Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bukvar 1 razred

alwuigfbqhlwuehfqiuaHEWFHAWE

 • Be the first to comment

Bukvar 1 razred

 1. 1. BUKVARza prvi razred osnovne {kole
 2. 2. VODI^ KROZ BUKVARZADATAKCRTAMO I BOJIMONAU^ILI SMOGLUMIMOPI[EMOU^IMO I VE@BAMOGOVORNA VE@BAOTKRIVAMORE[AVAMOSMISLI, ISPRI^AJ I NAPI[IRE^NIK
 3. 3. 4UPUTSTVOOVA KWIGA TEBE ZOVEDA JOJ DODA[ [ARE NOVE.NEKA SVAKA WENA STRANABUDE LEPO NA[ARANA.KAKO TO?TO JE LAKO. EVO KAKO:PO^ELI SMO NEKU [ARU‡ TI ZAVR[I,PO^ELI SMO DA PI[EMO‡ TI DOPI[I.[TO JO[ NIJE OBOJENO‡ OBOJ TI,ALI GLEDAJ DA TE BOJELEPO STOJE.
 4. 4. 5MALU PRI^U O SLOVIMAGLASNO ^ITAJ,PA JE ONDA TI PREPI[IIL’ PREPRI^AJILI NEKU SLI^NU SMISLII NAPI[I.ODGOVORI, AKO UME[,NA PITAWA DATA OVA;AKO MISLI[ DA TO TREBA,TI POSTAVI NEKA NOVA.AKO TI SE JO[ U^INIDA SU NEKA MESTA PRAZNA,TU NACRTAJ [TA TI VOLI[IL’ NAPI[I SLOVA RAZNA.
 5. 5. POZDRAV PRVACIMA6
 6. 6. 7DOBRO DO[LI, SVI PRVACI,POSTALI STE SADA ACI.NEKA VA[E [KOLOVAWEBUDE LEPO PUTOVAWE.SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE,^EKA VA[E RE^I SJAJNE.BUDITE MI VESEQACIKÔ NA GRANI MALI VRAPCI.
 7. 7. 8SADA JE VE] VELIKA[TA OVA DEVOJ^ICA UME DA URADI SAMA?KAKO SE ONA ZBOG TOGA OSE]A?ISPRI^AJ [TA TI UME[ DA URADI[ SAM(A).ETO VIDI[, MATI MILA,SAMA SAM SE PROBUDILA,SAMA SAM SE JU^E SVUKLA,A SAMA SE SAD OBUKLA.JE LI, SAD SAM VELIKA?A KAD DIGNEM RUKE GORE,ONE ODU PREKO GLAVE;KAD BIH STALA NA KLUPICU,VIDELA BIH PREKO SAVE.VELIKA SAM, VELIKA.SAD ]U I JA, KAO SEKA,DOBIT’ VE]U ^A[U MLEKAI ZEMI^KU ZDRAVO BELU,AL’ NE POLAK, NEGO CELU.JE LI, MATI, TO SE ZNA?JOVAN JOVANOVI] ZMAJZNA^EWE RE^I POLAK PRONAIU RE^NIKU NA KRAJU KWIGE.
 8. 8. 9OVO SAM JAOVDE NACRTAJ SEBE. KOJE SU BOJE TVOJE O^I? KOJE JE BOJE TVOJA KOSA?[TA VOLI[ DA OBU^E[? AKO UME[, NAPI[I ISPOD CRTE@A SVOJE IME.UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. OBOJ GA.
 9. 9. 10MOJA KU]AISPRI^AJ [TA SVE VIDI[ NA OVOJ SLICI.KAKO IZGLEDA TVOJA KU]A?ZAVR[I BOJEWE OVE SLIKE.
 10. 10. 11MOJE IGRA^KENACRTAJ IGRA^KE KOJE VOLI[.ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU.UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 11. 11. MOJA U^IONICA12POGLEDAJ OVU U^IONICU. ISPRI^AJ [TA SVE U WOJ VIDI[. ISPRI^AJ KAKVAJE TVOJA U^IONICA. PO ^EMU SE ONA RAZLIKUJE OD U^IONICE NA SLICI?UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 12. 12. OD KU]E DO [KOLE13ZAOKRU@I NA OVOJ SLICI SLOVA KOJA ZNA[.AKO MO@E[, PRO^ITAJ OVE NATPISE.ISPRI^AJ KAKO DOLAZI[ OD KU]E DO [KOLE.
 13. 13. JESEN U VO]WAKU14POSMATRAJ OVU SLIKU I ISPRI^AJ [TA KO RADI.UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 14. 14. SLOVO, RE^, RE^ENICA15SLOVORE^RE^ENICA[TA RADI OVAJ PAS? DA LI UME[ OVO DA PRO^ITA[?
 15. 15. RE{. RE{ENICNAU^ILI SMO16PRO^ITAJ [TA PI[E NA TABLI.POKA@I SLOVO. POKA@I RE^. POKA@I RE^ENICU.
 16. 16. [TAMPANA SLOVA
 17. 17. 18AVIONAaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{AaOBOJ SLOVA OD CVETOVA.
 18. 18. IGLA MA^KA19Ii MmOBOJ SLIKU PREMA UPUTSTVU. OBOJ SLI^ICE ODGOVARAJU]OM BOJOM.CRVENOM ‡ SVE [TO PO^IWE SLOVOM AZELENOM ‡ ONO [TO PO^IWE NA IPLAVOM ‡ SVE RE^I SA PO^ETNIM MAIM
 19. 19. AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{TORTA20TtDOPI[I SLOVA KOJA NEDOSTAJU. PRO^ITAJ.••Tata imaToma imaTata i Toma imaju •
 20. 20. OKO NOS21Oo NnPREPI[I.NACRTAJ SEBE I SVOJU PORODICU.TONMama i Moma.Moma i mama.Ana i Toma.Toma i Ana.
 21. 21. 22PRONAI KOJA SE IMENA KRIJU U LOPTAMA. NAPI[I IH U OBLA^I]IMA.IMAMO TIMISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU DECA NA SLICI. PREDLO@I KAKO BI OVA DECA MOGLADA SE IGRAJU.A N ANANAN AT AT OM AM IT AM IM A
 22. 22. 23OVDE NACRTAJ SVOJ TIM ZA IGRU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.ISPRI^AJ KAKO SE NAJ^E[]E IGRATE.IGRAMO SE
 23. 23. DEDA I REPA24
 24. 24. 25POSMATRAJ OVE SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U.ODGLUMI S DRUGOVIMA OVU PRI^U.
 25. 25. SUNCE26SsAaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{PRO^ITAJ POMO]U SLIKA I RE^I.jejejeje naje na
 26. 26. EKSER27JABUKAEe Jj[TA JE SAWAO SIMA?UPI[I ZNAK PORED SLIKA.SEJSnio Sima san.Toma noja ima.Osa noja snima.Som jaje sneo.Sat je testo jeo.SIMIN SAN
 27. 27. RIBA281. 3.4.2.S EI S3.4.2.1.AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{RrUPI[I RE^I ISPOD SLIKA I UNESI IH U UKR[TENICU.
