Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BUKVAR 
za prvi razred osnovne {kole
VODI^ KROZ BUKVAR 
ZADATAK 
CRTAMO I BOJIMO 
NAU^ILI SMO 
GLUMIMO 
PI[EMO 
U^IMO I VE@BAMO 
GOVORNA VE@BA 
OTKRIVAMO 
RE[A...
4 
UPUTSTVO 
OVA KWIGA TEBE ZOVE 
DA JOJ DODA[ [ARE NOVE. 
NEKA SVAKA WENA STRANA 
BUDE LEPO NA[ARANA. 
KAKO TO? 
TO JE LA...
5 
MALU PRI^U O SLOVIMA 
GLASNO ^ITAJ, 
PA JE ONDA TI PREPI[I 
IL’ PREPRI^AJ 
ILI NEKU SLI^NU SMISLI 
I NAPI[I. 
ODGOVORI,...
POZDRAV PRVACIMA 
6
7 
DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, 
POSTALI STE SADA ACI. 
NEKA VA[E [KOLOVAWE 
BUDE LEPO PUTOVAWE. 
SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, 
^E...
8 
SADA JE VE] VELIKA 
ETO VIDI[, MATI MILA, 
SAMA SAM SE PROBUDILA, 
SAMA SAM SE JU^E SVUKLA, 
A SAMA SE SAD OBUKLA. 
JE ...
9 
OVO SAM JA 
OVDE NACRTAJ SEBE. KOJE SU BOJE TVOJE O^I? KOJE JE BOJE TVOJA KOSA? 
[TA VOLI[ DA OBU^E[? AKO UME[, NAPI[I ...
10 
MOJA KU]A 
ISPRI^AJ [TA SVE VIDI[ NA OVOJ SLICI. 
KAKO IZGLEDA TVOJA KU]A? 
ZAVR[I BOJEWE OVE SLIKE.
11 
MOJE IGRA^KE 
NACRTAJ IGRA^KE KOJE VOLI[. 
ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU. 
UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
MOJA U^IONICA 
12 
POGLEDAJ OVU U^IONICU. ISPRI^AJ [TA SVE U WOJ VIDI[. ISPRI^AJ KAKVA 
JE TVOJA U^IONICA. PO ^EMU SE ONA ...
OD KU]E DO [KOLE 
13 
ZAOKRU@I NA OVOJ SLICI SLOVA KOJA ZNA[. 
AKO MO@E[, PRO^ITAJ OVE NATPISE. 
ISPRI^AJ KAKO DOLAZI[ OD ...
JESEN U VO]WAKU 
14 
POSMATRAJ OVU SLIKU I ISPRI^AJ [TA KO RADI. 
UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
SLOVO, RE^, RE^ENICA 
15 
SLOVO 
RE^ 
RE^ENICA 
[TA RADI OVAJ PAS? DA LI UME[ OVO DA PRO^ITA[?
RE{ 
. RE{ENIC 
NAU^ILI SMO 
16 
PRO^ITAJ [TA PI[E NA TABLI. 
POKA@I SLOVO. POKA@I RE^. POKA@I RE^ENICU.
[TAMPANA SLOVA
18 
AVION 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~...
IGLA MA^KA 
19 
Ii Mm 
OBOJ SLIKU PREMA UPUTSTVU. OBOJ SLI^ICE ODGOVARAJU]OM BOJOM. 
CRVENOM ‡ SVE [TO PO^IWE SLOVOM A 
ZE...
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx 
[{ 
T...
OKO NOS 
21 
Oo Nn 
PREPI[I. 
NACRTAJ SEBE I SVOJU PORODICU. 
T 
O 
N 
Ana i Toma. 
Toma i Ana. 
Mama i Moma. 
Moma i mama...
22 
IMAMO TIM 
A N A 
N 
A 
N 
A 
PRONAI KOJA SE IMENA KRIJU U LOPTAMA. NAPI[I IH U OBLA^I]IMA. 
ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU D...
23 
IGRAMO SE 
OVDE NACRTAJ SVOJ TIM ZA IGRU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. 
ISPRI^AJ KAKO SE NAJ^E[]E IGRATE.
DEDA I REPA 
24
25 
POSMATRAJ OVE SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. 
ODGLUMI S DRUGOVIMA OVU PRI^U.
SUNCE 
Ss Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ ...
EKSER 
27 
JABUKA Ee Jj 
[TA JE SAWAO SIMA? 
UPI[I ZNAK PORED SLIKA. 
S 
E 
J 
Snio Sima san. 
Toma noja ima. 
Osa noja sn...
RIBA 
28 
1. 
3. 
4. 
2. 
S 
E 
I S 
3. 
4. 
2. 
1. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
...
Uu UVO [{ [AL 
R 
29 
Jasna i Sa{a {etaju. 
Miri{e {uma. 
Ne{to {u{nu. 
[ta je to? Joj! 
To mi{ juri {umom. 
Ma{e Jasni. 
...
30 
NA IZLETU 
BILA JE JESEN I LEPO VREME. 
JEDNA DRU@INA JE PO[LA NA IZLET. 
TO SU MEDVED, MA^KA, 
VUK, VEVERICA I ZEC. 
...
31 
MEDVED [APNU MA^KI: 
„MEDVED VOLI MEDVEDA DA GLEDA“. 
MA^KA NIJE DOBRO ^ULA, PA [APNU VUKU: 
„MA^KA VOLI MA^KA I TA^KA...
LAV 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx 
...
Qq Gg 
QUBI^ICA GOLUB 
33 
IGRA 
Qiqa, Lela, 
Lana i Goran 
se igraju. 
„[iri, {iri, 
{areni , 
veseli .“ 
KAKO SE ZOVU DE...
PISMO 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx...
Zz Vv 
ZEC VEVERICA 
35 
Zoranov zmaj leti. 
Ima {areni rep. 
Vetar nosi zmaja. 
Zmaj nosi pismo: 
„Ne pla{ite se, avioni....
36 
KI[OBRAN 
1 2 
GLEDAJ SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. KAKAV JE BIO DAN? [TA JE URADILA 
DEVOJ^ICA? [TA SU URADILI MRAVI? [TA M...
37 
SASTAVI RE^I 
PI 
JA 
[U 
VRA 
[E 
PI 
SASTAVI RE^ I OBOJ SLI^ICU BOJOM LINIJE. 
LE 
MA 
TA 
JE 
SMO 
[IR
kow 
Kk Aa 
38 
Tajna poruka 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu ...
drvo 
39 
Kakav je deda 
Dd 
Koga deda najvi{e voli? 
k 
Jedan deda rado jede med. d 
Drugi deda voli sladoled. 
Neki deda...
40 
Pliva patka 
Patka Pola pliva 
preko neke reke. 
Ne{to nosi na glavi. 
[ta to nosi? 
Nosi jedno lepo pismo. 
Kakvo pis...
41 
Pi{emo re~enice 
Pasimakost. Medvedvolimed. Kozapasetravu. 
M __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ 
__ __ __. 
__ __ __ __ 
__ ...
balon 
Bb Aa 
42 
j a _ u _a b_ e _ _v a 
k r _ _k a j _ _o d a 
g r _ _d {_ i _ a 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
J...
~a{a 
43 
Baloni 
^~ 
^ekaju baloni plavi. 
^ekaju baloni beli. 
^ekaju baloni zeleni. 
Koga ~ekaju? 
Jedno dete, 
pa da p...
44 
Kad je bio mrak 
Kad je bio mrak, 
kad je bio mrak, 
pojurila ma~ka mi{a 
~ak, ~ak, ~ak. 
Pojurila ma~ka mi{a 
~ak, ~a...
45 
Kako se mi{ spasao 
Smisli i nacrtaj kako se mi{ spasao od ma~ke. Ukrasi okvir.
}uran 
46 
asp 
______ 
tkapa 
__________ 
ko{kako 
______________ 
~kama 
__________ 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz...
hleb 
47 
Miri{u hleb i ~aj. 
^i~a }uti i ~eka. 
Da li da }uti? Da li da ~eka? 
„Molim vas, malo ~aja i hleba.“ 
„Izvolite...
48 
Na je zrela . 
Miri{e lepo. 
Medved proba da je dohvati . 
Nije uspeo. je visoko. 
se dosetio. 
Zatresao je . 
Na zemq...
49 
Medved i 
Na ______________ je zrela ______________. 
Miri{e lepo. 
Medved ______________ da je dohvati ______________...
`aba 
50 
Tajno pismo 
Marko je dobio tajno pismo. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
O...
foka 
51 
@aba `eli haqinu. 
Ali u haqini 
ne mo`e da pliva. 
Lepo je imati `eqe, 
ali je pravo veseqe 
kada se svako brin...
52 
Kitova beba 
Majka ~edu tepa: 
„Slatki, mali sine“, 
a on ima devet 
metara du`ine. 
Jo{ mu ona tepa: 
„Bebo moja mila...
53 
Mame i bebe 
Ma~ka 
ima 
ma~e. 
Upi{i kako se zovu mame i bebe. Dobro bi bilo da to bude jedna re~enica ‡ kao {to je 
...
cipela 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
Yy@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
X...
wu{ka 
55 
Ww 
Ko to wa~e? 
Magare. 
Ko to wi{ti? 
@drebe. 
A ko zuji? 
P~ela mala. 
Na cvetu se 
radovala. 
Napi{i ko wa~...
56 
Susret 
Upla{i se Mi{a psa, 
pa ga gleda, be~i o~i: 
„[ta li ho}e ovo ku~e, 
ako lane, ako sko~i...?“ 
Upla{i se pas o...
57 
Ose}awa 
Pogledaj slike i napi{i kako se Mi{a ose}a. Zbog ~ega se tako ose}a?
|ak 
58 
Xip je zelene 
boje. 
Na stolu su 
tri |evreka. 
Gro`|e je 
zrelo. 
ak ima 
{areni xemper. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
|...
59 
xemper Xx 
ak ide iz {kole. 
Miri{e |evrek. 
U xepu je xeparac. 
Sladak je |evrek. 
Sada je ulica 
puna sunca. 
[ta je...
60 
Maramica 
Molim, mama, maramicu 
da obri{em nos. 
Dobio sam kijavicu 
{to sam i{ô bos. 
Mamice, po`uri, 
iz nosa mi cu...
61 
Dva praseta 
Gledaj slike i napi{i {ta se dogodilo.
62 
Re~enice 
Sada je jesen. 
ki{ajepadalavetarjeduvaopticamajehladno 
1. 
2. 
3. 
Ovo je jedna re~enica. 
Po~iwe velikim ...
63 
Re~i i slova 
Prona|i i napi{i skrivena slova i skrivene re~i.
