Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.slovce.com
Tekst i dizajn/Text and design:
Dragana Mijatović-Jovanović
© 2011 Dragana Mijatović-Jovanović, the Netherlands
Ilustracij...
3
Utvr|en redosled slova u }irilici se zove Azbuka.
A a N n
B b W w
V v O o
G g P p
D d R r
 | S s
E e T t
@ ` ] }
Z z U u...
4
Sad, kad zna{ sva {tampana slova, kreni u novu
avanturu –ve`baj ih uz pomo} novih ve`bica.
Pesmica
Prepi{i pesmu }irilic...
5
Lepi maniri2.
U obla~i}e prepi{i odgovaraju}i tekst iz ove
liste:
Izvoli! Hvala! Nazdravqe! @iveli! Hvala!
^estitam!
6
Budi detektiv3.
Pomozi u~iteqici da vrati torbu.
Deca su krenula na izlet sa novom
u~iteqicom. Jedna devoj~ica je zabora...
7
Rod imenica4.
Sve imenice se y srpskom jeziku mogu podeliti po
rodu na mu{ki, `enski i sredwi. Vidi primer.
mu{ki rod
(T...
8
Broj imenica5.
Ve}ina imenica mo`e da ima jedininu i mno`inu.
jednina mno`ina
petao petlovi
krava krave
veverica
kwiga
D...
9
Na slovo na slovo6.
U tabeli je dato nekoliko slova. Napi{i nazive
biqaka, `ivotiwa i predmeta koja po~iwu tim
slovima, ...
10
Zamenice7.
ZAMENICE su re~i koje zamewuju imena bi}a i
predmeta.
Ja sam napisala
zadatak, a ti ga re{i.
Zamenicu JA upo...
11
Intervju8.
U re~enice dodaj znake koji nedostaju:
. !? , :
Voditeqka: Danas razgovaramo sa gospodinom
Stankovi}em
Dobar...
12
Zanimawa9.
Pove`i zanimawa qydi sa odgovaraju}im opisom.
Slikar
Pekar
Apotekar
Lekar
Zidar
Po{tar
Moler
Voza~
Pilot
Poq...
13
Brojevi10.
OSNOVNI brojevi ozna~avaju koliko ima ne~ega
na broju.
dva
slona
jedan
slon
pet
slonova
REDNI brojevi odre|u...
14
Pisawe brojeva
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dopuni nazive brojeva
tamo gde...
15
Brojevi od 21 do 1000
12.
Napi{i slovima ove brojeve.
________________________________________
________________________...
16
Recept13.
An|ela ho}e da napravi proju pomo}y ovog recepta:
An|ela je videla da ima y svojoj kuhiwi: uqa, soli
i p{eni~...
17
Pridevi14.
De~aci prave veliku
kulu u pesku.
De~akova kapa je
crvena.
Pe{~ana
pla`a je skoro
prazna.
Podvuci sve pridev...
18
Sat15.
Da li zna{ da ~ita{ vreme? Spoj odgovaraju}i sat
sa odgovaraju}im vremenom.
osam sati i
deset minuta
petnaest do...
19
Re~ce LI i NE16.
Ove kratke re~i zovu se re~ce i pi{y se uvek
odvojeno.
Momak: Da li si zavr{ila sa ~itawem svoje
kwige...
20
Pisawe NE uz glagol17.
U ve}ini slu~ajeva se re~ca NE pi{e odvojeno od
glagola (re~i koja ozna~ava radwu). Tom re~com s...
21
Stanovnici dr`ava18.
Da li zna{ kako se zovu stanovnici ovih dr`ava?
Napi{i tamo gde nedostaje ime dr`ave ili kako se
s...
22
Poslovice19.
Poslovice su mudre izreke.
Koji je ta~an kraj datih poslovica? Zaokru`i
slovo ispred odgovaraju}eg kraja.
...
23
Pore|ewa i suprotnosti20.