 28. 28. UVO [AL29Jasna i Sa{a {etaju.Miri{e {uma.Ne{to {u{nu.[ta je to? Joj!To mi{ juri {umom.Ma{e Jasni.Jasna mu se smeje.U [UMIUu [{ RU[KO JE UPLA[IO JASNU I SA[U?PORED ODGOVORA ZA KOJI MISLI[DA JE TA^AN UPI[I ZNAK .
 29. 29. 30NA JEDNOJ LIVADISELI SU DA SE ODMORE.„HAJDE DA SE IGRAMOGLUVOG TELEFONA!“,PREDLO@I MEDVED.SVI SE SLO@I[E:„TELEFONA! VA@I.ONDA PRVI KA@I“.NA IZLETUBILA JE JESEN I LEPO VREME.JEDNA DRU@INA JE PO[LA NA IZLET.TO SU MEDVED, MA^KA,VUK, VEVERICA I ZEC.PONELI SU I KOLA^E.KAD OGLADNE, DA SE ZASLADE.PREPRI^AJ [TA SE DOGODILO OVOJ DRU@INI NA IZLETU.
 30. 30. 31ODGLUMI PRI^U S DRUGOVIMA.MEDVED [APNU MA^KI:„MEDVED VOLI MEDVEDA DA GLEDA“.MA^KA NIJE DOBRO ^ULA, PA [APNU VUKU:„MA^KA VOLI MA^KA I TA^KA“.VUK [APNU VEVERICI:„MA^KA BI VOLELA KOLA^A“.VEVERICA [APNU ZECU:„JA BIH VOLELA KOLA^A“.ZEC SE OKRENU TORBISA KOLA^IMA I RE^E:„JA ]U DA VAS POJEDEM“.KOLA^I SE UPLA[I[E,PA IZ TORBE POBEGO[E.SIMEON MARINKOVI]
 31. 31. LAV32AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{LlRE[I UKR[TENICU.LANNESTALALANSASTAVI RE^I I UPI[I IH NA LINIJE.
 32. 32. QUBI^ICA GOLUB33IGRAQq GgQiqa, Lela,Lana i Goranse igraju.„[iri, {iri,{areni ,veseli .“KAKO SE ZOVU DECA KOJA SE IGRAJU?OPI[I KAKO SE IGRA OVA IGRA.LQG
 33. 33. PISMO34AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{PpOBOJ SVAKU SLI^ICU ODGOVARAJU]OM BOJOM. PLAVOM RE^I NA P,CRVENOM RE^I KOJE PO^IWU NA V, A @UTOM RE^I NA Z.
 34. 34. ZEC VEVERICA35Zoranov zmaj leti.Ima {areni rep.Vetar nosi zmaja.Zmaj nosi pismo:„Ne pla{ite se, avioni.Ne pla{ite se, laste.Moj zmaj vas voli“.ZMAJZz VvISPRI^AJ [TA PI[E U ZORANOVOM PISMU.PZV
 35. 35. 36KI[OBRANGLEDAJ SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. KAKAV JE BIO DAN? [TA JE URADILADEVOJ^ICA? [TA SU URADILI MRAVI? [TA MISLI[ O POSTUPKU OVE DEVOJ^ICE?OBOJ SLIKE.31 24
 36. 36. 37SASTAVI RE^ISASTAVI RE^ I OBOJ SLI^ICU BOJOM LINIJE.PIJA[UVRA[EPILEMATAJESMO[IR
 37. 37. kow38Tajna porukaKkAaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{Upi{i prvo slovo re~i koja se krije iza sli~ice. Otkri}e{ poruku.
 38. 38. drvo39Kakav je dedaDdKoga deda najvi{e voli?kdJedan deda rado jede med.Drugi deda voli sladoled.Neki deda lepo pripoveda.Svaki deda najvi{e voliunuke svoje.Zato dede postoje.
 39. 39. 40Patka Pola plivapreko neke reke.Ne{to nosi na glavi.[ta to nosi?Nosi jedno lepo pismo.Kakvo pismo?To je pismo u kome pi{e:„Volim te najvi{e“.[ta patka nosi na glavi?Oboj patku.Pliva patka
 40. 40. 41Napi{i pravilno re~enice. Pazi na veliko i malo slovo.Pi{emo re~eniceM __ __ __ __ ____ __ __ ____ __ __.__ __ __ ____ ____ __ __ __.__ __ __ ____ ____ __ __ __ __.__ __ __ __ ____ __ ____ __ __ __.P __ __i __ __k __ __ __ .__ __ __ ____ __ __ ____ __ __ __ __.Pasimakost. Medvedvolimed. Kozapasetravu.Sovajesiva. Listjezelen. Loptajeugolu.
 41. 41. balon42j a _ u _ a b _ e _ _ v ak r _ _ k a j _ _ o d ag r _ _ d { _ i _ aBbAaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{Upi{i slova koja nedostaju.
 42. 42. ~a{a43Baloni^ekaju baloni plavi.^ekaju baloni beli.^ekaju baloni zeleni.Koga ~ekaju?Jedno dete,pa da polete!^~Za{to baloni ~ekaju dete?b~
 43. 43. 44Za{to ma~ka nije znala da li je progutala mi{a?Kad je bio mrak,kad je bio mrak,pojurila ma~ka mi{a~ak, ~ak, ~ak.Pojurila ma~ka mi{a~ak, ~ak, ~ak,a da l’ ga je progutala,to ni ona nije znala‡ jer je bio mrak,jer je bio mrak...Du{an Radovi}Kad je bio mrak
 44. 44. 45Smisli i nacrtaj kako se mi{ spasao od ma~ke. Ukrasi okvir.Kako se mi{ spasao
 45. 45. }uran46asp______tkapa__________ko{kako______________~kama__________AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{]}Napi{i koje se re~i ovde kriju.
 46. 46. hleb47Miri{u hleb i ~aj.^i~a }uti i ~eka.Da li da }uti? Da li da ~eka?„Molim vas, malo ~aja i hleba.“„Izvolite, ~i~a.“„Hvala vam.“„Molim.“HvalaHh[ta je ~ekao ~i~a?}h
 47. 47. 48Pro~itaj ovu pri~u.Na je zrela .Miri{e lepo.Medved proba da je dohvati .Nije uspeo. je visoko.se dosetio.Zatresao je .Na zemqu su pale zrele .i
 48. 48. 49Medved iUpi{i re~i koje nedostaju u pri~i.Na ______________ je zrela ______________.Miri{e lepo.Medved ______________ da je dohvati ______________.______________ uspeo. ______________ je visoko.______________ se dosetio.Zatresao je ______________.Na ______________ su pale ___________ zrele ______________.Ispri~aj ovu pri~u druga~ije. Potrudi se da tvoja pri~a bude sme{na.
 49. 49. `aba50Tajno pismoMarko je dobio tajno pismo.AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{@`Nacrtaj i ti jedno tajno pismo.[ta ovde pi{e? Marko je znao:Igramo ko{arku u tri kod na{eg drveta.