64 
Gde je veliko slovo 
Ja sam Neda Doki}. @ivim u 
Beogradu. Moja mama se zove 
Qiqa, a tata Qubi{a. Imam 
brata Zorana....
65 
Pisawe velikog slova 
Upi{i u tabelu imena svih qudi iz pri~e.
66 
Nau~ili smo {tampana slova azbuke 
A a 
B b 
V v 
G g 
D d 
 | 
E e 
@ ` 
Z z 
I i 
J j 
K k 
L l 
Q q 
M m 
N n 
W w ...
PISANA SLOVA
68 
Re{i rebuse. 
Re{ewa rebusa: SOK, AKTET, AVART. 
Aa Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww ...
Mm Oboj ma~ka kao {to je re~eno u tekstu. 
Glava mi je crvene boje, 
zelene su o~i moje. 
Telo mi je `uto, 
qubi~asti imam...
70 
Dugme slu`i kaputu 
Dugme slu`i kaputu, 
Asfalt slu`i na putu, 
Drug da se dru`i, 
Sunce da kru`i, 
Sve ne~emu slu`i. ...
71 
Mamina deca 
Mamine o~i, 
mamine u{i. 
Mamina {apa 
{to jo{ kleca. 
Mamina wu{ka 
koja tek wu{i. 
Oni su prava 
mamina...
72 
Ii 
Prepi{i. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
C...
73 
Tt 
Spoj slova po azbu~om redu i dobi}e{ sliku. 
IT
74 
Princeza 
Lepa princeza Cica iz Grivca 
srete na balu mladoga princa. 
I zaqubi se Cica u princa 
i zaqubi se princ u ...
75 
Brkata je, 
i repata, 
mlekopija, 
mi{olovac. 
Ko svoju ku}u 
na le|ima nosi? 
Re{i ove zagonetke. 
Igle ima 
‡ kroja~...
76 
Oo 
Prepi{i. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
C...
Nn ON 
77 
Upi{i slovo koje nedostaje i dobi}e{ novu re~. 
AK 
AK 
AK 
LE 
LE 
LE 
UKA 
UKA 
UKA 
MA 
MA 
MA 
KA 
KA 
KA
78 
Ma{a i vuk 
Ma{u poveli u 
zoolo{ki vrt. Do|u do 
vuka. Ma{a ga je odmah 
poznala: 
‡ A za{to si ti pojeo 
Crvenkapu? ...
79 
M 
G A 
G A 
Re{i ukr{tenicu. Re{i rebuse. 
Re{ewa rebusa: KARM, ATSILG, AVALG. 
Zabavna strana
12 
3 
6 
9 
Ss Aa 
s 
at 
om 
an 
80 
T 
ata 
oma 
esto 
Sastavi re~i i upi{i ih na linije pisanim slovima. 
Bb 
Vv 
Gg 
...
81 
Ee Prepi{i. 
Re{i rebuse. 
Re{ewa 
rebusa: 
BUZ 
@UP 
TUP 
SE 
elisa
82 
Uzô de~ak 
jedan {tap, 
jednu muvu 
i kanap. 
Peca, ~eka, 
~itav ~as, 
da zagrize 
morski pas. 
Pecawe 
Za{to su se sm...
83 
Smejale se 
ribe sve: 
ehehe 
ehehe. 
Dragan Luki} 
Nacrtaj u tri slike {ta se desilo u pesmi „Pecawe“.
84 
Re{i zagonetke. 
Bacim ga gore ‡ belo, 
bacim ga dole ‡ `uto. 
Vodeni stvor, 
al’ malo spor. 
Jj Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
|...
85 
Rr Prepi{i. 
J 
R
86 
Lisica i gavran 
Gavran je negde na{ao pove}i 
komad sira i, stoje}i na grani 
drveta, dr`ao je ~vrsto sir u 
kqunu. L...
87 
[ta je ta~no, a {ta nije? 
je bila gladna. 
Gavran je dr`ao par~e mesa. 
Drvo je reklo gavranu da se ~uva lisice. 
je ...
Uu Aa 
88 
Re{i ukr{tenicu. 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff...
Prepi{i. [{ U 
[ 
89 
[ta sve tata nema? 
Za{to?
90 
Izleglo se iz jajeta 
Pa~e. 
‡ Ja sam se izleglo! ‡ 
reklo je Pa~e. 
‡ Ja kopam jamicu! ‡ 
ka`e Pa~e. 
‡ Kopam i ja! ‡...
91 
[ta Pile ne}e? 
Za{to ne}e? 
Vladimir Sutejev 
preveli s ruskog: Vera Kusicki i Petar Antonovi} 
‡ Ja }u da se kupam! ...
92 
Ll 
Na koja te slova podse}aju ove slike? 
Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo 
Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je sl...
Prepi{i. Qq L 
93 
Ko se nije quqao? 
Q
94 
Koliko je pet i jedan 
U~iteq je pitao malu Mahalu: 
‡ Koliko je pet i jedan? 
Devoj~ica je }utala, a u~iteq je hteo d...
95 
Oboj pet ze~i}a plavom bojom. 
Jednog ze~i}a oboj zelenom bojom. 
Jednog ze~i}a oboj `utom bojom. Da li su svi ze~evi ...
Gg Aa 
96 
Prona|i i zaokru`i napisane re~i. 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
S...
97 
Pp 
Ko je dao gol? 
GP 
Prepi{i.
98 
Promu}urna pesma 
Pozvao vuk ovcu 
Da si|e u stari 
Kako se ovca spasla od vuka? 
Dol 
Ima da joj ka`e 
Neke va`ne stv...
99 
Ko, gde, za{to... 
Ko je pozvao ? 
Gde je pozvao ovcu? 
Za{to je pozvao ovcu? 
[ta je koristila ovca? 
Koga je pozvala...
Zz Aa 
100 
Pove`i slova i prona|i re~enicu: Ja tra`im stra{nog zmaja. 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq ...
ZV 
101 
Prepi{i.
102 
Sre}ni zeka 
Usred {ume 
zeka seo, 
zbog bolesti 
nije jeo. 
Video ga 
prikan je`, 
pa doneo 
kupus sve`. 
Vuk ga spa...
103 
Vo}ni jogurt za zeca 
Potrebno: + + + 
Oqu{ti . Izgwe~i je . 
Zamoli nekog starijeg da iscedi . 
U sipaj izgwe~enu , ...
104 
Kk 
Prona|i {to vi{e re~i koje se ovde kriju. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo ...
105 
Prona|i: u Bukvaru se o dedi govori jo{ na stranama i . 
KD 
Prepi{i. Dd
106 
^etiri devoj~ice 
Ide mama ulicom i vodi 
~etiri devoj~ice. 
Mama ka`e: 
‡ Kupi}u jednu ta{nu. 
^etiri devoj~ice ka`u...
107 
Spisak za kupovinu 
Ovde sastavi svoj spisak za kupovinu.
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]} 
Uu 
Ff 
Hh 
Cc 
^~ 
Xx 
[{ 
108...
^~ B 
^ Prepi{i. 
109
110 
Zec i vuk 
Na jednoj {umskoj stazi sretnu 
se vuk i zec. Zec se uspravi na 
zadwe noge i re~e vuku: 
‡ Je li, mom~e, ...
111 
‡ A ima{ li bar |a~ku kwi`icu? 
‡ pita zec daqe. 
‡ Imao sam, ~asna re~, pojeo mi 
je poqski mi{! 
‡ Mnogo la`e{, dru...
112 
]} 
U svakom }upu skrivena je po jedna re~enica. Napi{i pravilno te re~enice. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii ...
] 
H Prepi{i. 
113 
Hh 
[ta }e kupiti }uran i }urka?
114 
Razbole se lisica, 
su{i se kô grana. 
Le~ili je bri`qivo 
nekoliko dana. 
Ali bolest neznana 
sve je ja~e ste`e, 
za...
115 
Ko je, {ta je 
Ko je crven? 
Ko je drven? 
Ko je qut? 
Ko je `ut? 
[ta je glatko? 
[ta je slatko? 
[ta je rumeno? 
[t...
@` Aa 
116 
Prona|i i zaokru`i re~i: 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq 
Mm 
Nn 
Ww 
Oo 
Pp 
Rr 
Ss 
Tt 
]...
@F 
117 
Ff 
Prepi{i. 
Za{to je ova familija fina?
118 
Jedan razgovor 
Zdravo, Vesna! 
Zdravo, Leno! 
Igra{ se lutkama? 
Da. 
Za{to? 
To su moje lutke. 
Mogu li i ja? 
Ne. ...
119 
Drugi razgovor 
Smisli, ispri~aj i napi{i kako razgovaraju ova dva druga.
120 
l 
as 
ta 
a 
u 
r 
j 
Cc 
Re{i ukr{tenicu sa nazivima ptica. 
Aa 
Bb 
Vv 
Gg 
Dd 
| 
Ee 
@` 
Zz 
Ii 
Jj 
Kk 
Ll 
Qq ...
C 
W Prepi{i. 
121 
Ww 
[ta wu{ka wu{ka?
122 
Ura, baka nosi sladoled! 
Razli~ite re~enice 
Prona|i: o baki se govori i na stranama _____ i _____ . 
[ta baka nosi?...
A ^ K A 
T O R B A 
123 
Zagonetke 
Dva lon~i}a, 
~etiri zaklop~i}a. 
Re{i zagonetke. 
Smisli zagonetku za |a~ku torbu. 
P...
124 
| 
Zameni brojeve slovima iz azbuke. Dobi}e{ skrivenu poruku. 
a b v g d | e ` z i j k l q m n w o p r s t } u f h c ...
Xx 
X Prepi{i. 
125 
Za{to se u ovom tekstu ka`e da „xemper ne voli gro`|e u xepu“? Objasni.
126 
Nau~ili smo pisana slova azbuke 
A a 
B b 
V 
G g 
D d 
 | 
E e 
@ ` 
Z z 
I i 
J j 
K k 
L l 
Q q 
M m 
N n 
W w 
O ...
^ITAMO PESME I PRI^E
128 
Svejedno 
Legao Joca 
sino} u krevet. 
Probudio se 
jutros u devet. 
Zevnuo dvaput 
toga jutra, 
pa rekô: ‡ Neka, 
us...
129 
Re~i koje se rimuju 
krevet 
jutra 
zeva 
budi 
nos 
glava 
ruka 
Napi{i re~i koje se rimuju. 
Smisli i napi{i dva no...
130 
Dva jarca 
Preko dubokog potoka namestili qudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca. 
‡ Skloni se! ‡ viknu jedan. 
‡ Sk...
131 
Dva kulyturna jarca 
Ova dva jarca su se dogovorila o tome kako da pre|u brvno. Napi{i u obla~i}ima {ta su 
oni rekli...
