íèéãýì òåñò

1,554 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

íèéãýì òåñò

 1. 1. Íèéãýì òåñò<br /><ul><li>Íèéãìýýñ òóñãààðëàãäàæ, àìüòäûí äóíä ºññºí àìüä áèåèéã íýðëýíý ¿¿?
 2. 2. Äåïðèâàöè
 3. 3. Ãîñïèòàëèçì
 4. 4. Ôåðàëü õ¿í
 5. 5. Õ¿íèé íèéãýìøèëä íºëººëæ áóé áèå õ¿í, á¿ëýã áàéãóóëëàãûã íýðëýíý ¿¿?
 6. 6. Íèéãýìøëèéí àãåíò
 7. 7. Àíõäàã÷ íèéãýìøèë
 8. 8. Íèéãýìøèë
 9. 9. Ñî¸ëûã á¿ðä¿¿ëýã÷ ç¿éë¿¿äýä àëü íü îðîõ âý?
 10. 10. Õýë ìýäëýã
 11. 11. Øàøèí ø¿òëýã
 12. 12. Ýäèéí ñî¸ë
 13. 13. Èòãýë ¿íýìøèë
 14. 14. ¸ñ ñóðòàõóóí
 15. 15. Äýýðõ á¿ãä
 16. 16. Ñî¸ëûí á¿òöèéã íºõºæ áè÷íý ¿¿?
 17. 17. …………………………….b)……………………………
 18. 18. Íèéãýì ñî¸ë õî¸ð õîëáîî õàìààðàëòàé þó?
 19. 19. Òèéì b) ¿ã¿é
 20. 20. Ñî¸ë õýäèéä ¿¿ññýí áý?
 21. 21. Õ¿é íýãäëèéí ¿åä ñ) Íèéãýì õºãæèõ ÿâöàä
 22. 22. Õ¿í áèé áîëñîí ¿åä d) Òîìîîõîí òºâ ñóóðèí áèé áîëñîí ¿åýñ
 23. 23. Ñî¸ëûí õýëáýð¿¿äèéã íýðëýí áè÷íý ¿¿.
 24. 24. ………………. b)………………… ñ) …………………..
 25. 25. Íèéòèéí ñî¸ëûí îíöëîã íü àëü âý?
 26. 26. ßçãóóðòàí äýýäñèéí òààøààëûã èëýðõèéëäýã.
 27. 27. Àðä ò¿ìíèé îþóíû ýðýë õàéãóóëûã èëýðõèéëäýã.
 28. 28. Á¿õ äàâõàðãàä õ¿ðòýýìæòýé áàéíà.
 29. 29. Ýëèòèéí ñî¸ë áóñàä ñî¸ëîîñ ÿëãàãäàõ òàë íü àëü âý?
 30. 30. Îð÷èí ¿åèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð äàìæèí õ¿ì¿¿ñèéí õ¿ðòýýë áîëäîã.
 31. 31. Ñî¸ëûã õ¿ëýýí àâàõ, îéëãîõîä çîõèõ áýëòãýë õýðýãòýé.
 32. 32. Íèéãìèéí á¿õ äàâõðààíä õ¿ðòýýë áîëæ äýëãýðäýã.
 33. 33. Õ¿ì¿¿ñèéí á¿òýýæ õýðýãëýæ áàéãàà áºãººä òóõàéí ñî¸ëûí áèåò õýëáýð
 34. 34. Àðäûí ñî¸ëûí òºðºëä õîëáîãäîëã¿é ç¿éë õàìðóóëñàí áîë àëü íü âý?
 35. 35. ¿ëãýð b) äîìîã c) øàøèí d) óðòûí äóó e) òóóëüñ
 36. 36. ͺõºæ áè÷íý ¿¿.
 37. 37. ……………… áîë ÿçãóóðòàí äýýäñèéí çàõèàëãààð ìýðãýæëèéí óðàí á¿òýýë÷èä á¿òýýäýã.
 38. 38. Àðäûí ñî¸ë ñ) ýëèòèéí ñî¸ë
 39. 39. b) íèéòèéí ñî¸ë d) äàãóóë ñî¸ë
 40. 40. Àëü íü çºâ õàðèóëò âý?