Uporedi prideve (kao na primeru). Dopuni tabelu.
pridev + ++
dobar boqi najboqi
lep lep{i naj...
24
Kako se ka`e?21.
U svakoj re~enici nedostaje po jedna re~. Ponu|ene
su dve re~i ispod linije . Napi{i na liniju ta~nu
r...
25
[kola22.
U Srbiji se polazi u {kolu sa sedam godina. Tada
se kre}e u osnovnu {kolu. Sa koliko godina se
polazi u {kolu ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cirilijada 2

1,200 views

Published on

ИОП

Published in: Education
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Cirilijada 2

 1. 1. www.slovce.com
 2. 2. Tekst i dizajn/Text and design: Dragana Mijatović-Jovanović © 2011 Dragana Mijatović-Jovanović, the Netherlands Ilustracije/ Illustrations: Microsoft ® Office PowerPoint ®2007 (12.0.6557.5001)SP2 MSO (12.0.6562.5003) Part of Microsoft Office Enterpise 2007 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Komercijalna distribucija ovog materijala ili bilo kog njegovog dela nije dozvoljena. Use of this study material or any part of it for commercial purposes is not allowed.
 3. 3. 3 Utvr|en redosled slova u }irilici se zove Azbuka. A a N n B b W w V v O o G g P p D d R r | S s E e T t @ ` ] } Z z U u I i F f J j H h K k C c L l ^ ~ Qq X x M m [ {
 4. 4. 4 Sad, kad zna{ sva {tampana slova, kreni u novu avanturu –ve`baj ih uz pomo} novih ve`bica. Pesmica Prepi{i pesmu }irilicom. 1. Nije pravo, seko Sama srčeš mleko, A sirota cica, To joj glad golica. I ona bi htela Tog napitka bela. Tebi dade mati, Ti ćeš cici dati. Da budete siti I cicuška i ti. Jovan Jovanovi}-Zmaj Nije pravo strofa stih pesnik
 5. 5. 5 Lepi maniri2. U obla~i}e prepi{i odgovaraju}i tekst iz ove liste: Izvoli! Hvala! Nazdravqe! @iveli! Hvala! ^estitam!
 6. 6. 6 Budi detektiv3. Pomozi u~iteqici da vrati torbu. Deca su krenula na izlet sa novom u~iteqicom. Jedna devoj~ica je zaboravila torbu u {koli. Na torbi pi{e weno ime - Mira. U~iteqica ne zna jo{ sva imena dece. Setila se da Mira uvek nosi kikice. Primetila je i da Mira uvek ima majicu iste boje kao i gumice u kosi. Da li ti zna{ ko je Mira? Prona|i je na slici i zaokru`i je.
 7. 7. 7 Rod imenica4. Sve imenice se y srpskom jeziku mogu podeliti po rodu na mu{ki, `enski i sredwi. Vidi primer. mu{ki rod (TAJ) `enski rod (TA) sredwi rod (TO) ~ovek `ena dete kamen trava pile doru~ak voda odelo Kog roda su ove imenice? Napi{i ispred svake imenice TAJ, TA ili TO. oko ruka lubenica majica }ebe kosakorpa {orc cipela nos koleno sendvi~ Da li na jeziku zemqe u kojoj `ivi{ imenice imaju rodove? ~elo IMENICE su re~i kojima se imenuju bi}a, predmeti i pojave.
 8. 8. 8 Broj imenica5. Ve}ina imenica mo`e da ima jedininu i mno`inu. jednina mno`ina petao petlovi krava krave veverica kwiga Dopuni tabelu. Neke imenice imaju ne{to druga~iju mno`inu. Zaokru`i ta~an oblik mno`ine, kao na primeru. jednina mno`ina pas psi pasovi kow kowovi kowi tele telad teli}i mi{ mi{evi mi{ovi
 9. 9. 9 Na slovo na slovo6. U tabeli je dato nekoliko slova. Napi{i nazive biqaka, `ivotiwa i predmeta koja po~iwu tim slovima, kao na primeru. slovo biqka `ivotiwa predmet K kamilica kamila kavez M R S T Ovde nacrtaj svoju omiqenu `ivotiwu.
