Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 1

2,184 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 1

 1. 1. “Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14) ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒΠÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé¹11-12 (168) Издается с 2002 г. ñ 2002 ã. № 13-14 (167) Èçäàåòñÿ www.asd.in.ua www.asd.in.ua äåêàáðü 2010 январь 2010×èòàéòå е Читайт «ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ÁÛËÈ ÎØÀÐÀØÅÍÛ ÑÈËÓÝÒ ÂÛÑÒÀÂÊÓ ÈÑÒÎÐÈÈ ÀÄÂÅÍÒÈÇÌÀ КРИВОРОЖАНИ ÍÀØÈÌ ÓÂÀÆÈÒÅËÜÍÛÌ ÎÒÍÎØÅÍÈÅÌ» 150 ЛЕТ МЫ НОВОСТИ ÏÎÑÅÒÈËÈ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÈ Â в номере: ПОБАЧИЛИ РІЗДВО ПОМНИМ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÌÎÄÛ СЛУЖЕНИЯ ×ÅÒÛÐÅÕ ÊÎÍÔÅÑÑÈÉÍîìåðå: ОЧИМА ТВАРИН СВОЁ ИМЯ ОСУЖДЕННЫМ стр. 2 ñòð. 2 стр. 7 ñòð. 9 стр. 9 ñòð. 10 ÂÅÐÑÒÎÂÛÅ ÑÒÎËÁÛ ГОДОМ! С ОТСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÎÉ ÍÅÄÅËÈ Не могу заснуть. На часах полночь. дежью, извивающейся в эротическом канала «Интер»). Стало быть, необ- Первое января 2011. Земля завершила танце под музыку шаманского бубна 21 ходимость празднования наступления ещё один монотонный круг в своём века, более известного как диджейский нового солнечного года рационально точном и тихом ходе вокруг Солнца. микшер; рекордные продажи презерва- объяснить нельзя. Можно только ирра- Ñ ïåðâûì, ïóñòü è î÷åíü çàïîçäàëûì â ýòîì ãîäó, ñíåãîì, ïîêðûâàþùèì íàøè Она совершила около 2000 таких кру- тивов и наркотиков; пьяные Святые Ни- ционально – устроить пир на весь мирãîðîäà, дня воплощения Бога в челове- колаи (ониÍîâûé Ãîä руки советской и хорошенько отдохнуть. гов со ìû ïîíèìàåì, ÷òî ïðèáëèæàåòñÿ же, с легкой è ïðåäøåñòâóþùèå åìóÌîëèòâåííûå Такая себе интересная àíàëèçà Деды Морозы); кубометры мо- ческое тело. äíè. Äíè îñîáîãî власти, ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ А чтобы отдыхать было веселей и Áîãîì èáëèæíèìè. дата. А установил её его величество лодых елей, принесённых в жертву не- интересней, добавим украшенных ёлок, Ïðåêðàñíî, ÷òî ó íàñ íà Ñëîáî- Ñåäüìîãî Äíÿ, íî àäâåíòèñò â ñâîåé âå ðû . замороженного àë î îñ îá óþ человек. Ура! Ýò î ïð èä àâ дедушку с Не могу заснуть потому, что таинственно-бесконечнымæàíùèíå â ïîñëåäíèå ãîäû âîçîá- æèçíè è ñëóæåíèè - íà ïðîòÿæåíèè òåïëîòó ñîáðàíèþ, ó÷èëî ÷ëåíîâ за окном гремит пулемет петард мешком подарков и завет-íîâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè óòåðÿííàÿ â âñåé íåäåëè. È ÷òî ïîäãîòîâêà ê ñîïåðåæèâàòü ãîðþ äðóã äðóãà è и фейерверков, освещающих ным списком хороших и пло-90-õ ãîäàõ в сторонуòðàäèöèÿэто всё небо îñîáàÿ города. А ïîäãî- ñëåäóþùåé ñóááîòå äîëæíà îñóùå- îäíîâðåìåííî ðàäîâàòüñÿ если хих детей (что будет, áëàãîñ-òîâêèкилометров пятнадцать. Слы- – ê Ìîëèòâåííûì äíÿì, èçäàåòñÿ ñòâëÿòüñÿ íå â ïÿòíèöó, íàêàíóíå, à ëîâåíèÿì äðóãèõ. Ýòî ïðåâðàùàëî его опубликует Wikileaks, иñï åö èàройíû é âû ïó ñêсменяю- àë à óæå ñ çàõîäîì ñîëíöà â ïðåäûäó- öåðêîâüподумать страшно :), мисти- шен ëü попеременно æó ðí â åäèíóþ äðóæíóþ ñåìüþ.«×óäåñíàÿ друга, мужских голосов, щих друг ïòèöà ìîëèòâà», ïîñâÿ- ùóþ ñóááîòó. Ïîíÿòческих снегурочек, éэльфов, òû èå ìîëèò âåííî ñóááîùåííûé ýòîìó. радостно выкрикивающих под Òàê ãîâîðÿ è î ìîëèòâåííûõ äíÿõ, ïðîøëîлетающих ýïîõó ñòàëèíñêîãî ÷åðåç оленей и прочей Ýòî удивленных собак:íî ñåãîäíÿ , íåëüçÿ íå âñïîìíèòü, ê ñîæàëåíèþ, î ÃÓ ËÀ Ãà нечисти. åñпублике постар- û, лай îñîáî àêòóàëü «С Но- , Îò å÷ А òâ åí íî é âî éíêîãäà ìû âèäèì èñïîëíÿþùèìèñÿ âî ìíîãîì çàáûòîì ïîíÿòèè îñîáûõ àíòèðåëèãèîçíîé êàìïàíèè 50-õ ? 60- вым годом!». ше придумаем сказку посе-ïðîðî÷åñòâà Õðèñòà, заснуть от А ещё я не могу äàííûå ÷åðåç ìî ëè òâ åí íû õ ñ óá áî ò, êî òî ðû å õ ãîäîâ è, ê ñîæàë åíèþ, ñîøëî рьёзней: кроликов с котами,Áèáëèþ, Äóõ ïðîðî÷åñòâà î ñîöèàëü- ïðèõîäèëè ñü íà ïåðâóþ ñóááîòó ïðàêòè÷åñêè íà íåò â ïåðèîä при- активности мыслей, которые, гороскоп и народные ðåëèãè- рождаясь òè ÷å ñê èõ , ïреакци- ûõ êàæ äîã î ìå ñÿö à. È ìåþ ùèå ñÿ â îçíîé ñâîáîäû, êîãäà «как новыйíû õ, ïî ëè в химических ðè ðî äí меты в формате Åâàíãåëüñêèåïîòðÿñåíèÿõ, âîçíèêíîâåíèè åðåñåé íàøåì ðàñïî ðÿæåíèè öåð êîâíûå ï ð î ã ð àгод встретишь, ò è ëего и про- è å ях моего воспалённого мозга, ì ì û î õ â à так è á û â ø так и хотят излиться и застытьâ ñàìîé öåðêâè è ïîïûòêàõ ñàòàíû àðõèâû è æóðíàëû ïîçâîëÿþò óòâåð- ðåñïóáëèêè ÑÑÑÐ. Íî äóìàåì,ведёшь». Хотя, все знают, ÷òîîòóìàíèòü èìè ãîëîâû текста. в строчках электронного â ïåðâóþ æäàòü, ÷òî â íàøåé ñòðàíå ïîíÿòèå ñåãîäíÿ, êîãäà ýòî положение дел что истинное âðåìÿ ðåëèãèîç- Поэтому рука сползает с кровати, немного другое: как новыйî÷åðåäü ÷ëåíîâ Áîæüåé öåðêâè; è ìîëèòâåííûõ ñóááîò ïîÿâèëîñü ñ íîé ñâîáîäû ïîäõîäèò ê êîíöó, è ìû берёт с пола ноутбук и я начинаю год встретишь, так его и про-ëèáåðàëüíîå áîãîñëîâèå, ðàçâåí÷è- 1920 ãîäà. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ ïðèáëèæàåìñÿ ê ïîñëåäíåìó êðèçè- набирать очередную полночную водишь (через год, за тем жеâàþùåå îñíîâíûå äîêòðèíû öåðêâè: òðóäíî óñòàíîâèòü äåòàëè Красота- пьянымèñòîðèè íàøåé ïëàíåòû, áûëî заметку, которую, даст Бог, опубликую при ведомому новогоднему богу... ýòîãî, íî ñó â столом).òîëêîâàíèå êíèã Äàíèèëà è Îòêðîâå- ñàì ôàêò èõ ïîÿâëåíèÿ â ýòî âðåìÿ áû î÷åíü õîðîøî âåðíóòü â íàøè ближайшем наступлении Интернета... то какая! Лепота. Стоп. А как я сам провёл вчерашнийíèå, ðîëü Äóõà годом!», – а радости, что ÿâëÿåòñÿ íå ñëó÷àéíûì.  ñòðàíå вечер? Ну-ка ìî ëè òâ åí íû å ñó áá îò û, «С Новым ïðîðî÷åñòâà, íåîá- Да здравствует самый семейный на îá ùè íû вспомню. Пришел домойõî äè ìî ñò ü å äè íñ òâ à ö åðМестами ïðîäîëæàëà áóøåâàòü Ãðàæäàíñêàÿ с êîò îðû å ìû ñЕще бы! Суббота, ì называется «полные штаны». êâ è è свете праздник! С Наступающим! Пусть работы пораньше. ïî ëíû ì ïð àâîâî çí èê àþ ùè å буквальном смысле.ûå âîéíà, год принесёт вам ещё больше..., ведь, начинается с захода солнца, ñòîëáà- даже вполне в íî âî èñ ïå ÷å íí новый ïîÿâëÿëèñü ïåðâûå ïðèçíàêè ìîæåì íàçâàòü âåðñòîâûìè око-«ïðîðîêè», ïðåòåíäóþùèå, ÿêîáû, íàñ òóï àþù åãî выше и сильнее! ÿíó ë ло 16:30. Мама приготовила празднич- Голубые экраны наливают в голо- лучше..., быстрее, ãîë îäà è ãð ìè ìîëèòâåííîé íåäåëè.íà вы своих, ñâå ò,того, бездумныхíèêè, áóìàæíûé êðèçèñ,хотя бы сегодня, ный Ñåé÷àñ, êîãäà çàêàí÷èâàåòñÿ 2010 íîâûé и без è ðàñêîëü жертв А вот хочется мне, â ðåçóëüòàòå ужин: белая скатерть, из-под та-äâ èæ èì ûå ëè ÷í ûì è îá из отборных êîòîðîãî áûëè ïðåêðàùåíû èçäàíèÿ релок торчат уголки салфеток, справа ñ очередные порции помоев èä àì è è быть занудой до конца и спросить: что ãîä, áûëî áû î÷åíü õîðîøî óæåàìáèöèÿìè,«шоуменов» и политиков; îв ïðàêòè÷åñêè âñåõ календаре произо- нож, слева âîññòàíîâèòü соком, есть «звёзд», - âñå ýòî ãîâîðèò толку в том, что на ãàçåò è æóðíàëîâ ÿíâàðÿ вилка, бокалы с ìîëèòâåííûå желудки льются тонны преднамеренно шло очередное переполнение разрядаïðèáëèæåíèè êîíöà è íåîáõîäèìîñ- ñòðàíû, âêëþ÷àÿ è àäâåíòèñòñêèå и ñóááîòû, âи запечённая картошка с «Оливье», ÷åì ìîãóò ïîìî÷ü âåòåðà-òè îñîáîãî ìîëèòâåííîãî åäèíåíèÿ ñ æóðíàëû «Áëàãàÿ âåñòü» за номер рыбой, и конфеты. Как всегда, очень îíè (!) перебродившего виноградного сока, в знакоместе, отвечающем è «Ãîëîñ íû íàøèõ îáùèí, ïîìíÿùèå, êàê стреляя по тем же головам «прощаь- èñòèíû». È ïîòîìó â ýòî êðèçèñíîå вкусно.âПотом è ñ ü , ì ó ç å é è ñ ò î ð è èÁîãîì. месяца? В чем же заключается са- ï ð î î ä è ë повторили псалмы к за- ным приветом êумирающих бактерий»; âðåìÿ íàøè ïðåäøåñòâåííèêè, èìåÿ втрашнему торжественному богослуже- åå Îäíàêî, êàê ñóááîòå, òàê è ê кральный смысл этого явления? Àäâåíòèçìà íàøåé êîíôåðåíöèè, горы «Оливье» и танцы под музыку Похоже, логика такая: раньше в этиÌîëèòâåííûì äíÿì î÷åíü òÿæåëî îñîáóþ íóæäó â Áîæüåì âîäèò- нию. Я – на гитаре, мама – на æå íàø Áîã ñåìåéíûé îòäåë. Ïóñòü пианино. лицедея-трансвистита, более широко дни праздновали Рождество. Такаяïîäãîòîâèòüñÿ íàêàíóíå. Äà, íàêà- åëüñòâå, ðåøèëè ïðîâîäèòü ïåðâóþ А áëàãîñëîâèò êàæäîãî èç культур- после, разнообразили своё íàñ óæå â известного под ником «Верка Сердюч- себе годовщина рождения Иисуса. Тоíóíå ìîæíî óáðàòü êâàðòèðó, ñóááîòó êàæäîãî ìåñÿöà, êàê ное меню прогулкой по пустынным ïîñðå- ка»; закрытые корпоративы, приправ- есть, повод был. Теперь же с поняти- êîíöå äåêàáðÿ 2010 ãîäà мо-ïî÷èòàòü Áèáëèþ,бомондом, сформиро- ìîëèòâåííóþ. Ýòî íå áûëî ââåäåíè- розным улицам одного из пригородов ленные дутым ïîñåòèòü áîãîñëó- ем Рождества ассоциируются скорее äñòâîì ìîëèòâåííûõ ñóááîò ãîòî-æåí èå, íî принципу «удиви мир собой» åì êàêîãî-òî îñîáîãî ïðàçäíèêà èëè с âèòüñÿ ê Ìîëèòâåííîé(трое котов2011 ванным по ÷òî áû ïîä ãîò îâè òüñ ÿ колядки, бурная алкогольная «вечеря» нашими двумя собаками íåäåëåäåéñòâèòåëüíî äóõîâíî, - ýòîãî ÿâíî ðèòó àëà, íåò, ýòî на хуторе близ остались греться дома :). Вот такой по- и «чуди так, чтоб зритель обомлел»; и гоголевские «Вечера ïðîñ òî áûëî ãîäà.íå äî ñò àò î÷ íî . с Íå äà ðî ì âåмоло- âðåìåíåì, (и то, в â ñëóæåíèè теле- лучился семейный вечер. ночные клубы невменяемой ðí î Диканьки» êîãäà экранизации áîëü-óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî íàñòîÿùèé øàÿ ÷àñòü âðåìåíè îòâîäèëàñü ïîä Àëåêñåé Îïàðèí,àäâåíòèñò - ýòî àäâåíòèñò íå òîëüêî ëè÷íûå ìîëèòâû è äåëåíèþ îïûòàìè 28 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, Õàðüêîâ.