132 
Zabuna 
Neko je napisao: 
Sima ~ita: 
Vita ~ita: 
Za{to su de~aci razli~ito 
pro~itali istu re~enicu? 
Koja su va`na ...
133 
Kada se pi{e veliko slovo 
Napi{i pravilno svoje ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa: 
ime prezime 
nadimak 
Napi...
134 
Nema za ma~ke {kole 
‡ Kuda }e{ s torbom? ‡ 
Upita Miru ma~ka. 
‡ U {kolu! ak sam! 
Ovo je torba |a~ka. 
‡ I ja bih s...
135 
Jesewa pesma 
Sve je po{lo naopa~ke 
za vrapce i ma~ke, 
kad je jesen oka~ila 
svoje `ute zna~ke, 
kad je vetar zapev...
136 
Sveti Sava i |aci 
Sveti Sava je bio i u~iteq. Jednom 
wegovom |aku jedanput nestane 
posuda meda. Da bi prona{ao 
kr...
137 
Jabuka 
Na brdu je raslo drvo. Na wemu je 
visila rumena jabuka. Nai{ao je lopov. 
Popeo se na drvo i kad je hteo da ...
138 
Zimska pesma 
Zima, zima ‡ e, pa {ta je, 
ako j’ zima, nije lav! 
Zima, zima ‡ pa neka je, 
ne boji se ko je zdrav! 
...
139 
Seti se ne~ega {to ti se dogodilo na snegu i napi{i ne{to o tome. 
Nacrtaj taj doga|aj.
140 
Ko je kriv 
Upitala baba unuku: 
‡ Za{to ti je tako prqava keceqa? 
‡ To su jagode krive, bako. Stavila 
sam ih u xep...
141 
O nesta{lucima... 
Koje nesta{luke ti pravi{? 
Za{to se prave nesta{luci? 
Opi{i jedan svoj nesta{luk.
142 
Deda Mraz 
Godinama moj stric Laza 
Izigrava Deda Mraza 
Mada bane iznenada 
Izdaje ga la`na brada 
Kapu mu je dao ta...
143 
Moje `eqe za Deda Mraza 
Ovde napi{i spisak `eqa koje bi voleo da ti Deda Mraz ispuni u Novoj godini.
144 
Mudri dedica 
Bila je zima. Napoqu je padao 
sneg. Baka, {}u}urena pored pe}i, 
re~e dedi: 
‡ Idi u {umu i nacepaj dr...
145 
Kako je deda prevario medveda? 
‡ Prvo me, medo, probaj da li sam 
ukusan, pa me onda pojedi! [ta }e{ 
prvo: nogu, ru...
146 
Baka i oni drugi 
Strina te voli kad je slu{a{ 
a stric te voli kad si vredan 
deda te voli kad u sportu 
postigne{ u...
147 
Pi{emo ~estitku 
Ovde napi{i ~estitku za Novu godinu nekome koga voli{ ‡ i ne zaboravi adresu!
148 
Likovi iz pri~a 
Mudri dedica Dva jarca Ko je kriv 
Pove`i slike junaka iz pri~a i naslov pri~e linijom odgovaraju}e ...
149 
Vuk Karaxi} i bukvar 
Kada je Vuk bio de~ak, wegovo selo Tr{i} nije imalo ni 
{kolu ni kwige. Deda Jefta ga je u~io d...
150 
Ovde nacrtaj svog u~iteqa ili u~iteqicu i dru{tvo iz razreda.
151 
Da li ti se dopada Bukvar? 
a. da 
b. ne 
v. onako 
[ta si najvi{e voleo da radi{ u Bukvaru? 
a. da ~itam 
b. da pi{e...
152 
RE^NIK 
A 
asfalt ‡ crna, sjajna smolasta masa koje se 
upotrebqava za izradu puteva; gorwi 
sloj asfaltirane ulice 
...
153 
N 
nakostre{iti se ‡ narogu{iti se, naqutiti 
se, ra`estiti se, zauzeti o{tar stav 
prema nekome 
narogu{iti se ‡ naq...
154 
SADR@AJ VODI^ KROZ BUKVAR 
UPUTSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-...
155 
PI[EMO RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 
Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . ....
Ss, Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81 
PECAWE, Dragan Luki} . . ...
157 
^ITAMO PESME I PRI^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 
SVEJEDNO, Dragan Luki} . . . . . . . . ....
158 
crtamo i bojimo 
ovo sam ja 9 
moje igra~ke 11 
moja u~ionica 12 
mama 18 
mama i Mima 19 
moja porodica 21 
igramo s...
159 
nau~ili smo 
slovo, re~, re~enica 16 
azbuka ‡ {tampana slova 66 
azbuka ‡ pisana slova 126 
igramo se 23 
deda i rep...
BUKVAR 
za prvi razred osnovne {kole 
prvo do{tampano izdawe 
autor 
ilustrovao 
re~nik izradila 
recenzenti 
lektor 
graf...
Bukvar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bukvar

Bukvar

 • Be the first to comment

Bukvar

 1. 1. BUKVAR za prvi razred osnovne {kole
 2. 2. VODI^ KROZ BUKVAR ZADATAK CRTAMO I BOJIMO NAU^ILI SMO GLUMIMO PI[EMO U^IMO I VE@BAMO GOVORNA VE@BA OTKRIVAMO RE[AVAMO SMISLI, ISPRI^AJ I NAPI[I RE^NIK
 3. 3. 4 UPUTSTVO OVA KWIGA TEBE ZOVE DA JOJ DODA[ [ARE NOVE. NEKA SVAKA WENA STRANA BUDE LEPO NA[ARANA. KAKO TO? TO JE LAKO. EVO KAKO: PO^ELI SMO NEKU [ARU ‡ TI ZAVR[I, PO^ELI SMO DA PI[EMO ‡ TI DOPI[I. [TO JO[ NIJE OBOJENO ‡ OBOJ TI, ALI GLEDAJ DA TE BOJE LEPO STOJE.
 4. 4. 5 MALU PRI^U O SLOVIMA GLASNO ^ITAJ, PA JE ONDA TI PREPI[I IL’ PREPRI^AJ ILI NEKU SLI^NU SMISLI I NAPI[I. ODGOVORI, AKO UME[, NA PITAWA DATA OVA; AKO MISLI[ DA TO TREBA, TI POSTAVI NEKA NOVA. AKO TI SE JO[ U^INI DA SU NEKA MESTA PRAZNA, TU NACRTAJ [TA TI VOLI[ IL’ NAPI[I SLOVA RAZNA.
 5. 5. POZDRAV PRVACIMA 6
 6. 6. 7 DOBRO DO[LI, SVI PRVACI, POSTALI STE SADA ACI. NEKA VA[E [KOLOVAWE BUDE LEPO PUTOVAWE. SVAKA KWIGA KRIJE TAJNE, ^EKA VA[E RE^I SJAJNE. BUDITE MI VESEQACI KÔ NA GRANI MALI VRAPCI.
 7. 7. 8 SADA JE VE] VELIKA ETO VIDI[, MATI MILA, SAMA SAM SE PROBUDILA, SAMA SAM SE JU^E SVUKLA, A SAMA SE SAD OBUKLA. JE LI, SAD SAM VELIKA? A KAD DIGNEM RUKE GORE, [TA OVA DEVOJ^ICA UME DA URADI SAMA? KAKO SE ONA ZBOG TOGA OSE]A? ISPRI^AJ [TA TI UME[ DA URADI[ SAM(A). ONE ODU PREKO GLAVE; KAD BIH STALA NA KLUPICU, VIDELA BIH PREKO SAVE. VELIKA SAM, VELIKA. SAD ]U I JA, KAO SEKA, DOBIT’ VE]U ^A[U MLEKA I ZEMI^KU ZDRAVO BELU, AL’ NE POLAK, NEGO CELU. JE LI, MATI, TO SE ZNA? JOVAN JOVANOVI] ZMAJ ZNA^EWE RE^I POLAK PRONAI U RE^NIKU NA KRAJU KWIGE.
 8. 8. 9 OVO SAM JA OVDE NACRTAJ SEBE. KOJE SU BOJE TVOJE O^I? KOJE JE BOJE TVOJA KOSA? [TA VOLI[ DA OBU^E[? AKO UME[, NAPI[I ISPOD CRTE@A SVOJE IME. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. OBOJ GA.
 9. 9. 10 MOJA KU]A ISPRI^AJ [TA SVE VIDI[ NA OVOJ SLICI. KAKO IZGLEDA TVOJA KU]A? ZAVR[I BOJEWE OVE SLIKE.
 10. 10. 11 MOJE IGRA^KE NACRTAJ IGRA^KE KOJE VOLI[. ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 11. 11. MOJA U^IONICA 12 POGLEDAJ OVU U^IONICU. ISPRI^AJ [TA SVE U WOJ VIDI[. ISPRI^AJ KAKVA JE TVOJA U^IONICA. PO ^EMU SE ONA RAZLIKUJE OD U^IONICE NA SLICI? UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 12. 12. OD KU]E DO [KOLE 13 ZAOKRU@I NA OVOJ SLICI SLOVA KOJA ZNA[. AKO MO@E[, PRO^ITAJ OVE NATPISE. ISPRI^AJ KAKO DOLAZI[ OD KU]E DO [KOLE.
 13. 13. JESEN U VO]WAKU 14 POSMATRAJ OVU SLIKU I ISPRI^AJ [TA KO RADI. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO.
 14. 14. SLOVO, RE^, RE^ENICA 15 SLOVO RE^ RE^ENICA [TA RADI OVAJ PAS? DA LI UME[ OVO DA PRO^ITA[?
 15. 15. RE{ . RE{ENIC NAU^ILI SMO 16 PRO^ITAJ [TA PI[E NA TABLI. POKA@I SLOVO. POKA@I RE^. POKA@I RE^ENICU.
 16. 16. [TAMPANA SLOVA
 17. 17. 18 AVION Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Aa OBOJ SLOVA OD CVETOVA.
 18. 18. IGLA MA^KA 19 Ii Mm OBOJ SLIKU PREMA UPUTSTVU. OBOJ SLI^ICE ODGOVARAJU]OM BOJOM. CRVENOM ‡ SVE [TO PO^IWE SLOVOM A ZELENOM ‡ ONO [TO PO^IWE NA I PLAVOM ‡ SVE RE^I SA PO^ETNIM M A I M
 19. 19. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ TORTA 20 Tt DOPI[I SLOVA KOJA NEDOSTAJU. PRO^ITAJ. • • Tata ima Toma ima Tata i Toma imaju •
 20. 20. OKO NOS 21 Oo Nn PREPI[I. NACRTAJ SEBE I SVOJU PORODICU. T O N Ana i Toma. Toma i Ana. Mama i Moma. Moma i mama.