 10. 10. 10 Zamenice7. ZAMENICE su re~i koje zamewuju imena bi}a i predmeta. Ja sam napisala zadatak, a ti ga re{i. Zamenicu JA upotrebqava onaj ko govori umesto svog imena. TI ka`e{ onome kome se obra}a{. Ako se obra}a{ nekome iz po{tovawa, ka`e{ VI. Kada pri~amo o nekom, ka`emo ON za mu{ki rod, ONA za `enski rod i ONO za sredwi rod. One (`ene) pevaju. Ona (devoj~ica) se quqa. On (de~ak) nosi loptu. Oni (de~aci) igraju ragbi. U mno`ini ka`emo ONI za mu{ki rod, ONE za `enski rod i ONA za sredwi rod. Ona (deca) se igraju. Ono (ku~e) gleda. Primeri: jednina mno`ina JA MI TI VI ON, ONA, ONO ONI, ONE, ONA
 11. 11. 11 Intervju8. U re~enice dodaj znake koji nedostaju: . !? , : Voditeqka: Danas razgovaramo sa gospodinom Stankovi}em Dobar dan gospodine Stankovi}u Umetnik: Dobar dan Voditeqka: Puno qudi je posetilo Va{y izlo`bu Da li ste Vi zadovqni posetom Umetnik: Da vrlo sam zadovoqan Voditeqka: Gde }e biti odr`ane ostale Va{e izlo`be Umetnik: Bi}e odr`ane u Parizu Rimu i Veneciji Voditeqka: @elim Vam puno uspeha Umetnik: Hvala Do vi|ewa Primeti: Iz po{tovawa, kad se voditeqka obra}a gospodinu Stankovi}u, pi{e se Vi ili Va{ velikim slovom. Da li zna{ ~ime se bavi umetnik, a ~ime voditeq?
 12. 12. 12 Zanimawa9. Pove`i zanimawa qydi sa odgovaraju}im opisom. Slikar Pekar Apotekar Lekar Zidar Po{tar Moler Voza~ Pilot Poqoprivrednik Onaj ko pe~e hleb i pecivo zove se … Onaj ko le~i qude zove se … Onaj ko pravi lekove zove se … Onaj ko zida zove se … Onaj ko raznosi po{tu zove se … Onaj ko kre~i zidove zove se … Onaj ko obra|uje wivu zove se … Onaj ko upravqa avionom zove se … Onaj ko upravqa autobusom ili kolima zove se … Onaj ko slika slike zove se …
 13. 13. 13 Brojevi10. OSNOVNI brojevi ozna~avaju koliko ima ne~ega na broju. dva slona jedan slon pet slonova REDNI brojevi odre|uju stvari i bi}a po redu. Ako se pi{u arapskim brojevima obavezno se stavqa ta~ka iza broja (1., 2.,3., 4. …). Ako se pi{u rimskim brojevima ne stavqa se ta~ka (I, II, III, IV…). prvi (1.) drugi (2.) tre}i (3.) Kako se ozna~avaju redni brojevu u zemqi u kojoj `ivi{? Da li se iza broja stavqa ta~ka? Dopuni tabelu. redni broj redni broj (slovima) 1. prvi 2. drugi 3. 4. 5. 6. {esti 7.