 41. 41. Õýì õýìæýý óëñ á¿ðä àäèë áàéäàã.
 42. 42. Õýì õýìæýýã òîãòîîõ áîëîëöîîã¿é.
 43. 43. Õýì õýìæýý íü óëñ á¿ðò ººð ººð áàéäàã.
 44. 44. Õýì õýìæýý ãýäýã óõàãäàõóóíä õîëáîãäîëã¿é ç¿éë àëü íü âý?
 45. 45. Ñóðàã÷èéí ä¿ðýì c) Õóóëü
 46. 46. Àðäûí çàí çàíøèëd) Ýä õºðºí㺠ºì÷ëºõ
 47. 47. Íèéòèéí ñî¸ë àëü á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñò õàìààòàé âý?
 48. 48. Àæèë÷äàä c) Ìàë÷äàä
 49. 49. Çàëóó÷óóäàä d) Á¿õ á¿ëýã äàâõðààíû õ¿ì¿¿ñò
 50. 50. ¿íýëýìæ ãýäýã îéëãîëò õýíä õàìààðàëòàé âý?
 51. 51. Íèéòèéí õ¿ðýýíèé îéëãîëò
 52. 52. Õóâü õ¿íä õàìààðíà
 53. 53. Äýýðõ á¿ãäýä íü õàìààðàëòàé.
 54. 54. Íèéòèéí ñî¸ëûí õ¿ðòýýìæèä àëèíä íü èë¿¿ äýëãýðñýí áàéäàã âý?
 55. 55. Çàëóó÷óóäàä
 56. 56. ºíäºð áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñò
 57. 57. àõìàäóóäàä
 58. 58. íàñ áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýñ ¿ë õàìààðíà.
 59. 59. Àëáàí áóñ õýì õýìæýýíä õàìààðàëã¿é íü àëü íü âý?
 60. 60. Ñóìûí çàñàã äàðãûí çàõèðàìæ c) ¸ñ ñóðòàõóóí
 61. 61. Óëàìæëàëd) Äàãàæ ìºðäºõ çàí çàíøèë
 62. 62. Õýì õýìæýýã õýðõýí àíãèëàí ÿëãàæ ¿çäýã âý?
 63. 63. ……………………. b)……………………….
 64. 64. Ìàòåðèàëëàã ñî¸ëä àëü íü îðîõã¿é âý?
 65. 65. Õóâöàñ ñ) Êîìïüþòåð
 66. 66. Çàí çàíøèë d) èíòåðíýò
 67. 67. Ǻâ õàðãàëçóóëíà óó?
 68. 68. Ýëèòûí ñî¸ë à) ÎÓ-ûí áîëîí ¿íäýñíèé øèíæ ÷àíàðòàé
 69. 69. Àðäûí ñî¸ë b) Òóõàéí óëñ ¿íäýñòýíèé øèíæ ÷àíàðûã èëòãýæ ºãºõ
 70. 70. Íèéòèéí ñî¸ë ñ) ªíäºð ìýäëýã áîëîâñðîë, çîðèóäûí áýëòãýë á¿õèé íèéãìèéí á¿ëýã õ¿ì¿¿ñ
 71. 71. ͺõºæ áè÷.
 72. 72. Õýë ãýäýã íü ………………………..õàðèëöàõ ÷àäâàð þì.
 73. 73. Äîõèî çàíãààãààð
 74. 74. Àìàí áîëîí áè÷ãèéí õýëáýðýýð
 75. 75. Õîîðîíäîî
 76. 76. ͺõºæ áè÷.
 77. 77. ªíººãèéí çàëóóñ ãàäààä õýë ñóð÷ áàéãàà ÿâäàë íü………èëðýë þì.
 78. 78. Çàëóó÷óóäûí ñî¸ëûí îíöëîã òºðõ
 79. 79. Íèéãìèéí äýâøèë
 80. 80. Áýëýã òýìäãèéí ¿éëäýë
 81. 81. Áîëîâñðîë ýçýìøèë
 82. 82. ͺõºæ áè÷.