 2. 2. 2 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua А может, меня беспокоит сам фор- Вселенную. Божественный праздник говорить: „если угодно будет Господу имат проведения данного мероприятия? никогда не скажет: «С наступающим!». Он живы будем, то сделаем то или другое»,Что же, давайте, просто, праздновать скажет: «Вот ещё один год уходит в веч- – вы, по своей надменности, тщеслави-спокойней, по домам, без петард, вина, ность. Стал ли ты ближе к Небесам? Изме- тесь: всякое такое тщеславие есть зло»ёлок и «зомбоящиков»? нился ли твой характер? Кому ты помог в (Послание Иакова, 4:13-16). Нет. Вопрос в моей голове стоит уходящем году? Что успел сделать? Видел Пока я это писал, настала глубокаяглубже. Есть ли смысл христианину от- ли ты Божью руку в своей жизни?» ночь. Стихли крики и фейерверки. На-мечать круглые даты? Как на это смо- А вот сатана, напротив, всегда пере- род мирно укладывается в постели стрит Бог? водит стрелки на завтра: «Да успеешь призрачным чувством стабильного бла- Господь Сам устанавливал много ещё! Не скоро придет Господин! Ещё гополучия и бесконечности бытия.дат в жизни израильского народа: Пе- вся жизнь впереди! Новый год к нам С наступившим, друзья! Пусть новыйсах, Пятидесятница, Йом Киппурим и, мчится, скоро всё случится!». А что, год принесет вам ещё больше..., лучше...,даже, новомесячия и юбилеи (Книга спрашивается, случится? Чем новый быстрее, выше и сильнее! А принесет ли?Левит, 23). Для Церкви же Он утвердил год будет лучше прежнего? Что даст ещё один год человеку, которыйВечерю с пресными хлебами и вино- Вспоминаются тексты: поменял в своей жизни лишь настенныйградным соком (Евангелие от Луки, «Не хвались завтрашним днём, календарь, а не сердце?..22:19). Но вот, что меня удивляет боль- потому что не знаешь, что родит тот Поэтому сегодня, следуя библей-ше всего: все Господни праздники име- день». ской традиции, я лучше задумаюсь оют очень интересную общую черту. Они Книга притчей соломоновых, 27:1 результатах года минувшего для моейуказывают не в будущее, а в прошлое. «Теперь послушайте вы, говорящие: жизни и поблагодарю непревзойдённоеОни взывают к воспоминаниям, просят „сегодня или завтра отправимся в такой- Божье Провидение.анализировать и извлекать уроки, они то город, и проживём там один год, и А ближних и дальних поздравлюучат и напоминают. Сама суббота, дан- будем торговать и получать прибыль»; словами: «С Отступающим Старым го-ная человеку при творении, оформля- вы, которые не знаете, что случится дом!». И добавлю: «До сего места помогет, никак не объяснимое иначе, понятие завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, нам Господь» (Первая книга Самуила,недельного цикла. Тем самым, молча- являющийся на малое время, а потом 7:12).ливо указывая на Того, Кто создал нашу исчезающий. Вместо того, чтобы вам Антон Шумихин КРИВОРОЖАНИ ПОБАЧИЛИ РІЗДВО ОЧИМА ТВАРИН Спільними зусиллями двох Віталій Токарюк разом зі своєюславетних міст Дніпропетровська сестричкою Вікою, якій виповнилось вісімі Кривого Рога, а саме їх років, уперше відвідали театр. «Сестричцідорогоцінними, талановитими, а сподобалось! – говорить Віталій, – Аджеголовне працьовитими людьми була це діти, і їм треба пояснювати істину наорганізована постановка сцени зрозумілій мові, а ляльковий театр – ценародження Ісуса очима тварин. саме та мова». До складу лялькового театру Після виступу учасник постановкиввійшли курочка, корова, коза та два Діма Піров з Кривого Рогу поділивсяосли. На базі палацу імені Богдана своїми враженнями, сказавши, що дебют досвіду, тому що вважав, що так зможеХмельницького зранку та четвертої хоча й складно, але відбувся! Потім донести вістку Євангелія людям, вістку,громади Кривого Рогу в обідню пору зізнався, що було страшнувато, адже що Різдво Христове настало.дня відбулися зустрічі з найменшими погодився на допомогу в постановці Олександр Перміновулюбленцями ляльок і театру. спектаклю не маючи практично ніякого Фото Вікторії Гурко КРИВОРІЖЖЯ НАКРИЛА ХВИЛЯ СВЯТКОВИХ КОНЦЕРТІВ Другий день підряд молодь Кривого – Різдву Христовому. Орендований Різдва Христового, розділити радістьРогу на чолі з пастирем Олександром палац імені Богдана Хмельницького спілкування та невимушену посмішкуСлюсарським влаштовує святкові восьмого січня очікував на бажаючих дітей, яких, на диво, було більше, ніжконцерти, присвячені державному святу познайомитися з реальним змістом очікували організатори. На сцені були представлені дуети, тріо, сольні номери, інструментальні композиції присвячені загальній темі Різдва. Усіх вразив спів молодіжного хору на чолі з диригентом Вірою Гребінь композиції «Щедрик» Миколи Леонтовича на християнську манеру. Адміністрація палацу висловила особисту подяку за свято, яке влаштувала церква. «Такого концерту ми вже давно не бачили», – говорили майже усі очевидці події. Брати і сестри церкви Адвентистів сьомого дня раділи, що ім’я Господа було прославлене, істина Божа була донесена. Хто її прийняв? Час покаже... Олександр Пермінов
