Нүүр                     Сурагчийн нэрСургууль         79 анги          10    ...
Нүүрhnn  Хуудас 2
Тест_2                  11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест   Хариултын хуудас   Асуулт    ...
Тест_2Хуудас 2
Тест_2 èðñýíðîõ âý?     Хуудас 3
Тест_2Хуудас 4
Тест_1                    11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест    Хариултын хуудас    Асу...
Тест_110       Ǻâ õàðãàëçóóëíà óó?       1.  Ýëèòûí ñî¸ë        à.ÎÓ­ûí áîëîí ¿íäýñíèé øèíæ ÷àíàðòàé  ...
Тест_1йн тест   9     10   b  1­c, 2­b, 3­a á¿òýýäýãñàé ¿ë õàìààðíàçýæ             Хуудас 7
Тест_1àíàðòàé  ÷àíàðûã   èëòãýæ ºãºõ äûí  ã õ¿ì¿¿ñ             Хуудас 8
11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест                 Хариултын хуудас   Асуулт    1    2  ...
тематикийн тест       8    9   10       c    b   cèéã íýðëýíý ¿¿?ëëàãûã íýðëýíý ¿¿?óóðèí áèé áîëñîí...
Тест_4                 11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест                  Хари...
Тест_4Хуудас 6
Тест_410 c   Хуудас 7
Тест_4Хуудас 8
Дүн                  Цахим тестын үнэлгээСургууль      79      Сурагчийн нэр       hАнги...
ДүнХувилбар 3Асуулт оноо хариулт  1    1 зөв  2    1 зөв  3    1 зөв  4    1 зөв  5    1 зөв  6 ...
Tsahim tест
Tsahim tест
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tsahim tест

1,121 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tsahim tест

 1. 1. Нүүр Сурагчийн нэрСургууль 79 анги 10 Хичээлийн нэр бүлэг a Сэдэв Хувилбараа сонго уу? Бичиж дуусаад Ctr+s дарж хадгална уу ? Хуудас 1
 2. 2. Нүүрhnn Хуудас 2
 3. 3. Тест_2 11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Хариулт b a b d c b c a a c1 ͺõºæ áè÷ Õýë ãýäýã íü ………………………..õàðèëöàõ ÷àäâàð þì a Äîõèî çàíãààãààð b Àìàí áîëîí áè÷ãèéí õýëáýðýýð c Õîîðîíäîî2 ͺõºæ áè÷ ªíººãèéí çàëóóñ ãàäààä õýë ñóð÷ áàéãàà ÿâäàë íü………èëðýë þì a. Çàëóó÷óóäûí ñî¸ëûí îíöëîã òºðõ  c. Áýëýã òýìäãèéí ¿éëäýë b. Íèéãìèéí äýâøèë d. Áîëîâñðîë ýçýìøèë3 Áè÷èã ¿ñýã ¿¿ñýõýýñ ºìíºõ ¿åèéí ñî¸ë áîëîõ ¿ëãýð, äîìîã òóóëüñ õýðõýí ÿàæ óëàìæèëæ èðñý áý? a. Õàäíû çóðãààð b. Àìàí çîõèîëîîð c. Äîõèî çàíãààãààð d. Õýë ÿðèàãààð4 ¨ñ ñóðòàõóóí íü àëü ñî¸ëä õàìààðàãäàõ âý? a.  