, mo`da }e ona biti ukusnija. Deda je medvedu bacio ~izmu. Medved je zagrizao ~izmu i rekao: ‡ Fuj, deda, mnogo si gadan, ni{ta ne vaqa{, ne}u da te pojedem! Deda je odsekao drvo, vratio se ku}i i ispri~ao baki kako je prevario medveda. Baka ga je potap{ala po ramenu i rekla: ‡ Ti si moj mudri dedica! Narodna pri~a {}u}uriti se
 145. 145. 146 Baka i oni drugi Kako si razumeo posledwa dva stiha? Pa`wa! Pesnici ne moraju da po{tuju sva pravila pisawa velikih slova, ta~ke, zareza. (To im je dozvoqeno ako napi{u dobru pesmu!) Strina te voli kad je slu{a{ a stric te voli kad si vredan deda te voli kad u sportu postigne{ uspeh izvanredan ujna te voli kad si miran i kad se ni s kim ne potu~e{ ujak te voli kad se okupa{ i kad se posle lepo obu~e{ tetka te voli kad si u~tiv te~a kad u~i{ dobro u {koli jedino baka ne tra`i ni{ta baka te voli jer te voli. Vlada Stojiqkovi} u~tiv
 146. 146. 147 Ovde napi{i ~estitku za Novu godinu nekome koga voli{ ‡ i ne zaboravi adresu! Pi{emo ~estitku
 147. 147. 148 Pove`i slike junaka iz pri~a i naslov pri~e linijom odgovaraju}e boje. Likovi iz pri~a Mudri dedica Dva jarca Ko je kriv
 148. 148. 149 Vuk Karaxi} i bukvar Kada je Vuk bio de~ak, wegovo selo Tr{i} nije imalo ni {kolu ni kwige. Deda Jefta ga je u~io da pi{e. Razmutio bi barut u vodi i gu{~ijim perom pokazivao slova. „Ovo ti je slovo AZ (A), ovo je BUKI (B). E, ~itaj sada: BUKI, AZ, BUKI, AZ. To zna~i BABA.“ Veliki doga|aj je bio kada mu je deda poklonio bukvar sa sli~icama. Najvi{e ga je za~udila slika neke ptice. Vuk je taj bukvar mnogo voleo. Nosio ga je sa sobom dok je ~uvao ovce i koze. Kada bi video da putem ide neki trgovac, pop ili kalu|er, on bi izlazio pred wega. Skidao je kapu, qubio mu ruku i molio da mu poka`e kako da ~ita iz bukvara. Onda mu je opet qubio ruku i govorio: „Hvala“. ^esto se de{avalo da mu qudi ka`u: „Bogme, sinko, ne znam ni ja“. Vuk je u~io i kasnije sastavio na{u azbuku i napisao mnoge kwige. Zbog svega va`nog {to je uradio, mnoge {kole i biblioteke nose danas wegovo ime. barut, kalu|er
 149. 149. 150 Ovde nacrtaj svog u~iteqa ili u~iteqicu i dru{tvo iz razreda.
 150. 150. 151 Da li ti se dopada Bukvar? a. da b. ne v. onako [ta si najvi{e voleo da radi{ u Bukvaru? a. da ~itam b. da pi{em v. da crtam Da li si nau~io da ~ita{ sva slova iz Bukvara? a. da b. ne Da li si nau~io da pi{e{ sva pisana slova iz Bukvara? a. da b. ne Zna{ li napamet azbuku? a. da b. ne Koja ti je najlep{a pri~a ili pesma iz Bukvara? Na kojoj se strani ona nalazi? Napi{i koje je tvoje omiqeno slovo. Tvoj potpis O Bukvaru Razmisli i odgovori.