 21. 21. 22 IMAMO TIM A N A N A N A PRONAI KOJA SE IMENA KRIJU U LOPTAMA. NAPI[I IH U OBLA^I]IMA. ISPRI^AJ KAKO IZGLEDAJU DECA NA SLICI. PREDLO@I KAKO BI OVA DECA MOGLA DA SE IGRAJU. N A T A T O M A M I T A M I M A
 22. 22. 23 IGRAMO SE OVDE NACRTAJ SVOJ TIM ZA IGRU. UKRASI OKVIR KAO [TO JE ZAPO^ETO. ISPRI^AJ KAKO SE NAJ^E[]E IGRATE.
 23. 23. DEDA I REPA 24
 24. 24. 25 POSMATRAJ OVE SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. ODGLUMI S DRUGOVIMA OVU PRI^U.
 25. 25. SUNCE Ss Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 26 PRO^ITAJ POMO]U SLIKA I RE^I. je je je je na je na
 26. 26. EKSER 27 JABUKA Ee Jj [TA JE SAWAO SIMA? UPI[I ZNAK PORED SLIKA. S E J Snio Sima san. Toma noja ima. Osa noja snima. Som jaje sneo. Sat je testo jeo. SIMIN SAN
 27. 27. RIBA 28 1. 3. 4. 2. S E I S 3. 4. 2. 1. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Rr UPI[I RE^I ISPOD SLIKA I UNESI IH U UKR[TENICU.
 28. 28. Uu UVO [{ [AL R 29 Jasna i Sa{a {etaju. Miri{e {uma. Ne{to {u{nu. [ta je to? Joj! To mi{ juri {umom. Ma{e Jasni. Jasna mu se smeje. U [UMI U [ KO JE UPLA[IO JASNU I SA[U? PORED ODGOVORA ZA KOJI MISLI[ DA JE TA^AN UPI[I ZNAK .
 29. 29. 30 NA IZLETU BILA JE JESEN I LEPO VREME. JEDNA DRU@INA JE PO[LA NA IZLET. TO SU MEDVED, MA^KA, VUK, VEVERICA I ZEC. PONELI SU I KOLA^E. KAD OGLADNE, DA SE ZASLADE. NA JEDNOJ LIVADI SELI SU DA SE ODMORE. „HAJDE DA SE IGRAMO GLUVOG TELEFONA!“, PREDLO@I MEDVED. SVI SE SLO@I[E: „TELEFONA! VA@I. ONDA PRVI KA@I“. PREPRI^AJ [TA SE DOGODILO OVOJ DRU@INI NA IZLETU.
 30. 30. 31 MEDVED [APNU MA^KI: „MEDVED VOLI MEDVEDA DA GLEDA“. MA^KA NIJE DOBRO ^ULA, PA [APNU VUKU: „MA^KA VOLI MA^KA I TA^KA“. VUK [APNU VEVERICI: „MA^KA BI VOLELA KOLA^A“. VEVERICA [APNU ZECU: „JA BIH VOLELA KOLA^A“. ZEC SE OKRENU TORBI SA KOLA^IMA I RE^E: „JA ]U DA VAS POJEDEM“. KOLA^I SE UPLA[I[E, PA IZ TORBE POBEGO[E. SIMEON MARINKOVI] ODGLUMI PRI^U S DRUGOVIMA.
 31. 31. LAV Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 32 Ll RE[I UKR[TENICU. SASTAVI RE^I I UPI[I IH NA LINIJE. LA N NE STA LAN LA
 32. 32. Qq Gg QUBI^ICA GOLUB 33 IGRA Qiqa, Lela, Lana i Goran se igraju. „[iri, {iri, {areni , veseli .“ KAKO SE ZOVU DECA KOJA SE IGRAJU? OPI[I KAKO SE IGRA OVA IGRA. L Q G
 33. 33. PISMO Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 34 Pp OBOJ SVAKU SLI^ICU ODGOVARAJU]OM BOJOM. PLAVOM RE^I NA P, CRVENOM RE^I KOJE PO^IWU NA V, A @UTOM RE^I NA Z.
 34. 34. Zz Vv ZEC VEVERICA 35 Zoranov zmaj leti. Ima {areni rep. Vetar nosi zmaja. Zmaj nosi pismo: „Ne pla{ite se, avioni. Ne pla{ite se, laste. Moj zmaj vas voli“. ZMAJ ISPRI^AJ [TA PI[E U ZORANOVOM PISMU. P Z V
 35. 35. 36 KI[OBRAN 1 2 GLEDAJ SLIKE I ISPRI^AJ PRI^U. KAKAV JE BIO DAN? [TA JE URADILA DEVOJ^ICA? [TA SU URADILI MRAVI? [TA MISLI[ O POSTUPKU OVE DEVOJ^ICE? OBOJ SLIKE. 3 4
 36. 36. 37 SASTAVI RE^I PI JA [U VRA [E PI SASTAVI RE^ I OBOJ SLI^ICU BOJOM LINIJE. LE MA TA JE SMO [IR
 37. 37. kow Kk Aa 38 Tajna poruka Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Upi{i prvo slovo re~i koja se krije iza sli~ice. Otkri}e{ poruku.
 38. 38. drvo 39 Kakav je deda Dd Koga deda najvi{e voli? k Jedan deda rado jede med. d Drugi deda voli sladoled. Neki deda lepo pripoveda. Svaki deda najvi{e voli unuke svoje. Zato dede postoje.
 39. 39. 40 Pliva patka Patka Pola pliva preko neke reke. Ne{to nosi na glavi. [ta to nosi? Nosi jedno lepo pismo. Kakvo pismo? To je pismo u kome pi{e: „Volim te najvi{e“. [ta patka nosi na glavi? Oboj patku.
 40. 40. 41 Pi{emo re~enice Pasimakost. Medvedvolimed. Kozapasetravu. M __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Napi{i pravilno re~enice. Pazi na veliko i malo slovo. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. P __ __ i __ __ k __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __. Sovajesiva. Listjezelen. Loptajeugolu.
 41. 41. balon Bb Aa 42 j a _ u _a b_ e _ _v a k r _ _k a j _ _o d a g r _ _d {_ i _ a Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ Upi{i slova koja nedostaju.
 42. 42. ~a{a 43 Baloni ^~ ^ekaju baloni plavi. ^ekaju baloni beli. ^ekaju baloni zeleni. Koga ~ekaju? Jedno dete, pa da polete! Za{to baloni ~ekaju dete? b ~
 43. 43. 44 Kad je bio mrak Kad je bio mrak, kad je bio mrak, pojurila ma~ka mi{a ~ak, ~ak, ~ak. Pojurila ma~ka mi{a ~ak, ~ak, ~ak, a da l’ ga je progutala, to ni ona nije znala ‡ jer je bio mrak, jer je bio mrak... Du{an Radovi} Za{to ma~ka nije znala da li je progutala mi{a?
 44. 44. 45 Kako se mi{ spasao Smisli i nacrtaj kako se mi{ spasao od ma~ke. Ukrasi okvir.
 45. 45. }uran 46 asp ______ tkapa __________ ko{kako ______________ ~kama __________ Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ ]} Napi{i koje se re~i ovde kriju.
 46. 46. hleb 47 Miri{u hleb i ~aj. ^i~a }uti i ~eka. Da li da }uti? Da li da ~eka? „Molim vas, malo ~aja i hleba.“ „Izvolite, ~i~a.“ „Hvala vam.“ „Molim.“ Hvala Hh [ta je ~ekao ~i~a? } h
 47. 47. 48 Na je zrela . Miri{e lepo. Medved proba da je dohvati . Nije uspeo. je visoko. se dosetio. Zatresao je . Na zemqu su pale zrele . Pro~itaj ovu pri~u. i
 48. 48. 49 Medved i Na ______________ je zrela ______________. Miri{e lepo. Medved ______________ da je dohvati ______________. ______________ uspeo. ______________ je visoko. ______________ se dosetio. Zatresao je ______________. Na ______________ su pale ___________ zrele ______________. Upi{i re~i koje nedostaju u pri~i. Ispri~aj ovu pri~u druga~ije. Potrudi se da tvoja pri~a bude sme{na.
 49. 49. `aba 50 Tajno pismo Marko je dobio tajno pismo. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ @` [ta ovde pi{e? Marko je znao: Nacrtaj i ti jedno tajno pismo. Igramo ko{arku u tri kod na{eg drveta.
 50. 50. foka 51 @aba `eli haqinu. Ali u haqini ne mo`e da pliva. Lepo je imati `eqe, ali je pravo veseqe kada se svako brine da `eqe budu fine. @eqa Ff Ispri~aj i nacrtaj {ta `aba `eli. ` f
 51. 51. 52 Kitova beba Majka ~edu tepa: „Slatki, mali sine“, a on ima devet metara du`ine. Jo{ mu ona tepa: „Bebo moja mila“, a ta beba ima dve hiqade kila. Gvido Tartaqa [ta je sme{no u ovoj pesmi?
 52. 52. 53 Mame i bebe Ma~ka ima ma~e. Upi{i kako se zovu mame i bebe. Dobro bi bilo da to bude jedna re~enica ‡ kao {to je zapo~eto.
 53. 53. cipela Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 54 Cc Napi{i ispod slike {ta ko radi.
 54. 54. wu{ka 55 Ww Ko to wa~e? Magare. Ko to wi{ti? @drebe. A ko zuji? P~ela mala. Na cvetu se radovala. Napi{i ko wa~e. c w
 55. 55. 56 Susret Upla{i se Mi{a psa, pa ga gleda, be~i o~i: „[ta li ho}e ovo ku~e, ako lane, ako sko~i...?“ Upla{i se pas od Mi{e, pa ga gleda, be~i o~i: „[ta li ho}e ovaj de~ak, ako vikne, ako sko~i...?“ ^ini mi se shvatili su da je glupo {to se pla{e. Mi{a re~e: „Zdravo, kuco!“ Kuca wemu repom ma{e. Simeon Marinkovi} Za{to se Mi{a boji psa? Za{to se pas boji Mi{e? be~iti o~i
 56. 56. 57 Ose}awa Pogledaj slike i napi{i kako se Mi{a ose}a. Zbog ~ega se tako ose}a?
 57. 57. |ak 58 Xip je zelene boje. Na stolu su tri |evreka. Gro`|e je zrelo. ak ima {areni xemper. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee Yy@` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ | Nacrtaj i oboj.
 58. 58. 59 xemper Xx ak ide iz {kole. Miri{e |evrek. U xepu je xeparac. Sladak je |evrek. Sada je ulica puna sunca. [ta je |ak imao u xepu? | x |evrek xeparac
 59. 59. 60 Maramica Molim, mama, maramicu da obri{em nos. Dobio sam kijavicu {to sam i{ô bos. Mamice, po`uri, iz nosa mi curi. Gvido Tartaqa [ta je dete tra`ilo od mame?