 3. 3. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 3 - В ноябре в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ старость в радость”. Кроме 23 пригла- - Четвертого декабря в ХАРЬКО-открыли Школу здорового питания - шенных было трое гостей, которым ВЕ состоялась семейная встреча. Натрехмесячный практический курс под- подарили книгу Елены Уайт “Путь ко встрече было восемь семейных парготовки инструкторов кулинарных Христу”. Были также подарки от де- 11 харьковской общины. Программуклассов. Программа курса: открытие тей: библейские обетования на бума- проводила Анна Назарова.кулинарного класса; лекции о пита- ге в виде кленовых листьев. - Четвертого декабря в ХАРЬКОВЕнии; дегустация блюд здорового пита- - 19 ноября состоялось крещение состоялась молодежная ночь бденияния; хлеб, бобовые, завтрак; зерно- в ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ области в в доме молитве по ул. Якутская, 58а.вые, соя, планирование обеда; мужской исправительной колонии Проводили пасторы Юрий Шелкунов и Александр Тюпин. Основной темой была: «Личные взаимоотношения с Богом». На собрании было 15 чело- век. - 4-5 декабря в ЗАПОРОЖЬЕ состо- ялся конференционный съезд следо- пытов. - 4-11 декабря в ДНЕПРОПЕТРОВ- СКЕ на ул. Нарымская 46 проводится выставка истории адвентизма “Сле- дуй за Библией”. - Шестого декабря в КРИВОМ СИК №45. Приняло крещение пять че- РОГЕ начала работу группа литера- ловек: два человека без ног, один сле- турных евангелистов. пой, один парализованный в коляске - 11 декабря в ДНЕПРОПЕТРОВ- и один ходячий. Еще трое желающих СКЕ прошло второе занятие курсов планируют принять завет с Богом в по построению взаимоотношений и ближайшее время. Каждую пятницу планированию семьи, которые ведет для них проводится проводиться Ирина Исакова. Говорили о различиях евангельская программа уже четвер- парней и девушек. На встречу пришло тый год, ее посещают 15-20 человек.овощи, минералы. Что необходимо Помимо этих встреч, каждый день назнать о питании; фрукты, витамины, всю колонию звучат проповеди с DVD-праздничный стол; жиры, сахар. На проигрывателей. Служение в колони-каждом занятии проводятся: лекция, ях проводит Юрий Руссу вместе с ко-дегустация блюд, практическое заня- мандой из четырех человек.тие по приготовлению блюд, рецепты. - В Каменке-Днепровской ЗАПО-Занятия проходят каждое воскресе- РОЖСКОЙ области с 30 ноября двенье по ул. Нарымская, 46, в помеще- недели проходила программа, по-нии кафетерия. Продукцию здорового священная здоровому образу жизни.питания торговых сетей «Эдемский 15 человек посещали эту программу,сад» и «Vegetic» можно заказать по среди которых были харизматы, пя-телефонам 093-54-00-257, 050-363- тидесятники и баптисты. В первой по-08-57 (Наталья). ловине дня восемь человек, каждый в около 40 человек. Ребята рисовали - Первая суббота каждого месяца свое время, проходили массаж. Мас- идеальный портрет противоположно-в общине ХАРЬКОВ-5 будет молит- саж делали два инструктора. С 16:00 го пола, участвовали в конкурсахвенной субботой. Желающие могут проходили лекции о здоровом образе (были отдельные задания для деву-поделиться опытами веры и молит- жизни, а 19:00-21:00 для членов церк- шек и парней). Встреча прошла живовенной жизни. и интересно. ви проходило обучение гидротерапии - 14 ноября - 3 декабря в с. Ле- - 11 декабря прошло открытие и и приемами массажа. С 14-19 дека-нинское ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ посвящение дома молитвы в пос. бря в гостинице «Кавказ» прошлаобласти пастор Александр Суровпроводил евангельскую программу. выставка музея истории адвентистовОбщина Каменки-Днепровской ЗАПО- седьмого дня, которую посетило свы-РОЖСКОЙ области привезла выстав- ше 30 человек.ку здоровья и проводила экскурсии по - В конце ноября в ХАРЬКОВЕ поней. По итогам программы 11 дека- ул. Волжская, 19б началась евангель-бря в Кривом Роге состоялось креще- ская программа. Посетители прослу-ние четырех человек. шали девять проповедей Михаила - 14 ноября в Орджоникидзе ДНЕ- Островского в видеозаписи, следую-ПРОПЕТРОВСКОЙ области прошла щие встречи продолжает пастор Ми-очередная встреча женского клуба хаил Микитюк. Программу посещает Кировском (Обуховке) ДНЕПРОПЕ-“Надежда” под лозунгом “С Иисусом и девять человек. ТРОВСКОЙ области.