 151. 151. 152 RE^NIK A asfalt ‡ crna, sjajna smolasta masa koje se upotrebqava za izradu puteva; gorwi sloj asfaltirane ulice B barut ‡ pu{~ani prah, crna eksplozivna materija be~iti o~i ‡ {iroko otvarati o~i, gledati za~u|eno ili upla{eno brvno ‡ stablo koje slu`i da se premosti neki potok ili re~ica G gora ‡ planina, brdo, a zna~i i {uma D dol ‡ mala dolina; zagra|eni deo {ume, zabran doturiti ‡ dostaviti, doneti |evrek ‡ vrsta peciva od kuvanog testa, prstenastog oblika E elisa ‡ veliki metalni propeler sa dva ili ~etiri kraka ~ijim se obrtawem u vazduhu ili vodi pokre}e avion, helikopter ili brod Z zagraktati ‡ po~eti sa graktawem, ispu{tawem glasa "gra" (o vrani ili gavranu) I izle}i se ‡ do}i na svet, iza}i, izvesti se iz jajeta K kalu|er ‡ sve{tenik koji `ivi u manastiru, monah klecati ‡ popu{tati, savijati se u zglobu ili kolenu pri hodu ili stajawu kompakt disk ‡ predmet od sjajne plastike u obliku kru`ne plo~e sa otvorom u sredini, na koji se snima muzika kupoprodaja ‡ kupovina i prodaja M mamac ‡ hrana ili ne{to drugo ~ime se mame, privla~e `ivotiwe i ribe u lovu i ribolovu mangup ‡ nevaqalac, bezobraznik, nitkov, podlac muwa ‡ svetle}a strela u olujnim oblacima koja se stepenasto kre}e, pra}ena pucwem, tutwavom i jakom svetlo{}u mustra ‡ ovde ozna~ava osobu koja ne mo`e da slu`i za primer
 152. 152. 153 N nakostre{iti se ‡ narogu{iti se, naqutiti se, ra`estiti se, zauzeti o{tar stav prema nekome narogu{iti se ‡ naqutiti se, razgneviti se neznan ‡ koji nije poznat, o kome se ni{ta ne zna, nepoznat P plen ‡ ono {to je dobijeno, oteto silom u borbi ili na prevaru podviti rep ‡ ovde zna~i: pokuwiti se polak ‡ polovina ne~ega, pola preko ‡ re~ pokazuje kretawe s jednog kraja na drugi, s jedne strane na suprotnu stranu prikan ‡ prika, drug, prijateq promu}uran ‡ bistar, snala`qiv, dosetqiv, dovitqiv R razbaru{iti se ‡ postati ra{~upan, neuredan S sejalica ‡ poqoprivredna ma{ina kojom se seje slistiti ‡ uni{titi, istrebiti, potamaniti, li{iti `ivota strmoglavce ‡ 1. s glavom nadole, naglava~ke 2. naopako, zlo, r|avo T taraba ‡ ograda od dasaka, plot ta~ka ‡ ovde ozna~ava pesmu ili recitaciju koje se izvode na priredbi U um ‡ pamet; razum uprezati ‡ vezivati `ivotiwu koja vu~e kola uz rudu u~tiv ‡ pristojan, uqudan, lepo vaspitan F fijaker ‡ vrsta ko~ije fol ‡ tobo`e, ko bajagi X xeparac ‡ novac koji roditeqi daju deci za sitne tro{kove [ {}u}uriti se ‡ skupiti se, zgr~iti se od hladno}e ili od straha
 153. 153. 154 SADR@AJ VODI^ KROZ BUKVAR UPUTSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 POZDRAV PRVACIMA, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . .6-7 SADA JE VE] VELIKA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . .8 OVO SAM JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 MOJA KU]A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 MOJE IGRA^KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 MOJA U^IONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 OD KU]E DO [KOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 JESEN U VO]WAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 SLOVO, RE^, RE^ENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 NAU^ILI SMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 [TAMPANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Aa, Ii, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19 Tt, Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21 IMAMO TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 IGRAMO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DEDA I REPA, narodna pri~a u slikama . . . . . . . . . . . .24-25 Ss, Ee, Jj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27 Rr, Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29 NA IZLETU, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31 Ll, Qq, Gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33 Pp, Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35 KI[OBRAN, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 SASTAVI RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39 PLIVA PATKA, razbrajalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
 154. 154. 155 PI[EMO RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43 KAD JE BIO MRAK, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 KAKO SE MI[ SPASAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 ]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47 MEDVED I KRU[KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-49 @`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-51 KITOVA BEBA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 MAME I BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-55 SUSRET, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 OSE]AWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 |, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-59 MARAMICA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 DVA PRASETA, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 RE^I I SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 PISAWE VELIKOG SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65 NAU^ILI SMO [TAMPANA SLOVA AZBUKE . . . . . .66 PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Aa, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-69 DUGME SLU@I KAPUTU, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . .70 MAMINA DECA, Dibu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Ii, Tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-73 PRINCEZA, Dobrica Eri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-77 MA[A I VUK, Jakov Tajc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 ZABAVNA STRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