 60. 60. 61 Dva praseta Gledaj slike i napi{i {ta se dogodilo.
 61. 61. 62 Re~enice Sada je jesen. ki{ajepadalavetarjeduvaopticamajehladno 1. 2. 3. Ovo je jedna re~enica. Po~iwe velikim slovom. Na kraju je ta~ka. Napi{i pravilno slede}e tri re~enice.
 62. 62. 63 Re~i i slova Prona|i i napi{i skrivena slova i skrivene re~i.
 63. 63. 64 Gde je veliko slovo Ja sam Neda Doki}. @ivim u Beogradu. Moja mama se zove Qiqa, a tata Qubi{a. Imam brata Zorana. U subotu smo slavili Zoranov ro|endan. Do{li su nam tetka Mira i te~a Miroslav iz Ni{a. Ja sam se igrala sa sestrom od tetke Tawom. Pla{ili smo psa @u}u. Tetka je rekla da smo digli ku}u na glavu. Podvuci re~i koje po~iwu velikim slovom.
 64. 64. 65 Pisawe velikog slova Upi{i u tabelu imena svih qudi iz pri~e.
 65. 65. 66 Nau~ili smo {tampana slova azbuke A a B b V v G g D d | E e @ ` Z z I i J j K k L l Q q M m N n W w O o P p R r S s T t ] } U u F f H h C c ^ ~ X x [ {
 66. 66. PISANA SLOVA
 67. 67. 68 Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: SOK, AKTET, AVART. Aa Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ N=K ^=T K=T
 68. 68. Mm Oboj ma~ka kao {to je re~eno u tekstu. Glava mi je crvene boje, zelene su o~i moje. Telo mi je `uto, qubi~asti imam rep, ja sam ma~ak lep. Noge su mi boje plave da se deca pozabave. 69 Postavi jedno pitawe ovom ma~ku. A M [areni ma~ak Glava mi je crvena. O~i su mi zelene. Telo mi je `uto. Noge su mi plave. Rep mi je qubi~ast.
 69. 69. 70 Dugme slu`i kaputu Dugme slu`i kaputu, Asfalt slu`i na putu, Drug da se dru`i, Sunce da kru`i, Sve ne~emu slu`i. ^amac da se rekom plovi, Mamac da se riba lovi, Pesma da se lepo peva, Muwa da kroz oblak seva, Molba da se ne{to moli, A majka je da se voli. Qubivoje R{umovi} asfalt, mamac, muwa Zbog ~ega ti je potreban drug?
 70. 70. 71 Mamina deca Mamine o~i, mamine u{i. Mamina {apa {to jo{ kleca. Mamina wu{ka koja tek wu{i. Oni su prava mamina deca. Dibu klecati Po ~emu su ova deca sli~na mami? Po ~emu se ova deca razlikuju od mame?
 71. 71. 72 Ii Prepi{i. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 72. 72. 73 Tt Spoj slova po azbu~om redu i dobi}e{ sliku. IT
 73. 73. 74 Princeza Lepa princeza Cica iz Grivca srete na balu mladoga princa. I zaqubi se Cica u princa i zaqubi se princ u Cicu, i onda wena majka ‡ carica donese prekrasnu ven~anicu. I re~e Cici s rosom u oku: ‡ Ustani, k}eri, da pusti{ stoku! Dobrica Eri} U koga se zaqubila Cica? Seti se nekog svog zanimqivog sna i ispri~aj ga.
 74. 74. 75 Brkata je, i repata, mlekopija, mi{olovac. Ko svoju ku}u na le|ima nosi? Re{i ove zagonetke. Igle ima ‡ kroja~ nije. Igle ima, al’ ne {ije. Igle ima, pa se brani wima. Smisli i napi{i zagonetku o sladoledu. Kad se igra ‡ ska~e, laje, repom ma{e, {apu daje. Zagonetke
 75. 75. 76 Oo Prepi{i. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 76. 76. Nn ON 77 Upi{i slovo koje nedostaje i dobi}e{ novu re~. AK AK AK LE LE LE UKA UKA UKA MA MA MA KA KA KA
 77. 77. 78 Ma{a i vuk Ma{u poveli u zoolo{ki vrt. Do|u do vuka. Ma{a ga je odmah poznala: ‡ A za{to si ti pojeo Crvenkapu? Vuk }uti. ‡ A za{to si tri praseta napao? ‡ opet qutito upita Ma{a. Vuk podvi rep. ‡ Onda sedi u zatvoru, zlo~esti sivi vu~e! Vuk se okrene. Zna~i, stidi se. Zna~i, ne}e vi{e. Jakov Tajc podviti rep Za{to se vuk stidi?
 78. 78. 79 M G A G A Re{i ukr{tenicu. Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: KARM, ATSILG, AVALG. Zabavna strana
 79. 79. 12 3 6 9 Ss Aa s at om an 80 T ata oma esto Sastavi re~i i upi{i ih na linije pisanim slovima. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 80. 80. 81 Ee Prepi{i. Re{i rebuse. Re{ewa rebusa: BUZ @UP TUP SE elisa
 81. 81. 82 Uzô de~ak jedan {tap, jednu muvu i kanap. Peca, ~eka, ~itav ~as, da zagrize morski pas. Pecawe Za{to su se smejale ribe?
 82. 82. 83 Smejale se ribe sve: ehehe ehehe. Dragan Luki} Nacrtaj u tri slike {ta se desilo u pesmi „Pecawe“.
 83. 83. 84 Re{i zagonetke. Bacim ga gore ‡ belo, bacim ga dole ‡ `uto. Vodeni stvor, al’ malo spor. Jj Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 84. 84. 85 Rr Prepi{i. J R
 85. 85. 86 Lisica i gavran Gavran je negde na{ao pove}i komad sira i, stoje}i na grani drveta, dr`ao je ~vrsto sir u kqunu. Lisica to opazi i po{to se privukla drvetu, po~e da hvali gavrana. ‡ Ti si veoma lepa ptica ‡ re~e ona ‡ i ima{ prekrasno perje! Niko na svetu ne bi bio tako savr{en kao ti, samo kada bi umeo da peva{! Gavranu se nije svidelo da pored tolike svoje lepote ima i neki nedostatak. Da bi uverio lisicu da ume i da peva, on otvori kqun i zagrakta. Sir mu ispade iz kquna, lisica zgrabi plen i pobe`e. ‡ E, moj gavrane ‡ mislila je ona ‡ ima{ ti i sjaja i glasa, ali nema{ pameti. Narodna basna zagraktati, plen Za{to je gavranu ispao sir? Nastavi pri~u ‡ {ta se dogodilo kad su se ponovo sreli gavran i lisica.
 86. 86. 87 [ta je ta~no, a {ta nije? je bila gladna. Gavran je dr`ao par~e mesa. Drvo je reklo gavranu da se ~uva lisice. je pojeo . Sir je prijatno mirisao. Gavran je `eleo da se pohvali. je zgrabio sir. Gavran je snimio novi . Pro~itaj re~enice. Oboj krugove odgovaraju}om bojom. ta~no nisam siguran nije ta~no kompakt disk
 87. 87. Uu Aa 88 Re{i ukr{tenicu. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 88. 88. Prepi{i. [{ U [ 89 [ta sve tata nema? Za{to?
 89. 89. 90 Izleglo se iz jajeta Pa~e. ‡ Ja sam se izleglo! ‡ reklo je Pa~e. ‡ Ja kopam jamicu! ‡ ka`e Pa~e. ‡ Kopam i ja! ‡ ka`e Pile. ‡ I ja sam! ‡ re~e Pile. ‡ Ja sam na{ao crva! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja sam! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja sam uhvatio leptira! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja sam ‡ ka`e Pile. Odglumi ovu pri~u sa drugom ili drugaricom. ‡ Ja idem u {etwu! ‡ ka`e Pa~e. ‡ Idem i ja! ‡ ka`e Pile. Pile i Pa~e U ovoj pri~i re~i pile i pa~e pi{u se velikim po~etnim slovom zato {to su to li~na imena ovih `ivotiwa.
 90. 90. 91 [ta Pile ne}e? Za{to ne}e? Vladimir Sutejev preveli s ruskog: Vera Kusicki i Petar Antonovi} ‡ Ja }u da se kupam! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja }u! ‡ ka`e Pile. ‡ Ja plivam! ‡ ka`e Pa~e. ‡ I ja! ‡ vi~e Pile. ‡ Spasavaj! Pa~e izvadi Pile iz vode. ‡ Ja }u jo{ da se kupam ‡ ka`e Pa~e. ‡ A ja ne}u ‡ ka`e Pile. izle}i se
 91. 91. 92 Ll Na koja te slova podse}aju ove slike? Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Ovo je slovo Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 92. 92. Prepi{i. Qq L 93 Ko se nije quqao? Q
 93. 93. 94 Koliko je pet i jedan U~iteq je pitao malu Mahalu: ‡ Koliko je pet i jedan? Devoj~ica je }utala, a u~iteq je hteo da joj pomogne: ‡ Zamisli da sam ti dao pet ze~i}a, a kasnije jo{ jednoga. Koliko }e{ imati ze~i}a? ‡ Sedam ‡ odgovorila je Mahala. ‡ Za{to sedam? ‡ Zato {to kod ku}e ve} imam jednog ze~i}a. Indijska narodna pri~a Kako se zove devoj~ica iz pri~e?
 94. 94. 95 Oboj pet ze~i}a plavom bojom. Jednog ze~i}a oboj zelenom bojom. Jednog ze~i}a oboj `utom bojom. Da li su svi ze~evi obojeni?
 95. 95. Gg Aa 96 Prona|i i zaokru`i napisane re~i. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 96. 96. 97 Pp Ko je dao gol? GP Prepi{i.
 97. 97. 98 Promu}urna pesma Pozvao vuk ovcu Da si|e u stari Kako se ovca spasla od vuka? Dol Ima da joj ka`e Neke va`ne stvari Fol Nije ovca glupa Ume da koristi Um Poslala je lovca Da mangupa slisti DUM Dragomir or|evi} promu}uran dol fol um mangup slistiti
 98. 98. 99 Ko, gde, za{to... Ko je pozvao ? Gde je pozvao ovcu? Za{to je pozvao ovcu? [ta je koristila ovca? Koga je pozvala ? [ta je planirao kada se pravio neve{t? Odgovori na pitawa o pesmi.
 99. 99. Zz Aa 100 Pove`i slova i prona|i re~enicu: Ja tra`im stra{nog zmaja. Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ J r a ` i a t t s m { a r m a n o g z j a
 100. 100. ZV 101 Prepi{i.