Íèéòèéí ñî¸ë  b.  Çîíõèëîã÷ ñî¸ë c.àðäûí ñî¸ë d.õóâèéí ñî¸ë5   Êàçàê ¿íäýñòíèé “íàóðûçûí áàÿð” ÿìàð ñî¸ëä õàìààðàõ âý? a.  Íèéòèéí b.  Çîíõèëîã÷ c.äàãóóë d.ñºðºã6 Ѻðºã ñî¸ëûí æèøýýã ñîíãîíî óó a. Ãàäíààñ îðæ èðñýí øàøíû óðñãàë b. Ãýìò ýòãýýä¿¿äèéí á¿ëýãëýë c.  Öàãààí ñàð áîëîí øèíý æèë7 Äàÿð÷ëàãäñàí ñî¸ëûí íýãäìýë íýã òîãòîëöîî áèé áîëãîäîã ç¿éë íü …………….. þì a.  Ñî¸ë b. Øàøèí c .õýë d. áîëîâñðîë8 ßçãóóðòíû òàíñàã òààøààë, àðä ò¿ìíèé îþóíû ýðýë õàéãóóëûí àëü a.  Íèéòèéí b.  Çîíõèëîã÷ c. äàãóóë d.Àðäûí9 Ǻâ áóðóó, ñàéí ìóó, ñàéøààõ, áóðóóøààõ, óðàìøóóëàõ, øèéòãýõ íü àëü õýì õýìæýýíä îðîõ âý a. ¨ñ ñóðòàõóóí b. Àðäûí çàí çàíøèë c.  Ýðõç¿é10 Õýí íü áèå õ¿í áèø âý? a. Äîðæ c. Ìàóãëè b.Øîðîíãèéí õîðèãäîë d .Îþóòàí Хуудас 1
 4. 4. Тест_2Хуудас 2
 5. 5. Тест_2 èðñýíðîõ âý? Хуудас 3
 6. 6. Тест_2Хуудас 4
 7. 7. Тест_1 11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 Хариулт c c b d a d a a1 ͺõºæ áè÷íý ¿¿.   ……………… áîë ÿçãóóðòàí äýýäñèéí çàõèàëãààð ìýðãýæëèéí óðàí á¿òýýë÷èä á¿òýýäýã a. Àðäûí ñî¸ë   c. ýëèòèéí ñî¸ë   b. íèéòèéí ñî¸ë  d. äàãóóë ñî¸ë2  Àëü íü çºâ õàðèóëò âý? a.Õýì õýìæýý óëñ á¿ðä àäèë áàéäàã b.Õýì õýìæýýã òîãòîîõ áîëîëöîîã¿é c. Õýì õýìæýý íü óëñ á¿ðò ººð ººð áàéäàã3  Õýì õýìæýý ãýäýã óõàãäàõóóíä õîëáîãäîëã¿é ç¿éë àëü íü âý? a. Ñóðàã÷èéí ä¿ðýì    c.Õóóëü b.Àðäûí çàí çàíøèë d.Ýä õºðºí㺠ºì÷ëºõ4 Íèéòèéí ñî¸ë àëü á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñò õàìààòàé âý a.Àæèë÷äàä  c.Ìàë÷äàä b. Çàëóó÷óóäàä  d.Á¿õ á¿ëýã äàâõðààíû õ¿ì¿¿ñ5   ¯íýëýìæ ãýäýã îéëãîëò õýíä õàìààðàëòàé âý? a. Íèéòèéí õ¿ðýýíèé îéëãîëò c. Äýýðõ á¿ãäýä íü õàìààðàëòàé b.Õóâü õ¿íä õàìààðíà 6 Íèéòèéí ñî¸ëûí õ¿ðòýýìæèä àëèíä íü èë¿¿ äýëãýðñýí áàéäàã âý a. Çàëóó÷óóäàä  c. àõìàäóóäàä b. ºíäºð áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñò d. íàñ áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýñ ¿ë õàìàà7  Àëáàí áóñ õýì õýìæýýíä õàìààðàëã¿é íü àëü íü âý? a. Ñóìûí çàñàã äàðãûí çàõèðàìæ  c.¸ñ ñóðòàõóóí  b.Óëàìæëàë d.Äàãàæ ìºðäºõ çàí çàíøèë8 Äýýä áàéãóóëëàãààñ àëáàí àæèëòíàà øàãíàæ òóøààë äýâø¿¿ëæ áàéâàë þó ãýæ ¿çýæ áàéíà âý? a. Äýìæèõ ñàïêö b. Íèéãìèéí õýì õýìæýý c. Çàí ¿éëèéí ñòàíäàðò d. Õîðèãëîõ ñàíêö9 Ìàòåðèàëëàã ñî¸ëä àëü íü îðîõã¿é âý? a. Õóâöàñ c.Êîìïüþòåð b.Çàí çàíøèë  d.èíòåðíýò Хуудас 5