 50. 50. foka51@aba `eli haqinu.Ali u haqinine mo`e da pliva.Lepo je imati `eqe,ali je pravo veseqekada se svako brineda `eqe budu fine.@eqaFfIspri~aj i nacrtaj{ta `aba `eli.`f
 51. 51. 52Majka ~edu tepa:„Slatki, mali sine“,a on ima devetmetara du`ine.Jo{ mu ona tepa:„Bebo moja mila“,a ta beba imadve hiqade kila.Gvido Tartaqa[ta je sme{no u ovoj pesmi?Kitova beba
 52. 52. 53Mame i bebeUpi{i kako se zovu mame i bebe. Dobro bi bilo da to bude jedna re~enica ‡ kao {to jezapo~eto.Ma~kaimama~e.
 53. 53. cipela54AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{CcNapi{i ispod slike {ta ko radi.
 54. 54. wu{ka55Ko to wa~e?Magare.Ko to wi{ti?@drebe.A ko zuji?P~ela mala.Na cvetu seradovala.WwNapi{i ko wa~e.cw
 55. 55. 56Upla{i se Mi{a psa,pa ga gleda, be~i o~i:„[ta li ho}e ovo ku~e,ako lane, ako sko~i...?“Upla{i se pas od Mi{e,pa ga gleda, be~i o~i:„[ta li ho}e ovaj de~ak,ako vikne, ako sko~i...?“^ini mi se shvatili suda je glupo {to se pla{e.Mi{a re~e: „Zdravo, kuco!“Kuca wemu repom ma{e.Simeon Marinkovi}SusretZa{to se Mi{a boji psa?Za{to se pas boji Mi{e?be~iti o~i
 56. 56. 57Ose}awaPogledaj slike i napi{i kako se Mi{a ose}a. Zbog ~ega se tako ose}a?
 57. 57. |ak58Xip je zeleneboje.Na stolu sutri |evreka.Gro`|e jezrelo.ak ima{areni xemper.AaBbVvGgDd|EeYy@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{|Nacrtaj i oboj.
 58. 58. 59ak ide iz {kole.Miri{e |evrek.U xepu je xeparac.Sladak je |evrek.Sada je ulicapuna sunca.xemperXx[ta je |ak imao u xepu?|x|evrekxeparac
 59. 59. 60Molim, mama, maramicuda obri{em nos.Dobio sam kijavicu{to sam i{ô bos.Mamice, po`uri,iz nosa mi curi.Gvido Tartaqa[ta je dete tra`ilo od mame?Maramica
 60. 60. 61Dva prasetaGledaj slike i napi{i {ta se dogodilo.
 61. 61. 62Re~eniceSada je jesen.ki{ajepadalavetarjeduvaopticamajehladno1.2.3.Ovo je jedna re~enica.Po~iwe velikim slovom.Na kraju je ta~ka.Napi{i pravilno slede}etri re~enice.
 62. 62. 63Re~i i slovaProna|i i napi{i skrivena slova i skrivene re~i.
 63. 63. 64Ja sam Neda Doki}. @ivim uBeogradu. Moja mama se zoveQiqa, a tata Qubi{a. Imambrata Zorana. U subotu smoslavili Zoranov ro|endan.Do{li su nam tetka Mira ite~a Miroslav iz Ni{a.Ja sam se igrala sa sestromod tetke Tawom. Pla{ilismo psa @u}u. Tetka je reklada smo digli ku}u na glavu.Gde je veliko slovoPodvuci re~i koje po~iwu velikim slovom.
 64. 64. 65Pisawe velikog slovaUpi{i u tabelu imena svih qudi iz pri~e.
 65. 65. 66A aB bV vG gD d |E e@ `Z zI iJ jK kL lQ qM mN nW wO oP pR rS sT t] }U uF fH hC c^ ~X x[ {Nau~ili smo {tampana slova azbuke
 66. 66. PISANA SLOVA
 67. 67. 68Re{i rebuse.Re{ewa rebusa: SOK, AKTET, AVART.AaAaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{N=K ^=T K=T
 68. 68. Glava mi je crvene boje,zelene su o~i moje.Telo mi je `uto,qubi~asti imam rep,ja sam ma~ak lep.Noge su mi boje plaveda se deca pozabave.69Postavi jedno pitawe ovom ma~ku.MmOboj ma~ka kao {to je re~eno u tekstu.AM[areni ma~akGlava mi je crvena.O~i su mi zelene.Telo mi je `uto.Noge su mi plave.Rep mi je qubi~ast.
 69. 69. 70Zbog ~ega ti je potreban drug?Dugme slu`i kaputu,Asfalt slu`i na putu,Drug da se dru`i,Sunce da kru`i,Sve ne~emu slu`i.^amac da se rekom plovi,Mamac da se riba lovi,Pesma da se lepo peva,Muwa da kroz oblak seva,Molba da se ne{to moli,A majka je da se voli.Qubivoje R{umovi}Dugme slu`i kaputuasfalt,mamac,muwa
 70. 70. 71Mamine o~i,mamine u{i.Mamina {apa{to jo{ kleca.Mamina wu{kakoja tek wu{i.Oni su pravamamina deca.DibuPo ~emu su ova deca sli~na mami?Po ~emu se ova deca razlikuju od mame?Mamina decaklecati
 71. 71. 72IiPrepi{i.AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 72. 72. 73TtSpoj slova po azbu~om redu i dobi}e{ sliku.IT
 73. 73. 74U koga se zaqubila Cica?Seti se nekog svog zanimqivog sna i ispri~aj ga.Lepa princeza Cica iz Grivcasrete na balu mladoga princa.I zaqubi se Cica u princai zaqubi se princ u Cicu,i onda wena majka ‡ caricadonese prekrasnu ven~anicu.I re~e Cici s rosom u oku:‡ Ustani, k}eri, da pusti{ stoku!Dobrica Eri}Princeza
 74. 74. 75Re{i ove zagonetke.Smisli i napi{i zagonetku o sladoledu.Brkata je,i repata,mlekopija,mi{olovac.Ko svoju ku}una le|ima nosi?Igle ima‡ kroja~ nije.Igle ima,al’ ne {ije.Igle ima,pa se brani wima.Kad se igra‡ ska~e, laje,repom ma{e,{apu daje.Zagonetke
 75. 75. 76OoPrepi{i.AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 76. 76. 77Upi{i slovo koje nedostaje i dobi}e{ novu re~.AKAKAKLELELEUKAUKAUKAMAMAMAKAKAKANn ON
 77. 77. 78Za{to se vuk stidi?Ma{u poveli uzoolo{ki vrt. Do|u dovuka. Ma{a ga je odmahpoznala:‡ A za{to si ti pojeoCrvenkapu?Vuk }uti.‡ A za{to si tripraseta napao? ‡ opetqutito upita Ma{a.Vuk podvi rep.‡ Onda sedi u zatvoru,zlo~esti sivi vu~e!Vuk se okrene. Zna~i,stidi se. Zna~i, ne}evi{e.Jakov TajcMa{a i vukpodviti rep
 78. 78. 79Re{i ukr{tenicu. Re{i rebuse.Re{ewa rebusa: KARM, ATSILG, AVALG.MG AG AZabavna strana
 79. 79. 12369satoman80TataomaestoSastavi re~i i upi{i ih na linije pisanim slovima.SsAaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 80. 80. 81EePrepi{i.Re{i rebuse.Re{ewarebusa:BUZ@UPTUPSEelisa
 81. 81. 82Uzô de~akjedan {tap,jednu muvui kanap.Peca, ~eka,~itav ~as,da zagrizemorski pas.PecaweZa{to su se smejale ribe?