 101. 101. 102 Sre}ni zeka Usred {ume zeka seo, zbog bolesti nije jeo. Video ga prikan je`, pa doneo kupus sve`. Vuk ga spazi, pa se sjuri, salate mu xak doturi. Lija sti`e s brda, preko, i donese toplo mleko. Iz `buna se slavuj javi: ‡ Mora zeka da ozdravi. A zeka se sme{ka, mazi, sre}an {to ga dru{tvo pazi. Rusomir Arsi} prikan doturiti preko Ko je sve posetio zeku? Ispri~aj po ~emu zakqu~uje{ da je neko dobar drug.
 102. 102. 103 Vo}ni jogurt za zeca Potrebno: + + + Oqu{ti . Izgwe~i je . Zamoli nekog starijeg da iscedi . U sipaj izgwe~enu , sok od i jogurta. Dobro prome{aj. Na kraju sve zasladi meda. Zec }e u`ivati u vo}nom jogurtu. Napravi i za sebe jedan.
 103. 103. 104 Kk Prona|i {to vi{e re~i koje se ovde kriju. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 104. 104. 105 Prona|i: u Bukvaru se o dedi govori jo{ na stranama i . KD Prepi{i. Dd
 105. 105. 106 ^etiri devoj~ice Ide mama ulicom i vodi ~etiri devoj~ice. Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu ta{nu. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri ta{nice! I ~etiri ta{nice! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jedan veliki ~e{aq. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri ~e{qi}a! I ~etiri ~e{qi}a! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu veliku maramu. ^etiri devoj~ice ka`u: ‡ I ~etiri male marame! I ~etiri male marame! Mama ka`e: ‡ Kupi}u jednu riba}u ~etku. ^etiri devoj~ice nisu ni{ta rekle... Dragan Luki} [ta su devoj~ice `elele da im mama kupi? Za{to nisu tra`ile riba}e ~etke?
 106. 106. 107 Spisak za kupovinu Ovde sastavi svoj spisak za kupovinu.
 107. 107. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ 108 Bb Upi{i kakav se zvuk ~uje.
 108. 108. ^~ B ^ Prepi{i. 109
 109. 109. 110 Zec i vuk Na jednoj {umskoj stazi sretnu se vuk i zec. Zec se uspravi na zadwe noge i re~e vuku: ‡ Je li, mom~e, {ta tra`i{ ovde? Vuk se upla{i i po~e mucati: ‡ Ja... ovaj... izvinite... ‡ Ama {ta ti meni „ovaj, onaj“... Govori odmah, ili }u ti i{~upati u{i! ‡ re~e zec qutito. ‡ Po{ao sam da tra`im pe~urke za ru~ak ‡ jedva ~ujno re~e vuk. ‡ Jao, mustro, znam ja tebe... Daj li~nu kartu ‡ naredi zec. Vuk se jo{ vi{e upla{i i po~e mucati: ‡ Nemam, majke mi!
 110. 110. 111 ‡ A ima{ li bar |a~ku kwi`icu? ‡ pita zec daqe. ‡ Imao sam, ~asna re~, pojeo mi je poqski mi{! ‡ Mnogo la`e{, drugar! ‡ nakostre{i se zec. ‡ Jao, ne la`em, {kole mi! Nemoj me pojesti, bi}u dobar! ‡ molio je vuk. Zecu bi `ao, zato ga malo povu~e za uvo i re~e: ‡ Be`i mi s o~iju i da te vi{e nisam video! Sre}an {to je ostao `iv, vuk naglava~ke ulete u jedan `bun i izgubi se u {umi. Toma Slavkovi} mustra, nakostre{iti se Ko je pojeo vuku |a~ku kwi`icu? Odglumi sa dru{tvom ovu pri~u.
 111. 111. 112 ]} U svakom }upu skrivena je po jedna re~enica. Napi{i pravilno te re~enice. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 112. 112. ] H Prepi{i. 113 Hh [ta }e kupiti }uran i }urka?
 113. 113. 114 Razbole se lisica, su{i se kô grana. Le~ili je bri`qivo nekoliko dana. Ali bolest neznana sve je ja~e ste`e, zato lisac ze~eve u fijaker pre`e. [ta je lisac rekao lisici? [ta je za tebe qubav? „Da ti, draga, na|em lek pre}i }u sto gora i odva`no preplivat’ dvesta plavih mora...“ Krupne suze lisici pado{e u krilo: „Kad bih gusku pojela lak{e bi mi bilo...“ Mom~ilo Te{i} Lek neznan, fijaker, uprezati, gora
 114. 114. 115 Ko je, {ta je Ko je crven? Ko je drven? Ko je qut? Ko je `ut? [ta je glatko? [ta je slatko? [ta je rumeno? [ta je gumeno? Pogledaj crte`e i odgovori na pitawa.
 115. 115. @` Aa 116 Prona|i i zaokru`i re~i: Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ PU@ FRULA FUDBALER ^AJNIK ^ARAPA @IR
 116. 116. @F 117 Ff Prepi{i. Za{to je ova familija fina?
 117. 117. 118 Jedan razgovor Zdravo, Vesna! Zdravo, Leno! Igra{ se lutkama? Da. Za{to? To su moje lutke. Mogu li i ja? Ne. [ta je `elela Lena? Da li ti se dopada ovaj razgovor? Za{to?
 118. 118. 119 Drugi razgovor Smisli, ispri~aj i napi{i kako razgovaraju ova dva druga.
 119. 119. 120 l as ta a u r j Cc Re{i ukr{tenicu sa nazivima ptica. Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{
 120. 120. C W Prepi{i. 121 Ww [ta wu{ka wu{ka?
 121. 121. 122 Ura, baka nosi sladoled! Razli~ite re~enice Prona|i: o baki se govori i na stranama _____ i _____ . [ta baka nosi? Napi{i re~enice o slici koje na kraju imaju ta~ku. Napi{i jo{ neka pitawa o slici i stavi upitnik. Napi{i jo{ neke re~enice o slici koje na kraju imaju uzvi~nik. Baka je do{la.
 122. 122. A ^ K A T O R B A 123 Zagonetke Dva lon~i}a, ~etiri zaklop~i}a. Re{i zagonetke. Smisli zagonetku za |a~ku torbu. Puna tepsija zlatnih kola~i}a. Okrugla je, malena, mo`e i da ska~e, samo je o zemqu ti udari ja~e.
 123. 123. 124 | Zameni brojeve slovima iz azbuke. Dobi}e{ skrivenu poruku. a b v g d | e ` z i j k l q m n w o p r s t } u f h c ~ x { 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 Aa Bb Vv Gg Dd | Ee @` Zz Ii Jj Kk Ll Qq Mm Nn Ww Oo Pp Rr Ss Tt ]} Uu Ff Hh Cc ^~ Xx [{ .
 124. 124. Xx X Prepi{i. 125 Za{to se u ovom tekstu ka`e da „xemper ne voli gro`|e u xepu“? Objasni.
 125. 125. 126 Nau~ili smo pisana slova azbuke A a B b V G g D d | E e @ ` Z z I i J j K k L l Q q M m N n W w O o P p R r S s T t ] } U u F f H h C c ^ ~ X x [ {
 126. 126. ^ITAMO PESME I PRI^E
 127. 127. 128 Svejedno Legao Joca sino} u krevet. Probudio se jutros u devet. Zevnuo dvaput toga jutra, pa rekô: ‡ Neka, usta}u sutra. Dragan Luki} [ta je u ovoj pesmi sme{no?
 128. 128. 129 Re~i koje se rimuju krevet jutra zeva budi nos glava ruka Napi{i re~i koje se rimuju. Smisli i napi{i dva nova naslova za pesmu „Svejedno“.
 129. 129. 130 Dva jarca Preko dubokog potoka namestili qudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca. ‡ Skloni se! ‡ viknu jedan. ‡ Skloni se ti, ja ne}u! ‡ re~e drugi. ‡ E, da vidimo ko }e se skloniti! ‡ re~e prvi i savi rogove spreman na bitku. I drugi se isto tako narogu{i. Grunu{e rogovima jedan drugoga i oba pado{e u vodu. Narodna pri~a brvno Za{to su jarci pali u vodu?
 130. 130. 131 Dva kulyturna jarca Ova dva jarca su se dogovorila o tome kako da pre|u brvno. Napi{i u obla~i}ima {ta su oni rekli, pa su se dogovorili.
 131. 131. 132 Zabuna Neko je napisao: Sima ~ita: Vita ~ita: Za{to su de~aci razli~ito pro~itali istu re~enicu? Koja su va`na pravila za pisawe re~enice?
 132. 132. 133 Kada se pi{e veliko slovo Napi{i pravilno svoje ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa: ime prezime nadimak Napi{i ime, prezime, nadimak i mesto stanovawa nekoga koga voli{: nadimak mesto stanovawa ime prezime mesto stanovawa
 133. 133. 134 Nema za ma~ke {kole ‡ Kuda }e{ s torbom? ‡ Upita Miru ma~ka. ‡ U {kolu! ak sam! Ovo je torba |a~ka. ‡ I ja bih s tobom ‡ Ma~kine o~i mole. ‡ Ne mo`e{, draga, Nema za ma~ke {kole. Ma~ki je dosta Da zna presti, Da zna loviti, Da zna jesti, Da se zna verati I da mijau~e. A to sve ma~ke Kod ku}e nau~e. Grigor Vitez [ta je `elela ma~ka? Za{to Mira misli da ma~ka na treba da ide u {kolu? Kako izgledaju o~i koje mole? Opi{i neke qutite o~i. Kako izgledaju o~i koje te vole?
 134. 134. 135 Jesewa pesma Sve je po{lo naopa~ke za vrapce i ma~ke, kad je jesen oka~ila svoje `ute zna~ke, kad je vetar zapevao novembarske ta~ke... ‡ Pa`wa! Pa`wa! Velika jesewa kupoprodaja!! Prodajemo suncobrane ‡ kupujemo ki{obrane! Prodajemo staro li{}e ‡ kupujemo pahuqice! Prodajemo trotinete ‡ kupujemo sanke! Kupujemo {ubare ‡ prodajemo ma{ne! Proda}emo sokne ‡ kupi}emo rukavice. Proda}emo sejalice ‡ kupi}emo grejalice. Proda}emo sladoled ‡ popi}emo ~aj! Jer: Sve je po{lo strmoglavce za ptice i cve}e, kad je sunce odustalo na krov da nam sle}e. Kao da je `uto quto, kao da nas ne}e Du{an Radovi} ta~ka kupoprodaja sejalica strmoglavce Kakve su to `ute jesewe zna~ke? Kakve to novembarske ta~ke peva vetar? Jednom bojom podvuci sve letwe re~i u pesmi. Drugom bojom podvuci jesewe re~i, a tre}om zimske.