 8. 8. Тест_110     Ǻâ õàðãàëçóóëíà óó? 1.  Ýëèòûí ñî¸ë à.ÎÓ­ûí áîëîí ¿íäýñíèé øèíæ ÷àíàðòàé 2. Àðäûí ñî¸ë b.Òóõàéí óëñ ¿íäýñòýíèé øèíæ ÷àíàðûã 3. Íèéòèéí ñî¸ë c.ªíäºð ìýäëýã áîëîâñðîë, çîðèóäûí  áýëòãýë á¿õèé íèéãìèéí á¿ëýã õ¿ì¿¿ñ Хуудас 6
 9. 9. Тест_1йн тест 9 10 b 1­c, 2­b, 3­a á¿òýýäýãñàé ¿ë õàìààðíàçýæ Хуудас 7
 10. 10. Тест_1àíàðòàé  ÷àíàðûã   èëòãýæ ºãºõ äûí  ã õ¿ì¿¿ñ Хуудас 8
 11. 11. 11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 Хариулт c a f c a b b1 Íèéãìýýñ òóñãààðëàãäàæ, àìüòäûí äóíä ºññºí àìüä áèåèéã íýðëýíý ¿¿? a. Äåïðèâàöè c.Ôåðàëü õ¿í b. Ãîñïèòàëèçì2 Õ¿íèé íèéãýìøèëä íºëººëæ áóé áèå õ¿í, á¿ëýã áàéãóóëëàãûã íýðëýíý ¿¿? a. Íèéãýìøëèéí àãåíò c.Íèéãýìøèë  b.Àíõäàã÷ íèéãýìøèë3 Ñî¸ëûã á¿ðä¿¿ëýã÷ ç¿éë¿¿äýä àëü íü îðîõ âý? a.Õýë ìýäëýã d.Èòãýë ¿íýìøèë  b.Øàøèí ø¿òëýã e.¸ñ ñóðòàõóóí  c.Ýäèéí ñî¸ë f. Äýýðõ á¿ãä4 Ýäãýýðýýñ àëü íü ñî¸ëûí èíñòèòóòýä õàìààðàõã¿é âý? a. Äîìîã ç¿é c. øàøèí b. Áàéãàëü d.Óðëàã5 Íèéãýì ñî¸ë õî¸ð õîëáîî õàìààðàëòàé þó? a. òèéì b. ¿ã¿é6  Ñî¸ë õýäèéä ¿¿ññýí áý? a.  Õ¿é íýãäëèéí ¿åä c. Íèéãýì õºãæèõ ÿâöàä b. Õ¿í áèé áîëñîí ¿åä d.Òîìîîõîí òºâ ñóóðèí áèé áîëñîí ¿åýñ7 Àõóéí ýä þìñ, òýäãýýðèéí ãîî ç¿é ãýõ÷ëýí áàñ àõóéí õ¿ðýýíäýõ õ¿ì¿¿èéí õàð a.  Õóâèéí ñî¸ë  b.  Àõóéí ñî¸ë c. Íèéòèéí ñî¸ë d.Àëáàí ¸ñíû ñî¸ë8   Íèéòèéí ñî¸ëûí îíöëîã íü àëü âý? a.ßçãóóðòàí äýýäñèéí òààøààëûã èëýðõèéëäýã b.Àðä ò¿ìíèé îþóíû ýðýë õàéãóóëûã èëýðõèéëäýã c.Á¿õ äàâõàðãàä õ¿ðòýýìæòýé áàéíà9 Ýëèòèéí ñî¸ë áóñàä ñî¸ëîîñ ÿëãàãäàõ òàë íü àëü âý? a. Îð÷èí ¿åèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð äàìæèí õ¿ì¿¿ñèéí õ¿ðòýýë áîëäîã b.Ñî¸ëûã õ¿ëýýí àâàõ, îéëãîõîä çîõèõ áýëòãýë õýðýãòýé. c. Íèéãìèéí á¿õ äàâõðààíä õ¿ðòýýë áîëæ äýëãýðäýã. d.Õ¿ì¿¿ñèéí á¿òýýæ õýðýãëýæ áàéãàà áºãººä òóõàéí ñî¸ëûí áèåò õýëáý10 Àðäûí ñî¸ëûí òºðºëä õîëáîãäîëã¿é ç¿éë õàìðóóëñàí áîë àëü íü âý? a.¿ëãýð d.óðòûí äó b. äîìîã e. òóóëüñ c.øàøèí
 12. 12. тематикийн тест 8 9 10 c b cèéã íýðëýíý ¿¿?ëëàãûã íýðëýíý ¿¿?óóðèí áèé áîëñîí ¿åýñ¿ðýýíäýõ õ¿ì¿¿èéí õàðèëöààíû íèéëáýð öîãö íü þó âý?ì¿¿ñèéí õ¿ðòýýë áîëäîã.õàéí ñî¸ëûí áèåò õýëáýð àëü íü âý?