 82. 82. 83Smejale seribe sve:eheheehehe.Dragan Luki}Nacrtaj u tri slike {ta se desilo u pesmi „Pecawe“.
 83. 83. 84Re{i zagonetke.Bacim ga gore ‡ belo,bacim ga dole ‡ `uto.Vodeni stvor,al’ malo spor.JjAaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 84. 84. 85RrPrepi{i.JR
 85. 85. 86Gavran je negde na{ao pove}ikomad sira i, stoje}i na granidrveta, dr`ao je ~vrsto sir ukqunu. Lisica to opazi i po{to seprivukla drvetu, po~e da hvaligavrana.‡ Ti si veoma lepa ptica ‡ re~eona ‡ i ima{ prekrasno perje! Nikona svetu ne bi bio tako savr{enkao ti, samo kada bi umeo da peva{!Gavranu se nije svidelo dapored tolike svoje lepote ima ineki nedostatak. Da bi uveriolisicu da ume i da peva, on otvorikqun i zagrakta.Sir mu ispade iz kquna, lisicazgrabi plen i pobe`e.‡ E, moj gavrane ‡ mislila je ona‡ ima{ ti i sjaja i glasa, ali nema{pameti.Narodna basnaLisica i gavranZa{to je gavranu ispao sir?Nastavi pri~u ‡ {ta se dogodilo kad su se ponovo sreli gavran i lisica.zagraktati, plen
 86. 86. 87je bila gladna.Gavran je dr`ao par~e mesa.Drvo je reklo gavranu da se ~uva lisice.je pojeo .Sir je prijatno mirisao.Gavran je `eleo da se pohvali.je zgrabio sir.Gavran je snimio novi .[ta je ta~no, a {ta nije?Pro~itaj re~enice.Oboj krugoveodgovaraju}om bojom.ta~nonisam sigurannije ta~nokompakt disk
 87. 87. 88Re{i ukr{tenicu.UuAaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 88. 88. 89[{Prepi{i.[U[ta sve tata nema?Za{to?
 89. 89. 90‡ Ja kopam jamicu! ‡ka`e Pa~e.‡ Kopam i ja! ‡ ka`ePile.‡ Ja sam na{ao crva! ‡ka`e Pa~e.‡ I ja sam! ‡ ka`ePile.‡ Ja sam uhvatioleptira! ‡ ka`e Pa~e.‡ I ja sam ‡ ka`e Pile.Odglumi ovu pri~u sa drugom ili drugaricom.Izleglo se iz jajetaPa~e.‡ Ja sam se izleglo! ‡reklo je Pa~e.‡ I ja sam! ‡ re~ePile.‡ Ja idem u {etwu! ‡ka`e Pa~e.‡ Idem i ja! ‡ ka`ePile.Pile i Pa~eU ovoj pri~i re~i pile i pa~e pi{u se velikim po~etnimslovom zato {to su to li~na imena ovih `ivotiwa.
 90. 90. 91[ta Pile ne}e?Za{to ne}e?Vladimir Sutejevpreveli s ruskog: Vera Kusicki i Petar Antonovi}‡ Ja }u da se kupam! ‡ka`e Pa~e.‡ I ja }u! ‡ ka`e Pile.‡ Ja plivam! ‡ ka`ePa~e.‡ I ja! ‡ vi~e Pile.‡ Spasavaj! Pa~e izvadi Pile izvode.‡ Ja }u jo{ da se kupam‡ ka`e Pa~e.‡ A ja ne}u ‡ ka`e Pile.izle}i se
 91. 91. 92Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovoOvo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovoLlNa koja te slova podse}aju ove slike?AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 92. 92. 93Ko se nije quqao?Prepi{i.Qq LQ
 93. 93. 94Kako se zove devoj~ica iz pri~e?U~iteq je pitao malu Mahalu:‡ Koliko je pet i jedan?Devoj~ica je }utala, a u~iteq je hteo da joj pomogne:‡ Zamisli da sam ti dao pet ze~i}a, a kasnije jo{jednoga. Koliko }e{ imati ze~i}a?‡ Sedam ‡ odgovorila je Mahala.‡ Za{to sedam?‡ Zato {to kod ku}e ve} imam jednog ze~i}a.Indijska narodna pri~aKoliko je pet i jedan
 94. 94. 95Oboj pet ze~i}a plavom bojom.Jednog ze~i}a oboj zelenom bojom.Jednog ze~i}a oboj `utom bojom. Da li su svi ze~evi obojeni?
 95. 95. 96Prona|i i zaokru`i napisane re~i.GgAaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 96. 96. 97PpKo je dao gol?GPPrepi{i.
 97. 97. 98Kako se ovca spasla od vuka?Pozvao vuk ovcuDa si|e u stariDolIma da joj ka`eNeke va`ne stvariFolNije ovca glupaUme da koristiUmPoslala je lovcaDa mangupa slistiDUMDragomir or|evi}Promu}urna pesmapromu}urandolfolummangupslistiti
 98. 98. 99Ko je pozvao ?Gde je pozvao ovcu?Za{to je pozvao ovcu?[ta je koristila ovca?Koga je pozvala ?[ta je planirao kada se pravio neve{t?Odgovori na pitawa o pesmi.Ko, gde, za{to...
 99. 99. 100Pove`i slova i prona|i re~enicu: Ja tra`im stra{nog zmaja.ZzAaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{J r a ` ia t t s m{ a r m an o g z j a
 100. 100. 101ZVPrepi{i.
 101. 101. 102Ko je sve posetio zeku?Ispri~aj po ~emu zakqu~uje{ da je neko dobar drug.Sre}ni zekaUsred {umezeka seo,zbog bolestinije jeo.Video gaprikan je`,pa doneokupus sve`.Vuk ga spazi,pa se sjuri,salate muxak doturi.Lija sti`es brda, preko,i donesetoplo mleko.Iz `buna seslavuj javi:‡ Mora zekada ozdravi.A zeka sesme{ka, mazi,sre}an {to gadru{tvo pazi.Rusomir Arsi}prikandoturitipreko
 102. 102. 103Potrebno: + + +Oqu{ti . Izgwe~i je .Zamoli nekog starijeg da iscedi .U sipaj izgwe~enu , sok od i jogurta.Dobro prome{aj.Na kraju sve zasladi meda.Zec }e u`ivati u vo}nom jogurtu.Napravi i za sebe jedan.Vo}ni jogurt za zeca
 103. 103. 104KkProna|i {to vi{e re~i koje se ovde kriju.AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 104. 104. 105Prona|i: u Bukvaru se o dedi govori jo{ na stranama i .KDPrepi{i.Dd
 105. 105. 106Ide mama ulicom i vodi~etiri devoj~ice.Mama ka`e:‡ Kupi}u jednu ta{nu.^etiri devoj~ice ka`u:‡ I ~etiri ta{nice! I ~etirita{nice!Mama ka`e:‡ Kupi}u jedan veliki ~e{aq.^etiri devoj~ice ka`u:‡ I ~etiri ~e{qi}a! I~etiri ~e{qi}a!Mama ka`e:‡ Kupi}u jednu veliku maramu.^etiri devoj~ice ka`u:‡ I ~etiri male marame! I~etiri male marame!Mama ka`e:‡ Kupi}u jednu riba}u ~etku.^etiri devoj~ice nisu ni{tarekle...Dragan Luki}[ta su devoj~ice `elele da im mama kupi?Za{to nisu tra`ile riba}e ~etke?^etiri devoj~ice
 106. 106. 107Ovde sastavi svoj spisak za kupovinu.Spisak za kupovinu
 107. 107. 108AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{BbUpi{i kakav se zvuk ~uje.