 14. 14. 14 Pisawe brojeva 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopuni nazive brojeva tamo gde nedostaju. Brojevi od 10 do 20 deset jedanaest dvanaest _________________ _________________ ___________ {esnaest _______________ _______________ _______________ dvadeset Stotine i 1000 sto dvesta _________________ _________________ petsto _______________ sedamsto _______________ _______________ hiqadu 11. Spoj broj sa svojim nazivom. Brojevi do 10 8 9 nula jedan dva tri ~etiri pet {est sedam osam devet Desetice 10 20 30 40 50 60 70 80 90 devedeset sedamdest trideset {ezdeset ~etrdeset osamdeset pedeset dvadeset deset 6 7 0 4
 15. 15. 15 Brojevi od 21 do 1000 12. Napi{i slovima ove brojeve. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Da li se u zemqi u kojoj ti `ivi{ brojevi ~itaju na isti na~in? Kako se tamo ~itaju ovi brojevi? Napi{i ih na jeziku te zemqe. 43 79 668 853 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ 43 79 668 853 Pisawe brojeva (2) 21 38 487 962 dvadeset i jedan trideset i osam ~etristo osamdeset i sedam devetsto {ezdeset i dva U srpskom jeziku se brojevi ~itaju redom s desna na levo, kao na primeru.
 16. 16. 16 Recept13. An|ela ho}e da napravi proju pomo}y ovog recepta: An|ela je videla da ima y svojoj kuhiwi: uqa, soli i p{eni~nog bra{na. Napravila je spisak namirnica koje mora da dokupi. Da li je spisak potpun? Ako nije, dopi{i {ta nedostaje. Proja (projara) Potrebno je: - ~etiri jaja - jedna {oqa kukuruznog bra{na - pola {oqe p{eni~nog bra{na - pola kesice pra{ka za pecivo - 200 grama sitnog, belog sira - pola {oqe uqa - pola {oqe mleka - malo soli Sve umutiti, usuti u podmazan pleh i pe}i u pe}nici pola sata na 200 stepeni. - kukuruzno bra{no - pra{ak za pecivo ____________________ ____________________ ____________________ Probaj i ti uz pomo} roditeqa da napravi{ proju kod ku}e. Napomena Ove re~i zna~e isto: pleh = tepsija, pe}nica = rerna.
 17. 17. 17 Pridevi14. De~aci prave veliku kulu u pesku. De~akova kapa je crvena. Pe{~ana pla`a je skoro prazna. Podvuci sve prideve u ovim re~enicama. Devojka u plavoj haqini ima plavu kosu, a crvenokosa devojka nosi roze haqinu. Visoki momak nosi crno odelo i belu ko{uqu. Plasti~ni baloni lete. Od ovih re~i napravi prideve, kao na primeru. Ni{ - ni{ki Pera – Perin (Velikim po~etnim slovom se pi{e pridev nastao od li~nog imena). grad - ________________ selo- ________________ Gr~ka -_______________ drvo-________________ metal - _________________ Marko - __________________ Beograd -________________ Ivana -__________________ PRIDEVI opisuju kakvo je ne{to ili ~ije je ne{to ili od ~ega je ne{to napravqeno.