 83. 83. Àðäûí ñî¸ëûã ¿¿ñëýýð íü õýðõýí àíãèëäàã âý?
 84. 84. ………………………. b) ………………………
 85. 85. ¨ñ ñóðòàõóóí íü àëü ñî¸ëä õàìààðàãäàõ âý?
 86. 86. Íèéòèéí ñî¸ë ñ) àðäûí ñî¸ë
 87. 87. Çîíõèëîã÷ ñî¸ë d) õóâèéí ñî¸ë
 88. 88. Êàçàê ¿íäýñòíèé “íàóðûçûí áàÿð” ÿìàð ñî¸ëä õàìààðàõ âý?
 89. 89. Íèéòèéí b) Çîíõèëîã÷ c) äàãóóë d) ñºðºã
 90. 90. Ѻðºã ñî¸ëûí æèøýýã ñîíãîíî óó.
 91. 91. Ãàäíààñ îðæ èðñýí øàøíû óðñãàë
 92. 92. Ãýìò ýòãýýä¿¿äèéí á¿ëýãëýë
 93. 93. Öàãààí ñàð áîëîí øèíý æèë
 94. 94. Äàÿð÷ëàãäñàí ñî¸ëûí íýãäìýë íýã òîãòîëöîî áèé áîëãîäîã ç¿éë íü …………….. þì.
 95. 95. Ñî¸ë c) õýë
 96. 96. Øàøèí d) áîëîâñðîë
 97. 97. ßçãóóðòíû òàíñàã òààøààë, àðä ò¿ìíèé îþóíû ýðýë õàéãóóëûí àëü àëèíã íü èëýðõèéëäýãã¿é ñî¸ë àëü íü âý?
 98. 98. Çîíõèëîã÷ b) äàãóóë c) àðäûí d) íèéòèéí
 99. 99. Ǻâ áóðóó, ñàéí ìóó, ñàéøààõ, áóðóóøààõ, óðàìøóóëàõ, øèéòãýõ íü àëü õýì õýìæýýíä îðîõ âý?
 100. 100. ¨ñ ñóðòàõóóí
 101. 101. Àðäûí çàí çàíøèë
 102. 102. Ýðõç¿éí
 103. 103. Õýí íü áèå õ¿í áèø âý?
 104. 104. Äîðæ
 105. 105. Øîðîíãèéí õîðèãäîë
 106. 106. Ìàóãëè
 107. 107. Îþóòàí
 108. 108. Àëü íü çºâ òîäîðõîéëîëò âý?
 109. 109. Íèéãýìøèë ýõèéí õýâëèéä áàéõààñ ýõëýë íü òàâèãääàã.
 110. 110. Õ¿¿õýä íÿðàé ¿åýñ ýõýëíý.
 111. 111. Õ¿¿õýä óõààí áîäîë ñóóæ ýõëýõ ¿åýñ ¿¿ñâýðòýé
 112. 112. Íèéãýìøèëò õýëä îðæ ýõëýõ ¿åýñ ¿¿ñâýðëýäýã.
 113. 113. Áèå õ¿íèé íèéãýìøèëòýíä íºëººëäºã ìèêðî õ¿÷èí ç¿éëä àëü íü îðîõ âý?
 114. 114. Ãýð á¿ë c) õýâëýë ìýäýýëýë
 115. 115. Õàìò îëîí d) õ¿íèé õóâèéí îíöëîã
 116. 116. Öàãäààãèéí àëáàí òóøààëòàí àâèëãàë àâñàí àëü õýì õýìæýýã çºð÷ñºí áý?
 117. 117. Ìýðãýæëèéí ¸ñ ç¿é
 118. 118. Ýðõ ç¿éí õýì õýìæýý
 119. 119. ¸ñ ñóðòàõóóíû õýì õýìæýý
 120. 120. Äýýðõ á¿ãäèéã
 121. 121. Ìàòåðèàëëàã ñî¸ëûí çàðèì õýëáýðèéã òîî÷èõäîî áóðóó ç¿éë õàìààðóóëñàí áîë àëü íü âý?