 108. 108. 109^~ B^Prepi{i.
 109. 109. 110Zec i vukNa jednoj {umskoj stazi sretnuse vuk i zec. Zec se uspravi nazadwe noge i re~e vuku:‡ Je li, mom~e, {ta tra`i{ovde?Vuk se upla{i i po~e mucati:‡ Ja... ovaj... izvinite...‡ Ama {ta ti meni „ovaj, onaj“...Govori odmah, ili }u tii{~upati u{i! ‡ re~e zecqutito.‡ Po{ao sam da tra`im pe~urkeza ru~ak ‡ jedva ~ujno re~e vuk.‡ Jao, mustro, znam ja tebe... Dajli~nu kartu ‡ naredi zec.Vuk se jo{ vi{e upla{i i po~emucati:‡ Nemam, majke mi!
 110. 110. 111‡ A ima{ li bar |a~ku kwi`icu?‡ pita zec daqe.‡ Imao sam, ~asna re~, pojeo mije poqski mi{!‡ Mnogo la`e{, drugar! ‡nakostre{i se zec.‡ Jao, ne la`em, {kole mi! Nemojme pojesti, bi}u dobar! ‡ molioje vuk.Zecu bi `ao, zato ga malo povu~eza uvo i re~e:‡ Be`i mi s o~iju i da te vi{enisam video!Sre}an {to je ostao `iv, vuknaglava~ke ulete u jedan `bun iizgubi se u {umi.Toma Slavkovi}Ko je pojeo vuku |a~ku kwi`icu?Odglumi sa dru{tvom ovu pri~u.mustra, nakostre{iti se
 111. 111. 112]}U svakom }upu skrivena je po jedna re~enica. Napi{i pravilno te re~enice.AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 112. 112. 113Hh[ta }e kupiti }uran i }urka?]HPrepi{i.
 113. 113. 114[ta je lisac rekao lisici?[ta je za tebe qubav?Razbole se lisica,su{i se kô grana.Le~ili je bri`qivonekoliko dana.Ali bolest neznanasve je ja~e ste`e,zato lisac ze~eveu fijaker pre`e.„Da ti, draga, na|em lekpre}i }u sto gorai odva`no preplivat’dvesta plavih mora...“Krupne suze lisicipado{e u krilo:„Kad bih gusku pojelalak{e bi mi bilo...“Mom~ilo Te{i}Lekneznan, fijaker, uprezati, gora
 114. 114. 115Ko je crven?Ko je drven?Ko je qut?Ko je `ut?[ta je glatko?[ta je slatko?[ta je rumeno?[ta je gumeno?Ko je, {ta jePogledaj crte`e i odgovori na pitawa.
 115. 115. 116Prona|i i zaokru`i re~i:@`AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{PU@FRULAFUDBALER^AJNIK^ARAPA@IR
 116. 116. 117@FZa{to je ova familija fina?Prepi{i.Ff
 117. 117. 118Zdravo, Vesna!Zdravo, Leno!Igra{ se lutkama?Da.Za{to?To su moje lutke.Mogu li i ja?Ne.[ta je `elela Lena?Da li ti se dopada ovaj razgovor?Za{to?Jedan razgovor
 118. 118. 119Smisli, ispri~aj i napi{i kako razgovaraju ova dva druga.Drugi razgovor
 119. 119. 120lastaaurjCcRe{i ukr{tenicu sa nazivima ptica.AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{
 120. 120. 121Ww[ta wu{ka wu{ka?CWPrepi{i.
 121. 121. 122Ura, baka nosi sladoled!Prona|i: o baki se govori i na stranama _____ i _____ .Razli~ite re~enice[ta baka nosi?Napi{i re~enice oslici koje na krajuimaju ta~ku.Napi{i jo{ nekapitawa o slicii stavi upitnik.Napi{i jo{ nekere~enice o slici kojena kraju imajuuzvi~nik.Baka je do{la.
 122. 122. A ^ K AT O R B A123Re{i zagonetke.Smisli zagonetku za |a~ku torbu.ZagonetkeDva lon~i}a,~etiri zaklop~i}a.Puna tepsijazlatnih kola~i}a.Okrugla je, malena,mo`e i da ska~e,samo je o zemquti udari ja~e.
 123. 123. 124Zameni brojeve slovima iz azbuke. Dobi}e{ skrivenu poruku.|a b v g d | e ` z i j k l q m n w o p r s t } u f h c ~ x {1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30AaBbVvGgDd|Ee@`ZzIiJjKkLlQqMmNnWwOoPpRrSsTt]}UuFfHhCc^~Xx[{.
 124. 124. 125Za{to se u ovom tekstu ka`e da „xemper ne voli gro`|e u xepu“? Objasni.Xx XPrepi{i.
 125. 125. 126Nau~ili smo pisana slova azbukeA aB bVG gD d |E e@ `Z zI iJ jK kL lQ qM mN nW wO oP pR rS sT t] }U uF fH hC c^ ~X x[ {
 126. 126. ^ITAMO PESME I PRI^E
 127. 127. 128[ta je u ovoj pesmi sme{no?Legao Jocasino} u krevet.Probudio sejutros u devet.Zevnuo dvaputtoga jutra,pa rekô: ‡ Neka,usta}u sutra.Dragan Luki}Svejedno
 128. 128. 129krevetjutrazevabudinosglavarukaNapi{i re~i koje se rimuju.Smisli i napi{i dva nova naslova za pesmu „Svejedno“.Re~i koje se rimuju
 129. 129. 130Preko dubokog potoka namestili qudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca.‡ Skloni se! ‡ viknu jedan.‡ Skloni se ti, ja ne}u! ‡ re~e drugi.‡ E, da vidimo ko }e se skloniti! ‡ re~e prvi i savi rogove spreman na bitku.I drugi se isto tako narogu{i.Grunu{e rogovima jedan drugoga i oba pado{e u vodu.Narodna pri~aZa{to su jarci pali u vodu?Dva jarcabrvno
 130. 130. 131Ova dva jarca su se dogovorila o tome kako da pre|u brvno. Napi{i u obla~i}ima {ta suoni rekli, pa su se dogovorili.Dva kulyturna jarca
 131. 131. 132Neko je napisao:Sima ~ita:ZabunaVita ~ita:Za{to su de~aci razli~itopro~itali istu re~enicu?Koja su va`na pravila zapisawe re~enice?