 13. 13. Тест_4 11 жилийн  8­р ангийн    Математикийн тест Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Хариулт a a d c c c d b b1 Àëü íü çºâ òîäîðõîéëîëò âý? a)    Íèéãýìøèë ýõèéí õýâëèéä áàéõààñ ýõëýë íü òàâèãääàã. b)    Õ¿¿õýä íÿðàé ¿åýñ ýõýëíý. c)    Õ¿¿õýä óõààí áîäîë ñóóæ ýõëýõ ¿åýñ ¿¿ñâýðòýé d)    Íèéãýìøèëò õýëä îðæ ýõëýõ ¿åýñ ¿¿ñâýðëýäýã.2 Áèå õ¿íèé íèéãýìøèëòýíä íºëººëäºã ìèêðî õ¿÷èí ç¿éëä àëü íü îðîõ âý? a) Ãýð á¿ë    c) õýâëýë ìýäýýëýë b) Õàìò îëîí   d) õ¿íèé õóâèéí îíöëîã3 Öàãäààãèéí àëáàí òóøààëòàí àâèëãàë àâñàí àëü õýì õýìæýýã çºð÷ñºí áý? a) Ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿é b) Ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý c) ¸ñ ñóðòàõóóíû õýì õýìæýý  d) Äýýðõ á¿ãäèéã 4 Ìàòåðèàëëàã ñî¸ëûí çàðèì õýëáýðèéã òîî÷èõäîî áóðóó ç¿éë õàìààðóóëñàí áîë àëü íü âý? a) Óðàí áàðèëãà                           d) õóâöàñ b) Íîì                                           e) òåëåâèçîð c) Çàí çàíøèë5 Îþóíû ñî¸ëûí çàðèì òºðëèéã òîî÷èõäîî áóðóó ç¿éë õàìààðóóëñàí áîë àëü íü âý? a) Õýì õýìæýý c) õºíãºí õºãæìèéí çýìñýã b) Òàëàðõàë d) õóóëü ä¿ðýì6 Õ¿í àìûí îëîíõè äàãàí ìºðääºã ñî¸ëûã õýðõýí íýðëýäýã âý? a) Ìýðãýæëèéí b) äàãóóë c) çîíõèëîã÷ d) àðäûí7 Ìîíãîë õ¿í àìûí çàðèì õýñýã íü ýíýòõýãèéí Øðè Øðè óðñãàëä îðæ áÿñàëãàë õèéæ áàéíà. Ýíý ÿìàð ñî¸ëûí øèíæ âý? a) Á¿ëãèéí ñî¸ë c) ñºðºã ñî¸ë b) Çîíõèëîã÷ d) äàãóóë ñî¸ë8 Ëåîíàðäî ÄàÂèí÷è, Çàíàáàçàð, ×àéêîâñêèé íàð óðàí á¿òýýëèéã ÿìàð ñî¸ëä õàìààðóóëàí ¿çýæ áîëîõ âý? a) Á¿ëãèéí ñî¸ë c) çîíõèëîã÷ ñî¸ë b) Ýëèòèéí ñî¸ë d) ÿâöóó ñî¸ë9 Ìýäýýëëèéí õýðýãñýë õýâëýë òåëåâèç, äóó áè÷ëýãèéí ÿìàð ñî¸ëä õàìààòàé âý? a) Ýëèòèéí b) íèéòèéí c) çîíõèëîã÷ d) ¿íäýñíèé10 Õýýíèé ¿¿ðýã àëü íü âý? a) Íèéãìèéí ¿çýãäýë b) Äîõèî çàíãààíû óòãà c) Ìýäýýëëèéã áèé áîëãîõ d) Íèéãýìø¿¿ëýõ Хуудас 5
 14. 14. Тест_4Хуудас 6
 15. 15. Тест_410 c Хуудас 7
 16. 16. Тест_4Хуудас 8
 17. 17. Дүн Цахим тестын үнэлгээСургууль 79 Сурагчийн нэр hАнги 8 Хичээлийн нэр nбүлэг a Сэдэв nҮнэлгээ харах хэсэгХувилбар 1 Хувилбар 2Асуулт оноо хариулт Асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 1 1 зөв 2 1 зөв 2 1 зөв 3 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 9 1 зөв 10 1 зөв 10 1 зөв авах оноо 10 авах оноо 10 авсан оноо 10 авсан оноо 10 зөв хариулт 10 зөв хариулт 10буруу хариулт буруу хариултҮсгэн үнэлгээ A Үсгэн үнэлгээ A хувь 100 хувь 100 Баяр хүргэе Баяр хүргэе Хуудас 1
 18. 18. ДүнХувилбар 3Асуулт оноо хариулт 1 1 зөв 2 1 зөв 3 1 зөв 4 1 зөв 5 1 зөв 6 1 зөв 7 1 зөв 8 1 зөв 9 1 зөв 10 1 зөв авах оноо 10 авсан оноо 10 зөв хариулт 10буруу хариултҮсгэн үнэлгээ A хувь 100 Баяр хүргэе Хуудас 2

×