 155. 155. Ss, Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81 PECAWE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83 Jj, Rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-85 LISICA I GAVRAN, narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 [TA JE TA^NO, A [TA NIJE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-89 PILE I PA^E, Vladimir Sutejev . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-91 Ll, Qq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-93 KOLIKO JE PET I JEDAN, indijska narodna pri~a . . .94-95 Gg, Pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96-97 PROMU]URNA PESMA, Dragomir or|evi} . . . . . . . . .98-99 Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-101 SRE]NI ZEKA, Rusomir Arsi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 VO]NI JOGURT ZA ZECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-105 ^ETIRI DEVOJ^ICE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 SPISAK ZA KUPOVINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-109 ZEC I VUK, Toma Slavkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-111 ]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-113 LEK, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 KO JE, [TA JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 @`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-117 JEDAN RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 DRUGI RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120-121 RAZLI^ITE RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 |, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124-125 NAU^ILI SMO PISANA SLOVA AZBUKE . . . . . . . . .126 156
 156. 156. 157 ^ITAMO PESME I PRI^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 SVEJEDNO, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 RE^I KOJE SE RIMUJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 DVA JARCA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 DVA KULTURNA JARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 ZABUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 KADA SE PI[E VELIKO SLOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 NEMA ZA MA^KE [KOLE, Grigor Vitez . . . . . . . . . . . . . . .134 JESEWA PESMA, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 SVETI SAVA I ACI, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . .136 JABUKA, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 ZIMSKA PESMA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . .138 DOGAAJ NA SNEGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 KO JE KRIV, L. Vladesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 O NESTA[LUCIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 DEDA MRAZ, Dragomir or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 MOJE @EQE ZA DEDA MRAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 MUDRI DEDICA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . .144-145 BAKA I ONI DRUGI, Vlada Stojiqkovi} . . . . . . . . . . . . . .146 PI[EMO ^ESTITKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 LIKOVI IZ PRI^A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 VUK KARAXI] I BUKVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149-150 O BUKVARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152-153 SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154-157 TEMATSKI SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158-159
 157. 157. 158 crtamo i bojimo ovo sam ja 9 moje igra~ke 11 moja u~ionica 12 mama 18 mama i Mima 19 moja porodica 21 igramo se 23 boje i slova 34 ki{obran 36 spoj i oboj 37 boje i slova 38 pliva patka 40 kako se mi{ spasao 45 tajno pismo 50 |evrek, xemper 58 oboj ma~ku 69 skrivena slika 73 pecawe 82-83 oboj krugove 87 oboj ze~i}e 95 doga|aj na snegu 139 dru{tvo iz razreda i u~iteqica 150 pi{emo mame i bebe 53 {ta ko radi 54 ose}awa 57 dva praseta 61 ko, gde, za{to... 99 spisak za kupovinu 107 ko je, {ta je 115 drugi razgovor 119 razli~ite re~enice 122 re~i koje se rimuju 129 dva kulturna jarca 131 doga|aj na snegu 139 moj nesta{luk 141 moje `eqe za Deda Mraza 143 ~estitka 147 govorne ve`be {ta ume{ da uradi{ sam 8 moja ku}a 10 moja u~ionica 12 od ku}e do {kole 13 jesen u vo}waku 14 TEMATSKI SADR@AJ
 158. 158. 159 nau~ili smo slovo, re~, re~enica 16 azbuka ‡ {tampana slova 66 azbuka ‡ pisana slova 126 u~imo i ve`bamo slovo, re~, re~enica 15 veliko i malo slovo 41 re~enica, veliko slovo i ta~ka 62 pisawe velikog slova 65 veliko slovo 132-133 zaokru`i re~i 145 igramo se 23 deda i repa 24-25 na izletu 30-31 kako se igra 33 {ta pi{e u Zoranovom pismu 35 ki{obran 36 `abina `eqa 53 lisica i gavran 88 sre}ni zeka 104 istra`ujemo tajna poruka 58 tajno pismo 50 re~i i slova 63 nove re~i 77 skriveno slovo 92 skrivene re~i 104 skrivene re~enice 112 skrivena poruka 124 kakav zvuk se ~uje 108 re{avamo ukr{tenice 28, 32, 79, 88, 120 zagonetke 75, 84, 123 rebusi 68, 79, 81 osmosmerke 96, 116 lavirint 100 glumimo deda i repa 24-25 na izletu 30-31 zec i vuk 110-111
 159. 159. BUKVAR za prvi razred osnovne {kole prvo do{tampano izdawe autor ilustrovao re~nik izradila recenzenti lektor grafi~ko oblikovawe tipografsko oblikovawe priprema za {tampu izdava~ urednik za izdava~a {tampa tira` copyright Dr Simeon Marinkovi} Andrej Vojkovi} Violeta Babi} Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Katarina Stevanovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor Violeta Babi} Du{an Pavli} Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Violeta Babi} Mr Qiqana Marinkovi} Publikum 20.000 Ÿ Kreativni centar, 2005 CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:003-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Bukvar : za prvi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Andrej Vojkovi} ; re~nik izradila Violeta Babi}]. - 1. do{tampano izd. - Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Publikum). - 157 str. : ilustr. ; 23 h 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tira` 20.000. - Re~nik: str. 150-151. ISBN 86-7781-307-1 1. Gl. stv. nasl. COBISS.SR-ID 121694476 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole za {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/2 od 21. januara 2005. godine. Ova kwiga je testirana u prvim razredima O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu i O[ „Stevan Filipovi}“ u Velikim Crqenima.

×