 135. 135. 136 Sveti Sava i |aci Sveti Sava je bio i u~iteq. Jednom wegovom |aku jedanput nestane posuda meda. Da bi prona{ao kradqivca, sveti Sava uzviknu svojim |acima: „Ko je ukrao med, pa{}e mu danas p~ela na kapu“. Kad su |aci posle iza{li na ru~ak, onaj {to je bio ukrao med neprestano se pazio da mu p~ela ne padne na kapu, i tako je u kra|i uhva}en. Narodna pri~a Sveti Sava je prvi srpski kwi`evnik. Putovao je po zemqi i u~io qude dobru i napretku. Sveti Sava se u na{im {kolama slavi kao {kolska slava. Kako je sveti Sava uspeo da prona|e kradqivca? Kako se ose}ao onaj koji je ukrao med?
 136. 136. 137 Jabuka Na brdu je raslo drvo. Na wemu je visila rumena jabuka. Nai{ao je lopov. Popeo se na drvo i kad je hteo da dohvati jabuku, grana se zatresla i jabuka je rekla: „Nisam ja za tebe“. Otkinula se, pala na zemqu i po~ela da se kotrqa nizbrdo. S proplanka su jabuku videli ~obani. „Gle, lepe jabuke!“ Nastala je sva|a oko toga ko ju je prvi ugledao. Svi potr~e prema woj. A jabuka re~e: „Nisam za vas“. Skrene naglo i otkotrqa se daqe. Kotrqala se tako jabuka, kotrqala i nai{la na dva putnika. Videli je i jedan i drugi, i pomislili: „Lepe li jabuke! Uze}u je, ali da ne vidi moj saputnik!“ A jabuka re~e: „Nisam za vas“. Skrene i otkotrqa se daqe preko livade. Na livadi je spavao de~ak, a devoj~ica je sedela pokraj wega. Ugledala je jabuku i rekla: „O, divne li jabuke! Probudi}u brata, pa }emo je zajedno pojesti“. A jabuka se nasme{ila: „Ja sam za vas“. I dokotrqala se devoj~ici u krilo. Dragan Luki} Za{to je jabuka putnicima rekla da nije za wih? Za{to je jabuka rekla ~obanima: „Nisam za vas“? [ta misli{ o postupku devoj~ice?
 137. 137. 138 Zimska pesma Zima, zima ‡ e, pa {ta je, ako j’ zima, nije lav! Zima, zima ‡ pa neka je, ne boji se ko je zdrav! A {ta mo`e zima meni, {ta mi mo`e, {ta mi sme? Nek mi nosi} pocrveni, eto, to je, to je sve! Jovan Jovanovi} Zmaj Za{to se radujemo zimi?
 138. 138. 139 Seti se ne~ega {to ti se dogodilo na snegu i napi{i ne{to o tome. Nacrtaj taj doga|aj.
 139. 139. 140 Ko je kriv Upitala baba unuku: ‡ Za{to ti je tako prqava keceqa? ‡ To su jagode krive, bako. Stavila sam ih u xep, a one su mi uprqale kecequ. ‡ Za{to su ti prqava kolena i ruke? ‡ To je Azorka kriva! Provukla se ispod tarabe i po~ela da laje na mene: „Av, av! Provuci se ispod tarabe!“ I ja sam se provukla. ‡ A, za{to si tako razbaru{ena? ‡ To je vetar kriv, bako. Tr~ala sam, a on je jurio za mnom. Sakrila sam se pod grmom, a on me je i tamo na{ao. Podvukla sam se pod stepenice, ali me je i tamo otkrio. Ja nimalo nisam kriva! A po va{em mi{qewu, deco, ko je svemu kriv? L. Vladesku taraba, razbaru{iti se Napi{i odgovor.
 140. 140. 141 O nesta{lucima... Koje nesta{luke ti pravi{? Za{to se prave nesta{luci? Opi{i jedan svoj nesta{luk.
 141. 141. 142 Deda Mraz Godinama moj stric Laza Izigrava Deda Mraza Mada bane iznenada Izdaje ga la`na brada Kapu mu je dao tata Deda kaput od pre rata Brkove mu strina stavi Samo mu je stomak pravi Ja otkri}a svoja skrivam Pretvaram se da u`ivam I ne skidam osmeh s lica ‡ Mnogo volim moga strica. Dragomir or|evi} Kako se stric Laza preru{io u Deda Mraza?
 142. 142. 143 Moje `eqe za Deda Mraza Ovde napi{i spisak `eqa koje bi voleo da ti Deda Mraz ispuni u Novoj godini.
 143. 143. 144 Mudri dedica Bila je zima. Napoqu je padao sneg. Baka, {}u}urena pored pe}i, re~e dedi: ‡ Idi u {umu i nacepaj drva. Deda je obukao bundu, na glavu je stavio veliku {ubaru, na ruke vunene rukavice, a na noge obuo gumene ~izme. Sa sekirom na ramenu po{ao je u {umu. [uma je bila gusta, a sneg dubok. Deda je sekirom udarao po drve}u i sam govorio: „Ovo je tanko, ovo je predebelo, e ovo }u...“ I sekirom udari jako po drvetu. Odjednom se ~ulo neko mumlawe. ‡ Ko to tamo lupa? A deda }e na to: ‡ Ko to tamo mumla? Iza stabla se pojavio medved i zamumlao na dedu: ‡ Za{to me budi{ iz zimskog sna? Sad }u da te pojedem!
 144. 144. 145 Kako je deda prevario medveda? ‡ Prvo me, medo, probaj da li sam ukusan, pa me onda pojedi! [ta }e{ prvo: nogu, ruku ili glavu? ‡ Daj ruku! ‡ Deda mu je bacio vunenu rukavicu. Medved je zagrizao rukavicu i bacio je. ‡ Ruka ti ni{ta ne vaqa! Daj glavu! Deda mu je bacio {ubaru. Medved je probao {ubaru, pa i wu bacio. ‡ I glava ti ni{ta ne vaqa, daj nogu, mo`da }e ona biti ukusnija. Deda je medvedu bacio ~izmu. Medved je zagrizao ~izmu i rekao: ‡ Fuj, deda, mnogo si gadan, ni{ta ne vaqa{, ne}u da te pojedem! Deda je odsekao drvo, vratio se ku}i i ispri~ao baki kako je prevario medveda. Baka ga je potap{ala po ramenu i rekla: ‡ Ti si moj mudri dedica! Zaokru`i re~i: ~izma, rukavica i {ubara svuda gde se pojavquju u pri~i. Narodna pri~a {}u}uriti se
 145. 145. 146 Baka i oni drugi Strina te voli kad je slu{a{ a stric te voli kad si vredan deda te voli kad u sportu postigne{ uspeh izvanredan ujna te voli kad si miran i kad se ni s kim ne potu~e{ ujak te voli kad se okupa{ i kad se posle lepo obu~e{ tetka te voli kad si u~tiv te~a kad u~i{ dobro u {koli jedino baka ne tra`i ni{ta baka te voli jer te voli. Vlada Stojiqkovi} u~tiv Kako si razumeo posledwa dva stiha? Pa`wa! Pesnici ne moraju da po{tuju sva pravila pisawa velikih slova, ta~ke, zareza. (To im je dozvoqeno ako napi{u dobru pesmu!)
 146. 146. 147 Pi{emo ~estitku Ovde napi{i ~estitku za Novu godinu nekome koga voli{ ‡ i ne zaboravi adresu!
 147. 147. 148 Likovi iz pri~a Mudri dedica Dva jarca Ko je kriv Pove`i slike junaka iz pri~a i naslov pri~e linijom odgovaraju}e boje.
 148. 148. 149 Vuk Karaxi} i bukvar Kada je Vuk bio de~ak, wegovo selo Tr{i} nije imalo ni {kolu ni kwige. Deda Jefta ga je u~io da pi{e. Razmutio bi barut u vodi i gu{~ijim perom pokazivao slova. „Ovo ti je slovo AZ (A), ovo je BUKI (B). E, ~itaj sada: BUKI, AZ, BUKI, AZ. To zna~i BABA.“ Veliki doga|aj je bio kada mu je deda poklonio bukvar sa sli~icama. Najvi{e ga je za~udila slika neke ptice. Vuk je taj bukvar mnogo voleo. Nosio ga je sa sobom dok je ~uvao ovce i koze. Kada bi video da putem ide neki trgovac, pop ili kalu|er, on bi izlazio pred wega. Skidao je kapu, qubio mu ruku i molio da mu poka`e kako da ~ita iz bukvara. Onda mu je opet qubio ruku i govorio: „Hvala“. ^esto se de{avalo da mu qudi ka`u: „Bogme, sinko, ne znam ni ja“. Vuk je u~io i kasnije sastavio na{u azbuku i napisao mnoge kwige. Zbog svega va`nog {to je uradio, mnoge {kole i biblioteke nose danas wegovo ime. barut, kalu|er
 149. 149. 150 Ovde nacrtaj svog u~iteqa ili u~iteqicu i dru{tvo iz razreda.
 150. 150. 151 Da li ti se dopada Bukvar? a. da b. ne v. onako [ta si najvi{e voleo da radi{ u Bukvaru? a. da ~itam b. da pi{em v. da crtam Da li si nau~io da ~ita{ sva slova iz Bukvara? a. da b. ne Da li si nau~io da pi{e{ sva pisana slova iz Bukvara? a. da b. ne Zna{ li napamet azbuku? a. da b. ne Koja ti je najlep{a pri~a ili pesma iz Bukvara? Na kojoj se strani ona nalazi? Napi{i koje je tvoje omiqeno slovo. Tvoj potpis O Bukvaru Razmisli i odgovori.