 18. 18. 18 Sat15. Da li zna{ da ~ita{ vreme? Spoj odgovaraju}i sat sa odgovaraju}im vremenom. osam sati i deset minuta petnaest do jedan 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 pet do sedam pola dva jedanaest sati (~asova) Docrtaj kazaqke tako da pokazuju vreme napisano ispod sata. 12 3 6 9 {est sati i dvadeset pet minuta Dvanaest sati u sred dana se zove ____________ Dopuni re~enice jednom od ponu|enih re~i: pono}, podne. Dvanaest sati u sred no}i se zove ____________
 19. 19. 19 Re~ce LI i NE16. Ove kratke re~i zovu se re~ce i pi{y se uvek odvojeno. Momak: Da li si zavr{ila sa ~itawem svoje kwige? Devojka: Ne, nisam jo{. A ti? Momak: Ne, nisam ni ja. Ho}e{ li da odemo na kafu? Devojka: Ne, prvo moram da zavr{im sa ~itawem. Sutra imam ispit. Da li su re~ce LI i NE dobro napisane u slede}im re~enicama? Prepi{i ponovo re~enice tako da budu pravilno napisane. Nastavnik: Jesili gotov sa tim zadatkom? U~enik: Ne nisam jo{. Nastavnik: ________________________ ____________________________________ U~enik : ___________________________
 20. 20. 20 Pisawe NE uz glagol17. U ve}ini slu~ajeva se re~ca NE pi{e odvojeno od glagola (re~i koja ozna~ava radwu). Tom re~com se ne{to odri~e. Re~ca NE se ne odvaja samo u slede}im glagolima: ne}u, nemam i nemoj. Primer: Mama: Neboj{a je zaspao na dvosedu. Pokrila sam ga da ne nazebe. Nemoj da ga budi{. Tata: Dobro. Ne}y da ga budim. Zaokru`i re~enice u kojima je pravilno napisana re~ca NE uz glagol. Nemoj da hrani{ `ivotiwe u zoolo{kom vrtu! Ne zaboravi da zalije{ cve}e! Ne mam vi{e novca! Ne`elim da ide{ na put bez mene!
 21. 21. 21 Stanovnici dr`ava18. Da li zna{ kako se zovu stanovnici ovih dr`ava? Napi{i tamo gde nedostaje ime dr`ave ili kako se stanovik te dr`ave zove. dr`ava stanovnik Francuska Francuz Nema~ka Srbija Egip}anin [panija Kana|anin Bugarin Rumun Da li zna{ ~ije su ovo zastave? Pove`i imena dr`ava za zastavama. Srbija Evropska unija Australija Nacrtaj ovde zastavu dr`ave u kojoj `ivi{.
 22. 22. 22 Poslovice19. Poslovice su mudre izreke. Koji je ta~an kraj datih poslovica? Zaokru`i slovo ispred odgovaraju}eg kraja. Ko drugom jamu kopa… a)… sam u wu pada. b)… fizi~ki je radnik. Pametnije je… Ko rano rani… a)… ceo dan zeva. b)… dve sre}e grabi. a)… prole}e od zime. b)… jutro od ve~eri. Lepa re~… a)… i gvozdena vrata otvara. b)…otapa sneg. 2x Da li zna{ {ta zna~e ove poslovice i kad se upotrebqavaju?Ako ne zna{, pitaj nekog od odraslih da ti objasni.
 23. 23. 23 Pore|ewa i suprotnosti20. Uporedi prideve (kao na primeru). Dopuni tabelu. pridev + ++ dobar boqi najboqi lep lep{i najlep{i lo{ te`i najglupqi lak zao gori velik mali Spoj re~i koje zna~e suprotnost, kao na primeru. lepo hrapavo duboko vru}e visoko gusto retko glatko nisko plitko hladno ru`no tanko tamno tiho prazno veselo sporo svetlo glasno brzo puno debelo tu`no
 24. 24. 24 Kako se ka`e?21. U svakoj re~enici nedostaje po jedna re~. Ponu|ene su dve re~i ispod linije . Napi{i na liniju ta~nu re~, kao na primeru. Nastavnica predaje matematiku u {koli. u / na Porodica {eta parku. po / na On pismo. pi{e / crta On klavir. igra / svira Deca u~e plivaju. za / da De~ak da svira. trenira / ve`ba
 25. 25. 25 [kola22. U Srbiji se polazi u {kolu sa sedam godina. Tada se kre}e u osnovnu {kolu. Sa koliko godina se polazi u {kolu u zemqi u kojoj ti `ivi{? U Srbiji osnovna {kola traje osam godina. Sa ~etrnaest godina se ide u sredwu {kolu. Da li zna{ koliko traje osnovna {kola u zemqi u kojoj `ivi{? Ako ne zna{, pitaj nekog od odraslih. Reci ne{to o sebi. Koliko ima{ godina? U koju {kolu ide{ i u koji razred?

×