 4. 4. 44 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua - 11 декабря в ДНЕПРОПЕТРОВ- молодежная викторина по книге по 26 декабря. В начале молитвеннойСКЕ крестили 11 человек. Самому мо- Бытие. недели каждый из нас с детской веройлодому крестившемуся 14 лет, само- - 11-18 декабря шла подготовка к написал все свои просьбы Богу. Каж-му старшему 87. В воду окунал пастор молитвенной неделе: чтение из жур- дый день программа была очень на-Владимир Воронюк. Слова благосло- нала «Чудесная птица молитва-4» в сыщенная. Кроме самих чтений, быловения произносил Алексей Исаков. общинах Восточно-Днепровской кон- много пения, молитв и опытов. Каж- ференции (ВДК). дый день было живое полноценное - 12 декабря в Мерефе ХАРЬКОВ- общение, которое длилось около двух СКОЙ области состоялся миссио- часов. Мы все ощутили на себе “как нерский конгресс, которые проводил хорошо и как приятно жить братьям областной пастор Михаил Микитюк. вместе!” (Пс.132:1). Одна пожилая се- Каждый представитель своего горо- стра сказала, что все эти дни не могла да делился своим опытом проведе- дождаться вечера, чтобы ния миссионерского служения. Были представители таких городов Харь- ковской области: Валки, Змиев, Буды, Водолага, Знаменка, Южный. На кон- грессе было около 50 человек. - 12 декабря в КРИВОМ РОГЕ со- стоялось посвящение клуба следопы- - Необычное служение прошло 11 тов «Созвездие пионер». Мероприятиедекабря в общинах ЗАПОРОЖЬЕ № 1 проводил координатор следопытскогои № 2. Дух Святой обильно излился служения Дмитрий Лядский. Молитвуна всех присутствующих через уста благословения совершил Александрбратьев Александра Нуркаева и Ро- Слюсарский.мана Вещикова. Они участвуют в тю- - 13-19 декабря в Каменке- поскорее пойти в церковь. Заверши-ремном служении Восточно- Днепровской ЗАПОРОЖСКОЙ обла- лась молитвенная неделя обрядомДнепровской конференции. Братья сти проходила выставка истории ад- Вечери, во время которого царилаподелились личным опытом обраще- вентистов седьмого дня. Инна Кампен особая атмосфера добра, любви иния, как Господь их поддерживал в проводила по две экскурсии в день. единства».местах лишения свободы и как ведет За время выставки посетило 110 не- - 19 декабря в ХАРЬКОВЕ прошелсейчас после освобождения. Свиде- верующих лиц, а также представи- миссионерский конгресс. Организа-тельства и пение коснулись сердца тели баптистской, харизматической торы - пасторы Руслан Валеев, Олегкаждого сидящего в зале. Была под- и пятидесятнической церквей. Были Назаров и Михаил Микитюк. В про-нята проблема тюремного служе- представители библиотек, краевед- грамме были свидетельства и плани-ния и нужд осужденных. Господь ческого музея и уполномоченный по рование. На программе было околов последнее время делам религии Каменки-Днепровской. 50 человек. Многие посетители были удивлены - 25 декабря в ДНЕПРОПЕТРОВ- такой богатой историей адвентизма. СКЕ состоялась молодежная встреча - Днепрорудный ДНЕПРОПЕТРОВ- на тему “Цель и смысл жизни”. Пропо- СКОЙ области: «Незадолго до молит- ведовал пастор Сергей Молчанов. венной недели мы просили Господа о - 26 декабря община ХАРЬКОВ-5 том, чтобы она прошла в нашей церк- провела новогодний утренник. В про- ви не формально, чтобы каждый мог грамме были стихотворения, поздрав- реально чувствовать Божье присут- ления, пения, инструментальные ствие, мог проникнуться особым бла-обильно благословляет это служение гоговением в эти дни и по-настоящемув нашей конференции. В прошедшем проанализировать свою жизнь за про-году 22 человека заключили завет с Го- шедший год. Решили собираться каж-сподом в местах лишения свободы, во- дый вечер в течение десяти дней с 17семь готовится к крещению. Просиммолиться о тюремном служении. - 11 декабря в КРИВОМ РОГЕ за-вершен цикл встреч на тему «Правед-ность через веру». Основные спике- номера, экспромты, свидетельства,ры - Иван Пилипчук и Сергей Панин.Гостем последней встречи был Вячес-лав Корчук, директор отдела наследияЕлены Уайт Украинского униона. -11 декабря в КРИВОМ РОГЕ со-стоялось крещение шести человек. - 11 декабря в Мерефе ХАРЬКОВ-СКОЙ области состоялась встречаклуба «За чашкой чая». ОрганизаторЛюдмила Микитюк. Программу посе- опыты веры.тили 45 человек, из которых 17 - не - 26 декабря в ХАРЬКОВЕ состоя-члены церкви. лась новогодняя молодежная встреча - 11-12 декабря в Мелитополе ЗА- «Исполнитель желаний». Был строгийПОРОЖСКОЙ области состоялась дресс-код: братья - галстуки и пиджа-
 5. 5. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 5 5ки, сестры - вечерние платья и при- - Второго января в общине ЗАПО- на первом этаже, которая вмещаетчески. РОЖЬЕ-1 состоялась праздничная - Восемь человек крестилось 26 встреча с ветеранами общины. Детидекабря в Аполлоновской колонии пели и показали сценки, в которыхДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ области. Вобряде принимали участие пасторы около 70 человек. Примерно столько и пришло на встречу. - Четвертого января прошлаЛев Вертыло, Сергей Молчанов, Вик-тор Хлонь, Владимир Воронюк, акти- старшее поколение узнали библей-вист тюремного служения Александр ских героев. Общим пением про-Нуркаев. славляли Господа и благодарили - Ассоциация «жена пастора» про- Его за жизнь и благословения. В за-вела новогоднюю встречу детей слу- вершении праздника были врученыжителей В 10:00: подарки. 27 декабря в ХАРЬКОВЕ по ул. - Второго января в ДНЕПРОПЕ- встреча семей служителей ЗАПО-Мира, 3; ТРОВСКЕ в ДК слепых состоялась РОЖСКОЙ области. Программу про- 28 декабря в ЗАПОРОЖЬЕ по ул. праздничная программа для детей с вела Ирина Исакова.