 151. 151. 152 RE^NIK A asfalt ‡ crna, sjajna smolasta masa koje se upotrebqava za izradu puteva; gorwi sloj asfaltirane ulice B barut ‡ pu{~ani prah, crna eksplozivna materija be~iti o~i ‡ {iroko otvarati o~i, gledati za~u|eno ili upla{eno brvno ‡ stablo koje slu`i da se premosti neki potok ili re~ica G gora ‡ planina, brdo, a zna~i i {uma D dol ‡ mala dolina; zagra|eni deo {ume, zabran doturiti ‡ dostaviti, doneti |evrek ‡ vrsta peciva od kuvanog testa, prstenastog oblika E elisa ‡ veliki metalni propeler sa dva ili ~etiri kraka ~ijim se obrtawem u vazduhu ili vodi pokre}e avion, helikopter ili brod Z zagraktati ‡ po~eti sa graktawem, ispu{tawem glasa "gra" (o vrani ili gavranu) I izle}i se ‡ do}i na svet, iza}i, izvesti se iz jajeta K kalu|er ‡ sve{tenik koji `ivi u manastiru, monah klecati ‡ popu{tati, savijati se u zglobu ili kolenu pri hodu ili stajawu kompakt disk ‡ predmet od sjajne plastike u obliku kru`ne plo~e sa otvorom u sredini, na koji se snima muzika kupoprodaja ‡ kupovina i prodaja M mamac ‡ hrana ili ne{to drugo ~ime se mame, privla~e `ivotiwe i ribe u lovu i ribolovu mangup ‡ nevaqalac, bezobraznik, nitkov, podlac muwa ‡ svetle}a strela u olujnim oblacima koja se stepenasto kre}e, pra}ena pucwem, tutwavom i jakom svetlo{}u mustra ‡ ovde ozna~ava osobu koja ne mo`e da slu`i za primer
 152. 152. 153 N nakostre{iti se ‡ narogu{iti se, naqutiti se, ra`estiti se, zauzeti o{tar stav prema nekome narogu{iti se ‡ naqutiti se, razgneviti se neznan ‡ koji nije poznat, o kome se ni{ta ne zna, nepoznat P plen ‡ ono {to je dobijeno, oteto silom u borbi ili na prevaru podviti rep ‡ ovde zna~i: pokuwiti se polak ‡ polovina ne~ega, pola preko ‡ re~ pokazuje kretawe s jednog kraja na drugi, s jedne strane na suprotnu stranu prikan ‡ prika, drug, prijateq promu}uran ‡ bistar, snala`qiv, dosetqiv, dovitqiv R razbaru{iti se ‡ postati ra{~upan, neuredan S sejalica ‡ poqoprivredna ma{ina kojom se seje slistiti ‡ uni{titi, istrebiti, potamaniti, li{iti `ivota strmoglavce ‡ 1. s glavom nadole, naglava~ke 2. naopako, zlo, r|avo T taraba ‡ ograda od dasaka, plot ta~ka ‡ ovde ozna~ava pesmu ili recitaciju koje se izvode na priredbi U um ‡ pamet; razum uprezati ‡ vezivati `ivotiwu koja vu~e kola uz rudu u~tiv ‡ pristojan, uqudan, lepo vaspitan F fijaker ‡ vrsta ko~ije fol ‡ tobo`e, ko bajagi X xeparac ‡ novac koji roditeqi daju deci za sitne tro{kove [ {}u}uriti se ‡ skupiti se, zgr~iti se od hladno}e ili od straha
 153. 153. 154 SADR@AJ VODI^ KROZ BUKVAR UPUTSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 POZDRAV PRVACIMA, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . .6-7 SADA JE VE] VELIKA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . .8 OVO SAM JA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 MOJA KU]A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 MOJE IGRA^KE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 MOJA U^IONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 OD KU]E DO [KOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 JESEN U VO]WAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 SLOVO, RE^, RE^ENICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 NAU^ILI SMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 [TAMPANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Aa, Ii, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-19 Tt, Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-21 IMAMO TIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 IGRAMO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 DEDA I REPA, narodna pri~a u slikama . . . . . . . . . . . .24-25 Ss, Ee, Jj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-27 Rr, Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28-29 NA IZLETU, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31 Ll, Qq, Gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-33 Pp, Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34-35 KI[OBRAN, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 SASTAVI RE^I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-39 PLIVA PATKA, razbrajalica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
 154. 154. 155 PI[EMO RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43 KAD JE BIO MRAK, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 KAKO SE MI[ SPASAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 ]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47 MEDVED I KRU[KA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-49 @`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50-51 KITOVA BEBA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 MAME I BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-55 SUSRET, Simeon Marinkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 OSE]AWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 |, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-59 MARAMICA, Gvido Tartaqa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 DVA PRASETA, pri~a u slikama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 RE^I I SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 PISAWE VELIKOG SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64-65 NAU^ILI SMO [TAMPANA SLOVA AZBUKE . . . . . .66 PISANA SLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Aa, Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68-69 DUGME SLU@I KAPUTU, Qubivoje R{umovi} . . . . . . . . . .70 MAMINA DECA, Dibu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Ii, Tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-73 PRINCEZA, Dobrica Eri} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Oo, Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-77 MA[A I VUK, Jakov Tajc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 ZABAVNA STRANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
 155. 155. Ss, Ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81 PECAWE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83 Jj, Rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-85 LISICA I GAVRAN, narodna basna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 [TA JE TA^NO, A [TA NIJE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Uu, [{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-89 PILE I PA^E, Vladimir Sutejev . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-91 Ll, Qq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-93 KOLIKO JE PET I JEDAN, indijska narodna pri~a . . .94-95 Gg, Pp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96-97 PROMU]URNA PESMA, Dragomir or|evi} . . . . . . . . .98-99 Zz, Vv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-101 SRE]NI ZEKA, Rusomir Arsi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 VO]NI JOGURT ZA ZECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Kk, Dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-105 ^ETIRI DEVOJ^ICE, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 SPISAK ZA KUPOVINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Bb, ^~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108-109 ZEC I VUK, Toma Slavkovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-111 ]}, Hh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-113 LEK, Mom~ilo Te{i} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 KO JE, [TA JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 @`, Ff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116-117 JEDAN RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 DRUGI RAZGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Cc, Ww . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120-121 RAZLI^ITE RE^ENICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 ZAGONETKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 |, Xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124-125 NAU^ILI SMO PISANA SLOVA AZBUKE . . . . . . . . .126 156
 156. 156. 157 ^ITAMO PESME I PRI^E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 SVEJEDNO, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 RE^I KOJE SE RIMUJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 DVA JARCA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 DVA KULTURNA JARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 ZABUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 KADA SE PI[E VELIKO SLOVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 NEMA ZA MA^KE [KOLE, Grigor Vitez . . . . . . . . . . . . . . .134 JESEWA PESMA, Du{an Radovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 SVETI SAVA I ACI, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . .136 JABUKA, Dragan Luki} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 ZIMSKA PESMA, Jovan Jovanovi} Zmaj . . . . . . . . . . . . . . .138 DOGAAJ NA SNEGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 KO JE KRIV, L. Vladesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 O NESTA[LUCIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 DEDA MRAZ, Dragomir or|evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 MOJE @EQE ZA DEDA MRAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 MUDRI DEDICA, narodna pri~a . . . . . . . . . . . . . . . . . .144-145 BAKA I ONI DRUGI, Vlada Stojiqkovi} . . . . . . . . . . . . . .146 PI[EMO ^ESTITKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 LIKOVI IZ PRI^A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 VUK KARAXI] I BUKVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149-150 O BUKVARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 RE^NIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152-153 SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154-157 TEMATSKI SADR@AJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158-159
 157. 157. 158 crtamo i bojimo ovo sam ja 9 moje igra~ke 11 moja u~ionica 12 mama 18 mama i Mima 19 moja porodica 21 igramo se 23 boje i slova 34 ki{obran 36 spoj i oboj 37 boje i slova 38 pliva patka 40 kako se mi{ spasao 45 tajno pismo 50 |evrek, xemper 58 oboj ma~ku 69 skrivena slika 73 pecawe 82-83 oboj krugove 87 oboj ze~i}e 95 doga|aj na snegu 139 dru{tvo iz razreda i u~iteqica 150 pi{emo mame i bebe 53 {ta ko radi 54 ose}awa 57 dva praseta 61 ko, gde, za{to... 99 spisak za kupovinu 107 ko je, {ta je 115 drugi razgovor 119 razli~ite re~enice 122 re~i koje se rimuju 129 dva kulturna jarca 131 doga|aj na snegu 139 moj nesta{luk 141 moje `eqe za Deda Mraza 143 ~estitka 147 govorne ve`be {ta ume{ da uradi{ sam 8 moja ku}a 10 moja u~ionica 12 od ku}e do {kole 13 jesen u vo}waku 14 TEMATSKI SADR@AJ
 158. 158. 159 nau~ili smo slovo, re~, re~enica 16 azbuka ‡ {tampana slova 66 azbuka ‡ pisana slova 126 igramo se 23 deda i repa 24-25 na izletu 30-31 kako se igra 33 {ta pi{e u Zoranovom pismu 35 ki{obran 36 `abina `eqa 53 lisica i gavran 88 sre}ni zeka 104 u~imo i ve`bamo slovo, re~, re~enica 15 veliko i malo slovo 41 re~enica, veliko slovo i ta~ka 62 pisawe velikog slova 65 veliko slovo 132-133 zaokru`i re~i 145 istra`ujemo tajna poruka 58 tajno pismo 50 re~i i slova 63 nove re~i 77 skriveno slovo 92 skrivene re~i 104 skrivene re~enice 112 skrivena poruka 124 kakav zvuk se ~uje 108 re{avamo ukr{tenice 28, 32, 79, 88, 120 zagonetke 75, 84, 123 rebusi 68, 79, 81 osmosmerke 96, 116 lavirint 100 glumimo deda i repa 24-25 na izletu 30-31 zec i vuk 110-111
 159. 159. BUKVAR za prvi razred osnovne {kole prvo do{tampano izdawe autor ilustrovao re~nik izradila recenzenti lektor grafi~ko oblikovawe tipografsko oblikovawe priprema za {tampu izdava~ urednik za izdava~a {tampa tira` copyright Dr Simeon Marinkovi} Andrej Vojkovi} Violeta Babi} Prof. dr @ivojin Stanoj~i}, Filolo{ki fakultet u Beogradu Katarina Stevanovi}, u~iteqica, O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu An|elka Ru`i}, profesor Violeta Babi} Du{an Pavli} Slobodan Miladinov Neboj{a Miti} Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Violeta Babi} Mr Qiqana Marinkovi} Publikum 20.000 Ÿ Kreativni centar, 2005 CIP ‡ Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 37.016:003-028.31(075.2) MARINKOVI], Simeon Bukvar : za prvi razred osnovne {kole / [autor Simeon Marinkovi} ; ilustrovao Andrej Vojkovi} ; re~nik izradila Violeta Babi}]. - 1. do{tampano izd. - Beograd : Kreativni centar, 2005 (Beograd : Publikum). - 157 str. : ilustr. ; 23 h 24 cm Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tira` 20.000. - Re~nik: str. 150-151. ISBN 86-7781-307-1 1. Gl. stv. nasl. COBISS.SR-ID 121694476 Ova kwiga je testirana u prvim razredima O[ „Veqko Dugo{evi}“ u Beogradu i O[ „Stevan Filipovi}“ u Velikim Crqenima. Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u prvom razredu osnovne {kole za {kolsku 2005/06. godinu re{ewem broj 6-00-28/2005-06/2 od 21. januara 2005. godine.

×