 132. 132. 133ime prezimeKada se pi{e veliko slovonadimaknadimakmesto stanovawaime prezimemesto stanovawaNapi{i pravilno svoje ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa:Napi{i ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa nekoga koga voli{:
 133. 133. 134‡ Kuda }e{ s torbom? ‡Upita Miru ma~ka.‡ U {kolu! ak sam!Ovo je torba |a~ka.‡ I ja bih s tobom ‡Ma~kine o~i mole.‡ Ne mo`e{, draga,Nema za ma~ke {kole.Ma~ki je dostaDa zna presti,Da zna loviti,Da zna jesti,Da se zna veratiI da mijau~e.A to sve ma~keKod ku}e nau~e.Grigor Vitez[ta je `elela ma~ka? Za{to Mira misli da ma~ka na treba da ide u {kolu?Kako izgledaju o~i koje mole? Opi{i neke qutite o~i. Kako izgledaju o~i koje te vole?Nema za ma~ke {kole
 134. 134. 135Jesewa pesmaSve je po{lo naopa~keza vrapce i ma~ke,kad je jesen oka~ilasvoje `ute zna~ke,kad je vetar zapevaonovembarske ta~ke...‡ Pa`wa! Pa`wa!Velika jesewa kupoprodaja!!Prodajemo suncobrane‡ kupujemo ki{obrane!Prodajemo staro li{}e‡ kupujemo pahuqice!Prodajemo trotinete‡ kupujemo sanke!Kupujemo {ubare‡ prodajemo ma{ne!Proda}emo sokne‡ kupi}emo rukavice.Proda}emo sejalice‡ kupi}emo grejalice.Proda}emo sladoled‡ popi}emo ~aj!Jer:Sve je po{lo strmoglavceza ptice i cve}e,kad je sunce odustalona krov da nam sle}e.Kao da je `uto quto,kao da nas ne}eDu{an Radovi}Kakve su to `ute jesewe zna~ke? Kakve to novembarske ta~ke peva vetar?Jednom bojom podvuci sve letwe re~i u pesmi. Drugom bojom podvuci jesewe re~i, atre}om zimske.ta~kakupoprodajasejalicastrmoglavce
 135. 135. 136Sveti Sava je bio i u~iteq. Jednomwegovom |aku jedanput nestaneposuda meda. Da bi prona{aokradqivca, sveti Sava uzviknusvojim |acima: „Ko je ukrao med,pa{}e mu danas p~ela na kapu“. Kadsu |aci posle iza{li na ru~ak, onaj{to je bio ukrao med neprestano sepazio da mu p~ela ne padne na kapu,i tako je u kra|i uhva}en.Narodna pri~aSveti Sava jeprvi srpskikwi`evnik.Putovao je pozemqi i u~ioqude dobru inapretku. SvetiSava se u na{im{kolama slavikao {kolskaslava.Kako je sveti Sava uspeo da prona|e kradqivca?Kako se ose}ao onaj koji je ukrao med?Sveti Sava i |aci
 136. 136. 137JabukaNa brdu je raslo drvo. Na wemu jevisila rumena jabuka. Nai{ao je lopov.Popeo se na drvo i kad je hteo dadohvati jabuku, grana se zatresla ijabuka je rekla:„Nisam ja za tebe“.Otkinula se, pala na zemqu i po~elada se kotrqa nizbrdo. S proplanka sujabuku videli ~obani.„Gle, lepe jabuke!“Nastala je sva|a oko toga ko ju je prviugledao.Svi potr~e prema woj. A jabuka re~e:„Nisam za vas“.Skrene naglo i otkotrqa se daqe.Kotrqala se tako jabuka, kotrqalai nai{la na dva putnika. Videli jei jedan i drugi, i pomislili: „Lepeli jabuke! Uze}u je, ali da ne vidimoj saputnik!“ A jabuka re~e:„Nisam za vas“.Skrene i otkotrqa se daqe prekolivade. Na livadi je spavao de~ak, adevoj~ica je sedela pokraj wega.Ugledala je jabuku i rekla:„O, divne li jabuke! Probudi}u brata,pa }emo je zajedno pojesti“. A jabuka senasme{ila:„Ja sam za vas“.I dokotrqala se devoj~ici u krilo.Dragan Luki}Za{to je jabuka putnicima rekla da nije za wih?Za{to je jabuka rekla ~obanima: „Nisam za vas“? [ta misli{ o postupku devoj~ice?
 137. 137. 138Zima, zima ‡ e, pa {ta je,ako j’ zima, nije lav!Zima, zima ‡ pa neka je,ne boji se ko je zdrav!A {ta mo`e zima meni,{ta mi mo`e, {ta mi sme?Nek mi nosi} pocrveni,eto, to je, to je sve!Jovan Jovanovi} ZmajZa{to se radujemo zimi?Zimska pesma
 138. 138. 139Seti se ne~ega {to ti se dogodilo na snegu i napi{i ne{to o tome.Nacrtaj taj doga|aj.
 139. 139. 140Ko je krivUpitala baba unuku:‡ Za{to ti je tako prqava keceqa?‡ To su jagode krive, bako. Stavilasam ih u xep, a one su mi uprqalekecequ.‡ Za{to su ti prqava kolena iruke?‡ To je Azorka kriva! Provukla seispod tarabe i po~ela da laje namene: „Av, av! Provuci se ispodtarabe!“ I ja sam se provukla.‡ A, za{to si tako razbaru{ena?‡ To je vetar kriv, bako. Tr~alasam, a on je jurio za mnom. Sakrilasam se pod grmom, a on me je i tamona{ao. Podvukla sam se podstepenice, ali me je i tamo otkrio.Ja nimalo nisam kriva!A po va{em mi{qewu, deco, ko jesvemu kriv?L. VladeskuNapi{i odgovor.taraba, razbaru{iti se
 140. 140. 141Koje nesta{luke ti pravi{?Za{to se prave nesta{luci?Opi{i jedan svoj nesta{luk.O nesta{lucima...