Отто Брозовского, 44; их слепыми родителями. Было около - В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 6-9 янва- 29 декабря в ДНЕПРОПЕТРОВ- 50 человек. ря состоялась пятая сессия колледжаСКЕ по ул. Нарымская, 46. - Второго января в ЗАПОРОЖЬЕ молодежных руководителей. Позади - 31 декабря в общине ЗАПОРО- начались семинары по изучению кни- год обучения. За это время 8-10 чело-ЖЬЕ-1 состоялась викторина для ги Откровение. Вера Туранская про- век по серьезным личным вопросамподростков по книгам Царств. Служи- водит их каждое воскресение в 9:30 итель и учителя отметили высокий уро- каждый вторник в 18:00. отпали от занятий, а у большинствавень знаний детей. Провели веселые - Четвертого января в ДНЕПРОПЕ- за это время накопились «хвосты». ТРОВСКЕ местная община провела До начала сессии им необходимо сде- новогоднее служение для тех, кто по- лать все задания, поскольку на этой лучает социальную помощь. Братья и сессии будет утвержден точный список сестры говорили о вере и исполняли допущенных учащихся к следующему песни, прославляющие Господа. Бра- учебному году. На данный момент тья из общины Днепропропетровск-3 по списку 80 студентов. За прошед- рассказали о своем приходе к Богу в тюрьме. Свидетельствовала семья, ший год студенты успели сдружиться которая, уверовав, оставила алкоголь друг с другом, среди студентов мно-конкурсы, праздник закончился по- и табак. Выступавшие приглашали го толковых и одаренных личностей,дарками и общением за праздничным покаяться и принять Христа своим которые пишут хорошие и достойныестолом. Спасителем. Эти опыты были важны, внимания работы, которые интересно - 31 декабря в ЗАПОРОЖЬЕ со- поскольку некоторые люди приходят читать преподавателям, как говоритстоялась музыкальная программа. за социальной помощью в нетрезвом методист Татьяна Степанян. В сле-Духовную часть проводил пастор виде. Затем пришедших угостили дующем году планируется сделатьВладимир Близненко. чаем и печеньем. Леонид Рутковский - Первого января в общине ЗАПО- новый набор студентов. В конце помолился и произнес слова благо-РОЖЬЕ-1 совершили молитву благо- словения. После чаепития была роз- обучения студентам будут врученысловения детей на новый год и вручи- дана социальная помощь. Служение сертификаты.ли им подарки. .. проходило в новой комнате - 7 января в КРИВОМ РОГЕ по ул. Отто Брозовского, 44 кукольный театр провел рождественский вечер для детей. - 8 января в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ по ул. Энергетическая 9а прошел мис- сионерский рождественский концерт. - Восьмого января в ДНЕПРОПЕ- ТРОВСКЕ состоялся миссионерский - Первого января состоялось тор- рождественский концерт. Ведущимижественное семейное служение «До- вечера были Ирина Исакова и Денисрожите временем» в общинах ВДК. Антонов. - 1-15 января новогодний вечер«Мы нужны друг другу» по программе Вечер открыла театральная группа«Вернись домой» и викторина «Что? «Квадрат» театральной постановкойГде? Когда?» прошли в общинах ВДК. под музыку «Тихая ночь». Хор «Гло-
 6. 6. 6 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.uaрия» спел «Тихая ночь», «Аллилуйя»,Света Дыбленко спела «Молиласьдева при свечах», Виктория Иван-на — «Різдвяна», детский вокальныйансамбль спел «Рождество», звеняколокольчиками. С приветственным словом к со-бравшимся обратился пастор ЛевВертыло. Он размышлял о том, чтопроизошло 2000 лет назад в Вифле-еме. Также в концерте участвовалидуэт Здесенко, Руслан Руденко, На-талья Зигунова, квартет «Благовест»,Наталья Тараненко, духовой моло-дежный квартет, дуэт сестер Павлен-ко. На концерте звучали музыкальныепроизведения «Горит прекраснаязвезда», «Сын Мой», «Расскажи намИисус», «Суета», «Однажды», «Ти-хая ночь». В конце вечера театральная груп-па «Квадрат» показала театральнуюминиатюру на языке жестов под во-кальное сопровождения АнастасииКасьяненко «Чтоб мир спасти». В завершении Денис Антонов иИрина Исакова приветствовали всех,а тем, кто пришел впервые, вручили - 15 января на ДНЕПРОПЕТРОВ- Организатор Алла Красильщик.подарки. СКЕ по ул. Нарымская 46 Ирина - Состоялись встречи руководите- - В КРИВОМ РОГЕ прошел духов- Исакова провела семейную консуль- лей детского и семейного отдела:ный музыкальный концерт: 8 января тацию. 16 января в 10:00 в ХАРЬКОВЕ пово Дворце культуры и 9 января по ул. - 15 января в Васильковке ДНЕ- ул. Мира, 3;Отто Брозовского, 44. ПРОПЕТРОВСКОЙ области началась 23 января в 10:00 в КРИВОМ РОГЕ - Занятия курса «Миссионерское евангельская программа «Семья, здо- по ул. Отто Брозовского, 44;служение» и «Христианское руковод- ровье, духовность». Основные спи- 30 января в 9:00 в ЗАПОРОЖЬЕство» (для пресвитеров и диаконов) керы - Степан Кампен и Анатолий по ул. Артема,1;состоялись в 10:00: Девятого января в ДНЕПРОПЕ- Кабаков. Программа рассчитана на 6 февраля в 10:00 в ДНЕПРОПЕ-ТРОВСКЕ по ул. Нарымская, 46; три-четыре недели. ТРОВСКЕ по ул. Нарымская, 46. 1 6 января в ХАРЬКОВЕ по - 15 января в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ - 17 января в Каменке-Днепровскойул . М ира, 3; по ул. Нарымская, 46 в 19:00 состоя- ЗАПОРОЖСКОЙ области началась 23 января в ЗАПОРОЖЬЕ по ул. лось занятие молодежной Академии программа по изучению книги Откро-Артема,1; семьи. Организатор Ирина Исакова. вение. Пастор Сергей Столяренко. 30 января в КРИВОМ РОГЕ по ул. - 15 января в ХАРЬКОВЕ Школа 23-30 января в КРИВОМ РОГЕ воОтто Брозовского, 44. здоровья отметила годовщину. Дворце культуры состоится выставка - Девятого января в Мерефе - 16 января в КРИВОМ РОГЕ отдел здоровья.ХАРЬКОВСКОЙ области состоялся издательского служения провел семи- - Встреча руководителей отделадетский праздник по пер. Славян- нар для библиотекарей-миссионеров женского служения состоится в 10:00:ский 2а в 11:00. - Девятого января в ХАРЬКОВЕ и координаторов издательского 23 января в ЗАПОРОЖЬЕ по ул.по ул. Якутская, 58а состоялась рож- служения (особо приглашаются не Артема,1;дественская программа для детей. В бывшие на встрече в ноябре) по ул. 30 января в ДНЕПРОПЕТРОВСКЕпрограмме сценки, песни, игры, вик- Спортивная, 3. Организатор Вадим по ул. Нарымская, 46;торины и подарки. Литвинюк. 6 февраля в КРИВОМ РОГЕ по ул. - Девятого января в Гуляйполе ЗА- - Встреча руководителей детского Отто Брозовского, 44;ПОРОЖСКОЙ области состоялась и семейного отдела состоялись: 13 февраля в ХАРЬ КОВЕ повыставка «Країна здоров’я». 