 122. 122. Óðàí áàðèëãàd) õóâöàñ
 123. 123. Íîìe) òåëåâèçîð
 124. 124. Çàí çàíøèë
 125. 125. Îþóíû ñî¸ëûí çàðèì òºðëèéã òîî÷èõäîî áóðóó ç¿éë õàìààðóóëñàí áîë àëü íü âý?
 126. 126. Õýì õýìæýý c) õºíãºí õºãæìèéí çýìñýã
 127. 127. Òàëàðõàë d) õóóëü ä¿ðýì
 128. 128. ºã¿¿ëáýð¿¿äèéã ã¿éöýýæ áè÷.
 129. 129. Õàìãèéí èõ ¿çýã÷, ñîíñîã÷òîé ñî¸ë áîë ………….……….ñî¸ë þì.
 130. 130. Òóñãàé çàõèàëãààð ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñèéí á¿òýýñýí ñî¸ëûã ………………..ñî¸ë ãýíý.
 131. 131. Õ¿íèé íèéãýìøëòèéí àíõäàã÷ îð÷èí íü ………………………..ìºí.
 132. 132. Õ¿íèé õ¿ñýë òýì¿¿ëëèéí íèéòëýã ¿íäýñ èòãýë ¿íýìøèë ……………………¿íýò ç¿éë áîëäîã.
 133. 133. ¿íýò ç¿éë 2. Ýëèòèéí 3. Íèéòèéí 4. Ãýð á¿ë
 134. 134. Õ¿í àìûí îëîíõè äàãàí ìºðääºã ñî¸ëûã õýðõýí íýðëýäýã âý?
 135. 135. Ìýðãýæëèéí b) äàãóóë c) çîíõèëîã÷ d) àðäûí
 136. 136. Ìîíãîë õ¿í àìûí çàðèì õýñýã íü ýíýòõýãèéí Øðè Øðè óðñãàëä îðæ áÿñàëãàë õèéæ áàéíà. Ýíý ÿìàð ñî¸ëûí øèíæ âý?
 137. 137. Á¿ëãèéí ñî¸ë c) ñºðºã ñî¸ë
 138. 138. Çîíõèëîã÷ d) äàãóóë ñî¸ë
 139. 139. Ëåîíàðäî ÄàÂèí÷è, Çàíàáàçàð, ×àéêîâñêèé íàð óðàí á¿òýýëèéã ÿìàð ñî¸ëä õàìààðóóëàí ¿çýæ áîëîõ âý?
 140. 140. Á¿ëãèéí ñî¸ë c) çîíõèëîã÷ ñî¸ë
 141. 141. Ýëèòèéí ñî¸ë d) ÿâöóó ñî¸ë
 142. 142. Ìýäýýëëèéí õýðýãñýë õýâëýë òåëåâèç, äóó áè÷ëýãèéí ÿìàð ñî¸ëä õàìààòàé âý?
 143. 143. Ýëèòèéí b) íèéòèéí c) çîíõèëîã÷ d) ¿íäýñíèé
 144. 144. Õýýíèé ¿¿ðýã àëü íü âý?
 145. 145. Íèéãìèéí ¿çýãäýë
 146. 146. Äîõèî çàíãààíû óòãà
 147. 147. Ìýäýýëëèéã áèé áîëãîõ
 148. 148. Íèéãýìø¿¿ëýõ
 149. 149. Äýýä áàéãóóëëàãààñ àëáàí àæèëòíàà øàãíàæ òóøààë äýâø¿¿ëæ áàéâàë þó ãýæ ¿çýæ áàéíà âý?
 150. 150. Äýìæèõ ñàïêö
 151. 151. Íèéãìèéí õýì õýìæýý
 152. 152. Çàí ¿éëèéí ñòàíäàðò
 153. 153. Õîðèãëîõ ñàíêö
 154. 154. Áè÷èã ¿ñýã ¿¿ñýõýýñ ºìíºõ ¿åèéí ñî¸ë áîëîõ ¿ëãýð, äîìîã òóóëüñ õýðõýí ÿàæ óëàìæèëæ èðñýí áý?
 155. 155. Õàäíû çóðãààð
 156. 156. Àìàí çîõèîëîîð
 157. 157. Äîõèî çàíãààãààð
 158. 158. Õýë ÿðèàãààð

×