 141. 141. 142Godinama moj stric LazaIzigrava Deda MrazaMada bane iznenadaIzdaje ga la`na bradaKapu mu je dao tataDeda kaput od pre rataBrkove mu strina staviSamo mu je stomak praviJa otkri}a svoja skrivamPretvaram se da u`ivamI ne skidam osmeh s lica ‡Mnogo volim moga strica.Dragomir or|evi}Kako se stric Laza preru{io u Deda Mraza?Deda Mraz
 142. 142. 143Ovde napi{i spisak `eqa koje bi voleo da ti Deda Mraz ispuni u Novoj godini.Moje `eqe za Deda Mraza
 143. 143. 144Bila je zima. Napoqu je padaosneg. Baka, {}u}urena pored pe}i,re~e dedi:‡ Idi u {umu i nacepaj drva.Deda je obukao bundu, na glavuje stavio veliku {ubaru, na rukevunene rukavice, a na noge obuogumene ~izme. Sa sekirom naramenu po{ao je u {umu. [uma jebila gusta, a sneg dubok. Deda jesekirom udarao po drve}u i samgovorio: „Ovo je tanko, ovo jepredebelo, e ovo }u...“ I sekiromudari jako po drvetu.Odjednom se ~ulo neko mumlawe.‡ Ko to tamo lupa?A deda }e na to:‡ Ko to tamo mumla?Iza stabla se pojavio medved izamumlao na dedu:‡ Za{to me budi{ iz zimskogsna? Sad }u da te pojedem!Mudri dedica
 144. 144. 145Kako je deda prevario medveda?Zaokru`i re~i: ~izma, rukavica i {ubara svuda gde se pojavquju u pri~i.‡ Prvo me, medo, probaj da li samukusan, pa me onda pojedi! [ta }e{prvo: nogu, ruku ili glavu?‡ Daj ruku! ‡ Deda mu je baciovunenu rukavicu. Medved je zagrizaorukavicu i bacio je.‡ Ruka ti ni{ta ne vaqa! Daj glavu!Deda mu je bacio {ubaru. Medvedje probao {ubaru, pa i wu bacio.‡ I glava ti ni{ta ne vaqa, dajnogu, mo`da }e ona biti ukusnija.Deda je medvedu bacio ~izmu.Medved je zagrizao ~izmu i rekao:‡ Fuj, deda, mnogo si gadan, ni{tane vaqa{, ne}u da te pojedem!Deda je odsekao drvo, vratio seku}i i ispri~ao baki kako je prevariomedveda. Baka ga je potap{alapo ramenu i rekla:‡ Ti si moj mudri dedica!Narodna pri~a{}u}uriti se
 145. 145. 146Baka i oni drugiKako si razumeo posledwa dva stiha?Pa`wa! Pesnici ne moraju da po{tuju sva pravila pisawa velikih slova, ta~ke, zareza.(To im je dozvoqeno ako napi{u dobru pesmu!)Strina te voli kad je slu{a{a stric te voli kad si vredandeda te voli kad u sportupostigne{ uspeh izvanredanujna te voli kad si mirani kad se ni s kim ne potu~e{ujak te voli kad se okupa{i kad se posle lepo obu~e{tetka te voli kad si u~tivte~a kad u~i{ dobro u {kolijedino baka ne tra`i ni{tabaka te voli jer te voli.Vlada Stojiqkovi}u~tiv
 146. 146. 147Ovde napi{i ~estitku za Novu godinu nekome koga voli{ ‡ i ne zaboravi adresu!Pi{emo ~estitku
 147. 147. 148Pove`i slike junaka iz pri~a i naslov pri~e linijom odgovaraju}e boje.Likovi iz pri~aMudri dedica Dva jarca Ko je kriv
 148. 148. 149Vuk Karaxi} i bukvarKada je Vuk bio de~ak, wegovo selo Tr{i} nije imalo ni{kolu ni kwige. Deda Jefta ga je u~io da pi{e. Razmutio bibarut u vodi i gu{~ijim perom pokazivao slova.„Ovo ti je slovo AZ (A), ovo je BUKI (B).E, ~itaj sada: BUKI, AZ, BUKI, AZ. To zna~i BABA.“Veliki doga|aj je bio kada mu je deda poklonio bukvar sasli~icama. Najvi{e ga je za~udila slika neke ptice. Vuk jetaj bukvar mnogo voleo. Nosio ga je sa sobom dok je ~uvaoovce i koze.Kada bi video da putem ide neki trgovac, pop ilikalu|er, on bi izlazio pred wega. Skidao je kapu, qubiomu ruku i molio da mu poka`e kako da ~ita izbukvara.Onda mu je opet qubio ruku i govorio: „Hvala“.^esto se de{avalo da mu qudi ka`u:„Bogme, sinko, ne znam ni ja“.Vuk je u~io i kasnije sastavio na{u azbuku inapisao mnoge kwige.Zbog svega va`nog {to je uradio, mnoge {kole ibiblioteke nose danas wegovo ime.barut, kalu|er
 149. 149. 150Ovde nacrtaj svog u~iteqa ili u~iteqicu i dru{tvo iz razreda.
 150. 150. 151Da li ti se dopada Bukvar?a. dab. nev. onako[ta si najvi{e voleo da radi{ u Bukvaru?a. da ~itamb. da pi{emv. da crtamDa li si nau~io da ~ita{sva slova iz Bukvara?a. dab. neDa li si nau~io da pi{e{sva pisana slova iz Bukvara?a. dab. neZna{ li napamet azbuku?a. dab. neKoja ti je najlep{a pri~a ili pesmaiz Bukvara?Na kojoj se strani ona nalazi?Napi{i koje je tvoje omiqeno slovo.Tvoj potpisO BukvaruRazmisli i odgovori.
 151. 151. 152RE^NIKAasfalt ‡ crna, sjajna smolasta masa koje seupotrebqava za izradu puteva; gorwisloj asfaltirane uliceBbarut ‡ pu{~ani prah, crna eksplozivnamaterijabe~iti o~i ‡ {iroko otvarati o~i, gledatiza~u|eno ili upla{enobrvno ‡ stablo koje slu`i da se premostineki potok ili re~icaGgora ‡ planina, brdo, a zna~i i {umaDdol ‡ mala dolina; zagra|eni deo {ume,zabrandoturiti ‡ dostaviti, doneti|evrek ‡ vrsta peciva od kuvanog testa,prstenastog oblikaEelisa ‡ veliki metalni propeler sa dva ili~etiri kraka ~ijim se obrtawem uvazduhu ili vodi pokre}e avion,helikopter ili brodZzagraktati ‡ po~eti sa graktawem,ispu{tawem glasa "gra" (o vrani iligavranu)Iizle}i se ‡ do}i na svet, iza}i, izvesti seiz jajetaKkalu|er ‡ sve{tenik koji `ivi u manastiru,monahklecati ‡ popu{tati, savijati se u zglobuili kolenu pri hodu ili stajawukompakt disk ‡ predmet od sjajne plastike uobliku kru`ne plo~e sa otvorom usredini, na koji se snima muzikakupoprodaja ‡ kupovina i prodajaMmamac ‡ hrana ili ne{to drugo ~ime se mame,privla~e `ivotiwe i ribe u lovu iribolovumangup ‡ nevaqalac, bezobraznik, nitkov,podlacmuwa ‡ svetle}a strela u olujnim oblacimakoja se stepenasto kre}e, pra}enapucwem, tutwavom i jakom svetlo{}umustra ‡ ovde ozna~ava osobu koja ne mo`eda slu`i za primer
 152. 152. 153Nnakostre{iti se ‡ narogu{iti se, naqutitise, ra`estiti se, zauzeti o{tar stavprema nekomenarogu{iti se ‡ naqutiti se, razgneviti seneznan ‡ koji nije poznat, o kome se ni{ta nezna, nepoznatPplen ‡ ono {to je dobijeno, oteto silom uborbi ili na prevarupodviti rep ‡ ovde zna~i: pokuwiti sepolak ‡ polovina ne~ega, polapreko ‡ re~ pokazuje kretawe s jednog kraja nadrugi, s jedne strane na suprotnu stranuprikan ‡ prika, drug, prijateqpromu}uran ‡ bistar, snala`qiv, dosetqiv,dovitqivRrazbaru{iti se ‡ postati ra{~upan, neuredanSsejalica ‡ poqoprivredna ma{ina kojom sesejeslistiti ‡ uni{titi, istrebiti, potamaniti,li{iti `ivotastrmoglavce ‡ 1. s glavom nadole, naglava~ke2. naopako, zlo, r|avoTtaraba ‡ ograda od dasaka, plotta~ka ‡ ovde ozna~ava pesmu ili recitacijukoje se izvode na priredbiUum ‡ pamet; razumuprezati ‡ vezivati `ivotiwu koja vu~e kolauz ruduu~tiv ‡ pristojan, uqudan, lepo vaspitanFfijaker ‡ vrsta ko~ijefol ‡ tobo`e, ko bajagiXxeparac ‡ novac koji roditeqi daju deci zasitne tro{kove[{}u}uriti se ‡ skupiti se, zgr~iti se odhladno}e ili od straha
 153. 153. 154SADR@AJ VODI^ KROZ BUKVARUPUTSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5POZDRAV PRVACIMA, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . .6-7SADA JE VE] VELIKA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . .8OVO SAM JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9MOJA KU]A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10MOJE IGRA^KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11MOJA U^IONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12OD KU]E DO [KOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13JESEN U VO]WAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14SLOVO, RE^, RE^ENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15NAU^ILI SMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16[TAMPANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Aa, Ii, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19Tt, Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21IMAMO TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22IGRAMO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23DEDA I REPA, narodna pri~a u slikama . . . . . . . . . . . .24-25Ss, Ee, Jj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27Rr, Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29NA IZLETU, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31Ll, Qq, Gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33Pp, Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35KI[OBRAN, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36SASTAVI RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39PLIVA PATKA, razbrajalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