16 января в 10:00 в ХАРЬКОВЕ по ул. Мира, 3. ул. Мира, 3; - 30 января в 10:00 в ДНЕПРОПЕ- - Девятого января в КРИВОМ РОГЕ 23 января в 10:00 в КРИВОМ РОГЕ ТРОВСКЕ по ул. Нарымская, 46 со-состоялся рождественский концерт по ул. Отто Брозовского, 44; стоялась встреча директоров следо-духовной музыки. В программе былихоровые и инструментальные номера, 30 января в 9:00 в ЗАПОРОЖЬЕ по пытского служения ВДК.выступления коллективов и солистов. ул. Артема, 1; - 1-23 июля в ХАРЬКОВЕ пройдет - 10 января – 12 февраля нача- 6 февраля в 10:00 в Днепропе- евангельская программа. Ведущийлась сессия для заочного отделения в тровске по ул. Нарымская, 46. Вадим Бутов.Украинском гуманитарном институте - 16 января в детском приюте Оре- Подготовили Анастасия Вертикова,в п.г.т. Буча КИЕВСКОЙ области для хово ЗАПОРОЖСКОЙ области высту- Вера Леонова, Ирина Молчанова,пасторов. пил адвентистский кукольный театр. Андрей Цыбаков
 7. 7. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 7 150 ЛЕТ МЫ ПОМНИМ СВОЁ ИМЯ Четвертого декабря в Дне-пропетровске состоялось торже-ственное общегородское богос-лужение, посвящённое 150-летиюназвания Церкви адвентистовседьмого дня. На служение съехались братьяи сестры со всего города. Былигости из других областей и конфе-ренций. По традиции служение откры-ли пением «Псалмов Сиона». Па-сторы Леонид Рутковский и ВадимЛитвинюк приветствовали собра-ние. Урок субботней школы провёлпастор Владимир Близненко, как Он вспомнил, что пришлось пере- мена были очень важны и имеливсегда отказавшись от микрофона. жить Церкви во времена советской глубокий смысл. Солист Михаил Игнатов из Сим- власти, и поблагодарил Бога за те- Затем пастор Лев Вертыло при-ферополя исполнил несколько перешнюю свободу. гласил на сцену служителей и пре-сольных произведений. свитеров Днепропетровска для Вторую часть служения откры- молитвы благословения. К Богули Денис Антонов, Виктор Бегас и воззвал старейший пастор МихаилВалерий Водопьянов. После нихАлексей Опарин рассказал краткую Зозулин.историю адвентистской церкви. Сводный хор численностью Хор «Адвентус» в сопровожде- более ста человек в сопровожде-нии слабослышащих ребят и тех, нии оркестра спел «Вечный Бог» икто знает язык жестов, спел «Ве- «Иерусалим». Дирижёром хора ирую». Молодёжь Днепропетровска оркестра был пастор Лев Вертыло.поздравила Церковь с юбилеем — Солировал Михаил Игнатов.показала юмористическую сценку После этого церковь спела пса-о том, как рождалось имя Церк- лом «Стройно шествуем». Па-ви, ЗДЕСЬ БЫЛ НЕПЕЧАТАЕМЫЙ стор Даниил Ребанд произнёсСИМВОЛ НЕРАЗРЫВНОГО ПРО- слова благословения после ти-БЕЛА — ТАКИЕ НАДО УДАЛЯТЬ хих молитв.и вместе с залом спела «Церковь Вечером в 17.00 в молитвенноммоя, адвентистская церковь моя». доме на Нарымской 46 состояласьЗатем к собранию обратились с После этого Церковь поздрави-поздравлениями представители встреча с пастором-ветераном ли дети. Они исполнили несколькоБиблейского общества, пасторы Михаилом Зозулиным. В начале песен и показали сценки.пятидесятников и баптистов. Мо- встречи Михаил Игнатов исполнил Со словом наставления в про-лодёжный баптистский ансамбль несколько сольных произведений. поведи к церкви обратился пасторпоздравил собрание пением. Даниил Ребанд. Он призвал пом- Также и дети, и подростки спели Приветственное слово произнёс нить имя своё и не забывать его. несколько песен.пастор-ветеран Михаил Зозулин. Сказал, что имена в древние вре- Алексей Опарин рассказал краткую историю церкви в Сибири в период с 1961 по 1981 год. После чего пригласил на сцену пастора М. С. Зозулина, который рассказал о своём служении, и что ему при- шлось пережить. После беседы желающие задавали вопросы Ми- хаилу Семёновичу. Затем желающие могли посе- тить историческую выставку «Сле- дуй за Библией». Андрей Цыбаков
 8. 8. 8 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ВЕЧНОЕ СОКРОВИЩЕ» Вот уже около полугода члены на- Следующее занятие решили прово- 2. Система и её настройка для опти-шей общины участвуют в акции по дить в среду. Среди недели посещае- мизации скорости работы.распространению газеты «Вечное Со- мость снизилась, в первую очередь, из- 3. Настройка системы для повыше-кровище» среди жителей нескольких за позднего времени занятий. ния надёжности.районов города Бердянска Запорожской Занятия проводятся прямо в зале 4. Локальные сети, интернет, на-области. В ноябре читатели вместе церкви по улице Лобачевского, 2е. Для стройка программного обеспечения.со свежим номером газеты получили показа презентаций в первый день и 5. Эффективное использованиелистовку, в которой была помещена для показа копии рабочего стола в по- программы Microsoft Word.информация о том, как продолжить по- следующие дни использовался про- Приблизительно такой же план быллучать газету, и что с 21 ноября специ- ектор. Для лучшего понимания мате- составлен для курсов в Бердянске,ально для читателей «Вечного Сокро- риала, наглядной иллюстрации работы плюс вопросы, интересующие конкрет-вища» будут проводиться бесплатные персонального компьютера (ПК), изуче- ную аудиторию. В отличие от харьков-компьютерные курсы. ния сочетаний клавиш используется ских, курсы в Бердянске не ограничены Ведущий — магистр по компьютер- маркерная доска. временем.ным системам и сетям Олег Василенко. В отличие от ранее прошедших ком- Олег Василенко Предполагалось, что курсами могут пьютерных курсов в Харькове, где со-заинтересоваться люди с разным уров- брались слушатели средне-нем подготовки, поэтому на первом за- го уровня подготовки, здесьнятии решались следующие задачи: уровень подготовки в основ- - определить уровень аудитории, ном начальный, что требуетчтобы изучать то, что будет интересно иного подхода и замедляет изучение выбранного мате-слушателям; риала. В Харькове занятия - определить круг вопросов, интере- проводились одну неделю.сующих аудиторию; Темы занятий были распре- - договориться об удобном для всех делены так:времени проведения занятий, 1. Механическая часть - начать «путешествие» в компью- компьютера. Из чего состо-терную науку с основы — с «железа» ит ПК, на что обращать вни-(конструкции компьютера). мание при его покупке. МОЛОДЁЖНАЯ ВСТРЕЧА В МЕЛИТОПОЛЕ СОЕДИНЯЛА СЕРДЦА непогоды не смогла приехать молодёжь Пологовского района и Вольнянска. Всего зарегистрировалось около 60 че- ловек. В итоге, первое место в викторине заняла команда Мелитополя, за ней с отрывом всего в один балл Бердянск + Энергодар, молодёжь Запорожья была третьей. Во второй день проходил фестиваль молодёжного творчества. Ведущими были участники из Мелитополя. Пред- ставлено много интересных и запоми- нающихся выступлений: музыкальные 11–12 декабря в Мелитополе про- на четыре команды независимо от ме- постановки молодёжи из Запорожья,ходила областная молодёжная встре- ста проживания, и в таком составе ко- сценки и выступления мелитопольцевча «От сердца к сердцу». манды ответили письменно каждая на и, конечно же, инструментальный ан- Программа состояла из двух частей. 23 вопроса. самбль из Бердянска. После музыкальной паузы моло- Победителей и побеждённых неВ первый день после знакомства, при- дёжь заняла свои места в зале пред- было. Следующую подобную встречуветствия и разминки под руководством варительно сформированными коман- решили провести 1–2 мая 2011 года впастора, руководителя молодёжи За- дами. Их было три: большая команда Запорожье.порожской области Сергея Столяренко из Запорожья (в основном община № 2) Благодарю молодёжь, церковь Ме-молодёжь участвовала в викторине по насчитывающая около 20 человек, ко- литополя и пастора Александра Пела-книге Бытие. манда Мелитополя – около 10 человек, ха за теплый приём, вкусный обед и Сначала, чтобы перезнакомить и и сборная команда Бердянск + Энерго- гостеприимство.«разогреть» зал, участников разделили дар – около 8 человек. Жаль, что из-за Пастор Олег Василенко
 9. 9. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 9 НОВОСТИ СЛУЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМ тарную помощь, наши встречи стало посещать 6–9 человек. Три человека готовится к крещению. Регулярные встречи проводятся в Днепропетровской колонии № 89, кото- рые посещает двадцать человек. Встречи в инвалидной колонии № 45 пос. Макорты Днепропетровской области посещает 15–20 человек. Пять человек крещено 19 ноября. В Запорожской области в основном ведется переписка, посещения и рас- пространение церковной литературы и периодики: это ВИК-20, ВИК-55, КИК- 101, ОИК-88, БИК-99. ПЛАНЫ Организовать тюремное служение в Харьковской области. Для этого по- сетить группой свидетельства общины, находящиеся вблизи колоний Харькова и общины, ведущие переписку с коло- ниями, для поиска и обучения желаю- щих заниматься этим делом. Начать регулярные служения в ко- Прежде чем начинать работу в ко- Администрацией колонии было лониях Днепропетровской областилониях, необходимо найти и обучить предоставлено помещение под богос- ШИК-94 пос. Шахтное, Синельников-желающих ответственных и рев- лужение. Были приобретены телевизор ского района, ИИК-133 района Игрень,ностных братьев и сестер. Для этого и DVD-плеер. Особая благодарность за женской колонии Днепродзержинска.были проведены три областных встре- посвященное служение координатору в Провести крещения в колониях СИК-чи в Днепропетровской области и две в 21, ДИК-89, СИК-45, ЖИК-26. Днепропетровской области ВладимируЗапорожской. Закрепить за каждой колонией кон- Воронюку и его помощнику Александру Была создана группа свидетельства кретную общину.из числа братьев, принявших Благую Нуркаеву. На сегодняшний день в коло-весть в колониях, для продвижения нии проводятся регулярные богослу- В Запорожской области организо-этого служения среди членов церкви, жения, на которых присутствует 13–19 вать служение в БИК-99 с. Беленькое.сбора средств и задействования же- человек. Поддерживать служения в ВИК-20,лающих. В этом году мы начали служение в ВИК-55, КИК-101, ОИК-88 литературой Для большего привлечения заклю- колонии № 26 в г. Желтые Воды Дне- и периодическими изданиями церкви.ченных проведен концерт в Аполлонов- пропетровской области: провели кон- Организовать реабилитационныйской колонии. Также в Солонянской ко- церт, на котором пригласили желаю- центр в Днепропетровской области.лонии 17 июля было крещение 14 душ. щих изучать Библию. Откликнулось Пастор Виктор Хлонь, 26 декабря планируется крещение четыре человека. Но после того, как координатор служения осужденнымтрех человек. мы вместе с АДРА раздали гумани- Восточно-Днепровской конференции НОВОСТИ СЛУЖЕНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИМ Количество Количество Город глухих/слабослышащих сурдопереводчиков Днепропетровск 10 5 Кривой Рог 10 4 Изюм 5 1 Запорожье 2 1 На базе третьей общины Днепро- водить компьютерные курсы для глухих вам директора УТОГа, это была перваяпетровска проходят обучение жестам. с декабря. Уже месяц занятия про- подобная встреча для глухих в Новомо-Ответственный — пресвитер Владимир ходят каждый четверг. Посещает два сковске.Грибиннык. Результат: один практикую- человека. Один-два раза в неделю проводимщий переводчик и ещё один на стадии Шестого декабря 2009 года мо- занятия обучение жестов с молодежьюобучения. лодежь г. Новомосковска с пастором г. Новомосковска. Проведена праздничная программа Посещаем новые общины в Дне- Александром Мещеряковым провелив Новомосковске, посвященная 40-ле- пропетровске с презентацией по служе- в Новомосковском УТОГе программутию Новомосковской ТО УТОГ. Уча- нию глухим. Каждый вторник проводимствовали глухие АСД из Днепропетров- «Ты особенный», посвященную Дню обучение языку жестов и психологииска. Нам выдали благодарственную инвалидов. На встрече присутствовало глухих.грамоту. 45 глухих. В конце программы присут- Заводим дружбу с Новомосковским ствующим раздали подарки. О встрече Юрий Суханов, координатор служенияУТОГом. Я предложил директору про- было много хороших отзывов. По сло- слабослышащим ВДК

×