 154. 154. 155PI[EMO RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43KAD JE BIO MRAK, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44KAKO SE MI[ SPASAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47MEDVED I KRU[KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-49@`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-51KITOVA BEBA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52MAME I BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-55SUSRET, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56OSE]AWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57|, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-59MARAMICA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60DVA PRASETA, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62RE^I I SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63PISAWE VELIKOG SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65NAU^ILI SMO [TAMPANA SLOVA AZBUKE . . . . . .66PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67Aa, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-69DUGME SLU@I KAPUTU, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . .70MAMINA DECA, Dibu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71Ii, Tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-73PRINCEZA, Dobrica Eri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-77MA[A I VUK, Jakov Tajc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78ZABAVNA STRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
 155. 155. Ss, Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81PECAWE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83Jj, Rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-85LISICA I GAVRAN, narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86[TA JE TA^NO, A [TA NIJE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-89PILE I PA^E, Vladimir Sutejev . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-91Ll, Qq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-93KOLIKO JE PET I JEDAN, indijska narodna pri~a . . .94-95Gg, Pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96-97PROMU]URNA PESMA, Dragomir or|evi} . . . . . . . . .98-99Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-101SRE]NI ZEKA, Rusomir Arsi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102VO]NI JOGURT ZA ZECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-105^ETIRI DEVOJ^ICE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . .106SPISAK ZA KUPOVINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-109ZEC I VUK, Toma Slavkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-111]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-113LEK, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114KO JE, [TA JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115@`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-117JEDAN RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118DRUGI RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120-121RAZLI^ITE RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123|, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124-125NAU^ILI SMO PISANA SLOVA AZBUKE . . . . . . . . .126156
 156. 156. 157^ITAMO PESME I PRI^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127SVEJEDNO, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128RE^I KOJE SE RIMUJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129DVA JARCA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130DVA KULTURNA JARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131ZABUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132KADA SE PI[E VELIKO SLOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133NEMA ZA MA^KE [KOLE, Grigor Vitez . . . . . . . . . . . . . . .134JESEWA PESMA, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135SVETI SAVA I ACI, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . .136JABUKA, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137ZIMSKA PESMA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . .138DOGAAJ NA SNEGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139KO JE KRIV, L. Vladesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140O NESTA[LUCIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141DEDA MRAZ, Dragomir or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142MOJE @EQE ZA DEDA MRAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143MUDRI DEDICA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . .144-145BAKA I ONI DRUGI, Vlada Stojiqkovi} . . . . . . . . . . . . . .146PI[EMO ^ESTITKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147LIKOVI IZ PRI^A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148VUK KARAXI] I BUKVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149-150O BUKVARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152-153SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154-157TEMATSKI SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158-159
 157. 157. 158crtamo i bojimoovo sam ja 9moje igra~ke 11moja u~ionica 12mama 18mama i Mima 19moja porodica 21igramo se 23boje i slova 34ki{obran 36spoj i oboj 37boje i slova 38pliva patka 40kako se mi{ spasao 45tajno pismo 50|evrek, xemper 58oboj ma~ku 69skrivena slika 73pecawe 82-83oboj krugove 87oboj ze~i}e 95doga|aj na snegu 139dru{tvo iz razreda i u~iteqica 150pi{emomame i bebe 53{ta ko radi 54ose}awa 57dva praseta 61ko, gde, za{to... 99spisak za kupovinu 107ko je, {ta je 115drugi razgovor 119razli~ite re~enice 122re~i koje se rimuju 129dva kulturna jarca 131doga|aj na snegu 139moj nesta{luk 141moje `eqe za Deda Mraza 143~estitka 147govorne ve`be{ta ume{ da uradi{ sam 8moja ku}a 10moja u~ionica 12od ku}e do {kole 13jesen u vo}waku 14TEMATSKI SADR@AJ
 158. 158. 159nau~ili smoslovo, re~, re~enica 16azbuka ‡ {tampana slova 66azbuka ‡ pisana slova 126u~imo i ve`bamoslovo, re~, re~enica 15veliko i malo slovo 41re~enica, veliko slovo i ta~ka 62pisawe velikog slova 65veliko slovo 132-133zaokru`i re~i 145igramo se 23deda i repa 24-25na izletu 30-31kako se igra 33{ta pi{e u Zoranovom pismu 35ki{obran 36`abina `eqa 53lisica i gavran 88sre}ni zeka 104istra`ujemotajna poruka 58tajno pismo 50re~i i slova 63nove re~i 77skriveno slovo 92skrivene re~i 104skrivene re~enice 112skrivena poruka 124kakav zvuk se ~uje 108re{avamoukr{tenice 28, 32, 79, 88, 120zagonetke 75, 84, 123rebusi 68, 79, 81osmosmerke 96, 116lavirint 100glumimodeda i repa 24-25na izletu 30-31zec i vuk 110-111
 159. 159. BUKVARza prvi razred osnovne {koleprvo do{tampano izdaweautorilustrovaore~nik izradilarecenzentilektorgrafi~ko oblikovawetipografsko oblikovawepriprema za {tampuizdava~urednikza izdava~a{tampatira`copyrightDr Simeon Marinkovi}Andrej Vojkovi}Violeta Babi}Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u BeograduKatarina Stevanovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u BeograduAn|elka Ru`i}, profesorVioleta Babi}Du{an Pavli}Slobodan MiladinovNeboj{a Miti}Kreativni centarGradi{tanska 8BeogradTel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659Violeta Babi}Mr Qiqana Marinkovi}Publikum20.000Ÿ Kreativni centar, 2005CIP ‡ Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd37.016:003-028.31(075.2)MARINKOVI], SimeonBukvar : za prvi razred osnovne {kole /[autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao AndrejVojkovi} ; re~nik izradila Violeta Babi}].- 1. do{tampano izd. - Beograd : Kreativnicentar, 2005 (Beograd : Publikum). - 157str. : ilustr. ; 23 h 24 cmPodaci o autorima preuzeti iz kolofona. -Tira` 20.000. - Re~nik: str. 150-151.ISBN 86-7781-307-11. Gl. stv. nasl.COBISS.SR-ID 121694476Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {koleza {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/2 od 21. januara 2005. godine.Ova kwiga je testirana u prvim razredima O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu i O[ „Stevan Filipovi}“ u Velikim Crqenima.

×